Publikasjonsliste ansatt

Andre publikasjoner

2000

Bendiksen, E., Reitan, O. & Erikstad, L. 2000. Vurdering av skadevirkninger på plante- og fugleliv etter masseutglidning i Storøykilen naturreservat på Fornebu, Bærum. - NINA, intern rapp., 13 s.

Bendiksen, E. 2000. Konsekvensutredning - ny E18 Moskvil - Gulli, Vestfold. Registreringsrapport: Sopp og lav - Statens vegvesen Vestfold Rapp., 41 s.

Bendiksen, E. 2000. Sopp og lav. I: Statens vegvesen Vestfold, Konsekvensutredning E18 Moskvil - Gulli. Temarapport: Naturmiljø, Tønsberg, s. 38-47 + vedl. 5.

Pedersen, Å. & Bendiksen, E. 2000. Alnanaturen. En veiviser til dyr, fugler og vegetasjon. - Oslo kommune, Friluftsetaten, Oslo, 38 s.

Bendiksen, E. & Bakkestuen, V. 2000. Flora og vegetasjon langs Alna og Tokerudbekken. Vurdering av verneverdi og skjøtsel. - Oslo kommune, Friluftsetaten Rapp. 1-2000, 203 s. + kartbilag.

Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Erikstad, L., Often, A., Stabbetorp, O. & Wilmann, B. 2000. Miljøundersøkelser i Østmarka. Tre års vegetasjonsøkologiske studier i influensområdet til Romeriksporten. Framdriftsrapport. - NINA, Oslo, 22 s.

Bendiksen, E. 2000. Vegetasjon og vegetasjonsendringer i forhold til hydrologi. - I Pedersen, T. S. (red.) Delprosjekt B. Samspill med omgivelsene. Forslag til satsingsområder og forskningstema. Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Vegteknisk avdeling. Intern rapport nr. 2129. (3 s.)

1999

Eilertsen, O., Bakkestuen, V., Bendiksen, E. & Stabbetorp, O.E. 1998. Miljøundersøkelser i Østmarka. Vegetasjonsøkologiske studier i influensområdet til Romeriksporten. - NINA, rapp., Oslo, 34 s.

Bendiksen, E. 1999. "Grytdalsskogen" - botanisk beskrivelse. - NINA Notat 1999-07-31, 7 s. + kart.

Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Stabbetorp, O. & Wilmann, B. 1999. Miljøundersøkelser i Østmarka. To års vegetasjonsøkologiske studier i influensområdet til Romeriksporten. Framdriftsrapport - NINA, Oslo, 14 s.

Stabbetorp, O.E., Bakkestuen, V., Eilertsen, O. & Bendiksen, E. 1999. Terrestrisk naturovervåking. Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av boreal bjørkeskog i Lund, Rogaland. - NINA Oppdragsmelding 609: 1-58.

Bendiksen, E. & Svalastog, D. 1999. Barskogsundersøkelser på Østlandet i forbindelse med utvidet verneplan. - NINA Oppdragsmelding 619: 1-104.

Svalastog, D. & Bendiksen, E. 1999. Tilleggsundersøkelse av flora og dyreliv. Øvre Otta. - NINA Notat 1999-11-01, 5 s. + kart.

1998

Bendiksen, E., Høiland, K., Jordal, J.B. & Brandrud, T.E. 1998. Truede og sårbare sopparter i Norge - en kommentert rødliste. - Fungiflora, Oslo, 221 s.

1997

Bendiksen, E. & Høiland, K. 1997. Vedboende sopper. I: Solbraa, K. (red.), Hirkjølen - dyr og planter. Skogbrukets kursinstitutt, Biri, s. 42-46.

Høiland, K. & Bendiksen, E. 1997. Biodiversity of wood-inhabiting fungi in S¢r-Tr¢ndelag County, Central Norway. - Nord. J. Bot. 16: 643-659.

Muniz, I.P., Bendiksen, E., Erikstad, L. & Reitan, O. 1997. Konsekvensutredning av kraftutbyggingsprosjekt i Grunnåi i Seljord, Telemark. - NINA Oppdragsmelding 471: 1-41.

Eilertsen, O., Stabbetorp, O. & Bendiksen E. 1997. Vegetasjonsundersøkelser. I: Nilsen, P. (red.) FoU-programmet "Miljøtiltak i skog". Årsmelding 1996. - Aktuelt fra Skogforsk nr. 5-97: 17-20.

Bendiksen, E. 1997. Suksesjon av storsopper og autotrof vegetasjon etter skogbrann. I: Solbraa, K. (red.) Brannflatedynamikk i skog. Sammendrag fra et seminar 13.-14. januar 1997 i Norges forskningsråd, Oslo. - Aktuelt fra Skogforsk nr. 2-97: 34-35.

Stabbetorp, O., Bendiksen, E. & Svalastog, D. 1997. Vegetasjon og flora. I: Erikstad, L. (red.) Forsvarets relokalisering Gardermoen. - Konsekvenser for natur, forurensning og avrenning. - NINA Oppdragsmelding 457: 31-39.

Framstad, E., Bendiksen, E., Flatberg, K.I., Frisvoll, A., Holien, H., Høiland, K., Prestø, T. & Svalastog, D. 1997. Planter i boreal skog - effekter av økologi og skogsdrift på artsmangfoldet. I: NINAs strategiske instituttprogrammer 1991-95: Landskapsøkologi. Sluttrapport. - NINA Temahefte 7, s. 11-18.

1996

Korsmo, H., Bendiksen, E., Bendiksen, K., Frisvoll, A.A., Haugan, R. & Stabbetorp, O.E. 1996. Smihagan naturreservat - konsekvenser av tunnelbygging for floraen. - NINA Oppdragsmelding 426: 1-21.

Brandrud, T.E., Mjelde, M. & Bendiksen, E.1996. Vegetasjonsundersøkelser i Lågen i forbindelse med utvidelse av Nedre Vinstra Kraftverk. - NIVA Rapp. 3471-96: 1-77

Bendiksen, E. & Bendiksen, K. 1996. Flora og vegetasjon i Dokkadeltaet med forslag til skjøtselsplan for reservatet. - Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavd. Rapp. 2/96: 1-55

Bendiksen, E. & Korsmo, H. 1996. Skjøtselsplaner for Opsahl, Eriksrud og Geiteryggmyra reservater i Oppland. - Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavd. Rapp. 3/96: 1-12.

Eilertsen, O., Stabbetorp, O.E. & Bendiksen, E. 1996. Storskala tilførsel av dolomitt til nedslagsfelt.Variasjon i kalkspredningen og vegetasjonseffekter. I: Nilsen, P. (red.) FoU-programmet “Miljøtiltak i skog". Årsmelding 1995. - Aktuelt fra Skogforsk nr. 6-96: 17-20.

Bendiksen, E. 1996. Skogbrukshistorikk, biologisk mangfold,skogøkologi/skogens dynamikk, reservater og nøkkelbiotoper. I: Prosjekt “Levende skog", Forelesningssammendrag. Skogøkologi - biologisk mangfold, s. 3-8. Skogbrukets kursinstitutt, Biri.

Korsmo, H., Pedersen, A. & Bendiksen, E. 1996. Nytt regionfelt på Østlandet. Konsekvensvurdering: Delutredning for vegetasjon og planteliv. Dokumentasjonsrapport. - NINA Oppdragsmelding 438: 1-45.

Bendiksen, E. & Svalastog, D. 1996. Botaniske og zoologiske undersøkelser i Oppegård vest (Svartskog) i forbindelse med endret arealbruk. - NINA, Oslo, intern rapp., 33 s.

Bendiksen, E. 1996. Oslos grønne profil. Kartlegging og evaluering av vegetasjon i småhusområder med spesielle landskapsverdier: Holmenkollen vest, Holmenkollen sørøst, Holmenkollen felt II, Vettakollen, Ullernåsen, Nordstrandskråningen. (Foreløpig utg.) - Oslo kommune, Plan og bygningsetaten, Oslo.

1995

Framstad, E., Bendiksen, E. & Korsmo, H. 1995. Evaluering av verneplanen for barskog. - NINA Fagrapport 8: 1-36.

Framstad, E., Bendiksen, E., Flatberg, K.I., Frisvoll, A., Holien, H., Høiland, K., Prestø, T. & Svalastog, D. 1995. Planter i boreal skog - effekter av lokale økologiske faktorer, skogsdrift og omgivelser på artsmangfoldet. Rapport XXIV fra forskningsprogrammet "Skogøkologi og flersidig skogbruk". - Aktuelt fra Skogforsk nr. 16-95: 1-32.

1994

Bendiksen, E. 1994. Registrering av biologiske verdier i naturskog basert på en pilotundersøkelse i Oslo kommunes skoger. - NINA Oppdragsmelding 294: 1-23.

Bendiksen, E. 1994. Fennoscandian forestry and its effects on the fungus flora, especially with regard to threatened species. - Agarica 13: 61-86.

Bendiksen, E. 1994. Sopp og lav - indikatororganismer for gammelskog med stort artsmangfold. - Blyttia 52: 159-166.

Berg, R.Y., Bendiksen, E., Elven, R. Håpnes, A. & Stokland, J. 1994. Naturregistrering i skogbestand. Oslo kommune 1992. Oppsummering og anbefalinger. Botanisk hage og museum, Oslo. 10 s.

Bendiksen, E. 1994. Albinisme - også i soppriket. - Blekksoppen nr. 63: 17-19.

Bendiksen, E. 1994. Biologiske verdier i gammelskog Lusevasaen/Seterhaugen i Lillomarka, Nittedal. NINA Notat 94-10-09, 7 s.

Bendiksen, E. 1994. Sjeldne, sårbare og truete botaniske lokaliteter i Oslo/Akershus. Hvordan ta vare på det biologiske mangfoldet? - Seminar om biologisk mangfold, Randsvangen 26-27 okt. 1994, Akershus fylkeskommune. Fylkesrådmannen, Oslo. 12 s.

Bendiksen, E. 1994. Botaniske undersøkelser på Fornebu. Vurdering av naturområder i forbindelse med endret arealbruk. - Norsk institutt for naturforskning, Oslo. 33 s.

Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 1994. Artsdiversitet og populasjonsdynamikk hos slørsopper (Cortinarius) knyttet til kalklindeskoger - et truet element av mykorrhizasopper i Norge. - NINA Oppdragsmelding 305:15. (Abstact til fagseminar i Forskningsprogram om bevaring av biologisk mangfold, 22.-23. sept. 1994)

1993

Bendiksen, E. & Bendiksen, K. 1993. Contribution to the Cortinarius flora of Estonia, including six new species for the country found during the CEM 10 (Congress of European Mycologists) 1989. - Folia Cryptogamica Estonica 30: 23-29.

Høiland, K. & Bendiksen, E. 1993. Problems concerning lignicolous fungi in Europe. I: Arnolds, E. & Kreisel, H. (red.), Conservation of Fungi in Europe. Proceedings of the second Meeting of the European Council for the Conservation of Fungi, in Vilm, 13-18 September 1991, s. 51-56.

Håpnes, A., Bendiksen, E., Aanderaa, R. & Whist, C. 1993. Naturregistreringer i Oslo kommunes skoger. - Oslo Skogvesen, Oslo, 164 s. + vedl.

Bendiksen, K. & Bendiksen, E. 1993. Contribution to the macromycete flora of Troms (N. Norway) and adjacent Finnish Lapland. - Polarflokken 17: 385-487.

Bendiksen, E., Bendiksen, K. & Brandrud, T.E. 1993. Cortinarius subgenus Myxacium section Colliniti (Agaricales) in Fennoscandia, with special emphasis on the Arctic-alpine zones. - Sommerfeltia 19: 1-37.

Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Bendiksen, K. & Lindström, H. 1993. A study of the Cortinarius helobius-complex. - Bibl. Mycol. 150: 3-15.

Bendiksen, E. & Salvesen, P.H. 1993. Røverkollen - botanisk paradis med historisk sus. I: Heide, E. (red.), Lillomarka, Nittedalsmarka. - Lokalhistorisk forl., Espa, s. 164-174.

Bendiksen, E. & Bendiksen, K. 1993. A new red veiled species of Cortinarius subgenus Telamonia, C. rubrovioleipes sp. nov. - Windahlia 20: 29-34.

1992

Bendiksen, E., Bendiksen, K. & Brandrud, T.E. 1992. What is Cortinarius cylindripes Kauffman? - Persoonia 14: 583-585.

Bendiksen, E. 1992. Groruddalens gamle kulturlandskap. - Byminner 1992(1): 19-25.

Bendiksen, E. & Høiland, K. 1992. Rødliste for norske sopparter. I Størkersen, Ø.R. Truete arter i Norge. (Norwegian red list), Direktoratet for naturforvaltning - Rapp. 1992-6: 31-42.

Bendiksen, E. & Salvesen, P.H. 1992. Flora og vegetasjon på Røverkollen. Forslag til vern av Ravnkollen, Røverkollen og Bånkallåsen. - Oslo kommune. Etat for miljørettet helsevern, Oslo. 128 s.

Framstad, E., Bendiksen, E., Flatberg, K.I., Frisvoll, A., Holien, H., Høiland, K., Prestø, T. & Svalastog, D. 1992. Effektene av fragmentering og kvalitetsendring i barskog på kryptogamer. I: Solbraa, K. & Grønvold, S. (red.), Skogøkologi og flersidig skogbruk III Del A. Truete og sårbare arter, Skogforsk 13/92: 4-15.

1991

Bendiksen, E., Fangan, B.M., Hvoslef, S., Often, A., Pedersen, O. & Wesenberg, J. 1991. Verneplan IV. Botaniske befaringer fra 40 vassdrag på Østlandet og Sørlandet. - NINA Utredn. 024: 1-123.

Bendiksen, E. 1991. Skogen under Nordlitoppen - en natur- og kulturhistorisk perle langs Alna. - Groruddalen Historielag Årb. 1991: 63-67.

Bendiksen, K. & Bendiksen, E. 1991. Norsk bearbeidelse av Lange, M.: Soppflora. - NKS-forl. 292 s.

1990

Bendiksen, E., Bendiksen, K. & Brandrud, T.E. 1990. Cortinarius Fr., underslekt Myxacium (Fr.) Loudon i Norden. - Jordstjärnan 11(2): 19-31.

1989

Bendiksen, E. 1989. Botanikk. Prosjekt Kobberbergselva (Kongsberg, Buskerud). Fagrapport om naturfag og friluftsliv. - NINA Oppdragsmelding 6: 18-27.

Bendiksen, E. 1989. Botanikk. Prosjekt Skogsåi (Hjartdal, Telemark). Fagrapport om naturfag og friluftsliv. - NINA Oppdragsmelding 5: 18-33.

Bendiksen, E. & Brandrud, T.E. 1989. Vann- og strandvegetasjon i Dokkadeltaet. Konsekvensanalyse av vannkraftutbygging. - I: Bretten, S. & Rønning, O.I. (red.) Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvold 1989. Univ. Trondheim, Vitensk.mus. Rapp. bot. Ser.: 120-134. (and NVE Publ. V43: 74-88)

Bendiksen, E. & Skifte, O. 1989. Bidrag til soppfloraen i Skjomen, Nordland. Rapport fra soppkurs, sept. 1987. - Polarflokken 13: 33-53.

1988

Bendiksen, E. 1988 (red.) Undersøkelse av verdier og konsekvenser for naturfag og friluftsliv i forbindelse med utbyggingsplaner for Drammensvassdraget på Modum, Buskerud. - Økoforsk Utredn. 1988:5: 1-72. (E.B.: Flora og vegetasjon s.19-42)

Bendiksen, E. 1988. Napetjørnsvassdraget og tilgrensende vassdrag. Botaniske undersøkelser. - Økoforsk Utredn. 1988:18: 1-54.

1987

Bendiksen, E. & Metsänheimo; K. 1987. Mycena alphitophora - flower pot species new to Norway. - Agarica 8: 13-18.

Bendiksen, E. 1987. Røverkollen - botanisk paradis med historisk sus. - Groruddalen Historielags Årb. 1987: 57-64.

1986

Salvesen, P.H. & Bendiksen, E. 1986. Småmure og flekkmure - materiale til et cytogenetisk studium. - Blyttia 44: 40-41.

Bendiksen, E. 1986. VII. Nordic Mycological Congress 1984 - Nymoen (S. Norway). List of species observed. - Botanical Garden and Museum, Oslo. 41 pp.

Bendiksen, E. 1986. Report from the IX. Congress of European Mycologists 1985, post-congress Hurdal, with comments on interesting finds. - Agarica 7: 7-18.

Bendiksen, E. 1986. Botaniske undersøkelser i Rinilhaugen - N. Korsvatnhøgda (Lunner, Oppland). - Fylkesmannen i Oppland Rapp. 7/86: 1-57.

1985

Bendiksen, E. & Ryvarden, L. 1985. Phellinus ferreus and P. punctatus, two complimentary species. - Agarica nr. 12: 363-365.

Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 1985. The Cortinarius flora of Quercus ilex forests at Mallorca. - Agarica nr. 12: 90-103.

Bendiksen, E., Hessen, D., Sømme, L. & Wielgolaski, F.E. (red.) 1985. Kompendium til fjellkurs i "Grunnkurs i biologi", BIO 101, ved Universitetet i Oslo. Stensilert.

Økland, R.H. & Bendiksen, E. 1985. The vegetation of the forest-alpine transition in the Grunningsdalen area, S. Norway. - Sommerfeltia 2: 1-224.

Brandrud, T.E., Bendiksen, E. & Mohn jenssen, K. 1985. Kronebeger (Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud.) - en kalkelskende "nykomling" i Norge. - Blyttia 43: 113-116.

1984

Bendiksen, E. 1984. Vårens og sommerens skivesopper. - Blyttia 42: 79-93.

Bendiksen, E. & Halvorsen, R. 1984. Noen sjeldne eller kritiske Mycena-arter i Norge. - Agarica nr. 10: 176-202.

Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 1984. Bidrag til soppfloraen i og omkring Junkerdalsura i Øvre Saltdal, Nordland. - Agarica nr. 10: 58-85.

Bendiksen, E. & Salvesen, P.H. 1984. Vegetasjonskartlegging av Røverkollen, Oslo, ved hjelp av økologiske gradienter. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. bot. ser. 1984-7: 5-21.

1983

Bendiksen, E. & Moss, O.O. 1983. Søkkunda og tilgrensende vassdrag. Botaniske undersøkelser. - Kontaktutvalget vassdragsregul. Univ. Oslo Rapp. 68: 1-90.

1982

Halvorsen, R. & Bendiksen, E. 1982. The chemical variation of Pseudevernia furfuracea in Norway. - Nord. J. Bot. 2: 371-380.

Bendiksen, E. & Schumacher, T. 1982. Flora og vegetasjon i nedbørfeltene til Imsa og Trya. - Kontaktutvalget vassdragsregul. Univ. Oslo Rapp. 52: 1-105.

Schumacher, T., Bendiksen, E. & Halvorsen, R. 1982. Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge IV: Knottblom (Malaxis monophylla). - Blyttia 40: 85-93.

Halvorsen, R & Bendiksen, E. 1982. Vegetasjonsøkologiske undersøkelser i Grunningsdalen, Telemark med henblikk på økologiske gradienter i Sør-Norges skog- og fjellvegetasjon. I. Regionale og lokale gradienter. I: Baadsvik, K., Klokk, T. & Rønning, O.I. (red.). Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. bot. Ser. 1982-8, s. 166-194.

Bendiksen, E. & Halvorsen, R. 1982. Vegetasjonsøkologiske undersøkelser i Grunningsdalen, Telemark med henblikk på økologiske gradienter i Sør-Norges skog- og fjellvegetasjon. II. Anvendelse av et klassifikasjonssystem basert på økologiske gradienter. I: Baadsvik, K., Klokk, T. & Rønning, O.I. (red.). Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. bot. Ser. 1982-8, s. 195-221.

1981

Lien, L., Bakketun, Å., Bendiksen, E., Halvorsen, R., Lindstrøm, E.A., Mjelde, M., Tjomsland, T. & Aanes, K.J. 1981. Undersøkelser vedrørende utbyggingen av Strandfossen kraftverk i Glåma. - NIVA-rapp. 0-77055: 1-68.

Lien, L., Bakketun, Å., Bendiksen, E., Halvorsen, R., Kjellberg, G., Lindstrøm, E.A., Mjelde, M., Sandlund, O.T., Tjomsland, T. & Aanes, K.J. 1981. Vurderinger av reguleringene i Osensjøen og Søre Osa. - NIVA-rapp. 0-77084: 1-112.

Bendiksen, E. 1981. Mykorrhizasopp i forskjellige suksesjonsstadier av granskogssamfunn i Lunner, Oppland. I: Baadsvik, K., Klokk, T. & Rønning, O.I. (red.), Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. bot. Ser. 1981-5, s. 246-258.

Bendiksen, E. & Brandrud, T.E. 1981. Sopp. - Natur og ungdom - feltbiol. temahefte 2, 56 s.

Bendiksen, E. & Halvorsen, R. 1981. Botaniske inventeringer i Lifjellområdet. - Kontaktutvalget vassdragsregul. Univ. Oslo Rapp. 52: 1-105.

1980

Bendiksen, E. 1980. Cortinarius, underslekter Leprocybe, Sericeocybe, Myxacium og Telamonia i forskjellige suksesjonsstadier av granskogssamfunn i Lunner, Oppland. - Cand. scient. oppgave, Univ. Oslo, 81 s.

Bendiksen, E. 1980. An albino Tubaria furfuracea. - Norw. J. Bot. 27: 203-206.

1977

Gulden, G., Bendiksen, E. & Brandrud, T.E. 1977. A new agaric, Squamanita fimbriata sp. nov., and a first find of S. odorata in Norway. - Norw. J. Bot. 24: 155-158.