Fornybar energi

NINA forsker på en rekke tema innen fornybar energi, og er aktiv partner i HydroCen og CEDREN, som er forskningssentre for miljøvennlig energi.


Vindpark i kystlandskap. Foto © Per Arild Aarrestad/NINA

Fornybar energiproduksjon er et sentralt virkemiddel for å redusere utslipp av klimagasser. Utbygging av vannkraft, vindkraft og kraftledningsnett har imidlertid betydelige miljømessige og samfunnsmessige følger. Norge har forpliktet seg til å redusere sine klimagassutslipp, og en stor innsats er igangsatt innenfor teknologisk og miljøbasert forskning for å gi økt kunnskap og nye løsninger for å møte disse utfordringene.

NINA forsker på flere tema innen fornybar energi:

•    Miljøeffekter av vannkraft
•    Miljøeffekter av vindkraft
•    Miljøeffekter av Kraftledninger

NINAs forskningsinnsats har bidratt til å kaste nytt lys over de miljømessige utfordringene fornybar energiproduksjon gir. Imidlertid vil framtidig utbygging øke presset på naturressurser, dyreliv og arealer. Økt tilpasning til samfunnets energibehov, klimamål og bevaring av biologisk mangfold vil kreve ny kunnskap for integrert beslutningsstøtte. Samlet system- og arealplanlegging vil kunne gi økt legitimitet og aksept for å balansere ambisiøse mål for fornybar energi med bevaring av biologisk mangfold. Fremtidig bærekraftig forvaltning av naturressursene krever en tverrfaglig tilnærming for å håndtere strategiske beslutninger for planlegging og utvikling av fremtidens energisystemer fram mot 2020. Gjennom et omfattende nasjonalt og internasjonalt samarbeid med forskningsinstitusjoner innen både teknologi, økologi, økonomi og samfunnsfag, er NINA godt rustet til videre innsats innenfor denne sektoren.