Terrestrisk avdeling (Trondheim)

Avdeling for terrestrisk økologi

Avdelinga har base i NINA-huset i Trondheim, har 63 ansatte og er delt inn i fire faggrupper. I tillegg driver avdelinga Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på Oppdal, Sør-Trøndelag, og feltstasjonen for sjøfugl på Røst, Nordland.

Avdelingssamling på Fosen i 2014. Foto © Per Jordhøy/NINA
Avdelingssamling på Fosen i 2014. Foto © Per Jordhøy/NINA

Avdelinga har stor bredde i kompetanse og erfaring innen terrestrisk (og marin) økologi, med bred kunnskap om arter og naturtyper, hvordan ulike drivkrefter påvirker naturen og samspillet mellom mennesker og natur. Avdelinga driver både med grunnforskning, anvendt forskning og overvåking, har oppdrag innen konsekvensutredning og kartlegging og driver rådgiving og evalueringsarbeid. Forskere ved avdelinga driver også dialogprosesser og utstrakt populærvitenskapelig formidling. Vi samarbeider med alle de øvrige enhetene i NINA og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Lederteamet for avdelinga består av de fire forskningssjefene, seksjonslederen for Rovdata og avdelingskonsulent Stine Lund.

Faggruppe: Småvilt

Forskningssjef: Svein-Håkon Lorentsen

Gruppa har bred kompetanse innen generell økologi, økofysiologi, økotoksikologi og overvåkning. I tillegg har gruppa god artskunnskap om fugler og pattedyr.

Forskningssjefen er NINAs henvendelsespunkt for forskning, utredning og overvåking av sjøfugl og annet småvilt, bærekraftig høsting av småvilt og forurensningsbiologi.

Forskningstema som inngår i faggruppa:

 • Forvaltningsrelatert forskning og utredning på småvilt med særlig fokus på sjøfugl, hønsefugl og små pattedyr
 • Overvåking av bestandsutvikling hos av sjøfugl, hønsefugl og andre terrestriske fuglearter
 • Populasjonsdynamikk hos sjøfugl, gjess, hønsefugl og annet jaktbart småvilt.
 • Overvåking av miljøgifter og deres populasjonseffekter på fugl i marine og terrestriske økosystemer
 • Miljødesign knyttet til vindkraft (på land og i marine miljøer) bl.a. for sjøfugl, rovfugl og hønsefugl
 • Klimaets innvirkning på arter og økosystemer
 • Høsting av småvilt
 • Effekter av menneskelig aktivitet på marine og terrestriske økosystemer
 • Konsekvensanalyser

Lenker til noen fagområder gruppa jobber med: sjøfugl, hønsefuglportalnaturovervåking, ,klima, naturindeks,dialog og formidling.

Ansatte på faggruppa: Tycho Anker-Nilssen, Vegard Sandøy Bråthen, Signe Christensen-Dalsgaard, Arne Follestad, Jan Ove Gjershaug, Øyvind Hamre, Mikkel Kvasnes, John Atle Kålås, Magdalene Langset, Svein-Håkon Lorentsen, Børge Moe, Erlend Birkeland Nilsen, Torgeir Nygård, Stein Are Sæther.

 

Faggruppe: Storvilt

Forskningssjef: Morten Kjørstad

Gruppa har bred kompetanse innen viltøkologi, høsting, dyrevelferd, genetikk og overvåkning.

Forskningssjefen er NINAs henvendelsespunkt for rovvilt, hjortevilt og dyrevelferd.

Lenker til noe av det gruppa jobber med: Overvåkingsprogrammet for hjortevilt, Elgprosjektet i Valdres og Hallingdal, Renewable Reindeer, Rovvilt og samfunn, Én helse – One Health

Ansatte på faggruppa: Morten Heim, Aniko Hildebrand, Oddmund Kleven, Jenny Mattisson, Roger Meås, Manuela Panzacchi, Christer Rolandsen, Erling Johan Solberg, Mai Irene Solem, Sigbjørn Stokke, Vebjørn Veiberg, Bjørnar Ytrehus, Kristine Ulvund

 

Faggruppe: Bærekraftig bruk av natur

Forskningssjef: Signe Nybø

Faggruppa arbeider i hovedsak med prosjekter i skjæringspunktet mellom økologi og samfunn, og har omfattende internasjonalt samarbeid. I tillegg til kompetansen innen økologi og økosystemtjenester, har gruppa god artskunnskap om moser, karplanter, fugl, hjortevilt og rovvilt.

Forskningssjefen er NINAs henvendelsespunkt for utvikling av miljødesign for fornybar energi på land og sjø (vindparker og ledningsnett), økosystemtjenester, restaurering av natur og naturindeks.

Forskningstema som inngår i faggruppa:

 • Hvordan kan konflikter mellom mennesker og naturen forstås og bruk av dialogprosesser og forskning som redskap til å redusere disse konfliktene
 • Økosystemtjenester og deres verdi bl.a. betydningen av pollinering og urbane økosystemtjenester
 • Miljødesign knyttet til vindkraft og strømnettet, bl.a. for vegetasjon, hjortevilt og fugl
 • Restaureringsøkologi (revegetering, metodeutvikling og gjennomføring av naturrestaurering, avbøtende tiltak i utbyggingsprosjekter)
 • Forvaltning av arter, med særlig fokus på rovvilt og hjortevilt
 • Klimaets innvirkning på natur

Lenker til noen fagområder gruppa jobber med; økosystemtjenester, fornybar energi, restaurering av natur, klima, rovvilt og samfunn, hjortevilt, naturindeks, fugleradar, dialog og formidling>. overvåking av palsmyr

Ansatte på faggruppa: , Kjetil Bevanger, Jiska van Dijk, Dagmar Hagen, Duncan Halley, Annika Hofgaard, Craig Jackson, Andreas Kirchhefer, Magni Olsen Kyrkjeeide>, John D. Linnell, Roel May, Bram van Moorter, Graciela Rusch, Bård Stokke, Jørn Thomassen, Jens Åström,

 

Faggruppe: Biologisk mangfold

Forskningssjef: Inga E. Bruteig

Faggruppa har spesialkompetanse innen arter, naturtyper og økosystemer, og hovedtyngden av våre prosjekter er knyttet til kartlegging, overvåking og effekter av klima, forurensing og andre påvirkningsfaktorer. Gruppa har brei artskunnskap om insekter, edderkopper, moser, lav, og karplanter, og spesialkompetanse på fjelløkologi – smågnagere, fjellrev og villrein.

Forskningssjefen er NINAs henvendelsespunkt for trua og sårbare arter, fremmede arter, bevaringsbiologi og fjelløkologi.

Lenker til noe av det gruppa jobber med: Terrestrisk naturovervåking (TOV), Fjellrev, Villrein, Humler, Overvåking av humler og dagsommerfugler, Klimaeffekter, Arealer for rødlistearter – kartlegging og overvåking (ARKO)

Ansatte på faggruppa: Roy Andersen, Sondre Dahle, Nina E. Eide, Oddvar Hanssen, Per Jordhøy, Arild Landa, Jørn Olav Løkken, Heidi Elin Myklebost, Bård Pedersen, Lars Rød-Eriksen, Arnstein Staverløkk, Olav Strand, Anne-Mathilde Thierry, Kristine Westergaard, Frode Ødegaard, Per Arild Aarrestad, Sandra Åström.

 

Kontakt oss

Besøks- og leveringsadresse: 

Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Fakturaadresse: 

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00
Telefaks: 73 80 14 01