Publikasjonsliste ansatt

Andre publikasjoner

Vitenskapelige artikler m ref, engelsk

Dervo, B. K., Hegge, O., Hessen, D., and Skurdal, J. 1991. Diel fod selection of pelagic Artic charr, Salvelinus alpinus (L.), and brown trout, Salmo trutta L., in lake Atnsjø, S.E. Norway. J. Fish. Biol. 38:199

Hegge, O., Dervo, B. K., Skurdal, J. and Hessen, D. O. 1989. Habitat utilization by sympatric Artic charr, (Salvelinus alpinus (L.)) and brown trout (Salmo trutta L.) in lake Atnsjø, south-east Norway. Freshwater. Biology, 22: 143 - 152.

Hegge, O., Dervo, B. K. and Skurdal, J. 1991. Age and Size at Sexual Maturity of Heavily Exploited Artic Char and Brown Trout in Lake Atnsjø, Southeastern Norway. Trans. Am. Fish. Soc. 120: 141-149.

Hesthagen. T., Hegge, O., Skurdal, J. and Dervo, B. K. 1995. Differences in habitat utilization among native, native stocked and non-native stocked brown trout (Salmo trutta) in a hydroelectric reservoir. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 52: 2159-2167.

Vøllestad, L.A. and Dervo, B. K. 1990. Density and yeld of the noble crayfish Astacus astacus in the River Skotsbergelva, SE Norway. Fauna norv. Ser. A 11:27-33. 1990.

Vitenskapelige artikler m ref, norsk

Dervo, B. K. 1989. Intraksjoner mellom zooplankton og fisk i Atnsjøen. Limnos, 3/89.

Dervo, B. K. & Aas, Ø. 1994. Fisk til glede! - om fritidsfiske. Fauna 47:112 - 119

Dervo, B. K. og Skurdal, J. 2000. Kommunen som vilt- og fiskeforvalter. Utmark 2:2000.

Vitenskapelige rapporter

Dervo, B. 1988. Zooplanktonundersøkelser i Atnsjøen i 1987, s 45 - 49. I: Saltveit, S. J. (red). Forskning- og referansevassdrag (FORSKREF). Årsrapport 1987. MVU Rapp. nr B 46.

Dervo, B. K. 1988. Interactions between zooplankton and fish in the deep oligotrophic lake Atnsjø, SE Norway, (112 s) Hovedfagsoppgaver i biologi, studieretning økolgi. Univ. i Oslo.

Dervo, B. og Halvorsen, G. 1989. Artssammensetning og populasjonsdynamikk hos plankton i Atnsjøen. Forskning- og referansevassdrag i Atna. MVU-rapport nr B55, 46 s.

Dervo, B. 1990. Undersøkelser av laksen i Enningdalselva og sjøørreten i Ørbekken og Vevlenbekken, Halden 1989. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd. Rapp. nr. 12/90.

Dervo, B. K., Taugbøl, T. og Skurdal, J. 1996. Status for storørret i Norge. ØF-rapport nr 10/1996.

Dervo, B., Østdahl, T. og Engesæther, P. 1996. Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt og fiskeressursene - 1. Prosjektavgrensning og metoder. ØF-notat nr. 15/96.

Dervo, B. og Aas, Ø. 1996. Driftsplanlegging og fagråd. - Bruken av tilskudd og status for arbeidet. Internt ØF-notat.

Dervo, B. og Aas, Ø. 1996. Erfaringer med beskatningsreguleringer i vassdrag med anadrom laksefisk i 1995 med endringer for 1996. ØF-notat nr. 14/96.

Dervo, B. K. 1997. Beskatningsreguleringer i sjøen og i vassdrag for anadrome laksefisk i. ØF-rapport 18/97.

Dervo, B. K. og Østdahl, T. 1997. Lokal forvaltning av utnyttbare vilt- og fiskeressurser - IV Status for 1997. ØF-rapport 19/97.

Dervo, B. K., Hertzberg, K. & Arnesen, T. 1998. Befolkningens jakt- og fisketilbud - erfaringer fra et forprosjekt. ØF-rapport nr 27/98.

Dervo, B. K., Garnås, E. og Tysse, Å. 1999. Lokale kalkingsmidler i Buskerud og effekter på fritidsfiske. Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen. FM i Buskerud.

Dervo, B. K. & Østdahl, T. 2000. Lokal forvaltning av utnyttbare vilt- og fiskeressurser - status for 1998 og 1999. NINA Oppdragsmelding 657: 1-64.

Hegge, O og Kind, B. 1987. Prøvefiske i Atnsjøen i 1985. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapp. nr. 11/87, 37 s.

Hesthagen, T., Skurdal, J., Quenild, T., Hegge, O., og Kind, B. 1987. Fiskeribiologiske undersøkelser, s 61 - 73. I: Saltveit, S. J. (red). Forskning- og referansevassdrag (FORSKREF). Årsrapport 1986. MVU Rapp. nr B 29.

Hesthagen. T. Hegge, O., Skurdal, J. og Dervo, B. K. 1995. Utbredelse fordeling og interaksjoner hos fiskebestandene i Atnsjøen og Atna. Forskning- og referansevassdrag i Atna. MVU-rapport nr B60, 60 s.

Hesthagen, T., Skurdal, J., Quenild, T., Hegge, O., og Kind, B. 1988. Fiskeribiologiske undersøkelser, s 63 - 70. I: Saltveit, S. J. (red). Forskning- og referansevassdrag (FORSKREF). Årsrapport 1987. MVU Rapp. nr B 46.

Kind, B. 1987. Zooplankton undersøkelser i Atnsjøen 1985 og 1986. s 40 - 45 I: Saltveit, S. J. (red) Forskning- og referansevassdrag (FORSKREF). Årsrapport 1986. MVU Rapp. nr B 29.

NJFF 1993. Forvaltning av flora og fauna. B. K. Dervo red. Seminarrapport nr. 3 - 1993.

Hårsaker, K., Larsen, B. M. & Dervo, B. K. 2000. Overvåking av amfibier i Norge. Forslag til overvåkingsmetodikk, overvåkingsområder og deltagere i en atlasundersøkelse. (Monitoring amphibians in Norway. Suggestion for monitoring methods, monitoring areas and participants in a national atlas survey.) - NINA Oppdragsmelding 652: 1-27.

Østdahl, T. og Dervo B. K. 1996. Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt og fiskeressursene - 1. Status for driftsplanarbeid og lokal forvaltning. ØF-notat nr. 16/96.

Østdahl, T., Taugbøl, T. og Dervo B. K. 1998. Miljøeffekter av flomforebyggende tiltak- en litteraturstudie. Hydra rapport nr. M103, Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo. 47s.

Østdahl, T. og Dervo B. K. 1999. Spørreundersøkelse om delegering av kalkingsoppgaver til kommunene. ØF-rapport nr 23/99.

Fagbøker/håndbøker

Dervo, B. K. og Skurdal, J. 2000. Fiskeregler for innlandsfisk. Generelle råd og konkrete eksempler. Norges skogeierforbund. 35 s.

DN 2000. Håndbok i kartlegging av ferskvann. Internettutgave. B. K. Dervo red.

NJFF. 1993. Fiskepermen. B.K. Dervo red.

Skurdal, J., Dervo, B. K. og Taugbøl, T. 1997. Storørret. Landbruksforlaget.

Østdahl, T. og Dervo B. K. 2000. Hjorteviltet dominerer. I: Naturforvaltning og friluftsliv - i det reflekterte klasserom. Børge Dahl og Jo Øvergaard red., s 69-77. Yrkeslitteratur as 2000.

Populærvitenskapelige artikler/bøker

Dervo, B. K. 1988. Blomsterikets juveler, s 39 - 42. I A-magasinet nr 26.

Vøllestad, L. A. og Dervo, B. K. 1990. Krepsepesten slår til igjen! Jakt og fiske nr 6 - 1990.

Dervo, B. K. Vøllestad, L. A. og Hansen, H. 1990. Sjøørreten - En populær sportsfisk med mange problemer. Jakt og Fiske nr 12- 1990.

Dervo. B. K. og Eken, M. 1992. Fra lakseelv til abbortjern i Øvre Eiker. s 36 - 47.I: Natur i Øvre Eiker. Naturvernforbundet i Buskerud. Eget forlag.

Lier kommune 1992. Friluftshåndbok for Lier. B. K. Dervo red. Saturen Trykk a/s. 80s.

Dervo, B. K. 1994. Natur i Lier. 18 s.

Dervo, B. K. 1996. Fiskekultivering i ei bakevje. Jakt og Fiske nr. 1-2 - 96: 36-38.

Dervo, B. K. Storørret truet av utryddelse 1996. Jakt og Fiske 6: 46 - 49.

Dervo, B. K. 1996. Laksefisket har alltid variert. Jakt og Fiske nr. 10 - 96: 36-39.

Skurdal, J., Dervo, B. K. & Taugbøl, T. 1998. Forvaltningsplan: Viktig sprang for storørreten. Alt om Fiske, 1/1998: 37-39.

Skurdal, J., Dervo, B. K. & Taugbøl, T. 1998. Storørreten i Oslo-området. S. 43-45 i Årbok for Oslomarkas Fiskeadministrasjon 1998.

Skurdal, J.. & Taugbøl, Dervo, B. K. 1998. Krepsen i Norge: Biologi, trusler og forvaltning. S. 65-67 i Årbok for Oslomarkas Fiskeadministrasjon 1998. Dervo, B.K., Skurdal, J. og Taugbøl, T. 1998. Sportsfiske i Formel-1 klassen. Jakt og Fiske 5-1998: s33-38.

Dervo, B. K. og Østdahl, T. 1998. Lokal vilt- og fikseforvaltning: Utfordring for jeger- og fiskerforeningene. Jakt og Fiske nr 5-1998: s71-74.

Dervo, B. K. og Kraabøl, M. 2000. Harr hele året. I Jakt og fiske nr 12:2000, s 4-8.

Østdahl, T. og Dervo, B. K. 1998. Lokal viltforvaltning. Hjorteviltet dominerer. Jakt og Fiske nr 7-1998: s 56-60.