Om NINA

OM NINA

Nøkkeltall

NINAs nøkkeltall og sentrale dokumenter

Organisasjon og ledelse

Organisasjonskart, NINAs ledelse og styret

Samarbeid

NINA samarbeider med forskningsinstitusjoner verden over

Strategiske satsinger

NINAs strategiske satsinger stimulerer til strategisk kompetanseoppbygging innenfor utvalgte områder

NINA-huset

NINAs hovedkontor i Trondheim er et grønt signalbygg for moderne kunnskapsarbeidere

Jobb i NINA

Oversikt over ledige stillinger i NINA

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. NINA ble etablert i 1988. Hovedkontoret er i Trondheim, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. I tillegg driver NINA Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på Oppdal, og forskningsstasjonen for vill laksefisk på Ims i Rogaland. 

NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering. NINA har stor bredde i kompetanse og erfaring med både naturvitere og samfunnsvitere i staben. Vi har kunnskap om artene, naturtypene, samfunnets bruk av naturen og sammenhengene med de store drivkreftene i naturen. 

Sentrale arbeidsområder: 

 • Økosystem/biodiversitet 
 • Bærekraftig høsting av vilt- og fiskebestander 
 • Overvåking og analyser av endringer i naturen 
 • Effekter og tilpasninger til klimaendringer 
 • Naturens varer og tjenester (økosystemtjenester) 
 • Konsekvensutredninger av ulike typer naturinngrep
 • Naturrestaurering 
 • Arealbruk og landskapsanalyser
 • Kartlegging og overvåking av naturmangfold 
 • Analyser av ulike typer naturressurskonflikter
 • Naturbruk og friluftsliv

Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: