Siste publikasjoner

Publikasjoner

Siste NINA-publikasjoner

21.03
Long-term PIT tag retention rates in Atlantic salmon (Salmo salar)
21.03
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2017
20.03
Impacts of onshore wind energy production on birds and bats: recommendations for future life cycle impact assessment developments
20.03
Bruk av miljø-DNA til overvåkning av små- og storsalamander
17.03
Modelling climate change effects on Atlantic salmon: Implications for mitigation in regulated rivers
16.03
Stamlakskontroll 2017
15.03
Brukerundersøkelse Rago nasjonalpark. Sommeren 2017
14.03
Spatial alternatives for Green Infrastructure planning across the EU: An ecosystem service perspective
14.03
One hundred priority questions for landscape restoration in Europe
13.03
Hos laks er det gener fra mor som avgjør om avkommet finner veien hjem
13.03
Role of site management in influencing visitor use along trails in multiple alpine protected areas in Norway
13.03
Synchrony in management and wildlife numbers
12.03
Bigger, more diverse and better? Mapping structural diversity and its recreational value in urban green spaces
12.03
Studier av atferd hos ulv ved hjelp av viltkamera og nærhetsteknologi – en pilotstudie
08.03
En vanskelig strek å sette
08.03
Nytt prosjekt skal avsløre laksens liv i havet
08.03
Klassifisering av tilstand i norske laksebestander 2010-2014
08.03
Jobber du med starr? Hvorfor det?
07.03
Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2017
06.03
Risiko ved bruk av rensefisk i fiskeoppdrett
05.03
Forsøksbehandling med monokloramin mot Gyrodactylus salaris i elva Glitra
05.03
Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2017
05.03
Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2017. Ungfisktelling og problemkartlegging knyttet til fiskeforsterkende tiltak og sjøørret
02.03
Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskapning: Oppsummering av workshop og dybdeintervjuer
01.03
Til skogs med gardintrapp og målebånd
01.03
Ett tusen tre hundre og sytti skjebner
01.03
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Geiranger-Herdalen landskapsvernområde er for ferdsel. Stien Herdalsvatnet-Kallskaret, og stien Geirangerfjorden-Skageflå-Homlung
28.02
A closer look at Norway's natural capital - how enhancing urban pollination promotes cultural ecosystem services in Oslo
28.02
Operationalising ecosystem services: advancing knowledge on natural and cultural capital
28.02
Mjøsens fisker og fiskerier gjennom 100 år
28.02
Vandring hos sjøørret i Driva etter etablering av fiskesperre
27.02
Naturmangfold i vann og vassdrag innen Røros-circumferensen
27.02
Downstream migration of Atlantic salmon smolts at Unkelmühle power station and Buisdorf dam in 2016
27.02
Gytefisktellinger i Børsaelva, Snilldalselva og Vigda. Årsrapport 2017
23.02
Et glimt av fremtiden
21.02
Sikker toveis fiskevandring forbi vannkraftverk : kunnskapsoppdatering og mønsterpraksis
21.02
Biodiversity may wax or wane depending on metrics or taxa
21.02
Om å kle fjellet – og litt om grønne menn
21.02
Jakten på nye arter - et lagarbeid
21.02
Fiskebiologiske undersøkelser i Fættenelva. Gytefisktellinger i 2015 og ungfiskundersøkelser i 2016
21.02
Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder. Status, trusler og tiltak
20.02
Lavere lav både høyt og lavt
19.02
Naturindeks for Norge – fjell og våtmark. Evaluering av eksisterende indikatorsett, dets datagrunnlag og behovet for ytterligere tilfang av datakilder
19.02
The narrow gap between norms and cooperative behaviour in a reindeer herding community
19.02
Elvemuslingens siste skanse i Estland. Restoration of habitats of freshwater pearl mussel
16.02
Revealing the full ocean migration of individual Atlantic salmon
15.02
Elvemusling og fisk i Elstadelva, Nord-Trøndelag. Kartlegging i forbindelse med Knutfoss kraftverk
13.02
En annen klimaskepsis
12.02
Svartmunnet kutling – en invaderende fremmed fiskeart på vei mot Norge
09.02
Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Ereviksbekken. Tiltaksanalyse og søk etter elvemusling i øvre del av bekken
07.02
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2017
06.02
Using moss and lichens in biomonitoring of heavy-metal contamination of forest areas in southern and north-eastern Poland
06.02
Ongoing niche differentiation under high gene flow in a polymorphic brackish water threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus) population
05.02
Participatory multi-criteria decision aid: Operationalizing an integrated assessment of ecosystem services
02.02
Effekter av å skilte og merke en eksisterende turrute. En undersøkelse av Turskilt-prosjekter i Vestby og i Brumunddal
02.02
Resipientundersøkelser i Vikelva i Saltdal kommune 2015-2017 - Vannkjemisk overvåking og bruk av bunndyr og ungfisk av ørret som kvalitetselementer for miljøtilstand
01.02
Stewardship of urban ecosystem services: understanding the value(s) of urban gardens in Barcelona
01.02
Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2017
01.02
Moving in the Anthropocene: Global reductions in terrestrial mammalian movements
30.01
The lichen Allocetraria madreporiformis in high-arctic steppes on Svalbard: a result of out-of-Tibet migration?
26.01
Kartlegging av aureforekomst i Salvikbekken, Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. Resultat fra feltundersøkelser i 2015
25.01
Spatial Multi-Criteria Decision Analysis (SMCDA) toolbox for Consensus-based Siting of Powerlines and Wind-power plants (ConSite)
25.01
Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2016
24.01
Modeling Net Land Occupation of Hydropower Reservoirs in Norway for Use in Life Cycle Assessment
24.01
Accounting for urban trees. Updating the VAT03 compensation value model
23.01
Hunter opinions on the management of migratory geese: a case of stakeholder involvement in adaptive harvest management
22.01
Stable isotope values of carbon and nitrogen in Norwegian brown bear, wolf, lynx and wolverine tissue and their significance for understanding diets
19.01
Mjøsens fisker og fiskerier gjennom 100 år ?
19.01
Distribution of non-native brook trout (Salvelinus fontinalis ) across Norwegian waterbodies – is it an invasive species?
19.01
Black-legged kittiwakes as messengers of Atlantification in the Arctic
19.01
Nasjonal overvåking av edelkreps. Presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus
16.01
Norges planter av Knut Fægri
15.01
Seabirds as guides for fisheries management: European shag Phalacrocorax aristotelis diet as indicator of saithe Pollachius virens recruitment
12.01
Experimental hydraulics on fish-friendly trash-racks: an ecological approach
12.01
Fremmede arter: import av planteprodukter. Overvåking og metodeutvikling 2017
11.01
Miljøkvalitetsnorm for villrein. Forslag fra en ekspertgruppe
10.01
Widening evaluative space for ecosystem services: a taxonomy of plural values and valuation methods
10.01
Shifts in Great Blue Heron Habitat use Following Nest Site Usurpation: Implications for Salmonids
10.01
Collection of Scientific Specimens:Benefits for Biodiversity Sciences and Limited Impacts on Communities of Small Mammals
10.01
Fremmede arter i Arktis- med fokus på Svalbard og Jan Mayen
10.01
Sammenstilling av eksisterende kunnskap om påvirkningsfaktorer og effekter på ærfugl og ærfugldrift i Vegaøyan verdensarvområde
10.01
Impacts of salmon lice emanating from salmon farms on wild Atlantic salmon and sea trout
08.01
Following the cold: geographical differentiation between interglacial refugia and speciation in the arcto-alpine species complex Bombus monticola (Hymenoptera: Apidae)
08.01
Elvemusling og fisk i Vollaelva og Indrelva, Lurøy kommune
08.01
Sphagnum incundum a new species in Sphagnum subg. Acutifolia (Sphagnaceae) from boreal and arctic regions of North America
05.01
Ansvarsfordeling
04.01
DNA damage in Arctic seabirds: baseline, sensitivity to a genotoxic stressor and association to organohalogen contaminants
03.01
Conservation professionals agree on challenges to coexisting with large carnivores but not on solutions
22.12
Brown trout on the move - migration ecology and methodology
22.12
Habitat as template for life-histories
15.12
High goose abundance reduces nest predation risk in a simple rodent-free high-Arctic ecosystem
07.12
The impact of field layer characteristics on forest preference in Southern Scandinavia
04.12
Ecosystem services mapping for municipal policy: ESTIMAP and zoning for urban beekeeping
01.12
Sympatric population divergence within a highly pelagic seabird species complex (Hydrobates spp.)
28.11
Changing contributions of stochastic and deterministic processes in community assembly over a successional gradient
10.11
Hydropower impacts on reservoir fish populations are modified by environmental variation
09.11
Local and global climatic drivers of Atlantic salmon decline in southern Europe
09.11
3D modelling of non-uniform and turbulent flow in vertical slot fishways
09.01
Using variation in antler growth to identify short- and long-term energy allocation trade-offs in female Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus)
08.01
Where is the refrigerator? A spatial approach to wolverine (Gulo gulo) food hoarding behavior in Scandinavia