NINA Temahefte

2020

Olsen, S., Rusch, G., Kvakkestad, V., Rønningen, K., Rørstad, P., Venter, A.& Nordén, B.2020. Restaurering av edelløvskog: fortidens skog er fremtidens skog. NINA Temahefte nr 77. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kyrkjeeide, M., Bartlett, J., Rusch, G., Sandvik, H.& Nordén, J.2020. Karbonlagring i norske økosystemer (revidert utgave). NINA Temahefte nr 76b. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Olsen, S., Hedger, R., Hendrichsen, D., Nowell, M., Dillinger, B., Syverhuset, A.& Evju, M.2020. Hotspots for truede arter i Norge: karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser. NINA Temahefte nr 75. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2019

Strand, O.& Gundersen, V.2019. Silhuett Rondane - Hvordan bevare villreinen. NINA Temahefte nr 74. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Eide, N., Evju, M., Gundersen, V., Stokke, B., Vistad, O., Rød-Eriksen, L., Olsen, S.& Fangel, K.2019. Håndbok : Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv. NINA Temahefte nr 73. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2018

Skår, M., Rybråten, S.& Øian, H.2018. Bynatur i det flerkulturelle Oslo. NINA Temahefte nr 72. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2017

Nilsen, E.& Strand, O.2017. Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmentering av villreinfjellet. NINA Temahefte nr 70. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2016

Bevanger, K., May, R.& Stokke, B.2016. Landbasert vindkraft. Utfordringer for fugl, flaggermus og rein. NINA Temahefte nr 66. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bevanger, K., May, R.& Stokke, B.2016. Dyreliv og kraftledninger. Miljø- og forsyningsmessige utfordringer. NINA Temahefte nr 67. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ruud, A., Wold, L.& Aas, Ø.2016. Økt samfunnsaksept for fornybar energi. Hvordan redusere konflikter under planlegging, utbygging og drift?. NINA Temahefte nr 68. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
2016. Miljøvirkninger av effektkjøring : Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. NINA Temahefte nr 62. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Fangel, K., Aas, Ø., Bærum, K., Anker-Nilssen, T.& Christensen-Dalsgaard, S.2016. Utilsiktet bifangst av sjøfugl i norske kystfiskerier med garn og line. NINA Temahefte nr 64. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Evju, M., Stange, E., Berger, A., Blumentrath, S., Endrestøl, A., Olsen, S., Skarpaas, O., Stabbetorp, O., Stöckmann, F.& Sverdrup-Thygeson, A.2016. Når artenes leveområder splittes opp - eksempler fra øyene i indre Oslofjord. Sluttrapport fra strategisk instituttsatsing (SIS) 2011-2015. NINA Temahefte nr 65. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jonsson, B.2016. Effekter av klimaendringer på arter, økosystem og samfunn. Sluttrapport fra strategisk instituttsatsing (SIS) 2011-2015. NINA Temahefte nr 063. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2015

Evju, M., Bakkestuen, V., Blom, H., Brandrud, T., Bratli, H., Nordén, B., Sverdrup-Thygeson, A.& Ødegaard, F.2015. Oaser for artsmangfoldet - hotspot-habitater for rødlistearter. NINA Temahefte nr 61. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Aas, Ø.& Ruud, A.2015. På nett? Nettpolitikk, planlegging og konflikter om strømnett i Norge, Storbritannia og Sverige. Tiltak og virkemidler for mer bærekraftig nettutvikling. Populærfaglig oppsummering av prosjektet SusGrid.. NINA Temahefte nr 59. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2014

Hagen, D., Eide, N., Flyen, A., Fangel, K.& Vistad, O.2014. Håndbok for sårbarhetsvurdering av ilandstigningslokaliteter på Svalbard.. NINA Temahefte nr 56. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Lenin, J., Ghule, A., Athreya, V., Linnell, J.& Odden, J.2014. Waghoba tales: Adventures in leopard land. NINA Temahefte nr 58. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Odden, J., Mattisson, J., Gervasi, V.& Linnell, J.2014. Gaupas predasjon på sau – en kunnskapsoversikt. NINA Temahefte nr 57. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Forseth, T., Harby, A., Ugedal, O., Pulg, U., Fjeldstad, H., Robertsen, G., Barlaup, B., Alfredsen, K., Sundt, H., Saltveit, S., Skoglund, H., Kvingedal, E., Sundt-Hansen, L., Finstad, A., Einum, S.& Arnekleiv, J.2014. Handbook for environmental design in regulated salmon rivers. NINA Temahefte nr 53. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Falkegård, M.2014. Laksebestandene i Tanavassdraget. Status og utvikling i verdens viktigste laksevassdrag. NINA Temahefte nr 55. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Skår, M., Gundersen, V., Bischoff, A., Follo, G., Pareliussen, I., Tordsson, B.& Stordal, G.2014. Barn og natur. Nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur. NINA Temahefte nr 54. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


NINA Temahefte - eldre utgivelser

2013

Forseth, T., Harby, A. (eds.), Ugedal, O., Pulg, U., Fjeldstad, H.P., Robertsen, G., Barlaup, B., Alfredsen, K., Sundt, H., Saltveit, S.J., Skoglund, H., Kvingedal, E., Sundt-Hansen, L., Finstad, A.G., Einum, S. & Arnekleiv, J.V. 2013. Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag. - NINA Temahefte 52. 90. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V. & Rønningen, K. 2013. Horisont Snøhetta. - NINA Temahefte 51. 99 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer


2012

Kaltenborn, B.P. 2012. Bruk og vern i utmarksområder. Sluttrapport. Strategisk instituttprogram for perioden 2009-2011. - NINA Temahefte 50. 46 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Kjelden, J., Krogdahl, R., Heggem, V., Fiske, P., Hvidsten, N.A., Baardsen, S., Stensland, S. & Aas, Ø. 2012. Elvene rundt Trondheimsfjorden. Laks og verdiskaping. Oppsummeringsrapport – korrigert versjon. - NINA Temahefte 48. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Staverløkk, A., Gjershaug, J.O. & Ødegaard, F. 2012. Humler i Norge. En felthåndbok om våre 34 humlearter. - NINA Temahefte 49. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer


2011

Hesthagen, T. 2011. Sløefiske i Oppland. Ein vanleg fiskemåte i gammal tid. - NINA Temahefte 46. 165 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Linnell, J.D.C., Thomassen, J. & Jones, K. 2011. Wildlife-Human Interactions: From Conflict to Coexistence in Sustainable Landscapes. - NINA Temahefte 45. 12 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Aas, Ø. & Qvenild, M. (eds.) 2011. Verktøy for bedre forvaltning av biologisk mangfold. Sluttrapport, strategisk instituttprogram ”Research tools for the management of biodiversity to meet the 2010 objectives” for 2006-2010. - NINA Temahefte 44. 46 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer


2010

Hagen, D. & Skrindo, A.B. (eds.) 2010. Restaurering av natur i Norge. Et innblikk i fagfeltet, fagmiljøer og pågående aktivitet. - NINA Temahefte 42. 109 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Aas, Ø. & Dervo, B.K. 2010. Innlandsfisketurisme i Norge – muligheter og utfordringer. Veileder. - NINA Temahefte 43. 27 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer. Vis detaljer


2009

Andersen, R., Fagerheim, W.I. & Solheim, J.T. 2009. Hjorteviltforvaltning. Hvordan forvalte store beitedyr. Tre scenarier. - NINA Temahefte 40. 92 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Revie, C., Dill, L., Finstad, B. & Todd, C. 2009. Sea Lice Working Group Report. - NINA Temahefte 39. 117 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Skogen, K. 2009. Friluftsliv i endring. Felles strategisk instituttprogram mellom NINA, NIBR og NIKU 2004-2008. - NINA Temahefte 38. 31 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer


2008

Thorstad, E.B., Fleming, I.A., McGinnity, P., Soto, D., Wennevik, V. & Whoriskey, F. 2008. Incidence and impacts of escaped farmed Atlantic salmon Salmo salar in nature. - NINA Temahefte 36. 110 pp. Vis detaljer


2006

Hansen, L.P. & Windsor, M. 2006. Interactions between aquaculture and wild stocks of atlantic salmon and other diadromous fish species: science and management, challenges and solutions. Convener's Report. - NINA Temahefte 34. 74 pp. NINA, Trondheim; NASCO, Edinburgh; ICES, Copenhagen. Vis detaljer
Sandlund, O.T., Hovik, S., Selvik, J.R., Øygarden, L. & Jonsson, B. (eds.) 2006. Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag. - NINA Temahefte 35. 80 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer


2005

Eide, N.E., Andersen, R., Elmhagen, B., Linnell, J.D.C., Sandal, T., Dalén, L., Angerbjørn, A., Hellström, P. & Landa, A. 2005. Felthandbok - fjellrev. En veileder til overvåking av fjellrevbestanden, tolking av spor og sportegn, skille mellom fjellrev, rødrev og rømt oppdrettsrev. - NINA Temahefte 29. 28 pp. Vis detaljer
Eide, N.E., Andersen, R., Elmhagen, B., Linnell, J.D.C., Sandal, T., Dalén, L., Angerbjørn, A., Hellström, P. & Landa, A. 2005. Fälthandbok - Fjällräv. En vägledning vid inventering av fjällrävsbeståndet, tolkning av spår och spårtecken, samt skillnader mellan fjällräv, rödräv och förrymda farmrävar. - NINA Temahefte 30. 28 pp. Vis detaljer
Heggberget, T.M. & Jonsson, B. (eds.) 2005. Landskapsøkologi: arealbruk og landskapsanalyse. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. - NINA Temahefte 32. 100 pp. Vis detaljer
Jonsson, B. & Yoccoz, N. (eds.) 2005. Økosystemdynamikk: menneskelig påvirkning på biologisk mangfold. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. - NINA Temahefte 33. 89 pp. Vis detaljer
Svenning, M.A. & Jonsson, B. (eds.) 2005. Kystøkologi : økosystemprosesser og menneskelig aktivitet. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. - NINA Temahefte 31. 64 pp. Vis detaljer


2004

Andersen, R. & Hustad, H. (eds.) 2004. Villrein og samfunn. En veiledning til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell. - NINA Temahefte 27. 77 pp. Vis detaljer
Vistnes, I., Nellemann, C. & Bull, K.S. 2004. Inngrep i reinbeiteland. Biologi, jus og strategier i utbyggingssaker. - NINA Temahefte 26. 67 pp. Vis detaljer


2003

Andersen, R., Linnell, J.D.C. & Hustad, H. (eds.) 2003. Rovvilt og samfunn : en veileder til sameksistens i det 21. århundre. - NINA Temahefte 22. 48pp. Vis detaljer
Andersen, R., Linnell, J.D.C., Hustad, H. & Brainerd, S.M. (eds.) 2003. Large predators and human communities in Norway. A guide to coexistence for the 21st century. - NINA Temahefte 25. 48 pp. Vis detaljer
Framstad, E., Bakkestuen, V., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Nygård, T. & Økland, R.H. 2003. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking 1990-2003. - NINA Temahefte 24. 30pp. Vis detaljer


2002

Andersen, R., Kvam, T., Linnell, J.D.C., Moa, P., Odden, J. & Swenson, J.E. 2002. Møt gaupa: uproblematisk rovdyr – eller notorisk lystmorder?. - s. 78-85 in Pedersen, H.C. & Jonsson, B. (eds.) Bærekraftig høsting av bestander: Sluttrapport. NINA Temahefte 18. Vis detaljer
Erikstad, L. & Sloreid, S.E. 2002. Hva kan en GIS-analyse fortelle om et vassdrag?. - p31-33 in Aagaard, K., Bækken, T. & Jonsson, B. Felles instituttprogram. Virkninger av forurensing på biologisk mangfold: Vann og vassdrag i by- og tettstednære områder. Sluttrapport 1997-2001. NINA Temahefte 19. Vis detaljer
Jensen, A.J., Fiske, P., Zubchenko, A., Johnsen, B.O. & Næsje, T.F. 2002. Har bestandssammensetningen hos laks i Nordområdene endret seg?. - 40-42 in Pedersen, H.C. & Jonsson, B. (eds.) Bærekraftig høsting av bestander. Sluttrapport. NINA Temahefte 18. Vis detaljer
Landa, A., Andersen, R. & Halgunset, I. 2002. Jerven -naturarv med mange problemer. - 72-77 in Pedersen, H.C. & Jonsson, B. Bærekraftig høsting. NINAs strategisk institutt program 1996-2000. NINA Temahefte 18. Vis detaljer
Schartau, A.K. & Hobæk, A. 2002. Biologisk mangfold i by og tettstedsnære dammer og tjern-miljøtrusler og forvaltningsmessige utfordringer. - p. 74-75 in Felles instituttprogram. Virkninger av forurensning på biologisk mangfold: Vann og vassdrag i by- og tettstedsnære områder. Sluttrapport 1997-2001. NINA Temahefte 19. Vis detaljer
Schartau, A.K., Hobæk, A., Halvorsen, G., Brettum, P., Bongard, T., Mjelde, M., Hanssen, O., Andersen, T., Muniz, I.P. & Sloreid, S.E. 2002. Dammer i et bylandskap: biologisk mangfold og trusselfaktorer. I: Felles instituttprogram. Virkninger av forurensninger på biologisk mangfold: Vann og vassdrag i by- og tettstedsnære områder. Sluttrapport 1997-2001. - NINA Temahefte 19: 51-67. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Strand, O., Swenson, J.E., Jordhøy, P., Nellemann, C., Solberg, E.J., Linnell, J.D.C. & Holand, Ø. 2002. Villrein; i grenseland mellom bruk og bevaring. - p. 56-60 in Pedersen, H.C. & Jonsson, B. (eds.) Bærekraftig høsting av bestander: Sluttrapport . NINA Temahefte 18. Vis detaljer
Aagaard, K., Bækken, T. & Jonsson, B. (eds.) 2002. Biologisk mangfold i ferskvann. Regional vurdering av sjeldne dyr og planter. - NINA Temahefte 21. 48 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer


2001

Fiske, P. & Aas, Ø. 2001. Elvebeskatning av laksefisk - oppsummering og anbefalinger. - NINA Temahefte 20: 13-18. Vis detaljer
Fiske, P. & Aas, Ø. (eds.) 2001. Laksefiskeboka. Om sammenhenger mellom beskatning, fiske og verdiskaping ved elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye.. - NINA Temahefte 20. 100 p. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Fiske, P., Hansen, L.P. & Næsje, T.F. 2001. Bakgrunnskunnskap: Hvor mye gytefisk trengs for at bestandene skal opprettholdes?. - NINA Temahefte 20: 29-31. Vis detaljer
Fiske, P., Hansen, L.P., Hårsaker, K. & Næsje, T.F. 2001. Bakgrunnskunnskap: Biologiske hovedtrekk ved laks, sjøaure og sjørøye. - NINA Temahefte 20: 22-29. Vis detaljer
Fiske, P., Hansen, L.P., Hårsaker, K., Lund, R.A., Næsje, T.F., Sandhaugen, A.I. & Thorstad, E.B. 2001. Beskatning og selektiv fangst. - NINA Temahefte 20: 39-62. Vis detaljer
Fiske, P., Lund, R.A. & Aas, Ø. 2001. Hva ønsker vi å få vite mer om?. - NINA Temahefte 20: 95-97. Vis detaljer
Fleming, I.A. 2001. Avl i fangenskap: konflikter mellom å bevare genetisk variasjon og naturlig adferd. - NINA Temahefte 17: 34-35. Vis detaljer
Fleming, I.A., Hindar, K., Jonsson, B. & Hansen, L.P. 2001. Effekter av rømt laks på villaks. - NINA Temahefte 17: 94-97. Vis detaljer
Fry, G., Dramstad, W., Fjellstad, W. & Erikstad, L. 2001. Indikatorer for biologisk mangfold. - NINA Temahefte 17: 51-54. Vis detaljer
Fry, G., Fjellstad, W., Scutcliffe, O. & Bakkestuen, V. 2001. Fragmentering i kulturlandskapet og sommerfuglers landskapsøkologi. - NINA Temahefte 17: 80-84. Vis detaljer
Fry, G., Skar, B., Jerpåsen, G. & Stabbetorp, O.E. 2001. Natur, fornminnner og inngrep i skog - prediksjonsmodellering. - NINA Temahefte 16: 89-98. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Halvorsen, G. & Berge, D. 2001. Kunstig strandsone - et egnet tiltak for å øke fiskeproduksjonen i et reguleringsmagasin?. - NINA Temahefte 16: 66-77. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Heggberget, T.M. & Jonsson, B. (eds.) 2001. Virkninger av fysiske naturinngrep - systemøkologisk innretning. Sluttrapport.. NINAs strategiske instituttprogrammer 1996-2000. - NINA Temahefte 16. 98 s. Vis detaljer
Heggberget, T.M., Berger, H.M., Kvaløy, K. & Lamberg, A. 2001. Oter og mink i steinsatt sjøørretelv. - NINA Temahefte 16: 32-38. Vis detaljer
Hesthagen, T. 2001. Oppdrettsbakgrunn hos aure påvirker gjenfangstene og fordelingen mellom bunnområder og de frie vannmasser i et reguleringsmagasin. - NINA Temahefte 16: 44-46. Vis detaljer
Hesthagen, T. 2001. Betydelig reduksjon i fangstutbyttet hos aure i Tesse etter reguleringen. - NINA Temahefte 16: 52-55. Vis detaljer
Hesthagen, T. & Gran, R. 2001. Avkastningen av aure i et reguleringsmagasin ble lite påvirket av omfattende utsettinger. - NINA Temahefte 16: 56-61. Vis detaljer
Hesthagen, T. & Saksgård, R. 2001. Næringssvikt hos aure i et høyfjellsmagasin etter at skjoldkrepsen forsvant ga betydelige negative effekter på vekst og avkastning. - NINA Temahefte 16: 62-65. Vis detaljer
Hindar, K. & Jonsson, B. (eds.) 2001. Bevaring av biodiversitet - fra gener til landskap. Sluttrapport.. NINAs Strategiske instituttprogrammer 1996-2000. - NINA Temahefte 17. 125 pp. NINA-NIKU Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning, Trondheim. Vis detaljer
Hindar, K., Fleming, I.A., Hansen, L.P. & Balstad, T. 2001. Hybridisering mellom laks og ørret. - NINA Temahefte 17: 43-44. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Hindar, K., Kvaløy, K. & Balstad, T. 2001. DNA-analyse av utdøing og rekolonisering. - NINA Temahefte 17: 22-23. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Hindar, K., Aagaard, K., Balstad, T. & Hanssen, O. 2001. Genetisk mangfold hos sommerfugler. - NINA Temahefte 17: 24-27. Vis detaljer
Hvidsten, N.A. & Jensen, A.J. 2001. Vintervannføringen påvirker produksjonen av laksesmolt i Orkla. - NINA Temahefte 16: 40-42. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Hårsaker, K. & Næsje, T.F. 2001. Sjøaure og sjørøye - overbeskyttede og uutnyttede ressurser?. - NINA Temahefte 20: 63-70. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Johnsen, B.O. 2001. Utsetting av ensomrig settefisk i innsjø: Er utsettingsstedet viktig og gir stor settefisk bedre gjenfangst enn små settefisk?. - NINA Temahefte 16: 47-50. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Jonsson, N., Aagaard, K., Jonsson, B., Bongard, T., Hanssen, O. & Berger, H.M. 2001. Hvordan påvirker steinsetting av elvebunn ørret- og bunndyrfaunaen i et vassdrag?. - NINA Temahefte 16: 18-31. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Lein, K., Birkelund, H. & Aas, Ø. 2001. Næringsmessige konsekvenser av ulike fiskereguleringer. - NINA Temahefte 20: 79-89. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Nygård, T., Wiseth, B., Grønnesby, S., Grønlien, P.M. & Halley, D.J. 2001. Hønsehauken i skogbrukslandskapet. - NINA Temahefte 16: 79-88. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Skarpe, C. 2001. Storskala miljøendringer og vegetasjon. - NINA Temahefte 17: 114-117. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Skarpe, C. 2001. Artssammensetning og beitetrykk på savanne. - NINA Temahefte 17: 85-88. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Stabbetorp, O.E. & Skarpaas, O. 2001. Levedyktighetsanalyse av sjeldne plantearter. - NINA Temahefte 17: 73-79. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Stabbetorp, O.E., Skarpaas, O. & Nordal, I. 2001. Genetisk mangfold hos strandplanter med små bestander. - NINA Temahefte 17: 28-33. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Strann, K.B. 2001. Elveforbygging i Kirkeselva - konsekvenser for fugleliv og vannspissmus. - NINA Temahefte 16: 14-17. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Svenning, M.A. 2001. Røyeotolitten som ferdskriver: Livshistorievariasjon i ekstremt og uforutsigbart miljø. - NINA Temahefte 17: 107-113. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Swenson, J.E. 2001. Levedyktighetsanalyse for bjørnen i Skandinavia. - NINA Temahefte 17: 70-72. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Swenson, J.E. 2001. Genetisk mangfold hos bjørn. - NINA Temahefte 17: 16-19. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Tufto, J., Hindar, K. & Engen, S. 2001. Genstrøm fra genmodifiserte planter. - NINA Temahefte 17: 98-101. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Yoccoz, N., Ims, R.A. & Strann, K.B. 2001. Struktur og dynamikk i subarktiske bjørkeskoger. - NINA Temahefte 17: 61-68. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Yoccoz, N., Ims, R.A., Hausner, V. & Sigurdsen, T. 2001. Treslagsskifte i bjørkeskog. - NINA Temahefte 17: 102-106. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Ødegaard, F. 2001. Vertsspesifisitet og artsdiversitet i tropene. - NINA Temahefte 17: 45-49. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Ødegaard, F. & Tømmerås, B.Å. 2001. Mangfold av virvelløse dyr i barskog. - NINA Temahefte 17: 55-60. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Ødegaard, F., Tømmerås, B.Å. & Wilmann, B. 2001. Eksperimentell fragmentering av barskog. - NINA Temahefte 17: 89-93. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Aagaard, K., Kvaløy, K. & Gjershaug, J.O. 2001. Molekylær og tradisjonell taksonomi: Ørner og sommerfugler. - NINA Temahefte 17: 37-42. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Aas, Ø. 2001. Fiskernes og rettighetshavernes reaksjoner på ulike fiskeregler. - NINA Temahefte 20: 71-78. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Aas, Ø. 2001. Bakgrunnskunnskap: Laksefiske i elv - historikk og status. - NINA Temahefte 20: 32-35. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Aas, Ø. & Fiske, P. 2001. Eksempler på hvordan resultatene fra prosjektet kan brukes i praktisk elveforvaltning. - NINA Temahefte 20: 90-94. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Aas, Ø. & Lund, R.A. 2001. Bakgrunnskunnskap: Laksefiske i det tredje årtusen - vekst eller reduksjon?. - NINA Temahefte 20: 37-38. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Aas, Ø., Birkelund, H. & Lein, K. 2001. Bakgrunnskunnskap: Laksefiske som næring - noen sentrale forhold. - NINA Temahefte 20: 35-37. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Aas, Ø., Fiske, P. & Lund, R.A. 2001. Hvorfor ei bok om regler for laksefiske i elv?. - NINA Temahefte 20: 7-12. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Aas, Ø., Fiske, P. & Lund, R.A. 2001. Bakgrunnskunnskap: Regler for laksefiske i elv - formål, virkemidler og tradisjoner. - NINA Temahefte 20: 19-21. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer


Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no