Terrestrisk avdeling (Trondheim)

Avdeling for terrestrisk økologi

Avdelinga har base i NINA-huset i Trondheim, har 63 ansatte og er delt inn i fire faggrupper. I tillegg driver avdelinga Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på Oppdal, Sør-Trøndelag, og feltstasjonen for sjøfugl på Røst, Nordland.

Avdelingssamling på Fosen i 2014. Foto © Per Jordhøy/NINA
Avdelingssamling på Fosen i 2014. Foto © Per Jordhøy/NINA

Avdelinga har stor bredde i kompetanse og erfaring innen terrestrisk (og marin) økologi, med bred kunnskap om arter og naturtyper, hvordan ulike drivkrefter påvirker naturen og samspillet mellom mennesker og natur. Avdelinga driver både med grunnforskning, anvendt forskning og overvåking, har oppdrag innen konsekvensutredning og kartlegging og driver rådgiving og evalueringsarbeid. Forskere ved avdelinga driver også dialogprosesser og utstrakt populærvitenskapelig formidling. Vi samarbeider med alle de øvrige enhetene i NINA og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Lederteamet for avdelinga består av de fire forskningssjefene, seksjonslederen for Rovdata og avdelingskonsulent Stine Lund.

Faggruppe: Småvilt

Forskningssjef: Svein-Håkon Lorentsen

Gruppa har bred kompetanse innen generell økologi, økofysiologi, økotoksikologi og overvåkning. I tillegg har gruppa god artskunnskap om fugler og pattedyr.

Forskningssjefen er NINAs henvendelsespunkt for forskning, utredning og overvåking av sjøfugl og annet småvilt, bærekraftig høsting av småvilt og forurensningsbiologi.

Forskningstema som inngår i faggruppa:

 • Forvaltningsrelatert forskning og utredning på småvilt med særlig fokus på sjøfugl, hønsefugl og små pattedyr
 • Overvåking av bestandsutvikling hos av sjøfugl, hønsefugl og andre terrestriske fuglearter
 • Populasjonsdynamikk hos sjøfugl, gjess, hønsefugl og annet jaktbart småvilt.
 • Overvåking av miljøgifter og deres populasjonseffekter på fugl i marine og terrestriske økosystemer
 • Miljødesign knyttet til vindkraft (på land og i marine miljøer) bl.a. for sjøfugl, rovfugl og hønsefugl
 • Klimaets innvirkning på arter og økosystemer
 • Høsting av småvilt
 • Effekter av menneskelig aktivitet på marine og terrestriske økosystemer
 • Konsekvensanalyser

Lenker til noen fagområder gruppa jobber med: sjøfugl, hønsefuglportalnaturovervåking, ,klima, naturindeks,dialog og formidling.

Ansatte på faggruppa: Tycho Anker-Nilssen, Vegard Sandøy Bråthen, Signe Christensen-Dalsgaard, Arne Follestad, Jan Ove Gjershaug, Øyvind Hamre, Mikkel Kvasnes, John Atle Kålås, Magdalene Langset, Svein-Håkon Lorentsen, Børge Moe, Erlend Birkeland Nilsen, Torgeir Nygård, Stein Are Sæther.

 

Faggruppe: Storvilt

Forskningssjef: Morten Kjørstad

Gruppa har bred kompetanse innen viltøkologi, høsting, dyrevelferd, genetikk og overvåkning.

Forskningssjefen er NINAs henvendelsespunkt for rovvilt, hjortevilt og dyrevelferd.

Lenker til noe av det gruppa jobber med: Overvåkingsprogrammet for hjortevilt, Elgprosjektet i Valdres og Hallingdal, Renewable Reindeer, Rovvilt og samfunn, Én helse – One Health

Ansatte på faggruppa: Morten Heim, Aniko Hildebrand, Oddmund Kleven, Jenny Mattisson, Roger Meås, Manuela Panzacchi, Christer Rolandsen, Erling Johan Solberg, Mai Irene Solem, Sigbjørn Stokke, Vebjørn Veiberg, Bjørnar Ytrehus, Kristine Ulvund

 

Faggruppe: Bærekraftig bruk av natur

Forskningssjef: Signe Nybø

Faggruppa arbeider i hovedsak med prosjekter i skjæringspunktet mellom økologi og samfunn, og har omfattende internasjonalt samarbeid. I tillegg til kompetansen innen økologi og økosystemtjenester, har gruppa god artskunnskap om moser, karplanter, fugl, hjortevilt og rovvilt.

Forskningssjefen er NINAs henvendelsespunkt for utvikling av miljødesign for fornybar energi på land og sjø (vindparker og ledningsnett), økosystemtjenester, restaurering av natur og naturindeks.

Forskningstema som inngår i faggruppa:

 • Hvordan kan konflikter mellom mennesker og naturen forstås og bruk av dialogprosesser og forskning som redskap til å redusere disse konfliktene
 • Økosystemtjenester og deres verdi bl.a. betydningen av pollinering og urbane økosystemtjenester
 • Miljødesign knyttet til vindkraft og strømnettet, bl.a. for vegetasjon, hjortevilt og fugl
 • Restaureringsøkologi (revegetering, metodeutvikling og gjennomføring av naturrestaurering, avbøtende tiltak i utbyggingsprosjekter)
 • Forvaltning av arter, med særlig fokus på rovvilt og hjortevilt
 • Klimaets innvirkning på natur

Lenker til noen fagområder gruppa jobber med; økosystemtjenester, fornybar energi, restaurering av natur, klima, rovvilt og samfunn, hjortevilt, naturindeks, fugleradar, dialog og formidling>. overvåking av palsmyr

Ansatte på faggruppa: , Kjetil Bevanger, Jiska van Dijk, Dagmar Hagen, Duncan Halley, Annika Hofgaard, Craig Jackson, Andreas Kirchhefer, Magni Olsen Kyrkjeeide>, John D. Linnell, Roel May, Bram van Moorter, Graciela Rusch, Bård Stokke, Jørn Thomassen, Jens Åström,

 

Faggruppe: Biologisk mangfold

Forskningssjef: Inga E. Bruteig

Faggruppa har spesialkompetanse innen arter, naturtyper og økosystemer, og hovedtyngden av våre prosjekter er knyttet til kartlegging, overvåking og effekter av klima, forurensing og andre påvirkningsfaktorer. Gruppa har brei artskunnskap om insekter, edderkopper, moser, lav, og karplanter, og spesialkompetanse på fjelløkologi – smågnagere, fjellrev og villrein.

Forskningssjefen er NINAs henvendelsespunkt for trua og sårbare arter, fremmede arter, bevaringsbiologi og fjelløkologi.

Lenker til noe av det gruppa jobber med: Terrestrisk naturovervåking (TOV), Fjellrev, Villrein, Humler, Overvåking av humler og dagsommerfugler, Klimaeffekter, Arealer for rødlistearter – kartlegging og overvåking (ARKO)

Ansatte på faggruppa: Roy Andersen, Sondre Dahle, Nina E. Eide, Oddvar Hanssen, Per Jordhøy, Arild Landa, Jørn Olav Løkken, Heidi Elin Myklebost, Bård Pedersen, Lars Rød-Eriksen, Arnstein Staverløkk, Olav Strand, Anne-Mathilde Thierry, Kristine Westergaard, Frode Ødegaard, Per Arild Aarrestad, Sandra Åström.

 

Terrestrisk avdeling

Signe Nybø

Forskningssjef

Telefon: 906 79 782
E-post: signe.nybo@nina.no
Vis detaljer
 

Svein-Håkon Lorentsen

Forskningssjef

Telefon: 934 66 770
E-post: svein.lorentsen@nina.no
Vis detaljer
 

Jonas Kindberg

Leder, Rovdata

Telefon: 404 51 540
E-post: jonas.kindberg@nina.no
Vis detaljer
 

Roy Andersen

Overingeniør

Telefon: 924 03 331
E-post: roy.andersen@nina.no
Vis detaljer
 

Tycho Anker-Nilssen

Seniorforsker

Telefon: 934 66 771
E-post: Tycho.Anker-Nilssen@nina.no
Vis detaljer
 

Kjetil Bevanger

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: 934 66 767
E-post: kjetil.bevanger@nina.no
Vis detaljer
 

Henrik Brøseth

Seniorforsker

Telefon: 934 66 773
E-post: henrik.broseth@nina.no
Vis detaljer
 

Vegard Sandøy Bråthen

Avdelingsingeniør

Telefon: 942 44 858
E-post: vegard.brathen@nina.no
Vis detaljer
 

Signe Christensen-Dalsgaard

Forsker II

Telefon: 945 42 407
E-post: signe.dalsgaard@nina.no
Vis detaljer
 

Sondre Dahle

Avdelingsingeniør

Telefon: 909 90 690
E-post: sondre.dahle@nina.no
Vis detaljer
 

Nina Dehnhard

Forsker II

Telefon: 413 52 042
E-post: nina.dehnhard@nina.no
Vis detaljer
 

Nina Elisabeth Eide

Seniorforsker

Telefon: 957 04 383
E-post: nina.eide@nina.no
Vis detaljer
 

Lasse Frost Eriksen

Stipendiat

Telefon: 971 73 246
E-post: lasse.eriksen@nina.no
Vis detaljer
 

Øystein Flagstad

Seniorforsker

Telefon: 917 18 309
E-post: oystein.flagstad@nina.no
Vis detaljer
 

Arne Follestad

Forsker II

Telefon: 934 66 704
E-post: arne.follestad@nina.no
Vis detaljer
 

Jan Ove Gjershaug

Seniorforsker

Telefon: 464 18 141
E-post: jan.gjershaug@nina.no
Vis detaljer
 

Dagmar Hagen

Seniorforsker

Telefon: 992 64 856
E-post: dagmar.hagen@nina.no
Vis detaljer
 

Duncan John Halley

Forsker I

Telefon: 404 78 261
E-post: duncan.halley@nina.no
Vis detaljer
 

Øyvind Hamre

Avdelingsingeniør

Telefon: 909 82 521
E-post: oyvind.hamre@nina.no
Vis detaljer
 

Oddvar Hanssen

Overingeniør

Telefon: 948 88 331
E-post: oddvar.hanssen@nina.no
Vis detaljer
 

Morten Heim

Overingeniør

Telefon: 466 68 001
E-post: morten.heim@nina.no
Vis detaljer
 

Aniko Hildebrand

Ingeniør

Telefon: 986 23 042
E-post: aniko.hildebrand@nina.no
Vis detaljer
 

Annika Hofgaard

Seniorforsker

Telefon: 924 52 740
E-post: annika.hofgaard@nina.no
Vis detaljer
 

Frode Holmstrøm

Overingeniør

Telefon: 934 29 591
E-post: frode.holmstrom@nina.no
Vis detaljer
 

Craig Ryan Jackson

Postdoktor

Telefon: 467 89 030
E-post: craig.jackson@nina.no
Vis detaljer
 

Simon Jakobsson

Forsker II

Telefon: 413 46 335
E-post: simon.jakobsson@nina.no
Vis detaljer
 

Petra Kaczensky

Forsker I

Telefon: 922 32 560
E-post: petra.kaczensky@nina.no
Vis detaljer
 

Oddmund Kleven

Forsker II

Telefon: 416 69 452
E-post: oddmund.kleven@nina.no
Vis detaljer
 

Mikkel Kvasnes

Forsker II

Telefon: 994 00 705
E-post: mikkel.kvasnes@nina.no
Vis detaljer
 

Magni Olsen Kyrkjeeide

Forsker II

Telefon: 996 21 068
E-post: magni.kyrkjeeide@nina.no
Vis detaljer
 

John Atle Kålås

Seniorforsker

Telefon: 922 91 437
E-post: john.kalas@nina.no
Vis detaljer
 

Magdalene Langset

Avdelingsingeniør

Telefon: 452 65 859
E-post: magdalene.langset@nina.no
Vis detaljer
 

John Durrus Linnell

Seniorforsker

Telefon: 900 12 533
E-post: john.linnell@nina.no
Vis detaljer
 

Stine Lund

Avdelingskonsulent

Telefon: 996 30 996
E-post: stine.lund@nina.no
Vis detaljer
 

Jørn Olav Løkken

Stipendiat

Telefon: 916 91 029
E-post: jorn.lokken@nina.no
Vis detaljer
 

Jenny Mattisson

Forsker II

Telefon: 404 52 829
E-post: jenny.mattisson@nina.no
Vis detaljer
 

Roelof Frans May

Seniorforsker

Telefon: 957 85 995
E-post: roel.may@nina.no
Vis detaljer
 

Anne Catriona Mehlhoop

Stipendiat

Telefon: 921 18 846
E-post: anne.mehlhoop@nina.no
Vis detaljer
 

Roger Meås

Avdelingsingeniør

Telefon: 411 29 478
E-post: roger.meas@nina.no
Vis detaljer
 

Børge Moe

Seniorforsker

Telefon: 988 11 620
E-post: borge.moe@nina.no
Vis detaljer
 

Heidi Elin Myklebost

Overingeniør

Telefon: 930 28 204
E-post: heidi.myklebost@nina.no
Vis detaljer
 

Erlend Birkeland Nilsen

Seniorforsker

Telefon: 414 25 684
E-post: erlend.nilsen@nina.no
Vis detaljer
 

Torgeir Nygård

Seniorforsker

Telefon: 934 66 201
E-post: torgeir.nygard@nina.no
Vis detaljer
 

Manuela Panzacchi

Forsker I

Telefon: 909 11 097
E-post: manuela.panzacchi@nina.no
Vis detaljer
 

Bård Pedersen

Forsker I

Telefon: 906 03 468
E-post: bard.pedersen@nina.no
Vis detaljer
 

Hans Christian Pedersen

Seniorforsker

Telefon: 404 86 442
E-post: hans.pedersen@nina.no
Vis detaljer
 

Geir Rune Rauset

Postdoktor

Telefon: 970 01 920
E-post: geir.rauset@nina.no
Vis detaljer
 

Christer Moe Rolandsen

Seniorforsker

Telefon: 416 13 266
E-post: christer.rolandsen@nina.no
Vis detaljer
 

Graciela Monica Rusch

Seniorforsker

Telefon: 930 08 503
E-post: graciela.rusch@nina.no
Vis detaljer
 

Lars Rød-Eriksen

Stipendiat

Telefon: 977 27 471
E-post: lars.rod-eriksen@nina.no
Vis detaljer
 

Brett K. Sandercock

Seniorforsker

Telefon: 452 16 480
E-post: brett.sandercock@nina.no
Vis detaljer
 

Trine Hay Setsaas

Rådgiver

Telefon: 951 51 654
E-post: trine.hay.setsaas@nina.no
Vis detaljer
 

Erling Johan Solberg

Seniorforsker

Telefon: 934 66 772
E-post: erling.solberg@nina.no
Vis detaljer
 

Mai Irene Solem

Avdelingsingeniør

Telefon: 958 64 509
E-post: mai.solem@nina.no
Vis detaljer
 

Arnstein Staverløkk

Overingeniør

Telefon: 911 14 140
E-post: arnstein.staverlokk@nina.no
Vis detaljer
 

Sigbjørn Stokke

Forsker II

Telefon: 902 70 350
E-post: sigbjorn.stokke@nina.no
Vis detaljer
 

Bård Gunnar Stokke

Forsker I

Telefon: 467 83 009
E-post: bard.stokke@nina.no
Vis detaljer
 

Jan Arne Stokmo

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 905 99 670
E-post: jan.arne.stokmo@nina.no
Vis detaljer
 

Olav Strand

Forsker I

Telefon: 948 25 002
E-post: olav.strand@nina.no
Vis detaljer
 

Jon Eugene Swenson

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: 907 44 468
E-post: jon.swenson@umb.no
Vis detaljer
 

Bernt Erik Sæther

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: 735 90 584
E-post: bernt-erik.sather@bio.ntnu.no
Vis detaljer
 

Jørn Thomassen

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: 926 44 481
E-post: jorn.thomassen@nina.no
Vis detaljer
 

Lise Tingstad

Forsker II

Telefon: 909 90 942
E-post: lise.tingstad@nina.no
Vis detaljer
 

Mari Tovmo

Overingeniør

Telefon: 977 31 679
E-post: mari.tovmo@nina.no
Vis detaljer
 

Kristine R. Ulvund

Overingeniør

Telefon: 415 59 588
E-post: kristine.ulvund@nina.no
Vis detaljer
 

Kjersti Selstad Utaaker

Postdoktor

Telefon: 414 96 268
E-post: kjersti.utaaker@nina.no
Vis detaljer
 

Jiska Joanneke Van Dijk

Forsker I

Telefon: 993 93 148
E-post: jiska.van.dijk@nina.no
Vis detaljer
 

Bram Van Moorter

Forsker I

Telefon: 903 68 664
E-post: bram.van.moorter@nina.no
Vis detaljer
 

Vebjørn Veiberg

Forsker I

Telefon: 957 00 510
E-post: vebjorn.veiberg@nina.no
Vis detaljer
 

Kristine Bakke Westergaard

Forsker II

Telefon: 980 72 974
E-post: kristine.westergaard@nina.no
Vis detaljer
 

Frode Ødegaard

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: 994 09 578
E-post: frode.odegaard@nina.no
Vis detaljer
 

Jens Åström

Forsker II

Telefon: 406 34 121
E-post: jens.astrom@nina.no
Vis detaljer
 

Sandra Charlotte Helene Åström

Forsker II

Telefon: 412 07 869
E-post: sandra.astrom@nina.no
Vis detaljer
 

Kontakt oss

Besøks- og leveringsadresse: 

Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Fakturaadresse: 

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00
Telefaks: 73 80 14 01

Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema