Terrestrisk avdeling (Trondheim)

Avdeling for terrestrisk økologi

Avdelinga har base i NINA-huset i Trondheim, har 63 ansatte og er delt inn i fire faggrupper. I tillegg driver avdelinga Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på Oppdal, Sør-Trøndelag, og feltstasjonen for sjøfugl på Røst, Nordland.

Avdelingssamling på Fosen i 2014. Foto © Per Jordhøy/NINA
Avdelingssamling på Fosen i 2014. Foto © Per Jordhøy/NINA

Avdelinga har stor bredde i kompetanse og erfaring innen terrestrisk (og marin) økologi, med bred kunnskap om arter og naturtyper, hvordan ulike drivkrefter påvirker naturen og samspillet mellom mennesker og natur. Avdelinga driver både med grunnforskning, anvendt forskning og overvåking, har oppdrag innen konsekvensutredning og kartlegging og driver rådgiving og evalueringsarbeid. Forskere ved avdelinga driver også dialogprosesser og utstrakt populærvitenskapelig formidling. Vi samarbeider med alle de øvrige enhetene i NINA og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Lederteamet for avdelinga består av de fire forskningssjefene, seksjonslederen for Rovdata og avdelingskonsulent Jorunn Pettersen.

Faggruppe: Småvilt

Forskningssjef: Hans Christian Pedersen

Gruppa har bred kompetanse innen generell økologi, økofysiologi, økotoksikologi og overvåkning. I tillegg har gruppa god artskunnskap om fugler og pattedyr.

Forskningssjefen er NINAs henvendelsespunkt for forskning, utredning og overvåking av sjøfugl og annet småvilt, bærekraftig høsting av småvilt og forurensningsbiologi.

Forskningstema som inngår i faggruppa:

 • Forvaltningsrelatert forskning og utredning på småvilt med særlig fokus på sjøfugl, hønsefugl og små pattedyr
 • Overvåking av bestandsutvikling hos av sjøfugl, hønsefugl og andre terrestriske fuglearter
 • Populasjonsdynamikk hos sjøfugl, gjess, hønsefugl og annet jaktbart småvilt.
 • Overvåking av miljøgifter og deres populasjonseffekter på fugl i marine og terrestriske økosystemer
 • Miljødesign knyttet til vindkraft (på land og i marine miljøer) bl.a. for sjøfugl, rovfugl og hønsefugl
 • Klimaets innvirkning på arter og økosystemer
 • Høsting av småvilt
 • Effekter av menneskelig aktivitet på marine og terrestriske økosystemer
 • Konsekvensanalyser

Lenker til noen fagområder gruppa jobber med: sjøfugl, hønsefuglportalnaturovervåking, ,klima, naturindeks,dialog og formidling.

Ansatte på faggruppa: Tycho Anker-Nilssen, Vegard Sandøy Bråthen, Signe Christensen-Dalsgaard, Arne Follestad, Jan Ove Gjershaug, Øyvind Hamre, Mikkel Kvasnes, John Atle Kålås, Magdalene Langset, Svein-Håkon Lorentsen, Børge Moe, Erlend Birkeland Nilsen, Torgeir Nygård, Stein Are Sæther.

 

Faggruppe: Storvilt

Forskningssjef: Morten Kjørstad

Gruppa har bred kompetanse innen viltøkologi, høsting, dyrevelferd, genetikk og overvåkning.

Forskningssjefen er NINAs henvendelsespunkt for rovvilt, hjortevilt og dyrevelferd.

Lenker til noe av det gruppa jobber med: Overvåkingsprogrammet for hjortevilt, Elgprosjektet i Valdres og Hallingdal, Renewable Reindeer, Rovvilt og samfunn, Én helse – One Health

Ansatte på faggruppa: Morten Heim, Aniko Hildebrand, Oddmund Kleven, Jenny Mattisson, Roger Meås, Manuela Panzacchi, Christer Rolandsen, Erling Johan Solberg, Mai Irene Solem, Sigbjørn Stokke, Vebjørn Veiberg, Bjørnar Ytrehus, Kristine Ulvund

 

Faggruppe: Bærekraftig bruk av natur

Forskningssjef: Signe Nybø

Faggruppa arbeider i hovedsak med prosjekter i skjæringspunktet mellom økologi og samfunn, og har omfattende internasjonalt samarbeid. I tillegg til kompetansen innen økologi og økosystemtjenester, har gruppa god artskunnskap om moser, karplanter, fugl, hjortevilt og rovvilt.

Forskningssjefen er NINAs henvendelsespunkt for utvikling av miljødesign for fornybar energi på land og sjø (vindparker og ledningsnett), økosystemtjenester, restaurering av natur og naturindeks.

Forskningstema som inngår i faggruppa:

 • Hvordan kan konflikter mellom mennesker og naturen forstås og bruk av dialogprosesser og forskning som redskap til å redusere disse konfliktene
 • Økosystemtjenester og deres verdi bl.a. betydningen av pollinering og urbane økosystemtjenester
 • Miljødesign knyttet til vindkraft og strømnettet, bl.a. for vegetasjon, hjortevilt og fugl
 • Restaureringsøkologi (revegetering, metodeutvikling og gjennomføring av naturrestaurering, avbøtende tiltak i utbyggingsprosjekter)
 • Forvaltning av arter, med særlig fokus på rovvilt og hjortevilt
 • Klimaets innvirkning på natur

Lenker til noen fagområder gruppa jobber med; økosystemtjenester, fornybar energi, restaurering av natur, klima, rovvilt og samfunn, hjortevilt, naturindeks, fugleradar, dialog og formidling>. overvåking av palsmyr

Ansatte på faggruppa: , Kjetil Bevanger, Jiska van Dijk, Dagmar Hagen, Duncan Halley, Annika Hofgaard, Craig Jackson, Andreas Kirchhefer, Magni Olsen Kyrkjeeide>, John D. Linnell, Roel May, Bram van Moorter, Graciela Rusch, Bård Stokke, Jørn Thomassen, Jens Åström,

 

Faggruppe: Biologisk mangfold

Forskningssjef: Inga E. Bruteig

Faggruppa har spesialkompetanse innen arter, naturtyper og økosystemer, og hovedtyngden av våre prosjekter er knyttet til kartlegging, overvåking og effekter av klima, forurensing og andre påvirkningsfaktorer. Gruppa har brei artskunnskap om insekter, edderkopper, moser, lav, og karplanter, og spesialkompetanse på fjelløkologi – smågnagere, fjellrev og villrein.

Forskningssjefen er NINAs henvendelsespunkt for trua og sårbare arter, fremmede arter, bevaringsbiologi og fjelløkologi.

Lenker til noe av det gruppa jobber med: Terrestrisk naturovervåking (TOV), Fjellrev, Villrein, Humler, Overvåking av humler og dagsommerfugler, Klimaeffekter, Arealer for rødlistearter – kartlegging og overvåking (ARKO)

Ansatte på faggruppa: Roy Andersen, Sondre Dahle, Nina E. Eide, Oddvar Hanssen, Per Jordhøy, Arild Landa, Jørn Olav Løkken, Heidi Elin Myklebost, Bård Pedersen, Lars Rød-Eriksen, Arnstein Staverløkk, Olav Strand, Anne-Mathilde Thierry, Kristine Westergaard, Frode Ødegaard, Per Arild Aarrestad, Sandra Åström.

 

Terrestrisk avdeling

Inga Elise  Bruteig

Forskningssjef Terrestrisk

Telefon: 936 58 999
E-post: inga.bruteig@nina.no
Vis detaljer
 

Signe  Nybø

Forskningssjef Terrestrisk

Telefon: 906 79 782
E-post: signe.nybo@nina.no
Vis detaljer
 

Svein-Håkon  Lorentsen

Forskningssjef Terrestrisk

Telefon: 934 66 770
E-post: svein.lorentsen@nina.no
Vis detaljer
 

Hans Christian  Pedersen

Seniorforsker

Telefon: 404 86 442
E-post: hans.pedersen@nina.no
Vis detaljer
 

Morten  Kjørstad

Forskningssjef Terrestrisk

Telefon: 977 30 830
E-post: morten.kjorstad@nina.no
Vis detaljer
 

Jonas  Kindberg

Leder, Rovdata

Telefon: 404 51 540
E-post: jonas.kindberg@nina.no
Vis detaljer
 

Roy  Andersen

Overingeniør

Telefon: 924 03 331
E-post: roy.andersen@nina.no
Vis detaljer
 

Tycho  Anker-Nilssen

Seniorforsker

Telefon: 934 66 771
E-post: Tycho.Anker-Nilssen@nina.no
Vis detaljer
 

Eivind E.  Aronsen

Forsker III

Telefon: 918 08 135
E-post: eivind.aronsen@nina.no
Vis detaljer
 

Kjetil  Bevanger

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: 934 66 767
E-post: kjetil.bevanger@nina.no
Vis detaljer
 

Diana Elizabeth  Bowler

Postdoktor

Telefon: 458 48 662
E-post: diana.bowler@nina.no
Vis detaljer
 

Henrik  Brøseth

Seniorforsker

Telefon: 934 66 773
E-post: henrik.broseth@nina.no
Vis detaljer
 

Vegard Sandøy  Bråthen

Avdelingsingeniør

Telefon: 942 44 858
E-post: vegard.brathen@nina.no
Vis detaljer
 

Signe  Christensen-Dalsgaard

Forsker III

Telefon: 945 42 407
E-post: signe.dalsgaard@nina.no
Vis detaljer
 

Sondre  Dahle

Avdelingsingeniør

Telefon: 909 90 690
E-post: sondre.dahle@nina.no
Vis detaljer
 

Nina Elisabeth  Eide

Seniorforsker

Telefon: 957 04 383
E-post: nina.eide@nina.no
Vis detaljer
 

Lasse Frost  Eriksen

Stipendiat

Telefon: 971 73 246
E-post: lasse.eriksen@nina.no
Vis detaljer
 

Øystein  Flagstad

Seniorforsker

Telefon: 917 18 309
E-post: oystein.flagstad@nina.no
Vis detaljer
 

Arne  Follestad

Forsker II

Telefon: 934 66 704
E-post: arne.follestad@nina.no
Vis detaljer
 

Jan Ove  Gjershaug

Seniorforsker

Telefon: 464 18 141
E-post: jan.gjershaug@nina.no
Vis detaljer
 

Dagmar  Hagen

Seniorforsker

Telefon: 992 64 856
E-post: dagmar.hagen@nina.no
Vis detaljer
 

Duncan John  Halley

Forsker I

Telefon: 404 78 261
E-post: duncan.halley@nina.no
Vis detaljer
 

Øyvind  Hamre

Avdelingsingeniør

Telefon: 909 82 521
E-post: oyvind.hamre@nina.no
Vis detaljer
 

Oddvar  Hanssen

Overingeniør

Telefon: 948 88 331
E-post: oddvar.hanssen@nina.no
Vis detaljer
 

Morten  Heim

Overingeniør

Telefon: 466 68 001
E-post: morten.heim@nina.no
Vis detaljer
 

Aniko  Hildebrand

Ingeniør

Telefon: 986 23 042
E-post: aniko.hildebrand@nina.no
Vis detaljer
 

Annika  Hofgaard

Seniorforsker

Telefon: 924 52 740
E-post: annika.hofgaard@nina.no
Vis detaljer
 

Frode  Holmstrøm

Overingeniør

Telefon: 934 29 591
E-post: frode.holmstrom@nina.no
Vis detaljer
 

Craig Ryan  Jackson

Postdoktor

Telefon: 467 89 030
E-post: craig.jackson@nina.no
Vis detaljer
 

Petra  Kaczensky

Forsker I

Telefon: 922 32 560
E-post: petra.kaczensky@nina.no
Vis detaljer
 

Oddmund  Kleven

Forsker II

Telefon: 416 69 452
E-post: oddmund.kleven@nina.no
Vis detaljer
 

Mikkel  Kvasnes

Postdoktor

Telefon: 994 00 705
E-post: mikkel.kvasnes@nina.no
Vis detaljer
 

Magni Olsen  Kyrkjeeide

Forsker II

Telefon: 996 21 068
E-post: magni.kyrkjeeide@nina.no
Vis detaljer
 

John Atle  Kålås

Seniorforsker

Telefon: 922 91 437
E-post: john.kalas@nina.no
Vis detaljer
 

Magdalene  Langset

Avdelingsingeniør

Telefon: 452 65 859
E-post: magdalene.langset@nina.no
Vis detaljer
 

John Durrus  Linnell

Seniorforsker

Telefon: 900 12 533
E-post: john.linnell@nina.no
Vis detaljer
 

Stine  Lund

Avdelingskonsulent

Telefon: 996 30 996
E-post: stine.lund@nina.no
Vis detaljer
 

Jørn Olav  Løkken

Stipendiat

Telefon: 916 91 029
E-post: jorn.lokken@nina.no
Vis detaljer
 

Jenny  Mattisson

Forsker II

Telefon: 404 52 829
E-post: jenny.mattisson@nina.no
Vis detaljer
 

Roelof Frans  May

Seniorforsker

Telefon: 957 85 995
E-post: roel.may@nina.no
Vis detaljer
 

Anne Catriona  Mehlhoop

Stipendiat

Telefon: 921 18 846
E-post: anne.mehlhoop@nina.no
Vis detaljer
 

Roger  Meås

Avdelingsingeniør

Telefon: 411 29 478
E-post: roger.meas@nina.no
Vis detaljer
 

Andrea L.  Miller

Forsker II

Telefon: 930 35 324
E-post: andrea.miller@nina.no
Vis detaljer
 

Børge  Moe

Seniorforsker

Telefon: 988 11 620
E-post: borge.moe@nina.no
Vis detaljer
 

Heidi Elin  Myklebost

Overingeniør

Telefon: 930 28 204
E-post: heidi.myklebost@nina.no
Vis detaljer
 

Erlend Birkeland  Nilsen

Seniorforsker

Telefon: 414 25 684
E-post: erlend.nilsen@nina.no
Vis detaljer
 

Torgeir  Nygård

Seniorforsker

Telefon: 934 66 201
E-post: torgeir.nygard@nina.no
Vis detaljer
 

John  Odden

Seniorforsker

Telefon: 918 97 175
E-post: john.odden@nina.no
Vis detaljer
 

Manuela  Panzacchi

Forsker I

Telefon: 909 11 097
E-post: manuela.panzacchi@nina.no
Vis detaljer
 

Bård  Pedersen

Forsker I

Telefon: 906 03 468
E-post: bard.pedersen@nina.no
Vis detaljer
 

Christer Moe  Rolandsen

Forsker I

Telefon: 416 13 266
E-post: christer.rolandsen@nina.no
Vis detaljer
 

Graciela Monica  Rusch

Seniorforsker

Telefon: 930 08 503
E-post: graciela.rusch@nina.no
Vis detaljer
 

Lars  Rød-Eriksen

Stipendiat

Telefon: 977 27 471
E-post: lars.rod-eriksen@nina.no
Vis detaljer
 

Brett K.  Sandercock

Seniorforsker

Telefon: 452 16 480
E-post: brett.sandercock@nina.no
Vis detaljer
 

Erling Johan  Solberg

Seniorforsker

Telefon: 934 66 772
E-post: erling.solberg@nina.no
Vis detaljer
 

Mai Irene  Solem

Avdelingsingeniør

Telefon: 958 64 509
E-post: mai.solem@nina.no
Vis detaljer
 

Arnstein  Staverløkk

Overingeniør

Telefon: 911 14 140
E-post: arnstein.staverlokk@nina.no
Vis detaljer
 

Sigbjørn  Stokke

Forsker II

Telefon: 902 70 350
E-post: sigbjorn.stokke@nina.no
Vis detaljer
 

Bård Gunnar  Stokke

Forsker I

Telefon: 467 83 009
E-post: bard.stokke@nina.no
Vis detaljer
 

Jan Arne  Stokmo

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 905 99 670
E-post: jan.arne.stokmo@nina.no
Vis detaljer
 

Olav  Strand

Forsker I

Telefon: 948 25 002
E-post: olav.strand@nina.no
Vis detaljer
 

Ole-Gunnar  Støen

Seniorforsker

Telefon: 971 19 945
E-post: ole.stoen@nina.no
Vis detaljer
 

Jon Eugene  Swenson

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: 907 44 468
E-post: jon.swenson@umb.no
Vis detaljer
 

Bernt Erik  Sæther

Vitenskapelig rådgiver


E-post: bernt-erik.sather@bio.ntnu.no
Vis detaljer
 

Stein Are  Sæther

Forsker II

Telefon: 909 20 036
E-post: stein.sather@nina.no
Vis detaljer
 

Jørn  Thomassen

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: 926 44 481
E-post: jorn.thomassen@nina.no
Vis detaljer
 

Neri Horntvedt  Thorsen

Stipendiat

Telefon: 994 44 509
E-post: neri.thorsen@nina.no
Vis detaljer
 

Mari  Tovmo

Overingeniør

Telefon: 977 31 679
E-post: mari.tovmo@nina.no
Vis detaljer
 

Kristine R.  Ulvund

Overingeniør

Telefon: 415 59 588
E-post: kristine.ulvund@nina.no
Vis detaljer
 

Jiska Joanneke  Van Dijk

Forsker I

Telefon: 993 93 148
E-post: jiska.van.dijk@nina.no
Vis detaljer
 

Bram  Van Moorter

Forsker I

Telefon: 903 68 664
E-post: bram.van.moorter@nina.no
Vis detaljer
 

Vebjørn  Veiberg

Forsker I

Telefon: 957 00 510
E-post: vebjorn.veiberg@nina.no
Vis detaljer
 

Kristine Bakke  Westergaard

Forsker II

Telefon: 980 72 974
E-post: kristine.westergaard@nina.no
Vis detaljer
 

Bjørnar  Ytrehus

Seniorforsker

Telefon: 976 41 431
E-post: bjornar.ytrehus@nina.no
Vis detaljer
 

Frode  Ødegaard

Seniorforsker

Telefon: 994 09 578
E-post: frode.odegaard@nina.no
Vis detaljer
 

Jens  Åström

Forsker II

Telefon: 406 34 121
E-post: jens.astrom@nina.no
Vis detaljer
 

Sandra Charlotte Helene  Åström

Forsker II

Telefon: 412 07 869
E-post: sandra.astrom@nina.no
Vis detaljer
 

Kontakt oss

Besøks- og leveringsadresse: 

Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Fakturaadresse: 

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00
Telefaks: 73 80 14 01