Publikasjonsliste ansatt

Andre publikasjoner

2000

Daugstad, K., Kaltenborn, B. P. & Vistad, O. I. (2000). Vern - planer og prosesser. Identifisering av kunnskapsstatus og -behov. (Nature Conservation - On plans and processes. Knowledge status and knowledge needs - In Norwegian). Notat nr. 3/00, Trondheim: Senter for Bygdeforskning

Vittersø, J., Vorkinn, M., Vistad, O. I., & Vaagland, J. (2000). Tourist experiences and attractions. Annals of Tourism Research, 27, (2) 432-450.

1999

Vistad, O. I. 1999: Kva er Bergstaden og omlandet for rørosingar? (How do the locals perceive The Mining Town Røros and its surroundings? - In Norwegian). I: Daugstad, K. et al. Bergverksbyens Omland. Om ressursbruk, vern, kultur og natur i Rørosområdet. NIKU Temahefte 29. Trondheim.

Daugstad, K., Binns, K. S., Grytli, E. R., Liavik, K., Prøsch-Danielsen, L. & Vistad, O. I. 1999: Bergverksbyens Omland. Om ressursbruk, vern, kultur og natur i Rørosområdet. (The surroundings of the mining town. On resource use, preservation, culture and nature in the Røros Area - In Norwegian). NIKU Temahefte 29. Trondheim.

Vistad, O. I., Kaltenborn, B. P. & Andersen, O. 1999. Slitasje i verne - og friluftsområde. Om indikatorar og overvaking, trivsel og tolegrenser. (Recreational impacts in protected areas and recreational areas. On indicators and monitoring, preferences and limits of acceptable change - In Norwegian). Rapport nr. 02, Lillehammer: Østlandsforskning.

Vistad, O. I. & Holten, J. I. 1999. Slitasje ved rasteplasser. Bruk og overvåkning av rasteplasser over Sognefjellet. (Recreational impacts on picnic sites. Use and monitoring of picnic sites along the National Tourist Road across Sognefjellet - In Norwegian). Oslo: Statens Vegvesen.

Vistad, O. I. (1999) Nasjonalparken. (The National Park - In Norwegian). - I: Jacobsen, J. K. S. & Viken, A. Stedet i en bevegelig verden (The Place in a movable world). - Oslo: Universitetsforlaget

Vistad, O. I. (1999) Røros and the locals: World Heritage Site and vernacular landscape (p. 531-542). In: Setten, G., Semb, T. & Torvik, R. (eds.) Shaping the land. Vol. III: The future of the past. Proceedings of the Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape. 18th session in Røros and Trondheim, Norway, Sept. 7th - 11th 1998. Papers from the Dept. of Geography, University of Trondheim, New Series A. No. 27.

Daugstad, K. & Vistad, O. I. (1999). Lokalsamfunns- og forvaltningsperspektiv på verdensarvområdet Røros. (Local and managerial views on the World Heritage Site Røros - In Norwegian). I: DN. Naturforvaltning og samfunnsfag. Referat fra konferanse i Oslo 12. og 13. oktober 1999. DN-notat 6.

1998

Peter Scott Planning Sevices* 1998. Access to the countryside in selected European countries: a review of access rights, legislation and associated arrangements in Denmark, Germany, Norway and Sweden. - Review No 110, Scottish Natural Heritage, Edinburgh, Scotland,
* Peter Scott Planning Sevices in association with Arthur Howcroft (UK), Arne Bondo-Andersen (Denmark), Peter Stoll (Germany), Odd Inge Vistad (Norway) and Sven Ståhl (Sweden).

Vistad, O. I., Holten, J. I., & Andersen, O. 1998: Miljøovervaking langs Sognefjellsvegen. (Environmental monitoring along the mountain road across Sognefjellet - In Norwegian). Årsrapport og samanfatning 1996 - 1998. ØF-rapport nr. 28. Lillehammer.

1997

Vistad, O.I. & Kaltenborn, B.P. 1997. Plan for overvaking av miljøpåverknad på Svalbard, forårsaka av friluftsliv og turisme. (Plan for monitoring of environmental impacts at Svalbard, caused by recreation and tourism - In Norwegian). - ØF-rapport nr. 14.

Elden, K. M. (red.)* 1997. Litteratur om Røros-regionen. (Literature on the Røros region - In Norwegian). - Notat nr 2, Senter for Bygdeforskning.
*Forfatta av K. Daugstad (SfB), E. Grytli (SINTEF), K. Liavik (Fylkesm. i S-Trønd.), K. S. Binns (NINA-NIKU), Å. M. Torvanger (NINA-NIKU) og O. I. Vistad (ØF)

Vorkinn, M. & Vistad, O. I. 1997. Naturinformasjonssentra: Reiselivsattraksjon og verktøy for miljøforvaltningen. (Nature Information Centres: Tourist Attractions and Management Tools - In Norwegian). - ØF-rapport nr. 22.

1996

Vistad, O. I., Kaltenborn, B.P. & Aas, Ø. 1996. Miljøkonsekvensar av friluftsliv. (Environmental impacts from recreation - In Norwegian). -ØF-rapport nr. 02.

Vistad, O. I. & Engesæter, P. J. 1996. Reiseliv og naturbruk. Om reguleringsbehov og styringstiltak. (Tourism and nature use. On regulation needs and possible management actions - In Norwegian). - ØF-rapport nr. 07.

Vorkinn, M., Kaltenborn, B., Kleiven, J., Riese, H. Vistad, O. I., Vittersø, J. & Aas, Ø. 1996. Hvem, hva, hvor, hvorfor og hvordan? Forslag til standardisering av de landsomfattende undersøkelsene om friluftsliv. - ØF-rapport nr. 18.

Kaltenborn, B.P. & Vistad, O.I. 1996. Recreational use and management of Aukstaitija national park, Lithuania. - ØF-rapport nr. 22.

1995

Vistad, O. I. 1995. I skogen og i skolten - Ein analyse av friluftsliv, miljøoppleving, påverknad og forvaltning i Femundsmarka, med jamføringar til Rogen og Långfjället. (In the forest and in the head. An analysis of outdoor recreation, recreational experiences, recreational impacts and management in Femundsmarka, compared to Rogen and Långfjället - PhD Thesis in Human Geography - In Norwegian). - Dr.gradsavhandling i geografi, Universitetet i Trondheim.

Vistad, O. I. 1995. Naturvern og friluftsliv på kollisjonskurs? Nordisk naturforvaltningspraksis i relasjon til brukar- og verneinteresser. (Nature conservation and outdoor recreation on a collision course? Nordic nature management in relation to preservation and user interests- In Norwegian). (Prøveforelesing for dr.polit. -graden ved Universitetet i Trondheim 1.6. 1995. - Ny Serie A No. 6, Geografisk Institutt, Universitetet i Trondheim.

Vistad, O. I. & Vorkinn, M. 1995. Naturturisme og naturforvaltning - Resultater fra et forskningsprosjekt.(Nature Tourism and Nature Management - Results from a research project - In Norwegian). - NINA-NIKU/Østlandsforskning, Lillehammer

Kaltenborn, B.P., Gøncz, G. & Vistad, O.I. 1995. På tur i fellesskapet: Mulige virkninger av EØS og EU på den norske allemannsretten. (Hiking in the Common Marked. Possible effects of EØS and EU on the Norwegian rights of common access - In Norwegian). - ØF-rapport nr. 25.

Kaltenborn, B.P. & Vistad, O. I. 1995. Allemanns- og allmenningsretter: Utmarksforvaltning, konflikter og næringsutvikling i norske bygder. (Right of common access and rights in the commons. On management of nature, conflicts and economic development in Norwegian rural areas - In Norwegian). - ØF-notat nr. 13.

1994

Vistad, O. I. 1994. Tourism: Attractions and Dangers. - In: Proceedings from theThird Pan-European Colloquy on Tourism and Environment, 5 - 6 Oktober 1993, Sofia, Bulgaria. Council of Europe, Strasbourg.

Vistad, O. I. 1994. Friluftsliv, slitasje og forsøpling - Erfaringar frå forsking i Femundsmarka, Rogen og Långfjället (FRL). - I: Direktoratet for naturforvaltning. Friluftsliv: Effekter og goder. Referat fra forskningskonferanse. - Dn-notat 1994-7.

1993

Vistad, O.I. 1993. Er purismen passé? - Om haldningar og miljøkrav blant friluftsfolk i nasjonalparkane. (Is the puristic attitude out? On attitudes and environmental preferences among recreationists in national parks - In Norwegian). -I: Kaltenborn, B.P. & Vorkinn, M. (red.) Vårt friluftsliv. Aktiviteter, miljøkrav og forvaltningsbehov. - NINA Temahefte 3.

Vistad, O.I. 1993. Losing, læring eller sjekking? Om naturrettleiing som forvaltningstiltak. (Piloting, teaching or controlling? On interpretation as a management action - In Norwegian). - I: Kaltenborn, B.P. & Vorkinn, M. (red.) Vårt friluftsliv. Aktiviteter, miljøkrav og forvaltningsbehov.- NINA Temahefte 3.

Vistad, O.I., Vorkinn, M. & Kaltenborn, B.P. 1993. Utlendingar i Noreg, ved 6000 av dei. Om bruksmønster og miljøpreferansar. (Foreigners in Norway, by 6000 of them. On visitor patterns and environmental preferences - In Norwegian). - NINA Oppdragsmelding 253.

Vorkinn, M. & Vistad, O. I. 1993 "Tyske natursvin og norsk purister" - er sameksistens mulig? - Tidskrift for Naturforvaltning 3.

1992

Moen, E. og O.I. Vistad 1992. Verneplan I og II for vassdrag. En oversikt over kunnskapsnivået innenfor naturfag og friluftsliv. Verneplanens regionvise dekning. - DN-rapport 7, Trondheim.

Hammitt, W.E., Kaltenborn, B.P., Vistad, O.I., Emmelin, L. & Teigland, J. 1992. Common Access Tradition and Wilderness management in Norway: A Paradox for Managers. - Environmental Management 16/2.

Vistad, O.I. 1992. Den guida turen - forvaltningstiltak med turistappell? Ein samanliknande studie av tre turgrupper på Røros, med vekt på den guida turen gjennom Sølendet Naturreservat. (The guided walk - a management action with tourist appeal? - In Norwegian). - NINA Forskningsrapport 35.

Vistad, O.I. & Vorkinn, M. 1992. Bruk og forvaltning av Stabbursdalen Nasjonalpark - Resultat frå ei før-undersøking. - NINA Utredning 36.

1987

Vistad, 0.I. 1987: Slit vi ut Femundsmarka? - I: Den Norske Turistforenings Årbok 1987: Femundsmarka og omkringliggende fjellstrøk. Fjell og Vidde 5.

1986

Vistad, O.I. 1986. Friluftsliv i Jørpelandsvassdraget. Ei verdi- og konsekvensvurdering i samband med konsesjonssøknaden for vassdraget. - Vassdragsforsk. Rapport nr. 94.

1984

Vistad, O.I. 1984. Sigdal Elverk. Planer for utbygging av Horga- og Grytelv-vassdragene. Virkning på landskap og friluftsliv. - Moen og Feste, Landskapsarkitekter, Biri.