Akvatisk naturmangfold

Akvatisk naturmangfold

NINAs avdeling Akvatisk naturmangfold forsker innenfor ferskvannsøkologi og bevaringsbiologi i elver og innsjøer. 

NINAs avdeling Akvatisk naturmangfold forsker innenfor ferskvannsøkologi og bevaringsbiologi i elver og innsjøer. Vi arbeider hovedsakelig med miljøeffekter av vannkraft, overvåking av naturmangfold i ferskvann, truede arter og spredning av fremmede arter. Gjennom vår forskning dokumenter vi påvirkninger på ferskvannsfisk, bunndyr og elvemusling, og foreslår miljøløsninger for både offentlig og privat sektor.

NINAs genetikklab er også organisert under avdeling for akvatisk naturmangfold.

Fagområder

 • Overvåking av naturmangfold i ferskvann
 • Vannforskriften
 • Miljø-DNA
 • Overvåkning av ferskvannsfisk
 • Naturindeks/NiN
 • Kalkede vassdrag
 • Truede og fremmede arter
 • Spredning av fremmede fiskearter
 • Truede arter i ferskvann
 • Miljøeffekter av vannkraft
 • Miljødesign for vannkraft

Kontakt

Besøksadresse:
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Post- og fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

 73 80 14 00

 firmapost@nina.no

Forskningssjef: 
Ingeborg Palm Helland

Ass. forskningssjef:
Tonje Aronsen

NYHETER
NINAs fagseminar tilgjengelig som webinar
26. november 2021

Bærekraft, arealer under press, økosystemtjenester, naturregnskap, fornybar energi, naturrestaurering og høyteknologisk naturforskning er noen av stikkordene fra NINAs fagseminar 2021. 

Hele nedbørfeltet påvirker elvemuslingen
15. desember 2020

Elvemuslingen går sterkt tilbake på grunn av oss mennesker. For å redde den sårbare arten er det ikke nok å sette inn tiltak akkurat der muslingene står, vi må vurdere tilstanden i hele nedbørfeltet.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: