Økosystemsats

Økosystemsats

Kunnskap for økosystembasert forvaltning 

Økosystembasert forvaltning er en helhetlig forvaltning av natur og naturressurser, der menneskelige aktivitet forvaltes slik at økosystemenes funksjon og struktur opprettholdes.

Til grunn for økosystembasert forvaltning ligger Malawi-prinsippene i konvensjonen for biologisk mangfold, der det er spesifisert at arter og økosystem må ses i sammenheng i tid og rom. Økosystemsatsen bidrar med økt kunnskap om naturen i Norge ved bruk av et helhetlig økosystemperspektiv for å forstå effektene av menneskelig aktivitet på naturen, for både ferskvannsmiljøet og det terrestriske miljø.

Økosystemsatsen tilstreber et holistisk perspektiv på økosystemet, og fokuserer mindre på enkeltarter og organismegrupper. Spesielt er det fokus på tematikk og problemstillinger som går på tvers av grensesnittet mellom disse miljøene, der det ofte har vært jobbet adskilt. Det er fokus på at kunnskap og kompetanse fra satsen skal integreres i eksisterende forvaltningsverktøy samt bidra til fornyelse av disse og utvikling av nye. 

Hovedformålene med økosystemsatsen er:

  • Gi økt kunnskapsgrunnlag for, og bidra til, utvikling av økosystembasert forvaltning
  • Følge med på utviklingen internasjonalt for forskning på kunnskapsgrunnlaget og praktisk bruk av økosystembasert forvaltning


Kontakt

Satsleder: Thomas Jensen

Strategiske satsinger

NINAs strategiske satsinger skal stimulere til strategisk kompetanseoppbygging innenfor utvalgte områder, i tråd med behov signalisert fra forvaltning, nærings- og samfunnsliv. 


Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: