Siste publikasjoner

Publikasjoner

Siste NINA-publikasjoner

23.05
Skogens grønne gull
23.05
Verdien av økosystemtjenester fra våtmark. Sammendrag for beslutningstagere
23.05
Verdien av økosystemtjenester fra våtmark
22.05
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Junkerdal nasjonalpark. Turruter til Solvågtind, Skaitidalen og Balvatnet
18.05
Brukerundersøkelse i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Sommeren 2017
18.05
Vannkvalitet, krepsdyr og fisk i tre reguleringsmagasiner i Mandalsvassdraget høsten 2017
18.05
Brukerundersøkelse i Lierne nasjonalpark. Sommeren 2017
16.05
Kan Gyrodactylus salaris utryddes fra Drammensregionen? Sluttrapport fra arbeidsgruppen for Drammensregionen
16.05
Epifyttregisterering av rødlistede lav og moser i Stavanger
16.05
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i verneområder i Vega kommune. Lånan fuglefredningsområde, Holandsosen og Kjellerhaugvatnet naturreservater
16.05
Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2017
16.05
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Austerdalen, Langedalen og Krundalen-Tuftebreen
15.05
Ungfiskundersøkelser i Vigda høsten 2017
15.05
Long-term variation in numbers and biomass of silver eels being produced in two European river systems
11.05
Ulv og friluftsliv i Østmarka
11.05
Sabler, sjørøvere og Metusalem
11.05
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Orkla. Årsrapport 2017
08.05
Revealing hidden insect–fungus interactions; moderately specialized, modular and anti-nested detritivore networks
07.05
Brukerundersøkelse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Revidert utgave
05.05
GPS-merkeprosjektet på Hardangervidda og i Nordfjella: ÅRSMELDING 2017
04.05
Adaptations of Brood Parasitic Eggs
04.05
Grønn infrastruktur. Landskapsøkologiske sammenhenger for å ta vare på naturmangfoldet
03.05
Methods for landscape characterisation and mapping: A systematic review
03.05
Nasjonal overvåking av hule eiker: Resultat første omløp og forslag til videreføring
02.05
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2017
02.05
Biologisk overvåking av Gaula ved Støren og Enganbekken i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2017
02.05
Rovdyr og rein i Midt-Norge. Sluttrapport
30.04
Bruken og brukarane av Jostedalsbreen nasjonalpark 2017. Kasse- og etterundersøking. Revidert utgåve
28.04
Trær til besvær
28.04
Et problem som vokser mens vi venter
27.04
Integrating data from multiple sources for insights into demographic processes: Simulation studies and proof of concept for hierarchical change-in-ratio models
27.04
Reintroduction of kulan into the central steppe of Kazakhstan: Field Report for 2017
26.04
Urban biodiversity and ecosystem services
26.04
Eco-physiological responses of cold-water soft corals to anthropogenic sedimentation and particle shape
26.04
Sjøørreten takler nedvandring
26.04
Blir det for hett for villaksen?
26.04
Fiskepassasjer i et større perspektiv
25.04
Atlantisk laks i Adventfjorden, Svalbard. Hvor kommer den egentlig fra? Sluttrapport for Svalbards miljøvernfond (2011-2016)
21.04
Privat eiendomsrett er elefanten i rommet
21.04
Privat eiendomsrett er ingen selvfølge
20.04
Brukerundersøkelse i Junkerdal nasjonalpark. Revidert utgave
19.04
To grytehullsjøer på Hensmoen, Buskerud fylke Ferskvannsbiologisk dokumentasjon av Storetjern og Lilletjern
19.04
Characteristics determining host suitability for a generalist parasite
19.04
Little impact of over-winter parasitism on a free-ranging ungulate in the high Arctic
18.04
Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune - Undersøkelser i 2017
17.04
Grunnleggende plantediversitet (av Kathleen Rani Hagen)
17.04
Storverk om myr i Europa (med Asbjørn Moen m.f.)
17.04
Utforming av opp- og nedvandringsanlegg for laks og ørret i Rafoss i Kvina
17.04
Har laksunger opphold i Drammensfjorden og i områder utenfor elvemunningene?
16.04
Survival estimates strongly depend on capture–recapture designs in a disturbed environment inducing dispersal
12.04
The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2017
12.04
Uten humler – ingen blåbær?
12.04
Tiltak i strømnettet og påvirkning på økosystemtjenester i samfunnsøkonomiske analyser
12.04
The potential influence of Atlantic salmon Salmo salar and brown trout Salmo trutta on density and breeding of the white-throated dipper Cinclus cinclus
12.04
Fremmede skadelige karplanter – Bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende tiltak
11.04
DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2016 og 2017
09.04
Genetic rescue in an inbred Arctic fox (Vulpes lagopus) population
09.04
Breeding ecology of Kori Bustard Ardeotis kori strunthiunculus in the Serengeti National Park
09.04
Fragmentation in calcareous grasslands: species specialization matters
09.04
Modelling the effect of hydropeaking-induced stranding mortality on Atlantic salmon population abundance
09.04
At which spatial and temporal scales can fungi indicate habitat connectivity?
06.04
Kungsörn, havsörn och tamren. En kunskapssammanställning
06.04
Temporal variation in trophic relationships among three congeneric penguin species breeding in sympatry
06.04
A continent-wide search for Antarctic petrel breeding sites with satellite remote sensing
06.04
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2017
06.04
Fremmede karplanter i Norge: modellering av introduksjonsområder og nåværende utbredelse
05.04
Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2017
05.04
Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Årsrapport for 2017
05.04
Accelerated increase in plant species richness on mountain summits is linked to warming
05.04
Forsvarets anlegg for oversetting av kjøretøy over vassdrag (OVAS) i Søndre Rena. Resultater fra overvåking av effekter på fiskebestanden, 2008-2017
04.04
Bird collisions with power lines: State of the art and priority areas for research
04.04
Global phenological insensitivity to shifting ocean temperatures among seabirds
04.04
Migration of Atlantic salmon post-smolts in a fjord with high infestation pressure of salmon lice
04.04
Slørsopper i Norge
04.04
Variasjon i karplantemangfold i de øvre delene av 20 fjelltopper i Sør-Norge
04.04
Post-1980 shifts in the sensitivity of boreal tree growth to North Atlantic Ocean dynamics and seasonal climate
04.04
Privat eiendomsrett er elefanten i rommet
04.04
Brukerundersøkelse og sårbarhetsvurdering i Jutulhogget naturreservat
03.04
Naturindeks for slåttemyr (semi-naturlig myr). Referansetilstand og mulige indikatorer
03.04
Urban cemeteries' potential as sites for cultural encounters
03.04
"ature’s Little Helpers”: A benefits approach to voluntary cultivation ofhatchery fish to support wild Atlantic salmon (Salmo salar) populations in Norway, Wales, and Germany
03.04
Vannøkologiske resipientundersøkelser i Trongdøla i Nord-Trøndelag. Ungfiskregistreringer og økologisk tilstandsklassifisiering ved bruk av bunndyr som kvalitetselement
03.04
Kvalitetsheving og rekartlegging av skoglokaliteter i Tromsø kommune, Troms
23.03
Forvaltning av storsalamander i Norge. Evaluering av forvaltningstiltak i perioden 2007 til 2016
21.03
Long-term PIT tag retention rates in Atlantic salmon (Salmo salar)
21.03
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2017
20.03
Impacts of onshore wind energy production on birds and bats: recommendations for future life cycle impact assessment developments
20.03
Bruk av miljø-DNA til overvåkning av små- og storsalamander
17.03
Modelling climate change effects on Atlantic salmon: Implications for mitigation in regulated rivers
16.03
Stamlakskontroll 2017
15.03
Time series analysis reveals synchrony and asynchrony between conflict management effort and increasing large grazing bird populations in northern Europe
15.03
Brukerundersøkelse Rago nasjonalpark. Revidert utgave
14.03
Spatial alternatives for Green Infrastructure planning across the EU: An ecosystem service perspective
14.03
One hundred priority questions for landscape restoration in Europe
13.03
Hos laks er det gener fra mor som avgjør om avkommet finner veien hjem
13.03
Role of site management in influencing visitor use along trails in multiple alpine protected areas in Norway
13.03
Synchrony in management and wildlife numbers
12.03
Bigger, more diverse and better? Mapping structural diversity and its recreational value in urban green spaces
12.03
Studier av atferd hos ulv ved hjelp av viltkamera og nærhetsteknologi – en pilotstudie
08.03
En vanskelig strek å sette