Maur

Maur 

Maur bearbeider jorda, og frigjør næringsstoffer for plantene. De er viktige predatorer på andre insekter og edderkopper, og kan derfor regulere skadedyr og utbruddsarter. I tillegg bidrar maur til frøspredning – mangfoldet med blåveis, hvitveis og fioler i skogbunnen kan vi faktisk takke mauren for. 

Rød skogmaur
Arbeider av rød skogmaur Formica rufa. Foto Arnstein Staverløkk/NINA  CC BY-SA 4.0

Den første oversikten over maur i Norge ble utgitt i 1880, og beskrev 19 ulike maurarter. Nå har tallet kommet opp i 66 hjemmehørende norske maurarter. Nye metoder og målrettet leting har resultert i økt kunnskap og nye arter. 

Gjennom Artsdatabankens Artsprosjekt har NINA gjennomført to store kartleggingsprosjekter (INVENT-ART og ACUNOR) der det til sammen ble påvist ti nye norske maurarter. Økt kartleggingsinnsats og stigende interesse for maur har også kommet som resultat av god allmennformidling og vitenskapelig publisering.

Mer om maur

Kontakt: 

Aktuelle lenker

Arter på nett (Artsdatabanken)


Maur i Norge

 

Bestill boka