Siste publikasjoner

Siste NINA-publikasjoner

15.04.2021
Høypatogen fugleinfluensa påvist i Norge
13.04.2021
Defining and quantifying effective connectivity of landscapes for species’ movements
13.04.2021
Spurvefugl
13.04.2021
Rovfugler
13.04.2021
Ekstensiv overvåking av hekkebestander av fugl – TOV-E
13.04.2021
Terrestrisk naturovervåking i 2020: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater
12.04.2021
Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds
12.04.2021
Behavioural responses of breeding arctic sandpipers to ground-surface temperature and primary productivity
12.04.2021
The vulnerability of northern European vegetation to ozone damage in a changing climate An assessment based on current knowledge
09.04.2021
Site-specific responses of fungal and bacterial abundances to experimental warming in litter and soil across arctic and alpine tundra
09.04.2021
Increasing intensities of Anisakis simplex (Rudolphi, 1809 det. Krabbe, 1878) larvae with weight and sea age in returning adult Atlantic salmon, Salmo salar L., of coastal waters of Norway
09.04.2021
Ferdsel i Hardangervidda villrein-område – Antall brukere og fordeling på areal over tid
09.04.2021
Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2020
09.04.2021
An automated procedure (v2.0) to obtain positions from light-level geolocators in large-scale tracking of seabirds. A method description for the SEATRACK project
09.04.2021
Acidified or not? A comparison of Nordic systems for classification of physicochemical acidification status and suggestions toward a harmonised system. SLU, Vatten og miljö: Rapport 2021:1
08.04.2021
Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2020
08.04.2021
Fiskebiologiske undersøkelser i fire laksevassdrag på Sørlandet. Resultater og erfaringer fra utprøving av elektrisk båtfiske
07.04.2021
Beyond ecosystem services and nature’s contributions: Is it time to leave utilitarian environmentalism behind?
07.04.2021
Interactive effects of body mass changes and species-specific morphology on flight behavior of chick-rearing Antarctic fulmarine petrels under diurnal wind patterns
07.04.2021
Kartlegging av truete solitære bier på Østlandet
07.04.2021
Miljøhensyn i anleggsprosjekt på Svalbard - med utgangspunkt i bygging av Kartverkets nye geodesistasjon i Ny-Ålesund
06.04.2021
COVID-19 related travel restrictions prevented numerous wildlife deaths on roads: A comparative analysis of results from 11 countries
06.04.2021
Kartlegging og overvåking av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Viken og Agder i 2020
06.04.2021
Statusoversikt for jaktbart småvilt: Bestandsstatus og utviklingstrender siste 5 år
26.03.2021
Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2020
26.03.2021
Spatiotemporal patterns of red fox scavenging in forest and tundra: the influence of prey fluctuations and winter conditions
26.03.2021
Testing av metoder for påvisning av mikro- og makroplast i vannprøver og ferskvannbiota
26.03.2021
Overvåking av dragehode Dracocephalum ruyschiana.Beskrivelse av metodikk og resultater 2017?2020
26.03.2021
Bestandsutvikling og avskyting av elg i Stjørdal og Meråker. Evaluering av måloppnåelse og forslag til videre forvaltning
26.03.2021
Evaluering av forvaltningsordningen for nasjonalparker og andre store verneområder
25.03.2021
Forebyggende tiltak mot bifangst av sjøfugl i norske fiskerier
25.03.2021
Stamlakskontroll 2020
25.03.2021
A comparison of fragmenting lead-based and lead-free bullets for aerial shooting of wild pigs
25.03.2021
The role of anthropogenic habitats in freshwater mussel conservation
24.03.2021
Stort sett stabile fuglebestander i skogen
24.03.2021
Gytefisktellinger i Drivaregionen høsten 2020
22.03.2021
Local prey shortages drive foraging costs and breeding success in a declining seabird, the Atlantic puffin
19.03.2021
Fiskebiologiske undersøkelser i Vefsna, 2020
18.03.2021
Extreme home range sizes among Eurasian lynx at the northern edge of their biogeographic range
18.03.2021
Fitness and fur colouration: Testing the camouflage and thermoregulation hypotheses in an Arctic mammal
18.03.2021
Harvest strategies for the elimination of low prevalence wildlife diseases
16.03.2021
Første bekreftede observasjon av gullsjakal i Norge
15.03.2021
Ingested plastics in northern fulmars (Fulmarus glacialis): A pathway for polybrominated diphenyl ether (PBDE) exposure?
15.03.2021
Ungfiskundersøkelser i Gaula og sidevassdraget Sokna. Årsrapport 2020
12.03.2021
Diversity and distribution of landscape types in Norway
12.03.2021
Herbivores reduce seedling recruitment in alpine plant communities
12.03.2021
Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2020
11.03.2021
Ungfiskundersøkelser i Oksdøla høsten 2020
10.03.2021
Recent forest on abandoned agricultural land in the boreonemoral zone – Biodiversity of plants and fungi in relation to historical and present tree cover
10.03.2021
Bruk av miljø-DNA til å identifisere forurensningskilder. Tiltaksanalyse for elvemusling i Ereviksbekken
08.03.2021
Limits: Why Malthus Was Wrong and Why Environmentalists Should Care, Giorgos Kallis. Stanford Briefs (2019)
08.03.2021
Kan et lite virus bidra til en mer bærekraftig økonomi? Kronikk
08.03.2021
Strong migratory connectivity across meta-populations of sympatric North Atlantic seabirds
08.03.2021
Finding the needle in the haystack: Comparison of methods for salmon louse enumeration in plankton samples
05.03.2021
A common soil temperature threshold for the upper limit of alpine grasslands in European mountains
05.03.2021
Kartlegging av oterfallvilt, oppdatering av otertetthetsindeks, og kartlegging av oterforekomst i Norge 2016–2020
01.03.2021
Novel tools and methods for designing and wrangling multifunctional, machine-readable evidence synthesis databases
26.02.2021
Differences in growth between offspring of anadromous and freshwater brown trout Salmo trutta
24.02.2021
Hvor befinner insektene seg II?
24.02.2021
Strand-systemet 4.0
24.02.2021
VIP-status gir sjelden naturtype spesialbehandling
23.02.2021
Multi-marker DNA metabarcoding reflects tardigrade diversity in different habitats
23.02.2021
Genetic analysis indicates spatial-dependent patterns of sex-biased dispersal in Eurasian lynx in Finland
22.02.2021
Microscopic identification of feathers from 7th century boat burials at Valsgärde in Central Sweden: Specialized long-distance feather trade or local bird use?
19.02.2021
Occurrence of Bisphenols and Benzophenone UV Filters in White-Tailed Eagles (Haliaeetus albicilla) from Smøla, Norway
19.02.2021
"Good", "bad" or "ugly" tourism? Sustainability discourses in nature-based tourism. Kapittel i boken Nordic Perpectives on Nature-based Tourism. From Place-based Resources to Value-added Experiences.
19.02.2021
Bruk av stordata i arbeidet med å tilrettelegge for fysisk aktivitet
19.02.2021
Brunbjørnbinners arealbehov og betydningen av svensk forvaltning for bestandsutviklingen i Region 6
19.02.2021
NINA’s guidelines on environmentally responsible travel
18.02.2021
Efficient estimation of large-scale spatial capture–recapture models
18.02.2021
Gjenåpning og naturlik restaurering av Uglabekken. Bakgrunn, miljømål og restaureringsprinsipper for biologisk mangfold og fisk ved tiltaket
17.02.2021
Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2020
17.02.2021
SIOS’s Earth Observation (EO), Remote Sensing (RS), and operational activities in response to COVID-19
17.02.2021
ConservePlants: An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century
16.02.2021
Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from import and keeping of crustaceans in freshwater aquaria. Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the
16.02.2021
Problemkartlegging av anadrome vassdrag i indre Bjugnfjorden våren 2020. Fokus på sjøørret, laks og ål i kunnskapsgrunnlaget for marin verneplan
16.02.2021
Helhetlig tiltaksplan for nedre deler av Gaulavassdraget. Delplan for utvalgte sidevassdrag og tilløpsbekker mellom Støren og Gaulosen
16.02.2021
The effects of nutritional state, sex and body size on the marine migration behaviour of sea trout
15.02.2021
DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2020
15.02.2021
Fish consumption by great cormorants in Norwegian coastal waters—a human-wildlife conflict for wrasses, but not gadids
15.02.2021
Global fading of the temperature–growth coupling at alpine and polar treelines
12.02.2021
Effects of Human Disturbance on Terrestrial Apex Predators
12.02.2021
Gulrotsuger
12.02.2021
Accounting for amenities and regulating ecosystem services of urban trees. Testing a combined field protocol for VAT19 and i-Tree Eco valuation methods
11.02.2021
Introducing the index-based ecological condition assessment framework (IBECA)
11.02.2021
Klasserelasjoner i skogbygdene og (den nye?) arbeiderklassen
11.02.2021
Thermal conditions during embryogenesis influence metabolic rates of juvenile brown trout Salmo trutta
11.02.2021
Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Årsrapport for 2019
10.02.2021
Handlingsrommet etter påvisning av skrantesyke (Chronic Wasting Disease, CWD) på Hardangervidda – grunnlag for fremtidige forvaltningsstrategier. Vitenskapelig uttalelse fra Vitenskapskomiteen for Mat
09.02.2021
The relationship between daily behavior, hormones, and a color dimorphism in a seabird under natural continuous light
09.02.2021
Seasonal host and ecological drivers may promote restricted water as a viral vector
09.02.2021
Utredning av tiltaksplaner mot fremmede ferskvannsarter i Norge. En faglig gjennomgang av tiltak og spredningsrisiko sett i sammenheng med nyttekostnadsanalyser for tre områder og fire fremmede fiskea
05.02.2021
Resultater fra feltundersøkelser og problemkartlegging av sidevassdrag til Orkla. Kunnskapsgrunnlag for beregning av tapt areal og tiltaksforslag forsjøørretbekker i Orkla
04.02.2021
Conclusions
04.02.2021
Applying urban ecosystem accounting to municipal policy and planning in Oslo, Norway
04.02.2021
Ecosystem and ecosystem services accounts: time for applications.Book of Proceedings. Thematic Working Group 17: Ecosystem Services Accounting and Greening the economy. Ecosystem Service Partnership W
04.02.2021
Miljøovervåkingsprogram for Nyhamna landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer i kjemiske parametere fra 2008 til 2020
03.02.2021
Group 2i Isochrysidales produce characteristic alkenones reflecting sea ice distribution
03.02.2021
En illusorisk dyrevelferd
02.02.2021
Dispersal patterns of a recovering brown bear (Ursus arctos) population in a human-dominated landscape
02.02.2021
Naturverdier i Østmarka. Vurdering av Østmarkas naturverdier i henhold til naturmangfoldlovens krav til nasjonalpark
02.02.2021
Signalkreps i Skittenholvatnet og Oppsalvatnet, Hemne kommune – Bestandsstatus 2019
01.02.2021
Restaurering av Leirbekken i Orklavassdraget. Helhetlig tiltaksplan med fokus på sjøørret
29.01.2021
Habitatundersøkelser for elvemusling i Brynjebekken. Forskjeller i rekruttering mellom kanalisert og naturlig del
29.01.2021
Testing GIS data-driven mapping and valuation of recreation areas in Oslo. Spatial modelling for urban ecosystem accounting
29.01.2021
Ungfiskundersøkelser i Ferja (Årgårdsvassdraget). Høsten 2020
28.01.2021
Training future generations to deliver evidence-based conservation and ecosystem management
28.01.2021
Åkertistel er en plante-favoritt. Nabolagets ville vekster
28.01.2021
Continuous outmigration and sequential encountering of environmental cues are important for successful homing of hatchery-reared, anadromous brown trout Salmo trutta
28.01.2021
The first detection of the fungal pathogen batrachochytrium dendrobatidis in Norway with no evidence of population declines for great crested and smooth newts based on modeling on traditional trapping
28.01.2021
Evaluation of Spatio-Temporal Patterns of Predation Risk to Forest Grouse Nests in the Central European Mountain Regions
27.01.2021
Louping-ill virus serosurvey of willow ptarmigan (Lagopus Lagopus Lagopus) in Norway
25.01.2021
Monitoring deer food and browsing in forests: Coherence and discrepancies between national and local inventories.
25.01.2021
Cercarial behaviour alters the consumer functional response of three-spined sticklebacks
25.01.2021
Predictors of invertebrate biomass and rate of advancement of invertebrate phenology across eight sites in the North American Arctic
21.01.2021
A global assessment of parasite diversity in galaxiid fishes
20.01.2021
FungalTraits: a user-friendly traits database of fungi and fungus-like stramenopiles
19.01.2021
Development of a risk assessment for sea trout in coastal areas exploited for aquaculture
19.01.2021
Palsmyr – en naturtype vi er i ferd med å miste
19.01.2021
Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2020
18.01.2021
Elvemusling i Lerangsbekken og Leirangsbekken. Status i to vassdrag i Strand, Rogaland
18.01.2021
Bilberry seed production explains spatiotemporal synchronicity in bank vole population fluctuations in Norway
18.01.2021
Overvåking av spredningsveien planteimport. Basisovervåking 2020 og databasert identifisering av potensielle dørstokkarter
18.01.2021
Lohenpoikasiin kohdistuva predaatio Tenolla. Pääasiallisesti hauen ja taimenen ravintona
15.01.2021
Utvikling av standardiserte bakkesannheter for økosystemer på land
14.01.2021
Undersøkelse av naturverdier i området Skjønhaug ved Bergerskogen på Nesodden (region Akershus) i forbindelse med detaljregulering til boliger
12.01.2021
Fungal sporocarps house diverse and host-specific communities of fungicolous fungi
11.01.2021
Genetic and demographic history define a conservation strategy for earth’s most endangered pinniped, the Mediterranean monk seal Monachus monachus
11.01.2021
Gesellschaftliche Einstellungen zur Rückkehr des Wolfs nach Deutschland : Social attitudes towards the wolf's return to Germany
11.01.2021
Methods to quantify avian airspace use in relation to wind energy development
11.01.2021
Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2020
11.01.2021
Heart rate and swimming activity as indicators of post-surgical recovery time of Atlantic salmon (Salmo salar)
11.01.2021
Beyond ecological opportunity: prey diversity rather than abundance shapes predator niche variation
08.01.2021
Utvikling av nasjonal arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng (ASO). Uttesting, ferdigstilling og utvalg av områder
07.01.2021
Småkryp til barna!
07.01.2021
Down a hole: missing GPS positions reveal birth dates of an underground denning species, the red fox
07.01.2021
Restoration of transborder connectivity for Fennoscandian brown bears (Ursus arctos)
06.01.2021
Pattern and distribution of human-elephant conflicts in three conflict-prone landscapes in Myanmar
05.01.2021
Fuglebevegelser til Norge med risiko for innføring av fugleinfluensa. Med fokus på måker og gjess
05.01.2021
Litjelv-vassdraget, Klæbu, som gyte- og oppvekstområde for vandrende nidelvørret. Problemkartlegging og ungfisktellinger i 2020
05.01.2021
Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet. Uttesting av overvåkingsmetodikk og resultater fra 2020
05.01.2021
Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2020
04.01.2021
Tilstandsvurdering av kroksjøene på Breen i Vannområde Leira-Nitelva
04.01.2021
Vossolaksen – genetisk status
04.01.2021
Kysthekkende bestander av måker og terner i Bergen kommune
04.01.2021
Nasjonal overvåking av edelkreps og spredning av signalkreps - presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus – oppdatert 2020
04.01.2021
Hammerbekken, Buvika (Skaun kommune). Fiskebiologiske undersøkelser i anadrom strekning og oppfølging av ras-sikringstiltak i Hammerdalen i 2020
03.01.2021
Low Recruitment in a Population of Brook Trout in a Norwegian Watershed—Is It Due to Dilution of the Water Chemistry?
26.11.2020
A risk assessment of the effects of mercury on Baltic Sea, Greater North Sea and North Atlantic wildlife, fish and bivalves
28.09.2020
A test of local adaptation to drought in germination and seedling traits in populations of two alpine forbs across a 2000 mm/year precipitation gradient
28.09.2020
Meta-analysis of Landowner Participation in Voluntary Incentive Programs for provision of Forest Ecosystem Services
28.09.2020
Explaining landscape preference heterogeneity using machine learning-based survey analysis
29.07.2020
REO: estimering av overflateavrenning fra urbane felt. Beregningsgrunnlag for et arealdifferensiert overvannsgebyr (revidert utgave)
05.01.2021
Three new Entoloma species of the Cyanula clade from (sub)alpine habitats in Northern Norway and Sweden
04.01.2021
Density-Dependent Adaptive Topography in a Small Passerine Bird, the Collared Flycatcher
04.01.2021
Assessment of the Norwegian part of the Scandinavian wolf population, phase 1
04.01.2021
Evaluation of genetic effects on wild salmon populations from stock enhancement
04.01.2021
Impacts of predator-mediated interactions along a climatic gradient on the population dynamics of an alpine bird
04.01.2021
The Denali Region of Interior Alaska Fall 2020. Building a place-based understanding of social-ecological dynamics and their consequences for landscape change in the Denali region of Interior Alaska
04.01.2021
Antler cannibalism in reindeer
04.01.2021
Fungal Planet description sheets: 1112–1181
30.12.2020
Undersøkelser av invertebratfaunaen i små vannforekomster i Vestfold. Smådammer i Sandebukta landskapsvernområde og Adalstjern i Adalstjern naturreservat
23.12.2020
Hovedveileder for feltbasert kartlegging av terrestrisk, limnisk og marin naturvariasjon etter NiN.
22.12.2020
Fjell
22.12.2020
Vannøkologiske undersøkelser i sidevassdraget Lynga til Gaula i Trøndelag. Undersøkelser av kvikksølv i sediment, bunndyrfauna og ungfisk i 2020 etter hogst og nydyrking av myr i øvre del av nedbørfel
22.12.2020
Metoder for horisontskanning og risikovurdering av dørstokkarter
22.12.2020
Undersøkelse av genetiske forskjeller mellom laks fra Sautso og nedre deler av Altaelva
22.12.2020
Hvordan gikk det med ekspertenes vurdering av utviklingen for biologisk mangfold fra 2010 til 2020?
22.12.2020
Urban Green. Integrating ecosystem extent and condition as a basis for ecosystem accounts. Examples from the Oslo region.
18.12.2020
ØKOSTOR 2019: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.
18.12.2020
Status update of the endemic and critically endangered cave catfish Clarias cavernicola Trewavas 1936, from the Aigamas Cave system, Namibia
18.12.2020
Overvaking av kongeørn i Noreg 2020. Resultat frå 12 intensivt overvaka område
18.12.2020
Investigating bird flight characteristics and habitat use to better understand ornithological impacts of wind farms
17.12.2020
The changing wildlife tableau of hunting magazine covers
17.12.2020
Critical, Engaged and Change-oriented Scholarship in Environmental Communication. Six Methodological Dilemmas to Think With
17.12.2020
Hydrology influences breeding time in the white-throated dipper
17.12.2020
Utredning av mulig kalkingsbehov for å ivareta storørretbestanden i Flagstadelva
17.12.2020
Økologisk tilstand og andre verktøy for å vurdere naturkvaliteter i terrestriske miljø. Datakilder og forvaltningsmål
17.12.2020
Using d2H stable isotope analysis to identify the origin of a first winter Red-breasted Goose Branta ruficollis caught in Norway
17.12.2020
Hydrology influences breeding time in the white-throated dipper
16.12.2020
The neglected season: Warmer autumns counteract harsher winters and promote population growth in Arctic reindeer
16.12.2020
Density-Dependent Adaptive Topography in a Small Passerine Bird, the Collared Flycatcher
16.12.2020
Konsekvenser for sjøørret, villaks og fugl ved utfylling av deler av elveosen til Stjørdalselva. Kunnskapsoppsummering og foreløpige forslag til avbøtende og kompenserende tiltak
15.12.2020
Overvåking av fjellrev i Norge og Sverige 2020/Inventering av fjällräv i Norge och Sverige 2020
15.12.2020
Fjellrev i Norge 2020. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev
15.12.2020
Kartlegging av villreinens funksjonsområder og identifisering av fokusområder
15.12.2020
Cultural and linguistic diversities are underappreciated pillars of biodiversity
15.12.2020
Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter
15.12.2020
Vinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Årsrapport 2020
14.12.2020
Når er utryddelse av fremmede karplanter en realistisk målsetning?
14.12.2020
Upstream fishway performance by Atlantic salmon (Salmo salar) and brown trout (Salmo trutta) spawners at complex hydropower dams – is prior experience a success criterion?
14.12.2020
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2019 : Rapport fra det Nasjonale Overvåkningsprogrammet
14.12.2020
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2020 - Sluttrapport til Mattilsynet
14.12.2020
Contact with blue-green spaces during the COVID-19 pandemic lockdown beneficial for mental health
13.12.2020
Triiodothyronine (T3) levels fluctuate in response to ambient temperature rather than nutritional status in a wild tropical ungulate
12.12.2020
Developing adaptive landscape planning tools for the allocation of Green Infrastructure
11.12.2020
Dynamics of gastro-inestinal strongyle parasites in a group of translocated, wild-captured asiatic wild asses in Kazakhstan
11.12.2020
Et grønt gullegg
11.12.2020
Hva taper vi med motorvei?
10.12.2020
‘Not the Wolf Itself’: Distinguishing Hunters’ Criticisms of Wolves from Procedures for Making Wolf Management Decisions
10.12.2020
Evaluating how Swedish hunters determine which species belong in nature
10.12.2020
Game of Drones: On the Moral Significance of Deception in Modern Sport Hunting
10.12.2020
Navigating visions, knowledge and practical challenges in coastal zone planning
10.12.2020
Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2020
10.12.2020
Vurdering av FKT-ordningen
10.12.2020
Indikatorer for fylkesmannsembetenes og Sysselmannen på Svalbards innsats mot fremmede arter
09.12.2020
Instagranimal: Animal Welfare and Animal Ethics Challenges of Animal-Based Tourism
09.12.2020
Instagranimal: Animal Welfare and Animal Ethics Challenges of Animal-Based Tourism
09.12.2020
Connecting the data landscape of long-term ecological studies: The SPI-Birds data hub
09.12.2020
Endophytes dominate fungal communities in six-year-old veteranisation wounds in living oak trunks
08.12.2020
Tidlig oppdagelse av nye landlevende fremmede arter. Årsrapport for feltsesongen 2020
07.12.2020
Environmental DNA (eDNA) monitoring of noble crayfish astacus astacus in lentic environments offers reliable presence-absence surveillance – but fails to predict population density
07.12.2020
Ringtest av krepsdyrundersøkelser i Norge
07.12.2020
Ungfiskundersøkelser i Steinkjervassdraget, Steinkjer kommune, i 2020
06.12.2020
Genetisk variasjon og genetiske markører for motstandskraft mot Gyrodactylus salaris hos laks i infiserte vassdrag.
05.12.2020
Rødrev – en underestimert tapsårsak for lam
04.12.2020
Deficiency syndromes in top predators associated with large-scale changes in the Baltic Sea ecosystem
03.12.2020
Interpreting archaeological site-formation processes at a mountain ice patch: A case study from Langfonne, Norway
03.12.2020
Individual recognition of Atlantic Salmon using iris biometry
03.12.2020
Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2019. Rapport fra ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning.
03.12.2020
Langtidseffekter av Smøla vindpark på den lokale bestanden av havørn (Haliaeetus albicilla). Årsrapport 2020
03.12.2020
TOV etter 2020. Utvikling av TOV som økosystembasert overvåking
02.12.2020
The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2019
02.12.2020
First observation of fouling of externally attached radio transmitters in an African river
02.12.2020
Bumble bee communities in power-line clearings: Effects of experimental management practices
02.12.2020
A conservation strategy for khulan in Mongolia: background and key considerations
01.12.2020
Wooded hay meadows as viable production systems in sustainable small-scale farming
01.12.2020
Stokmarknes miljøhavn i Hadsel kommune – ny vurdering av effekter på fugl ved planlagt utfylling
30.11.2020
Slik kan vi hjelpe både klima og naturmangfold – samtidig
30.11.2020
Estimering av antall hekkende par kongeørn basert på kjent forekomst i Norge for perioden 2015–2019
30.11.2020
Determining the role of eudaimonic values in conservation behavior
27.11.2020
Effects of Human Disturbance on Brown Bear Behavior
27.11.2020
Patterns of bear attacks on humans, factors triggering risky scenarios, and how to reduce them
27.11.2020
Brown bear (Ursus arctos; Eurasia)
27.11.2020
Interspecific interactions between brown bears, ungulates, and other large carnivores
27.11.2020
Systematic, evolution, and genetics of bears
27.11.2020
Småviltjegere bosatt i Finnmark. En studie av jaktutøvelse og holdninger til småviltforvaltning
26.11.2020
Resource-driven colonization by cod in a high Arctic food web
26.11.2020
Echinococcus granulosus sensu lato and Echinococcus multilocularis: A review
25.11.2020
Policy implications of an expanded chronic wasting disease universe
24.11.2020
Trenger flere strandete havhester for analyser av plast
24.11.2020
Migratory and diurnal activity of North Atlantic killer whales (Orcinus orca) off northern Norway
23.11.2020
Breeding stage, not sex, affects foraging characteristics in masked boobies at Rapa Nui
23.11.2020
Air pollution declines during COVID-19 lockdowns mitigate the global health burden
23.11.2020
Litt fiskehistorie frå gamle spørjelister.
23.11.2020
Solbergvann er det klassiske sutervannet i Norge - nå har sørven tatt over.
23.11.2020
Ørreten tilbake i mange regulerte og tidligere sterkt sure innsjøer i Åseral, Mandalsvassdraget.
23.11.2020
Istidskjempen i Stordalen
22.11.2020
Sampling beetle communities: Trap design interacts with weather and species traits to bias capture rates
20.11.2020
Elvemusling i Varhaugselvene. Kartlegging og tiltaksanalyse
19.11.2020
Killing with kindness: when hunters want to let you know they care
19.11.2020
Vindkraftkonsesjoner i forhold til WWFs kriterier for utbygging. Hva er status?
19.11.2020
Sentinel satellite-based mapping of plant productivity in relation to snow duration and time of green-up (GROWTH)
18.11.2020
Assessment of trade in endangered species under the Norwegian CITES Regulation. Scientific opinion of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment.
18.11.2020
Spatial and temporal variation in Arctic freshwater chemistry— Reflecting climate-induced landscape alterations and a changing template for biodiversity
18.11.2020
Kites Milvus migrans lineatus (Milvus migrans migrans/lineatus) are spreading west across Europe
18.11.2020
Evidence of energy and nutrient transfer from invasive pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) spawners to juvenile Atlantic salmon (Salmo salar) and brown trout (Salmo trutta) in northern Norway
17.11.2020
Naturindeks for Norge 2020. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold
17.11.2020
Estimating and forecasting spatial population dynamics of apex predators using transnational genetic monitoring
16.11.2020
Do birds respond to spiral markers on overhead wires of a high-voltage power line? Insights from a dedicated avian radar
16.11.2020
Betydningen av størrelse og mangfold av naturtyper for skogområders naturverdi. En kunnskapsgjennomgang
13.11.2020
Genetic population structure of the monogenean parasite Gyrodactylus thymalli and its host European grayling (Thymallus thymallus) in a large Norwegian lake
13.11.2020
Gjess i Ytre Oslofjord og Telemark. Antall og ungeproduksjon i 2020 for grågås og hvitkinngås
12.11.2020
Do carnivore surveys match reports of carnivore presence by pastoralists? A case of the eastern Serengeti ecosystem
12.11.2020
Slitasje og egnethet for stier brukt til sykling. En feltstudie og en GIS-modell
12.11.2020
Jakt i Lierne – Om smårovvilt, rev og hønsefugl. Rapport fra smårovvilt-prosjektet «Jakt-i-Lierne» 2014/15–2018/19
12.11.2020
Helhetlig tiltaksplan for nedre del av Gaulavassdraget. Delplan for Gaula nedstrøms Støren
12.11.2020
Enabling Renewable Energy While Protecting Wildlife: An Ecological Risk-Based Approach to Wind Energy Development Using Ecosystem-Based Management Values
11.11.2020
Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2019
11.11.2020
Linselusa
11.11.2020
Redaktøren har ordet: «Der kom det en dag en danske… og så var sirkuset i gang»
09.11.2020
Impact of palm oil sustainability certification on village well-being and poverty in Indonesia
06.11.2020
Comment on “A global-scale ecological niche model to predict SARS-CoV-2 coronavirus infection rate”, author Coro
06.11.2020
Don't gamble the COVID-19 response on ecologiclal hypotheses
05.11.2020
Kan naturestaurering gi et bedre friluftsliv?
05.11.2020
Escape history and proportion of farmed Atlantic salmon Salmo salar on the coast and in an adjacent salmon fjord in Norway
05.11.2020
Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Nyhamna
04.11.2020
Salmon louse infestation in wild brown trout populations generates multi-modal mixture distributions
04.11.2020
Redd stjernehimmelen
04.11.2020
Report on the eel stock, fishery and other impacts in Norway, 2019–2020. Report of the Joint EIFAAC/ICES/GFCM Working Group on Eels (WGEEL)
04.11.2020
Grågås i Hordaland
04.11.2020
Reindeer herding and coastal pastures: Adaptation to multiple stressors and cumulative effects
04.11.2020
Offshore oil rigs – a breeding refuge for Norwegian Black-legged Kittiwakes Rissa tridactyla?
03.11.2020
Habitatkartlegging og el-fiskeundersøkelser i Flagstadelva 2019 – 2020
03.11.2020
Effekter av organisk utslipp fra havbruk i Norge – en kunnskapsoppsummering
03.11.2020
Bestandsovervåking av jerv i 2020. Inventering av järv 2020
03.11.2020
Reetablering av elvemusling i Hammerbekken, Trondheim kommune. Resultater fra tiltaksovervåking i 2020
03.11.2020
Joint EIFAAC/ICES/GFCM Working Group on Eels (WGEEL)
03.11.2020
Moving Towards Transformative Change for Biodiversity: Harnessing the Potential of the Post-2020 Global Biodiversity Framework. An EKLIPSE Expert Working Group report
03.11.2020
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2020 - Framdriftsrapport til Mattilsynet
03.11.2020
Regnbueørret (Onchorhynchus mykiss); produksjon og interaksjoner med stedegne arter
03.11.2020
Update on Wild Ass or Onager in Iran
03.11.2020
News on Asiatic Wild Ass in Turkmenistan
02.11.2020
Insect herbivory strongly modifies mountain birch volatile emissions
02.11.2020
Global life-cycle impacts of onshore wind-power plants on bird richness
02.11.2020
Individual migration strategy fidelity but no habitat specialization in two congeneric seabirds
02.11.2020
Long-term effects of colonization–extinction dynamics of generalist versus specialist wood-decaying fungi
30.10.2020
Fear the reaper: ungulate carcasses may generate an ephemeral landscape of fear for rodents: Rodents fear scavengers at mass die-off
30.10.2020
Allometric relationships in morphological traits associated with foraging, swimming ability, and predator defense reveal adaptations toward brackish and freshwater environments in the threespine stick
29.10.2020
Effects of mountain biking versus hiking on trails under different environmental conditions
28.10.2020
Ikke-fossilt er ikke alltid det samme som bærekraftig
27.10.2020
Minkende sjøis og genetiske spor etter tidligere tiders jakt
27.10.2020
OneImpact - et mål på samlet miljøbelatning
26.10.2020
Effective biodiversity monitoring needs a culture of integration
26.10.2020
Urban nature in a time of crisis: recreational use of green space increases during the COVID-19 outbreak in Oslo, Norway
26.10.2020
The accuracy and precision of age determination by dental cementum annuli in four northern cervids
26.10.2020
Ensuring a post-covid economic agenda tackles global biodiversity loss
23.10.2020
Seabird-induced natural mortality of forage fish varies with fish abundance: Evidence from five ecosystems
22.10.2020
Undersøkelser av døde ærfugl fra ytre Oslofjord i forbindelse med utslipp av plastpellets fra M/V Trans Carrier
22.10.2020
Sluttrapport for overvåking av rømt oppdrettslaks i Trøndelag etter rømminger fra lokalitetene Geitryggen og Austvika i 2018
21.10.2020
How to deal with bold wolves. Recommendations of the DBBW
19.10.2020
Systematic review and meta-analysis of PIT tagging effects on mortality and growth of juvenile salmonids
19.10.2020
Benefits of protected areas for nonbreeding waterbirds adjusting their distributions under climate warming
19.10.2020
Contrasting spatial and seasonal trends of methylmercury exposure pathways of Arctic seabirds: Combination of large-scale tracking and stable isotopic approaches
14.10.2020
The structural variation landscape in 492 Atlantic salmon genomes
14.10.2020
Location is everything, but climate gets a share: analyzing small-scale environmental influences on breeding success in the white-throated dipper
13.10.2020
Urbant ungdomsliv, natur og følelser
13.10.2020
Tiltakshåndbok for storsalamander - Erfaringer fra restaurerings- og skjøtselstiltak
13.10.2020
Salamanderdammene ved Vesle Ossjøen. Vurdering av sårbarhet ved framføring av rørgate
13.10.2020
Vanntemperatur i Lærdalselva før og etter regulering. Modellerte effekter på ungfiskvekst og vurdering av alder ved smoltifisering av laks og ørret
12.10.2020
Elvemuslingens leveområde. Hvilke landskaps- og habitatvariabler påvirker utbredelse, tetthet og rekruttering hos elvemusling?
12.10.2020
Vandringsløsninger for fisk i regulerte vassdrag – oppsummering av resultater fra forskningsprosjektet SafePass
12.10.2020
How does human disturbance affect brood parasitism and nest predation in hosts inhabiting a highly fragmented landscape?
12.10.2020
Arctic Aliens: Homo Sapiens, The Greatest Invader Of Them All
09.10.2020
Delineating participation in conservation governance: Insights from the Sierra de Guadarrama National Park (Spain)
09.10.2020
Understanding the role of local knowledge in the spatial dynamics of social values expressed by stakeholders
09.10.2020
A review of circumpolar moose populations with emphasis on Eurasian moose distribution and densities
08.10.2020
Kjønn, ledelse og biologi
08.10.2020
Alternativ beregning av sett dyr-indekser når oppdagbarheten av dyr varierer mye mellom jaktfelt
08.10.2020
Elgokser med suksess — bare flaks?
08.10.2020
Stadig flere endrer til ny sett elg-instruks
06.10.2020
Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2020
06.10.2020
Seasonal variation of mercury contamination in Arctic seabirds: A pan-Arctic assessment
06.10.2020
Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2019
05.10.2020
The last moves: The effect of hunting and culling on the risk of disease spread from a population of reindeer
05.10.2020
Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris)
02.10.2020
Trender i størrelsen på den norske lirypebestanden i perioden 2009-2020. Analyser basert på data fra Hønsefuglportalen
02.10.2020
Fremmede arter og vannforskriften. Metoder for å vurdere påvirkning fra fremmede organismer på økologisk tilstand i ferskvann
30.09.2020
Land use planning in disputed mountain areas: conflicting interests and common arenas
30.09.2020
Myndighetene må tørre å gå motstrøms når villaksen skal vernes
30.09.2020
Inventering av fjällräv 2019/Overvåking av fjellrev 2019.
29.09.2020
Sámi knowledge and ecosystem-based adaptation strategies for managing pastures under threat from multiple land uses
29.09.2020
Environmental and economic impacts of biochar production and agricultural use in six developing and middle-income countries
28.09.2020
Integrating dispersal along freshwater ecosystems into species distribution models
28.09.2020
Cortinarius ochrolamellatus (Agaricales, Basidiomycota): a new species in C. sect. Laeti, with comments on the origin of its European-Hyrcanian distribution
28.09.2020
Scavenger community structure along an environmental gradient from boreal forest to alpine tundra in Scandinavia
28.09.2020
Occupancy-based monitoring of ungulate prey species in Thailand indicates population stability, but limited recovery
28.09.2020
Demonstrating the practical impact of studies on biotic interactions and adaptation of a threatened unionoid mussel (Margaritifera margaritifera) to its host fish (Salmo trutta)
28.09.2020
Verdsetting av naturgoder i FNs naturregnskap
25.09.2020
Surveillance of wild boar health in Norway – results from 2018 and 2019
24.09.2020
Using Red List species in designating protection status to forest areas: a case study on the problem of spatio-temporal dynamics
24.09.2020
Repeatable individual variation in migration timing in two anadromous salmonids and ecological consequences
24.09.2020
El mito del trabajo: Origen, evolución y perspectivas
23.09.2020
Sjøfugl i Norge 2019
23.09.2020
Local Perceptions of Ecosystem Services Across Multiple Ecosystem Types in Spain
23.09.2020
Factors determining parasite abundance in European perch, Perca fluviatilis, European whitefish, Coregonus lavaretus, and Arctic charr, Salvelinus alpinus, in an oligotrophic lake, southern Norway
23.09.2020
The missing pieces for better future predictions in subarctic ecosystems: A Tornetra¨sk case study
23.09.2020
Sjøfugl i Norge 2019
22.09.2020
Svalbard in transition: adaptation to cross-scale changes in Longyearbyen
21.09.2020
Acceptance of wind power development and exposure – Not-in-anybody’s-backyard
21.09.2020
Lokale virkninger av vindkraft
21.09.2020
Effects of body size on estimation of mammalian area requirements
20.09.2020
Biotic rescaling reveals importance of species interactions for variation in biodiversity responses to climate change
20.09.2020
Quantifying the roles of seed dispersal, filtering, and climate on regional patterns of grassland biodiversity
20.09.2020
Wild salmonids are running the gauntlet of pathogens and climate as fish farms expand northwards
18.09.2020
Individual Variation in Predatory Behavior, Scavenging and Seasonal Prey Availability as Potential Drivers of Coexistence between Wolves and Bears
16.09.2020
Long-distance hikers and their inner journeys: On motives and pilgrimage to Nidaros, Norway
15.09.2020
Survival and cause-specific mortality of harvested willow ptarmigan (Lagopus lagopus) in central Norway
15.09.2020
Surviving the Antarctic winter—Life Stage Cold Tolerance and Ice Entrapment Survival in The Invasive Chironomid Midge Eretmoptera murphyi
15.09.2020
The effectiveness of Virkon® S disinfectant against an invasive insect and implications for Antarctic biosecurity practices
15.09.2020
Body mass growth in nestlings of Svalbard snow buntings (Plectrophenax nivalis) in response to seasonal variation in arthropod biomass
14.09.2020
Lack of Cascading Effects of Eurasian Lynx Predation on Roe Deer to Soil and Plant Nutrients
14.09.2020
Caching behavior of large prey by Eurasian Lynx: Quantifying the anti-scavenging benefits
14.09.2020
Consequences of ignoring group association in spatial capture–recapture analysis
14.09.2020
Undersøkelse av eventuell forekomst av hønsehauk i skog ved Brønnøy kalk AS
14.09.2020
Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard
11.09.2020
Fra varmekraft til bærekraft. Historien om energi- og prosessteknikk ved NTNU, 1910-2020
11.09.2020
Temperature-dependent egg production and egg hatching rates of small egg-carrying and broadcast-spawning copepods Oithona similis, Microsetella norvegica and Microcalanus pusillus
11.09.2020
Naturen er som en gummistrikk
11.09.2020
Cool as a moose: How can browsing counteract climate warming effects across boreal forest ecosystems?
07.09.2020
Can Energy Depletion of Wild Atlantic Salmon Kelts Negotiating Hydropower Facilities Lead to Reduced Survival?
04.09.2020
Assessing the usefulness of citizen science data for habitat suitability modelling: Opportunistic reporting versus sampling based on a systematic protocol
04.09.2020
Classifying grass-dominated habitats from remotely sensed data: The influence of spectral resolution, acquisition time and the vegetation classification system on accuracy and thematic resolution
04.09.2020
Migration patterns of a potamodromous piscivore, asp (Leuciscus aspius), in a river–lake system
04.09.2020
Field spectroscopy data from non-arable, grassdominated objects in an intensively used agricultural landscape in East Anglia, UK
04.09.2020
Jakt som næringsvei. Muligheter og utfordringer
04.09.2020
Evaluering av kultivering med molekylærgenetiske metoder
03.09.2020
Global Participation in and Public Attitudes Toward Recreational Fishing: International Perspectives and Developments
03.09.2020
Sooner, closer, or longer: detectability of mesocarnivores at camera traps
03.09.2020
Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Resultater fra andre overvåkingsomløp, første år (2019)
02.09.2020
Forsøpling i fjellet gjør at rødrev fortrenger fjellrev
01.09.2020
Analyzing procedural equity in government-led community-based forest management
31.08.2020
Sharing the neighbourhood: assessing the impact of kelp harvest on foraging behaviour of the European shag
31.08.2020
Temperature does not influence functional response of amphipods consuming different trematode prey
31.08.2020
Fungal Planet description sheets: 1042–1111
28.08.2020
The potential of geospatial analysis and Bayesian networks to enable i-Tree Eco assessment of existing tree inventories
28.08.2020
Innvandring av villaks og oppfisking av rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og Kvaløya i 2019
27.08.2020
Det blir dyrt om vi ikke tar oss råd til Oslofjorden
27.08.2020
Estimating abundance with interruptions in data collection using open population spatial capture–recapture models
26.08.2020
Heart rate and swimming activity as stress indicators for Atlantic salmon (Salmo salar)
25.08.2020
Hønsehauken i gammelskogen: Femårsregelen i skogbruket kan føre til at mange intakte hekkeområder går tapt
25.08.2020
Økt vinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Statusrapport høsten 2020
24.08.2020
Life history genomic regions explain differences in Atlantic salmon marine diet specialization
24.08.2020
Extreme event impacts on CO2 fluxes across a range of high latitude, shrub-dominated ecosystems
24.08.2020
Focus on recent, present and future Arctic and boreal productivity and biomass changes
21.08.2020
Gendrivere i naturen: Matematiske modeller for å forstå deres effekt på målorganismer og økosystem
21.08.2020
Evaluating a fishway reconstruction amidst fluctuating abundances
20.08.2020
Population and distribution of beavers Castor fiber and Castor canadensis in Eurasia
19.08.2020
Tundra greenness
19.08.2020
Contrasting multi-taxa functional diversity patterns along vegetation structure gradients of woody pastures
18.08.2020
Spreading or gathering? Can traditional knowledge be a resource to tackle reindeer diseases associated with climate change?
18.08.2020
Tundra greenness
18.08.2020
Spatiotemporal tourism pattern in a large reindeer (Rangifer tarandus tarandus) range as an important factor in disturbance research and management
17.08.2020
Predasjon på laksunger i Tana. Med hovedvekt på diett hos gjedde og sjøørret
12.08.2020
NINA Annual Report 2019
12.08.2020
Consequences of barriers and changing seasonality on population dynamics and harvest of migratory ungulates
11.08.2020
Mortality of Atlantic salmon after catch and release angling: assessment of a recreational Atlantic salmon fishery in a changing climate
07.08.2020
Exposure to PFAS is associated with telomere length dynamics and demographic responses of an arctic top predator
07.08.2020
Foraging tactics in dynamic sea-ice habitats affect individual state in a long-ranging seabird
07.08.2020
Evaluating cumulative effects of small scale hydropower development using GISmodelling and representativeness assessments
06.08.2020
Congruence, but no cascade—Pelagic biodiversity across three trophic levels in Nordic lakes
06.08.2020
Towards a systematics of ecodiversity: the Ecosyst framework
06.08.2020
Recovery of raptors from displacement by wind farm – a response
06.08.2020
Evaluating the use of local ecological knowledge (LEK) in determining habitat preference and occurrence of multiple large carnivores
03.08.2020
Paint it black: Efficacy of increased wind turbine rotor blade visibility to reduce avian fatalities
03.08.2020
COVID-19 lockdowns cause global air pollution declines
03.08.2020
Room without a view - Den excavation in relation to body size in brown bears
03.08.2020
Influence of water temperature on mortality of Atlantic Salmon after catch and release angling
03.08.2020
Meta-analysis of multidecadal biodiversity trends in Europe
03.08.2020
Interannual climate variation, land type and village livelihood effects on fires in Kalimantan, Indonesia
30.07.2020
Parasites in the changing world – ten timely examples from the Nordic-Baltic region.
27.07.2020
Sperm velocity in a promiscuous bird across experimental media of different viscosities
27.07.2020
Does defoliation frequency and severity influence plant productivity? The role of grazing management and soil nutrients
23.07.2020
Status for miljøet i Barentshavet: Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020
23.07.2020
Monitoring otter activity in the routing area for a new power cable
23.07.2020
Correction to: Documenting lemming population change in the Arctic: Can we detect trends?
23.07.2020
Hollow oaks and beetle functional diversity: Significance of surroundings extends beyond taxonomy
23.07.2020
Author Correction: Longest terrestrial migrations and movements around the world
23.07.2020
Use of Supplementary Feeding Dispensers by Arctic Foxes in Norway
23.07.2020
Ecology and movement of juvenile salmonids in beaver-influenced and beaver-free tributaries in the Trøndelag province of Norway
23.07.2020
Surviving the antarctic winter—life stage cold tolerance and ice entrapment survival in the invasive chironomid midge Eretmoptera murphyi
23.07.2020
Temporal trends of legacy organochlorines in different white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) subpopulations: A retrospective investigation using archived feathers
23.07.2020
Erratum: Diet of the brown bear in Himalaya: Combining classical and molecular genetic techniques
23.07.2020
Glacial ecosystems are essential to understanding biodiversity responses to glacier retreat
23.07.2020
Energy-based top-down and bottom-up relationships between fish community energy demand or production and phytoplankton across lakes at a continental scale
23.07.2020
Spatio-temporal patterns of crop damage caused by geese, swans and cranes—Implications for crop damage prevention
23.07.2020
Corrigendum to “Positive impacts of important bird and biodiversity areas on wintering waterbirds under changing temperatures throughout Europe and North Africa”
23.07.2020
Genetic consequences of conservation action: Restoring the arctic fox (Vulpes lagopus) population in Scandinavia
23.07.2020
Effect of Temperature on Plant Resistance to Arthropod Pests
23.07.2020
Seroprevalence of avian influenza in Baltic common eiders (Somateria mollissima) and pink-footed geese (Anser brachyrhynchus)
23.07.2020
Novel feeding interactions amplify the impact of species redistribution on an Arctic food web
23.07.2020
Hair cortisol concentration and body mass in moose (Alces alces) infested with deer keds (Lipoptena cervi)
23.07.2020
The seven sins of hunting tourism
17.07.2020
Genetiske analyser av Nidelva (Arendalsvassdraget) og omkringliggende vassdrag
15.07.2020
Ildtegen er kommet til Norge, men hvordan?
14.07.2020
Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks blant laksunger og voksen laks fra samme årsklasse i Altaelva
10.07.2020
Conservation professionals' views on governing for coexistence with large carnivores
10.07.2020
Integration of a local fish market in Namibia with the global seafood trade: Implications for fish traders and sustainability
09.07.2020
Overvåking av hubro i Sør-Norge 2012–2019
09.07.2020
Våre anbefalinger holder vann
09.07.2020
Wave-like patterns of plant phenology determine ungulate movement tactics
08.07.2020
Lokalbefolkningsundersøkelse på Hardangervidda. Bruk og meninger om forvaltning blant hytteeiere, rettighetshavere og lokale
06.07.2020
Green Apartheid: Urban green infrastructure remains unequally distributed across income and race geographies in South Africa
06.07.2020
The Political Dimensions of Illegal Wolf Hunting: Anti-Elitism, Lack of Trust in Institutions and Acceptance of Illegal Wolf Killing among Norwegian Hunters
06.07.2020
Redaktøren har ordet: I disse tider...
02.07.2020
Laks og sjøaure i Daleelva i Høyanger. Bestandsutvikling, flaskehalser og vurdering av tiltak
30.06.2020
The firebug Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) (Hemiptera, Heteroptera) new to the Norwegian fauna – with an explosive expansion in Northern Europe
30.06.2020
Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge, 2019
30.06.2020
Flexibility in the migration strategies of animals
29.06.2020
Species distribution models are inappropriate for COVID-19
29.06.2020
Lower levels of human disturbance correspond with longer-term persistence of Endangered Green Peafowl Pavo muticus populations
29.06.2020
Editorial: Flexibility in the migration strategies of animals
29.06.2020
Overvåking av rømt oppdrettslaks i Trøndelag etter rømminger fra lokalitetene Nordskag og Heggvika i 2019
29.06.2020
A novel use of the leukocyte coping capacity assay to assess the immunomodulatory effects of organohalogenated contaminants in avian wildlife
29.06.2020
Correction to: Zooplankton indicator-based assessment in relation to site location and abiotic factors: a case study from the Gulf of Riga (Environmental Monitoring and Assessment, (2020), 192, 2, (14
26.06.2020
Biologiske mangfold i ferskvann på Svalbard. Kunnskapsgrunnlag, påvirkninger og forslag til framtidig overvåking
26.06.2020
Overvåking av fisk i store innsjøer – FIST 2018
25.06.2020
High-Resolution Modeling of Uplift Landscapes can Inform Micrositing of Wind Turbines for Soaring Raptors
25.06.2020
NINA Årsmelding 2019
25.06.2020
Knowledge Gaps and Management Priorities for Recreational Fisheries in the Developing World
24.06.2020
The influence of physiology, life history and environmental conditions on the marine migration patterns of sea trout
24.06.2020
Changes in growth and migration patterns of sea trout before and after the introduction of Atlantic salmon farming
23.06.2020
Phytobaenus amabilis R. F. Sahlberg, 1834 (Coleoptera, Aderidae) recorded for the first time in Norway
23.06.2020
First record of Spalangiopelta Masi, 1922 (Hymenoptera, Pteromalidae, Ceinae) in Norway
23.06.2020
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2019
23.06.2020
Fiskebiologiske undersøkelser i Elgsjøen i Oppdal kommune, Trøndelag
22.06.2020
The genus Cosmophorus Ratzeburg, 1848 (Hymenoptera, Braconidae, Euphorinae) in Norway
22.06.2020
Annual adult survival drives trends in Arctic-breeding shorebirds but knowledge gaps in other vital rates remain
22.06.2020
Selective removal of problem individuals as an environmentally responsible approach for managing shark bites on humans
22.06.2020
Fiskeundersøkelser i Juvassmagasinet og Sandvatnet i Mandalsvassdraget høsten 2019
19.06.2020
Regelverksendringer for ferdsel på Svalbard. Faglig vurdering av sårbarhet for vegetasjon
19.06.2020
Wolf habitat selection when sympatric or allopatric with brown bears in Scandinavia
19.06.2020
Delineation of the forest-tundra ecotone using texture-based classification of satellite imagery
18.06.2020
Miljø-DNA: uttesting av innsamlingsmetodikk og labanalyser for påvisning av kreps og fisk i ferskvann
17.06.2020
Eurytemora affinis (Poppe, 1880) (Copepoda, Calanoida) in the Gulf of Riga, Baltic Sea - elemental composition and diurnal vertical migration
17.06.2020
Spatiotemporal Analysis of Perfluoroalkyl Substances in White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) Nestlings from Northern Norway-A Ten-Year Study
17.06.2020
Salamanderdammen på Arsenalet i Kongsberg kommune. Oppsummering av gjennomførte undersøkelser og avbøtende tiltak
16.06.2020
European agreements for nature conservation need to explicitly address wolf-dog hybridisation
16.06.2020
Loven øst for Glomma. Om støtte for ulovlig jakt på ulv som uttrykk for politisk motstand
16.06.2020
Consistent scaling of inbreeding depression in space and time in a house sparrow metapopulation
16.06.2020
Naturfaglige registre-ringer av fuktskog i Telemark og Vestfold 2019. Generell del
16.06.2020
Naturfaglige registreringer av fuktskog i Telemark og Vestfold 2019. Generell del
15.06.2020
A CITES Risk assessment for polar bear (Ursus maritimus). Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
15.06.2020
Highways associated with expansion of boreal scavengers into the alpine tundra of Fennoscandia
15.06.2020
Can cultural ecosystem services contribute to satisfying basic human needs? A case study from the Lofoten archipelago, northern Norway
15.06.2020
Status for norske laksebestander i 2020
15.06.2020
Bestandsovervåking av gaupe i 2020. Inventering av lodjur 2020
15.06.2020
Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, metoder og data
12.06.2020
‘Home sweet home’
12.06.2020
Sensing Seascapes: How Affective Atmospheres Guide City Youths’ Encounters With the Ocean’s Multivocality
12.06.2020
Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2019
12.06.2020
Biologisk mangfoldundersøkelse i Gråelvavassdraget i Skjelstadmark, Stjørdal kommune
12.06.2020
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Samlerapport fra undersøkelser i perioden 2014-2019
10.06.2020
Parturition dates in wild Eurasian lynx: evidence of a second oestrus?
10.06.2020
Integrative taxonomy of the Changeable Hawk-Eagle Nisaetus cirrhatus complex (Accipitriformes: Accipitridae) in India
10.06.2020
Composite landscape predictors improve distribution models of ecosystem types
10.06.2020
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2019
10.06.2020
Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2019
10.06.2020
Miljødesign Mandalselva. Samlet tiltaksplan og oppsummering
09.06.2020
Status og tiltaksutredning for elvemusling i Sagelvvassdraget (Malvik kommune), Trøndelag
08.06.2020
Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2019
05.06.2020
Ecosystem services mapping and assessment for policy- and decision-making: Lessons learned from a comparative analysis of European case studies
05.06.2020
Tidlig oppdagelse av nye fremmede arter i Norge - Uttesting og videreutvikling av overvåkingssystem for fremmede terrestriske karplanter og insekter
05.06.2020
Tidlig oppdagelse av fremmede arter – om å finne nåla i høystakken
04.06.2020
Villsvin i Norge - hva nå?
04.06.2020
Små forvaltningsregioner for rovdyr er en dårlig idé
04.06.2020
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2020
02.06.2020
Bestandsovervåking av ulv vinteren 2019-2020. Inventering av varg vintern 2019-2020
02.06.2020
Vegetation response to climate warming across the forest–tundra ecotone: species-dependent upward movement
02.06.2020
Restaurering av edelløvskog: fortidens skog er fremtidens skog
02.06.2020
Utenlandske laksefiskere i Norge. Forventet tap av inntekter på grunn av korona-pandemien i 2020
02.06.2020
Monitoring of Eurasian otter (Lutra lutra) around Nyhamna (Aukra municipality) on the western coast of Norway. Final report 2015-2018
29.05.2020
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2019
29.05.2020
Stamlakskontroll 2019
28.05.2020
Sjørøya i Linnévassdraget. Sluttrapport til Svalbards miljøvernfond
28.05.2020
Carbon storage in Norwegian ecosystems (revised edition)
28.05.2020
Karbonlagring i norske økosystemer (revidert utgave)
27.05.2020
Improving collaboration between ecosystem service communities and the IPBES science-policy platform
26.05.2020
Making Messy Data Work for Conservation
26.05.2020
Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2019
25.05.2020
Long-Term Consequences of Water Pumping on the Ecosystem Functioning of Lake Sekšu, Latvia
25.05.2020
Conserving on the edge: genetic variation and structure in northern populations of the endangered plant Dracocephalum ruyschiana L. (Lamiaceae)
25.05.2020
The potential for evolution of resistance to Gyrodactylus salaris in Norwegian Atlantic salmon
20.05.2020
Mapping natural and artificial migration hindrances for fish using LiDAR remote sensing
20.05.2020
A dead giveaway: Foraging vultures and other avian scavengers respond to auditory cues
20.05.2020
Overvåking av effekter av tiltak for truede arter og naturtype
19.05.2020
Landscape analysis of Old Natural Forest polygons identified from LiDAR data
19.05.2020
Spredningsveier for fremmede arter i Norge. Kunnskapsstatus per 2019
19.05.2020
Overvåking av referanseelver 2019. Basisovervåking i henhold til vannforskriften.
18.05.2020
Setting reference levels and limits for good ecological condition in terrestrial ecosystems – Insights from a case study based on the IBECA approach
18.05.2020
Undersøkelser av ferskvannsfauna i Stavsjøen, Sagelvvassdraget og Foldsjøområdet
18.05.2020
Overvåking av palsmyr Tredje gjenanalyse i Ostojeaggi, Troms. Endringer fra 2004 til 2019
14.05.2020
Parasites in the changing world – Ten timely examples from the Nordic-Baltic region
14.05.2020
Storveges om ugras. Anmeldelse av Liv Borgens "Ugress. Et vilt herbarium: Emil Korsmos klassiske plansjer"
13.05.2020
Opposing fitness consequences of habitat use in a harvested moose population
13.05.2020
When does weather synchronise life history traits? Spatiotemporal patterns in juvenile body mass of two ungulates.
13.05.2020
Multi-generational genetic consequences of reinforcement in a bird metapopulation
13.05.2020
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser i 2019
12.05.2020
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2019
12.05.2020
Ungfiskundersøkelser og tiltaksrettet problemkartlegging i Oldvassdraget, Ørland kommune. Høsten 2019
11.05.2020
Bycatch in local fishery disrupts natural reestablishment of Eurasian otter in western Norway
11.05.2020
Overvåking av referanseelver 2019. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk
08.05.2020
Conserving Wolves by Transforming Them? The Transformative E!fects of Technologies of Government in Biodiversity Conservation
08.05.2020
Hvorfor og hvordan endres Kyst-Norge. Hva mener fagfolk?
08.05.2020
God bærekraftig Norgesferie!
08.05.2020
Problemkartlegging og ungfisktellinger i anadrome vassdrag i Osen kommune i 2019. Undersøkelser av små vassdrag med naturlig potensiale for sjøørret og laks
08.05.2020
Barn og unges friluftsliv
07.05.2020
Spørreundersøkelse Hardangervidda: Borgstrøm tar feil
07.05.2020
Villrein på Hardangervidda: Siste presisering fra NINA
06.05.2020
Genetic impacts by aquaculture, climate change and stock enhancement activities
06.05.2020
Impact of Climate change on Atlantic Salmon, Future Challenges
06.05.2020
Managing the Atlantic Salmon in a Rapidly Changing Environment – Management Challenges and Possible Responses. Report of the NASCO Symposium for the International Year of the Salmon 3 – 4 June 2019 Tr
06.05.2020
Artsmangfold i Rik bakkevegetasjon – et livsmiljø i Miljøregistrering i Skog (MiS)
05.05.2020
Introduksjon: Hjem(met) i og etter Gullestad
04.05.2020
Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Oslo og Akershus fra 2017 til 2019. Redoksmålinger i Askerelva, Movassbekken, Nitelva, Raudsjøbekken, Sognsvannsbe
04.05.2020
Effects and recovery of larvae of the cold-water coral Lophelia pertusa (Desmophyllum pertusum) exposed to suspended bentonite, barite and drill cuttings
02.05.2020
Integrative concepts and practices of health in transdisciplinary social ecology
30.04.2020
Hunters as citizen scientists: Contributions to biodiversity monitoring in Europe
30.04.2020
Urban open space valuation for policymaking and management
30.04.2020
Arctic avian predators synchronise their spring migration with the northern progression of snowmelt
30.04.2020
Effect of tower base painting on willow ptarmigan collision rates with wind turbines
29.04.2020
Environmental justice and outdoor recreation opportunities: A spatially explicit assessment in Oslo Metropolitan area, Norway
29.04.2020
Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2019
27.04.2020
Pukkellaks i Norge, 2019
24.04.2020
Contaminants, prolactin and parental care in an Arctic seabird: Contrasted associations of perfluoroalkyl substances and organochlorine compounds with egg-turning behavior
24.04.2020
Development of new metrics to assess and quantify climatic drivers of extreme event driven Arctic browning
24.04.2020
Globally consistent climate sensitivity of natural disturbances across boreal and temperate forest ecosystems
24.04.2020
End-user involvement to improve predictions and management of populations with complex dynamics and multiple drivers
24.04.2020
Assessing the effectiveness of the Ramsar Convention in preserving wintering waterbirds in the Mediterranean
24.04.2020
Positive impacts of important bird and biodiversity areas on wintering waterbirds under changing temperatures throughout Europe and North Africa
23.04.2020
Biodiversity policy beyond economic growth
22.04.2020
Pool-Type Fishway Design for a Potamodromous Cyprinid in the Iberian Peninsula: The Iberian Barbel—Synthesis and Future Directions
22.04.2020
Antarctic petrels 'on the ice rocks': Wintering strategy of an Antarctic seabird
22.04.2020
The retrospective analysis of antarctic tracking data project
22.04.2020
Kartlegging av oterens effekt på bestander av laks og sjøørret - Sunnmøre
21.04.2020
Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments
21.04.2020
On some Entoloma species (Tricholomatinae, Basidiomycota) little known or new to Norway
21.04.2020
Omfattende spredning og bekjempelse av gjedde i Trøndelag
21.04.2020
Biologisk overvåking av Gaula og Enganbekken ved Støren i forbindelse med utslippskonsesjon for Norsk Kylling AS. Årsrapport for 2019
21.04.2020
Hotspots for truede arter i Norge: karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser
21.04.2020
Geografisk utbredelse av truede insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser: modellering av hotspots
20.04.2020
The impact of human land use and landscape productivity on population dynamics of red fox in southeastern Norway
20.04.2020
Monitoring winter stress vulnerability of high-latitude understory vegetation using intraspecific trait variability and remote sensing approaches
20.04.2020
Using the generalised Q method in ecological economics: A better way to capture representative values and perspectives in ecosystem service management
20.04.2020
Villreinfangsten som verdensarv. Faglig tillegg til grunnlagsrapport
20.04.2020
Utredning av kalkingsbehov for utvalgte målarter i enkelte grensevassdrag mot Sverige
20.04.2020
Hjorteviltpåkjørsler i Norge: Årsaksforhold, lokalisering, risiko og datakvalitet
19.04.2020
Monetary valuation of urban nature's health effects: a systematic review
17.04.2020
Toward improved impact evaluation of community forest management in Indonesia
17.04.2020
Reintroduction of kulan into the central steppe of Kazakhstan: Field Report for 2018-2019
16.04.2020
Is subarctic forest advance able to keep pace with climate change?
16.04.2020
Frøken Hegg... ååå kjære mor![lyrikk]
16.04.2020
Hegg. Nabolagets ville vekster
16.04.2020
Age of European silver eels during a period of declining abundance in Norway
16.04.2020
Exposure of White-throated Dippers to heavy metals in acidified and non-acidified streams in Norway
16.04.2020
Tracking of marine predators to protect Southern Ocean ecosystems
16.04.2020
Refrigeration or anti-theft? Food-caching behavior of Wolverines (Gulo gulo) in Scandinavia
15.04.2020
Disturbance, recovery and tundra vegetation change
15.04.2020
Timing is everything: Survival of Atlantic salmon Salmo salar postsmolts during events of high salmon lice densities
15.04.2020
Near-natural forests harbor richer saproxylic beetle communities than those in intensively managed forests
15.04.2020
Exploring sustainable experiences in tourism
15.04.2020
Consequences of reduced sampling intensity for estimating population size of Wolves in Scandinavia With spatial capture-recapture models
14.04.2020
Longevity records show that Upland Sandpipers are long-lived birds
14.04.2020
Mulige effekter av påvirkningsfaktorer på indikatorene i TOV
14.04.2020
Ekstensiv overvåking av hekkebestander av fugl – TOV-E
14.04.2020
Spurvefugl
14.04.2020
Hønsefugler
14.04.2020
Rovfugler
14.04.2020
Smågnagere
14.04.2020
Bjørkemålere
14.04.2020
Landsomfattende gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen på bjørk i 2019
14.04.2020
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2019
14.04.2020
TOV-områdene – naturforhold, klima, beitepåvirkning
14.04.2020
Innledning
14.04.2020
Terrestrisk naturovervåking i 2019: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater
14.04.2020
Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. Dokumentasjon av sentral økosystemfunksjon
03.04.2020
Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune -Undersøkelser i 2019
03.04.2020
Norske fjell gror igjen i et varmere klima
03.04.2020
Fiskebiologiske undersøkelser i Vefsna, 2019
03.04.2020
Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella-regionen: Erfaringer fra jaktåret 2019-2020
03.04.2020
Tilførsel av næringsstoffer, partikler og tarmbakterier i Ereviksbekken. Tiltaksanalyse med henblikk på elvemusling
03.04.2020
Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2019
03.04.2020
Elvemusling i Lerangsbekken og Leirangsbekken. Status i to vassdrag i Forsand, Rogaland
02.04.2020
Forslag til nasjonal insektovervåking. Erfaringer fra et pilotforsøk samt en nytte-kostnadsanalyse
01.04.2020
Migration and habitat use of the landlocked riverine Atlantic salmon Salmo salar småblank
01.04.2020
Ecosystem-based management: Miracle or Mirage? Mapping and rapid evidence assessment of international and Nordic research literature on ecosystem-based management
01.04.2020
The viability of the crustacean Eurycercus lamellatus (branchiopoda, cladocera) in a high mountain area in southern Norway
31.03.2020
Backcrossing of a capercaillie × black grouse hybrid male in the wild revealed with molecular markers
31.03.2020
Women in freshwater science: challenges and solutions for achieving equity
31.03.2020
Kartlegging av mikroplast i ferskvann og ferskvannsbiota i Randsfjorden
30.03.2020
Med lupa på skumle blindpassasjerer
27.03.2020
Hyperlocal mapping of urban air temperature using remote sensing and crowdsourced weather data
26.03.2020
Role myslivcu v ochrane a zodpovedném managementu tetrívka obecného v Norsku
26.03.2020
Trekk og overvintringsområder for fiskeørn fra Midt-Norge
26.03.2020
The impact of leopards (Panthera pardus) on livestock losses and human injuries in a human-use landscape in Maharashtra, India
25.03.2020
Learning from scienti?c literature: Can indicators for measuring success be standardized in “on the ground” restoration?
25.03.2020
Forslag til norsk overvåkingsnettverk for å oppfylle NEC-direktivets krav om å overvåke effekter av luftforurensing
25.03.2020
Råd om beskatning av laks i sjølaksefiske
24.03.2020
Galerucella (Neogalerucella) anserina Ødegaard & Hanssen, sp. nov., a new species of Chrysomelidae (Coleoptera, Chrysomelidae, Galerucinae) from Norway
24.03.2020
Evidence synthesis for tackling research waste
23.03.2020
Increasing Shipping in the Arctic and Local Communities’ Engagement: A Case from Longyearbyen on Svalbard
23.03.2020
The freshwater shrimp Gammarus lacustris (Malacostraca, Amphipoda) in lakes on the Hardangervidda mountain plateau, southern Norway: distribution and environmental requirements
23.03.2020
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tangenvika og tilløpselver. Kartlegging av funksjonsområder i forbindelse med InterCity-utbyggingen
23.03.2020
Kongevegen over Doverfjell. Bruksstatus 2019
20.03.2020
Use your power for good: plural valuation of nature – the Oaxaca statement
20.03.2020
MICESE: A New Method Used for the Formulation of Key Messages from the Scientific Community for the EU Post 2020 Biodiversity Strategy
20.03.2020
The unique spatial ecology of human hunters
19.03.2020
Hva innebærer FNs klimapanels spesialrapporter om landarealer, hav og is og Naturpanelets globale rapport for Oslo
19.03.2020
Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2019
18.03.2020
The rise of a marine generalist predator and the fall of beta diversity
18.03.2020
Population genetics of the wolverine in Finland: the road to recovery?
17.03.2020
Arctic Aliens: a rising threat
17.03.2020
Preparing for a changing future in recreational fisheries: 100 research questions for global consideration emerging from a horizon scan
17.03.2020
The challenges and opportunities of coexisting with wild ungulates in the human-dominated landscapes of Europe's Anthropocene
13.03.2020
Gytefisktellinger i Driva og Usma høsten 2019
12.03.2020
Overvåking av spredningsveien planteimport. Sluttrapport for 2019
12.03.2020
Vurdering av planlagt tursti rundt Tjøsvollvatnet naturreservat i Karmøy kommune
12.03.2020
Bærekraftig kyst: utvikling av et Kystbarometer for Nord-Norge
12.03.2020
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Driva nedenfor fiskesperra
11.03.2020
Bevarings- og reetableringsplan for Klarälvslaks i Trysil- / Femundvassdraget
10.03.2020
Nationen og "fake news" om ulv
10.03.2020
Nationen og "fake news" om ulv
10.03.2020
Den karikerte ulvekonflikten
10.03.2020
Population fitness has a concave relationship with migration distance in Sanderlings
06.03.2020
Fremmede arter får superkrefter
05.03.2020
Bearing the brunt: Mongolian khulan (Equus hemionus hemionus) are exposed to multiple influenza A strains
05.03.2020
Hidden treasure of the Gobi: understanding how water limits range use of khulan in the Mongolian Gobi
04.03.2020
Sårbarhetsvurdering av planlagt Nasjonal turiststi til Engabreen, Svartisen
04.03.2020
Extra-pair paternity in the boreal, socially monogamous Grey-headed Chickadee (Poecile cinctus)
04.03.2020
Effekter av kloramineksponering på stor, voksen laks (Salmo salar)
04.03.2020
Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Driva
03.03.2020
Occupancy versus colonization–extinction models for projecting population trends at different spatial scale
03.03.2020
Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2019
02.03.2020
Seasonal variation of success in DNA-extraction from brown bear fecal samples
28.02.2020
Identifying individual polar bears at safe distances: A test with captive animals
27.02.2020
Ten principles for conservation translocations of threatened wood-inhabiting fungi
26.02.2020
Mark-recapture models for estimation of demographic parameters
26.02.2020
Population ecology in practice
26.02.2020
Turisme på Svalbard og i Arktis. Effekter på naturmiljø, kulturminner og samfunn med hovedvekt på cruiseturisme
25.02.2020
Complex responses of global insect pests to climate warming
25.02.2020
Survival and Migration of Rock Ptarmigan in Central Scandinavia
24.02.2020
Legacy effects of experimental environmental change on soil micro-arthropod communities
24.02.2020
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2019
24.02.2020
Fortsatt nedgang i gytemoden størrelse hos lagesilda i Osensjøen. Prøvefiske i 2019
21.02.2020
Application of Landsat-derived vegetation trends over South Africa: Potential for monitoring land degradation and restoration
21.02.2020
Conservation decision-making under uncertainty: Identifying when to reintroduce tiger Panthera tigris to Cambodia
21.02.2020
Elvemusling i Vegårvassdraget (Storelva og Lilleelv), Aust-Agder. En lokal ørretmusling og en innført laksemusling?
21.02.2020
Global gene flow releases invasive plants from environmental constraints on genetic diversity
21.02.2020
Species composition of beetles grouped by host association in Hollow oaks reveals management-relevant patterns
21.02.2020
Domestication leads to increased predation susceptibility
20.02.2020
Impacts of salmon lice on mortality, marine migration distance and premature return in sea trout
19.02.2020
Vannøkologiske resipientundersøkelser av Vikelva i Saltdal kommune - Bunndyrundersøkelser og overvåking av vannkvalitet i 2018
19.02.2020
Ungfiskundersøkelser i Vikelva i Saltdal kommune, i 2019. Ungfisktellinger av vill laksefisk og registrering/utfisking av rømte laksunger.
19.02.2020
Bunndyr i Rusasetvatnet 2019
18.02.2020
How does hydraulics influence Atlantic salmon downstream migration?
14.02.2020
Knopper i knipper
14.02.2020
Solbergvann- det klassiske sutervannet.
12.02.2020
Impacts of a weir and power station on downstream migrating Atlantic salmon smolts in a German river
10.02.2020
Utredning av tilgjengelige og relevante datagrunnlag for kategorisering av naturareal
10.02.2020
Exploratory and confirmatory research in the open science era
06.02.2020
Assessment of the risk to Norwegian biodiversity and aquaculture from pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha). Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES)
06.02.2020
Introduksjon av Sørv (Scardinius erythrophthalmus) – en katastrofe eller kun til irritasjon? En undersøkelse av 10 vann i Arendal kommune – Aust-Agder
06.02.2020
Kartlegging av grønnstruktur for Nye Stavanger Kommune
05.02.2020
En vurdering av lakselusinfestasjonen i produksjonsområdene i 2018 og 2019 - Basert på data fra den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill laksefisk (NALO)
04.02.2020
Linking visitors’ spatial preferences to sustainable visitor management in a Norwegian national park
04.02.2020
Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter på Hjerkinn. Tverrfjellet / viewpoint SNØHETTA, Geitberget og nærliggende stier
03.02.2020
Ungulate management in European national parks: Why a more Integrated European policy is needed
03.02.2020
Complexity revealed in the greening of the Arctic
31.01.2020
Zooplankton indicator-based assessment in relation to site location and abiotic factors: a case study from the Gulf of Riga
31.01.2020
Multitrophic biodiversity patterns and environmental descriptors of sub-Arctic lakes in northern Europe
31.01.2020
Kartlegging av støtteordninger med negative konsekvenser for naturmangfold
31.01.2020
Undersøkelse av naturverdier i området Sørli – Sagerud, Nittedal (Romerike) i forbindelse med reguleringsplan for idrett, friluftsliv og naturområder
30.01.2020
Pelagic occurrences of the ice amphipod Apherusa glacialis throughout the Arctic
30.01.2020
Sjøaure og laks i Aurlandsvassdraget 2009- 2018.Reguleringseffekter, miljødesign og tiltak
29.01.2020
Kartlegging og overvåking av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Akershus og Østfold 2019
29.01.2020
Ungfiskundersøkelser i Børsaelva og Vigda høsten 2019
28.01.2020
Climate-Ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT)
27.01.2020
Image dimensions of two Scandinavian endurance winter sport events
27.01.2020
Decomposing demographic contributions to the effective population size with moose as a case study
27.01.2020
Large-scale spatial variation of chronic stress signals in moose
27.01.2020
Cardiac adaptation in hibernating, free-ranging Scandinavian Brown Bears (Ursus arctos)
24.01.2020
Befolkningens vurdering av myndighetenes tiltak mot skrantesjuke. Resultater fra en spørreundersøkelse knyttet til uttaket av villreinstammen i Nordfjella sone 1
24.01.2020
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2019
23.01.2020
Våtmark som hovedøkosystem i Naturindeks for Norge. Vurdering av tilhørighet og referansetilstand for eksisterende og potensielt nye indikatorer
22.01.2020
Consequences of climate-induced vegetation changes exceed those of human disturbance for wild impala in the Serengeti ecosystem
16.01.2020
Fremmede arter: Vi trenger en felles forståelse for å hindre spredning
16.01.2020
Overvåking av elvemusling i Sika-vassdraget i forbindelse med rotenonbehandling
15.01.2020
Taksering av bever i deler av Malvik kommune 2019
14.01.2020
Ferskvann i vannforskriften og naturindeksen. Forslag til samordning og dataflyt
13.01.2020
Bestandsvise råd om beskatning av laks for perioden 2021-2025
13.01.2020
The future looks like the past: Introgression of domesticated Atlantic salmon escapees in a risk assessment framework
10.01.2020
A genome-wide linkage map for the house sparrow (Passer domesticus) provides insights into the evolutionary history of the avian genome
10.01.2020
Chronic wasting disease associated with prion protein gene (PRNP) variation in Norwegian wild reindeer (Rangifer tarandus)
09.01.2020
Decomposing demographic contributions to the effective population size with moose as a case study
09.01.2020
Spatial covariation of competing species in a fluctuating environment
09.01.2020
Young Birds Switch but Old Birds Lead: How Barnacle Geese Adjust Migratory Habits to Environmental Change
07.01.2020
Boat disturbance effects on moulting common eiders Somateria mollissima
07.01.2020
Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2019
06.01.2020
Diet of the European badgers (Meles meles) in urban and rural areas of Norway
03.01.2020
Ferdsel ut fra nasjonal turistveg Rv7 over Hardangervidda. En dokumentasjonsrapport
02.01.2020
Fjernmåling av landøkologisk kart i Nasjonal eInfrastruktur for Forskningsdata (NIRD) - et infrastrukturforslag med eksempler
02.01.2020
Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 201
02.01.2020
NiN-kartlegging av funksjonsområder for storørret med fokus på gytesubstrat
20.12.2019
Linking green infrastructure to urban heat and human health risk mitigation in Oslo, Norway
18.12.2019
Does waste feed from salmon farming affect the quality of saithe (Pollachius virens L.) attracted to fish farms?
11.12.2019
Habitat selection and space use of Upland Sandpipers at nonbreeding grounds
10.12.2019
Characteristics, drivers and feedbacks of global greening
27.11.2019
Locating value in the Anthropocene: baselines and the contested nature of invasive plants
08.10.2019
When context matters: Spatial prediction models of environmental conditions can identify target areas for wild bee habitat management interventions
12.10.2020
Strategic Research Agenda of the EERA Joint Programme Hydropower
09.10.2020
Integrating multi-level values and pro-environmental behavior in a U.S. protected area
15.09.2020
Combining correlative and mechanistic niche models with human activity data to elucidate the invasive potential of a sub-Antarctic insect
15.09.2020
Kartlegging og verdisetting av naturmangfoldet i forbindelse med områderegulering for Nedre Ekornrud (Oppegård, Akershus). Revidert utgave
15.09.2020
Environmental correlates of variation in a holistic analysis of annual offspring production in the high Arctic songbird snow bunting (Plectrophenax nivalis) on Spitsbergen
14.09.2020
Biodiversity in Norway
14.09.2020
Global Biodiversity Threats and Development Trends
14.08.2020
Villsvin i Trøndelag?!
20.05.2020
Inventering av järv 2019. Bestandsovervåking av jerv i 2019
04.05.2020
Nasjonal overvåking av edelkreps og spredning av signalkreps - presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus – oppdatert 2019
27.04.2020
Waterbirds from different habitats respond differently to winter conditions
27.04.2020
Climate-driven distributional changes
24.04.2020
Beskrivelse av kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 etter NiN (2.2.0). Utgave 1, kartleggingsveileder nr 4
22.04.2020
Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften
20.04.2020
Effekt på stor elvebreddedderkopp etter habitatforbedrende tiltak på Langøra N, Stjørdal kommune. Status i 2019
20.04.2020
Bestandsutvikling og avskyting av elg i Hjorteviltregion 4 i (tidligere) Sør-Trøndelag. Evaluering av måloppnåelsen i siste planperiode
20.04.2020
The Social, Economic and Cultural values of wild Atlantic salmon. A review of the literature for the period 2009-2019 and an assessment of changes in values
17.04.2020
Heterogeneous impacts of community forestry on forest conservation and poverty alleviation: Evidence from Indonesia
24.03.2020
Challenges in the conservation of wide-ranging nomadic species
11.03.2020
Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær: Helgelandskysten
05.03.2020
Mortality of downstream migrating European eel at power stations can be low when turbine mortality is eliminated by protection measures and safe bypass routes are available
03.03.2020
Elgens bruk av faunapassasjer og barrierevirkninger av veg og jernbane på Øvre Romerike
28.02.2020
Using by-catch data from wildlife surveys to quantify climatic parameters and the timing of phenology for plants and animals using camera traps
28.02.2020
Fjellrev i Norge 2019. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev
27.02.2020
Sami knowledge and ecosystem-based adaptation strategies for managing pastures under threat from multiple land uses
26.02.2020
Opphav til laks fisket i Finnfjord
25.02.2020
Implications of the movement behaviour of African tigerfish Hydrocynus vittatus for the design of freshwater protected areas
24.02.2020
Non-native vascular flora of the Arctic: Taxonomic richness, distribution and pathways
19.02.2020
Rapid assessments of wildlife in Turkmenistan 2018
18.02.2020
Assessing socio-ecological resilience in cities
18.02.2020
Laksesmolt følger ikke bare strømmen
17.02.2020
RovQuant: Estimating density, abundance and population dynamics of bears, wolverines, and wolves in Scandinavia
17.02.2020
Nasjonal overvåking av hule eiker: resultat andre omløp
17.02.2020
Estimating the size of the Scandinavian wolf population with spatial capture-recapture and conversion factors
13.02.2020
Natal dispersal of black kites from Slovakia
10.02.2020
Ascomycetes new to Norway from a workshop in Hordaland, 13 -16 May 2019
09.02.2020
Environmental conditions limit the distribution of lepidurus arcticus (Branchiopoda, notostraca) in lakes on the hardangervidda mountain plateau, southern Norway
06.02.2020
ØKOSTOR 2018: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.
03.02.2020
Finnmarksvidda – kartlegging og overvåking av reinbeiter – STATUS - 2018. (1/2019)
31.01.2020
Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2018
30.01.2020
Eikebillenes hemmeligheter; et ekko fra fortiden?
30.01.2020
Opplevelser i relativt urørt natur med få andre folk
29.01.2020
Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i perioden 2014-2018
29.01.2020
Integrated hydrological risk analysis for hydropower projects
23.01.2020
The risk of individual fish being captured multiple times in a catch and release fishery
23.01.2020
Praktfulle parasittiske praktveps
23.01.2020
Communication Interventions and Fear of Brown Bears: Considerations of Content and Format
23.01.2020
Sørv: En introdusert fiskeart kun til irritasjon, eller er den en katastrofe?
20.01.2020
Unmanned installations and birds. A desktop study on how to minimize area of conflict
20.01.2020
Populasjonssykluser hos hare – drevet av rovdyr og spesielt gaupe
18.01.2020
Image-based recognition of individual trouts in the wild
17.01.2020
Rusefangst av stor- og småsalamander i Akershus 2019. En videreføring av den nasjonale overvåkningen av storsalamander i Norge
17.01.2020
Radioaktiv forurensning i ville planter. Overvåking av cesium-137 i utvalgte områder i norsk natur
15.01.2020
A battle of the mountains: Intraguild competition between arctic fox Vulpes lagopus and red fox Vulpes vulpes
13.01.2020
Redoksmålinger i Akerselva i Oslo. Effekten av utlegging av gytegrus på habitatkvalitet for egg fra laksefisk
13.01.2020
Diet of the brown bear in Himalaya: Combining classical and molecular genetic techniques
10.01.2020
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2018
10.01.2020
Klassifisering av tilstanden til 430 norske sjøørretbestander
10.01.2020
Vegetasjonen etablerer seg godt på restaurerte arealer i Hjerkinn skytefelt
10.01.2020
137Cs i villrein i 2017 & 2018
10.01.2020
Ascomycetes new to Norway found at workshop in Hordaland, 13 -16 May 2019
09.01.2020
MicroRNAs facilitate skeletal muscle maintenance and metabolic suppression in hibernating brown bears
09.01.2020
Naturindeks og økonomisk aktivitet: Analyse av påvirkningsfaktorer
09.01.2020
FLERUT: utforsker nye måter å bygge bro mellom bruk og vern
09.01.2020
Et hardt år for elgene i Sør-Norge
09.01.2020
Assessment of additives used in plastic in seabirds
09.01.2020
Conservation of solitary bees in power-line clearings: Sustained increase in habitat quality through woody debris removal
08.01.2020
Moving (back) to greener pastures? Social benefits and costs of climate forest planting in Norway
07.01.2020
TRY plant trait database – enhanced coverage and open access
07.01.2020
Sea ice loss increases genetic isolation in a high Arctic ungulate metapopulation
07.01.2020
Human impacts on the distribution, abundance and population genetics of the Svalbard reindeer
07.01.2020
Tundra greenness
07.01.2020
Reindeer winter forage. Long-term monitoring Research. Technical report
07.01.2020
Tilstandsvurdering av 3 kroksjøer i Vannområde Leira-Nitelva 2019
06.01.2020
Svampresa till västra Sibirien - XV International Workshop on the study of Macromycetes, Tomsk 19-26 augusti 2018
06.01.2020
Die europäischen Arten der Sekt. Riederi von Cortinarius - eine aktuelle Übersicht
06.01.2020
Vurdering av vegetasjon, flora og funga i forbindelse med planlagt skytebane ved Lahaugmoen (Skedsmo, Akershus)
03.01.2020
Fremmede arter i Arktis – informasjonskampanje for å hindre at reisende bringer med seg fremmede arter til Arktis
03.01.2020
Fiskebiologiske undersøkelser i Varaldsjøen
02.01.2020
Creating urban green infrastructure where it is needed – A spatial ecosystem service-based decision analysis of green roofs in Barcelona
02.01.2020
Harvest models of small populations of a large carnivore using Bayesian forecasting
02.01.2020
Integrative taxonomy of an arctic bumblebee species complex highlights a new cryptic species (Apidae: Bombus)
02.01.2020
Auren i Vinstre-magasinet – bestandstilhøve, fangstutbyte og utsettingar gjennom 40 år
02.01.2020
Pasvikprogrammets terrestriske overvåking. Endringer i mengde av tungmetaller i biologisk materiale og i lavdekning på trær
02.01.2020
The operationalisation of sustainability: Sustainable aquaculture production as defined by certification schemes
02.01.2020
Forandrer vi naturen, forandrer vi alt: Tilstandsrapport for norsk natur - Fjell
02.01.2020
Vis oss juletreet ditt, og vi skal si deg hvem du er
30.12.2019
Vurdering av metodikk for andregenerasjons gytebestandsmål for norske laksebestander
23.12.2019
DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2019
20.12.2019
Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Søndre Fosen Vannområde. Hitra, Frøya, Hemne, Snillfjord og Agdenes kommune
20.12.2019
Population responses of bird populations to climate change on two continents vary with species’ ecological traits but not with direction of change in climate suitability
19.12.2019
Fra redaktørene
18.12.2019
Tilstandsrapport for norsk natur - Kyst
18.12.2019
Sjøfugl i Norge 2018
18.12.2019
Tests of the marginal value theorem in diving bouts of foraging trips in pairs of breeding European shag (Phalacrocorax aristotelis)
17.12.2019
Seeing the Forest for the Trees: A Review-Based Framework for Better Harmonization of Timber Production, Biodiversity, and Recreation in Boreal Urban Forests
17.12.2019
Proximity to humans is associated with longer maternal care in brown bears
17.12.2019
Endozoochory by brown bears stimulates germination in bilberry
17.12.2019
Reindeer carcasses provide foraging habitat for insectivorous birds of the alpine tundra
17.12.2019
Effects of human-induced disturbances and weather on herbivore movement
17.12.2019
Moose effects on soil temperatures, tree canopies, and understory vegetation: a path analysis
17.12.2019
Planlegging for nærtur og folkehelse
17.12.2019
Overvaking av kongeørn i Noreg 2019. Resultat frå 12 intensivt overvaka område
13.12.2019
Multi-criteria decision analysis in Bayesian networks - diagnosing ecosystem service trade-offs in a hydropower regulated river
12.12.2019
Screening new PFAS compounds 2018
12.12.2019
No evidence of avian influenza antibodies in two species of raptor nestlings inhabiting Norway
12.12.2019
Stamlakskontroll 2018
11.12.2019
Fremmede fugler og pattedyr i Norge – statusendringer fra 2012 til 2018
11.12.2019
Assessing restoration success by predicting time to recovery- But by which metric?
11.12.2019
Perception of riverscapes. Sensual experience and knowledge.
11.12.2019
Seasonal variation in growth, consumption and growth efficiency in overwintering juvenile steelhead
10.12.2019
Winter decrease of zooplankton abundance and biomass in subalpine oligotrophic Lake Atnsjøen (SE Norway)
10.12.2019
Risikovurdering av fremmede arter i Norge
10.12.2019
The handbook for standardized field and laboratory measurements in terrestrial climate change experiments and observational studies (ClimEx)
09.12.2019
First pre-modern record of the gyrfalcon (Falco rusticolus) in north-east Greenland
09.12.2019
Population trends of waders on their boreal and arctic breeding grounds in northern Europe
09.12.2019
Fremmede insekter i skog og hage
09.12.2019
Central Asian Mammals Migration and Linear Infrastructure Atlas. Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)
09.12.2019
Spredning av nasjonalt og regionalt fremmede fiskearter i norske vassdrag.
09.12.2019
Spredning av ferskvannsfisk - en nasjonal kartlegging.
09.12.2019
Fiske med sløe - ein vanleg fiskereiskap i Oppdal i eldre tid.
06.12.2019
Efficacy of Recreational Hunters and Marksmen for Host Culling to Combat Chronic Wasting Disease in Reindeer
06.12.2019
The demographic pattern of infection with chronic wasting disease in reindeer at an early epidemic stage
06.12.2019
First Detection of Chronic Wasting Disease in a Wild Red Deer (Cervus elaphus) in Europe
05.12.2019
Automated salamander recognition using deep neural networks and feature extraction
05.12.2019
An automatic image-based system for detecting wild and stocked fish
05.12.2019
Effects of environmental enrichment on forebrain neural plasticity and survival success of stocked Atlantic salmon
05.12.2019
Keeping cool in the warming Arctic: thermoregulatory behaviour by Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus)
04.12.2019
Sustainable development
04.12.2019
Overvåking av referanseelver 2018. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk
04.12.2019
Flight elevation and water clarity affect the utility of unmanned aerial vehicles in mapping stream substratum
04.12.2019
Efficiency of a fishway on brown Trout (Salmo trutta) spawning populations
04.12.2019
Silver spoon effects are constrained under extreme adult environmental conditions
04.12.2019
De mange måtene å se skog på
04.12.2019
Hvorfor endrer ikke tregrensa seg i takt med at temperaturen stiger?
03.12.2019
Evaluering av fylkesmannsembetenes og Sysselmannen på Svalbards arbeid mot fremmede arter
03.12.2019
Correction to Negligible Impact of ingested microplastics on tissueconcentrations of persistent organic pollutants in Northern Fulmars of coastal Norway
03.12.2019
Silhuett Rondane - Hvordan bevare villreinen
02.12.2019
Lokal økologisk kunnskap - Bredere kunnskapsgrunnlag og mindre konflikt?
02.12.2019
The effects of hydrodynamics on the three-dimensional downstream migratory movement of Atlantic salmon
29.11.2019
The notion of Mosel wine and its controversies
29.11.2019
White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) Body Feathers Document Spatiotemporal Trends of Perfluoroalkyl Substances in the Northern Environment
29.11.2019
Towards environmental design in hydropower reservoirs
29.11.2019
Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2019
29.11.2019
Tap av insekter i vindkraftanlegg under drift. Kort vurdering av problemstillingen og kunnskapsnivået for Norge
29.11.2019
Fiskebiologiske undersøkelser i reguleringsmagasin på Skjomfjellet i 2018
29.11.2019
Seabirds as indicators of distribution, trends and population level effects of plastics in the Arctic marine environment. Workshop Report
28.11.2019
Limited oxidative stress favors resistance to skeletal muscle atrophy in hibernating brown bears (Ursus Arctos)
28.11.2019
Miljødesign i Lærdalselva - Flaskehalser for produksjon av laks og ørret
27.11.2019
Thermal habitat of adult Atlantic salmon Salmo salar in a warming ocean
27.11.2019
Need for transparent and repeatable conservation frameworks: reply to Child et al. 2019
27.11.2019
Metode for beregning av tapt ungfiskproduksjon, og økologisk tilstandsklassifisering av sjøørretbekker i henhold til vannforskriften
20.11.2019
Migration patterns of upland sandpipers in the western hemisphere
20.11.2019
Sympatric Atlantic puffins and razorbills show contrasting responses to adverse marine conditions during winter foraging within the North Sea
19.11.2019
Naturverdier og grønnstruktur i området Lystad, Sørum kommune (Akershus) i forbindelse med reguleringsplan for ny brannstasjon og næringsområde
19.11.2019
Alpine bullhead (Cottus poecilopus Heckel): a potential refuge for Gyrodactylus salaris Malmberg, 1957 (Monogenea)
19.11.2019
Historical human impact on Productivity and biodiversity in a subalpine oligotrophic lake in Scandinavia
19.11.2019
Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus). A status report
18.11.2019
Contrasting population trends of Common Starlings (Sturnus vulgaris) across Europe
15.11.2019
Sjøørret og sjørøye i Skjerstadfjorden - Marine vandringer, områdebruk og genetikk
15.11.2019
Spatiotemporal variation in the relationship between boreal forest productivity proxies and climate data
14.11.2019
Bruk og tilrettelegging av urban natur. En kunnskapssyntese
14.11.2019
Prudent Peasantries: Multilevel Adaptation to Drought in Early Modern Spain (1600–1715)
14.11.2019
Hundedød og annen død
14.11.2019
Circumpolar patterns of Arctic freshwater fish biodiversity: A baseline for monitoring
14.11.2019
Trout and Char of Northern Europe
14.11.2019
Downstream transport and seasonal variation in freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) eDNA concentration
14.11.2019
Manipulating parasites in an Arctic herbivore: gastrointestinal nematodes and the population regulation of Svalbard reindeer
14.11.2019
Economic valuation of ecosystem goods and services: a review for decision makers
14.11.2019
Monitoring presence and abundance of two gyrodactylid ectoparasites and their salmonid hosts using environmental DNA
14.11.2019
Naturindeks for Norge: Åpent lavland. Metoder for utarbeiding av kart og beregning av areal
13.11.2019
What’s the catch with lumpsuckers? A North Atlantic study of seabird bycatch in lumpsucker gillnet fisheries
12.11.2019
Consequences of past climate change and recent human persecution on mitogenomic diversity in the arctic fox
12.11.2019
Miljø-DNA som overvåkningsverktøy av fremmede ferskvannsfisker
12.11.2019
Report on the eel stock, fishery and other impacts in Norway, 2018–2019
12.11.2019
Naturindeks for Norge: Evaluering av indikatorer innen åpent lavland
12.11.2019
Joint EIFAAC/ICES/GFCM Working Group on Eels (WGEEL)
12.11.2019
New data on Cortinarius funga (Agaricales, Basidiomycota) from Altaiskiy Nature Reserve and Gorno-Altaysk area (sw Siberia, Russia)
12.11.2019
Predefinitive Plumage in the Golden Eagle (Aquila chrysaetos): A Signal of Aggression or Submission?
11.11.2019
Relating national levels of crop damage to the abundance of large grazing birds: Implications for management
11.11.2019
Fiskeutsettinger gir mer oppdrettsgener i villaks
11.11.2019
Fiskeutsettinger har gitt økt innkrysning av oppdrettslaks
09.11.2019
GRønnere ANlegg – forskning for mindre naturødeleggelse
07.11.2019
Populasjonssykluser hos bjørkemålere – små dyr med enorme svingninger
07.11.2019
Variability in nomadism: environmental gradients modulate the movement behaviors of dryland ungulates
07.11.2019
Genetisk innkryssing fra rømt oppdrettslaks - 225 ville laksebestander langs hele norskekysten er analysert
07.11.2019
Deep Relations in Nordic and Baltic Biodiversity e- Infrastructures (DeepDive)
05.11.2019
Domesticated escapees on the run: The second-generation monitoring programme reports the numbers and proportions of farmed Atlantic salmon in >200 Norwegian rivers annually
04.11.2019
Molecular phylogeny and host-plant use (Lamiaceae) of the Thymogethes pollen beetles (Coleoptera)
04.11.2019
Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from import of wrasses and other cleaner fish for use in aquaculture. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the No
01.11.2019
Life-history variability and conservation status of landlocked atlantic salmon: An overview
01.11.2019
Bestandsovervåking av jerv i 2019
01.11.2019
More is more: Scaling political ecology within limits to growth
31.10.2019
MOT EN BLÅGRØNN EIENDOMS-UTVIKLING? «Stresstesting» av Blågrønn Faktor på utvalgte case studier i Bærum Kommune
31.10.2019
Overlooked aspects of the Salmo salar and Salmo trutta lifecycles
30.10.2019
Field surveying of marine recreational fisheries in Norway using a novel spatial sampling frame reveals striking under-coverage of alternative sampling frames
30.10.2019
Movement patterns of juvenile and adult noble crayfish (Astacus astacus) in a small stream, determined by radiotelemetry
30.10.2019
Longest terrestrial migrations and movements around the world
30.10.2019
Recent large-scale landscape changes, genetic drift and reintroductions characterize the genetic structure of Norwegian wild reindeer
29.10.2019
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2018 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet
29.10.2019
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2019 : Sluttrapport til Mattilsynet
29.10.2019
Eikevolltjønnmyra naturreservat, Flora kommune – undersøking av mogleg saltpåverknad frå riksveg 5
28.10.2019
The likely efficacy of contrast painting on offshore wind turbines to reduce bird collisions
28.10.2019
The Role of Adaptive Management in the Wind Energy Industry
28.10.2019
The Mitigation of Impact and the Impact of Mitigation: An Ethical perspective
24.10.2019
The economy of selective cutting in recent mixed stands during restoration of temperate deciduous forest
24.10.2019
Earlier colony arrival but no trend in hatching timing in two congeneric seabirds (Uria spp.) across the North Atlantic
24.10.2019
Overvåkning av rømt oppdrettslaks i elv og sjø etter rømming fra havmerd i Frohavet høsten 2018
22.10.2019
Forekomst av kystfloke (Heterocladium wulfsbergii) og andre naturverdier ved Svandalsfossen, Sauda kommune
22.10.2019
Verdier i Oslofjorden: Økonomiske verdier tilknyttet økosystemtjenester fra fjorden og strandsonen
21.10.2019
Population recovery of peregrine falcons in central Norway in the 4 decades since the DDT-ban
21.10.2019
Change will be the constant – future environmental policy and governance challenges in Svalbard
21.10.2019
Antikoagulerende rodenticider hos rovdyr. Rapport om funn av antikoagulerende rodenticider (muse- og rottegifter) i lever fra ulv, gaupe, jerv, rødrev, fjellrev og villmink innsamlet i Norge i periode
21.10.2019
The Brown bear as a translational model for sedentary lifestyle-related diseases
21.10.2019
Slik fungerer avstandsreglene på gaupe.
21.10.2019
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2019
21.10.2019
Nytt fra SCANDCAM i Hedmark.
21.10.2019
Gaupe tar rev i Narvik
21.10.2019
Har du noen gang hørt disse skrikene?
21.10.2019
Bjørnene er ute av hiet.
21.10.2019
Overvåker vilt med viltkamera - SCANDCAM
21.10.2019
Rovdyrbloggen. Slagsmål i Digeråsen.
21.10.2019
Rovdyrbloggen. Gaupene kommuniserer ved hjelp av luktmarkeringer
18.10.2019
Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2019
18.10.2019
Human habituation reduces hyrax flight initiation distance in Serengeti
15.10.2019
Gåseregistreringer i Vestfold. En vurdering av samlede bestander i fylket
14.10.2019
Aligning evidence generation and use across health, development, and environment
12.10.2019
Oslo-naturen krymper
11.10.2019
Enabling green and blue infrastructure to improve contributions to human well-being and equity in urban systems
11.10.2019
Composition and Drivers of Gut Microbial Communities in Arctic-Breeding Shorebirds
10.10.2019
Current state of knowledge on biological effects from contaminants on arctic wildlife and fish
10.10.2019
Hunters select for behavioral traits in a large carnivore
08.10.2019
Uklar farskapssak - en historie om bekkerøye og tigerørret
07.10.2019
Preferanser for Grønn skattekommisjons foreslåtte avgifter på rødt kjøtt og veitrafikk
07.10.2019
Er dagens utvikling på Sjusjøen bærekraftig?
07.10.2019
Tilbakegang for flueblom Ophrys insectifera i Røsskleiva naturreservat i perioden 1984-2017
07.10.2019
Mulige effekter av påvirkningsfaktorer på indikatorene i TOV
07.10.2019
Smågnagere
07.10.2019
TOV-områdene – naturforhold, klima, beitepåvirkning
07.10.2019
Innledning
07.10.2019
Ekstensiv overvåking av hekkebestander av fugl – TOV-E
07.10.2019
Spurvefugl
07.10.2019
Hønsefugler
07.10.2019
Rovfugler
07.10.2019
Bjørkemålere
07.10.2019
Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Gutulia og Dividalen 2018
07.10.2019
Vegetasjonsundersøkelser av boreal barskog i Solhomfjell 2018
07.10.2019
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia og Dividalen
07.10.2019
Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater
07.10.2019
Climate Change and the Future of Trout and Char
07.10.2019
A Century of Conservation: The Ongoing Recovery of Svalbard Reindeer
04.10.2019
Winter extratropical cyclone influence on seabird survival: variation between and within common eider Somateria mollissima populations
04.10.2019
Kartlegging av skrantesjuke (CWD) i 2016-2018
04.10.2019
Naturindeks for Norge - ferskvann. Evaluering av eksisterende indikatorsett og datagrunnlag og forslag til justeringer.
03.10.2019
Life history diversity
03.10.2019
The cost of anadromy: marine and freshwater mortality rates in anadromous Arctic char and brown trout in the Arctic region of Norway
03.10.2019
High inter- and intraspecific niche overlap among three sympatrically breeding, closely related seabird species: Generalist foraging as an adaptation to a highly variable environment?
03.10.2019
Status for norske laksebestander i 2019
02.10.2019
Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden og Nedstrandsfjorden. Kilenotovervåking 2018
01.10.2019
Elaphostrongylus and Dictyocaulus infections in Norwegian wild reindeer and red deer populations in relation to summer pasture altitude and climate
01.10.2019
Servicescape of the Greater Serengeti-Mara Ecosystem: Visualizing the linkages between land use, biodiversity and the delivery of wildlife-related ecosystem services
30.09.2019
Resource utilization by the Kori bustard in the Serengeti ecosystem
30.09.2019
Undersøkelser av trekkaktiviteten for fugl på Guleslettene 2018-2019. Observasjoner, radarkartlegging og lyttedata med supplerende materiale
27.09.2019
Hvorfor er det ingen som bryr seg om dyrevelferd hos rensefisk?
27.09.2019
Spørreundersøkelse blant rypejegere i Lierne 2018
27.09.2019
Exploring the effects of pasture trees on plant community patterns
27.09.2019
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2018
27.09.2019
Inventering av lodjur 2019 (reviderad version). Bestandsovervåking av gaupe i 2019 (revidert utgave)
27.09.2019
Våtmarksrestaurering i kroksjøer og evjer langs Storelva i Ringerike og Hole kommuner
27.09.2019
Storsalamanderen og trafikk. Utfordringer for en myk trafikant
26.09.2019
Importance of telemetry in the detection of Fish habitats. Summary of presentation
25.09.2019
‘Do you care about the river?’ A critical discourse analysis and lessons for management of social conflict over Atlantic salmon (Salmo salar) conservation in the case of voluntary stocking in Wales
25.09.2019
GPS villreinprosjektet i Setesdal-Ryfylke – avbøtende tiltak
25.09.2019
Movement and heart rate in the Scandinavian brown bear (Ursus arctos)
24.09.2019
Matavfall i Høgfjellet Bra for raudreven - problem for fjellreven?
20.09.2019
Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2018
20.09.2019
Expansion speed as a generic measure of spread for alien species
20.09.2019
Integrated exposure assessment of northern goshawk (Accipiter gentilis) nestlings to legacy and emerging organic pollutants using non-destructive samples
19.09.2019
Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from the pathogenic fungi Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) and Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal). Opinion of the Panel on Alien Organisms and
19.09.2019
Svarte turbiner begrenser fugledød, men ingen maler
18.09.2019
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Raet nasjonalpark: Hoveodden, Tromlingene og Søm-Hasseltangen
18.09.2019
Invited background document on biodiversity and health for the Global Sustainable Development Report 2019 drafted by the Independent Group of Scientists
16.09.2019
Coastal migration patterns of the four largest Barents Sea Atlantic salmon stocks inferred using genetic stock identification methods
12.09.2019
Temporal trends of mercury differ across three northern white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) subpopulations
12.09.2019
Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2018
11.09.2019
Lipidomics reveals seasonal shifts in a large-bodied hibernator, the brown bear
10.09.2019
Salmon lice sampled from wild Atlantic salmon and sea trout throughout Norway display high frequencies of the genotype Associated with pyrethroid resistance
10.09.2019
Changing landscapes, livelihoods and village welfare in the context of oil palm development
09.09.2019
Long-term changes of a waterbird community over 26 years at a Pakistani Ramsar Site
09.09.2019
OpenStreetMap history for intrinsic quality assessment: Is OSM up-to-date?
09.09.2019
Importance of spatial con?guration of deadwood habitats in species conservation
06.09.2019
Diverging phenological responses of Arctic seabirds to an earlier spring
06.09.2019
Seabird bycatch in the demersal Norwegian gillnet fishery
05.09.2019
Host specificity drives genetic structure in a freshwater mussel
05.09.2019
Spatial modelling of biodiversity conservation priorities in Portugal's Montado ecosystem using Marxan with Zones
05.09.2019
Legal regulation of supplementary cervid feeding facing chronic wasting disease
04.09.2019
Northward range expansion in spring-staging barnacle geese is a response to climate change and population growth, mediated by individual experience
04.09.2019
Strategic conservation for lesser prairie-chickens among landscapes of varying anthropogenic influence
03.09.2019
Kartlegging av fugletrekket over Bremangerlandet. Undersøkelser ved det planlagte Bremangerlandet vindkraftverk. Tillegg til NINA-Rapport 1585
02.09.2019
Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2018
01.09.2019
Animal-borne telemetry: An integral component of the ocean observing toolkit
27.08.2019
The role of marine mammals in the Barents Sea foodweb
27.08.2019
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2018
26.08.2019
Climate-driven biophysical changes in feeding and breeding environments explain the decline of southernmost European Atlantic salmon populations
26.08.2019
Økologenes ønskedrøm
26.08.2019
Hvordan finne nåla i høystakken?
26.08.2019
Overvåking av fisk i store innsjøer (FIST) i 2017
23.08.2019
Fremmede arter – spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking og metodeutvikling 2017–2018
23.08.2019
Gropmarka-Lillehammer bymark er truet
23.08.2019
Nature Index - India Report, 2018. A pilot study in Chilika and Great Himalayan National Park
22.08.2019
The influence of natural variation and organohalogenated contaminants on physiological parameters in white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) nestlings from Norway
21.08.2019
Assessment of species listing proposals for CITES CoP18. Scientific opinion of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
21.08.2019
Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark. Rapport fra overvåking i perioden 2015-2018
21.08.2019
Disputing nature in the Anthropocene: technology as friend and foe in the struggle to conserve wild Atlantic salmon (Salmo salar)
21.08.2019
Flensjøen i kommuene Røros og Os 2018. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013
21.08.2019
Extra-pair paternity and sperm length variation in the socially monogamous Fieldfare Turdus pilaris
20.08.2019
Evolution of female promiscuity in Passerides songbirds
20.08.2019
Behaviour and mortality of downstream migrating Atlantic salmon smolts at a small power station with multiple migration routes
20.08.2019
One hundred pressing questions on the future of global fish migration science, conservation, and policy
19.08.2019
Tundra greenness
19.08.2019
Prokelisia marginata (Van Duzee, 1897) (Hemiptera, Delphacidae) recorded for the first time in Northern Europe
18.08.2019
Evaluation of large-scale marking methods in farmed salmonids for tracing purposes: Impact on fish welfare
15.08.2019
Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota
14.08.2019
Generic ecological impact assessment of alien species (GEIAA): the third generation of assessments in Norway
13.08.2019
The importance of ecological networks in multiple-stressor research and management
13.08.2019
A comprehensive evaluation of predictive performance of 33 species distribution models at species and community levels
13.08.2019
Bevaringsstatus for arter under Bernkonvensjonen
12.08.2019
Ornitologiske undersøkelser i forbindelse med planlegging av småskala fornybar kraftforsyning i Froan
12.08.2019
Migratory patterns of Ospreys (Pandion haliaetus) from central Norway
07.08.2019
SCANDNAnet — validating and intercalibrating metabarcoding for routine use in Nordic freshwater biomonitoring
06.08.2019
Smartphone and tablet effects in contingent valuation web surveys – No reason to worry?
06.08.2019
Gillnet catchability of brown trout Salmo trutta is highly dependent on fish size and capture site
06.08.2019
EviAtlas: A tool for visualising evidence synthesis databases
06.08.2019
Adaptive responses of animals to climate change are most likely insufficient
06.08.2019
Leptoglossus occidentalis (Het. Coreidae) erobrer verden
06.08.2019
Ufrivillig, ubevisst og uønsket - Fremmede arter med planteimport
06.08.2019
Ballast og pallast
06.08.2019
Who are legitimate stakeholders? National and local perceptions of environmental change in the Lofoten islands, Norway
06.08.2019
Lobaria amplissima thalli with external cephalodia need more rain than thalli without
06.08.2019
Changes in ecosystem services from wetland loss and restoration: An ecosystem assessment of the Danube Delta (1960–2010)
06.08.2019
Geographic variation in the intensity of warming and phenological mismatch between Arctic shorebirds and invertebrates
06.08.2019
Documenting lemming population change in the Arctic: Can we detect trends?
05.08.2019
Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2018
04.08.2019
Identification of salmon population bottlenecks from low flows in a hydro-regulated river
01.08.2019
Fine-scale diversity patterns in belowground microbial communities are consistent across kingdoms
25.07.2019
Fungal Planet description sheets: 868–950
21.07.2019
Does oil palm agriculture help alleviate poverty? A multidimensional counterfactual assessment of oil palm development in Indonesia
19.07.2019
Bekjempelse av skjeggkre Ctenolepisma longicaudata - Tiltak og bestandsutvikling i enebolig
11.07.2019
Arctic fox dispersal from Svalbard to Canada: one female’s long run across sea ice
11.07.2019
Effects of Maternal Reproductive Investment on Sex-Specific Pollutant Accumulation in Seabirds: A Meta-Analysis
11.07.2019
Sårbarhetsvurdering av utvalgte ferdselslokaliteter i Bymarka naturreservat. Kvistingstien, Gråkallen rundt, St. Olavsspranget
10.07.2019
The leopard that learnt from the cat and other narratives of carnivore–human coexistence in northern India
10.07.2019
Eurasian lynx fitness shows little variation across Scandinavian human-dominated landscapes
09.07.2019
Phenotypic plasticity and epigenetics of fish: Embryo temperature affects later-developing life-history traits
09.07.2019
Discussion paper 10: Recreation services from ecosystems. Paper submitted to the Expert Meeting on Advancing the Measurement of Ecosystem Services for Ecosystem Accounting, New York, 22-24 January 201
09.07.2019
Hvorfor fluktuerer de store marine fiskebestandene?
04.07.2019
Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2018
03.07.2019
Does harvesting amplify environmentally induced population fluctuations over time in marine and terrestrial species?
03.07.2019
The search for novelty continues for rewilding
02.07.2019
A CITES risk assessment for the common minke whale (Balaneoptera acutorostrata). Scientific opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific
02.07.2019
Current knowledge of the health and environmental risks of microbialbased cleaning products. Scientific opinion of the Panel on Microbial Ecology of the Norwegian Scientific Committee for Food and Env
02.07.2019
Arctic greening and bird nest predation risk across tundra ecotones
01.07.2019
Environmental influences on life history strategies in partially anadromous brown trout (Salmo trutta, Salmonidae)
01.07.2019
Supportive breeders of Atlantic salmon Salmo salar have reduced fitness in nature
01.07.2019
NÆRTUR - hvorfor og hvordan?
01.07.2019
European mushroom assemblages are darker in cold climates
28.06.2019
Climate warming: A new and innovative approach for assessing resistance of bumblebees to heat waves
27.06.2019
Brukerundersøkelser i Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder. Sommeren 2018
27.06.2019
Ferdsel i to fokusområder i Setesdal-Ryfylke villreinområde Brokke-Suleskardvegen og Blåsjøområdet
27.06.2019
Mapping urban tree canopy cover using airborne laser scanning – applications to urban ecosystem accounting for Oslo
27.06.2019
Effect of sand texture on nest quality and mating success in a fish with parental care
26.06.2019
Mainstreaming human and large carnivore coexistence through institutional collaboration
25.06.2019
Modelling mitigation measures for smolt migration at dammed river sections
25.06.2019
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget - resultater 2018
25.06.2019
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2019 - Framdriftsrapport til Mattilsynet
25.06.2019
Migratory flights and local wintering movements of Greylag Geese Anser anser in western Europe
25.06.2019
NINA Annual Report 2018
25.06.2019
NINA Årsmelding 2018
25.06.2019
Sårbare sjøfuglområder i Trondheimsfjorden; konsekvenser i forhold til ferdsel med vannscooter
25.06.2019
Ikke ferdige med skrantesjukebekjempelsen
24.06.2019
Cortinarius hildegardiae and C. mariekristinae spp. nov., two new species in the phlegmacioid clade Humolentes (sect. Calochroi s. l.)
24.06.2019
Behavioral and Physiological Responses of Scandinavian Brown Bears (Ursus arctos) to Dog Hunts and Human Encounters
24.06.2019
Controlled exposure reduces fear of brown bears
24.06.2019
Brown bear attacks on humans: a worldwide perspective
24.06.2019
Rekreasjonsinteresser i utvidet miljødesign: demovassdrag Nea
21.06.2019
All carnivores are not equal in the rural people's view. Should we develop conservation plans for functional guilds or individual species in the face of conflicts?
21.06.2019
Territory location and quality, together with climate, affect the timing of breeding in the white-throated dipper
17.06.2019
Historien om S18 - ei taigasædgås fra Børgefjell
17.06.2019
Reviewing the potential for including habitat fragmentation to improve life cycle impact assessments for land use impacts on biodiversity
14.06.2019
Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark i 2018
14.06.2019
Multiple paternity promotes genetic diversity in captive breeding of a freshwater mussel
14.06.2019
Movement modeling reveals the complex nature of the response of moose to ambient temperatures during summer
14.06.2019
Life history variation across four decades in a diverse population complex of atlantic salmon in a large subarctic river
14.06.2019
Habitat- and species-mediated short- and long-term distributional changes in waterbird abundance linked to variation in European winter weather
14.06.2019
Fish culling reduces tapeworm burden in Arctic charr by increasing parasite mortality rather than by reducing density-dependent transmission
13.06.2019
Overvåking av referanseelver 2018. Basisovervåking i henhold til vannforskriften
13.06.2019
Fremmede arter med planteimport
12.06.2019
Occurrence of the European eel in lakes in the northern part of its distribution area is limited to low-altitude coastal areas, likely due to topographical conditions
12.06.2019
Muskox status, recent variation, and uncertain future
12.06.2019
Ulovlig jakt på store rovdyr. Holdninger i befolkningen, lokalsamfunn og blant jegere
12.06.2019
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2018
11.06.2019
Overvåking av vannforekomster i Hedmark i 2018
11.06.2019
Reproductive success in the European shag is linked to annual variation in diet and foraging trip metrics
07.06.2019
Through the eye of a Gobi khulan – Application of camera collars for ecological research of far-ranging species in remote and highly variable ecosystems
07.06.2019
Gytefiskundersøkelser i Åelvvassdraget og Hollaelva, Hemne kommune 2018
07.06.2019
Reetablering av laks i Vefsna nedstrøms Laksforsen Sluttrapport
07.06.2019
Moth Outbreaks Reduce Decomposition in Subarctic Forest Soils
06.06.2019
From mountains to towns: DNA from ancient reindeer antlers as proxy for domestic procurement networks in medieval Norway
06.06.2019
Test av fagsystemet for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer i Trøndelag
06.06.2019
Test av fagsystemet for økologisk tilstand. Erfaringer fra pilotprosjekter for arktisk tundra og arktisk del av Barentshavet
05.06.2019
Undersøkelse av naturverdier i forbindelse med planlagt jernbaneunder-gang ved Lurslia i Nittedal (Akershus)
05.06.2019
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2018 - Sluttrapport til Mattilsynet
05.06.2019
Species-specific effects of climate change on the distribution of suitable baboon habitats - Ecological niche modeling of current and Last Glacial Maximum conditions
03.06.2019
Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2019
03.06.2019
Modelling green infrastructure for conservation and land planning – a Pilot Study. Suggestions for analyzing the functional connectedness of high-quality habitat to aid sustainable land use planning
31.05.2019
Metabolic reprogramming involving glycolysis in the hibernating brown bear skeletal muscle
30.05.2019
Oceanic migration behaviour of Pacific eels from Samoa
29.05.2019
Monitoring a Norwegian freshwater crayfish tragedy: eDNA snapshots of invasion, infection and extinction
29.05.2019
Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella-regionen i perioden 2019-2020. Forslag til avskytingsstrategier
29.05.2019
Towards human-wildlife coexistence through the integration of human and Natural systems. The case of grey wolves in the Rocky Mountains, USA
29.05.2019
Ocean predation and mortality of adult Atlantic salmon
28.05.2019
Large carnivore damage in Europe: Analysis of compensation and prevention programs
28.05.2019
Integrating data from different survey types for population monitoring of an endangered species: the case of the Eld’s deer
28.05.2019
Sea lice in Iceland: assessing the status and current implications for aquaculture and wild salmonids
23.05.2019
Relationships between isotopic ratios, body condition and breeding success in a High Arctic seabird community
22.05.2019
Trophic interactions and abiotic factors drive functional and phylogenetic structure of vertebrate herbivore communities across the Arctic tundra biome
22.05.2019
The potential impact of sea lice agents on coastal shrimp in Norway: risk perception among different stakeholders
22.05.2019
Spatio–temporal distribution of greylag goose Anser anser resightings on the north-west/south-west European flyway: guidance for the delineation of transboundary management units
22.05.2019
Long-term changes in northern large-herbivore communities reveal differential rewilding rates in space and time
22.05.2019
Utfordringer knyttet til overvåkning av fiskebestander og konsekvenser for økologisk tilstandsklassifisering etter vannforskriften
21.05.2019
Decision making for sustainable natural resource management under political constraints – the case of revising hydropower licenses in Norwegian watercourses
21.05.2019
Unravelling the scientific debate on how to address wolf-dog hybridization in Europe
21.05.2019
Woodland regeneration and farming in South-West Norway
21.05.2019
Elvemuslinglokaliteter i Norge. En beskrivelse av status som grunnlag for arbeid med kartlegging og tiltak i handlingsplanen for 2019–2028
20.05.2019
Hønsefuglportalen. Oppsummering av drift og utvikling i perioden 2013-2018
16.05.2019
Modellering av bestandsutvikling hos stor- og småsalamander og frosk
14.05.2019
Infection prevalence and ecotypes of Anaplasma phagocytophilum in moose Alces alces, red deer Cervus elaphus, roe deer Capreolus capreolus and Ixodes ricinus ticks from Norway
10.05.2019
Circumpolar status of Arctic ptarmigan: Population dynamics and trends
10.05.2019
Right on track? Performance of satellite telemetry in terrestrial wildlife research
10.05.2019
Forslag til modellering av fugledata til Naturindeksen
09.05.2019
Large-scale segregation of tourists and wild reindeer in three Norwegian national parks: Management implications
09.05.2019
Antler growth as a cost of reproduction in female reindeer
09.05.2019
Grazing and warming effects on shrub growth and plant species composition in subalpine dry tundra: An experimental approach
09.05.2019
Arctic-breeding seabirds’ hotspots in space and time - A methodological framework for year-round modelling of environmental niche and abundance using light-logger data
09.05.2019
Fiskebiologiske undersøkelser i de to regulerte innsjøene Lille og Store Kvernevatn i Mandalsvassdraget høsten 2018
07.05.2019
Analyser av miljø-DNA og strykeprøver for overvåking av soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Akershus
07.05.2019
Bjørnens vandring og områdebruk -forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper og sesong
07.05.2019
Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2018 – med forslag til skjøtselsplan
06.05.2019
Habituation, sensitization, or consistent behavioral responses? Brown bear responses after repeated approaches by humans on foot
06.05.2019
Institutions for achieving human–wildlife coexistence: The case of large herbivores and large carnivores in Europe
06.05.2019
Predators in human landscapes
06.05.2019
Svalbardrypenes jaktstatistikk. Sluttrapport til Svalbards miljøvernfond. Prosjektnummer 16/54
06.05.2019
Overvåkning av rømt oppdrettslaks i Trøndelag etter rømminger fra lokalitene Geitryggen og Austvika i 2018
03.05.2019
Utvikling av klormetoden mot Gyrodactylus salaris. Feltforsøk i Batnfjordelva
03.05.2019
Computer vision enables short- and long-term analysis of Lophelia pertusa polyp behaviour and colour from an underwater observatory
03.05.2019
Effekter på laks (Salmo salar) ved eksponering for monokloramin
03.05.2019
Modeling Habitat Suitability for the Western Ridged Mussel (Gonidea angulata Lea) in Okanagan Lake, British Columbia, Canada
02.05.2019
Effekter av et supplerende vern på verneområdenes funksjon som økologiske nettverk og toleranse for klimaendringer
02.05.2019
Visste du at én hestehov egentlig er en bukett med blomster?
30.04.2019
Feltveileder for Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN (2.2.0).
30.04.2019
Rognhaugen (Hurdal/Gran). Kartlegging av naturverdier i forbindelse med vurdering av frivillig vern av skog
29.04.2019
Introduction of Mysis relicta (Mysida) reduces niche segregation between deep-water Arctic charr morphs
29.04.2019
Effekter av akutte bestandsreduksjoner hos sjøfugl knyttet til Lofoten, Vesterålen og Barentshavet
26.04.2019
Fjellvettreglene - også for planter?
26.04.2019
Fra villniss til verdifull natur
26.04.2019
Hvor er det biologiske mangfoldet?
26.04.2019
Identifisering av viktige områder for sjøfugl i norske havområder - innspill til forvaltningsplanarbeidet 2018
25.04.2019
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Sluttrapport fra undersøkelsene i perioden 2014-2018
24.04.2019
Leukocyte coping capacity: an integrative parameter for wildlife welfare within conservation interventions
23.04.2019
The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2018
23.04.2019
Attitudes towards returning wolves (Canis lupus) in Germany: Exposure, information sources and trust matter
23.04.2019
Changes in timing of seasonal peak photosynthetic activity in northern ecosystems
18.04.2019
Pilgrim routes as contested spaces in Norway
13.04.2019
Considerations for upscaling individual effects of wind energy development towards population-level impacts on wildlife
12.04.2019
Estimation of gene flow into the Scandinavian wolverine population
12.04.2019
Brood parasitism on Meadow Pipits Anthus pratensis by Common Cuckoos Cuculus canorus in two mountain areas in Norway
12.04.2019
Estimation of gene flow into the Scandinavian brown bear population
12.04.2019
Håndbok : Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv
12.04.2019
Brukerundersøkelse i Stabbursdalen nasjonalpark. Sommeren 2018
12.04.2019
Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer i kjemiske parametere fra 2008 til 2018 og og oppretting av ny referanselokalitet i Lo
11.04.2019
Heritability of head size in a hunted large carnivore, the brown bear (Ursus arctos)
11.04.2019
Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune - Undersøkelser i 2018
10.04.2019
The association between parasite infection and growth rates in Arctic charr: do fast growing fish have more parasites?
09.04.2019
Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.Forslag til kriterier for lokalitetskvalitet for reviderte naturtyper
09.04.2019
Sjøfugl i Barentshavet - vurderinger av sårbare arter, bestander, områder og perioder basert på nyeste kunnskap (revidert utgave)
09.04.2019
Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper
08.04.2019
Effects of sound exposure from a seismic airgun on heart rate, acceleration and depth use in free-swimming Atlantic cod and saithe
08.04.2019
Changes in trophic state and aquatic communities in high Arctic ponds in response to increasing goose populations
07.04.2019
Stolthet-nøkkelen til en bærekraftig utvikling?
07.04.2019
Individual Movement - Sequence Analysis Method (IM-SAM): characterizing spatio-temporal patterns of animal habitat use across landscapes
07.04.2019
Stakeholders’ perceptions of protected area management following a nationwide community-based conservation reform
05.04.2019
A migratory divide among red-necked phalaropes in the Western Palearctic reveals contrasting migration and wintering movement strategies
05.04.2019
Managing River Fish Biodiversity Generates Substantial Economic Benefits in Four European Countries
05.04.2019
“It’s All About the Scenery”: Tourists’ Perceptions of Cultural Ecosystem Services in the Lofoten Islands, Norway
04.04.2019
Potential Effect of Migration Strategy on Pollutant Occurrence in Eggs of Arctic Breeding Barnacle Geese (Branta leucopsis)
04.04.2019
How are environmental measures realized in European hydropower?
04.04.2019
What form of human-wildlife coexistence is mandated by legislation? A comparative analysis of international and national instruments
03.04.2019
Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2018
03.04.2019
Bønder, bygdefolk, andre folk og rovdyr
03.04.2019
Solem, Ø., Bergan, M.A., Bremset, G., Havn, T.B., Jensås, J.G., Ulvan, E.M., Hatten, L., Bongard, T., Borgos, T., Nielsen, L.E. & Rognes, T. 2019. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrappor
02.04.2019
Status and trends in Arctic vegetation: Evidence from experimental warming and long-term monitoring
02.04.2019
Long-term declines of European insectivorous bird populations and potential causes
02.04.2019
Endringer for våre fuglebestander
01.04.2019
«… så korrupte at jeg har ikke ord!» – Hets og sjikane i forskning
01.04.2019
Økt legitimitet til konsekvensutredninger i Norge – Kan økt bevissthet om organisering og endrede roller styrke tilliten til ordningen?
01.04.2019
Den skjulte styringen
01.04.2019
Elvemusling i Simoa, Buskerud. Årsrapport for 2017 og en oppsummering av tidligere undersøkelser i vassdraget
30.03.2019
Bønder, bygdefolk, andre folk og rovdyr
29.03.2019
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2017
29.03.2019
Apparent survival of tropical birds in a wet, premontane forest in Costa Rica
29.03.2019
Hva kan vi lære fra gjennomførte vilkårsrevisjoner av vannkraftkonsesjoner i Norge? En dokumentanalyse av resultater, prosess og kunnskapsgrunnlag
29.03.2019
Røsskleiva NR, Bamble: Re-analyser av vegetasjonsruter for flueblom Ophrys insectifera 2017, og overvåking av jordboende sopp 2018
29.03.2019
Utvikling av nasjonal arealrepresentativ naturovervåking (ANO). Forslag til gjennomføring, protokoller og kostnadsvurderinger med utgangspunkt i erfaringer fra uttesting i Trøndelag
28.03.2019
Fotografia e natura
28.03.2019
Hvorfor blir to botanikere betalt for å dra på luksuscruise?
28.03.2019
Unleaded hunting: Are copper bullets and lead-based bullets equally effective for killing big game?
28.03.2019
Ungfiskundersøkelser i Usma (Sunndal) høsten 2018
26.03.2019
Failure to coordinate management in transboundary populations hinders the achievement of national management goals: The case of wolverines in Scandinavia
25.03.2019
Fiskespisende storaure i en innsjø dominert av sik
25.03.2019
Migració, hivernada, canvi climàtic i el Fondo
25.03.2019
Use, selection, and home range properties: complex patterns of individual habitat utilization
22.03.2019
Gytefisktellinger i Austerelva og Ferja (Årgårdsvassdraget). Årsrapport 2018
21.03.2019
Fra veg til villmark - små tuer kan gjøre stor forskjell
21.03.2019
Legacies of Historical Exploitation of Natural Resources Are More Important Than Summer Warming for Recent Biomass Increases in a Boreal–Arctic Transition Region
20.03.2019
Zooplankton diversity and dispersal by birds; Insights from different geographical scales
18.03.2019
Reintroducing rewilding to restoration – Rejecting the search for novelty
18.03.2019
Tilfeldige partnere kan gi robuste avkom
14.03.2019
Insectageddon 3.0 - fra Ammerud til Amazonas
14.03.2019
Problem individuals among sharks: A response to Neff
14.03.2019
Bringing back large carnivores to rewild landscapes
14.03.2019
Vannøkologiske resipientundersøkelser av Vikelva i Saltdal kommune. Bunndyrundersøkelser og overvåking av vannkvalitet i 2018
14.03.2019
Ungfiskundersøkelser i Vikelva, Saltdal kommune, i 2018. Ungfisktellinger og registrering/utfisking av rømte laksunger på elvestasjonær strekning
14.03.2019
Top-down control of ecosystems and the case for rewilding: does it all add up?
14.03.2019
Spatial and temporal variations in seabird bycatch: Incidental bycatch in the Norwegian coastal gillnet-fishery
14.03.2019
Wind turbines cause functional habitat loss for migratory soaring birds
14.03.2019
Spatial synchrony in sub-arctic geometrid moth outbreaks reflects dispersal in larval and adult life cycle stages
14.03.2019
Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2018
12.03.2019
Problemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Semselva (Langhåmmårelva), Trøndelag
12.03.2019
Restoration potential of old dams in Norway. A pilot study of occurrence, characteristics and restoration poten-tial in watercourses with anadromous and resident fish stocks
11.03.2019
Nasjonal overvåking av edelkreps og spredning av signalkreps. Presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus
11.03.2019
Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Trøndelag i 2018. Redoksmålinger i Fossingelva, Gråelvvassdraget, Sagelva, Slørdalselva og Terningelva
08.03.2019
Breeding status influences timing but not duration of moult in the Northern Fulmar Fulmarus glacialis
08.03.2019
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Vektarhaugen, Møsjødalen og Torsvollen-Vauldalen
07.03.2019
Norske jegere forgifter økosystemet
07.03.2019
Naturtypekartlegging på Frysja (Oslo, Brekke, Akerselva). Kartlegging i forbindelse med ny tursti på vestsida av Stilla
07.03.2019
Brukerundersøkelse i Raet nasjonalpark. Sommeren 2018
06.03.2019
Laks i gyro-infiserte vassdrag har større motstandskraft mot gyro.
06.03.2019
More frequent extreme climate events stabilize reindeer population dynamics
04.03.2019
Lokaløkonomiske virkninger av laksefiske i elver infisert med og behandlet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris – et forprosjekt
04.03.2019
Økologisk tilstand i bekker i Vannområde Orkla. Bunndyr og vannkvalitetsundersøkelser 2018
28.02.2019
Biocide Treatment of Invasive Signal Crayfish: Successes, Failures and Lessons Learned
28.02.2019
Population genomic evidence for plant glacial survival in Scandinavia
26.02.2019
Effects of patch-burn grazing on breeding density and territory size of Dickcissels
26.02.2019
Tidlig oppdagelse og varsling av nye fremmede arter i Norge. System for overvåking av fremmede terrestriske karplanter og insekter
25.02.2019
Ekstensiv overvåking av hekkebestander av fugl – TOV-E
25.02.2019
Spurvefugl
25.02.2019
Hønsefugl
25.02.2019
Rovfugler
25.02.2019
Smågnagere
25.02.2019
Bjørkemålere
25.02.2019
From clear lakes to murky waters – tracing the functional response of high-latitude lake communities to concurrent ‘greening’ and ‘browning’
25.02.2019
Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Møsvatn 2017
25.02.2019
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Møsvatn
25.02.2019
Drivers of diet patterns in a globally distributed freshwater fish species
22.02.2019
Nasjonal overvåking av insekter. Behovsanalyse og forslag til overvåkingsprogram
20.02.2019
Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2018
20.02.2019
Spatiotemporal variation in abundance of key tundra species: from local heterogeneity to large-scale synchrony
19.02.2019
China and India lead in greening of the world through land-use management
19.02.2019
Svartmaler vindkraft for naturen
18.02.2019
Yield estimates by a two-step approach using hyperspectral methods in grasslands at high latitudes
18.02.2019
Gytefisktellinger i Børsaelva, Skjenaldelva, Snilldalselva og Vigda. Årsrapport 2018
17.02.2019
Climate in Svalbard 2100
13.02.2019
Vannøkologiske undersøkelser i små vassdrag i vannområde Nordre Fosen i 2018. Problemkartlegging av bekker på Linesøya og Stokkøya, og oppfølging av tidligere undersøkelser i Prestelva med tilløpsbekk
12.02.2019
Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater
08.02.2019
Orkidémosen som gir dårlig samvittighet
08.02.2019
Fiskesamfunnet i Aursunden, Røros kommune. Effekter av fem år med tynningsfiske etter sik Stein
05.02.2019
Climate and land-cover change alter bumblebee species richness and community composition in subalpine areas
04.02.2019
Når nettene er lange: Hva driver planter og botanikere med om vinteren?
02.02.2019
Estimating snow leopard density using fecal DNA in a large landscape in north-central Nepal
01.02.2019
No evidence of handling-induced mortality in Serengeti's African wild dog population
01.02.2019
Quantifying net water consumption of Norwegian hydropower reservoirs and related aquatic biodiversity impacts in Life Cycle Assessment
31.01.2019
Sphagnum Xlydiae, the first allotriploid peatmoss in the northern hemisphere
31.01.2019
Comparison of social complexity in two independent pastoralist societies
31.01.2019
Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Oslo og Akershus i 2017 og 2018. Redoksmålinger i Askerelva, Movassbekken, Nitelva, Raudsjøbekken og Sognsvannsbek
30.01.2019
Gjenetablering av vegetasjon langs Elgsjøvegen, Oppdal kommune, etter oppgradering av kraftverksdam
28.01.2019
Oslo er Norges «biomangfoldhovedstad» - men hva skjer når naturområdene krymper?
24.01.2019
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde. Stier i innfallsportene Dumdalen, Hødnevollen og Mørkri
24.01.2019
Biologisk overvåking av Gaula ved Støren og Enganbekken i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2018
23.01.2019
Framing pictures: A conceptual framework to identify and correct for biases in detection probability of camera traps enabling multi-species comparison
23.01.2019
Vurdering av Randselva som gyte- og oppvekstareal for ørret etter eventuell riving av Viuldammen
21.01.2019
Agonimia globulifera new to mainland Norway
21.01.2019
Supplementary stocking selects for domesticated genotypes
21.01.2019
Escaped farmed Atlantic salmon in Norwegian rivers during 1989–2013
21.01.2019
Development and behavior of Plaintive Cuckoo (Cacomantis merulinus) nestlings and their Common Tailorbird (Orthotomus sutorius) hosts
17.01.2019
Jegernes og fiskernes forbruk av varer og tjenester i Norge i 2018
16.01.2019
Overvåking av fjellrev 2018/Inventering av fjällräv 2018
10.01.2019
Species-specific spatiotemporal patterns of leopard, lion and tiger attacks on humans
10.01.2019
Assessing the effect of predator control on an endangered goose population subjected to predator-mediated food web dynamics
07.01.2019
A human-induced landscape of fear influences foraging behavior of brown bears
07.01.2019
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2018
02.01.2019
Confirmation of House Crows Corvus splendens laying immaculate blue eggs
26.12.2018
En liten historie om vitenskapelig utholdenhet
19.12.2018
A local evaluation of the individual state-space to scale up Bayesian spatial capture–recapture
12.12.2018
Identifying spatial overlap in the values of locals, domestic- and international tourists to protected areas
07.12.2018
Behavioral reactions of brown bears to approaching humans in Fennoscandia
13.11.2018
Spatiotemporal patterns of rain-on-snow and basal ice in high Arctic Svalbard: detection of a climate-cryosphere regime shift
22.10.2018
Life-history evolution under fluctuating density-dependent selection and the adaptive alignment of pace-of-life syndromes
17.10.2018
The effect of long-range transport, trophic position and diet specialization on legacy contaminant occurrence in great skuas, Stercorarius skua, breeding across the Northeast Atlantic
14.09.2018
Density-independent use of shallow riverine areas in juvenile atlantic salmon
04.09.2018
Advancing restoration ecology: A new approach to predict time to recovery
09.10.2020
A GPS tracking study of recreationists in an Alaskan protected area
24.08.2020
Strandmaurløve Myrmeleon bore (Tjeder, 1941) i Østfold
20.05.2020
Reguleringsplan for Harstad/Narvik lufthavn og Evenes flystasjon. Konsekvensutredning for reindrift
20.05.2020
Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2017
25.03.2020
Helgeland: An Atlantic archipelago (Norway
13.02.2020
Forekomst av dvergmalle i Norge, en innført fiskeart
03.11.2019
Short communication. Not just a walk in the park: Occurrence of intestinal parasites in dogs roaming recreational parks in Chandigarh, Northern India.
21.10.2019
Nytt kartverktøy viser egnede jervesoner
14.08.2019
Grunnlag for prioritering av innsats mot fremmede arter
23.05.2019
Mercury exposure and short-term consequences on physiology and reproduction in Antarctic petrels
16.05.2019
Report of the Joint OSPAR/HELCOM/ICES Working Group on Marine Birds (JWGBIRD), 1-5 October 2018, Ostende, Belgium
16.05.2019
Report of the Joint OSPAR/HELCOM/ICES Working Group on Marine Birds (JWGBIRD), 6-10 November 2017, Riga, Latvia
03.05.2019
Sau og rein - beitebruk og driftsformer. Notat for Femund reinbeitedistrikts ankesak for Høyesterett.
02.05.2019
Forslag til metode for klassifisering av hydromorfologisk tilstand i norske elver
22.04.2019
Research for AGRI Committee - The revival of wolves and other large predators and its impact on farmers and their livelihood in rural regions of Europe
15.04.2019
Når forskere ignorerer forskning
02.04.2019
Hva skal vi med ulv egentlig?
01.04.2019
Factors that can contribute to spread of CWD – an update on the situation in Nordfjella, Norway. Opinion of the Panel on biological hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environme
26.03.2019
Editorial: Operationalisation of natural capital and ecosystem services ? Special issue
26.03.2019
Corrigendum to "Respiration-based monitoring of metabolic rate following cold-exposure in two invasive Anoplophora species depending on acclimation regime" [Comp. Biochem. Physiol. A Vol. 216 (2018) 2
22.03.2019
Drivers of seabird spatial ecology : implications for development of offshore wind-power in Norway
22.03.2019
Geografisk utbredelse av truede karplanter i Norge: modellering av hotspots
20.03.2019
Nature-based solutions and resilience as complementary strategies for urban governance and planning: A review of assessment methodologies
19.03.2019
Opplevelser av ulv
14.03.2019
Nature’s contributions to people and quality of life. The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia
13.03.2019
Disentangling social interactions and environmental drivers in multi-individual wildlife tracking data
11.03.2019
Krepsdyrsamfunnene i vann med og uten sørv, Arendal kommune – Aust-Agder
08.03.2019
Individual phenotypic plasticityexplains seasonal variation in sperm morphology in a passerine bird
07.03.2019
Bruk av miljø-DNA som supplerende verktøy for overvåkning og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk
06.03.2019
Spatiotemporally explicit model averaging for forecasting of Alaskan groundfish catch
06.03.2019
The avian gut microbiota: community, physiology and function in wild birds
05.03.2019
Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften. Elveovervåkingsprogrammet 2017.
05.03.2019
ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften
04.03.2019
Handbook for the measurement of macrofungal functional traits: A start with basidiomycete wood fungi
02.03.2019
Fencing for wildlife disease control
28.02.2019
Novel type of chronic wasting disease detected in moose (Alces alces), Norway
22.02.2019
Evaluering av kultivering og kalking for laksebestanden i Flekkeelva
20.02.2019
LFI-315. Kvalitetssikring av bunndyrundersøkelser i Norge.
18.02.2019
Om å kle fjellet. Salix til bruk i revegetering etter naturinngrep
13.02.2019
Matching social-ecological systems by understanding the spatial scale of environmental attitudes
06.02.2019
Norsk naturindeks. Statistiske beregningsmetoder for utnyttelse av vanndirektivdata i naturindeksen – ferskvannsindeksen vannplanter (TIc) som eksempel
04.02.2019
i-Tree Europa er her
04.02.2019
Satellite telemetry uncovers important wintering areas for Snowy owls on the Kola peninsula, northwestern Russia
04.02.2019
A New Sampling Protocol and Intercalibrated Index for Invertebrates in Running Water
04.02.2019
Overskridelser av tålegrenser for forsuring og nitrogen for Norge. Oppdatering med perioden 2012–2016
04.02.2019
Raptor Interactions with Wind Energy: Case Studies from Around the World
01.02.2019
Equinors miljøovervåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord – reanalyser i 2018
29.01.2019
Multiscale socio-ecological networks in the age of information
29.01.2019
Network characterization of the Entangled Model for sustainability indicators. Analysis of the network properties for scenarios
29.01.2019
Tourism, nature and sustainability: A review of policy instruments in the Nordic countries
28.01.2019
Declining population trends of European mountain birds
28.01.2019
Elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder. Status med henblikk på tilstand og utsetting av juvenil elvemusling
28.01.2019
Fiskebiologisk undersøkelse av Bandak, Telemark.
24.01.2019
Multiple recolonization routes towards the north: Population history of the Fennoscandian red fox (Vulpes vulpes)
22.01.2019
Brood rearing has an immediate survival cost for female Chinese Grouse Tetrastes sewerzowi
22.01.2019
Fluctuating mast production does not drive Scandinavian brown bear behavior
22.01.2019
Rub-tree selection by Andean bears in the Peruvian dry forest
21.01.2019
Anisomeridium viridescens and Arthopyrenia callunae, two pyrenolichens new to Fennoscandia
21.01.2019
Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2017
18.01.2019
Can variation in standard metabolic rate explain context- dependent performance of farmed Atlantic salmon offspring?
15.01.2019
Spatial distribution in Norwegian lemming Lemmus lemmus in relation to the phase of the cycle
15.01.2019
Cortinarius caesiocinctus and Cortinarius cobaltinus, a poorly known pair of sister species
15.01.2019
Cortinarius caesiocinctus und Cortinarius cobaltinus, ein wenig bekanntes Artenpaar
14.01.2019
Size dependent effects of passive integrated transponders (PIT-tags) on early life stages of salmon: a preliminary literature review
14.01.2019
Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2018
12.01.2019
Sustainable and resilient reindeer herding
09.01.2019
Feasibility of hyperspectral vegetation indices for the detection of chlorophyll concentration in three high Arctic plants: Salix polaris, Bistorta vivipara, and Dryas octopetala
09.01.2019
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Kattanakken, Oldeskaret og Sunndalen
08.01.2019
Fungal Planet description sheets: 785– 867
08.01.2019
Naturverdier for lokalitet Hovsbrua, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Oppland 2017
08.01.2019
Naturverdier for lokalitet Fagerlia (Oppland), registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Oppland 2017
08.01.2019
Naturverdier for lokalitet Rustmoen, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Oppland 2017
08.01.2019
Genome sequencing and conservation genomics in the Scandinavian wolverine population
08.01.2019
Book Review : Reynard, E., Brilha, J., 2018. Geoheritage. Asessment, Protection,and Management. Elsevier, 482pp. £118,-. ISBN 9780128095317.
07.01.2019
Elgen i Finnmark – områdebruk og forvaltning i et landskap i endring
07.01.2019
Implementation of the WTO agreement on customs valuation in Vietnam: Trade integration and local compliance at Da Nang port
07.01.2019
Norsk rødliste for naturtyper 2018 - Våtmark
07.01.2019
Kartlegging av fugletrekket over Bremanger-landet. Undersøkelser ved det planlagte Bremangerlandet vindkraftverk
07.01.2019
Elvemusling og fisk i Fulldøla, Telemark. Kartlegging i forbindelse med Follsjå kraftverk
06.01.2019
Environmental DNA time series in ecology
04.01.2019
Is interspecific gene flow and speciation in peatmosses (Sphagnum) constrained by phylogenetic relationship and life-history traits?
04.01.2019
Kan et ekko fra fortidens hogst forklare dagens eikebillesamfunn?
04.01.2019
Kule kryp med digital magi!
04.01.2019
Insekt-daiquiri
04.01.2019
Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing
03.01.2019
Faggrunnlag for kartlegging av økologiske funksjonsområder for terrestriske arter
02.01.2019
ØKOFERSK delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1057 | 2018.
02.01.2019
ØKOFERSK delprogram Vest: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1055 | 2018
02.01.2019
ØKOFERSK delprogram Midt: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1054 | 2018
02.01.2019
ØKOFERSK delprogram Nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1053 | 2018.
02.01.2019
Sårbarhetsvurdering av utvalgte ferdselslokaliteter i Folgefonna nasjonalpark - Bondhusdalen, Tokheimslia og Buerbreen
02.01.2019
Fjellrev i Norge 2018. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev
02.01.2019
Nasjonal overvåking av storsalamander Triturus cristatus – resultater fra Oslofjordområdet i 2018
27.12.2018
Plasma concentrations of organohalogenated contaminants in white-tailed eagle nestlings – The role of age and diet
26.12.2018
Not just a walk in the park: occurrence of intestinal parasites in dogs roaming recreational parks in Chandigarh, Northern India.
25.12.2018
Large herbivore migration plasticity along environmental gradients in Europe: life-history traits modulate forage effects
21.12.2018
Tundra greenness
21.12.2018
Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2018
21.12.2018
Bucida buceras - de store trærne i Østbanehallen. Floristisk smågodt
21.12.2018
Avslutningsplan for Svea. Kunnskapsstatus for naturmiljø og kulturmiljø
20.12.2018
Delayed egg-laying and shortened incubation duration of Arctic-breeding shorebirds coincide with climate cooling
20.12.2018
Snevre rammer for forskning på miljøvennlig energi
20.12.2018
Kartlegging og verdisetting av naturmangfoldet i forbindelse med områderegulering for Nedre Ekornrud (Oppegård, Akershus)
20.12.2018
Entoloma aurorae-borealis sp. nov. and three rare Entoloma species in the Sinuatum clade (subg. Entoloma) from northern Europe
19.12.2018
Utvikling av metodikk for økologisk tilstandsvurdering basert på indikatorverdier etter Ellenberg og Grime (revidert utgave)
19.12.2018
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Stølsheimen landskapsvernområde. Stier til besøksmål Berdalen-Åsedalen og Sendedalen
19.12.2018
Nuclear and mitochondrial markers suggest new species boundaries in Alloxysta (Hymenoptera: Cynipoidea: Figitidae)
18.12.2018
Effects of a dispersal barrier on freshwater migration of the vimba bream (Vimba vimba)
18.12.2018
No place like home? A test of the natal habitat-biased dispersal hypothesis in Scandinavian wolves
18.12.2018
European eel Anguilla anguilla compromise speed for safety in the early marine spawning migration
18.12.2018
Kven er det som går og går,og kvifor går dei?
18.12.2018
Pilegrimsleder og stedsutvikling. Forskningsprosjektet Heritage Routes
18.12.2018
High tolerance of a high-arctic willow and graminoid to simulated ice encasement
18.12.2018
Pink salmon in Norway – the reluctant invader
18.12.2018
Overvaking av kongeørn i Noreg 2018. Resultat frå 12 intensivt overvaka område
18.12.2018
Bynatur i det flerkulturelle Oslo
18.12.2018
Using wildlife camera traps to collect in-situ data for remote sensing applications with high temporal resolution
18.12.2018
Nordmenns holdninger til ulv – 2018
18.12.2018
Census of potentially invasive Rhododendron in West Norway and the implications for management
17.12.2018
Biodiversity and Ecosystem Services in Nordic coastal Ecosystems: an IPBES-like assessment, Summary for Policy Makers
17.12.2018
Metodeutvikling: overvåking av fisk i store innsjøer (FIST) i 2016
17.12.2018
Tiltak for å ta vare på truet natur
14.12.2018
Juletreglitteret er truet av utryddelse
14.12.2018
Nye skritt mot en helhetlig rypeforvaltning
14.12.2018
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Ytre Hvaler nasjonalpark. Asmaløy, Kirkøy og Akerøya
14.12.2018
Analyser av miljø-DNA for påvisning av soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Østfold
13.12.2018
Understanding and managing fish populations: keeping the toolbox fit for purpose
13.12.2018
Ulveangrep på hunder i Skandinavia. En tverrfaglig utredning
12.12.2018
Effekten av skadefelling av grågås (Anser anser) for grovfôr-produksjonen på et nordnorsk gårdsbruk
12.12.2018
Erfaringer med ulv
11.12.2018
Voles and climate in Norway: Is the abundance of herbivorous species inversely related to summer temperature?
11.12.2018
Storørret i Norge. Definisjon, status, påvirkningsfaktorer og kunnskapsbehov
11.12.2018
Røyebestanden i Femunden
11.12.2018
Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2017–2018
10.12.2018
New and previously known species of Copepoda and Cladocera (Crustacea) from Svalbard, Norway – who are they and where do they come from?
10.12.2018
Hywind Tampen vindpark. Vurdering av konsekvenser for sjøfugl.
10.12.2018
NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2017
07.12.2018
Stavkyrkjene og handverksbasert materialanalyse
07.12.2018
Pukkellaks i Norge, 2017
06.12.2018
A landscape perspective on rates of multiple paternity and brood parasitism among Greater Prairie-Chickens across Kansas, USA
04.12.2018
Impact of multiple ecological stressors on a sub-arctic ecosystem: No interaction between extreme winter warming events, nitrogen addition and grazing
04.12.2018
Biased estimation of trends in cohort effects: the problems with age-period-cohort models in ecology
04.12.2018
DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2018
04.12.2018
RE: Inadequate assumptions undermine efforts to forecast climate change-induced crop losses to pests
04.12.2018
Trophic ecology of piscivorous Arctic charr (Salvelinus alpinus (L.)) in subarctic lakes with contrasting food-web structures
03.12.2018
Med drone og lupe sjekker vi om restaurering av myr virker
03.12.2018
Kartlegging av amfibier i utvalgte ynglelokaliteter i Oslo kommune
03.12.2018
Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2018
30.11.2018
Efficient sampling for ecosystem service supply assessment at a landscape scale
29.11.2018
Modellering av svømmetrekket til lomvi (Uria aalge) fra Bjørnøya til norskekysten. Utvikling av ny metodikk for bruk av lysloggere (GLS),dykkeloggere (TDR) og sjøtemperaturer (SST) til kartlegging av
29.11.2018
Overvåking av restaureringstiltak i myr Aurstadmåsan, Kaldvassmyra og Hildremsvatnet
28.11.2018
Restaurering av natur er nødvendig
28.11.2018
Salmonid stocking in five North Atlantic jurisdictions: Identifying drivers and barriers to policy change
28.11.2018
Challenges for transboundary management of a European brown bear population
28.11.2018
Miljø-DNA: Hva er det og hva kan det brukes til?
27.11.2018
Habitatforbedrende tiltak på Langøra N, Stjørdal kommune. Effekt på stor elvebreddedderkopp
26.11.2018
Egner nasjonalparker seg til stisykling?
26.11.2018
Arctic browning: Impacts of extreme climatic events on heathland ecosystem CO2 fluxes
24.11.2018
Respiration-based monitoring of metabolic rate following cold-exposure in two invasive Anoplophora species depending on acclimation regime
23.11.2018
Jaktforsøk på brunbjørn med hund - antall og hundetypens betydning for bjørnens fysiologi
23.11.2018
Hvordan en botaniker havnet i grøfta (og hvorfor det var verdt det)
22.11.2018
Parasite contamination of berries: Risk, occurrence, and approaches for mitigation
22.11.2018
Handlingsplan for elvemusling (Margaritifera margaritifera) 2019-2028
22.11.2018
Insektageddon 2.0
20.11.2018
Individual shark profiling: An innovative and environmentally responsible approach for selectively managing human fatalities
20.11.2018
High levels of multiple paternity in a spermcast mating freshwater mussel
20.11.2018
Svelgbrems og hudbrems hos norsk hjortevilt
19.11.2018
Functional responses of four Sahelian tree species to resource availability
16.11.2018
Review of the Palaearctic species of Ismaridae Thomson, 1858 (Hymenoptera: Diaprioidea)
16.11.2018
Cypha norvegica n. sp. (Coleoptera, Staphylinidae) described from Norway.
13.11.2018
Livestock depredation by wild carnivores in the Eastern Serengeti Ecosystem, Tanzania
13.11.2018
Trophy Hunting Versus Ecotourism as a Conservation Model? Assessing the Impacts on Ungulate Behaviour and Demographics in the Ruaha-Rungwa Ecosystem, Central Tanzania
13.11.2018
Kan jakt begrense bestanden lokalt?
13.11.2018
Parasitter i skarv
13.11.2018
Hva vet vi om fiskebestandene i innlandet?
13.11.2018
Data fra Norsk ringmerking, observasjoner og gjenfunn i Norge og Europa
13.11.2018
Skarvens biologi, utbredelse og historiske utvikling i Innlandet
13.11.2018
Storskarven i Innlandet. Rapport fra seminar, 10.-11. oktober 2018
12.11.2018
Can novel pest outbreaks drive ecosystem transitions in northern-boreal birch forest?
12.11.2018
Cortinarius sect. Riederi: taxonomy and phylogeny of the new section with European and North American distribution
12.11.2018
The beat of the mountain: a transdisciplinary rhythmanalysis of temporal landscapes
12.11.2018
Unraveling heterogeneity in the importance of ecosystem services: individual views of smallholders
12.11.2018
Ecologizar la Economía o economizar la Ecología: controversias y desafíos en torno a la valoración de los servicios de los ecosistemas
12.11.2018
Report on the eel stock, fishery and other impacts, in: Norway 2018
12.11.2018
Comment on “The pink salmon invasion: a Norwegian perspective” (Mo et al., 2018)
09.11.2018
Kartlegging av naturmangfold i området Giæverbukta-Langnes, Tromsø kommune i forbindelse med ny tverrforbindelse. Tema fugl
09.11.2018
Forebygging av beiteskader forårsaket av hekkende gjess i Vestfold. Fungerer det med gjerder?
09.11.2018
Pattedyrene beveger seg mye mindre nær folk.
09.11.2018
Derfor merker vi dyr med GPS
09.11.2018
Merking gir verdifull informasjon
07.11.2018
Safe two-way migration for salmonids and eel past hydropower structures in Europe: a review and recommendations for best-practice solutions
05.11.2018
The impacts of human disturbances on the behaviour and population structure of impala (Aepyceros melampus) in the Serengeti ecosystem, Tanzania
01.11.2018
Insekter og edderkoppdyr på Bygdøy, Oslo kommune - Supplerende kartlegging og statusoppdatering
01.11.2018
Bestandsovervåking av jerv 2018. Inventering av järv 2018
01.11.2018
Kriterier for naturverdi i skog
30.10.2018
Sustainable coasts? Perceptions of change and livelihood vulnerability in Nordland, Norway
30.10.2018
Dataflyt og modellering av indikatorer for naturindeksen
29.10.2018
Seasonal changes in eicosanoid metabolism in the brown bear
27.10.2018
Gode utsikter for høstjakten. Bra med fugl mange steder
26.10.2018
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren og sommeren 2018 – Framdriftsrapport til Mattilsynet september 2018
25.10.2018
Nabolagets ville vekster: Kjempespringfrø - en svartelistet rakker!
25.10.2018
Retrospective growth analysis of the dwarf shrub Cassiope tetragona allows local estimation of vascular plant productivity in high arctic Svalbard
24.10.2018
Ecological stoichiometry and nutrient partitioning in two insect herbivores responsible for large-scale forest disturbance in the Fennoscandian subarctic
24.10.2018
Fit is fat: winter body mass of Atlantic Puffins Fratercula arctica
24.10.2018
Public perception of river fish biodiversity in four European countries
24.10.2018
First assessment of the population structure of the Asiatic wild ass in Mongolia
24.10.2018
A preliminary overview of the corticioid Atractiellomycetes (Pucciniomycotina, Basidiomycetes)
23.10.2018
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Nærøyfjorden landskapsvernområde er for ferdsel. Landgangslokalitetar ved Nærøyfjorden, den nye Sivlestien langs Stalheimskleivi, og ferdselsruta gjennom
23.10.2018
Vesle Orkelsjø - frå fisketom til fiskerik sjø.
22.10.2018
Higher plasma oxidative damage and lower plasma antioxidant defences in an Arctic seabird exposed to longer perfluoroalkyl acids
22.10.2018
Screening Programme 2017 – AMAP Assessment Compounds
22.10.2018
Intersexual conflict over seed size is stronger in more outcrossed populations of a mixed-mating plant
19.10.2018
Vi har gitt fjellplantene nye, kjipe naboer i sommer
19.10.2018
«Pappa, hvorfor blir bladene gule om høsten?»
19.10.2018
State of the climate in 2017
18.10.2018
Swimming performance of brown trout and grayling show species- specific responses to changes in temperature
18.10.2018
Long-Term Safety of Intraperitoneal Radio Transmitter Implants in Brown Bears (Ursus arctos)
18.10.2018
Rovviltet, parasitter og sjukdom
18.10.2018
Common mechanisms for guidance efficiency of descending Atlantic salmon smolts in small and large hydroelectric power plants
16.10.2018
Høyere planter tar over i et varmere Arktis
16.10.2018
The burning question: does fire affect habitat selection and forage preference of the black rhinoceros Diceros bicornis in East African savannahs?
15.10.2018
Transplanting turfs to facilitate recovery in a low-alpine environment — What matters?
15.10.2018
Pervasive moose browsing in boreal forests alters successional trajectories by severely suppressing keystone species
15.10.2018
Determinants of age at first reproduction and lifetime breeding success revealed by full paternity assignment in a male ungulate
15.10.2018
El efecto de la proximidad del bosque sobre el control biológico de pastos en el Noroeste de Mato Grosso, Brasil: un análisis coste-beneficio para políticas de uso del suelo
15.10.2018
Quantifying suitable late summer brood habitats for willow ptarmigan in Norway
15.10.2018
Organochlorines, perfluoroalkyl substances, mercury, and egg incubation temperature in an Arctic seabird: Insights from data loggers
15.10.2018
Produksjon og tap i reindriften i Nordland
15.10.2018
Wild Words: The rewooding of SW Norway
15.10.2018
Scotland:A Rewilding Journey
14.10.2018
Can concentrations of steroid hormones in brown bear hair reveal age class?
13.10.2018
Special delivery: scavengers direct seed dispersal towards ungulate carcasses
12.10.2018
Klimaendringene forskyver samspillet i naturen
11.10.2018
Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2018
11.10.2018
Vellykket reetableing av røye i Rondvatnet etter redusert forsuring
09.10.2018
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Femundsmarka nasjonalpark. Røavassdraget, Grøtådalen og Valdalsfjellet
08.10.2018
Du vet du er i villmarka når…
08.10.2018
Etterlyser informasjon om utrangerte demninger
08.10.2018
Testing av metodikk for å registrere forekomst av lakselus i oppdrettsanlegg
08.10.2018
Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst
08.10.2018
Storskarven i nedre deler av Gudbrandsdalslågen -Bestandsstørrelse, diett og jaktuttak 2017
05.10.2018
Prevailing weather conditions and dietcomposition affect chick growth and survival in the black-legged kittiwake
05.10.2018
Vitenskapelige konferanser - forskernes godteskål
04.10.2018
Kartlegging av hydromorfologi i norske elver - erfaringer med ulike metoder i Surna og Gudbrandsdalslågen
04.10.2018
Kalkområdene i Snåsa og Steinkjer, Nord-Trøndelag – oaser for sjeldne karplanter, moser, lav og sopp
04.10.2018
Fiskebiologiske undersøkelser i Storinnsjøen, Tynset kommune Mulige effekter etter introduksjon av ørekyte
03.10.2018
Habitat segregation between brown bears and grey wolves in a human-dominated landscape
02.10.2018
Utvikling av planleggingsverktøy for en arealdifferensiert jerveforvaltning i Sør-Norge
01.10.2018
Key-site monitoring in Norway 2017, including Svalbard and Jan Mayen
01.10.2018
Sjøfugl i Norge 2017. Resultater fra SEAPOP-programmet
01.10.2018
Egg incubation temperature affects the timing of the Atlantic salmon Salmo salar homing migration
01.10.2018
Long-lasting effects of logging on beetles in hollow oaks
01.10.2018
Evidence of effects of herbivory on Arctic vegetation: a systematic map protocol
28.09.2018
Effektstudie av turisme på sjøfugl. Hvordan påvirker ferdsel hekkende sjøfugl på Hornøya?
27.09.2018
Heterogeneity among species and community dynamics – Norwegian bird communities as a case study
27.09.2018
Plant functional trait change across a warming tundra biome
27.09.2018
Circadian rhythmicity persists through the Polar night and midnight sun in Svalbard reindeer
27.09.2018
Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden og Kvaløya. Kilenotovervåking 2017
26.09.2018
When ground-ice replaces fjord-ice: results from a study of GPS-collared Svalbard reindeer females
26.09.2018
Arctic charr (Salvelinus alpinus) re-established in a formerly acidified and highly dilute mountain lake under declining acidic deposition
26.09.2018
A review of acoustic telemetry in Europe and the need for a regional aquatic telemetry network
26.09.2018
Effects of leg flags on nest survival of four species of Arctic-breeding shorebirds
26.09.2018
Signatures of genetic adaptation to extremely varied Australian environments in introduced European house sparrows
25.09.2018
Overvåking av vannforekomster i Hedmark og Røros-området i 2017
25.09.2018
Elgprosjektet i Akershus - Delrapport 1. Kameraovervåking av faunapassasjer og elgens områdebruk på Øvre Romerike
25.09.2018
Elgprosjektet i Akershus - Kortrapport
24.09.2018
Demographic drivers of collapse in an island population of Tree Swallows
24.09.2018
Juvenile osteochondritis dissecans of the knee is a result of failure of the blood supply to growth cartilage and osteochondrosis
23.09.2018
Comparisons of reproductive function and fatty acid fillet quality between triploid and diploid farm Atlantic salmon (Salmo salar)
22.09.2018
Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa
20.09.2018
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2018 – Framdriftsrapport til Mattilsynet juni 2018
20.09.2018
Between politics and management. Governing large carnivores in Fennoscandia
20.09.2018
Hybridisiering mellom småblank og anadrom laks i Øvre Namsen
20.09.2018
Long-term effects of nutrient enrichment controlling plant species and functional composition in a boreal rich fen
19.09.2018
Local land use associated with socio-economic development in six arctic regions
17.09.2018
Klimaeffektar på svalbardreinens kalvingstidspunkt
17.09.2018
Endringer i føring av sett elg og sett hjort
17.09.2018
Elgens og hjortens bestandsutvikling i moderne tid - Fellingsstatistikk fra 128 år avdekker trender
14.09.2018
Defining animal welfare standards in hunting: body mass determines thresholds for incapacitation time and flight distance
14.09.2018
Bruk av miljø-DNA for deteksjon av arter
13.09.2018
Overvaking av kongeørn i Noreg
13.09.2018
Jerven - en opportunistisk jeger og åtseleter
13.09.2018
Fremmede arter og folkeforskning
13.09.2018
Kongeørn og tamrein
13.09.2018
Forskeren forteller: Samarbeider skogens ryddehjelp?
13.09.2018
Exclusion of invertebrates influences saprotrophic fungal community and wood decay rate in an experimental field study
13.09.2018
A method that accounts for differential detectability in mixed samples of long-term infections with applications to the case of Chronic Wasting Disease in cervids
13.09.2018
GMSE: An r package for generalised management strategy evaluation
12.09.2018
Sosiale verdier i skog
12.09.2018
Telemetry of co-occurring noble crayfish (Astacus astacus) and stone crayfish (Austropotamobius torrentium): diel changes in movement and local activity
11.09.2018
Vandringer og habitatbruk til småblank
09.09.2018
From Svalbard to Siberia: Passerines breeding in the High Arctic also endure the Extreme cold of the Western Steppe
07.09.2018
HydroBalance - Roadmap for large-scale balancing and energy storage from Norwegian hydropower
07.09.2018
Research challenges for cultural ecosystem services and public health in (peri-)urban environments
06.09.2018
Naturlig utvalg for økt motstandskraft mot Gyrodactylus salaris hos laks i infiserte vassdrag
05.09.2018
Stress-induced secondary leaves of a boreal deciduous shrub (Vaccinium myrtillus) overwinter then regain activity the following growing season
05.09.2018
Plastic population effects and conservative leaf traits in a reciprocal transplant experiment simulating climate warming in the himalayas
05.09.2018
Multiannual effects of induced plant defenses: Are defended plants good or bad neighbors?
04.09.2018
Operasjonalisering av fagsystem for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer. Forslag til referanse- og grenseverdier for indikatorer som er klare eller nesten klare til bruk
03.09.2018
Birds of different feather flock together - genetic structure of Taiga Bean Goose in Central Scandinavia
03.09.2018
Bias in estimates of electrofishing capture probability of juvenile Atlantic salmon
03.09.2018
The pink salmon invasion: a Norwegian perspective
03.09.2018
Genetic characterization of free-ranging Asiatic wild ass in Central Asia as a basis for future conservation strategies
03.09.2018
Physiological costs of infection: herpesvirus replication is linked to blood oxidative stress in equids
01.09.2018
Harvesting a red-listed species: determinant factors for willow ptarmigan harvest rates, bag sizes, and hunting efforts in Norway
01.09.2018
På jakt etter kvasarer, stjernestøv og småplanter på Svalbard
01.09.2018
NINA tar tempen på norsk natur
31.08.2018
Experimental herbivore exclusion, shrub introduction, and carbon sequestration in alpine plant communities
28.08.2018
Body condition and feather molt of a migratory shorebird during the non-breeding season
28.08.2018
Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2017
27.08.2018
Spatial multi-criteria decision analysis tool suite for consensus-based siting of renewable energy structures
24.08.2018
Reproduction as a bottleneck to treeline advance across the circumarctic forest tundra ecotone
23.08.2018
Choice of DNA extraction method affects DNA metabarcoding of unsorted invertebrate bulk samples
23.08.2018
Biotic and abiotic determinants of the ascent behaviour of adult Atlantic salmon transiting passable waterfalls
23.08.2018
Bioenergetic consequences of warming rivers to adult Atlantic salmon Salmo salar during their spawning migration
23.08.2018
Nordic urban nature recreation. How to practically integrate economic values in decision-making
23.08.2018
Cool dudes in Norway: climate change denial among conservative Norwegian men
23.08.2018
SNP discovery in the northern dragonhead Dracocephalum ruyschiana
23.08.2018
Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2017
23.08.2018
Non-stationary Response of Tree Growth to Climate Trends Along the Arctic Margin
21.08.2018
GrassPlot – a database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands
21.08.2018
Effekten av nasjonale laksefjorder på risikoen for lakselusinfestasjon hos vill laksefisk langs norskekysten - Sluttrapportering av ordningen med nasjonale laksefjorder
20.08.2018
Å studere natur hadde vært lett hadde det ikke vært for naturen
19.08.2018
A reindeer cull to prevent chronic wasting disease in Europe
17.08.2018
Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk tilstand
16.08.2018
Nordic urban nature recreation. How to practically integrate economic values in decision-making
16.08.2018
White-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) feathers from Norway are suitable for monitoring of legacy, but not emerging contaminants
16.08.2018
Melittobia acasta (Walker, 1839) (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae, Tetrastichinae) recorded in Norway
16.08.2018
Faunistic data and biology on the subfamily Cerocephalinae (Hymenoptera, Pteromalidae) including the first record of Theocolax formiciformis Westwood, 1832 from Norway
15.08.2018
Gastropod grazing may prevent reintroduction of declining N-fixing epiphytic lichens in broadleaved deciduous forests
15.08.2018
Assessing the Use of Artificial Hibernacula by the Great Crested Newt (Triturus cristatus) and Smooth Newt (Lissotriton vulgaris) in Cold Climate in Southeast Norway
15.08.2018
Skjøtselsplan for Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa
14.08.2018
Challenges to ecosystem service valuation for wealth accounting
14.08.2018
Moult location and diet of auks in the North Sea inferred from coupled light-based and isotope-based geolocation
14.08.2018
Influence of spatial differentiation in impact assessment for LCA-based decision support: implementation of biochar technology in Indonesia
13.08.2018
Effects of Landscape Characteristics on Annual Survival of Lesser Prairie-Chickens
11.08.2018
Plukke blomster med gravemaskin
10.08.2018
Solar and terrestrial radiations explain continental-scale variation in bird pigmentation
09.08.2018
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport 2017
07.08.2018
Introduced European smelt (Osmerus eperlanus) affects food web and fish community in a large Norwegian lake
03.08.2018
Using acoustic telemetry to monitor the effects of crowding and delousing procedures on farmed Atlantic salmon (Salmo salar)
01.08.2018
Wild boar population growth and expansion – implications for biodiversity, food safety, and animal health in Norway. Opinion of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
31.07.2018
Unravelling the effect of flow regime on macroinvertebrates and benthic algae in regulated versus unregulated streams
27.07.2018
On the distribution of the rare solitary bee Coelioxys lanceolata Nylander, 1852 (Hymenoptera, Megachilidae) in Norway
24.07.2018
Brukerundersøkelse i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2017
17.07.2018
Multiple stressors: modeling the effect of pollution, climate, and predation on viability of a sub-arctic marine bird
16.07.2018
Freshwater diversity in Svalbard: providing baseline data for ecosystems in change
16.07.2018
Sphagnum divinum (sp. nov.) and S. medium Limpr. and their relationship to S. magellanicum Brid.
16.07.2018
Kartlegging av skrantesjuke (CWD) i 2016 og 2017
16.07.2018
Insektene går til filmen: Eight legged freaks
16.07.2018
Att återuppliva et bokprojekt...
13.07.2018
Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra i 2016 og 2017
13.07.2018
Fiskebiologiske undersøkelser i Surna i 2016 og 2017
12.07.2018
Water level influences migratory patterns of anadromous brown trout in small streams
10.07.2018
Correction: Revealing the full ocean migration of individual Atlantic salmon
10.07.2018
Truly sedentary? The multi-range tactic as a response to resource heterogeneity and unpredictability in a large herbivore
10.07.2018
Reindeer green-wave surfing constrained by predators
10.07.2018
Kartlegging av kalklindeskogsopper i Oslo og Akershus, Buskerud og Telemark i 2017
10.07.2018
Proteolysis inhibition by hibernating bear serum leads to increased protein content in human muscle cells
10.07.2018
Green urban cemeteries: more than just parks
10.07.2018
Can only poorer European countries afford large carnivores?
09.07.2018
Fiskebiologiske undersøkelser i Skjoma 2013-2018.Sluttrapport
09.07.2018
Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2017
09.07.2018
Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Leirpullan, Dovrefjell i Trøndelag. Endringer fra 2007 til 2017
06.07.2018
Correction to: Impact of climate change on alpine vegetation of mountain summits in Norway
06.07.2018
Demographic measures of an individual's "pace of life": fecundity rate, lifespan, generation time, or a composite variable?
05.07.2018
Byens ukjente liv
05.07.2018
Forholdet mellom utvalgte klimavariabler og hekkebiologien hos liryper Lagopus lagopus i Midt-Norge
05.07.2018
Demographic determinants of population growth rate in willow ptarmigan (Lagopus lagopus) in Lierne, central Norway
05.07.2018
Et kjølig ekteskap
05.07.2018
Metaller i lirype (Lagopus lagopus) i Norge fra 1990-91 til 2013-16
05.07.2018
Environmental benefits of leaving offshore infrastructure in the ocean
05.07.2018
Genetic basis of variation in litter size in Scandinavian Arctic fox (Vulpes lagopus)
05.07.2018
Inferences of genetic architecture of bill morphology in house sparrow using a high-density SNP array point to a polygenic basis
03.07.2018
Feltrapport: Fra knestående til høythengende overvåking av lav på bjørk
03.07.2018
Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2017
02.07.2018
Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2017
02.07.2018
Fangstutbytet og bestandstilhøva hjå auren i Tesse-magasinet i Jotunheimen i åra 1979-2017
29.06.2018
Forslag til miljøkvalitetsnorm for villrein
29.06.2018
Stable isotopes and gut contents indicate differential resource use by coexisting asp (Leuciscus aspius) and pikeperch (Sander lucioperca)
28.06.2018
Status for norske laksebestander i 2018
28.06.2018
Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene Nordland - Finnmark
28.06.2018
Maur i Norge. Kjennetegn, utbredelse og levesett. NINA Faktabøker
28.06.2018
Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene Sogn og Fjordane- Trøndelag
28.06.2018
Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene Østfold - Hordaland
28.06.2018
Gjess i Vestfold. En oversikt over utbredelse, antall og preferanser i sentrale områder
27.06.2018
NINA Årsmelding 2017
27.06.2018
NINA Annual Report 2017
27.06.2018
Hva gjør tørkesommeren med naturmangfoldet?
26.06.2018
Pukkellaks invaderte norske elver i 2017
26.06.2018
Genetiske undersøkelser av villaksen i Samnangervassdraget
25.06.2018
Psykopat med vinger
25.06.2018
Utvidet miljødesign: Ulike metoder for kunnskapsutvikling om rekreasjonsinteresser og landskapsopplevelse i og langs regulerte elver og vassdrag
22.06.2018
Rare, whitish–pale ochre Cortinarius species of sect. Calochroi from calcareous Tilia forests in South East Norway
22.06.2018
Three species of Sordariomycetes (Ascomycota: Pezizomycotina) new to Norway
22.06.2018
Twenty species of bitunicate ascomycetes new to Norway
22.06.2018
Resolving environmental effects of wind energy
21.06.2018
Publisher Correction to: Background invertebrate herbivory on dwarf birch (Betula glandulosa-nana complex) increases with temperature and precipitation across the tundra biome
21.06.2018
Problemkartlegging, ungfiskovervåking og anslag på tapt areal og redusert produksjonevne i små sidevassdrag til Gaula
21.06.2018
Genetisk kartlegging av sjøørretbestanden i Drivavassdraget
20.06.2018
Effects of the invasive red king crab on food web structure and ecosystem properties in an Atlantic fjord
19.06.2018
Faggrunnlag for kalkbarskog
15.06.2018
BioTIME: A database of biodiversity time series for the Anthropocene
15.06.2018
The devil is in the detail: nonadditive and context-dependent plant population responses to increasing temperature and precipitation. Plant demography in a warmer & wetter climate
15.06.2018
Bestandsovervåking av gaupe i 2018
15.06.2018
Concern about climate change, biodiversity loss, habitat degradation and landscape change: Embedded in different packages of environmental concern?
15.06.2018
Myra - karbonlager og hjem
15.06.2018
Ut på tur i sårbar natur.
15.06.2018
Sammenstilling av eksisterende kunnskap om befolkningens holdninger til verneområder i Norge
14.06.2018
Rhododendronsikade og knoppdreper - radarpar på fremmarsj i Norge
14.06.2018
Monitoring methods for the Golden Eagle Aquila chrysaetos in Norway
14.06.2018
Using partial aggregation in spatial capture recapture
14.06.2018
Entoloma species of the rhodopolioid clade (subgenus Entoloma; Tricholomatinae, Basidiomycota) in Norway
14.06.2018
The Influence of Sex, Parasitism, and Ontogeny on the Physiological Response of European Eels (Anguilla anguilla) to an Abiotic Stressor
14.06.2018
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget–resultater 2017
12.06.2018
Merkeprosjekt elg i Valdres og Hallingdal elgregion (ValHal) og øvre Hallingdal. Sluttrapport
12.06.2018
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2017
12.06.2018
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Sølen landskapsvernområde. Stier fra innfallsportene Gravåsen, Sølenstua og Mefurua
07.06.2018
Antimicrobial resistance in wildlife potential for dissemination. Opinion of the Panel on Microbial Ecology of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
07.06.2018
Evaluering av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder: Rømt oppdrettslaks, genetisk innkrysning og bestandsstatus
07.06.2018
Forvaltningspraksis i nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. En analyse om beskyttelsesordningen har medført endret forvaltningspraksis
07.06.2018
Fangstutbytet og bestandstilhøva hjå auren i Aursjoen-magasinet i Skjåk kommune i søraustlege delen av Reinheimen i åra 1980-2017
06.06.2018
Pukkellaks-invasjonen i 2017 : hva er det som foregår?
06.06.2018
Standardisering og tilrettelegging av sjøfugldata til bruk i konsekvens- og miljørisikoberegninger
05.06.2018
Overvåking av referanseelver 2017. Basisovervåking i henhold til vannforskriften
05.06.2018
Vulnerability and resilience of the carbon exchange of a subarctic peatland to an extreme winter event
01.06.2018
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2018
30.05.2018
Egenskapsbank for arter. Anbefalinger til innhold og struktur for en egenskapsliste
29.05.2018
Brown bear (Ursus arctos) attacks resulting in human casualties in Scandinavia 1977-2016; management implications and recommendations
28.05.2018
Hatching Knowledge: A Case Study on the Hybridization of Local Ecological Knowledge and Scientific Knowledge in Small-Scale Atlantic Salmon (Salmo salar) Cultivation in Norway
25.05.2018
Ferskvandsfiskenes utbredelse og indvandring i Norge med et tillæg om krebsen – 100 år i 2018!
25.05.2018
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2017
23.05.2018
Skogens grønne gull
23.05.2018
Verdien av økosystemtjenester fra våtmark. Sammendrag for beslutningstagere
23.05.2018
Verdien av økosystemtjenester fra våtmark
22.05.2018
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Junkerdal nasjonalpark. Turruter til Solvågtind, Skaitidalen og Balvatnet
18.05.2018
Brukerundersøkelse i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Sommeren 2017
18.05.2018
Vannkvalitet, krepsdyr og fisk i tre reguleringsmagasiner i Mandalsvassdraget høsten 2017
18.05.2018
Brukerundersøkelse i Lierne nasjonalpark. Sommeren 2017
16.05.2018
Kan Gyrodactylus salaris utryddes fra Drammensregionen? Sluttrapport fra arbeidsgruppen for Drammensregionen
16.05.2018
Epifyttregisterering av rødlistede lav og moser i Stavanger
16.05.2018
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i verneområder i Vega kommune. Lånan fuglefredningsområde, Holandsosen og Kjellerhaugvatnet naturreservater
16.05.2018
Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2017
16.05.2018
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Austerdalen, Langedalen og Krundalen-Tuftebreen
15.05.2018
Ungfiskundersøkelser i Vigda høsten 2017
15.05.2018
Long-term variation in numbers and biomass of silver eels being produced in two European river systems
11.05.2018
Ulv og friluftsliv i Østmarka
11.05.2018
Sabler, sjørøvere og Metusalem
11.05.2018
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Orkla. Årsrapport 2017
08.05.2018
Revealing hidden insect–fungus interactions; moderately specialized, modular and anti-nested detritivore networks
07.05.2018
Brukerundersøkelse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Revidert utgave
05.05.2018
GPS-merkeprosjektet på Hardangervidda og i Nordfjella: ÅRSMELDING 2017
04.05.2018
Adaptations of Brood Parasitic Eggs
04.05.2018
Grønn infrastruktur. Landskapsøkologiske sammenhenger for å ta vare på naturmangfoldet
03.05.2018
Methods for landscape characterisation and mapping: A systematic review
03.05.2018
Nasjonal overvåking av hule eiker: Resultat første omløp og forslag til videreføring
02.05.2018
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2017
02.05.2018
Biologisk overvåking av Gaula ved Støren og Enganbekken i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2017
02.05.2018
Rovdyr og rein i Midt-Norge. Sluttrapport
30.04.2018
Bruken og brukarane av Jostedalsbreen nasjonalpark 2017. Kasse- og etterundersøking. Revidert utgåve
28.04.2018
Trær til besvær
28.04.2018
Et problem som vokser mens vi venter
27.04.2018
Integrating data from multiple sources for insights into demographic processes: Simulation studies and proof of concept for hierarchical change-in-ratio models
27.04.2018
Reintroduction of kulan into the central steppe of Kazakhstan: Field Report for 2017
26.04.2018
Urban biodiversity and ecosystem services
26.04.2018
Eco-physiological responses of cold-water soft corals to anthropogenic sedimentation and particle shape
26.04.2018
Sjøørreten takler nedvandring
26.04.2018
Blir det for hett for villaksen?
26.04.2018
Fiskepassasjer i et større perspektiv
25.04.2018
Atlantisk laks i Adventfjorden, Svalbard. Hvor kommer den egentlig fra? Sluttrapport for Svalbards miljøvernfond (2011-2016)
24.04.2018
Multi-level patterns in population genetics: Variogram series detects a hidden isolation-by-distance-dominated structure of Scandinavian brown bears Ursus arctos
23.04.2018
Lepidurus arcticus (Crustacea : Notostraca); an unexpected prey of Arctic charr (Salvelinus alpinus) in a High Arctic river
21.04.2018
Privat eiendomsrett er elefanten i rommet
21.04.2018
Privat eiendomsrett er ingen selvfølge
20.04.2018
Brukerundersøkelse i Junkerdal nasjonalpark. Revidert utgave
19.04.2018
To grytehullsjøer på Hensmoen, Buskerud fylke Ferskvannsbiologisk dokumentasjon av Storetjern og Lilletjern
19.04.2018
Characteristics determining host suitability for a generalist parasite
19.04.2018
Little impact of over-winter parasitism on a free-ranging ungulate in the high Arctic
18.04.2018
Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune - Undersøkelser i 2017
17.04.2018
Grunnleggende plantediversitet (av Kathleen Rani Hagen)
17.04.2018
Storverk om myr i Europa (med Asbjørn Moen m.f.)
17.04.2018
Utforming av opp- og nedvandringsanlegg for laks og ørret i Rafoss i Kvina
17.04.2018
Har laksunger opphold i Drammensfjorden og i områder utenfor elvemunningene?
16.04.2018
Survival estimates strongly depend on capture–recapture designs in a disturbed environment inducing dispersal
12.04.2018
The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2017
12.04.2018
Uten humler – ingen blåbær?
12.04.2018
Tiltak i strømnettet og påvirkning på økosystemtjenester i samfunnsøkonomiske analyser
12.04.2018
The potential influence of Atlantic salmon Salmo salar and brown trout Salmo trutta on density and breeding of the white-throated dipper Cinclus cinclus
12.04.2018
Fremmede skadelige karplanter – Bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende tiltak
11.04.2018
DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2016 og 2017
09.04.2018
Genetic rescue in an inbred Arctic fox (Vulpes lagopus) population
09.04.2018
Breeding ecology of Kori Bustard Ardeotis kori strunthiunculus in the Serengeti National Park
09.04.2018
Fragmentation in calcareous grasslands: species specialization matters
09.04.2018
Modelling the effect of hydropeaking-induced stranding mortality on Atlantic salmon population abundance
09.04.2018
At which spatial and temporal scales can fungi indicate habitat connectivity?
06.04.2018
Kungsörn, havsörn och tamren. En kunskapssammanställning
06.04.2018
Temporal variation in trophic relationships among three congeneric penguin species breeding in sympatry
06.04.2018
A continent-wide search for Antarctic petrel breeding sites with satellite remote sensing
06.04.2018
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2017
06.04.2018
Fremmede karplanter i Norge: modellering av introduksjonsområder og nåværende utbredelse
05.04.2018
Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2017
05.04.2018
Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Årsrapport for 2017
05.04.2018
Accelerated increase in plant species richness on mountain summits is linked to warming
05.04.2018
Forsvarets anlegg for oversetting av kjøretøy over vassdrag (OVAS) i Søndre Rena. Resultater fra overvåking av effekter på fiskebestanden, 2008-2017
04.04.2018
Bird collisions with power lines: State of the art and priority areas for research
04.04.2018
Global phenological insensitivity to shifting ocean temperatures among seabirds
04.04.2018
Migration of Atlantic salmon post-smolts in a fjord with high infestation pressure of salmon lice
04.04.2018
Slørsopper i Norge
04.04.2018
Variasjon i karplantemangfold i de øvre delene av 20 fjelltopper i Sør-Norge
04.04.2018
Post-1980 shifts in the sensitivity of boreal tree growth to North Atlantic Ocean dynamics and seasonal climate: Tree growth responses to North Atlantic Ocean dynamics
04.04.2018
Privat eiendomsrett er elefanten i rommet
04.04.2018
Brukerundersøkelse og sårbarhetsvurdering i Jutulhogget naturreservat
03.04.2018
Naturindeks for slåttemyr (semi-naturlig myr). Referansetilstand og mulige indikatorer
03.04.2018
Urban cemeteries' potential as sites for cultural encounters
03.04.2018
"Nature's Little Helpers": A benefits approach to voluntary cultivation of hatchery fish to support wild Atlantic salmon (Salmo salar) populations in Norway, Wales, and Germany
03.04.2018
Vannøkologiske resipientundersøkelser i Trongdøla i Nord-Trøndelag. Ungfiskregistreringer og økologisk tilstandsklassifisiering ved bruk av bunndyr som kvalitetselement
03.04.2018
Kvalitetsheving og rekartlegging av skoglokaliteter i Tromsø kommune, Troms
28.03.2018
Hunting regulation favors slow life histories in a large carnivore
23.03.2018
Forvaltning av storsalamander i Norge. Evaluering av forvaltningstiltak i perioden 2007 til 2016
21.03.2018
Long-term PIT tag retention rates in Atlantic salmon (Salmo salar)
21.03.2018
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2017
20.03.2018
Environmental DNA filtration techniques affect recovered biodiversity
20.03.2018
Impacts of onshore wind energy production on birds and bats: recommendations for future life cycle impact assessment developments
20.03.2018
Bruk av miljø-DNA til overvåkning av små- og storsalamander
17.03.2018
Modelling climate change effects on Atlantic salmon: Implications for mitigation in regulated rivers
16.03.2018
Stamlakskontroll 2017
15.03.2018
Brukerundersøkelse Rago nasjonalpark. Revidert utgave
14.03.2018
Spatial alternatives for Green Infrastructure planning across the EU: An ecosystem service perspective
14.03.2018
One hundred priority questions for landscape restoration in Europe
13.03.2018
Hos laks er det gener fra mor som avgjør om avkommet finner veien hjem
13.03.2018
Role of site management in influencing visitor use along trails in multiple alpine protected areas in Norway
13.03.2018
Time series analysis reveals synchrony and asynchrony between conflict management effort and increasing large grazing bird populations in northern Europe
12.03.2018
Bigger, more diverse and better? Mapping structural diversity and its recreational value in urban green spaces
12.03.2018
Studier av atferd hos ulv ved hjelp av viltkamera og nærhetsteknologi – en pilotstudie
08.03.2018
Local perceptions of jaguar conservation and environmental justice in Goiás, Matto Grosso and Roraima states (Brazil)
08.03.2018
En vanskelig strek å sette
08.03.2018
Nytt prosjekt skal avsløre laksens liv i havet
08.03.2018
Klassifisering av tilstand i norske laksebestander 2010-2014
08.03.2018
Jobber du med starr? Hvorfor det?
07.03.2018
Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2017
06.03.2018
Risiko ved bruk av rensefisk i fiskeoppdrett
05.03.2018
Forsøksbehandling med monokloramin mot Gyrodactylus salaris i elva Glitra
05.03.2018
Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2017
05.03.2018
Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2017. Ungfisktelling og problemkartlegging knyttet til fiskeforsterkende tiltak og sjøørret
02.03.2018
Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskapning: Oppsummering av workshop og dybdeintervjuer
01.03.2018
Til skogs med gardintrapp og målebånd
01.03.2018
Ett tusen tre hundre og sytti skjebner
01.03.2018
Maximising the value of research on ecosystem services: Knowledge integration and guidance tools mediating the science, policy and practice interfaces
01.03.2018
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Geiranger-Herdalen landskapsvernområde er for ferdsel. Stien Herdalsvatnet-Kallskaret, og stien Geirangerfjorden-Skageflå-Homlung
28.02.2018
A closer look at Norway's natural capital - how enhancing urban pollination promotes cultural ecosystem services in Oslo
28.02.2018
Operationalising ecosystem services: advancing knowledge on natural and cultural capital
28.02.2018
Mjøsens fisker og fiskerier gjennom 100 år
28.02.2018
Vandring hos sjøørret i Driva etter etablering av fiskesperre
27.02.2018
Naturmangfold i vann og vassdrag innen Røros-circumferensen
27.02.2018
Downstream migration of Atlantic salmon smolts at Unkelmühle power station and Buisdorf dam in 2016
27.02.2018
Gytefisktellinger i Børsaelva, Snilldalselva og Vigda. Årsrapport 2017
23.02.2018
Et glimt av fremtiden
21.02.2018
Sikker toveis fiskevandring forbi vannkraftverk : kunnskapsoppdatering og mønsterpraksis
21.02.2018
Biodiversity may wax or wane depending on metrics or taxa
21.02.2018
Om å kle fjellet – og litt om grønne menn
21.02.2018
Jakten på nye arter - et lagarbeid
21.02.2018
Fiskebiologiske undersøkelser i Fættenelva. Gytefisktellinger i 2015 og ungfiskundersøkelser i 2016
21.02.2018
Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder. Status, trusler og tiltak
20.02.2018
Lavere lav både høyt og lavt
19.02.2018
Naturindeks for Norge – fjell og våtmark. Evaluering av eksisterende indikatorsett, dets datagrunnlag og behovet for ytterligere tilfang av datakilder
19.02.2018
The narrow gap between norms and cooperative behaviour in a reindeer herding community
19.02.2018
Elvemuslingens siste skanse i Estland. Restoration of habitats of freshwater pearl mussel
16.02.2018
Revealing the full ocean migration of individual Atlantic salmon
15.02.2018
Elvemusling og fisk i Elstadelva, Nord-Trøndelag. Kartlegging i forbindelse med Knutfoss kraftverk
13.02.2018
En annen klimaskepsis
12.02.2018
Svartmunnet kutling – en invaderende fremmed fiskeart på vei mot Norge
09.02.2018
Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Ereviksbekken. Tiltaksanalyse og søk etter elvemusling i øvre del av bekken
07.02.2018
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2017
06.02.2018
Using moss and lichens in biomonitoring of heavy-metal contamination of forest areas in southern and north-eastern Poland
06.02.2018
Ongoing niche differentiation under high gene flow in a polymorphic brackish water threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus) population
05.02.2018
Participatory multi-criteria decision aid: Operationalizing an integrated assessment of ecosystem services
02.02.2018
Effekter av å skilte og merke en eksisterende turrute. En undersøkelse av Turskilt-prosjekter i Vestby og i Brumunddal
01.02.2018
Stewardship of urban ecosystem services: understanding the value(s) of urban gardens in Barcelona
01.02.2018
Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2017
01.02.2018
Moving in the Anthropocene: Global reductions in terrestrial mammalian movements
30.01.2018
The lichen Allocetraria madreporiformis in high-arctic steppes on Svalbard: a result of out-of-Tibet migration?
26.01.2018
Kartlegging av aureforekomst i Salvikbekken, Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. Resultat fra feltundersøkelser i 2015
25.01.2018
Spatial Multi-Criteria Decision Analysis (SMCDA) toolbox for Consensus-based Siting of Powerlines and Wind-power plants (ConSite)
24.01.2018
Modeling net land occupation of hydropower reservoirs in Norway for use in life cycle assessment
23.01.2018
Institutional challenges in putting ecosystem service knowledge in practice
23.01.2018
Hunter opinions on the management of migratory geese: a case of stakeholder involvement in adaptive harvest management
22.01.2018
Stable isotope values of carbon and nitrogen in Norwegian brown bear, wolf, lynx and wolverine tissue and their significance for understanding diets
19.01.2018
Distribution of non-native brook trout (Salvelinus fontinalis ) across Norwegian waterbodies – is it an invasive species?
19.01.2018
Black-legged kittiwakes as messengers of Atlantification in the Arctic
17.01.2018
DNA Damage in Arctic Seabirds: Baseline, Sensitivity to a Genotoxic Stressor, and Association with Organohalogen Contaminants
16.01.2018
Norges planter av Knut Fægri
15.01.2018
Seabirds as guides for fisheries management: European shag Phalacrocorax aristotelis diet as indicator of saithe Pollachius virens recruitment
15.01.2018
Large-scale migrations of brown bears in Eurasia and to North America during the Late Pleistocene
12.01.2018
Experimental hydraulics on fish-friendly trash-racks: an ecological approach
12.01.2018
Fremmede arter: import av planteprodukter. Overvåking og metodeutvikling 2017
10.01.2018
Widening evaluative space for ecosystem services: a taxonomy of plural values and valuation methods
10.01.2018
Shifts in Great Blue Heron Habitat use Following Nest Site Usurpation: Implications for Salmonids
10.01.2018
Collection of Scientific Specimens:Benefits for Biodiversity Sciences and Limited Impacts on Communities of Small Mammals
10.01.2018
Sea trout adapt their migratory behaviour in response to high salmon lice concentrations
10.01.2018
Impacts of salmon lice emanating from salmon farms on wild Atlantic salmon and sea trout
08.01.2018
Following the cold: geographical differentiation between interglacial refugia and speciation in the arcto-alpine species complex Bombus monticola (Hymenoptera: Apidae)
08.01.2018
Sphagnum incundum a new species in Sphagnum subg. Acutifolia (Sphagnaceae) from boreal and arctic regions of North America
03.01.2018
Conservation professionals agree on challenges to coexisting with large carnivores but not on solutions
22.12.2017
Integrating methods for ecosystem service assessment: Experiences from real world situations
22.12.2017
(Dis) integrated valuation – Assessing the information gaps in ecosystem service appraisals for governance support
22.12.2017
Villrein og vannkraft: Kan regionale planprosesser gjøre en forskjell?
15.12.2017
High goose abundance reduces nest predation risk in a simple rodent-free high-Arctic ecosystem
14.12.2017
Regulated hunting re-shapes the life history of brown bears
07.12.2017
The impact of field layer characteristics on forest preference in Southern Scandinavia
06.12.2017
Assessing local acceptance of protected area management using public participation GIS (PPGIS)
06.12.2017
Stakeholders’ perspectives on the operationalisation of the ecosystem service concept: results from 27 case studies
04.12.2017
Ecosystem services mapping for municipal policy: ESTIMAP and zoning for urban beekeeping
01.12.2017
Sympatric population divergence within a highly pelagic seabird species complex (Hydrobates spp.)
30.11.2017
Relationship between marine growth and sea survival of two anadromous salmonid fish species
28.11.2017
The future of fish passage science, engineering, and practice
09.11.2017
Local and global climatic drivers of Atlantic salmon decline in southern Europe
09.11.2017
3D modelling of non-uniform and turbulent flow in vertical slot fishways
07.11.2017
Spatial mismatch between management units and movement ecology of a partially migratory ungulate
03.11.2017
Shift from facilitative to neutral interactions by the cushion plant Silene acaulis along a primary succession gradient
02.11.2017
Selecting methods for ecosystem service assessment: A decision tree approach
31.10.2017
Habitat fragmentation has interactive effects on the population genetic diversity and individual behaviour of a freshwater salmonid fish
12.10.2017
Sociodemographic factors modulate the spatial response of brown bears to vacancies created by hunting
02.10.2017
Modelling the recruitment of European eel (Anguilla anguilla) throughout its European range
27.09.2017
Quantifying risk of overharvest when implementation is uncertain
26.09.2017
A microsatellite baseline for genetic stock identification of European Atlantic salmon (Salmo salar L.)
26.09.2017
Return migration of adult Atlantic salmon (Salmo salar L.) to northern Norway
21.08.2017
Demersal fish assemblages in the boreo-Arctic shelf waters around Svalbard during the warm period 2007–2014
02.08.2017
Hydropower-related mortality and behaviour of Atlantic salmon smolts in the River Sieg, a German tributary to the Rhine
26.06.2017
Berry production drives bottom-up effects on body mass and reproductive success in an omnivore
08.06.2017
Functional groups of Sahelian trees in a semiarid agroforestry system of Senegal
26.04.2017
Affective and cognitive dimensions of ski destination images. The case of Norway and the Lillehammer region
28.01.2017
Motivating and engaging volunteer hunters to control the invasive alien American mink Neovison vison in Norway
14.10.2020
Linked to Landscape: Assessing Urbanization in Germany through Landscape and Economic Factors
20.05.2020
Undersøkelse av flora og vegetasjon i Sundveien 13, Fagerli, Malmøya, Oslo
07.01.2020
Restaurering av gyteområde for storørret ved Harpe bru i Gudbrandsdalslågen
05.12.2019
Sembrando vida en las ciudades : beneficios sociales y ambientales de los huertas urbanos de Barcelona
24.08.2019
Natur- og kulturmiljøer som integrert ressurs og miljøgode i byer. En litteraturstudie
24.04.2019
ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2016. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften
13.03.2019
Being stressed outside the park—conservation of African elephants (Loxodonta africana) in Namibia
28.02.2019
Ekstensiv overvåking av hekkebestander av fugl – TOV-E
28.02.2019
Spurvefugl
28.02.2019
Hønsefugler
28.02.2019
Rovfugler
28.02.2019
Smågnagere
28.02.2019
Bjørkemålere
28.02.2019
Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Åmotsdalen og Lund 2016
28.02.2019
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Lund og Åmotsdalen
30.01.2019
Blue-Green Factor (BGF) mapping in QGIS
03.01.2019
Villaksyngel i konkurranse med avkom fra rømt oppdrettslaks. Vekst og overlevelse ved ulik næringstilgang
18.12.2018
Environmental improvement through revision of terms of hydropower licenses
10.12.2018
ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2016. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.
26.09.2018
Jakt på svalbardrein – hva er naturlige grenser for fellingsområdene?
05.09.2018
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2016. Med vekt på modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse.
04.09.2018
Lidar som hjelpemiddel for å identifisere naturtyper.
05.06.2018
Interactions between arctic fox (Vulpes lagopus) and red fox (Vulpes vulpes) in alpine habitats in Norway - activity patterns and avoidance mechanisms
05.06.2018
Effects of roads on the spatial distribution of generalist species and artificial nest predation in alpine areas in Norway
20.04.2018
Rocky Mountain ridged mussel (Gonidea angulata) in the Okanagan Valley, B.C.: Final report on host fish field sampling, mussel surveys, genetic analyses, and maximum age determination).
20.04.2018
Rocky Mountain Ridged Mussel (Gonidea angulata Lea) in the Okanagan Valley, British Columbia: Host fish field sampling and mussel surveys in 2017.
19.04.2018
D3.1 – Definition of data formats and metadata structure
17.04.2018
Folk flest liker ulv
16.04.2018
Suksess for Avlsprogrammet - fjellrev i enda eit område
10.04.2018
Er Rhododendron en trussel mot norsk natur?
09.04.2018
Insekter er viktig for bærprodukjonen hos blåbær
19.03.2018
Overvåking av palsmyr – pilotstudie på insekter i Haukskardmyrin, Dovre
12.03.2018
Status, origin, and population level impacts of Atlantic Puffins killed in a mass mortality event in SW Norway early 2016
08.03.2018
The interplay of climate and land use change affects the distribution of EU bumblebees
08.03.2018
Immobilization of free-ranging impala (Aepyceros Melampus): Experience from the Serengeti Ecosystem, Tanzania
08.03.2018
Breeding ecology of kori bustard, Ardeotis kori struthiunculus in the Serengeti National Park
08.03.2018
Land-use patterns
08.03.2018
Physical and chemical environment
08.03.2018
Outlook for the Northern Serengeti Road
26.02.2018
Large carnivore science: non-experimental studies are useful, but experiments are better
24.02.2018
Ecosystem services to support environmental and socially sustainable decision-making [Los servicios ecosistémicos como soporte para la toma de decisiones ambiental y socialmente Sustentables]
23.02.2018
Blue-Green Factor (BGF) mapping in QGIS. User Guide and Documentation
18.02.2018
Can large unmanaged trees replace ancient pollarded trees as habitats for lichenized fungi, non-lichenized fungi and bryophytes?
17.02.2018
On the parameterization of acoustic detection probability models
11.02.2018
Caught Between Personal and Collective Values: Biodiversity conservation in European decision-making
09.02.2018
Fiskeundersøkelse i Oppstadåa, Sør Odal kommune, 2017
06.02.2018
Entoloma-arter funna i Jämtland och Medelpad 2016
05.02.2018
Miljøtilpasset drift av Bjelland kraftverk
02.02.2018
Resipientundersøkelser i Vikelva i Saltdal kommune 2015-2017 - Vannkjemisk overvåking og bruk av bunndyr og ungfisk av ørret som kvalitetselementer for miljøtilstand
01.02.2018
Dette skjer med rypekyllingene når du tjuvtrener
01.02.2018
Landscape context drives breeding habitat selection by an enigmatic grassland songbird
31.01.2018
Does a diet including pellets from salmon cage farms affect the taste of wild saithe (Pollachius virens Linnaeus, 1758)?
31.01.2018
Stable isotopes reveal diet shift from pre-extinction to reintroduced Przewalski's horses
31.01.2018
Indirect effects of bear hunting: a review from Scandinavia
30.01.2018
Gjevilvatnet - fisketomt i ti tusen år.
29.01.2018
Fauna of Cladocera and Copepoda from Xinjiang Uyghur autonomous region (China)
29.01.2018
Evolution, ecology and conservation - revisiting three decades of Arctic fox population genetic research :
29.01.2018
Physical inactivity and platelet function in humans and brown bears: A comparative study
29.01.2018
Handlingsplan for fjellrev (Vulpes lagopus) Norge – Sverige 2017–2021
28.01.2018
Tourism livelihoods in Smøla, Norway
26.01.2018
Promoting ecological restoration in the Danube Delta – policy advice related to the economic benefits of restored wetland ecosystems services.
25.01.2018
Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2016
24.01.2018
Lakselusinfestasjon på vill - laksefisk i mai 2017: Framdriftsrapport til Mattilsynet
24.01.2018
Accounting for urban trees. Updating the VAT03 compensation value model
23.01.2018
Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2016
23.01.2018
Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark
19.01.2018
Movement patterns of an endangered fishery species, Lithognathus lithognathus (Sparidae), and the role of no-take marine protected areas as a management tool
19.01.2018
Nasjonal overvåking av edelkreps. Presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus
17.01.2018
ATTRIBUTES OF LOCATION AND HOUSING PRICES IN OSLO: A monetary valuation with spatial configuration in mind
15.01.2018
Flensjøen i kommunene Røros og Os 2016. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013.
14.01.2018
Can we save large carnivores without losing large carnivore science?
12.01.2018
Telomere dynamics and migration patterns in a long-distance migrant, the Arctic skua
12.01.2018
Har kalking resultert i en bedre hekkesuksess hos fossekallen i Lyngdalsvassdraget 1978-2011?
12.01.2018
Diversity and Abundance
12.01.2018
Effects of Roads and Traffic on Animal Behaviour and stress levels
11.01.2018
Levels of Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) in Feathers of Eurasian Eagle-Owls (Bubo bubo) in Norway
11.01.2018
Indexing salmonid abundance in small streams using reduced effort electrofishing
11.01.2018
Miljøkvalitetsnorm for villrein. Forslag fra en ekspertgruppe
10.01.2018
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2016
10.01.2018
Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Hedmark
10.01.2018
Fremmede arter i Arktis- med fokus på Svalbard og Jan Mayen
10.01.2018
Sammenstilling av eksisterende kunnskap om påvirkningsfaktorer og effekter på ærfugl og ærfugldrift i Vegaøyan verdensarvområde
09.01.2018
Using variation in antler growth to identify short- and long-term energy allocation trade-offs in female Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus)
08.01.2018
Where is the refrigerator? A spatial approach to wolverine (Gulo gulo) food hoarding behavior in Scandinavia
08.01.2018
Recovery from experimental disturbance in alpine vegetation communities in central Norway
08.01.2018
Elvemusling og fisk i Vollaelva og Indrelva, Lurøy kommune
08.01.2018
Hvordan endres rabbesamfunn i oseanisk og kontinentalt klima etter ulike forstyrrelser?
08.01.2018
Do birds in flight respond to (ultra)violet lighting?
08.01.2018
Using turfs to facilitate recovery in a low-alpine environment. - What matters?
08.01.2018
Anthropogenic Impacts on the Social Structure and Behaviour of Impala (Aepyceros melampus) Populations in Areas of Different Land Use A case study from the Serengeti Ecosystem, Tanzania
05.01.2018
Effects of a fluctuating climate on the body condition of Atlantic Puffins Fratercula Arctica at Røst, Norway
05.01.2018
Graphocephala fennahi Young, 1977 (Hemiptera, Cicadellidae) and Seifertia azaleae (Peck) Partr. & Morgan-Jones (Ascomycota, Dothideomycetes) in Norway.
03.01.2018
Genomic consequences of intensive inbreeding in an isolated wolf population
03.01.2018
Villrein og skrantesjuke; hva nå?
03.01.2018
Moskus - "kamerat" eller konkurrent?
03.01.2018
Sårbarhetsvurdering av vegetasjon langs utvalgte stier i Fulufjellet nasjonalpark
03.01.2018
Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Revidert forslag til vurdering av lokalitetskvalitet
03.01.2018
Integrated assessment and valuation of ecosystem services. Guidelines and experiences
03.01.2018
Insektageddon!
03.01.2018
Leptoglossus occidentalis(Het. Coreidae) erobrer Europa
03.01.2018
ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer 2016. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften
03.01.2018
Exploring intrinsic, instrumental, and relational values for sustainable management of social-ecological systems
02.01.2018
Tundra Greenness
02.01.2018
Mitigation of acidified salmon rivers – effects of liming on young brown trout Salmo trutta
02.01.2018
Økt kunnskap om livet i de store innsjøene
02.01.2018
Kan sik være smittebærer for Gyrodactylus salaris i Drammensregionen?
27.12.2017
Don't forget to look down - collaborative approaches to predator conservation
25.12.2017
Yield reductions in agricultural grasslands in Norway after springtime grazing by pink-footed geese
22.12.2017
Freezer on, lights off! Environmental effects on activity rhythms of fish in the Arctic
22.12.2017
Stay or go - how topographic complexity influences alpine plant population and community responses to climate change
22.12.2017
Brown trout on the move - migration ecology and methodology
22.12.2017
Habitat as template for life-histories
22.12.2017
List of Cortinarius species recorded during the Journées européennes du Cortinaire in Borgsjö 2016
22.12.2017
Interessante Cortinarius-Funde der Journées européennes du Cortinaire 2016 in Borgsjö, Schweden
22.12.2017
Cortinarius parasuaveolens (= C. pseudogracilior ): new data and a synonymy of a very poorly known species of section Calochroi
22.12.2017
From concepts to real-world applications Integrated assessment and valuation of ecosystem services. Guidelines and experiences
21.12.2017
Fjellrev i Norge 2017. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev
21.12.2017
Gytefiskundersøkelser i Hollaelva, Søa- og Åelvvassdragene, Hemne kommune, 2017.
20.12.2017
Tundra greenness
20.12.2017
Being stressed outside the park — conservation of African elephants (Loxodonta africana) in Namibia
20.12.2017
Bruk av overvåkingsdata til beregning av bestandsutvikling hos storsalamander Triturus cristatus og småsalamander Lissotriton vulgaris i Norge
20.12.2017
Sumvirkninger ved bygging av vannkraft i Nordland - En analyse av virkninger på reindrift, friluftsliv, landskap og berørte naturtyper
20.12.2017
Overvaking av kongeørn i Noreg 2017. Resultat frå 12 intensivt overvaka område
19.12.2017
Når gaupa møter sauen
19.12.2017
Når ulven kommer nær oss
19.12.2017
Jerven bryr seg ikke om grenser: vandringer og hjemoområde på tvers av land, regioner og fylkesgrenser
19.12.2017
Klassifisering av økologisk tilstand av Hurdalssjøen med fisk som kvalitetselement
18.12.2017
Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from the import and keeping of terrestrial gastropods in terraria. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwe
18.12.2017
Ferskvann eller hydrogenperoksid mot AGD?
18.12.2017
AGD-behandlingsstrategier - Dose-respons-studier med hydrogenperoksid og ferskvann
18.12.2017
Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Nysetra, Tandsetra, Sjong og Kvita i Lesja kommune 2017
15.12.2017
Field layer important for Nordic people’s forest preferences
15.12.2017
Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Agder. Redoksmålinger i Hammerbekken, Lilleelv, Storelva, Straibekken og Vassbotnbekken
15.12.2017
Undersøkelser av fisk og bunndyr i Leksvik 2017
14.12.2017
Fitness correlates of age at primiparity in a hunted moose population
13.12.2017
Evidence for the linkage of survival of anadromous Arctic char and brown trout during winter to marine growth during the previous summer
13.12.2017
Handling a messy world: Lessons learned when trying to make the ecosystem services concept operational
12.12.2017
Intraspecific differences in spectral reflectance curves as indicators of reduced vitality in high-arctic plants
11.12.2017
Taking a trip to the shelf: Behavioral decisions are mediated by the proximity to foraging habitats in the black-legged kittiwake
11.12.2017
The Use of Quantitative Models in the Harvest Management of Wild Ungulates, Carnivores and Small Game: Using Norway as a Case Study
11.12.2017
Re: The Norwegian land use model:is it right for Scotland?
08.12.2017
Practical application of spatial ecosystem service models to aid decision support
08.12.2017
How natural capital delivers ecosystem services: a typology derived from a systematic review
06.12.2017
Dødsårsaker og forstyrring av fjellrev i høgfjellet
06.12.2017
Operationalising ecosystem service assessment in Bayesian Belief Networks: experiences within the OpenNESS project
05.12.2017
A case for considering individual variation in diel activity patterns
05.12.2017
Truede naturtyper – nytteverdi av GIS-analyse
04.12.2017
When we cannot have it all: Ecosystem services trade-offs in the context of spatial planning
04.12.2017
Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær. Nord-Norge
04.12.2017
The phenomenon of walking: diverse and dynamic
01.12.2017
Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2016
01.12.2017
Ocean-wide drivers of migration strategies and their influence on population breeding performance in a declining seabird
01.12.2017
Elvemusling i Sogna, Buskerud. Etterundersøkelser i forbindelse med utbygging av Rv 7 på strekningen Ramsrud - Kjeldsbergsvingene
01.12.2017
Brukerundersøkelse ved Kjerag sommer/høst 2017. Innspill til besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)
01.12.2017
Fiskebiologiske undersøkelser i Hyllsjøene i Engerdal kommune
30.11.2017
Elektrisk fiske - effekter av høy vanntemperatur på fangbarhet av ungfisk. Resultater fra eksperimentelt feltstudium sommeren 2015
30.11.2017
Reinheimen vest. Tidlege kulturspor etter villrein
30.11.2017
Guolasjohka kraftverk i Kåfjordelva. Vurdering av bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk og forventet effekt av ulike fysiske og hydrologiske tiltak
28.11.2017
Blood clinical-chemical parameters and feeding history in growing Japanese quail (Coturnix japonica) chicks exposed to Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate and Dechlorane Plus in ovo
28.11.2017
Utredning av bevaringstiltak for fisk i Drammensregionen
28.11.2017
Changing contributions of stochastic and deterministic processes in community assembly over a successional gradient
28.11.2017
Monitoring Climate Sensitivity Shifts in Tree-Rings of Eastern Boreal North America Using Model-Data Comparison: Shifts in Tree Growth Sensivity to Climate
28.11.2017
Experimental ecosystem accounting in the Oslo Region
28.11.2017
Skjønnhetskonkurranse: Oslos Grønneste Gater
28.11.2017
Bytrær i Oslo : 28 milliarder kroner naturkapital?
28.11.2017
Betalingsvillighet for bedre bymiljø. Bytrær
28.11.2017
Økosystemregnskap for byområder i Oslo Regionen
23.11.2017
Macrobenthic communities in water bodies and streams of Svalbard, Norway
23.11.2017
Best practice for the use of scenarios for restoration planning
23.11.2017
European catfsh (Silurus glanis) as a freshwater apex predator drives ecosystem via its diet adaptability
23.11.2017
Evaluering av kartleggings- og verdisettingsmetodikk for naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse – NNF. Resultater fra verdikartlegging i 2017
22.11.2017
Humans and climate change drove the Holocene decline of the brown bear
22.11.2017
Blood may buy goodwill: no evidence for a positive relationship between legal culling and poaching in Wisconsin
22.11.2017
Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Oslo og Akershus. Redoksmålinger i Askerelva, Movassbekken, Raudsjøbekken og Sognsvannsbekken
21.11.2017
Contrasting survival and physiological responses of sub-Arctic plant types to extreme winter warming and nitrogen
21.11.2017
Staying cool or staying safe in a human-dominated landscape: which is more relevant for brown bears?
17.11.2017
Walking as urban outdoor recreation: Public health for everyone
17.11.2017
EU-non-native organism risk assessment scheme
15.11.2017
Human–wildlife conflict in India. Addressing the source
14.11.2017
Social ethology of the wolverine
14.11.2017
Cervid Exclusion Alters Boreal Forest Properties with Little Cascading Impacts on Soils
14.11.2017
Overvåking av dragehode - en pilotstudie
13.11.2017
Undersøkelser av genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaksbestanden i Altaelva
13.11.2017
Heterocope borealis in Norway - A copepod on the move, or on the edge of its natural distribution?
10.11.2017
Hydropower impacts on reservoir fish populations are modified by environmental variation
09.11.2017
Effects of flow events and nutrient addition on stream periphyton and macroinvertebrates: an experimental study using flumes
09.11.2017
Rangifer management controls a climate-sensitive tundra state transition
02.11.2017
Payments for Ecosystem Services as a Policy Mix: Demonstrating the institutional analysis and development framework on conservation policy instruments
02.11.2017
Policy Mixes: Aligning instruments for biodiversity conservation and ecosystem service provision
02.11.2017
Long-term environmental monitoring for assessment of change: measurement inconsistencies over time and potential solutions
02.11.2017
The Phe362Tyr mutation conveying resistance to organophosphates occurs in high frequencies in salmon lice collected from wild salmon and trout
01.11.2017
Positioning of aquatic animals based on time-of-arrival and random walk models using YAPS (Yet Another Positioning Solver)
01.11.2017
Inventering av järv 2017. Bestandsovervåking av jerv i 2017
01.11.2017
Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2016 og 2017. Rapport fra ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning
01.11.2017
Første påvisning av den patogene soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Norge. Bruk av miljø-DNA for påvisning av fremmede arter
31.10.2017
Alpine garden plants from six continents show high vulnerability to ice encasement
31.10.2017
Hjortevilt på Nyhamna. Estimering av bestanden våren 2017 og mulige bestandsregulerende tiltak
27.10.2017
Downstream migration of European eel at three German hydropower stations
27.10.2017
Corrigendum to "Per- and polyfluoroalkyl substances in plasma and feathers of nestling birds of prey from Northern Norway" [Environ. Res. 158 (2017) 277?285], (S0013935117304814), (10.1016/j.envres.20
25.10.2017
The genetic background of Stofnfiskur breed-ing lines of farmed Atlantic salmon
23.10.2017
Correction: Anderson, H.B. et al. Using Ordinary Digital Cameras in Place of Near-Infrared Sensors to Derive Vegetation Indices for Phenology Studies of High Arctic Vegetation. Remote Sens. 2016, 8, 8
23.10.2017
Viruses on the menu: The appendicularian Oikopleura dioica efficiently removes viruses from seawater
23.10.2017
Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer fra 2008 til 2016
19.10.2017
CWD in Norway – a state of emergency for the future of cervids (Phase II). Opinion of the panel on Biological Hazards
17.10.2017
Le fabuleux destin du coucou gris : vie et moeurs du plus étrange des oiseaux
17.10.2017
Der Kuckuck. Gauner der Superlative
12.10.2017
Salinity-induced phenotypic plasticity in threespine stickleback sperm activation
12.10.2017
Increasing water temperatures exacerbate the potential for density dependence in juvenile steelhead
06.10.2017
Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2017
06.10.2017
Restoration of peatland by spontaneous revegetation after road construction
04.10.2017
Size and growth relationships in juvenile steelhead: The advantage of large relative size diminishes with increasing water temperatures
03.10.2017
TransForest: Edelløvskog, gjengroing og naturgoder
03.10.2017
Do hyraxes benefit from human presence in Serengeti?
03.10.2017
Do impala really avoid tourist roads? A response to Mulero-Pázmány, D'Amico & González-Suárez (2016)
02.10.2017
Assessment of the potential connection between Tilia trees and bumblebee Death. Opinion of the Panel on Alien organisms and trade in endangered species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee fo
01.10.2017
Utbruddet av skrantesyke er et tidsskille i norsk naturforvaltning
29.09.2017
Gjess i Nord-Trøndelag. Status september 2017
29.09.2017
Weather affects temporal niche partitioning between moose and livestock
28.09.2017
Hunting promotes spatial reorganization and sexually selected infanticide
28.09.2017
Ecosystem drivers of an Arctic fox population at the western fringe of the Eurasian Arctic
28.09.2017
Trophic niche similarity among sea trout Salmo trutta in Central Norway investigated using different time-integrated trophic tracers
27.09.2017
Harvest regulations and implementation uncertainty in small game harvest management
27.09.2017
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk vår og sommer 2017 – Framdriftsrapport til Mattilsynet september 2017
22.09.2017
Fiskebiologiske undersøkelser i Skjoma. Framdriftsrapport 2017
21.09.2017
Viruses on the menu: The appendicularian Oikopleura dioica efficiently removes viruses from seawater
21.09.2017
Habitat selection of foraging chick-rearing European shags in contrasting marine environments
21.09.2017
Salvage logging of mountain birch after geometrid outbreaks: Ecological context determines management outcomes
21.09.2017
When plenty is not enough: an assessment of the white stumpnose (Rhabdosargus globiceps) fishery of Saldanha Bay, South Africa
21.09.2017
Hjortevilt 1991–2016. Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt
18.09.2017
Per- and polyfluoroalkyl substances in plasma and feathers of nestling birds of prey from northern Norway
15.09.2017
Designing seed mixtures for restoration on alpine soils: who should your neighbours be?
14.09.2017
Male vigilance and presence are important for foraging by female Chinese grouse in the pre-incubation period
14.09.2017
Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater
14.09.2017
Norway's Wolf Policy and the Bern Convention on European Wildlife: Avoiding the “Manifestly Absurd”
14.09.2017
When is it acceptable to kill a strictly protected carnivore? Exploring the legal constraints on wildlife management within Europe’s Bern Convention
13.09.2017
Report of the Workshop on Potential Impacts of Climate Change on Atlantic Salmon Stock Dynamics (WKCCISAL)
13.09.2017
Ocean climate and egg investment in the black-legged kittiwake Rissa tridactyla
12.09.2017
Intermediate ecosystem services: An empty concept?
11.09.2017
Assessment of the risks associated with the import and release of hand-reared mallards for hunting purposes. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norw
11.09.2017
Effects of satellite transmitters on survival in Snowy Owls Bubo scandiacus
11.09.2017
Whose Hydropower? From Conflictual Management into an Era of Reconciling Environmental Concerns; A Retake of Hydropower Governance towards Win-Win Solutions?
11.09.2017
Vannforvaltningsplaner i Norge – opp som en løve, ned som en skinn-fell? En dokumentanalyse av prosessen i regulerte vassdrag med vannkraftproduksjon etter regjeringens godkjenninger i 2016
11.09.2017
Fiskesamfunnet i Storsjøen i 2016. Effekten av reguleringsinngrep, fiske og introdusert krøkle
08.09.2017
Neue Begrenzungen in Europa
08.09.2017
Behaviour and survival of wild Atlantic salmon Salmo salar captured and released while surveillance angling for escaped farmed salmon
07.09.2017
Anti-parasite treatment and blood biochemistry in raptor nestlings
06.09.2017
Migration in geographic and ecological space by a large herbivore
06.09.2017
Assessing the potential of regulating ecosystem services as nature-based solutions in urban areas
06.09.2017
Obduksjon av rådyr - kva finn vi?
04.09.2017
State-and-transition model of ñire forest in NW Patagonia as a tool for sustainable silvopastoral management [Modelo de estados y transiciones de los ñirantales del NO de la Patagonia como herramienta
04.09.2017
Prediction of biodiversity hotspots in the Anthropocene: The case of veteran oaks
04.09.2017
Plastic response by a small cervid to supplemental feeding in winter across a wide environmental gradient
04.09.2017
The role of urban green spaces in care facilities for elderly people across European cities
31.08.2017
Snøugla
31.08.2017
Substantial decline of Northern European peatland bird populations: Consequences of drainage
31.08.2017
The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2016
30.08.2017
Innkrysning av rømt oppdrettslaks i Sognefjorden
29.08.2017
The response of heterotrophic prokaryote and viral communities to labile organic carbon inputs is controlled by the predator food chain structure
29.08.2017
Sensitivity to environmental change of the treeline ecotone and its associated biodiversity in European mountains
29.08.2017
Drivers of treeline shift in different European mountains
29.08.2017
Habitat connectivity affects specialist species richness more than generalists in veteran trees
29.08.2017
Opphevelse av blyhaglforbudet strider mot befolkningens holdninger til blyutslipp i naturen
29.08.2017
Økologisk tilstandsklassifisering og kartlegging av fiskesamfunnet i tre vannforekomster i Glomma mellom Bingsfoss og Sarpsfossen i 2016
28.08.2017
Hydrological and ecological investigations for the restoration of the ecosystem complex Fundu Mare Island
28.08.2017
Evolutionary responses to a changing climate: Implications for reindeer population viability
28.08.2017
International wildlife law: understanding and enhancing its role in conservation
28.08.2017
Nordmenns holdninger til store rovdyr. Endringer fra 2010 til 2017
28.08.2017
Hvilke fuglearter har flest nett-visninger, og deres bestandstrender i TOV-E
25.08.2017
Report of the OSPAR/HELCOM/ICES Working Group on Marine Birds (JWGBIRD), 10–14 October 2016, Thetford, UK
25.08.2017
Tundra greenness
25.08.2017
Mutation predicts 40 million years of fly wing evolution
25.08.2017
Habitatrestaurering i Eira. Forslag til handlingsplan med prioritering av tiltaksområder
25.08.2017
Fiskebiologiske undersøkelser i Selbusjøen og Nea med sideelver i 2016
24.08.2017
Kunnskap og miljøløsninger for havbruksnæringa [Brosjyre]
23.08.2017
The means determine the end – Pursuing integrated valuation in practice
23.08.2017
Spatial distribution of Svalbard rock ptarmigan based on a predictive multi-scale habitat model
22.08.2017
Key-site monitoring in Norway 2016, including Svalbard and Jan Mayen
22.08.2017
Sjøfugl i Norge 2016
22.08.2017
Best practices for assessing forage fish fisheries-seabird resource competition
21.08.2017
The measure and mismeasure of reciprocity in heterostylous flowers
21.08.2017
Divergent evolution and niche differentiation within the common peatmoss Sphagnum magellanicum
21.08.2017
Harmonizing circumpolar monitoring of Arctic fox: benefits, opportunities, challenges and recommendations
21.08.2017
The endangered Arctic fox in Norway—the failure and success of captive breeding and reintroduction
18.08.2017
Marine depth use of sea trout Salmo trutta in fjord areas of central Norway
16.08.2017
Labeling farmed seafood: A review
14.08.2017
Eiendomsrett og menneskerett
14.08.2017
Almås og bøndenes psykiske ulveproblemer
08.08.2017
Gladmelding til villaksen
07.08.2017
Hidden survival heterogeneity of three Common eider populations in response to climate fluctuations
04.08.2017
The evolvability of herkogamy: Quantifying the evolutionary potential of a composite trait
03.08.2017
Influences of migration phenology on survival are size-dependent in juvenile Atlantic salmon (Salmo salar)
02.08.2017
Diving behaviour of Atlantic salmon at sea: effects of light regimes and temperature stratification
02.08.2017
Tracking escaped Atlantic cod (Gadus morhua L.) aggregated around Norwegian farms: Considerations for management strategies
02.08.2017
Nothing succeeds like success narratives: a case of conservation and development in the time of REDD
28.07.2017
Maternal inheritance influences homing and growth of hybrid offspring between wild and farmed Atlantic salmon
26.07.2017
Match between soaring modes of black kites and the fine-scale distribution of updrafts
25.07.2017
Tuhansia kilometrejä taimenen asuinalueita rumpurakenteiden takana
24.07.2017
Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde sommeren 2016
19.07.2017
Estuarine and coastal connectivity of an estuarine-dependent fishery species, Pomadasys commersonnii (Haemulidae)
18.07.2017
Valuing Marine Ecosystem Services Loss from Oil Spills for Use in Cost-Benefi Analysis of Preventive Measures
17.07.2017
The origin of heavy metals and radionuclides accumulated in the soil and biota samples collected in Svalbard, near Longyearbyen
17.07.2017
Overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden. Kilenotovervåking 2016
14.07.2017
Klimaeffektar på svalbardreinens kalvingstidspunkt
13.07.2017
Annual report 2016
13.07.2017
NINA Årsmelding 2016
13.07.2017
Off-stage ecosystem service burdens: A blind spot for global sustainability
12.07.2017
Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2016
12.07.2017
Trace element concentrations in feathers and blood of Northern goshawk (Accipiter gentilis) nestlings from Norway and Spain
12.07.2017
A stage-structured Bayesian hierarchical model for salmon lice populations at individual salmon farms – Estimated from multiple farm data sets
12.07.2017
Factors influencing the spatial ecology of Lake Sturgeon and Walleye within an impounded reach of the Winnipeg River
11.07.2017
Kartlegging av oterfallvilt i Norge. Årsrapport 2016
10.07.2017
Resipientovervåking av Ranaelva - Undersøkelser av bunndyr, vannkvalitet og ungfisktellinger i i 2012 og 2016 i forbindelse med utslipp fra Rana Gruber AS
10.07.2017
Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen
07.07.2017
En ganske ualminnelig Flue af middels Størrelse
07.07.2017
Sex-specific genetic analysis indicates low correlation between demographic and genetic connectivity in the Scandinavian brown bear (Ursus arctos)
06.07.2017
Brukerundersøkelse Jutulhogget vest sommeren 2016
05.07.2017
Performance test and verification of an off-the-shelf automated avian radar tracking system
05.07.2017
Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene
05.07.2017
Tiltaksplan for Segeråga i Rødøy og Meløy kommuner, Nordland. Forslag til rehabilitering og avbøtende tiltak etter nydyrking, samt habitat- og fiskefor-sterkingstiltak for sjøørret og laks i vassdrage
05.07.2017
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport for 2016
05.07.2017
Enningdalsvassdraget, en ferskvannsbiologisk dokumentasjon. Del 2 - Fisk
05.07.2017
Vurdering av konsekvenser for fisk ved endredefyllingskrav for Tesse, Lom og Vågå kommuner
04.07.2017
Spredning av ørekyt. Ødelegger aurevatn
04.07.2017
Spredning av gjedde. Ødeleggende for aurebestander
04.07.2017
Canadarøye -fremmed fisk med potensial for stor skade
04.07.2017
Undersøkelse av dyreplankton og fisk i et utvalg vann i Østfold etter avsluttet kalking
03.07.2017
Vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Underlag til konsekvensutredningen for Johan Castberg
03.07.2017
Perfluorinated substances and telomeres in an Arctic seabird: Cross-sectional and longitudinal approaches
30.06.2017
NiN i ferskvann. Utprøving av kartleggingsmetodikk i elv og kobling til typologi i vannforskriften
30.06.2017
Tapt areal og produksjonsevne for sjøørretbekker i Trondheim kommune
29.06.2017
Intense prospecting movements of failed breeders nesting in an unsuccessful breeding subcolony
29.06.2017
Bruken og brukarane av Breheimen 2016. Kasse- og etterundersøking
28.06.2017
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2016
28.06.2017
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2016
28.06.2017
Forslag til videre arbeid
28.06.2017
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Barentshavet
28.06.2017
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Hav
28.06.2017
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Naturlig åpne områder under skoggrensa
28.06.2017
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Våtmark
28.06.2017
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Fjell
28.06.2017
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Skog
28.06.2017
Fagsystem for vurdering av god økologisk tilstand
28.06.2017
Relevante kunnskaps- og klassifiseringssystemer
28.06.2017
Innledning
28.06.2017
Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd
28.06.2017
Brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvern-områder sommeren 2016
28.06.2017
Status for norske laksebestander i 2017
28.06.2017
Klimautfordringer og arealforvalting for reindrifta i Norge. Kunnskapsstatus og forslag til tiltak – eksempler fra Troms. (6/2017)
27.06.2017
Lufsjåtangen og villrein. Rapport fra et dialogseminar om villreinens bruk av Lufsjåtangen på Hardangervidda
27.06.2017
Vindkraft og reinsdyr. - En kunnskapssyntese
27.06.2017
Reisaelva 2016. Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand
27.06.2017
Problemkartlegging og overvåking av små sidevassdrag til Gaula. Årsrapport 2016
26.06.2017
Tanalaksen i klimaendringens tidsalder
26.06.2017
Hvordan skal vi klare å gjenoppbygge tanalaksen?
26.06.2017
Genetikk - et nytt redskap i lakseforvaltningen
26.06.2017
Hvorfor sliter laksen i Tana?
26.06.2017
Tanalaksen fra krybbe til død
26.06.2017
Framande artar med planteimport. Framlegg til tiltak og overvaking
26.06.2017
Timing and pattern of annual silver eel migration in two European watersheds are determined by similar cues
26.06.2017
Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk
23.06.2017
Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2016
23.06.2017
Growth variable-specific moisture and temperature limitations in co-occuring alpine tree and shrub species, central Himalayas, Nepal
23.06.2017
Ferdsel i Forollhogna villreinområde [Småskrift]
23.06.2017
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2016
23.06.2017
Biologisk overvåking av Gaula ved Støren i 2016 i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2016
22.06.2017
Svalbard pink-footed goose population status report 2016-2017
22.06.2017
Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2016
22.06.2017
Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016
22.06.2017
Edelkreps (Astacus astacus). Naturfaglig utredning og forslag til samordning av overvåkingsprogrammene for edelkreps og krepsepest
21.06.2017
Genetic consequences of conservation management: the case of the Arctic fox (Vulpes lagopus) in Scandinavia
21.06.2017
The effect of management on effective population size in the Arctic fox (Vulpes lagopus) metapopulation in Scandinavia
21.06.2017
Brukerundersøkelse Ånderdalen nasjonalpark sommeren 2016
20.06.2017
Background invertebrate herbivory on dwarf birch (Betula glandulosa-nana complex) increases with temperature and precipitation across the tundra biome
19.06.2017
Some like it deep: Intraspecific niche segregation in ruffe (Gymnocephalus cernua)
19.06.2017
Female turnover rate differs between two Northern Goshawk Accipiter gentilis nesting areas, as revealed by DNA analysis of moulted feathers
19.06.2017
A peaceful place in the city—A qualitative study of restorative components of the cemetery
19.06.2017
Challenges and science-based implications for modern management and conservation of European ungulate populations
19.06.2017
Scavenging on a pulsed resource: quality matters for corvids but density for mammals
19.06.2017
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2016
19.06.2017
Velferdskriterier i reindriften – En studie av velferdsindikatorer og mulige kvalitetskriterier for rein og reinkjøtt
18.06.2017
The on-board live storage of Atlantic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) caught by trawl: Fish behaviour, stress and fillet quality
15.06.2017
Possible Anthropogenic Sources of Toxic Elements in Snow Bunting Nestlings (Plectrophenax nivalis) in Adventdalen, Svalbard
15.06.2017
Landscape selection by migratory geese: Implications for hunting organisation
15.06.2017
The Impact of Control Methods for Eurasian Watermilfoil (Myriophyllum spicatum, L.) on Western Ridged Mussel (Gonidea angulata, Lea): Does Rotovation Harm the Mussel?
15.06.2017
Inventering av lodjur 2017 (reviderad version). Bestandsovervåking av gaupe 2017 (revidert utgave)
15.06.2017
Disentangling the role of sea lice on the marine survival of Atlantic salmon
15.06.2017
Feasibility study for kulan (Equus hemionus kulan) reintroduction into the central steppe of Kazakhstan
14.06.2017
Comprehensive microsatellite baseline for genetic stock identification of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in northernmost Europe
12.06.2017
Sett elg- og sett hjort-rapportering. Bør vi endre registreringsinstruksen?
12.06.2017
Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Årsrapport for 2016
09.06.2017
Elvemusling og ørret i Drakstelva, Selbu. Kartlegging (basisundersøkelse) i forbindelse med innføring av minstevannføringsslipp til Drakstelva
06.06.2017
Muskox Health Ecology Symposium 2016: Gathering to Share Knowledge on Umingmak in a Time of Rapid Change
06.06.2017
Fremmede arter ved planteimport. Kartlegging og overvåking 2014–2016
06.06.2017
Impact of climate change on alpine vegetation of mountain summits in Norway
06.06.2017
Salmon lice infestations on sea trout predicts infestations on migrating salmon post-smolts
06.06.2017
Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999-2015
06.06.2017
Villreinen i Rondane sørområde - Fampen. Status og arealbruk
04.06.2017
Do levels of per- and polyfluorinated alkylated substances (PFASs) in snow bunting eggs increase with proximity to airports in Svalbard?
02.06.2017
Ecosystem services
01.06.2017
Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark. Endringer fra 2006 til 2016
01.06.2017
Inventering av varg vintern 2016-2017
01.06.2017
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2017
01.06.2017
Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann –resultater 2016
01.06.2017
Evaluering av norsk skogvern i 2016. Dekning av mål for skogvernet og behov for supplerende vern
31.05.2017
Forslag til naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Reviderte naturtypebeskrivelser
31.05.2017
Unintended Consequences in Conservation: How Conflict Mitigation May Raise the Conflict Level - The Case of Wolf Management in Norway
29.05.2017
RenewableReindeer
24.05.2017
Wolf conflicts. A sociological study
24.05.2017
Understanding the drivers of extensive plant damage in boreal and Arctic ecosystems: Insights from field surveys in the aftermath of damage
24.05.2017
A global synthesis of the effects of diversified farming systems on arthropod diversity within fields and across agricultural landscapes
24.05.2017
Approval of Wolves in Scandinavia: A Comparison Between Norway and Sweden
23.05.2017
Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune - Undersøkelser i 2016
23.05.2017
Downstream migration of Atlantic salmon smolts past a low head hydropower station equippped with Archimedes screw and Francis turbines
22.05.2017
Havbruksnæringens konsekvenser for økosystemtjenester og samfunn i nordområdene. Forprosjekt Balsfjorden
19.05.2017
Gode nyheter om unge forskeres karriereveier
19.05.2017
Tenk nytt om tellekanter, Haugstad!
19.05.2017
Future forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway
19.05.2017
Fiskeundersøkelser i Drivavassdraget. Sammenstilling av resultater fra perioden 1977-2015
18.05.2017
Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde sommeren 2016
16.05.2017
Ecosystem Services and Cultural Values as Building Blocks for ‘The Good life’. A Case Study in the Community of Røst, Lofoten Islands, Norway
15.05.2017
Incorporating threat in hotspots and coldspots of biodiversity and ecosystem services
15.05.2017
Multi-colony tracking reveals spatio-temporal variation in carry-over effects between breeding success and winter movements in a pelagic seabird
15.05.2017
Effekter på laks av ulike minstevannslipp i Aura
15.05.2017
Non-native Fish Occurrence and Biomass in 1943 Western Palearctic Lakes and Reservoirs and their Abiotic and Biotic Correlates
12.05.2017
Delineating boundaries of social-ecological systems for landscape planning: A comprehensive spatial approach
12.05.2017
Macrophytes shape trophic niche variation among generalist fishes
12.05.2017
Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Forslag til metodikk
10.05.2017
Circumpolar dynamics of a marine top-predator track ocean warming rates
09.05.2017
Servicii ale ecosistemelor din siturile Natura 2000 Pricop - Huta Certeze si Tisa Superioara
09.05.2017
Unexpected collisions of Willow Ptarmigan with turbine towers at Smøla wind farm in Norway
09.05.2017
Mitigation for birds
09.05.2017
Future research directions to reconcile wind–wildlife interactions
08.05.2017
Small larvae in large rivers: observations on downstream movement of European grayling Thymallus thymallus during early life stages
08.05.2017
Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2015–2016
05.05.2017
When soft waters becomes softer; drivers of critically low levels of Ca in Norwegian lakes
05.05.2017
Socio-environmental integration of hydropower facilities
05.05.2017
Cultural resources and public trust shape attitudes toward climate change and preferred futures?A case study among the Norwegian public
05.05.2017
Brukerundersøkelse i Fulufjellet nasjonalpark sommeren 2016
04.05.2017
Rapid polygenic response to secondary contact in a hybrid species
04.05.2017
Stand structure, recruitment and growth dynamics in mixed subalpine spruce and Swiss stone pine forests in the Eastern Carpathians
04.05.2017
Miljøkonsekvenser knyttet til småskala fornybar kraftforsyning. En litteraturstudie
03.05.2017
Blood transcriptomes and de novo identification of candidate loci for mating success in lekking great snipe (Gallinago media)
02.05.2017
Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde
02.05.2017
Geese in the Arctic
02.05.2017
Elvemusling i Vassbotnbekken og Møllebekken, Birkenes kommune, Aust-Agder. Bestandsstatus og bevaringstiltak
27.04.2017
Overvåking av vassdrag i Hedmark 2016
27.04.2017
Arctic greening from warming promotes declines in caribou populations
26.04.2017
A conceptual framework for understanding the social acceptance of energy infrastructure: Insights from energy storage
25.04.2017
Ulv som skadegjører på bufe, tamrein og hund i Norge: skadehistorikk og skadepotensiale i forhold til ulvens spredningsmønster
25.04.2017
Mesnaelva i Lillehammer. Brukerinteresser og økologi i et bynært, regulert vassdrag
24.04.2017
Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2016 (revidert utgave)
24.04.2017
Bruk av miljø-DNA for overvåking av fremmede fiskearter – utvikling av artsspesifikke markører for gjedde, mort og ørekyt
21.04.2017
Catchment vegetation and temperature mediating trophic interactions and production in plankton communities
21.04.2017
The impact of lions on the demography and ecology of endangered African wild dogs
21.04.2017
The effect of relatedness and pack size on territory overlap in African wild dogs
20.04.2017
Klassifisering av 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks
20.04.2017
Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – status 2017
20.04.2017
The range of the mange: Spatiotemporal patterns of sarcoptic mange in red foxes (Vulpes vulpes) as revealed by camera trapping
20.04.2017
NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2016
19.04.2017
Challenges of managing a European brown bear population; lessons from Sweden, 1943–2013
19.04.2017
Vannøkologiske undersøkelser i små vassdrag i Vannområde Orkla. Resultater fra undersøkelser av vannkvalitet og bunndyr høsten 2016
19.04.2017
Segeråga, Rødøy og Meløy kommune - Fiskebiologiske undersøkelser i 2016
19.04.2017
State and transition model approach in native forests of Southern Patagonia (Argentina): linking ecosystem services, thresholds and resilience
18.04.2017
How to induce defense responses in wild plant populations? Using bilberry (Vaccinium myrtillus) as example
18.04.2017
Forests dynamics in the montane–alpine boundary: a comparative study using satellite imagery and climate data
18.04.2017
Gene flow from domesticated escapes alters thelife history of wild Atlantic salmon
15.04.2017
Nature Health Benefits Session
10.04.2017
Kartlegging av naturtyper i by basert på eksisterende data, høydemodeller og ortofoto
09.04.2017
Fiskebiologiske undersøkelser i Limingen, Nord-Trøndelag, 2016
06.04.2017
Pan-Holarctic assessment of post-release mortality of angled Atlantic salmon Salmo salar
06.04.2017
Fish death in mountain lakes in southwestern Norway during late 1800s and early 1900s – a review of historical data
06.04.2017
Transitions of social-ecological subsistence systems in the Arctic
06.04.2017
Spring phenology shapes the spatial foraging behavior of Antarctic petrels
06.04.2017
Variabel livshistorie hos krøkle (Osmerus eperlanus) i Mjøsa og Randsfjorden
06.04.2017
Elevationally biased avian predation as a contributor to the spatial distribution of geometrid moth outbreaks in sub-arctic mountain birch forest
04.04.2017
Woodland history in SW Norway - comparative insights from a parallel universe
04.04.2017
Sex in murky waters: algal-induced turbidity increases sexual selection in pipefish
04.04.2017
Begrenzte Vielfalt
31.03.2017
The major threats to Atlantic salmon in Norway
30.03.2017
Survival and behaviour of Atlanic salmon smolts passing a run- of- river hydropower facility with a movable bulb turbine
30.03.2017
Movements of dead fish in rivers
30.03.2017
Havørna i Troms og Steigen 2016
30.03.2017
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2016
27.03.2017
Le najboljše od bobrov – prakticni pristopi za ohranitev pozitivnih vplivov bobra in zmanjševanje konfliktov (Å få det beste fra bevrene - praktiske metoder å maksimere fordeler og minimere konflikter
23.03.2017
GPS, GLONASS og Galileo – hvem, hva, hvor?
23.03.2017
Strand-systemet farvel!
22.03.2017
Complex life histories and senescence in plants. Avenues to escape age-related decline?
22.03.2017
Tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen. Utfordringer og tiltak i Nord-Trøndelag og Nordland
22.03.2017
Fiskebiologiske undersøkelser i Vekteren, Nord-Trøndelag, 2016
22.03.2017
Stamlakskontroll 2016
21.03.2017
Norwegian Energy Road Map 2050: Hvilke tiltak og virkemidler bør belyses? Resultater fra arbeidspakke 1 som innspill til videre analyser.
20.03.2017
Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmentering av villreinfjellet
20.03.2017
Karriereveier for økt forskningskvalitet
20.03.2017
Undersøkelser av biologisk mangfold i Hofstadelva, Stjørdal, etter erosjonssikring og restaurering -Resultater og vurderinger fra feltsesongen 2016
20.03.2017
Studier av vandring hos sjøaure fra Driva. Vandringsmønster i elv og sjø i perioden 2009-2011
17.03.2017
Midtsesongevaluering av laksefisket i regi av lokal orvaltning. Vurdering av ordningen
17.03.2017
Demographic influences of translocated individuals on a resident population of house sparrows
15.03.2017
Half a century of genetic interaction between farmed and wild Atlantic salmon: Status of knowledge and unanswered questions
14.03.2017
Kartlegging av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Norge. Resultater fra 2015 og 2016
14.03.2017
Entoloma chamaemori (Entolomataceae, Basidiomycota) — a new boreal species, with isolated phylogenetic position
14.03.2017
Overvåking av påslag av lakselus på sjøørret ved Agdenes i 2016
14.03.2017
En radarbasert undersøkelse av effekten på fugl av merking av høyspentledninger. Pilotprosjekt: Uttesting av metodikk
13.03.2017
In situ measurement of salinity during seaward migration of Atlantic salmon post-smolts using acoustic transmitters with data-storage capabilities and conventional acoustic transmitters
13.03.2017
Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2016
13.03.2017
Problemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Utvikelva, Nord-Trøndelag
10.03.2017
Distribution and population characteristics of the soil mites Diapterobates notatus and Svalbardia paludicola (Acari: Oribatida: Ceratozetidae) in High Arctic Svalbard (Norway)
10.03.2017
Growth responses to climate in a tree-ring network of European beech (Fagus sylvatica L.) from the eastern limit of its natural distribution area
08.03.2017
Rhetoric and hegemony in consumptive wildlife tourism: polarizing sustainability discourses among angling tourism stakeholders
08.03.2017
Protected Geosites in an Urban Area of Norway, Inventories, Values, and Management
08.03.2017
Valuing nature's contributions to people: the IPBES approach
08.03.2017
Ecosystem service bundles along the urban-rural gradient: Insights for landscape planning and management
07.03.2017
Fishing, Forestry and Agriculture: Sustainability and the ‘Norwegian Model’
03.03.2017
Interdisciplinary conservation; meeting the challenge for a better outcome: experiences from sturgeon conservation
03.03.2017
Linking social values of wild reindeer to planning and management options in Southern Norway
03.03.2017
Interactions between local population density and limited habitat resources determine movements of juvenile Atlantic salmon
03.03.2017
Rapid evolution of genetic and phenotypic divergence in Atlantic salmon following the colonisation of two new branches of a watercourse
03.03.2017
Dental microwear textural analyses to track feeding ecology of reindeer: a comparison of two contrasting populations in Norway
03.03.2017
Melaspilea lentiginosula, a species of oceanic pine forests, new to Fennoscandia
03.03.2017
Big data integration: Pan-European fungal species observations' assembly for addressing contemporary questions in ecology and global change biology
03.03.2017
Comparing land use impacts using ecosystem quality, biogenic carbon emissions, and restoration costs in a case study of hydropower plants in Norway
03.03.2017
Redd edelløvskogen nå. Nationen Debatt
02.03.2017
Implementation of the first adaptive management plan for a European migratory waterbird population: The case of the Svalbard pink-footed goose Anser brachyrhynchus
02.03.2017
Combining modelling tools to evaluate a goose management scheme
02.03.2017
Scaring as a tool to alleviate crop damage by geese: Revealing differences between farmers’ perceptions and the scale of the problem
02.03.2017
Position choice and swimming costs of juvenile Atlantic salmon salmo salar in turbulent flow
02.03.2017
Flexibility in otherwise consistent non-breeding movements of a long-distance migratory seabird, the long-tailed skua
02.03.2017
Interpreting ‘favourable conservation status’ for large carnivores in Europe: how many are needed and how many are wanted?
02.03.2017
Born to be wild: effects of rearing density and environmental enrichment on stress, welfare, and smolt migration in hatchery-reared Atlantic salmon
02.03.2017
Climate variability and lake ecosystem responses in western Scandinavia (Norway) during the last Millennium
02.03.2017
Habitategnethetsmodell for lirype - Basert på data fra linjetakseringer på Statskogs eiendommer. Revidert utgave
27.02.2017
Reintroduction of White-tailed Sea Eagle to Ireland: report 2016. Report to National Parks & Wildlife Service, Ireland.
27.02.2017
Ulv på trappa
27.02.2017
Kartlegging av larvespinn av prikkrutevinge Melitaea cinxia på Rauer i Fredrikstad kommune i 2015–2016
23.02.2017
Evaluering av metode for naturfaglige registreringer i skogvernarbeidet basert på Natur i Norge-systemet
20.02.2017
Pop-up satellite archival tag effects on the diving behaviour, growth and survival of adult Atlantic salmon Salmo salar at sea
20.02.2017
The diel vertical migration patterns and individual swimming behavior of overwintering sprat Sprattus sprattus
20.02.2017
Rapid dispersion of escaped meagre (Argyrosomus regius) from a coastal Mediterranean fish farm
20.02.2017
Ulven og det store bildet
20.02.2017
Endring i leveområder for elvesandjeger og stor elvebreddedderkopp ved Gaula. Forekomst og dynamikk av elveører fra 1947 til 2014
17.02.2017
Å skyte ulv er også opprør
17.02.2017
Bernkonvensjonen er en papirtiger
17.02.2017
Hvordan påvirker høstfiske med sportsfiskeredskap overlevelse og atferd hos laks før og under gyting?
14.02.2017
Metal deposition of copper and lead bullets in moose harvested in Fennoscandia
14.02.2017
Hjort i Verdal. Resultater fra merking av hjort i 2005 og 2006
13.02.2017
High-throughput microsatellite genotyping in ecology: improved accuracy, efficiency, standardization and success with low-quantity and degraded DNA
09.02.2017
Risikovurdering av import av delvis skotsk laks fra Skottland til akvakultur i Norge
09.02.2017
Migration corridors for alpine plants among the `sky islands? of eastern Africa: do they, or did they exist?
09.02.2017
Competition between apex predators? Brown bears decrease wolf kill rate on two continents
09.02.2017
Assessing the resilient provision of ecosystem services by social-ecological systems: introduction and theory
09.02.2017
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2016
07.02.2017
Modeling the effects of alternative mitigation measures on Atlantic salmon production in a regulated river.
07.02.2017
Energetic Consequences of Stranding of Juvenile Atlantic Salmon (Salmo salar L.)
06.02.2017
Fisket etter innlandsfisk i Finnmark 2016. Resultater fra en spørreundersøkelse blant fastboende og tilreisende fiskere
03.02.2017
Effects of water level regulation in alpine hydropower reservoirs: an ecosystem perspective with a special emphasis on fish
03.02.2017
Kartlegging av strandmurerbie Osmia maritima i Norge. Resultater fra 2015 og 2016
02.02.2017
Interactions between demography and environmental effects are important determinants of population dynamics
01.02.2017
Does a diet including pellets from salmon cage farms affect the taste of wild saithe (Pollachius virens Linnaeus, 1758)?
30.01.2017
Climate change induced molting mismatch? Mountain hare abundance reduced by duration of snowcover and predator abundance
25.01.2017
Complacency or resilience? Perceptions of environmental and social change in Lofoten and Vesterålen in northern Norway
25.01.2017
Local resources, linear elements and mass-flowering crops determine bumblebee occurrences in moderately intensified farmlands
24.01.2017
Otter monitoring Nyhamna, Aukra. Results 2015
23.01.2017
Cortinarius stjernegaardii and C. kristinae (Basidiomycota, Agaricales), two new European species with a mainly northern distribution
23.01.2017
Quantifying nonadditive selection caused by indirect ecological effects: Comment
23.01.2017
Are hybrids between Atlantic salmon and brown trout suitable long-term hosts of Gyrodactylus salaris during winter?
19.01.2017
Highly dilute water chemistry during late snowmelt period affects recruitment of brown trout (Salmo trutta) in River Sira, Southwestern Norway
19.01.2017
Kunnskapsgrunnlag om ulike scenarier for Snøheimvegen. Effekter på villrein, ferdsel og lokalsamfunn etter åtte års forskning
19.01.2017
The Pursuit of Population Collapses: Long-Term Dynamics of Semi-Domestic Reindeer in Sweden
16.01.2017
Goose management schemes to resolve conflicts with agriculture: Theory, practice and effects
16.01.2017
Climate and density dependence cause changes in adult sex ratio in a large Arctic herbivore
16.01.2017
Ocean migration of pop-up satellite archival tagged Atlantic salmon from the Miramichi River in Canada
14.01.2017
Temporal variation in habitat selection breaks the catch-22 of spatially contrasting predation risk from multiple predators
09.01.2017
On fitness and partial migration in a large herbivore – migratory moose have higher reproductive performance than residents
09.01.2017
Temporal patterns of moose-vehicle collisions with and without personal injuries
09.01.2017
Predation or scavenging? Prey body condition influences decision-making in a facultative predator, the wolverine. Photo gallery
09.01.2017
Phylogeny and new taxonomy of the Booted Eagles (Accipitriformes: Aquilinae)
03.01.2017
Community structure affects trophic ontogeny in a predatory fish
03.01.2017
Community aggregated traits disclose functional responses to seasonal resource fluctuations and spatial heterogeneity
22.12.2016
Evaluating citizen science data for forecasting species responses to national forest management
20.12.2016
Telamonioid Cortinarius species of the C. puellaris group from calcareous Tilia forests
20.12.2016
Everyday use of urban cemeteries: a Norwegian case study
19.12.2016
Maternal winter body mass and not spring phenology determine annual calf production in an Arctic herbivore
14.12.2016
Caught in the mesh: roads and their network-scale impediment to animal movement
01.12.2016
Genetic stock identification of Atlantic salmon caught in the Faroese fishery
01.12.2016
The cuckoo. The uninvited guest
17.11.2016
Hunting promotes sexual conflict in brown bears
02.11.2016
Blood and feather concentrations of toxic elements in a Baltic and an Arctic seabird population
31.10.2016
Genetic stock identification of Atlantic salmon and its evaluation in a large population complex
26.10.2016
Incidental bycatch of northern fulmars in the small-vessel demersal longline fishery for Greenland halibut in coastal Norway 2012–2014
24.10.2016
The cost of migratory prey: seasonal changes in semi-domestic reindeer distribution influences breeding success of Eurasian lynx in northern Norway
21.10.2016
Public visual preferences for dead wood in natural boreal forests: The effects of added information
07.10.2016
Novel microsatellite markers for Dalechampia scandens (Euphorbiaceae) and closely related taxa: application to studying a species complex
23.09.2016
Let’s stay together? Intrinsic and extrinsic factors involved in pair bond dissolution in a recolonizing wolf population
23.09.2016
Seasonality and human disturbance alter brown bear activity patterns: implications for circumpolar carnivore conservation?
14.09.2016
Spatial diffusion modelling of juvenile Atlantic salmon (Salmo salar) shows ontogenetic increase in movement rates
14.09.2016
Cannibalism facilitates gigantism in a nine-spined stickleback (Pungitius pungitius) population
14.09.2016
Temporal variation in circulating concentrations of organochlorine pollutants in a pelagic seabird breeding in the high arctic
12.09.2016
A Fuzzy Rule-based Model for the Assessment of Macrobenthic Habitats under Hydropeaking Impact
17.08.2016
Persistent reduction of segment growth and photosynthesis in a widespread and important sub-Arctic moss species after cessation of three years of experimental winter warming
16.08.2016
Effects of drill cuttings on larvae of the cold-water coral Lophelia pertusa
15.08.2016
Diel migration pattern of Atlantic salmon (Salmo salar) and sea trout (Salmo trutta) smolts: an assessment of environmental cues
11.08.2016
Survival of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) following catch-and-release angling
09.08.2016
Contrasting effects of summer and winter warming on body mass explain population dynamics in a food-limited Arctic herbivore
28.07.2016
Local opposition against high-voltage grids: public responses to agency-caused science policy trolls
12.07.2016
Understanding Constraints and Facilitators to Salmon Angling Participation: Insights From Structural Equation Modeling
11.07.2016
Global change and ecosystem connectivity: how geese link fields of central Europe to eutrophication of Arctic freshwaters
18.04.2016
Incidence and timing of wild and escaped farmed Atlantic salmon (Salmo salar) in Norwegian rivers inferred from video surveillance monitoring
07.04.2016
Diagnosing agrosilvopastoral practices using Bayesian networks
13.01.2016
Linking watershed and microhabitat characteristics: effects on production of Atlantic salmonids (Salmo salar and Salmo trutta)
05.01.2016
Conservation status of freshwater mussels in Europe: state of the art and future challenges
03.12.2019
North Atlantic Energy Network, Appendix D, Norway
05.06.2018
The expansion of red foxes (Vulpes vulpes) into alpine areas: Effects of human-induced subsidies along roads, and consequences for ground-nesting birds
20.04.2018
Status of the western pearlshell mussel (Margaritifera falcata) in the Little Campbell River: Comparison between 2009 and 2015.
16.04.2018
Varmere klima - hva skjer med artene i høyfjellet?
13.04.2018
Eit år i fjellet med Nanna
05.02.2018
Skoleelevers erfaringer med utstillingen TRÅKK i mangfold natur, Norsk skogmuseum. En forskningsbasert evaluering av skoleelevers utbytte
23.01.2018
Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2015
23.01.2018
Vurdering av flaskehalser for røyebestanden i Øyangen, Hurdal/Gran kommuner
22.01.2018
Erfaringer med Norsk skogmuseums utstilling TRÅKK i mangfoldig natur. En forskingsbasert evaluering av skolelevers utbytte
08.01.2018
Segeråga Rødøy kommune – undersøkelser av vannkjemi og biologi
19.12.2017
Med rein på menyen i nord
06.12.2017
Oteren er tilbake etter 50 års fråvære
16.11.2017
Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri
27.10.2017
Assessment of the risks to Norwegian biodiversity from the import and keeping of terrestrial arachnids and insects. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered species of the Norwe
27.10.2017
Assessment of species listing proposals for CITES CoP17. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety
23.10.2017
Health and environmental risk assessment of microbial cleaning products. Scientific Opinion of the Panel on Microbial Ecology of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety
23.10.2017
Health and environmental risk evaluation of microorganisms used in bioremediation. Scientific Opinion of the Panel on Microbial Ecology of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety
23.10.2017
Knowledge base for the assessment of environmental risks by the use of genetically modified virus-vectored vaccines for domesticated animals. Scientific Opinion of the Panel on Microbial Ecology of th
22.10.2017
Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2015
19.10.2017
Assessment of the risks to Norwegian biodiversity from the import and keeping of aquarium and garden pond plants. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the
19.10.2017
Antimicrobial resistance due to the use of biocides and heavy metals: a literature review. Opinion of the Panel Panel on Microbial Ecology of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety
19.10.2017
Risk assessment on import of Australian redclaw crayfish to Norway. Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety
19.10.2017
Risk assessment of marking and tracing methods with regards to the welfare of farmed salmonids. Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety
08.09.2017
Equus: An Ancient Genus Surviving the Modern World. IN: Ransom, JI; Kaczensky, P [Hrsg.]: Wild equids : ecology, management, and conservation.
08.09.2017
Reintroduction of Wild Equids. IN: Ransom, JI; Kaczensky, P [Hrsg.]: Wild equids : ecology, management, and conservation
31.08.2017
Hvitkinngåsa
11.08.2017
Vannøkologiske undersøkelser i vannområde Nea i 2013
30.06.2017
Jacob Nikolai Wilses dambruksanlegg for oppdrett av karuss på Spydeberg prestegård - En plan for gjenskaping av anlegget fra 1770-åra
07.06.2017
Beitemarkssopp i Oslo og Akershus
07.06.2017
Advances in understanding the impacts of escaped farmed salmon on the genetic integrity of wild Atlantic salmon
07.06.2017
Advances in understanding the impacts of sea lice on wild Atlantic Salmon
22.05.2017
Jerven - og en verden i endring
09.05.2017
Mitigating wind energy impacts on wildlife: approaches for multiple taxa
24.04.2017
ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften
06.04.2017
Evaluering av tiltak for å fremme bærekraftig sameksistens mellom fiskeri og havbruksnæring (ProCoEx)
27.03.2017
Annual report on health monitoring of Wild anadromous salmonids in Norway (Annual report 2015)
14.03.2017
Refugee fences fragment wildlife
10.03.2017
The post-treatment control programme to ascertain freedom from infection with Gyrodactylus salaris in Atlantic salmon 2015
10.03.2017
The surveillance programme for Gyrodactylus salaris in Atlantic salmon and rainbow trout in Norway 2015
10.03.2017
The surveillance programme to map the occurrence of Gyrodactylus salaris in the Drammenselva catchment in 2014 – 2015
09.03.2017
Health and environmental risk assessment of microbial cleaning products
08.03.2017
Records of bilateral gynandromorphism in three species of ants (Hymenoptera, Formicidae) in Norway
07.03.2017
Prionsjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD) påvist på hjortedyr i Noreg
06.03.2017
Spillemidlene må brukes til å bedre folkehelsen. Kronikk
02.03.2017
Results of IEA Wind Adaptive Management White Paper
01.03.2017
Final report of the Working Group on Integrated Assessments of the Norwegian Sea (WGINOR) 7-11 December 2015, Reykjavik, Iceland
01.03.2017
Assessment of acid sensitive lakes in Norway: ecological status based on water chemistry and biology
01.03.2017
Effekter av langtransporterte forurensinger i norske innsjøer – forsuringstilstand og trender. Inkludert nye overvåkingsdata fra 2012-2014.
01.03.2017
ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.
01.03.2017
Nasjonal overvåking av forsuringseffekter i innsjøer: Økologisk tilstand basert på vannkjemi og biologi.
01.03.2017
Migration, prospecting, dispersal? What host movement matters for infectious agent circulation?
01.03.2017
Report of the Joint OSPAR/HELCOM/ICES Working Group on Seabirds (JWGBIRD), 9-13 November 2015, Copenhagen, Denmark
27.02.2017
Et folkeprosjekt: måker i byer og tettbygde strøk
27.02.2017
Contaminants in northern fulmars (Fulmarus glacialis) exposed to plastic
27.02.2017
Key-site monitoring in Norway 2015, including Svalbard and Jan Mayen
23.02.2017
Hydrographic features of anguillid spawning areas: Potential signposts for migrating eels
23.02.2017
From steps to home range formation: species-specific movement upscaling among sympatric ungulates
23.02.2017
Benthic macroinvertebrates in lake ecological assessment: A review of methods, intercalibration and practical recommendations
23.02.2017
Banning paraphylies and executing Linnaean taxonomy is discordant and reduces the evolutionary and semantic information content of biological nomenclature
21.02.2017
Videoovervåking av eremittens hule II
21.02.2017
Skaper myter med kunnskapsmangel og feiltolkning
21.02.2017
Myter om reindriftsforskning
21.02.2017
COAT Varanger
21.02.2017
Vil overvåke klimatrusselen
21.02.2017
Raske klimaendringer gir overraskelser. Kronikk Svalbardposten 08.07.2016
20.02.2017
Recapturing escaped fish from marine aquaculture is largely unsuccessful: alternatives to reduce the number of escapees in the wild
20.02.2017
Seeking explanations for recent changes in abundance of wintering Eurasian Wigeon (Anas penelope) in northwest Europe
20.02.2017
Functional infertility in a wild passerien bird
20.02.2017
Wildlife in a Politically Divided World: Insularism Inflates Estimates of Brown Bear Abundance
17.02.2017
Den siste ulvejakta
17.02.2017
Undergraver forskningen
17.02.2017
Har Trump inntatt Stortinget?
17.02.2017
«Vær så god, Gunnar Gundersen»
17.02.2017
NINA, Dalen, folket og ulven
17.02.2017
Motstanderne danser med ulvefakta
17.02.2017
Dalens glideflukt
17.02.2017
Erik Dalen og ulven
15.02.2017
Polyp activity estimation and monitoring for cold water corals with a deep learning approach
14.02.2017
Maternal age at maturation underpins contrasting behavior in offspring
14.02.2017
Restaurering av natur i Norge - hvordan skal vi bli flinkere og mer effektive?
10.02.2017
Impact of marine vertebrates on Antarctic terrestrial micro-arthropods
09.02.2017
Tiltaksrettet kartlegging og overvåking av fremmed ferskvannsfisk - en tilstandsvurdering av spredningen pr. 2016
07.02.2017
Overvåkning av avrenning fra dagbrudd. Sibelco Nordic AS, Åheim Plant.
07.02.2017
Fiskeundersøkelser i Storflya, Øvre Namsen, 2016
02.02.2017
Spillemidlene må brukes til å bedre folkehelsen
02.02.2017
Diet of adult and immature black guillemots Cepphus grylle
01.02.2017
Hekkebestanden av grågås øker fortsatt i Trondheimsfjorden.
31.01.2017
Oppfølging av vegetasjonsetablering langs Elgsjøvegen, Oppdal kommune
31.01.2017
Gytefisktellinger i Børsaelva og Vigda. Årsrapport 2016
30.01.2017
New records of parasitic Hymenoptera associated with ants, including four new species to Norway
30.01.2017
Platyceraphron Kieffer, 1906 (Hymenoptera, Megaspilidae) in the Nordic countries
24.01.2017
Gytefisktellinger i Søa- og Åelvvassdragene, Hemne kommune
23.01.2017
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Nærøyfjorden landskapsvernområde er for ferdsel. Landgangslokalitetar ved Nærøyfjorden, den nye Sivlestien langs Stalheimskleivi, og ferdselsruta gjennom
20.01.2017
Behavioural Responses of Moulting Barnacle Geese to Experimental Helicopter Noise and a Predator
20.01.2017
Forslag til samordning av overvåkingsprogrammene på fjellrev i Norge og Sverige
19.01.2017
Naturtypekartlegging i Rindal kommune (Møre og Romsdal) 2015
18.01.2017
Kvalitetsheving og rekartlegging av skoglokaliteter i Oppland
18.01.2017
Undersøkelse av naturfaglige verdier på Tangerud, Oslo, i forbindelse med utbyggingsplaner
18.01.2017
Kartlegging av kalkskog i Rogaland og Sør-Trøndelag i 2015
18.01.2017
Naturfaglige registreringer av 12 områder fordelt på fem fylker på Statskog SFs eiendommer
18.01.2017
Miljødesign Mandalselva – Fysiske biotoptiltak på strekningen fra Kavfossen til utløpet av Bjelland kraftverk
16.01.2017
Ekstern evaluering av Friluftslivets år 2015. Samarbeid, informasjon og kommunikasjon
09.01.2017
A new valuation school: Integrating diverse values of nature in resource and land use decisions
04.01.2017
Ein fin landskapsflora. Melding av boka "Ville blomar i Sunnhordaland" av Jan Rabben og Kari Lønning Aarø
04.01.2017
Dragehode Dracocephalum ruyschiana. Forslag til overvåkingsopplegg
02.01.2017
Undersøker samspillet mellom blåbær og humler i fjellet
02.01.2017
Effekter av spredning av karpefisk på biologisk mangfold. En litteraturgjennomgang
02.01.2017
Kori bustard (Ardeotis kori struthiunculus) occurrence in the Serengeti grass plains, northern Tanzania
02.01.2017
Forsknings- og utredningsbehov for videreutvikling av reiselivet i Innlandet. Resultater fra en workshop og en spørreundersøkelse
31.12.2016
Interessante Phlegmacium-Funde um Urbino
29.12.2016
DNA-basert overvåking av den norske jervebestanden 2016
29.12.2016
«Innendørs blir fantasien innestengt»: Om nærnaturens betydning i barns hverdagsliv
27.12.2016
Forekomst av pattedyr i ravinedalen ved Storler. Overvåking av viltaktiviteten med hovedvekt på hjortevilt sommeren og høsten 2016
27.12.2016
Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Filling, Skamsdalssetrin og beiteområde ved Sletthella i Lesja kommune
23.12.2016
Overvaking av kongeørn i Noreg 2016. Resultat frå 12 intensivt overvaka område
22.12.2016
Home ranges, habitat and body mass: Simple correlates of home range size in ungulates
20.12.2016
Bille-inventering i det foreslåtte skogreservatet Gølløvtjønnberget i Midtre Gauldal, med særlig fokus på Phryganophilus ruficollis
20.12.2016
Innspill til forvaltningsplan for Steinvika og Langesundstangen naturreservater i Telemark - Geologi
20.12.2016
Habitat specificity of selected grassland fungi in Norway
20.12.2016
Redaktøren har ordet: Det grønne skiftet?
19.12.2016
Edelkreps i Mjøsdistriktet
19.12.2016
Leder
19.12.2016
Physiological reactions to capture in hibernating brown bears
19.12.2016
Tundra greenness
19.12.2016
Commercial gillnetting is more stressful for saithe (Pollachius virens L.) than jigging: but is fillet quality affected?
19.12.2016
The rich sides of mountain summits – a pan-European view on aspect preferences of alpine plants
16.12.2016
North Fennoscandian mountain forests: History, composition, disturbance dynamics and the unpredictable future
16.12.2016
Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2015
15.12.2016
Estimation des tendances démographiques des populations d’orignaux de la Seigneurie de Beaupré par une approche de science collaborative (Using hunter observations and harvest data for monitoring wild
15.12.2016
«A good sport and a real gentleman?» - hvordan det 400 år gamle britiske sportsfiskeidealet påvirker normer i dagens norske sportsfiske
15.12.2016
Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Resultater fra første overvåkingsomløp 2013-2015
15.12.2016
First-time Migration in Juvenile Common Cuckoos Documented by Satellite Tracking
14.12.2016
Effects of flow regime on benthic algae and macroinvertebrates - A comparison between regulated and unregulated rivers
13.12.2016
Forslag til terrestriske forvaltningsprioriterte naturtyper FPNT. Ansvarsnaturtyper, levested for truede og prioriterte arter og viktige økologiske funksjonsområder
13.12.2016
Determining threshold values for barcoding fungi: lessons from Cortinarius (Basidiomycota), a highly diverse and widespread ectomycorrhizal genus
13.12.2016
Fjellrev i Norge 2016. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev
12.12.2016
Villreinen og mennesket: Ferdsel og forstyrrelse
12.12.2016
Forskningsprosjektet "Horisont Snøhetta"
12.12.2016
Sårbarhetsvurdering av to skogsreservater i Oslomarka. Gardlaushøgda og Lillomarka
09.12.2016
Trees enhance soil carbon sequestration and nutrient cycling in a silvopastoral system in south-western Nicaragua
08.12.2016
Applicability of economic instruments for protecting ecosystem services from cultural agrarian landscapes in Doñana, SW Spain
07.12.2016
Major factors affecting the diversity of aquatic insects in 13 streams with contrasting riparian vegetation in the river Tana, North Norway
07.12.2016
Evaluating the Ryman–Laikre effect for marine stock enhancement and aquaculture
06.12.2016
Gåsejakt i Nord-Trøndelag. Spørreundersøkelse om gåsejegeres holdninger til forvaltning av kortnebbgås.
06.12.2016
Two introduced species of Typhlocybinae (Hemiptera, Cicadellidae) new to Norway
05.12.2016
The science, policy and practice of nature-based solutions: An interdisciplinary perspective
05.12.2016
Nyfunn av hvit skogfrue Cephalanthera longifolia i Tysnes, Hordaland, samt litt om artens økologi og skjøtselsbehov
02.12.2016
Elvemusling i Storelva (Vegårvassdraget), Aust-Agder
01.12.2016
Sårbarhetsvurdering av to innfallsporter til Rondane nasjonalpark : Høvringen og Mysusæter
01.12.2016
Koekoek. Beeld van een onverwachte gast
30.11.2016
Early careers on ecohydraulics: challenges, opportunities and future directions
30.11.2016
Upstream passage of potamodromous cyprinids over small weirs: the influence of key-hydraulic parameters
30.11.2016
Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. – Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0)
30.11.2016
Snow season variability in a boreal-Arctic transition area monitored by MODIS data
28.11.2016
Liian monen vaelluskalan nousu pysähtyy rumpurakenteeseen
28.11.2016
DNA double-strand breaks in incubating female common eiders (Somateria mollissima): Comparison between a low and a high polluted area
27.11.2016
Good-bye to tropical alpine plant giants under warmer climates? Loss of range and genetic diversity in Lobelia rhynchopetalum
26.11.2016
Recreational preferences along a naturalness-development continuum: Results from surveys in two unequal urban forests in Europe
24.11.2016
Spillemidlene må brukes til å bedre folkehelsen
23.11.2016
Multi-criteria decision analysis and cost-benefit analysis: comparing alternative frameworks for integrated valuation of ecosystem services
22.11.2016
Eco-physiological responses of cold-water corals to anthropogenic sedimentation and particle shape
22.11.2016
Fiskemåtar i fjellet i eldre tid
22.11.2016
Auren i Jotunheimen - når vart han innført, og kor kom han frå?
21.11.2016
A probabilistic algorithm to process geolocation data
21.11.2016
Menegazzia in Mexico and the Caribbean Islands
17.11.2016
Can hunting data be used to estimate unbiased population parameters? A case study on brown bears
17.11.2016
Optimal size at seaward migration in an anadromous salmonid
16.11.2016
Temporal effects of hunting on foraging behavior of an apex predator: Do bears forego foraging when risk is high?
11.11.2016
Flowering in the rich fen species eriophorum latifolium depends on climate and reproduction in the previous year
10.11.2016
Rangifer tarandus
10.11.2016
Kortere snøvintre - økt predasjon på hare.
09.11.2016
Økt samfunnsaksept for fornybar energi. Hvordan redusere konflikter under planlegging, utbygging og drift?
09.11.2016
Landbasert vindkraft. Utfordringer for fugl, flaggermus og rein
09.11.2016
Dyreliv og kraftledninger. Miljø- og forsyningsmessige utfordringer
07.11.2016
Forbedrede metoder for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser
07.11.2016
Lokal og tradisjonell økologisk kunnskap i forskning og forvaltning av laks. En forstudie
06.11.2016
No mitigating effects of roadside vegetation clearing on ungulate-vehicle collisions in Nord-Trøndelag
06.11.2016
Climate trends, weather fluctuations and calving phenology in Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus)
03.11.2016
Genetisk viktige ulver og forskning
03.11.2016
Ulveinnvandring fra øst – hva sier forskningen?
03.11.2016
Naturlig innvandring av ulv
03.11.2016
Debatten rundt rovdyrene i Norge består i økende grad av løgner og propaganda
03.11.2016
Naturforskere - rovdyrenes spredningsevne gir opphav til myter
03.11.2016
Rovdyrenes spredningsevne gir opphave til myter
03.11.2016
Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2016
03.11.2016
Increasing border security fences are a lethal problem for wildlife
02.11.2016
Weak geographical structure in sperm morphology across the range of two willow warbler Phylloscopus trochilus subspecies in Scandinavia
02.11.2016
Isolation and characterization of novel microsatellite loci in the genome of the dragonhead sap beetle Thymogethes norvegicus (Coleoptera: Nitidulidae)
02.11.2016
Lakselus: Kunnskapshull eller manglende forståelse for kunnskap?
02.11.2016
The influence of weather conditions during gestation on life histories in a wild Arctic ungulate
02.11.2016
Constraining forest certificate's market to improve cost-effectiveness of biodiversity conservation in São Paulo state, Brazil
01.11.2016
ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften.
01.11.2016
Tidligere jaktstart fører til økt avskytning i hjortens sommerområder
31.10.2016
Gatelangs i Oslo: Russehumleblom
31.10.2016
Gatelangs i Oslo: Fiolett ungarskvikke
31.10.2016
Ballblom
28.10.2016
Lakselus: Kunnskapshull eller manglende forståelse for kunnskap?
28.10.2016
Nabolagets ville vekster: Jeg dyrker krypsoleie
28.10.2016
Effekt av sykling og ridning på vegetasjon langs stier. Resultater fra en feltstudie
27.10.2016
Fordeling av gjess og jaktorganisering i Nord-Trøndelag om høsten
26.10.2016
Public perceptions of biodiversity in Norway: From recognition to stewardship?
25.10.2016
Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2016
25.10.2016
Population-level variation in juvenile brown trout growth from different climatic regions of Norway to an experimental thermal gradient
24.10.2016
Konsekvensvurdering i forbindelse med omreguleringssak for et LNF-område på Naustholmen, Lovund
24.10.2016
Late snow melt moderates herbivore disturbance of the Arctic tundra
21.10.2016
Using ordinary digital cameras in place of near-infrared sensors to derive vegetation indices for phenology studies of high arctic vegetation
20.10.2016
Life-history Effects of Metal contamination in Arctic snow buntings (Plectrophenax nivalis) breeding in Adventdalen, Svalbard
20.10.2016
Contamination in an Arctic Environment: Abiotic and Biotic Impacts of Local Pollution
19.10.2016
Aure som indikator på tilstand hos fisk i ferskvann.
17.10.2016
Ferdselsrelaterte forstyrrelser på fugl i Jærstrendene landskapsvernområde
17.10.2016
Overvåking av fiskebestander i store innsjøer. Metodeutprøving og anbefalinger
14.10.2016
Langsiktige tiltak langs E6 over Kvænangsfjellet, Troms. Konsekvensutredning, deltema naturmangfold
13.10.2016
Overvåkning av resipientforholdene i Leirvågbekken, ved HAMOS Forvaltning IKS på Hitra
12.10.2016
Multilevel processes and cultural adaptation: examples from past and present small-scale societies
11.10.2016
Empirical observations of the spawning migration of European eels: The long and dangerous road to the Sargasso Sea
07.10.2016
Vegetation Type and Demography of Low Density Willow Ptarmigan Populations
07.10.2016
Knowledge base for the assessment of environmental risks by the use of genetically modified virus-vectored vaccines for domesticated animals
07.10.2016
Bærums vidstrakte kalksteins-villastrøk
07.10.2016
Perceptions of environmental justice and the conflict surrounding large carnivore management in Norway — Implications for conflict management
06.10.2016
Biologisk overvåking av Gaula ved Støren i 2015 knyttet til utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg
04.10.2016
Downstream migration of Atlantic salmon smolt at three German hydropower stations
03.10.2016
Genetic rescue in a severely inbred wolf population
03.10.2016
Insights into woodland expansion in the Cairngorms National Park
03.10.2016
Nytt om sett hjort - jaktformen fjernes, mens kravet om skille mellom innmarks- og utmarksjakt skjerpes
03.10.2016
Få morløse kalver etter jakta
03.10.2016
Hvor viktig er egentlig det moderne skogbruket for elgen?
01.10.2016
Predators That Kill Humans: Myth, Reality, Context and the Politics of Wolf Attacks on People
01.10.2016
DNA metabarcoding reveals diet overlap between the endangered walia ibex and domestic goats - Implications for conservation
30.09.2016
Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2015. En fullskala test av modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse.
30.09.2016
Kunnskapsstatus som grunnlag for kapasitetsjustering innen produksjonsområder basert på lakselus som indikator
30.09.2016
Fremdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i mai og juni 2016
30.09.2016
Fremdriftsrapport til Mattilsynet - Lakselusinfestasjon på vill laksefisk sommeren 2016
30.09.2016
Utprøving av ny metodikk for sett elg og sett hjort
30.09.2016
Dyrepåkjørsler på jernbanen
30.09.2016
Hvordan kan vi bedre spore bestandsendringer fra sett elg-data?
30.09.2016
Er elgen månesyk?
30.09.2016
Nasjonalparker vil ikke redde rovdyrene i Norge
30.09.2016
Carnivore research can shape wildlife management policies
30.09.2016
Human Dimensions of Wild Equid Management Exploring the Meanings of “Wild”
30.09.2016
Mainstreaming coexistence with wildlife: reply to Gallagher
30.09.2016
Co-adaptation is key to coexisting with large carnivores
30.09.2016
Ekstensiv overvåking av hekkebestander av fugl
30.09.2016
Spurvefugl
30.09.2016
Hønsefugl
30.09.2016
Rovfugler
30.09.2016
Smågnagere
30.09.2016
Bjørkemålere
30.09.2016
Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Børgefjell og oppstart av ny overvåkingsserie i Solhomfjell 2015
30.09.2016
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2015
30.09.2016
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Børgefjell
30.09.2016
TOV-områdene – naturforhold, klima, beitepåvirkning
30.09.2016
Innledning
30.09.2016
Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater
30.09.2016
Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva. Samlerapport for 2011-2015
29.09.2016
Åpen publisering + fagbibliotek = sant
29.09.2016
Sarcoptic mange in the Scandinavian wolf Canis lupus population
29.09.2016
Hydromorphological factors, stream power and fish habitat
28.09.2016
Changes in greening in the high Arctic: Insights from a 30 year AVHRR max NDVI dataset for Svalbard
27.09.2016
Degenerative Encephalopathy in Nova Scotia Duck Tolling Retrievers Presenting with a Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder
27.09.2016
Assessment of risks to Norwegian biodiversity from the import and keeping of terrestrial arachnids and insects
27.09.2016
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2015
26.09.2016
Health and Environmental Risks from Lead-based Ammunition: Science Versus Socio-Politics
26.09.2016
Interaksjon mellom fiskeoppdrett og fiskeressurser på kysten
26.09.2016
Elgsjøen – matfat i tusen år
26.09.2016
Reintroduction of threatened fungal species via inoculation
26.09.2016
Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen
23.09.2016
Estimating wolf (Canis lupus) population size from number of packs and an individual based model
23.09.2016
Smaller saami herding groups cooperate more in a public goods experiment
22.09.2016
Storskala kartlegging av sjøfuglenes arealbruk utenfor hekkesesongen –SEATRACK
22.09.2016
Land use in Norway and Scotland
22.09.2016
Bestandsovervåking av gaupe i 2016. Inventering av lodjur 2016
22.09.2016
Kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Om spillemidlenes betydning for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet
21.09.2016
Hvorfor går rypebestanden tilbake?
20.09.2016
NINA Årsmelding 2015
20.09.2016
Annual report 2015
20.09.2016
Elektrisk båtfiske i Tanaelva. Kartlegging av fiskesamfunn i september 2014
16.09.2016
Rumpurakenteissa runsaasti puutteita
16.09.2016
Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2015
15.09.2016
First case of chronic wasting disease in Europe in a Norwegian free-ranging reindeer
15.09.2016
Intensity of space use reveals conditional sex-specific effects of prey and conspecific density on home range size
15.09.2016
Describing Human–Wildlife Interaction from a European Perspective
15.09.2016
Why conserve biodiversity? A multi-national exploration of stakeholders’ views on the arguments for biodiversity conservation
15.09.2016
The European Butterfly Indicator for Grassland species 1990-2015. Report VS2016.019,
14.09.2016
Barns lek i natur – i spennet fra selvutfoldelse til kontroll
14.09.2016
Influence of prey abundance and abiotic factors on the long-term home-range and movement dynamics of spotted grunter Pomadasys commersonnii in an intermittently open estuary
13.09.2016
Sjøfugl i Norge 2015. Resultater fra SEAPOP-programmet
13.09.2016
Biochemical foundations of health and energy conservation in hibernating free-ranging subadult brown bear ursus arctos
13.09.2016
Funn av fremmede maurarter i Norge i 2015
13.09.2016
Vannøkologiske undersøkelser i Botngårdsvassdraget og utløps-/tilløpsbekker til Eidsvatnet, Bjugn kommune, i 2015. Undersøkelser av bunndyr, ungfisk og problemkartlegging i henhold til vannforskriften
12.09.2016
Nearby farms are a source of lice for wild salmonids: a reply to Jansen et al. (2016)
12.09.2016
Vannforskriften og Bjørnfjellområdet. Innledende undersøkelser
09.09.2016
Developing MSc education in nature-based tourism
09.09.2016
Atlantic Upland Native Woodland Restoration in Norway and the benefits for small landowners (and everyone else)
09.09.2016
Large Carnivores in Human-Dominated Landscapes of India
09.09.2016
Modelling the effects of stranding on the Atlantic salmon population in the Dale River, Norway
08.09.2016
Landscape relatedness: detecting contemporary fine-scale spatial structure in wild populations
08.09.2016
Do beaver dams reduce habitat connectivity and salmon productivity in expansive river floodplains?
07.09.2016
The Eurasian Beaver Handbook: Ecology and Management of Castor fiber
06.09.2016
Eutropia: Integrated Valuation of Lake Eutrophication Abatement Decisions Using a Bayesian Belief Network
06.09.2016
Hunting migratory geese: is there an optimal practice?
06.09.2016
Environmental factors affecting numbers of pink-footed geese Anser brachyrhynchus utilising an autumn stopover site
06.09.2016
Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge II – jakten fortsetter ...
05.09.2016
SEATRACK- Where do seabirds go after the breeding season?
31.08.2016
Kongeørn som tapsårsak for sau og lam. Tapsstudier i Rødsjø beiteområde 2014-2015
30.08.2016
From greening to browning: Catchment vegetation development and reduced S-deposition promote organic carbon load on decadal time scales in Nordic lakes
29.08.2016
Bedre pollinering med humler og honningbier i rødkløverfrøavlen
28.08.2016
Ecological implications from spatial patterns in human-caused brown bear mortality
26.08.2016
Predasjon av tamrein fra gaupe og jerv. Et dataunderlag for beregning av tap av tamrein til gaupe og jerv
26.08.2016
Linselusa
26.08.2016
Redaktøren har ordet: Innst. 294 S (2015-2016)
25.08.2016
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2015
23.08.2016
At-sea distribution and prey selection of antarctic petrels and commercial krill fisheries
23.08.2016
Synergies and trade-offs between ecosystem services in analpine ecosystem grazed by sheep – An experimental approach
23.08.2016
Predation or scavenging? Prey body condition influences decision-making in a facultative predator, the wolverine
23.08.2016
A corticolous Verrucaria species new to Norway
23.08.2016
Some interesting lichenized fungi from old Fraxinus excelsior and Ulmus glabra in Norway, including four new country records
23.08.2016
Inventering av Ranaelva oppstrøms Reinforsen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk
22.08.2016
Elvemusling i Enningdalselva, Østfold. Overvåking av musling-bestanden ved Holtet i 2015
18.08.2016
The Network of Knowledge approach: improving the science and society dialogue on biodiversity and ecosystem services in Europe
18.08.2016
Distribution and molecular phylogeny of biliary trematodes (Opisthorchiidae) infecting native Lutra lutra and alien Neovison vison across Europe
18.08.2016
Assessing the effect of roads on impala (Aepyceros melampus) stress levels using faecal glucocorticoid metabolites
18.08.2016
A Historical Perspective of the Maasai -African Wild Dog Conflict in the Serengeti Ecosystem
17.08.2016
Changes in growing season duration and productivity of northern vegetation inferred from long-term remote sensing data
17.08.2016
175 years of adaptation: North Scandinavian Sámi reindeer herding between government policies and winter climate variability (1835–2010)
17.08.2016
Samordning av forvaltning av jerv i Sør-Norge - en kunnskapsoversikt
17.08.2016
Changes in winter warming events in the Nordic Arctic Region
16.08.2016
Recovery of young brown trout (Salmo trutta)in acidified streams: What are the critical values for acid-neutralizing capacity?
15.08.2016
Towards an urban resilience index: A case study in 50 Spanish cities
15.08.2016
NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2015
13.08.2016
Viltforvaltning
13.08.2016
Forollhogna området er helt unikt
11.08.2016
Breeding timed to maximize reproductive success for a migratory songbird: The importance of phenological asynchrony
09.08.2016
Explaining variation in brood parasitism rates between potential host species with similar habitat requirements
09.08.2016
Cold case: The death of common guillemots in the Barents Sea
08.08.2016
Home garden ecosystem services valuation through a gender lens: A case study in the Catalan Pyrenees
08.08.2016
Characteristics of temporal changes in communities where dynamics differ between species
05.08.2016
Water level regulation affects niche use of a lake top predator, Arctic charr (Salvelinus alpinus)
04.08.2016
Widespread genetic introgression of escaped farmed Atlantic salmon in wild salmon populations
29.07.2016
Effects of Temperature and Precipitation on Breeding Migrations of Amphibian Species in Southeastern Norway
28.07.2016
Contrasting levels of strays and contemporary gene flow among anadromous populations of Arctic charr, Salvelinus alpinus (L.), in northern Norway
27.07.2016
Spatial configuration matters: a test of the habitat amount hypothesis for plants in calcareous grasslands
25.07.2016
Respiratory virus detection and clinical diagnosis in children attending day care
25.07.2016
Fecundity and water flow influence the dynamics of Atlantic salmon
25.07.2016
Redescription and taxonomic notes on Cyclops bohater Kozminski, 1933 and Cyclops lacustris G.O. Sars, 1863 (Arthropoda, Crustacea), with an identification key to the Cyclops species of Fenno-Scandinav
25.07.2016
Økologisk tilstandsklassifisering av vannforekomster i Glomma og Vorma. Kan den europeiske fiskeindeksen (EFI+) brukes i artsrike elver på Østlandet?
25.07.2016
Konsekvensutredning Naturmiljø E6 Olsborg – Heia. Delstrekning 3: fra Skardelvbrua til avkjørsel Fylkesveg 296 ved Myre
22.07.2016
Long-distance dispersal and barriers shape genetic structure of peatmosses (Sphagnum) across the Northern Hemisphere
20.07.2016
What can conservation strategies learn from the ecosystem services approach? Insights from ecosystem assessments in two Spanish protected areas
20.07.2016
Human shields mediate sexual conflict in a top predator
13.07.2016
Cohort variation in individual body mass dissipates with age in large herbivores
12.07.2016
Behavioral buffering of extreme weather events in a high-Arctic herbivore
12.07.2016
Characterisation and mapping of landscape types, a case study from Norway
12.07.2016
Hvilket kjønn blir størst?
12.07.2016
Trans-generational maternal effect: temperature influences egg size of the offspring in Atlantic salmon Salmo salar
12.07.2016
Resilience of small-scale societies: a view from drylands
11.07.2016
Border security fencing and wildlife: The end of the transboundary paradigm in Eurasia?
11.07.2016
Effect of Habitat Size, Quality, and Isolation on Functional Groups of Beetles in Hollow Oaks
08.07.2016
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2016
08.07.2016
Avlsprogrammet for fjellrev - Årsrapport 2015
08.07.2016
Urban nature’s health effects and monetary valuation: a systematic review
07.07.2016
Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2015
06.07.2016
Timing of the hunting season as a tool to redistribute harvest of migratory deer across the landscape
06.07.2016
The regional species richness and genetic diversity of Arctic vegetation reflect both past glaciations and current climate
06.07.2016
Solutions for Archiving Data in Long-Term Studies: A Reply to Whitlock et al.
06.07.2016
Post-copulatory opportunities for sperm competition and cryptic female choice provide no offspring fitness benefits in externally fertilizing salmon
06.07.2016
Noninvasive genetic sampling reveals intrasex territoriality in wolverines
06.07.2016
Insurance value of green infrastructure in and around cities
06.07.2016
Evolutionary signals of selection on cognition from the great tit genome and methylome
06.07.2016
Evaluating habitat connectivity methodologies: a case study with endangered African wild dogs in South Africa
05.07.2016
Negligible Impact of Ingested Microplastics on Tissue Concentrations of Persistent Organic Pollutants in Northern Fulmars off Coastal Norway
05.07.2016
Temporary Increase in Sea Salt Deposition Accelerates Recovery of Brown Trout (Salmo Trutta) Populations in Very Dilute and Acidified Mountain Lakes
05.07.2016
Innsamling og bearbeiding av bunndyrprøver – hva vi kan enes om
28.06.2016
Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene
28.06.2016
Status for norske laksebestander i 2016
27.06.2016
Species diversity affects ecosystem structure and mass flows in fjords
24.06.2016
Large-scale use of fish traps for monitoring sea trout (Salmo trutta) smolts and sea lice (Lepeophtheirus salmonis) infestations: efficiency and reliability
24.06.2016
Biodiversity assessment of the Fagaras Mountains, Romania
24.06.2016
An ecosystem services analysis of the Fagaras Mountains, Romania
24.06.2016
Høstingsskog og styvingstrær i Aust-Agder 2015
20.06.2016
Using empirical data to quantify implementation uncertainty in small game harvest management
20.06.2016
Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016
20.06.2016
Rocky Mountain Ridged Mussel (Gonidea angulata) in the Okanagan Valley, B.C.: Final Report on Potential Threats from Lack of Host Fish Availability, Introduced Fish Species, and River Restoration, and
20.06.2016
A bridge over troubled water: A contextual analysis of social vulnerability to climate change in a riverine landscape in south-east Norway
20.06.2016
Mapping ecosystem service capacity, flow and demand for landscape and urban planning: A case study in the Barcelona metropolitan region
17.06.2016
Pestplanten tromsøsvineblom Jacobaea alpina x subalpina i Norge - opphav og status
17.06.2016
Ecosystem services provided by urban gardens in Barcelona, Spain: Insights for policy and planning
16.06.2016
Arctic charr exploit restricted urbanized coastal areas during marine migration: Could they be in harm’s way?
15.06.2016
Bestandsutvikling og avskytning av elg i Malvik kommune. Evaluering av bestandskondisjon og måloppnåelse i planperio-den 2013-2014
15.06.2016
Reisaelva 2015. Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand
14.06.2016
Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2015
10.06.2016
Kjønnsdiskriminerende klima
10.06.2016
Erratum to: Temperature, precipitation and biotic interactions as determinants of tree seedling recruitment across the tree line ecotone
10.06.2016
Stress:does it matter? A review of mechanisms and fitness consequences of stress in large herbivores
10.06.2016
I svalbardreinens fødestove
09.06.2016
Harvest-induced phenotypic selection in an island population of moose, Alces alces
09.06.2016
Bestandsovervåking av ulv vinteren 2015-2016
09.06.2016
Veileder for utsetting av fisk for å ivareta genetisk variasjon og integritet
08.06.2016
Change in relative abundance of Atlantic salmon and Arctic charr in Veidnes River, Northern Norway: a possible effect of climate change?
07.06.2016
The Norwegian way: a model for Scotland?
07.06.2016
Ecosystem services provided by urban gardens in Barcelona, Spain: Insights for policy and planning
07.06.2016
Bridging the gap between ecosystem service assessments and land-use planning through Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)
06.06.2016
Ornitologisk valfart til Varanger på 1970-tallet
06.06.2016
Evaluering av regional rovviltforvaltning
06.06.2016
Stamlakskontroll 2015
06.06.2016
Overvåking av rød skogfrue Cephalanthera rubra. Resultater fra perioden 2012-2015
06.06.2016
Migration and wintering of a declining seabird, the thick-billed murre Uria lomvia, on an ocean basin scale: Conservation implications
06.06.2016
Public Opinions and use of various types of recreational infrastructure in boreal forest settings
06.06.2016
Dispersal and Survival of Juvenile Golden Eagles (Aquila chrysaetos) from Finnmark, Northern Norway
06.06.2016
Later at higher latitudes: Large-scale variability in seabird breeding timing and synchronicity
31.05.2016
Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden. Kilenotovervåking 2015
31.05.2016
Viltovervåking med viltkamera – Framdriftsrapport 2015
31.05.2016
Long-term community responses to droughts in the early modern period: the case study of Terrassa, Spain
28.05.2016
The first months at sea: marine migration and habitat use of sea trout Salmo trutta post-smolts
27.05.2016
Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær. Vrifuru (Pinus contorta) og lutzgran (Picea × lutzii)
26.05.2016
Using a Bayesian belief network to diagnose significant adverse effect of the EU Water Framework Directive on hydropower production in Norway
25.05.2016
Key insights for the future of urban ecosystem services research
25.05.2016
The role of time and species identities in spatial patterns of species richness and conservation
25.05.2016
Utilsiktet bifangst av sjøfugl i norske kystfiskerier med garn og line
24.05.2016
Spredning av fremmede fiskearter i ferskvann; en økende trussel mot naturlige fiskesamfunn på Sør- og Sør-Vestlandet
24.05.2016
Elvemusling - evaluering av en kultiveringsmetode
24.05.2016
Spredning av ferskvannsfisk i Norge. En fylkesvis oversikt og nye registreringer i 2015
23.05.2016
Use of simulation approaches to evaluate the consequences of catch-and-release angling on the migration behaviour of adult Atlantic salmon (Salmo salar)
23.05.2016
Influence of harvest restrictions on angler release behaviour and size selection in a recreational fishery
23.05.2016
Brukerundersøkelse i Hallingskarvet. – resultater fra en spørreundersøkelse
18.05.2016
E6 Olsborg - Heia, delstrekning 3. Konsekvensanalyse for tema reindrift
13.05.2016
Modelled drift patterns of fish larvae link coastal morphology to seabird colony distribution
13.05.2016
Hva er et "fiskesamfunn"?
13.05.2016
Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anleggog driftsfasen
13.05.2016
Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing
06.05.2016
Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Haukskardmyrin og Haugtjørnin, Dovre. Endringer fra 2005 til 2015
04.05.2016
Sharing data improves monitoring of trans-boundary populations: the case of wolverines in central Scandinavia
04.05.2016
Passing a seawater challenge test is not indicative of hatchery-reared Atlantic salmon Salmo salar smolts performing as well at sea as their naturally produced conspecifics
04.05.2016
Oppdatering av tallgrunnlaget for beregning av rovviltskadeerstatning på tamrein
02.05.2016
Exposure to oxychlordane is associated with shorter telomeres in arctic breeding kittiwakes
02.05.2016
Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015
29.04.2016
High prevalence of vaterite in sagittal otoliths causes hearing impairment in farmed fish
28.04.2016
A note on the origins of modern red deer populations on the Outer Hebrides
27.04.2016
Children and nearby nature: A nationwide parental survey from Norway
27.04.2016
Ecosystem services from urban green infrastructure
27.04.2016
Concepts and methods in ecosystem services valuation
26.04.2016
La part manquante de l’approche par services écosystémiques: Analyse thermodynamique et trajectoire de durabilité
26.04.2016
Ecosystem services from urban gardens
25.04.2016
Seasonal and annual variation in the diet of brown bears Ursus arctos in the boreal forest of southcentral Sweden
23.04.2016
Fungi sailing the Arctic ocean: speciose communities in North Atlantic driftwood as revealed by high-throughput amplicon sequencing
22.04.2016
Fine-scale behavioural differences distinguish resource use by ecomorphs in a closed ecosystem
22.04.2016
Show Me Your Rump Hair and I Will Tell You What You Ate – The Dietary History of Muskoxen (Ovibos moschatus) Revealed by Sequential Stable Isotope Analysis of Guard Hairs
22.04.2016
Arctic browning: extreme events and trends reversing arctic greening
22.04.2016
Antioxidant Responses in Relation to Persistent Organic Pollutantsand Metals in a Low- and a High-Exposure Population of Seabirds
21.04.2016
Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra. Årsrapport for 2015
21.04.2016
Fiskebiologiske undersøkelser i Surna. Årsrapport 2015
20.04.2016
TOV-E artsindekser på nett
19.04.2016
Likheter og forskjeller i vannforskriftens klassifisering og naturindeksen for ferskvann/kystvann. Evaluering av metodikk og datagrunnlag
18.04.2016
Previous growing season climate controls the occurrence of black spruce growth anomalies in boreal forests of Eastern Canada
18.04.2016
Evaluating the process of ecological restoration
18.04.2016
Freshwater harpacticoids (Crustacea: Copepoda: Harpacticoida) in Norway – a comprehensive contribution from G.O. Sars, and a provisional checklist
18.04.2016
Can Enhanced Awareness Change Local School Children’s Knowledge of Carnivores in Northern Tanzania?
15.04.2016
Diel resource utilization of native, native stocked and non-native stocked brown trout Salmo trutta L. in a subalpine Norwegian reservoir
15.04.2016
Tap av ynglelokaliteter for storsalamander i Norge
15.04.2016
Bears and berries: species-specific selective foraging on a patchily distributed food resource in a human-altered landscape
15.04.2016
Public goods and ecosystem services
15.04.2016
Non-monetary valuation
15.04.2016
Multi-criteria decision analysis in Ecosystem Service valuation
15.04.2016
Green Infrastructure
15.04.2016
Ecosystem services and resilience
14.04.2016
Depth-related gradients in community structure and relatedness of bivalves and isopods in the Southern Ocean
14.04.2016
Vindkraft eller natur? Ja takk, begge deler. Kronikk
12.04.2016
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2015
08.04.2016
Mate choice plasticity in a coral reef fish
08.04.2016
Elvemusling i Hogstadåna/Kvednabekken i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland
08.04.2016
Ekstra aggregat i Trollheim kraftverk.Konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning av Surna
08.04.2016
Redaktøren har ordet: En oppskrift på katastrofe
08.04.2016
Vepseedderkopp
07.04.2016
Effects of recreational angling and air exposure on the physiological status and reflex impairment of European grayling (Thymallus thymallus)
07.04.2016
Honningblom Herminium monorchis – overvåking av artens tre populasjoner på Hvaler
07.04.2016
Assessing ecosystem services from multifunctional trees in pastures using Bayesian belief networks
07.04.2016
No evidence for effects of formalin storage duration or solvent medium exposure on avian sperm morphology
07.04.2016
Cross-species amplification of microsatellite loci for non-invasive genetic monitoring of the snowy owl (Bubo scandiacus)
07.04.2016
Tracking neighbours promotes the coexistence of large carnivores
07.04.2016
Changing Arctic snow cover: A review of recent developments and assessment of future needs for observations, modelling, and impacts
06.04.2016
Solblom Arnica montana i åtte lokaliteter i Aust- og Vest-Agder
01.04.2016
Opprusting og utvidelse av Reinforsen kraftverk i Ranaelva : konsekvenser for vandring hos anadrom laksefisk forbi Reinforsen og forslag til tiltak for å sikre vandring
01.04.2016
Problemkartlegging og overvåking av sidevassdrag til Gaula, Årsrapport 2015
01.04.2016
Oksielva og Kvitbruelva til Saltdalselva, Nordland - Problemkartlegging og tilstandsbeskrivelse med forslag til tiltak
01.04.2016
Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved NyÅlesund Svalbard. Årsrapport for 2015
01.04.2016
Allometric scaling of intraspecific space use
31.03.2016
The contemporary genetic pattern of European moose is shaped by postglacial recolonization, bottlenecks, and the geographical barrier of the Baltic Sea
31.03.2016
Norwegian wood: southwest Norway's woodland regeneration
31.03.2016
Modellering av utbredelse for vassdragstilknyttede moser og lav. En test av utbredelsesmodellering utført på et utvalg av sjeldne og rødlistede arter
30.03.2016
Can habitat selection predict abundance?
30.03.2016
Movement is the glue connecting home ranges and habitat selection
30.03.2016
Prevention and remediation of environmental problems associated with culverts. A pilot study in Central Finland. (Rumpurakenteiden ympäristöongelmat, niiden ehkäisy ja korjaaminen. Keskisuomalainen pi
29.03.2016
Fiskebiologiske undersøkelser i Marsjøen Folldal kommune
29.03.2016
DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2015
21.03.2016
Snøuglas økologi og forekomst i Norge i 2015
18.03.2016
Persistent organic pollutant levels and the importance of source proximity in Baltic and Svalbard breeding common eider
18.03.2016
Besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR). Kjerag, Mån og Månafossen, Håhelleren, og Ritlandskrateret
18.03.2016
Kartlegging av oterfallvilt for perioden 2011-2015 og verifisering av otertilstedeværelse i ulike deler av Norge
17.03.2016
Fiskebiologiske undersøkelser i Einunna, Folldal kommune
16.03.2016
Variations in coastal fish species composition captured by traps in Romsdalsfjord, Western Norway
15.03.2016
Chewing lice Trichodectes pinguis pinguis in Scandinavian brown bears (Ursus arctos)
15.03.2016
Overfiske og klimaeffekter i marine økosystemer
15.03.2016
Spretthaler i jordsmonnet - en viktig del av vårt skjulte artsmangfold
15.03.2016
Reindrift og rovvilt
15.03.2016
Havørn i Nord-Norge
15.03.2016
Synlig evolusjon hos sjøfugl
15.03.2016
Migrasjon hos sjøfugl, en logger-revolusjon
15.03.2016
Bruk av ubemannete fly (UAS) i miljøovervåking på Svalbard
14.03.2016
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport 2015 og planer for videreføring av undersøkelsene
14.03.2016
Mismatch between fishway operation and timing of fish movements: A risk for cascading effects in partial migration systems
10.03.2016
National parks policy and planning: a comparative analysis of friluftsliv (Norway) and the dual mandate (New Zealand)
10.03.2016
FREMONEC: Effect of climate change and related stressors on fresh and brackish water ecosystems in Svalbard. A Norwegian and Russian joint scientific project
09.03.2016
Migration strategies of common eiders from Svalbard: implications for bilateral conservation management
09.03.2016
Agriculture and herbivorous waterfowl: a review of the scientific basis for improved management
09.03.2016
From facilitation to competition: temperature-driven shift in dominant plant interactions affects population dynamics in seminatural grasslands
08.03.2016
Area use and movement patterns of wild and escaped farmed Atlantic salmon before and during spawning in a large Norwegian river
07.03.2016
Når artenes leveområder splittes opp - eksempler fra øyene i indre Oslofjord. Sluttrapport fra strategisk instituttsatsing (SIS) 2011-2015
02.03.2016
Fiskeundersøkelser i Børsaelva og Vigda. Årsrapport 2015
02.03.2016
Phenology of deer ked (Lipoptena cervi) host-seeking flight activity and its relationship with prevailing autumn weather
02.03.2016
The atmosphere's role in the rise and fall of the guillemot
02.03.2016
Drivers of hibernation in the brown bear
02.03.2016
Utredning av konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold ved utvidelse av anlegg ved Skretting AS, Averøy (revidert utgave)
01.03.2016
Economic sanctions and trade diplomacy: Sanction-busting strategies, market distortion and efficacy of China’s restrictions on Norwegian salmon imports
01.03.2016
Vannkvaliteten har bedret seg, men auren kan la vente på seg. En effekt av klimavariasjoner?
01.03.2016
Large-scale oceanographic fluctuations drive Antarctic petrel survival and reproduction
01.03.2016
Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2015
01.03.2016
Krykkje på Melkøya - Sjøfugl i et industrianlegg
01.03.2016
Kunnskapsstatus og forslag til ferskvannsøkologisk undersøkelses-program i Vallaråi i Telemark. Faglige innspill til vilkårsrevisjonen av Sundsbarm kraftverk
29.02.2016
Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2015: Karpelva, Finnmark
26.02.2016
Statusoversikt for jaktbart småvilt
26.02.2016
Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev
25.02.2016
Increased precision of growth data gained by reading multiple scales from each individual of Atlantic salmon (Salmo salar)
25.02.2016
Why do children not play in nearby nature? Results from a Norwegian survey
25.02.2016
Taksering av bever i Stjørdal kommune 2015
23.02.2016
How to engage children with nature: why not just let them play?
23.02.2016
The trophic niche of Arctic charr in large southern Scandinavian lakes is determined by fish community and lake morphometry
23.02.2016
Why do Tibetan pastoralists hunt?
22.02.2016
Seasonal dietary shift to zooplankton influences stable isotope ratios and total mercury concentrations in Arctic charr (Salvelinus alpinus (L.))
19.02.2016
National Parks in Northern Sweden as Refuges for Illegal Killing of Large Carnivores
17.02.2016
Vannkraft er det nye blå gullet for Norge
16.02.2016
Marine life of the sea trout
16.02.2016
Why protect nature? Rethinking values and the environment
16.02.2016
Spatial Genetic Structure of the Abundant and Widespread Peatmoss Sphagnum magellanicum Brid.
16.02.2016
Ion deficit restricts the distribution of brown trout (Salmo trutta) in very dilute mountain lakes
15.02.2016
Smoltutvandring, marin vekst og sjøoverlevelse hos sjøørret, sjørøye og laks i Halselva, Finnmark
12.02.2016
Food-web structure and mercury dynamics in a large subarctic lake following multiple species introductions
12.02.2016
Leisure traveller perceptions of iconic coastal and fjord countryside areas: Lush naturalness or remembrance of agricultural times past?
11.02.2016
Mutually beneficial pollinator diversity and crop yield outcomes in small and large farms
10.02.2016
Human behaviour can trigger large carnivore attacks in developed countries
10.02.2016
Insights into long-distance dispersal by African wild dogs in East Africa
08.02.2016
Klassifisering av 104 laksebetander etter kvalitetsnorm for villaks
08.02.2016
A specialised cannibalistic Arctic charr morph in the piscivore guild of a subarctic lake
04.02.2016
Restaurering av gyteområde for storørret ved Harpe bru i Gudbrandsdalslågen. Situasjonsbeskrivelse og forslag til restaureringsplan
04.02.2016
Overvaking av kongeørn i Noreg 2015. Resultat frå 12 intensivt overvaka område
03.02.2016
Can poaching inadvertently contribute to increased public acceptance of wolves in Scandinavia?
02.02.2016
Report on the eel stock and fishery in: Norway 2014/2015. Report of the Joint EIFAAC/ICES/GFCM Working Group on Eels (WGEEL)
02.02.2016
Impacts of parasites on marine survival of Atlantic salmon: a meta-analysis
31.01.2016
Parallel evolution of profundal Arctic charr morphs in two contrasting fish communities
29.01.2016
Biomass partitioning in grassland plants along independent gradients in temperature and precipitation
28.01.2016
Omfang av morlause kalvar etter jakt på elg og hjort
28.01.2016
International work
28.01.2016
Database and web portal
28.01.2016
The data used for the Nature Index
28.01.2016
Nature Index data sources
28.01.2016
Mathematical framework and calculation of the Nature Index
28.01.2016
Pressure factors
28.01.2016
Description of the major ecosystems and their reference states
28.01.2016
Ecological framework
28.01.2016
Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems
26.01.2016
Klimaskeptikere i Norge
26.01.2016
Klimaeffekter på tvers av økosystemer
26.01.2016
En kald skulder fra frosne bunndyr?
26.01.2016
Smågnagerne gir puls og liv til høyfjellet
26.01.2016
Klima påvirker konkurranseforholdet mellom ørret og røye
26.01.2016
Effekter av klimaendring på vekst hos furu varierer i tid og rom
26.01.2016
God krok krøkes tidlig : fostertemperaturens betydning for laksens liv
26.01.2016
Effekter av klimaendringer på arter, økosystem og samfunn. Sluttrapport fra strategisk instituttsatsing (SIS) 2011-2015
22.01.2016
Evaluering av storsalamander i foreslåtte områder for Emerald Network
21.01.2016
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2015
19.01.2016
There is more to climate than the North Atlantic Oscillation: a new perspective from climate dynamics to explain the variability in population growth rates of a long-lived seabird
18.01.2016
Continental-scale travelling waves in forest geometrids in Europe: an evaluation of the evidence
13.01.2016
Is it worthwhile scaring geese to alleviate damage to crops? – An experimental study
08.01.2016
Transient nutritional peak in browse foliage after forest clearing advocates cohort management of ungulates
05.01.2016
Environmental change influences the life history of salmon Salmo salar in the North Atlantic Ocean
04.01.2016
Mortality and lamb body mass growth in free-ranging domestic sheep – environmental impacts including lethal and non-lethal impacts of predators
16.12.2015
Where do the treeless tundra areas of northern highlands fit in the global biome system: toward an ecologically natural subdivision of the tundra biome
16.12.2015
Influence of gear switching on recapture of Atlantic salmon (Salmo salar) in catch-and- release fisheries
13.12.2015
Eutropia: Integrated Valuation of Lake Eutrophication Abatement Decisions Using a Bayesian Belief Network
03.12.2015
Community structure influences species’ abundance along environmental gradients
25.11.2015
Is basal metabolic rate associated with recruit production and survival in free-living house sparrows?
19.11.2015
Effects of bioenergy extraction on visual preferences in boreal forests: a review of surveys from Finland, Sweden and Norway
18.11.2015
Trawling disturbance on megabenthos and sediment in the Barents Sea: Chronic effects on density, diversity, and composition
13.11.2015
Leukocyte coping capacity as a tool to assess capture- and handling-induced stress in Scandinavian brown bears (Ursus arctos)
14.10.2015
How many routes lead to migration? Comparison of methods to assess and characterize migratory movements
23.09.2015
Does stronger pollen competition improve offspring fitness when pollen load does not vary?
23.09.2015
Demographic buffering of life histories? Implications of the choice of measurement scale
22.09.2015
Mimisbrunnr Climate Park - a network for heritage learning, tourism development, and climate consciousness
18.09.2015
Organohalogenated contaminants in white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) nestlings: An assessment of relationships to immunoglobulin levels, telomeres and oxidative stress
28.08.2015
Recruitment of sympatric vendace (Coregonus albula) and whitefish (C. lavaretus) is affected by different environmental factors
13.08.2015
Mercury exposure, stress and prolactin secretion in an Arctic seabird: an experimental study
10.08.2015
Property and Possession: Hunting Tourism and the Morality of Landownership in Rural Norway
26.06.2015
Implications of fisheries impacts to seabed biodiversity and ecosystem-based management
26.05.2015
Predicting the continuum between corridors and barriers to animal movements using Step Selection Functions and Randomized Shortest Paths
19.12.2014
Life history plasticity: migration ceased in response to environmental change?
25.11.2014
Otolith size differences during early life of dwarf and cannibal Arctic char (Salvelinus alpinus)
11.09.2014
A cat among the dogs: leopard Panthera pardus diet in a human-dominated landscape in western Maharashtra, India
13.08.2014
'You shall not pass!': Quantifying barrier permeability and proximity avoidance by animals
05.09.2019
Measures of Biodiversity – Living Planet Index and Nature Index as Tools for Activism
16.04.2019
From conflict to coexistence: insights from multi-disciplinary research into the relationships between people, large carnivores and institutions
16.04.2019
Key actions for large carnivore populations in Europe
15.04.2019
Aktivitetsmønstre hos rådyr, gaupe, rev og mennesker studert med viltkamera
17.09.2018
Sett elg og sett hjort - tetthetsindekser og oppdagbarhet
17.09.2018
Gevira krympar og forsvinn i tette hjorteviltbestandar
04.08.2017
Bruk av skog til bioenergi - betyr det noe for opplevelsesverdier?
27.06.2017
Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2015
08.04.2017
Characterisation and mapping of landscape types, a case study from Norway
05.04.2017
Towards a new era for the knowledge of ants (Hymenoptera, Formicidae) in Norway? Nine species new to the country
17.02.2017
Fremad i splittet tropp.
13.02.2017
Bringing large mammals back: large carnivores in Europe
13.02.2017
Defining scales for managing biodiversity and natural resources in the face of conflicts
13.02.2017
The story of a man-eating beast in Dauphiné, France (1746-1756)
03.11.2016
Skaitot spokus meza
03.11.2016
Øtetje skrivnostnih »gozdnih duhov«
28.10.2016
Climate-driven population responses of resident brown trout, Salmo trutta: trends and future projections
20.09.2016
Annual report 2014
20.09.2016
NINA Årsmelding 2014
31.05.2016
Johan Castberg, landterminal, Veidnes, Nordkapp kommune. Foreløpig konsekvensvurdering av naturmiljø
30.05.2016
Rapid assessment of the mammalian community in the Badhyz Ecosystem, Turkmenistan, October 2014
27.05.2016
Effects of climate variability on vegetation and carbon uptake in a North-Norwegian coastal wetland
14.04.2016
Krepsdyr Crustacea
12.04.2016
Fatale møte med gaupe og jeger: ein studie av risikolandskapet til rådyr
08.04.2016
Redaktøren har ordet: Å Vestland Vestland!
04.04.2016
Livestock guarding dogs : cultural heritage icons with a new relevance for mitigating conservation conflicts
04.04.2016
Humler i Norge. Kjennetegn, utbredelse og levesett. NINA Faktabøker
04.04.2016
Kartlegging av kalkskog i Nord-Trøndelag 2014
01.04.2016
Monetary valuation of urban ecosystem services-operationalization or tragedy of well-intentioned valuation? An illustrated example
30.03.2016
Stream-riperian ecosystems and mixed-and high-severity fire
30.03.2016
Commodofication
30.03.2016
A checklist of Norwegian Sordariomycetes
29.03.2016
Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2014.
29.03.2016
Kartlegging av viktige funksjonsområder for fisk i Gudbrandsdalslågen
19.03.2016
Fugler. Aves.
18.03.2016
Verneverdi i villmarksskog
18.03.2016
Oppvandring og fordeling av laks i Osenvassdraget i Molde kommune: Resultater fra undersøkelser i 2014
18.03.2016
Overvåking av vegetasjonsslitasje etter ferdsel på Svalbard. Metodeutvikling og re-gistrering av vegetasjonsendringer i fokuslokalitetene London og Platåfjellet mellom 2009 og 2014
16.03.2016
Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge
14.03.2016
Geologisk vernearbeid: viktig - men vanskelig?
14.03.2016
La villreinen leve! Om den norske villreinbestanden - særlig på Dovre og Hardangervidda
14.03.2016
Nødhjelp for fjellreven
03.03.2016
Midt i flokken
03.03.2016
Gjenanalyse av intensive overvåkingsfelter for markvegetasjon i Endalen Svalbard 2014. Endringer i vegetasjon fra 2009 til 2014 og vurdering av overvåkingsmetodikk
02.03.2016
Bedre pollinering av rødkløver
01.03.2016
Breeding persistence of Slavonian Grebe (Podiceps auritus) at long-term monitoring sites: predictors of a steep decline at the northern European range limit
25.02.2016
Climatic risk and distribution atlas of European bumblebees
18.02.2016
Nær natur redder folkehelsa
16.02.2016
Effekter av forstyrrelser på fugl og pattedyr fra akvakulturanlegg i sjø - en litteraturstudie
11.02.2016
Horisont Snøhetta
11.02.2016
Turistars oppfatningar av mikrokraftverk ved turisthytter
11.02.2016
Å gå i nærmiljøet i Moss - hvem, når og hvorfor ikke?
11.02.2016
Barns kontakt med natur - hvordan kan voksen tilstedeværelse virke inn?
11.02.2016
Barna og naturen. Resultater fra en nasjonal spørreundersøkelse
11.02.2016
Kva er "unødig forstyrrelse"? - om å balansere fuglevern og friluftsliv
11.02.2016
Sosiale normer som årsak til adferd og adferdsendring i friluftslivet - case laksefiske i Lakselva, Finnmark
11.02.2016
Bynært friluftsliv langs et regulert vassdrag-Mesnaelva i Lillehammer
11.02.2016
Vill ulv i urban skog
04.02.2016
Sårbarhetsvurdering i verneområder. Utvikling av metodikk for å vurdere sårbarhet for vegetasjon og dyreliv knyttet til ferdsel i verneområder i fjellet
02.02.2016
Using zero-inflated models to predict the relative distribution and abundance of roe deer over very large spatial scales
02.02.2016
The taxonomy, life cycle and pathology of sarcoptes scabiei and notoedres cati (Acarina, sarcoptidae): A review in a fennoscandian wildlife perspective
01.02.2016
Inventering av järv 2015.Bestandsovervåking av jerv i 2015
31.01.2016
Fjellrypeprosjektet i Lierne. Årsrapport 2015
29.01.2016
En oppsummering av tiltak for elvemusling i Norge iverksatt gjennom handlingsplanen eller tilskuddsordningen for prioriterte arter
28.01.2016
Elvemusling i Fusta, Nordland – konsekvenser av rotenonbehandling i vassdraget og tiltak for å sikre bestanden av muslinger
26.01.2016
Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver Resultater fra undersøkelsene i 2014, 2013 og 2012
25.01.2016
Fisker (Myxini, Petromyzontiformes, Chondrichthyes og Osteichthyes). Norsk rødliste for arter 2015.
22.01.2016
Fattig boreonemoral regnskog – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III
20.01.2016
Sopper. Fungi
20.01.2016
Leddormer - Annelida
19.01.2016
Debatten om «eventyrskogen»: Marka er stor nok til at det er plass til både idrett og vern. Meninger Debatt
19.01.2016
Ikke misbruk av loven. Kronikk
19.01.2016
Migration patterns affect element concentrations in an Arctic Seabird
18.01.2016
Ikke bare mer, men bedre elgmat på hogstflater
18.01.2016
Naturfaglige registreringer i forbindelse med ordningen ”frivillig vern” 2014.
18.01.2016
Sopp i fastmarksskogsmark
18.01.2016
Planter og lav i skogsmark på fastmark
18.01.2016
Naturverdier for lokalitet Øytjernet utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark
18.01.2016
Naturverdier for lokalitet Breie gård, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark
15.01.2016
How a Special Feature can help wildlife “Stuck in Motion”
14.01.2016
Bestandene av store rovdyr er økende i Europa
14.01.2016
An illustrated key to the cuckoo wasps (Hymenoptera, Chrysididae) of the Nordic and Baltic countries, with description of a new species
14.01.2016
Arthropod distribution in a tropical rainforest: Tackling a four dimensional puzzle
14.01.2016
Marine vandringer og habitatbruk til postsmolt av sjøørret i Hemnfjorden, Sør-Trøndelag
14.01.2016
Y chromosome haplotype distribution of brown bears (Ursus arctos) in Northern Europe provides insight into population history and recovery
14.01.2016
Wolves, people, and brown bears influence the expansionof the recolonizing wolf population in Scandinavia
13.01.2016
Forward to the north: two Euro-Mediterranean bumblebee species now cross the Arctic Circle
13.01.2016
Genes suggest ancestral colour polymorphisms are shared across morphologically cryptic species in arctic bumblebees
11.01.2016
Past climate-driven range shifts and population genetic diversity in arctic plants
08.01.2016
Fjellplantene taper konkurransen i et varmere og våtere klima: kan beitedyr være redningen?
07.01.2016
Special Feature: Stuck in motion? Reconnecting questions and tools in movement ecology
04.01.2016
Faglig grunnlag for handlingsplan for niobeperlemorvinge Argynnis niobe
04.01.2016
Faglig grunnlag for handlingsplan for prikkrutevinge Melitaea cinxia
04.01.2016
Kompakt taggsvamp Hydnellum compactum ? några tankar om dess ekologi och utbredning i Sverige och Norge
04.01.2016
Ectomycorrhizal Ramaria species in nutrient-poor Fennoscandian conifer forests with a note on Ramaria botrytis complex
04.01.2016
Some new and little known telamonioid Cortinarius species from Norway
30.12.2015
Genetic footprints reveal geographic patterns of expansion in Fennoscandian red foxes
29.12.2015
Insekt-Nytt 40 år! - et tilbakeblikk
22.12.2015
Eurasian lynx depredation on sheep in Norway: summarizing 20 years of research
22.12.2015
Are wolverines doomed to live in eternal conflict?
22.12.2015
Dialogue to reduce conflicts
22.12.2015
Fiskebiologiske undersøkelser i Gjevilvatnet, Oppdal kommune, 2014
22.12.2015
Bruk av viltkamera i overvåking av gaupe - Et pilotstudie i tre områder på Østlandet
21.12.2015
Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2015
18.12.2015
Effekter av klimastress på hjortens vinterbeiter. Utvikling av blåbærlyngen etter tørkevinteren 2014
17.12.2015
Myrrestaurering 2015. Etablering av overvåkingsmetodikk for vegetasjon og grunnlagsanalyse før restaureringstiltak på Kaldvassmyra, Aurstadmåsan og Midtfjellmosen
17.12.2015
Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov for forvaltning av rovvilt i Norge.
17.12.2015
The secret life of wild reindeer. Animal Ecology in Focus: News and thought-provoking discussion provided by the Journal of Animal Ecology
17.12.2015
Forsterking av vegetasjonsdekke i Rødsmoen - skyte- og øvingsfelt – 7 år etter
17.12.2015
Kartlegging av sørlig metallvannymfe Lestes dryas i Hallingdal i 2014
17.12.2015
Isolation, characterization and multiplex PCR development of Bean Goose (Anser fabalis) microsatellite loci
16.12.2015
Deltaområder som funksjonsområde for fisk – dynamiske systemer og fiskesamfunn
16.12.2015
Migration speed, routes, and mortality rates of anadromous brown trout Salmo trutta during outward migration through a complex coastal habitat
16.12.2015
Forty pyrenomycetous fungi belonging to Class Sordariomycetes new to Norway
16.12.2015
Quantifying consistent individual differences in habitat selection
16.12.2015
Abbor og krepsdyr i Brönntjern i Enningvassdraget med god tilstand etter kalkslutt
16.12.2015
786 svampar på 2015 års rödlista
15.12.2015
Gaupe og jerv i reinbeiteland. Sluttrapport for Scandlynx Troms og Finnmark 2007-2014
13.12.2015
Farmed cod escapees and net-pen spawning left no clear genetic footprint in the local wild cod population.
11.12.2015
Litteraturliste
11.12.2015
Rødneelva
11.12.2015
Vikedalsvassdraget
11.12.2015
Suldalslågen
11.12.2015
Jørpelandsvassdraget
11.12.2015
Lysevassdraget
11.12.2015
Espedalselva
11.12.2015
Beskrivelser av utvalgte enheter for kartlegging i målestokk 1:5000 etter NiN versjon 2.0 og artslister som viser diagnostiske arters fordeling langs viktige lokale komplekse miljøvariabler
10.12.2015
Frafjordelva
10.12.2015
Ogna
10.12.2015
Bjerkreimsvassdraget
10.12.2015
Sokndalsvassdraget
10.12.2015
Rogaland - status og trender
10.12.2015
Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Tiltaksovervåking i 2014
08.12.2015
Reetablering av elvemusling i Hammerbekken Trondheim kommune. Resultater fra tiltaksovervåking i 2015
07.12.2015
Efectos del piojo del salmón Lepeophtheirus salmonis(Copepoda: Caligidae) en las poblaciones de truchas (Salmo trutta) de la costa NE Atlántica
07.12.2015
Kartlegging av åpen kalkmark og den prioriterte arten dragehode i Oslo og Akershus
07.12.2015
Fiskebiologiske undersøkingar i Toåa. Ungfiskundersøkingar og gytefiskregistreringar i 2014
07.12.2015
Fiskesamfunnet i Nordre Rena og Storsjøen. Oppsummering av resultater fra båtelfiske og dreggefiske i perioden 2009-2014
04.12.2015
A Metabolomic Approach to Detect Effects of Salmon Farming on Wild Saithe (Pollachius virens) Populations
04.12.2015
Vindkraft eller natur - ja takk, begge deler. Meninger
04.12.2015
Statistical and ecological challenges of monitoring parasitic salmon lice infestations in wild salmonid fish stocks
04.12.2015
Krøkle. Nøkkelen til Mjøsas store fiskeavkastning
04.12.2015
Integrating natural capital and ecosystem services into urban management and planning
04.12.2015
Northern geometrids and climate change: from abiotic factors to trophic interactions
04.12.2015
Political and societal dimensions of hydrobalancing from Norway towards Europe. An assessment of drivers and barriers for further development.
03.12.2015
Contribution to the Fennoscandian distribution of the caddisfly Crunoecia irrorata Curtis, 1834 (Trichoptera, Lepidostomatidae)
01.12.2015
Dør laksen etter gjenutsetting? (Kronikk på trykk i 17 aviser, magasiner og nettaviser i perioden 2.6-6.7. Inkl Trønderbladet)
01.12.2015
Gaupas plassbehov skaper hodebry for rovviltforvaltere i nord
01.12.2015
Jervens atferd ved kadaver
01.12.2015
Vilken potential för laxproduktion har Femund-/Trysil-/Klarälven? Biotopkartering og beräkning av lek-/gytebeståndsmål
01.12.2015
Fiskesamfunnet i Femund-/Trysil-/Klaräleven. Resultater fra båtelfiske i perioden 2011-2013
01.12.2015
Suggestions for monitoring of biological effects of ocean acidification – A summary of the workshop. September 17th 2015
01.12.2015
Kartlegging av harpacticoide hoppekreps i ferskvann i Norge - Et kunnskapsbidrag om en dårlig kjent gruppe i norsk ferskvannsfauna – HARPOST-prosjektet, delrapport 2/2
30.11.2015
Did natural selection make the Dutch taller? A cautionary note on the importance of quantification in understanding evolution.
30.11.2015
A multiplex microsatellite set for non-invasive genotyping and sexing of the osprey (Pandion haliaetus)
30.11.2015
Breeding failure induces large scale prospecting movements in the black-legged kittiwake
27.11.2015
Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Nedre Reindøl, Reindølsætrin og Svartdalsætrin i Lesja kommune
26.11.2015
Verktøy for utviklingen av biologisk mangfold i Norge
26.11.2015
Økosystemtjenester økosystemregnskap og naturindeksen
26.11.2015
Åpent lavland
26.11.2015
Fjell
26.11.2015
Skog
26.11.2015
Våtmark
26.11.2015
Ferskvann
26.11.2015
Kyst
26.11.2015
Hav
26.11.2015
Hvordan svarer naturindeksen på klimaendringer
26.11.2015
Naturindeksens bilde av utviklingen for biologisk mangfold
26.11.2015
Locating human-wildlife interactions: Landscape constructions and responses to large carnivore conservation in India and Norway
26.11.2015
Naturindeksens oppbygning og datagrunnlag
26.11.2015
Naturindeksen måler tilstanden biologisk mangfold
26.11.2015
Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold
26.11.2015
From famine foods to delicatessen: Interpreting trends in the use of wild edible plants through cultural ecosystem services
26.11.2015
Fennoscandian freshwater fishes: diversity, use, threats and management
26.11.2015
Scenarioutvikling på Røst. Rapport fra scenarioutviklingsseminar Røst 1.-2. september 2015
25.11.2015
Monitoring cultural heritage environments in Svalbard – Smeerenburg, a whaling station on Amsterdam Island
25.11.2015
Archiving primary data: solutions for long-term studies
23.11.2015
Saami reindeer herders cooperate with social group members and genetic kin
23.11.2015
Ulven i Østmarka – en dalende stjerne? Endringer i oppfatninger av ulven fra 2013 til 2015
23.11.2015
Manual for entering data to the nature index database. Version 2.1
20.11.2015
Disjunct populations of European vascular plant species keep the same climatic niches
20.11.2015
Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur. En sammenstilling av nasjonal og internasjonal litteratur
19.11.2015
10 Years Later: Revisiting Priorities for Science and Society a Decade After the Millennium Ecosystem Assessment
18.11.2015
Memory effects on movement behavior in animal foraging
17.11.2015
Landscape of risk to roe deer imposed by lynx and different human hunting tactics
17.11.2015
Nabolagets ville vekster: Taggsalat kommer – men langsomt
12.11.2015
Growth analyses of freshwater pearl mussel shells from Pudisoo River, Estonia
11.11.2015
The role of (de-)essentialisation within siting conflicts: An interdisciplinary approach
11.11.2015
Erfaringer fra kartlegging og overvåking av sjøfugler ved leteboring i Barentshavet 2014
09.11.2015
Siken i Aursunden - velsignelse eller forbannelse?
09.11.2015
Hekta på fiske. Tips, utstyr og metode til over 100 norske arter. Bokomtale
09.11.2015
Frå storfisk til småfisk i Skarvatnet
05.11.2015
Juvenile salmonid growth, survival, and production in a large river floodplain modified by beavers (Castor canadensis)
05.11.2015
Habitat connectivity and intra-population structure of an estuary-dependent fishery species
05.11.2015
Lack of genetic structure in greylag goose(Anser anser) populations along the European Atlantic flyway
05.11.2015
The use of external electronic tags on fish: an evaluation of tag retention and tagging effects
05.11.2015
Synchronous flowering despite differences in snowmelt timing among habitats of Empetrum hermaphroditum
05.11.2015
Blue mussel (Mytilus edulis) quality of preferred prey improves digestion in a molluscivore bird (Common Eider, Somateria mollissima)
05.11.2015
Environmental liability: A missing use for ecosystem services valuation
05.11.2015
Economic instruments in policy mixes for biodiversity conservation and ecosystem governance
05.11.2015
Sex-dependent dominance at a single locus maintains variation in age at maturity in salmon
03.11.2015
Eurasian lynx natal den site and maternal home-range selection in multi-use landscapes of Norway
30.10.2015
Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge
30.10.2015
Villreinens arealbruk i Knutshø. Resultater fra GPS-undersøkelsene
28.10.2015
Kalkberg – et hotspothabitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III
26.10.2015
Fiskebiologiske undersøkelser i Surna. Årsrapport 2014
23.10.2015
Populasjonsovervåking av brunbjørn: DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2014
23.10.2015
Physiological evidence for a human-induced landscape of fear in brown bears (Ursus arctos)
22.10.2015
Osteochondrosis, but not lameness, is more frequent among free-range pigs than confined herd-mates
19.10.2015
Usnea antarctica, an important Antarctic lichen, is vulnerable to aspects of regional environmental change
19.10.2015
Tree-growth response to climatic variability in two climatically contrasting treeline ecotone areas, central Himalaya, Nepal
19.10.2015
Landscape experiences as a cultural ecosystem service in a Nordic context. Concepts, values and decision-making
18.10.2015
Body mass relationships affect the age structure of predation across carnivore-ungulate systems: A review and synthesis
14.10.2015
Slipp ungene ut i naturen – uten voksne!
13.10.2015
Strandeng – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III
13.10.2015
Friluftslivet og ulven. Markabrukeres meninger om ulvene i Østmarka
08.10.2015
Eurasian lynx habitat selection in human-modified landscape in Norway: Effects of different human habitat modifications and behavioral states
08.10.2015
Motivation crowding by economic incentives in conservation policy: A review of the empirical evidence
06.10.2015
Oljen som inspirasjon for bioøkonomien "The oil as inspiration for the bioeconomy ".
06.10.2015
Motivation crowding by economic incentives in conservation policy: A review of the empirical evidence
05.10.2015
Variation in Life History Traits of Gentiana nivalis (Gentianaceae) in Alpine and Sub-Alpine Habitats in the Norwegian Mountains and Its Implications for Biodiversity in Relation to Environmental Chan
02.10.2015
Nedvandringsveier og effekter av vannslipp på vinterstøing og smolt av Hunderørret forbi Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen. Telemetristudier høsten 2014 og våren 2015
02.10.2015
Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2015
02.10.2015
Vurdering av Langvatn kraftverk som et potensielt vandringshinder for laks og sjøaure i Ranaelva
30.09.2015
Biodiversity baseline for large marine ecosystems: an example from the Barents Sea
28.09.2015
Linked selection and recombination rate variation drive the evolution of the genomic landscape of differentiation across the speciation continuum of Ficedula flycatchers
28.09.2015
Corrigendum for the paper "Estimating lichen volume and reindeer winter pasture quality from Landsat imagery" [Remote Sens. Environ., 140 (2014) 573-579]
28.09.2015
The use of mosses in biomonitoring of selected areas in Poland and Spitsbergen in the years from 1975 to 2014
24.09.2015
Survival and progression rates of anadromous brown trout kelts Salmo trutta during downstream migration in freshwater and at sea
23.09.2015
Compensatory immigration counteracts conrtasting conservation strategies of wolverines (Gulo gulo) within Scandinavia
23.09.2015
Climatic and biotic extreme events moderate long-term responses of above- and belowground sub-Arctic heathland communities to climate change
23.09.2015
Identification and evaluation of 21 novel microsatellite markers from the autumnal moth (Epirrita autumnata) (Lepidoptera: Geometridae)
22.09.2015
Monitoring human and climate change-induced plant stress in the Nordic Arctic Region and Svalbard using remote sensing and field surveys
18.09.2015
Complex constraints on allometry revealed by artificial selection on the wing of Drosophila melanogaster
18.09.2015
Food consumption rates of piscivorous brown trout (Salmo trutta) foraging on contrasting coregonid prey
18.09.2015
Air pollution in the Nordic countries.From biomass burning in Eastern Europe. Policy Brief
18.09.2015
Ekstensiv overvåking av hekkebestander av fugl
18.09.2015
Rovfugler
18.09.2015
Smågnagere
17.09.2015
Terrestrisk naturovervåking i 2014:Markvegetasjon, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater
17.09.2015
Guidelines when estimating temporal changes in density dependent populations
16.09.2015
Villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget: Fangst, atferd og andeler rømt oppdrettslaks. 2012-2014
15.09.2015
Klimaendringer påvirker utvandring og overlevelse til laks
14.09.2015
Framing the relationship between people and nature in the context of European conservation
14.09.2015
Konsekvensutredning av tiltak på nærmiljø og friluftsliv. Kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya i Tromsø kommune
10.09.2015
Hjortevilt 2012–2014 : Framdriftsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt
09.09.2015
Impacts of snow season on ground-ice accumulation, soil frost and primary productivity in a grassland of sub-Arctic Norway
09.09.2015
Stream riparian ecosystems and mixed- and high-severity fire
07.09.2015
Genetiske analyser av elvemusling fra Sviland i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland
07.09.2015
Økt hogst av skog i Norge - effekter på naturmangfold
03.09.2015
Limnological characterization of the largest freshwater lake in remote oceania (Lake Letas, Gaua Island, Vanuatu)
01.09.2015
First records of three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus in Svalbard freshwaters: An effect of climate change?
01.09.2015
Laks eller ikke – er klimaet årsaken?
01.09.2015
Migration, growth patterns, and diet of pike (Esox lucius) in a riverreservoir and its inflowing river
31.08.2015
Gamle edelløvtrær – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III
28.08.2015
Evolution of complex symbiotic relationships in a morphologically derived family of lichen-forming fungi
28.08.2015
Sources of uncertainties in cod distribution models
28.08.2015
Stylonectria norvegica (Nectriaceae), a new species from Norway
28.08.2015
Effects of salmon lice Lepeophtheirus salmonis on wild sea trout Salmo trutta—a literature review
28.08.2015
Current and potential threats to Nordic duck populations — a horizon scanning exercise
27.08.2015
Comparison of the diet of stoat (Mustela erminea) in relation to sex and season in Norway
25.08.2015
Consequences of a demographic bottleneck on genetic structure and variation in the Scandinavian brown bear
25.08.2015
The effect of catch-and-release angling at high water temperatures on behaviour and survival of Atlantic salmon Salmo salar during spawning migration
25.08.2015
MIAT: Modular R-wrappers for flexible implementation of MaxEnt distribution modelling
20.08.2015
Reguleringsundersøkelser i Ålvunda. Samlerapport fra undersøkelser i 2012-2014
19.08.2015
Legal implications of range expansions in a terrestrial carnivore: the case of the golden jackal (Canis aureus) in Europe
18.08.2015
A large molluscivore bird (Common Eider, Somateria mollissima)is able to discriminate quality of blue mussels (Mytilus edulis) based on size and provenance
18.08.2015
Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvass-draget på Ørland i 2014. Problemkartlegging og laksefisk som miljømål ved restaurering av Rusasetvatnet og tilknyttede bekkestrek-ninger
17.08.2015
Bryocentria hypothallina (Hypocreales) – a new species on Metzgeria furcata
17.08.2015
Life-history attributes and resource dynamics determine intraspecific home-range sizes in Carnivora
17.08.2015
Assessing the impact of human activity on cultural heritage in Svalbard: a remote sensing study of London
17.08.2015
Signalkreps i Kvesjøen, Lierne kommune - kartlegging, spredningsrisiko og forslag til tiltak
13.08.2015
Fiskevandringer forbi veikrysninger i små vassdrag i Sør-Trøndelag, Vannregion Trøndelag. Gjennomgang av eksisterende kartlegging, kvalitetssikring og fremskaffing av nye data for små vassdrag som kry
13.08.2015
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015
12.08.2015
Serological signature of tick-borne pathogens in Scandinavian brown bears over two decades
12.08.2015
Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra. Årsrapport for 2014
11.08.2015
Could Have Gone Wrong: Effects of Abrupt Changes in Migratory Behaviour on Harvest in a Waterbird Population
11.08.2015
Ecological economics perspectives on ecosystem services valuation
11.08.2015
Benefits of restoring ecosystem services in urban areas
10.08.2015
Sowing resilience and contestation in times of crises: the case of urban gardening movements in Barcelona
10.08.2015
In markets we trust? Setting the boundaries of market-based instruments in ecosystem services governance
10.08.2015
Assessing incidental bycatch of seabirds in Norwegian coastal commercial fisheries: Empirical and methodological lessons
10.08.2015
Consistent isotopic differences between Schistocephalus spp. parasites and their stickleback hosts
05.08.2015
Does flooding mitigation measures affect cladoceran and copepod communities in floodplain water bodies?
05.08.2015
Mapping value plurality towards ecosystem services in the case of Norwegian wildlife management: A Q analysis
04.08.2015
Carry-Over or Compensation? The Impact of Winter Harshness and Post-Winter Body Condition on Spring-Fattening in a Migratory Goose Species
04.08.2015
Multiple stressors in a top predator seabird: Potential ecological consequences of environmental contaminants, population health and breeding conditions
03.08.2015
Market Economy vs. Risk Management: How Do Nomadic Pastoralists Respond to Increasing Meat Prices?
28.07.2015
How Acccessible is the Cemetery as a Green Urban Space?
24.07.2015
Laksefiske i endring. - En spørreundersøkelse blant sportsfiskere som drev elvefiske etter laks, sjøørret og sjørøye i Norge 2012-2014
24.07.2015
ANALYSE AV EKSISTERENDE VERKTØY FOR KARTLEGGING OG/ELLER ANALYSE AV LANDSKAP
22.07.2015
Tolerance to anthropogenic disturbance by a large carnivore: The case of Eurasian lynx in south-eastern Norway
22.07.2015
In search of lost time: the rise and fall of limits to growth in international sustainability policy
22.07.2015
Farmed Atlantic salmon Salmo salar L. parr may reduce early survival of wild fish
22.07.2015
Carnivore coexistence: Wilderness not required
22.07.2015
Inventering av varg vintern 2014-2015
13.07.2015
DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2014
13.07.2015
Kultivering og genetisk variasjon i Suldalslågen
10.07.2015
Kartlegging av slåttemark i Buskerud 2013 og 2014
10.07.2015
Repowering Smøla wind-power plant. An assessment of avian conflicts
10.07.2015
Fiskebiologiske undersøkelser i Dalsvatnet, Ångårdsvatnet og Tovatna i Trollheimen, 2014
10.07.2015
Beskrivelse av hoved-økosystemene og deres referansetilstand
09.07.2015
Datakilder for naturindeks
09.07.2015
Internasjonalt arbeid
09.07.2015
Database og innsynsløsning
09.07.2015
Datagrunnlaget
09.07.2015
Matematisk rammeverk og beregning av naturindeksen
09.07.2015
Påvirkningsfaktorer
09.07.2015
Økologisk rammeverk
06.07.2015
Institutional stakeholders' views on jaguar conservation issues in central Brazil
03.07.2015
Inventering av lodjur i 2015. Bestandsovervåking av gaupe i 2015
03.07.2015
Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Ostojeaggi, Troms. Endringer fra 2004 til 2014
02.07.2015
A hybrid snipe Gallinago gallinago × G. media found in the wild
02.07.2015
Naturindeks for Norge. 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling
02.07.2015
Evolutionary analysis of the female-specific avian W chromosome
01.07.2015
Bestandsvurdering av viltressurser i Nordland fylke. Indikatorer for hjortevilt, småvilt og innlandsfisk
01.07.2015
NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2014
01.07.2015
The role of a dominant predator in shaping biodiversity over space and time in a marine ecosystem
01.07.2015
Sjøfugl og marine økosystemer. Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard
30.06.2015
Utprøving av system for basisovervåking i henhold til vannforskriften. Resultater for utvalgte innsjøer 2014
30.06.2015
Longyearbyen - verdens nordligste Geopark?
30.06.2015
Long-term persistence of seeded grass species: an unwanted side effect of ecological restoration
30.06.2015
Understanding Atlantic salmon smolt production in a large regulated river: A case study from Klarälven, Sweden. Abstract
30.06.2015
A "clearcut" case? Brown bear selection of coarse woody debris and carpenter ants on clearcuts
30.06.2015
Sexual size dimorphism in anadromous brown trout Salmo trutta. Abstract
30.06.2015
Temperature during the embryonic stage influences juvenile growth and life history characters of Atlantic salmon. Abstract
30.06.2015
Valgets kval - stasjonær eller vandre langt eller kort? Fisk og viten
30.06.2015
Ålen: et av naturens store mysterier. Fisk og viten
26.06.2015
Contribution of Natural and Economic Capital to Subjective Well-Being: Empirical Evidence from a Small-Scale Society in Kodagu (Karnataka), India
26.06.2015
Mismatches between ecosystem services supply and demand in urban areas: A quantitative assessment in five European cities
26.06.2015
Does Catch-and-Release Angling Alter the Behavior and Fate of Adult Atlantic Salmon During Upriver Migration?
26.06.2015
Rain and Copper: The Evolution of a Fish Marketing Channel in a Rapidly Changing Region of Southern Africa
26.06.2015
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2014
26.06.2015
Nei til storkommune. Debattinnlegg
26.06.2015
A unifying framework for the underlying mechanisms of avian avoidance of wind turbines
26.06.2015
Hvordan vurdere nytte og kostnader ved miljømål for byvassdrag
26.06.2015
Reliability of Meta-analytic Benefit Transfers of International Value of Statistical Life Estimates: Tests and Illustrations
26.06.2015
Spatial and Temporal Abundance of Interacting Populations of White Clover and Grass Species as Assessed by Image Analyses
18.06.2015
Temperature, precipitation and biotic interactions as determinants of tree seedling recruitment across the tree line ecotone
16.06.2015
Problemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Fallselva, Oppland
15.06.2015
Oaser for artsmangfoldet - hotspot-habitater for rødlistearter
12.06.2015
Grubbers on the Svalbard tundra: Why do we need monitoring?
10.06.2015
Naturtilstanden hos aurebestandene på Sørlandet: Hvordan var forholdene før den sure nedbøren?
09.06.2015
Tiltak for å håndtere ferdsel i villreintrekk i Stroplsjødalen
09.06.2015
Large-scale monitoring of waders on their boreal and arctic breeding grounds in northern Europe
08.06.2015
Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene
08.06.2015
Status for norske laksebestander i 2015
05.06.2015
Dyrepåkjørsler på jernbanen i Norge 1991–2014
04.06.2015
Naturtyper i klimatilpasningsarbeid. Effekter av klimaendringer og klimatilpasningsarbeid på naturmangfold og økosystemtjenester
02.06.2015
Evaluating interactions of forest conservation policies on avoided deforestation
02.06.2015
Sheep farming and large carnivores: What are the factors influencing claimed losses?
02.06.2015
Linking visitor motivation with attitude towards management restrictions on use in a national park
01.06.2015
Forakt for folk og miljø. Kronikk. 27. mai 2015
01.06.2015
Tiltaksanalyse for elvemusling i Begna. Hvilke kritiske faktorer finnes og hva kan vi gjøre for å sikre arten i Begna
01.06.2015
Governance of Ecosystem Services: A framework for empirical analysis
01.06.2015
Utvikling av metodikk for å påvise spredning av fiskearter i ferskvann
29.05.2015
Benefit transfer of nature conservation values in Asia and Oceania based on meta-analysis. Data heterogeneity and reliability issues
29.05.2015
Long-distance plant dispersal to North Atlantic islands: colonization routes and founder effect
29.05.2015
Differential barrier and corridor effects of power lines, roads and rivers on moose (Alces alces) movements
29.05.2015
Less plant biomass of northern lands with increasing frequency of climate change-induced stress events?
28.05.2015
Single Causative Factor for Severe Pneumonia Epizootics in Muskoxen?
27.05.2015
Forest Owners’ Participation in Voluntary Biodiversity Conservation: What Does It Take to Forgo Forestry for Eternity?
27.05.2015
The persistence of an economic paradigm: unintended consequences in Norwegian wolf management
26.05.2015
Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2014
26.05.2015
Spredningsveier for fremmede arter i Norge
25.05.2015
Migration and habitat use of sea trout post-smolts Salmo trutta in a Norwegian fjord system
25.05.2015
Marine migration and habitat use of anadromous brown trout (Salmo trutta)
20.05.2015
Fiskebiologiske undersøkelser i Tunnsjøen og Tunnsjøflyan, 2014
19.05.2015
Frukt og frukt, og nøtt og nøtt - fru Blom
19.05.2015
Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2014
13.05.2015
Øyenstikkere i Skandinavia - Etymologi
13.05.2015
Redaktøren har ordet: Sært barn har lange navn...
13.05.2015
Overvåking av epifytter i program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Revisjon av feltprotokoll 2015
12.05.2015
Yield-biodiversity trade-off in patchy fields of Miscanthus × giganteus
12.05.2015
Gi nye vilkår for regulering. Debattinnlegg
11.05.2015
Sexual size dimorphism in anadromous brown trout Salmo trutta
11.05.2015
Flensjøen i kommunene Røros og Os 2013. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking siden 2005
11.05.2015
Isbjørnens effekt på fugl i et arktisk klima i endring. Sluttrapport for Svalbards miljøvernfond
11.05.2015
Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2014
07.05.2015
A broad cocktail of environmental pollutants found in eggs of three seabird species from remote colonies in Norway
06.05.2015
Nærmiljøet blir stadig viktigere
06.05.2015
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet. Sluttrapport for perioden 2010-2013
06.05.2015
Undersøkelser av krepsdyr og fisk i fem regulerte og reguleringspåvirkede innsjøer i Mandalsvassdraget høsten 2014
06.05.2015
Estimering av antall hekkende par kongeørn basert på kjent forekomst i Norge for perioden 2010-2014
05.05.2015
Local perceptions of opportunities for engagement and procedural justice in electricity transmission grid projects in Norway and the UK
04.05.2015
Resistance of a sub-arctic bird community to severe forest damage caused by geometrid moth outbreaks
04.05.2015
Functional response curves of avian molluscivores: high intake rates maintained even at low prey density
30.04.2015
Materials and methods appendix for valuation of ecosystem services of green infrastructure in Oslo
30.04.2015
Economic valuation of ecosystem services for policy. A pilot study on green infrastructure in Oslo
30.04.2015
Naturen i Oslo er verdt milliarder. Verdsetting av urbane økosystemtjenester fra grønnstruktur
30.04.2015
Exploring operational ecosystem service definitions: The case of boreal forests
30.04.2015
Higher zooplankton species richness associated with an invertebrate top predator
30.04.2015
Overvåking av sjeldne og rødlistede lav på gamle eiker – lærdommer fra et pilotstudium
30.04.2015
Kommunedelplan Tømmerneset, Sør-Varanger kommune - Konsekvensutredning for reindrift
27.04.2015
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2014
22.04.2015
Sjøfugl i Norge i 2014. Resultater fra SEAPOP programmet
22.04.2015
Elveniøye og bekkeniøye: en eller to arter? Fisk og viten
22.04.2015
Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2014
22.04.2015
SEAPOP. De ti første årene. Nøkkeldokument 2005-2014
21.04.2015
The Arctic Nature Index (ANI). Challenges and opportunities
20.04.2015
There is more to climate than the North Atlantic Oscillation: a new perspective from climate dynamics to explain the variability in population growth rates of a long-lived seabird
18.04.2015
Hvordan skal samfunnet få dataene de har betalt for?
16.04.2015
Elektrisk fiske – faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk. Resultater fra eksperimentelle feltstudier 2010-2014
15.04.2015
Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund. Årsrapport 2014
10.04.2015
Behavioural differences between single scandinavian brown bears (Ursus arctos) and females with dependent young when experimentally approached by humans
09.04.2015
Mapping the vulnerability of animal community to pressure in marine systems: disentangling pressure types and integrating their impact from the individual to the community level
09.04.2015
Planning for recreation along the opportunity spectrum: The case of Oslo, Norway
09.04.2015
Påvirker abborens personlighet fangstsannsynlighet ved isfiske? Fisk og viten
09.04.2015
På lyden skal torsken kjennes. Fisk og viten
09.04.2015
Hva skjer når regnbueørret flyttes? Fisk og viten
09.04.2015
Between-watershed movements of two anadromous salmonids in the Arctic
09.04.2015
Forskere på bærtur
09.04.2015
Increased adrenal responsiveness and delayed hatching date in relation to polychlorinated biphenyl exposure in Arctic-breeding black-legged kittiwakes (Rissa tridactyla)
09.04.2015
Ice cover alters the behavior and stress level of brown trout Salmo trutta
09.04.2015
Trophic interactions between introduced lake trout (Salvelinus namaycush) and native Arctic charr (S. alpinus) in a large Fennoscandian subarctic lake
08.04.2015
Fiskebiologiske undersøkelser i Frøyningselva i 2014
08.04.2015
Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2014
08.04.2015
Climate change and the increasing impact of polar bears on bird populations
08.04.2015
The status and trends of seabirds breeding in Norway and Svalbard
08.04.2015
Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2014
27.03.2015
Lake size and fish diversity determine resource use and trophic position of a top predator in high-latitude lakes
23.03.2015
Bestandsutvikling og av skytning av elg innenfor Trondheim storviltvald. Evaluering av bestandskondisjon og måloppnåelse i planperioden 2010-2014.
23.03.2015
Hunting Statistics as a source of new knowledge about Svalbard reindeer.
19.03.2015
Kartlegging av fiskearter i og nær Tunnsjøen, med spesiell vekt på forekomst av hvitfinnet steinulke, Cottus gobio L.
17.03.2015
Veger og villrein. Oppsummering – overvåking av Rv7 over Hardangervidda.
17.03.2015
Naturens goder - nå må vi bry oss!
17.03.2015
Stamlakskontroll 2014.
16.03.2015
The limits of monetization in valuing the environment A reply to Gsottbauer et al.
16.03.2015
Contrasting values of cultural ecosystem services in urban areas: The case of park Montjuïc in Barcelona
13.03.2015
Uttak av hjortevilt på Nyhamna. En dokumentasjon av hjort- og rådyruttaket 2013–2014.
13.03.2015
Assessing the influence of salmon farming through total lipids, fatty acids, and trace elements in the liver and muscle of wild Saithe pollachius virens
09.03.2015
GPS-loggers influence behaviour and physiology in the black-legged kittiwake Rissa tridactyla
06.03.2015
Tiltak med AlS for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselva i 2011 og 2012
06.03.2015
Water quality and heavy metals in fresh water pearl mussels and their habitat.
06.03.2015
Raakku! - Freshwater pearl mussel in northern Fennoscandia.
06.03.2015
Status og overvåking av krepsebestanden i Steinsfjorden i Buskerud 1979-2014.
05.03.2015
An integrated population model for a long-lived ungulate: more efficient data use with Bayesian methods
05.03.2015
Genetic and migratory evidence for sympatric spawning of tropical Pacific eels from Vanuatu
05.03.2015
The stress hormone corticosterone in a marine top predator reflects short-term changes in food availability
05.03.2015
Female sociality and kin discrimination in brood parasitism: Unrelated females fight over egg laying
05.03.2015
Survival rate and breeding outputs in a high Arctic seabird exposed to legacy persistent organic pollutants and mercury
05.03.2015
Geolocators reveal an unsuspected moulting area for Isle of May Common Guillemots Uria aalge
04.03.2015
A hitchhiker's guide to European lake ecological assessment and intercalibration
03.03.2015
Tiltak langs E6 over Kvænangsfjellet, Troms. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø.
02.03.2015
Biologiske miljøundersøkelser av Søra og Gaula etter diesellekkasje fra Statoilstasjonen på Klett.
27.02.2015
Relationships between isotopic values and oxidative status: insights from populations of gentoo penguins
26.02.2015
Fiskerne i Fishspot i 2014. Forbruksmønster og fiskeinnsats for fiskere i Hedmark og Oppland.
23.02.2015
Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6.
16.02.2015
Villrein og ferdsel i Rondane. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2009–2014.
10.02.2015
Recorded bimodal length frequency distributions of Arctic charr, Salvelinus alpinus (L.), and brown trout, Salmo trutta L.: an effect of both population structure and sampling bias
09.02.2015
Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018.
04.02.2015
På nett? Nettpolitikk, planlegging og konflikter om strømnett i Norge, Storbritannia og Sverige. Tiltak og virkemidler for mer bærekraftig nettutvikling. Populærfaglig oppsummering av prosjektet SusGr
29.01.2015
Low impact of dry conditions on the CO2 exchange of a Northern-Norwegian blanket bog
29.01.2015
Høringsuttalelse til «Høringsnotat – melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett»
28.01.2015
Deer managment in Norway
28.01.2015
Den entry behavior in Scandinavian brown bears: Implications for preventing human injuries
26.01.2015
Politikerne ser bort fra alle helse- og miljøfaglige råd hvis blyhaglforbudet oppheves
25.01.2015
A unifying gravity framework for dispersal
22.01.2015
Forage fish abundance is a predictor of timing of breeding and hatching brood size in a coastal seabird
21.01.2015
Population structure, biomass, and diet of landlocked Arctic charr (Salvelinus alpinus) in a small, shallow High Arctic lake
21.01.2015
Oppvandring og innslag av rømt oppdrettslaks i norske lakseelver; basert på videoovervåking, fangstfeller og drivtelling
19.01.2015
Climate-driven changes in winter abundance of a migratory waterbird in relation to EU protected areas
12.01.2015
Experiment, monitoring, and gradient methods used to infer climate change effects on plant communities yield consistent patterns
09.01.2015
Biodiversity and ecosystem services: The Nature Index for Norway
09.01.2015
Demographic effects of extreme weather events: snow storms, breeding success, and population growth rate in a long-lived Antarctic seabird
09.01.2015
Pompøse åkerstistel-tosk
09.01.2015
Nabolagets ville vekster: Meldestokk. Møkkstokk. Lortstokk
08.01.2015
Polychlorinated biphenyl exposure and corticosterone levels in seven polar seabird species
08.01.2015
Increased abundance of European eel (Anguilla anguilla) in acidified Norwegian rivers after liming
08.01.2015
Corticosterone, prolactin and egg neglect behavior in relation to mercury and legacy POPs in a long-lived Antarctic bird
07.01.2015
Payments for Ecosystem Services (PES) in the face of external biophysical stressors
07.01.2015
Scale and context dependence of ecosystem service providing units
06.01.2015
Mitigating wind-turbine induced avian mortality: Sensory, aerodynamic and cognitive constraints and options
05.01.2015
Movements and residency of juvenile white steenbras Lithognathus lithognathus in a range of contrasting estuaries
19.12.2014
Perfluoroalkyl substance concentrations in a terrestrial raptor: Relationships to environmental conditions and individual traits
19.12.2014
Water discharge affects Atlantic salmon Salmo salar smolt production: A 27 year study in the River Orkla, Norway
15.12.2014
The relative importance of direct and indirect effects of hunting mortality on the population dynamics of brown bears
12.12.2014
Elephants over the Cliff: Explaining wildlife killings in Tanzania
25.11.2014
Seasonal effects of hydropeaking on growth, energetics and movement of juvenile atlantic salmon (Salmo salar)
20.11.2014
Searching for the fundamental niche using individual-based habitat selection modelling across populations
20.11.2014
Variation in concentrations of organochlorines and brominated flame retardants among eggs in abandoned clutches of a terrestrial raptor
10.11.2014
Differences in speciation progress in feather mites (Analgoidea) inhabiting the same host: the case of Zachvatkinia and Alloptes living on arctic and long-tailed skuas
23.10.2014
A catch-22 conflict: Access to semi-domestic reindeer modulates Eurasian lynx depredation on domestic sheep
26.09.2014
Spatial distribution and settlement strategies in willow ptarmigan
10.09.2014
Risk assessment of the environmental impact of Norwegian Atlantic salmon farming
08.09.2014
Survival of wild Atlantic salmon (Salmo salar) after catch and release angling in three Irish rivers
05.09.2014
Changes in the density and growth of brown trout (Salmo trutta) after intensive removal of sympatric Arctic charr (Salvelinus alpinus) in the sub-Arctic lake Møkkelandsvatn, Norway
06.08.2014
Lessons learned for spatial modelling of ecosystem services in support of ecosystem accounting
19.07.2014
Transmission dynamics of the monogenean Gyrodactylus salaris under seminatural conditions
26.05.2014
Public perceptions of planning objectives for regional level management of wild reindeer in Norway
12.05.2014
Environmental attitudes associated with large-scale cultural differences, not local environmental conflicts
30.01.2014
Can timing of spawning explain the increase in egg size with female size in salmonid fish?
18.04.2019
Guarding dogs in Europe: paying attention to the context is important when managing complex human-wolf-dog relationships
16.04.2019
Engaging stakeholders in wildlife monitoring: a pilot study of wolves in Slovakia using non-invasive genetic sampling
14.04.2019
To boldly go where no continent has gone before
14.04.2019
The symbolic wolf: competing visions of the European landscape
14.04.2019
Living with "success" in large carnivore conservation: recognizing the  challenges faced by landowners
14.04.2019
Rovdyrsonene fungere ikke
21.09.2018
Ulv i Skandinavia vinteren 2013-2014. Foreløpig statusrapport
03.07.2018
Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst
03.07.2018
Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment
27.02.2018
Opprusting og utvidelse av Palmafossen kraftverk i Raundalselva i Vossovassdraget
09.01.2018
Jakt på svalbardrein – kva er naturlege grenser for forvaltningsområda?
06.12.2017
Oteren kan redusere minkbestanden. Debattinnlegg
31.10.2017
Risk assessment of amoebic gill disease. Opinion of the Panel of Animal Health and Welfare of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety
03.07.2017
Destruktive skylapper
11.05.2017
Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2014
09.05.2017
Overvåking av beitende sau og lam på utmarksbeite i Himmeltindmassivet, Vestvågøy kommune i 2014 samt innsamling av næringsprøver for isotopanalyser. Jakter kongeørna på beitedyrene?
09.05.2017
Erfaringer med innføring av fluesone i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune
08.05.2017
Friluftslivet og utvidelse av skytebaneanlegg i Kjoselvdalen, Tromsø kommune. Vurdering av konsekvenser for friluftslivet
17.02.2017
Utilsiktede konsekvenser i naturforvaltningen. Hvordan konflikthåndtering kan heve konfliktnivået: Eksempler fra rovdyrkonfliktene i Norge.
17.02.2017
Forskere og rovdyr
13.02.2017
Reintroduction of white-tailed eagles to the Republic of Ireland: a case study of media coverage
03.11.2016
Conserving the most endangered subspecies of Eurasian lynx in the Balkans
03.11.2016
To boldly go where no continent has gone before
03.11.2016
Using European LIFE funding to conserve wolves
03.11.2016
The threats to European large carnivores
03.11.2016
Wolves return to unlikely places
03.11.2016
European large carnivores – a surprising success story
03.11.2016
Arktisilta alueilta on pitkä matka brysseliin
03.11.2016
Ahman asema euroopassa
03.11.2016
Oser faire ce qu'aucun autre continent n'a fait.
03.11.2016
Feil om forskning på rovdyr og rein
03.11.2016
Gaupe i Europa – kontrastfylte realiteter
03.11.2016
Forskning bidrar til mindre rovdyrkonflikt
23.09.2016
Annual report 2013
05.09.2016
Tracking of little auks revealed large scale distribution and potential threats
10.05.2016
Nordic LifeWatch cooperation, final report: A joint initiative from Denmark, Iceland, Finland, Norway and Sweden
13.04.2016
Testosterone increases siblicidal aggression in black-legged kittiwake chicks (Rissa tridactyla)
12.04.2016
Assessing risks of invasion through gamete performance: Farm Atlantic salmon sperm and eggs show equivalence in function, fertility, compatibility and competitiveness to wild Atlantic salmon
05.04.2016
Ecosystem Services as a Contested Concept: A Synthesis of Critique and Counter-Arguments
10.12.2015
Vannkjemi. Flaskeprøver
10.12.2015
Kalking i forsurede laksevassdrag i Norge - status og trender pr 2014
10.12.2015
Vannkjemi. Flaskeprøver
10.12.2015
Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Tiltaksovervåking i 2014
14.10.2015
Ulv i Skandinavia og Finland : Sluttrapport for bestandsovervåking av ulv vinteren 2013-2014
11.10.2015
“Verdi av urbane økosystemtjenester: Fire eksempler fra Oslo.” Rapport nummer 2014/46. Vista Analyse og NINA.
01.10.2015
Effects of Climate and Animal Density on Adult Sex Ratio Variation in a Large Herbivore
26.08.2015
Waghoba tales: Adventures in leopard land
10.07.2015
River classification systems in Norway and their suitability for environmental flow assessments
10.07.2015
Effects of Rapidly Fluctuating Water Levels on Juvenile Atlantic Salmon (Salmo salar L.)
09.07.2015
Predicting climate change effects on Atlantic salmon (salmo salar L.) populations in a regulated river - an individual-based approach
13.05.2015
Trophic interactions, temperature and greening in a changing climate
11.05.2015
Radioaktivt cesium i norske landområder og ferskvannssystemer. Resultater fra overvåkning i perioden 1986-2013
05.05.2015
Effects of powerlines on moose [Alces alces] habitat selection, movements and feeding activity
23.04.2015
Bestandsovervåking av gaupe i 2014. - Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia
16.04.2015
Habitatkartlegging av Ljøra med sideelver 2014
09.04.2015
Towards a taxonomic understanding of Cuckoo wasps
25.03.2015
Overvåking av vinterbeiter i Indre Finnmark 2013 Resultater fra feltrutene
23.03.2015
Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2014
23.03.2015
För at påverka naturen krävs minst 4.000 vargar
23.03.2015
Ulv og biologisk mangfold
23.03.2015
Sesongvariasjon i elgens aktivitet gjennom døgnet påvirker når og hvor den påkjøres
23.03.2015
Overvåking av Jærvassdrag 2014. Datarapport
23.03.2015
Reinsdyrkjever og jaktstatistikk: Jegerne bidrar til ny kunnskap om svalbardreinen.
23.03.2015
Report on the eel stock and fishery in Norway 2013/2014
20.03.2015
De grenseløse gjessene.
19.03.2015
Unimodal response of fish yield to dissolved organic carbon
19.03.2015
Utredning om etablering av Senter for biodiversitet og økosystemtjenester i Trondheim –
19.03.2015
Vurdering av elgbestanden i Troms
18.03.2015
Norwegian hydropower for large scale electricity balancing needs. Pilot study of technical, environmental and social challenges.
18.03.2015
The Rise and Fall of the Farrowing Sow: Does Communication Matter?
16.03.2015
Evaluering av einerrydding på Tromlingene og Jerkholmen, Arendal kommune. Sluttrapport fra igangsatt overvåking
10.03.2015
ECONADA: Økologisk og økonomisk bærekraftig implementering av Naturmangfoldloven ved restaurering etter naturinngrep. Rapport fra tredje prosjektår 2013 og status pr. 1. april 2014
06.03.2015
Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2013
04.03.2015
Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2013.
27.02.2015
Brukerundersøkelser i Hallingskarvet og Varangerhalvøya nasjonalparker, sommeren 2014.
19.02.2015
From Data Management to Advanced Analytical Approaches: Connecting R to the Database
17.02.2015
2nd Interim Report of the Working Group on Integrated Assessments of the Norwegian Sea
13.02.2015
Effekter av kunstig nattbelysning på naturmangfoldet - en litteraturstudie.
09.02.2015
Mellom skog og tundra: Skoggrensen
06.02.2015
Hvor langt løper en skadeskutt rein?
06.02.2015
Blyrester från kulor och hagel i viltkött är en hälsorisk
06.02.2015
Blyforvirring
06.02.2015
Blyhagl til besvær
06.02.2015
Blyrester fra kuler og hagl i viltkjøtt er helseskadelig
06.02.2015
Blyhagl til besvær
06.02.2015
Blyhagl og giftig valgflesk
06.02.2015
Blyhagl til besvær
06.02.2015
En giftcocktail
06.02.2015
Mennesker og dyr blir forgiftet av bly fra blyhagl
06.02.2015
Jakt med blyhagl til besvær
06.02.2015
Hvem bløffer om bly?
06.02.2015
Bør ikke oppheve blyhaglforbudet
06.02.2015
Rogaland - Status og trender
06.02.2015
Agder - status og trender
06.02.2015
Kalking i forsurede laksevassdrag i Norge –status og trender pr 2013
06.02.2015
Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.
06.02.2015
Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2013. Atna- og Vikedalsvassdragene
05.02.2015
Rovdyrsonene fungerer ikke
05.02.2015
Rovdyrsonen fungerer ikke
05.02.2015
Assessing Norwegian pollination deficits. Capacity building towards IPBES - implementation and methodological evaluation of the "Protocol to Detect and Assess Pollination Deficits in crops"
05.02.2015
An assessment of MOSJ - The state of the marine environment around Svalbard and Jan Mayen
04.02.2015
Towards a taxonomic understanding of cuckoo wasps
04.02.2015
“Å, nå telte han deg også” – er det noe vits da?
04.02.2015
Rovdyr i menneskenes landskap
04.02.2015
Arealforvaltning i villreinområder: Fra gagn og ugagn til adaptive løsninger
04.02.2015
SusGrid (Sustainable Grid Development): Lokale, regionale og nasjonale aktørers opplevelse av nettutviklingsprosesser.
03.02.2015
Spatial structure in European moose(Alces alces): genetic data reveal a complex population history
30.01.2015
Resurrection and redescription of Varestrongylus alces (Nematoda; Protostrongylidae), a lungworm of the Eurasian moose (Alces alces), with report on associated pathology
30.01.2015
Håndbok for sårbarhetsvurdering av ilandstigningslokaliteter på Svalbard.
29.01.2015
Policy analysis paper: policy mainstreaming of biodiversity and ecosystem services with a focus on pollination
29.01.2015
Høringsuttalelse til «Høringsnotat om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk»
28.01.2015
Effects of foraging by pink-footed geese on tundra vegetation in Svalbard: an assessment of extent and a proposal for a monitoring program
28.01.2015
Å forstå oss selv - menneskets atferdsøkologi
25.01.2015
New evidence of late survival of beaver in Britain
25.01.2015
Polonium-210 and Caesium-137 in lynx (Lynx lynx), wolverine (Gulo gulo) and wolves (Canis lupus)
22.01.2015
Minneord for Loyd Villmo (12.01.1925 - 22.11.2013)
22.01.2015
Gjenvekstforsøk med lav i Kautokeino
22.01.2015
Berre ein liten tur…!? Kunnskapsstatus om indre og ytre hindringar for kvardagsturen
22.01.2015
Air pollutants from Eastern European biomass burning
22.01.2015
Nature Index Costa Rica. An IPBES pilot project.
21.01.2015
Hotspot åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet. Beskrivelse av habitatet og forslag til overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet.
21.01.2015
Hotspot kulturmarkseng. Beskrivelse av habitatet og forslag til nasjonalt overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet
20.01.2015
Behavioral correlates of supplementary feeding of wildlife: Can general conclusions be drawn?
19.01.2015
Double-Strand Breaks In Relation To Persistent Organic Pollutants In Fasting Common Eiders (Somateria Molissima)
19.01.2015
Wellsite selection by grizzly bears Ursus arctos in west-central Alberta
19.01.2015
No evidence for the effect of MHC on Male mating success in the brown bear
18.01.2015
Complementarity of statistical treatments to reconstruct worldwide routes of invasion: The case of the Asian ladybird Harmonia axyridis
18.01.2015
Erratum to: How (not) to perform ecosystem service valuations: pricing gorillas in the mist
18.01.2015
Hide or die: Use of cover decreases predation risk in juvenile North American porcupines
18.01.2015
Effects of free-range and confined housing on joint health in a herd of fattening pigs
16.01.2015
Waghoba tales: Adventures in leopard land
14.01.2015
Manual for AlS-metoden for bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris
13.01.2015
Verdi av urbane økosystemtjenester : Fire eksempler fra Oslo
13.01.2015
Forskninga ved NINA forskningsstasjon, IMS
13.01.2015
NINA forskningsstasjon på IMS
13.01.2015
Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2013 og 2014
12.01.2015
Påvisning av gyteområder for asp og erfaring med bruk av el-fiskebåt i Leira og Nitelva
12.01.2015
Kartlegging av kalkskog i Nord-Trøndelag 2014 [2013]
09.01.2015
Biodiversity of acid grasslands in the Atlantic regions of Europe: The impact of nitrogen deposition
09.01.2015
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2013
09.01.2015
Skogbrukets biomangfoldtiltak utfyller hverandre
09.01.2015
Naturverdier for lokalitet Snellingsrøysene, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2013
09.01.2015
Forvaltningsplan for geologiske verneområder i Oslo, Akershus og deler av Buskerud
08.01.2015
Environmental variation as a driver of predator-prey interactions
08.01.2015
Strandenger i Østfold – areal, økologisk tilstand og rødlistearter
08.01.2015
High-arctic plants like it hot: A long-term investigation of between-year variability in plant biomass
08.01.2015
Activity patterns of Eurasian lynx are modulated by light regime and individual traits over a wide latitudinal range
08.01.2015
IX Congresso Italiano di Teriologia. Opening Lecture: Managing wildlife in a human dominated world or managing man into the wild? Experiences from the last remaining populations of wild mountain reind
08.01.2015
Før- og etterundersøkelser av naturmangfold ved samferdselsutbygging. Rapport fra et scopingseminar om metodeutvikling
08.01.2015
Fossekall (Cinclus cinclus), småkraft og avbøtende tiltak
07.01.2015
Arealplanlegging er vanskelig og mangedimensjonalt
07.01.2015
MDGs stemmegivning i bysykkelsaken
07.01.2015
Sandfuruskog og sandfuruskogsopper. Viktige områder for biologisk mangfold
07.01.2015
Social equity matters in payments for ecosystem services
07.01.2015
Genetisk variasjon og innavl hos norsk elg
07.01.2015
Arealbrukskonfliktar
07.01.2015
Naturfaglige registreringer i forbindelse med ordningen ”frivillig vern” av skog i 2013
07.01.2015
Population properties affect inbreeding avoidance in moose
07.01.2015
How (not) to perform ecosystem service valuations: pricing gorillas in the mist
07.01.2015
Biologen som forelsket seg i trær
06.01.2015
Comparative effects of power lines and roads on moose (Alces alces) habitat selection
06.01.2015
A Least Cost Path (LCP)Toolbox for Optimal Routing of High Voltage Power Lines for a Sustainable Future
06.01.2015
NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2013
06.01.2015
Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2014
06.01.2015
The effects of power lines on ungulates and implications for power line routing and rights-of-way management
06.01.2015
Utviklingen i krepsdyrsamfunnet og abborbestanden i Brønntjern, Enningdalsvassdraget, etter avsluttet kalking
06.01.2015
Marin fauna i Gaulosen – Trondheimsfjorden. Et foreslått marint verneområde
06.01.2015
Lørenskog vinterpark. Konsekvensutredning av naturfaglige verdier
06.01.2015
Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. 2013
06.01.2015
Ny 132 kV Risøyhamn – Hinnøy (riving av 66 kV ledning Risøyhamn – Sortlandssund). Konsekvensutredning, deltema na-turmiljø. Oppdatert versjon 2014
06.01.2015
Overvåking av palsmyr. Første gjenanalyse i Ferdesmyra, Øst-Finnmark. Endringer fra 2008 til 2013
05.01.2015
Verneplan for Hjerkinn skytefelt – kunnskapsstatus for naturtyper, flora og fugleliv
05.01.2015
The social benefits and costs of preserving forest biodiversity and ecosystem services
05.01.2015
Consumption of flea beetles (Phyllotreta, Coleoptera: Chrysomelidae) by spiders in field habitats detected by molecular analysis
05.01.2015
Post-dispersal seed removal of Carduus nutans and C. acanthoides by insects and small mammals
30.12.2014
Warring brothers: The complex interactions between wolves (Canis lupus) and dogs (Canis familiaris) in a conservation context
29.12.2014
Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes
29.12.2014
Fjellrev i Norge 2014. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev
29.12.2014
Porras, I., Chacón-Cascante, A., Barton, D.N., and Tobar, D. (2014) Ecosystems for Sale: land prices and payments for ecosystem services in Costa Rica, IIED Country Report, IIED, London.http://pubs.ii
29.12.2014
Benavides Galindo, K. and D.N. Barton (2014) Priorización de propiedades en el programa de pago por servicios ambientales (PPSA) con base en el mapa catastral de la Peninsula de Osa y Peninsula de Nic
22.12.2014
Basisovervåking i ferskvann iht vannforskriften - forslag til nettverk av vannforekomster og noen erfaringer så langt
22.12.2014
Ulven som rovdyr på klauvvilt i Skandinavia
22.12.2014
Blyrester fra kuler og hagl i viltkjøtt er en helserisiko
22.12.2014
Godt eller dårlig treff? En ny og universell modell gir deg svaret
22.12.2014
Nedvandringsmuligheter for fisk forbi Klosterfoss kraftverk i Skiensvassdraget. Spesifikasjon av tiltak for laks, sjøørret, ål og havniøye
19.12.2014
Recent treeline dynamics are similar between dry and mesic areas of Nepal, central Himalaya
19.12.2014
Factors influencing the distribution of trematode larvae in blue mussels Mytilus edulis in the North Atlantic and Arctic Oceans
19.12.2014
The risks of learning: confounding detection and demographic trend when using count-based indices for population monitoring
19.12.2014
Fungi of sandy pine forests in Norway, and a comparison of this threatened element elsewhere in Europe(-Asia)
19.12.2014
Cortinarius subgenus Phlegmacium section Multiformes in Europe
19.12.2014
25000 vier plantet i Hjerkinn skytefelt
19.12.2014
Geographical patterns in the body-size structure of European lake fish assemblages along abiotic and biotic gradients
19.12.2014
Plant species occurrence in a fragmented grassland landscape: the importance of species traits
18.12.2014
Operasjon Rauer 2013
18.12.2014
Redaktøren har ordet: Kan Norge bidra militært?
18.12.2014
Entomologisk sommertreff III - Bolærne 2007
18.12.2014
Bomber og granater, Bombus og Granaria
17.12.2014
Effects of ecological continuity on species richness and composition in forests and woodlands: A review
17.12.2014
Requienella seminuda, a corticolous ascomycete on Fraxinus excelsior new to Norway
17.12.2014
Smolt - en kunnskapsoppsummering
17.12.2014
Caliciopsis calicioides, a corticolous ascomycete on Populus tremula new to Norway
17.12.2014
Annulohypoxylon minutellum and Obolarina dryophila(Xylariales), two stromatic pyrenomycetes on oak new to Norway
16.12.2014
Soil organic C and nutrient contents under trees with different functional characteristics in seasonally dry tropical silvopastures
16.12.2014
Low cardiac output as physiological phenomenon in hibernating, free-ranging Scandinavian brown bears (Ursus arctos) - an observational study
16.12.2014
Faunistic review of the cuckoo wasps of Fennoscandia, Denmark and the Baltic countries (Hymenoptera: Chrysididae)
16.12.2014
Aggregations of bluefish Pomatomus saltatrix (L.) at Mediterranean coastal fish farms: seasonal presence, daily patterns and influence of farming activity
15.12.2014
Overvåking av rømt oppdrettsfisk i elver om høsten 2013
15.12.2014
Spatial overlap between environmental policy instruments and areas of high conservation value in forest
15.12.2014
Bestandsovervåking av jerv i 2014. Inventering av järv 2014
14.12.2014
Wind-driven spreading of fresh surface water beneath ice shelves in the Eastern Weddell Sea
14.12.2014
Testing the validity of Northern European species in the Chrysis ignita species group (Hymenoptera: Chrysididae) with DNA Barcoding
11.12.2014
Impacts of wild fishes attracted to open-cage salmonid farms in Norway
08.12.2014
Sosiale verdier i skog
08.12.2014
Høgfjellets almanakk - litt om ferdselsundersøkelser i 2014
04.12.2014
Revised first generation spawning targets for the Tana/Teno river system
04.12.2014
Djur i Norden. Lodjur som smyger
03.12.2014
Hvor store revirer har skandinaviske ulver og hva påvirker revirstørrelsen?
02.12.2014
Problemkartlegging i anadrome vassdrag i Søndre Fosen Vannområde. Fiskeregistreringer, historiske opplysninger og hydromorfologiske inngrep etter vannforskriften på Frøya og Sunde i Sør-Trøndelag
01.12.2014
Vi må følge mer med på sårbare arter
01.12.2014
Overvåking av vegetasjonsutvikling på tilbakeførte arealer i Hjerkinn PRO
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Mange tapere innenfor laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Tapere i laksefisket
01.12.2014
Evig sommer på mørklagrede syltetøyglass
01.12.2014
Tapere i laksefiske
01.12.2014
Med rådyr på menyen
01.12.2014
Får gaupa skylda for urealistisk mange sauedrap?
29.11.2014
Spatial and temporal scales relevant for conservation of dead-wood associated species: Current status and perspectives
28.11.2014
Overvåking av beitende sau og lam på utmarksbeite i Himmeltindmassivet, Vestvågøy kommune i 2014 samt innsamling av næringsprøver for isotopanalyser. Jakter kongeørna på beitedyrene? Norge Vestvågøy H
28.11.2014
Vurdering av Åkersvika som funksjonsområde for fisk - Effekter av vegbygging og foreslåtte miljøtiltak
27.11.2014
Tapere i laksefisket. Kronikk
27.11.2014
Tapere i laksefisket. Kronikk
27.11.2014
Tapere i laksefisket. Kronikk
27.11.2014
Tapere i laksefisket. Kronikk
27.11.2014
Tapere i laksefisket. Kronikk
27.11.2014
Taparane i laksefiske. Kronikk
27.11.2014
Tapere i laksefiske. Kronikk
25.11.2014
Vanntemperaturen under fosterutviklingen hos laks har betydning for utviklingen seinere i livet
25.11.2014
Sild er ikke bare sild! Fisk og viten
25.11.2014
Lykkelig laksebarndom? Fisk og viten
25.11.2014
Vänernlaksen - unik ressurs i Skandinavia. Fisk og viten
25.11.2014
Sekundære kjønnskarakterer - hva er det? Fisk og viten
25.11.2014
Hva er Dolly Varden? Fisk og viten
25.11.2014
Fiskemerking: Finnes alternativer til finneklipping? Fisk og viten
24.11.2014
Kartlegging av småblankforekomst i sidevassdrag til Øvre Namsen. Resultat fra undervannsobservasjoner i 2008, 2011 og 2012
23.11.2014
Molecular detection and genotyping of Aphanomyces astaci directly from preserved crayfish samples uncovers the Norwegian crayfish plague disease history
21.11.2014
Økologisk tilstandsvurdering i Kjekse-/Ravnåsbekken, Sagebekken og Takstetjønn. Etterundersøkelser våren 2014
20.11.2014
Contrasting population trends at seabird colonies: is food limitation a factor in Norway?
20.11.2014
Seasonal food habits of the red panda (Ailurus fulgens) in Rara National Park, Nepal
19.11.2014
Linking embryonic temperature with adult reproductive investment in Atlantic salmon Salmo salar
19.11.2014
Environmental and Conservation Policies
19.11.2014
Ecosystem services and opportunity costs shift spatial priorities for conserving forest biodiversity
18.11.2014
Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2013: Åelva, Nordland
18.11.2014
Redaktøren har ordet: Blåvingen barnehage
18.11.2014
Redaktøren har ordet: Større og færre, men hvilke konsekvenser?
18.11.2014
Bokanmeldelser: Danmarks blomstertæger
18.11.2014
Er niobeperlemorvinge borte fra Norge?
18.11.2014
Forskjeller mellom niobe- og adippeperlemorvinge
18.11.2014
Minneskrift: Holger Holgersen 1914–1996
17.11.2014
Habitatbruk og vandringer til sjøørret i Hemnfjorden og Snillfjorden
17.11.2014
Factors affecting date of implantation, parturition, and den entry estimated from activity and body temperature in free-ranging brown bears
16.11.2014
Do Scandinavian brown bears approach settlements to obtain high-quality food?
15.11.2014
Brucella pinnipedialis hooded seal (Cystophora cristata) strain in the mouse model with concurrent exposure to PCB 153
14.11.2014
Adaptable Neighbours: Movement Patterns of GPS-Collared Leopards in Human Dominated Landscapes in India
13.11.2014
A standardized method for quantifying unidirectional genetic introgression
13.11.2014
Effekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummering
12.11.2014
Morphological and genetic comparison between naturally produced smolts of Atlantic salmon, brown trout and their hybrids
12.11.2014
Comparison of active and passive sampling methods for detecting and monitoring the smooth newt (Lissotriton vulgaris) and the endangered northern crested newt (Triturus cristatus)
12.11.2014
Selective segregation in intraspecific competition between Atlantic salmon (Salmo salar) and brown trout (Salmo trutta)
12.11.2014
Feil om forskning på rovdyr og rein. Ordet fritt
10.11.2014
Effects of handling adult sea trout (salmo trutta) in a fishway and tagging with external radio transmitters
10.11.2014
Beregning av smittepress av lakselus
10.11.2014
The impact of introduced pike (Esox lucius L.) on allopatric brown trout (Salmo trutta L.) in a small stream
10.11.2014
Preferred harvest principles and - regulations amongst willow ptarmigan hunters in Norway
10.11.2014
Endocrine and Fitness Correlates of Long-Chain Perfluorinated Carboxylates Exposure in Arctic Breeding Black-Legged Kittiwakes
10.11.2014
Biodiversitet i plantefelt med gran (Picea abies) og i plantefelt med sitkagran (P. sitchensis). En sammenlignende studie
10.11.2014
Chlorostroma vestlandicum sp. nov., a host-specific mycoparasite on Hypoxylon vogesiacum from western Norway
07.11.2014
Ancient DNA reveals prehistoric habitat fragmentation and recent domestic introgression into native wild reindeer
04.11.2014
Effects of livestock on occurrence of the Vulnerable red panda Ailurus fulgens in Rara National Park, Nepal
03.11.2014
Effekten av skala og kvalitet i prediksjon av bunntyper
03.11.2014
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Sluttrapport for perioden 2009-2013
31.10.2014
Foreign Norway spruce (Picea abies) provenances in Norway and effects on biodiversity
30.10.2014
Policyscapes. Nature-based policy mixes for biodiversity conservation and ecosystem services provision
30.10.2014
Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2014
30.10.2014
Sårbarhetsvurdering i polare strøk. Gjennomgang av begrep og metoder
29.10.2014
Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2012: Oselva, Hordaland
28.10.2014
Eksperter fra hele verden skal sikre biomangfoldet
27.10.2014
Capacity building for Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Final report 2014: Indo- Norwe-gian pilot project on capacity building in biodiversity informatics for
24.10.2014
Oppsummering og anbefalinger
24.10.2014
Friluftsliv og arealforvaltning
24.10.2014
Barn og unge
24.10.2014
Friluftslivets folkehelsepotensial
24.10.2014
Urbanisering og friluftsliv i nærmiljøet
24.10.2014
Friluftsliv – norsk kulturarv og nasjonal identitet
24.10.2014
Samfunnsmessige endringer av betydning for friluftslivet
24.10.2014
Deltakelse i friluftslivet siden 2001
24.10.2014
Innledning
24.10.2014
Overvåking av fiskesamfunnet og innslaget av settefisk i Glomma - vil båtelfiske kunne oppfylle kravene i Vannforskriften?
23.10.2014
Large scale modelling of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) infection pressure based on lice monitoring data from Norwegian salmonid farms
23.10.2014
Confronting and coping with uncertainty in biodiversity research and praxis
23.10.2014
Ordførerne og ulven
23.10.2014
Odførerne og ulven
23.10.2014
Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer
21.10.2014
Forskningsmiljø bør samles på Storhove
16.10.2014
Water Framework Directive Intercalibration Technical Report: Northern Lake Benthic invertebrate ecological assessment methods
16.10.2014
Elveeiernes syn på fiskerett, laksefiske og lakseforvaltning i Orkla og Verdalselva
14.10.2014
Adventdalsdeltaet og fjæreplyttens sesongmessige bruk av det marine habitat
14.10.2014
Sett elg og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial
08.10.2014
River Classification for Environmental Flow Targets
07.10.2014
Politicising plants. Invasive alien species and domestic gardening
07.10.2014
Smoltutvandring forbi Laudal Kraftverk i Mandalselva i 2013
01.10.2014
Is the rate of metabolic ageing and survival determined by basal metabolic rate in the zebra finch?
30.09.2014
Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra. Sluttrapport for perioden 2009-2013
29.09.2014
Verdisetting av velferdstap ved oljeutslipp fra skip - Fra storm til smulere farvann(?)
29.09.2014
Påvirker fang og slipp laksen? Fisk og viten
29.09.2014
Fremmede arter i ferskvann
25.09.2014
Evaluering av gauperegistrering i regi av NJFF
24.09.2014
The role of apex predators and climate for biodiversity
23.09.2014
Winter warmer
23.09.2014
Fiskeklekkeri i Oppdal
22.09.2014
Automatisk posisjonering av akustisk merket smolt i tre dimensjoner – utprøving og evaluering i Mandalsvassdraget
19.09.2014
Applying Typology Analyses to Management Issues: Deer Harvest and Declining Hunter Numbers
19.09.2014
Gaupas predasjon på sau – en kunnskapsoversikt
16.09.2014
Living and dying in a multi-predator landscape of fear: Roe deer are squeezed by contrasting pattern of predation risk imposed by lynx and humans
12.09.2014
Gauperegistrering i utvalgte fylker 2014
11.09.2014
A one night stand? Reproductive excursions of female roe deer as a breeding dispersal tactic
11.09.2014
Do conservation measures in forest work? A comparison of three area-based conservation tools for wood-living species in boreal forests
10.09.2014
Effects of salmon lice on sea trout
09.09.2014
Use of unmanned aircraft systems (UAS) in a multi-scale vegetation index study of arctic plant communities in Adventdalen on Svalbard
09.09.2014
Vannøkologiske undersøkelser i vannområde Nordre Fosen i 2013
09.09.2014
Origin and life history of Atlantic salmon (Salmo salar) near their northernmost oceanic limit
09.09.2014
An overview of existing raptor contaminant monitoring activities in Europe
09.09.2014
Assessment of Water Quality along the Proposed Highway through Serengeti National Park, Tanzania
08.09.2014
Er det lurt å bygge, på Åsmyra? Deg og Dine. Debattinnlegg
08.09.2014
Som fisken i vannet - en biografi av Iacob Dybwad Sømme. Bokanmeldelse
08.09.2014
Ecosystems for sale. Land prices and payments for ecosystem services in Costa Rica
08.09.2014
Hur stora revir har vargarna i Skandinavien och vad påverkar detta?
08.09.2014
Vad påverkar predationsrisken för älg och rådjur inom ett vargrevir?
05.09.2014
Verdsetting av skader på marine økosystemtjenester fra oljeutslipp
04.09.2014
Differential breeding investment in bridled and non-bridled common guillemots (Uria aalge): morph of the partner matters
02.09.2014
Prey density in non-breeding areas affects adult survival of black-legged kittiwakes Rissa tridactyla
02.09.2014
The genus Recilia Edwards, 1922 (Hemiptera, Cicadellidae) confirmed from Northern Europe
29.08.2014
Spatial variation in the relationship between performance and metabolic rate in wild juvenile Atlantic salmon
29.08.2014
Community-wide mesocarnivore response to partial ungulate migration
29.08.2014
Handbook for environmental design in regulated salmon rivers
25.08.2014
Within-season variation in sexual selection in a fish with dynamic sex roles
22.08.2014
Phenology and cover of plant growth forms predict herbivore habitat selection in a high latitude ecosystem
22.08.2014
Population dynamics in white-tailed eagle at an on-shore wind farm area in coastal Norway
20.08.2014
Record-low primary productivity and high plant damage in the Nordic Arctic Region in 2012 caused by multiple weather events and pest outbreaks
19.08.2014
The role of predation and food limitation on claims for compensation, reindeer demography and population dynamics
19.08.2014
Embryogenesis and larval biology of the cold-water coral Lophelia pertusa
14.08.2014
Knowledge networks on the use of biodiversity for sustainable livestock production systems in Latin America - A model platform for trans-national capacity building
14.08.2014
An evolutionary perspective on leaf economics: phylogenetics of leaf mass per area in vascular plants
14.08.2014
Does despotic behavior or food search explain the occurrence of problem brown bears in Europe?
14.08.2014
Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av gjengroing og restaurering i semi-naturlig eng i Nordherad, Vågå kommune, Oppland
14.08.2014
Miljøovervåking Tjeldbergodden. Metallinnhold i terrestriske næringskjeder, 2011–13
12.08.2014
Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Beskrivelse av overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet
11.08.2014
A survey and GIS-based estimate of the breeding population of Great Snipe Gallinago media in Central Norway
08.08.2014
Rensefisker- gode hjelpere mot lakselus. Fisk og viten
07.08.2014
Age-related mercury contamination and relationship with luteinizing hormone in a long-lived antarctic bird
07.08.2014
Activity patterns of wintering Great Skuas Stercorarius skua
07.08.2014
Feather corticosterone levels on wintering grounds have no carry-over effects on breeding among three populations of great skuas (Stercorarius skua)
04.08.2014
Bestandsutvikling hos krykkje
04.08.2014
Bestandsutvikling hos polarlomvi
04.08.2014
Bestandsutvikling hos lomvi
04.08.2014
Bestandsutvikling hos lunde
04.08.2014
Romlig fordeling av sjøfugl i Barentshavet
01.08.2014
Effects of salmon lice infection on the behaviour of sea trout in the marine phase
01.08.2014
NINA Årsmelding 2013
01.08.2014
Laksebestandene i Tanavassdraget. Status og utvikling i verdens viktigste laksevassdrag
28.07.2014
Edelkreps - Ettertraktet og sterkt truet
15.07.2014
Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften: Resultater for utvalgte innsjøer 2013. Miljødirektoratet rapport M-195/2014
10.07.2014
Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2014
09.07.2014
Fiskesamfunnet i Osensjøen, Trysil og Åmot kommuner Hedmark. Status i 2013 og endringer siden 1970-åra
08.07.2014
Unge krefter styrker fjellforvaltninga
08.07.2014
Hjå ville vener i Lordalsfjella
08.07.2014
Frå naturdagboka
08.07.2014
På midtvintertur i Reinheimen
08.07.2014
Det smell oppunder Brattmannshø
08.07.2014
Frå jaktlitteraturen si skattekiste
08.07.2014
Med fjellet som arbeidsplass
08.07.2014
Reinheimen sin "far"
08.07.2014
Kontrollen med jaktutøvinga
08.07.2014
Innvandring, fangst og atferd til villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget i 2013
07.07.2014
Fokusområde og Regional plan
07.07.2014
Røynslekunnskap om villreinen sin arealbruk
07.07.2014
Bestandsovervakinga i Reinheimen og Breheimen
07.07.2014
Forskning i NINA-regi innan Ottadalen villreinområde
07.07.2014
Frå Blåhø til Sunnmørstindane - fjellnatur i god stand
07.07.2014
Massefangstanlegget på Verket - vitne om kunnskapsrike og innovative forfedrar
07.07.2014
Liafjellet - med mykje kortreist mat gjennom tidene
07.07.2014
Historiske funn i smeltande fonner
07.07.2014
Bogestillingane i Litlejordhornet
07.07.2014
Eit fangstområde i særklasse
07.07.2014
Villrein og fjellfolk, eit eldgamalt "samvære"
07.07.2014
Søk etter døde fugler i Smøla vindpark 2011-2013
04.07.2014
Reinheimen og Breheimen
04.07.2014
Småblank - enestående biologisk mangfold
03.07.2014
Berlevågfisken - lite kjent fiskeart i nord. Fisk og viten
03.07.2014
Jordas magnetfelt hjelper laksen. Fisk og viten
02.07.2014
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2013
02.07.2014
Smågnagere
01.07.2014
Ekstensiv overvåking av hekkebestander av fugl
01.07.2014
Spurvefugl
01.07.2014
Hønsefugler
01.07.2014
Rovfugler
01.07.2014
Spectral properties and condition of dominant forest tree species
01.07.2014
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia og Dividalen 2013
01.07.2014
Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Gutulia og Dividalen 2013
01.07.2014
Early environment influences later performance in fishes
01.07.2014
Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2014
30.06.2014
Effekter av forstyrrelse på kolonihekkende fugl og effekter av avbøtende tiltak – en litteraturstudie
27.06.2014
Nordens dyngbaggar
26.06.2014
Restoring the Scottish Uplands
25.06.2014
Skjøtselsplan for Rinnleiret naturreservat - revidering og evaluering av igangsatte tiltak
23.06.2014
Parmelioid lichens (Parmeliaceae) in southernmost South America
20.06.2014
Terrestrisk naturovervåking i 2013:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater
20.06.2014
Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg. Overvåking av hjorteviltbestanden 2010 - 2012 - sluttrapport
20.06.2014
Partikkelutslipp fra skiferindustri i Drivavassdraget. Undersøkelser av påvirkning på fisk og bunndyr
19.06.2014
Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene
19.06.2014
Status for norske laksebestander i 2014
18.06.2014
Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Stugusjøen, Tydal kommune, 28 år etter introduksjon av Mysis relicta
18.06.2014
The decline of Norwegian kittiwake populations: modelling the role of ocean warming
17.06.2014
Landskap, en arena for tverrfaglige utredninger
16.06.2014
Miljøhensyn i skog. Relativ betydning av naturreservater, nøkkelbiotoper, livsløpstrær og kantsoner
16.06.2014
Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget 2013
16.06.2014
Payments for Nature Values. Market and Non-market Instruments
16.06.2014
Determinants of grassland primary production in seasonally-dry silvopastoral systems in Central America
15.06.2014
The Chobe Riverfront Lion Population: A Large Predator as Responder to Elephant-Induced Habitat Heterogeneity
15.06.2014
Cascading Effects on Smaller Mammals and Gallinaceous Birds of Elephant Impacts on Vegetation Structure
14.06.2014
Elephants and the Grazing and Browsing Guilds
14.06.2014
How can pitfall traps built to massacre wild reindeer 2000 years ago now help their conservation
14.06.2014
Soil as Controller of and Responder to Elephant Activity
14.06.2014
The Chobe Elephants: One Species, Two Niches
14.06.2014
Vegetation: Between Soils and Herbivores
14.06.2014
Historical Changes of Vegetation in the Chobe Area
13.06.2014
Effects of foraging by pink-footed geese on tundra vegetation in Svalbard: an assessment of extent and a proposal for a monitoring program
12.06.2014
Optimal design and routing of power lines; ecological technical and economic perspectives (OPTIPOL). Final Report, findings 2009 – 2014
11.06.2014
Oppfølging av handlingsplan for elvesandjeger, Cicindela maritima. Sluttrapport for perioden 2009-2013
11.06.2014
Numerical responses of saproxylic beetles to rapid increases in dead wood availability following geometrid moth outbreaks in sub-arctic mountain birch forest
11.06.2014
Public beliefs about high-voltage powerlines in Norway, Sweden and the United Kingdom: A comparative survey
11.06.2014
Stable isotope marking of otoliths during vaccination: a novel method for mass-marking fish
10.06.2014
Buffalo and Elephants: Competition and Facilitation in the Dry Season on the Chobe Floodplain
06.06.2014
Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma i perioden 2008-2013. Miljøoppfølging av gyte- og oppvekstområder for ørret ved Svanfoss og Ertesekken
04.06.2014
Rovdyr - reindriftas viktigste tapsårsak?
02.06.2014
Commonness and rarity in the marine biosphere
01.06.2014
Fang og slipp i laksefisket
01.06.2014
Fang og slipp i laksefisket
01.06.2014
Fang og slipp i laksefisket
01.06.2014
Økende gjenutsetting i laksefisket
30.05.2014
Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2013
28.05.2014
Fisk i vannforskriften - nye veiledere bør gjøre arbeidet lettere
26.05.2014
Linking sheep density and grazing frequency to persistence of herb species in an alpine environment
26.05.2014
DNA double-strand breaks in relation to persistent organic pollutants in a fasting seabird
26.05.2014
Slamkryperne viser hvordan de første firlemmede virveldyrene kan ha levd på land
26.05.2014
The role of social norms and informal sanctions in catch-and-release angling
26.05.2014
Public preferences for different practices in large carnivore management : a multidimensional approach
26.05.2014
The role of wild reindeer as a flagship species in new management models in Norway
26.05.2014
Hvor langt vandrer sjøørret?
22.05.2014
Key-site monitoring in Norway 2013, including Svalbard and Jan Mayen
22.05.2014
Sjøfugl i Norge 2013. Resultater fra SEAPOP-programmet
22.05.2014
Klimaendringene skaper trøbbel for lundefuglen
20.05.2014
Kunnskapsstatus og trusselfaktorer for snøugle Bubo scandiacus i Norge
19.05.2014
Effect of mesh size on baited trap catch composition for noble crayfish (Astacus Astacus)
19.05.2014
General and specific responses of understory vegetation to cervid herbivory across a range of boreal forests
16.05.2014
Allelic Variation in a Willow Warbler Genomic Region Is Associated with Climate Clines
16.05.2014
Does road salting confound the recovery of the microcrustacean community in an acidified lake?
16.05.2014
Time and size at seaward migration influence the sea survival of Salmo salar
16.05.2014
Long-term Impacts of Contrasting Management of Large Ungulates in the Arctic Tundra-Forest Ecotone: Ecosystem Structure and Climate Feedback
13.05.2014
Status of the breeding population of Great Comorants in Norway in 2012 with regard to the continental sub-species Phalacrocorax carbo sinensis
13.05.2014
Trends and status of the breeding population of Great Cormorants in Norway with regard to the Atlantic sub-species Phalacrocorax carbo carbo
12.05.2014
Large-scale climate variability and rodent abundance modulates recruitment rates in Willow Ptarmigan (Lagopus lagopus)
09.05.2014
Managing wildlife in a human dominated world or managing man into the wild?Experiences from the last remaining populations of wild mountain reindeer
06.05.2014
Stable isotope analysis and variation in Medieval domestic pig husbandry practices in northwest Europe: absence of evidence for a purely herbivorous diet
30.04.2014
Terrestriske fugler i Norge - bestandsendringer 1996-2013
30.04.2014
Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013
29.04.2014
Brown bear circadian behavior reveals human environmental encroachment
25.04.2014
Klimaendring og effekter på fugl
25.04.2014
Moderne landbruk og effekter på biologisk mangfold
24.04.2014
Rypejakt i Nord-Trøndelag : fra matauk til hobby - til næring?
23.04.2014
Spring migration routes of Long-tailed Skuas around and across the UK – results of observational and tracking data
23.04.2014
Risk-sensitive reproductive allocation: fitness consequences of body mass losses in two contrasting environments
23.04.2014
Barn og natur. Nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur
22.04.2014
Challenges and opportunities in preventing bird electrocution in Coastal Norway
22.04.2014
Småblank: Norges sjeldneste biologiske mangfold?
22.04.2014
Jegernes egne data. Analyser av jaktstatistikk og kjevemateriale fra svalbardrein
09.04.2014
Detection of crayfish plague spores in large freshwater systems
08.04.2014
Spatial and temporal genetic structure of a river-resident Atlantic salmon (Salmo salar) after millennia of isolation
07.04.2014
Context Consistency and Seasonal Variation in Boldness of Male Two-Spotted Gobies
07.04.2014
Hva har vi lært etter 35 års overvåking av ferskvannskreps i Steinsfjorden?
07.04.2014
Rodent population dynamics affect seedling recruitment in alpine habitats
07.04.2014
Comparison of the riverine and early marine migration behaviour and survival of wild and hatchery-reared sea trout Salmo trutta smolts
04.04.2014
Statoils overvåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord – gjenanalyser i 2013
02.04.2014
Sjøoverlevelse hos laks. Forslag til nasjonalt overvåkingssystem
01.04.2014
Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2013
31.03.2014
Small mammal responses to moose supplementary winter feeding
28.03.2014
Lophelia pertusa in Norwegian waters. What have we learned since 2008?
28.03.2014
Regional Management of Farmland Feeding Geese Using an Ecological Prioritization Tool
26.03.2014
Northern Lake Fish fauna ecological assessment methods. Water Framework Directive Intercalibration Technical Report
26.03.2014
Long-lived and heavier females give birth earlier in roe deer
26.03.2014
The spatio-temporal distribution of wild and domestic ungulates modulates lynx kill rates in a multi-use landscape
25.03.2014
Movement and activity pattern of a collared tigress in a human-dominated landscape in central India
24.03.2014
Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2013
21.03.2014
Undersøkelser av krepsdyr og fisk i Juvatn-magasinet og Sandvatn i Mandalsvassdraget høsten 2013
21.03.2014
DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2013
21.03.2014
Bestandsanslag av hekkende og mytende fugl i Bellsundområdet
18.03.2014
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Sluttrapport for perioden 2009-2013
18.03.2014
Bedre pollinering av rødkløver
14.03.2014
Performance of hunting statistics as spatiotemporal density indices of moose (Alces alces) in Norway
14.03.2014
Low concentrations of sodium hypochlorite affect population dynamics in Gyrodactylus salaris (Malmberg, 1957): practical guidelines for the treatment of the Atlantic salmon, Salmo salar L. parasite
14.03.2014
Water temperatures influence the marine area use of Salvelinus alpinus and Salmo trutta
13.03.2014
Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2013
13.03.2014
Hvor langt løper en skadeskutt rein?
13.03.2014
Effekter av nitrogenutslipp fra veitrafikk på vegetasjon
13.03.2014
Vei og biomangfold i ferskvann. Endres bunndyrfaunaen i bekker ved påvirkning fra vei og trafikk?
10.03.2014
Förslag till samordning av inventering av varg i Norge och Sverige
07.03.2014
Vurdering av populasjonsendringer på grunnlag av artsfunn
07.03.2014
Physiologically persistent corpora lutea in Eurasian lynx (Lynx lynx) - Longitudinal ultrasound and endocrine examinations intra-vitam
03.03.2014
Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund. Årsrapport for 2013
28.02.2014
SporLaks – Industry-wide tracing of Norwegian farmed Atlantic salmon. Final report
26.02.2014
Bekkerøya - fremmed fisk med godt fotfeste i norske vassdrag
25.02.2014
Kongeørn i Nord-Trøndelag 2009-2013
19.02.2014
Brominated and phosphorus flame retardants in White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla nestlings: Bioaccumulation and associations with dietary proxies (d13C, d15N and d34S)
19.02.2014
Blyrester i viltkjøtt er en helserisiko
14.02.2014
Speciation Reversal in European Whitefish (Coregonus lavaretus (L.)) Caused by Competitor Invasion
14.02.2014
Gjenbesøk av hule eiker kartlagt for 30 år siden
13.02.2014
Fisketuristers forbruk i Hedmark i 2013 - Utprøving av en metode for kartlegging av fiskeres forbruksmønster og informasjonsvaner
12.02.2014
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013
10.02.2014
Salmon lice infection on wild salmonids in marine protected areas: an evaluation of the Norwegian ‘National Salmon Fjords’
10.02.2014
Undersøkelser av bekkeniøye i Bandakdeltaet og Tokkeåi, Telemark - Resultater fra undersøkelsene i 2012 og 2013
05.02.2014
Norwegian Environmental Agency´s «baseline studies 2013» - sub-project: Bird surveys in Natmataung national park. Environmental Cooperation between Myanmar and Norway: Conservation of Biodiversity and
04.02.2014
The stress of being contaminated? Adrenocortical function and reproduction in relation to persistent organic pollutants in female black legged kittiwakes
31.01.2014
För att påverka naturen krävs minst 4.000 vargar
31.01.2014
Bears are simply voles writ large: social structure determines the mechanisms of intrinsic population regulation in mammals
30.01.2014
Program for terrestrisk naturovervaking (TOV). Landsomfattande gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen på bjørk i 2007 og 2012
30.01.2014
Distance decay of similarity, effects of environmental noise and ecological heterogeneity among species in the spatio-temporal dynamics of a dispersal-limited community
28.01.2014
Direct and size-dependent effects of climate on flowering performance in alpine and lowland herbaceous species
28.01.2014
Effekten av høsting på produksjon og lønnsomhet i reindriften
28.01.2014
Annual variation in the timing of breeding, pre-breeding foraging areas and corticosterone levels in an Arctic population of black-legged kittiwakes
28.01.2014
Corticosterone mediates carry-over effects between breeding and migration in the kittiwake Rissa tridactyla
27.01.2014
Identifying key habitats to conserve the threatened brown bear in the Himalaya
27.01.2014
To seed or not to seed in alpine restoration: introduced grass species outcompete rather than facilitate native species
24.01.2014
How the timing of weather events influences early development in a large mammal
23.01.2014
Testosterone increases siblicidal aggression in black-legged kittiwake chicks (Rissa tridactyla)
22.01.2014
Demonstrating a new framework for the comparison of environmental impacts from small- and large-scale hydropower and wind power projects
21.01.2014
When things go wrong: intra-season dynamics of breeding failure in a seabird
20.01.2014
Environmental and socioeconomic impacts of utilizing waste for biochar in rural areas in Indonesia – a systems perspective
17.01.2014
Migration and stress during reproduction govern telomere dynamics in a seabird
17.01.2014
Moose body mass variation revisited: Disentangling effects of environmental conditions and genetics
16.01.2014
Status for ål i Siravassdraget
10.01.2014
Host-dependent genetic variation in freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera L.)
10.01.2014
Metal and proton toxicity to lake zooplankton: A chemical speciation based modelling approach
08.01.2014
Litter loss triggers estrus in a nonsocial seasonal breeder
06.01.2014
Ultimate and proximate mechanisms underlying the occurrence of bears close to human settlements: Review and management implications
18.12.2013
Dog eat dog, cat eat dog: social-ecological dimensions of dog predation by wild carnivores
18.12.2013
Common montane birds are declining in northern Europe
09.12.2013
The terrestrial and freshwater invertebrate biodiversity of the archipelagoes of the Barents Sea, Svalbard, Franz Josef Land and Novaya Zemlya
27.11.2013
Linking public participation in scientific research to the indicators and needs of international environmental agreements
14.11.2013
Lynx predation on semi-domestic reindeer: do age and sex matter?
12.11.2013
Integument colouration in relation to persistent organic pollutants and body condition in arctic breeding black-legged kittiwakes (Rissa tridactyla)
06.11.2013
Estimating lichen volume and reindeer winter pasture quality from Landsat imagery
15.10.2013
Accounting for capacity and flow of ecosystem services: A conceptual model and a case study for Telemark, Norway
11.10.2013
Evaluation of a new management scheme for Norwegian Atlantic salmon Salmo salar
07.10.2013
The relationship between phytomass, NDVI and vegetationcommunities on Svalbard
04.10.2013
Monitoring visitors to natural areas in wintertime: issues in counter accuracy
02.10.2013
Assessing the consequences of habitat fragmentation for two migratory salmonid fishes
25.09.2013
Wanted and Unwanted Nature: Landscape Development at Fornebu, Norway
13.09.2013
Basin-scale phenology and effects of climate variability on global timing of initial seaward migration of Atlantic salmon (Salmo salar)
09.09.2013
Rock Ptarmigan (Lagopus muta) breeding habitat use in northern Sweden
21.08.2013
Comment on Jackson et al. 'Impact of Lepeophtheirus salmonis infestations on migrating Atlantic salmon, Salmo salar L., smolts at eight locations in Ireland with an analysis of lice-induced marine mor
20.08.2013
One size fits all: Eurasian lynx females share a common optimal litter size
25.06.2013
Reduced dairy grassland yields in Central Norway after a single springtime grazing event by pink-footed geese
02.05.2013
Fifty years of tree line change in the Khibiny Mountains, Russia: advantages of combined remote sensing and dendroecological approaches
21.01.2013
Politicising plants: Dwelling and invasive alien species in domestic gardens in Norway
09.11.2012
Naturally and hatchery produced European trout Salmo trutta: Do their marine survival and dispersal differ?
10.02.2020
Vurdering av Håøya i Frogn i Akershus som lokalitet for klippeblåvinge Scolitantides orion
17.04.2019
Rådyr Østafjells: status vinteren 2012-2013
17.04.2019
Gaupe og jerv i Troms og Finnmark: statusrapport Scandlynx 2012-2013
16.04.2019
Jakt på gaupe i Norge
01.04.2019
Skjøtselsplan med bevaringsmål for verneområdene på Løkeneshalvøya, Asker kommune, Akershus
08.06.2017
Evaluering av og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 3
09.05.2017
Overvåking av beitende sau og lam på utmarksbeite i Himmeltindmassivet, Vestvågøy kommune i 2013. Jakter kongeørna på beitedyrene?
09.05.2017
Vikafjellet i Fjellheimen villreinområde. Villrein i høve til nye utbyggingsplanar
28.02.2017
Lokal makt
17.02.2017
Was ist der Mehrwert der partizipativen Planung von Flusrevitalisierungen?
14.02.2017
"This is not a wilderness. This is where we live." Enacting nature in Unjárga-Nesseby, Northern Norway
19.01.2017
At-sea behavior of three krill predators breeding at Bouvetøya: Antarctic fur seals,macaroni penguins and chinstrap penguins
20.09.2016
Annual report 2012
20.09.2016
NINA Årsmelding 2012
26.08.2016
Det grønne i det blå?
26.08.2016
Redaktøren har ordet: Det entomologiske parti.
26.08.2016
Redaktøren har ordet: Att döda et bokprojekt…
26.08.2016
Redaktøren har ordet: «I vinterens blåklokkelengtende ve».
26.08.2016
Insektene går til filmen: Mimic: Sentinel
26.10.2015
Populasjonsovervåking av brunbjørn 2009-2012: DNA-analyse av prøver innsamla i Norge i 2012
08.06.2015
Kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge - betydningen av det komplekse samspillet mellom planter og insekter
07.05.2015
Valoración del patrimonio geológico en Europa
22.04.2015
Compensating white-tailed eagle mortality at the Smøla wind-power plant using electrocution prevention measures
23.03.2015
En takk til jegere på Svalbard.
12.03.2015
Terrestrisk naturovervåking i 2012:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.
02.02.2015
Natural ptarmigan refuges; do they exist and do they result in higher ptarmigan densities?
29.01.2015
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2012.
09.01.2015
Counting cormorants
29.12.2014
Porras, I., Barton, D.N., Miranda, M., Chacón, A. (2013). Leaning from twenty years of the Costa Rican Payments for Environmental Services Programme. http://pubs.iied.org/pdfs/16514IIED.pdf
07.11.2014
Ogna
06.11.2014
Lysevassdraget
06.11.2014
Jørpelandsvassdraget
06.11.2014
Vikedalsvassdraget
06.11.2014
Bjerkreimsvassdraget
30.10.2014
"Hollow Oaks" and "Calcareous lime forest" - two hotspot habitats designated as Selected Habitat Types in the new Norwegian Nature Diversity Act
20.10.2014
Björnarbetsgruppens förslag för övervakning av björn i Skandinavien
16.10.2014
Utprøving av system for basisovervåking i henhold til vannforskriften. Resultater for utvalgte innsjøer 2012. Miljøovervåking i vann 2013-4
01.10.2014
Implementing the European fish index (EFI) for assessment of the state of the central Albanian river system
23.09.2014
Bekkerøye innført i 1883 med støtte frå "Finants-Departementet"
17.09.2014
Naturens flomdemping – hva er den økonomiske verdien av økosystemtjenester fra et nedbørfelt?
17.09.2014
Multi-criteria analysis applied to environmental impacts of hydropower and water resources regulation projects
28.07.2014
Fisk og forvaltningsprinsipper: spredningen av sik og lsagesild i Norge
01.07.2014
Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. vannforskriften. Oppdatert datagrunnlag, reviderte utvalgskriterier og prioritering av vannforekomster
04.06.2014
Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvei «import av tømmer»
03.06.2014
Europeiske villreinregioner – hva kan de bli?
19.05.2014
The Use of Electronic Tags in Fish Research – An Overview of Fish Telemetry Methods
09.04.2014
Fjellstyrene svikter. Kronikk
09.04.2014
Fågelundersökningar vid Storruns vindkraftanläggning, Jämtland
09.04.2014
Report of the Working Group on Seabird Ecology (WGSE)
09.04.2014
Report of the Joint ICES/OSPAR Expert Group on Seabirds (WGBIRD)
09.04.2014
Meet the arctic fox
09.04.2014
Møt fjellreven
09.04.2014
Svaalem råakebe
09.04.2014
Kennst du den Polarfuchs?
09.04.2014
Fang- og slipp. Kronikk
09.04.2014
Atlantic salmon ; National report for Norway 2012
09.04.2014
Rainbow trout and pink salmon in Norway, and their potential threat to Atlantic salmon
08.04.2014
Report of the Joint ICES/OSPAR Ad hoc Group on Seabird Ecology (AGSE)
08.04.2014
Key-site monitoring in Norway 2012, including Svalbard and Jan Mayen
08.04.2014
Birds
08.04.2014
Overvåking av ål i Storelva og evaluering av tiltak for nedvandring forbi Fosstveit kraftverk. Resultater fra undersøkelser i 2012
07.04.2014
Sårbarhetsvurdering av ilandstigningslokaliteter på Svalbard. Klassifisering av sårbarhet - vegetasjon, dyreliv og kulturminner
07.04.2014
Store innsjøer i Norge: Kan eksisterende data brukes til klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i hht. vannforskriften?
04.04.2014
En sti er ikke en sti for villreinen
04.04.2014
"Horisont Snøhetta"
04.04.2014
Fjellrev og raudrev : Kvifor er fjellreven så avhengig av lemen?
04.04.2014
Nye spor etter fjellreven
03.04.2014
Fra vinter til sommerbeite - kan gi flere tvillingfødsler
03.04.2014
Status for hjorten i dei nasjonale overvåkingsområda
03.04.2014
En skog uten hjortevilt. Gryende kunnskap fra uthegningsstudiene
25.03.2014
Bestandssituasjon og opplegg for overvåkning av storsalamander (Triturus cristatus) i Norge
25.03.2014
Applied ecology as a lifelong experience: Illuminated by Aldo Leopold’s evolving perception towards large predators
21.03.2014
Kartlegging av slåttehumle, kløverhumle, bakkehumle og lundgjøkhumle i 2013
21.03.2014
Control of Mode and Intermediate Water Mass Properties in Drake Passage by the Amundsen Sea Low
16.03.2014
Skogsveier som miljøtiltak?
16.03.2014
Skogsveger miljøtiltak?
16.03.2014
Skogsveier som miljøtiltak? Ikke for det biologiske mangfoldet
16.03.2014
Ikke for det biologiske mangfoldet
16.03.2014
Miljøtiltak?
16.03.2014
Skog er mer enn tømmer!
16.03.2014
Skog er mer enn tømmer
16.03.2014
Vern eller vei i skogen?
16.03.2014
Vern eller veg i gammelskogen?
14.03.2014
Åtte nye kulturspredte arter i Tromsø
10.03.2014
Does a hunter’s Catch-per-unit-effort reflect willow ptarmigan abundance?
06.03.2014
ECONADA: ECOlogically sustainable implementation of the ‘NAture Diversity Act’(Naturmangfoldloven) for restoration of disturbed landscapes in Norway Report from the second project year 2012
05.03.2014
Dyre Guttestreker. Kronikk
04.03.2014
Wilderness tourism and the moralities of commitment: Hunting and angling as modes of engaging with the natures and animals of rural landscapes in Norway
04.03.2014
Ecological restoration: approaches and impacts on vegetation, soils and society
26.02.2014
From harvest regulations to harvest plans : and a step further to biological reference points
21.02.2014
Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs Norskekysten i 2013. Sluttrapport til Mattilsynet
20.02.2014
Density of Wild Prey Modulates Lynx Kill Rates on Free-Ranging Domestic Sheep
17.02.2014
Alle bekker små
13.02.2014
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012
13.02.2014
Fiskedød etter forsuring i Åseral i Vest-Agder rundt år 1900. Hva mente forskerne var årsaken?
10.02.2014
Climate warming feedback from mountain birch forest expansion: Reduced albedo dominates carbon uptake
10.02.2014
Indicators for sustainable recreational use of forests and other natural resources - experiences from Northern Europe
07.02.2014
Hvem vil påføre barna lavere IQ?
06.02.2014
Ulv i Skandinavia vinteren 2012-2013 – Foreløpig statusrapport
06.02.2014
Ulv i Skandinavia og Finland : Sluttrapport for bestandsovervåking av ulv vinteren 2012-2013
04.02.2014
Forslag til inndeling av skog i revidert DN Håndbok 13 - med 11 faktaarkutkast
31.01.2014
Identifying conservative criteria for environmental assessments of vulnerability; Seabirds and offshore wind farms as a case study
31.01.2014
Spatio-temporal variation in moose vehicle collisions: the effect of varying traffic intensity and light conditions
31.01.2014
Seasonal variation in Site Fidelity of Moose (Alces alces)
30.01.2014
Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer
30.01.2014
Science Plan for COAT: Climate-Ecological Observatory for Arctic Tundra
28.01.2014
Terrestrial Ecosystems
28.01.2014
Overvåking av handlingsplanarter og -naturtyper. Kriterier for valg av overvåkingsopplegg
27.01.2014
Muligheter og begrensninger for å redusere dødelighet hos fugl som skyldes kollisjoner og elektrokusjon i eksisterende kraftledningsnett i Norge
23.01.2014
Fusion of satellite and aerial images for identification and modeling of nature types
23.01.2014
Nordisk kongeørnsymposium 2013
22.01.2014
CRYPTIC CHOICE OF CONSPECIFIC SPERM CONTROLLED BY THE IMPACT OF OVARIAN FLUID ON SPERM SWIMMING BEHAVIOR
22.01.2014
Forsvarets anlegg for oversetting over vassdrag (OVAS) i Søndre Rena: Resultater fra overvåking av effekter på fiskebestanden,2008 – 2012
21.01.2014
Overvåking av rømt oppdrettslaks i elv om høsten 2010-2012
21.01.2014
3.Fisk. Rødneelva
21.01.2014
2.Vannkjemi. Rødneelva
21.01.2014
3.Fisk. Vikedalsvassdraget
21.01.2014
3.Fisk. Suldalslågen
21.01.2014
Adaptive Management of Noble Crayfish (Astacus astacus)
21.01.2014
2.Vannkjemi. Suldalslågen
21.01.2014
3.Fisk. Jørpelandsvassdraget
21.01.2014
3.Fisk. Lysevassdraget
21.01.2014
Verdiskaping i randsonen av norske verneområder - lokale og regionale praksiser
21.01.2014
3.Fisk. Espedalselva
21.01.2014
2. Vannkjemi. Espedalselva
21.01.2014
3. Fisk. Frafjordelva
21.01.2014
2. Vannkjemi. Frafjordelva
21.01.2014
Nasjonal overvåking av hul eik. Beskrivelse av overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet
21.01.2014
Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge Statusrapport etter årene 2009-2013
20.01.2014
3. Fisk. Bjerkreimsvassdraget
20.01.2014
4. Vannkjemi. Sokndalsvassdraget
20.01.2014
3. Fisk. Kvinavassdraget
20.01.2014
4. Bunndyr. Lygnavassdraget
20.01.2014
3. Fisk. Mandalsvassdraget
20.01.2014
3. Fisk. Tovdalsvassdraget
20.01.2014
3. Fisk. Vegårsvassdraget
20.01.2014
5.2 Dyreplankton og litorale krepsdyr
20.01.2014
4. Bunndyr. Arendalsvassdraget
20.01.2014
The European Grassland Butterfly Indicator: 1990-2011
20.01.2014
3. Fisk. Arendalsvassdraget
20.01.2014
4 Rogaland – status og trender
20.01.2014
3 Agder – status og trender
20.01.2014
2 Kalking i forsurede laksevassdrag i Norge – status og trender pr 2012
20.01.2014
Fisk. Metodikk
20.01.2014
Krepsdyr
20.01.2014
Vannkjemi
20.01.2014
Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012
20.01.2014
Brettsegling, kiting og surfing på Lista. Særpreg og utfordringar
20.01.2014
Bioaccumulation of mercury in Norwegian raptors
18.01.2014
Effekten av sosiale forstyrrelser på arealbruk og territoriestabilitet hos en aktivt forvaltet populasjon av gaupe (Lynx lynx)
17.01.2014
Low intensities of red deer browsing constrain rowan growth in mature boreal forests of western Norway
15.01.2014
Muligheter og teknologiske løsninger for å fjerne rømt oppdrettsfisk fra lakseførende vassdrag
15.01.2014
Naturtypekartlegging og forekomst av fugler i Brekstadfjæra, Innstrandfjæra og Neslandfjæra i Ørland og Bjugn kommuner
15.01.2014
Norway Country Report
15.01.2014
Summary and conclusions
15.01.2014
Overview of nature-based recreation policies and indicators in North European countries
15.01.2014
Review and evaluation of existing international naturebased recreation and tourism indicators and related issues
15.01.2014
Biologisk delplan for Nausta
15.01.2014
Introduction
15.01.2014
Social Indicators in the Forest Sector in Northern Europe. A Review focusing on Nature-based Recreation and Tourism
15.01.2014
Reiseliv i norske nasjonalparker - forvaltningsmessige forutsetninger og utfordringer
13.01.2014
Ektomykorrhizadannende korallsopper (Ramaria p.p.) i rik barskog i Norge
08.01.2014
Saving large carnivores, but losing the apex predator?
07.01.2014
Arealbrukens betydning for miljøprofil i småkraftbransjen, med vekt på vei og rørgate
07.01.2014
Assessing the effects of climate on host-parasite interactions: a comparative study of European birds and their parasites
07.01.2014
Habitat use of wild Reindeer (Rangifer t.tarandus) in Hardangervidda, Norway
20.12.2013
Arctic charr (Salvelinus alpinus) squeezed in a complex fish community dominated by perch (Perca fluviatilis)
20.12.2013
“Restoration of freshwater pearl mussel populations with new methods” – an EU Interreg project in northern Fennoscandia
19.12.2013
Conservation status of freshwater mussels in Europe: state of the art, perspectives and future challenges. [Abstract]
19.12.2013
Metodikk for skadevurdering av aurebestander som følge av introduksjon av fremmede fiskearter
19.12.2013
Telemetristudier av nedvandrende smolt og utgytt Hunderørret forbi Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen i 2011 og 2012
18.12.2013
The Freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera in Norway - status and conservation strategies
18.12.2013
Auren i Søre Osa og Østre Æra, Åmot kommune – 30 år etter driftsstart for Osa kraftverk
18.12.2013
Best practice guidelines on the role of multi-level governance institutions in policy. Policymix WP6
18.12.2013
Best practice guidelines for assessing social impacts and legitimacy of conservation policy instruments. Policymix WP5
18.12.2013
Site prioritisation models and their suitability for assessing and designing policy mixes for biodiversity conservation and ecosystem services provision: a comparison of software packages. Policymix W
18.12.2013
Best practice guidelines for assessing effectiveness of instruments on biodiversity conservation and ecosystem services provision. POLICYMIX WP3
17.12.2013
Infanticide as a male reproductive strategy has a nutritive risk effect in brown bears
17.12.2013
Life history traits in a cyclic ecosystem: a field experiment on the arctic fox
17.12.2013
Guidelines for biodiversity valuation and benefits assessment of economic instruments. Policymix WP4
17.12.2013
France as a staging and wintering area for Greylag Geese Anser anser
16.12.2013
Tiltaksrettet overvåking av spredning og introduksjon av ferskvannsfisk
12.12.2013
Macroinvertebrate colonization of a nature-like fishway: The effectsof adding habitat heterogeneity
10.12.2013
Fjellrev i Norge 2013. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev
09.12.2013
Report on the eel stock and fishery in Norway 2012/2013
08.12.2013
Erratum: Seabird–fish interactions: the fall and rise of a common guillemot Uria aalge population
06.12.2013
Gut retention time in captive brown bears Ursus arctos
06.12.2013
Species status of Bombus monticola Smith (Hymenoptera: Apidae) supported by DNA barcoding
05.12.2013
No evidence that sperm morphology predicts paternity success in wild hous wrens
05.12.2013
Kartlegging av ferskvannsfauna, naturtyper og artsmangfold i forbindelse med flomsikringstiltak i Kvam, Nord-Fron kommune. Effekter av planlagte tiltak på biologisk mangfold
03.12.2013
Fiskekultivering i Gudbrandsdalen - om utsetting og spreiing av sik
03.12.2013
Ontogenetic timing of density dependence: location-specific patterns reflect distribution of a limiting resource
03.12.2013
Connecting the green and brown worlds: allometric and stoichiometric predictability of above- and below-ground networks
03.12.2013
Evaluering av og prioritering av forebyggende tiltak mot gaupe i rovviltregion 3
03.12.2013
PURA: Vannområdet Bunnefjorden med årungen og Gjersjøvassdraget, 2012. Årsrapport 2012
03.12.2013
Svalbard Pink-footed Goose. Population Status Report 2012-2013
02.12.2013
Effects of inbreeding on fitness-related traits in a small isolated moose population
02.12.2013
Suksess med scooterløyper? Debattinnlegg
02.12.2013
Faglig grunnlag for handlingsplan for vedboreren Phryganophilus ruficollis
02.12.2013
Historisk lite rype i fjellet? Kronikk
02.12.2013
Historisk lite rype? Kronikk
02.12.2013
DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2012
28.11.2013
Learning from 20 years of Payments for Ecosystem Services in Costa Rica
28.11.2013
Hvor er monsteret begravet? Kronikk 27.11.2013
27.11.2013
Ecological and Social Dimensions of Ecosystem Restoration in the Nordic Countries. Synthesis, part of a Special Feature on Ecological Restoration in Northern Regions
27.11.2013
Coregonid introductions in Norway: well-intended and successful, but destructive
27.11.2013
Naturtypekartlegging Nittedal
25.11.2013
Kunnskapssammenstilling for flora og vegetasjon i nasjonalparkene Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen på Svalbard
25.11.2013
Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Vänern og Klarälven til norske vassdrag ved reetablering av laks i Trysil- / Femundselva
25.11.2013
Forekomst av reproduserende bestander av bekkerøye (Salvelinus fontinalis)i Norge pr. 2013
25.11.2013
Antiparasite treatments reduce humoral immunity and impact oxidative status in raptor nestlings
24.11.2013
Colouration in Atlantic puffins and blacklegged kittiwakes: monochromatism and links to body condition in both sexes
21.11.2013
Forslag til kategorisering av laksebestander som er påvirket av rømt oppdrettslaks. Oppdatering for perioden 1989-2012
19.11.2013
Hva kan rypeforvaltningen lære av lakseforvaltningen? Kronikk
19.11.2013
Fang og slipp i laksefisket. Kronikk
19.11.2013
Fang og slipp i laksefiske. Kronikk
19.11.2013
Bærekraftig høsting? Kronikk
19.11.2013
Fang og slipp i laksefisket. Kronikk
19.11.2013
Fang og slipp i laksefisket. Kronikk
15.11.2013
Røsvatn; 1997-2013. Hva skjedde etter utsettingen av 12000 store ørret i perioden 2006 til 2009?
15.11.2013
Climate-Driven Ichthyoplankton Drift Model Predicts Growth of Top Predator Young
14.11.2013
Jegererfaringer og jaktpraksis i to områder med organisert gåsejakt
12.11.2013
Rødlistearten gåsefot og gamle kjøkkenhager ved Glåma på Tolga
11.11.2013
Innsig og fangst av villaks og rømt oppdrettslaks til elvene rundt Trondheimsfjorden
06.11.2013