Miljøholdninger i Norge

Miljøholdninger i Norge

Formålet med dette prosjektet er å utvikle, utprøve og iverksette systematiske målinger av den norske befolkningens miljøholdninger

De siste 30-40 årene er det utviklet en rekke miljøpsykologiske måleinstrumenter («skalaer») for å kartlegge folks syn på, verdier og holdninger til natur og miljø. De fleste har utspring fra USA. I den samme perioden har kunnskapen om miljøutfordringenes omfang og karakter endret seg betydelig, og i takt med dette har «natur og miljø» sin plass i politikk og medier også forandret seg. Videre har forskning avdekket at folk forhold til natur og miljø har betydelige kulturelle variasjoner. Det er faglig enighet om at eksisterende skalaer for å måle miljøholdninger er dårlig tilpassa Europa og vår tid. Hovedmålet med denne SIS-en er derfor å utvikle, utprøve og bruke et nytt undersøkelsesverktøy som er godt egnet til å måle miljøholdninger i Europa anno 2020.

Kunnskap om miljøholdninger kan gi mer effektiv miljøpolitikk

Kunnskap om befolkningens holdninger til miljø og naturressurser er sentralt for å løse de store miljøutfordringene vi står overfor, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Slik kunnskap er en sentral del av et økende fokus på å involvere brukere, berørte og borgere i miljøpolitiske beslutninger og for å møte etterspørselen etter mer tverrfaglig miljøforskning. Kunnskapen vil også gi innsikt i hvordan folk gjør avveininger mellom for eksempel klima- og biodiversitetsutfordringer og forståelse for hvordan folk responderer gjennom avmaktsfølelse eller teknologioptimisme. I sum kan slik kunnskap bidra til utforming av en mer effektiv og omforent miljøpolitikk.

Belyser forutsetningene for lavutslippssamfunnet og det grønne skiftet

Satsningen gir ny innsikt om sentrale samfunnsmessige drivkrefter bak miljø- og klimautfordringene, samtidig som den belyser forutsetningene for klimatilpasning og en miljøtilpasset samfunnsutvikling, slik som lavutslipps-samfunnet. Arbeidet gir også ny kunnskap om miljøets betydning for menneske. 
Den nye miljøholdningsskalaen vil gi informasjon om befolkningens mer grunnleggende miljøholdninger som igjen i stor grad er bestemmende for hva folk mener om spørsmål som; arealbruk og ressursutnytting, forurensning, viltforvaltning, økosystemtjenester, vassdragsvern, tilpasning til klimaendringer, friluftsliv osv. På den måten vil SIS-en også bidra til å belyse politisk og forvaltningsmessig handlingsrom og legitimitet på områder som forurensning- og klima, motorferdsel i utmark og forvaltning av store rovdyr m.m.
Satsingen reflekterer NINAs målsetting om levere samfunnsnyttig kunnskap til bruk i politikk, forvaltning og verdiskapning og NINAs rolle som aktiv samfunnsaktør. 

Prosjektinformasjon

Prosjektledere: Øystein Aas og Line C. Wold

Prosjektgruppen består i tillegg av Bjørn Kaltenborn og Olve Krange.