Miljøeffekter av vannkraft

NINA har en lang historie med forskning på økologiske effekter av vassdragsreguleringer, og er et internasjonalt ledende forskningsmiljø både på villaks og økologiske effekter av vannkraft på terrestriske økosystemer. 

NINAs aktivitet er knyttet til effekter av vannkraft i magasiner, i regulerte elver, og i hele nettverket av infrastruktur som er knyttet til vannkraftverk på stor skala, og favner fra grunnforsking til konsekvensutredninger og til bærekraftig arealplanlegging.

Gjennom vår forskning dokumenter vi påvirkninger på naturmangfold og økosystemer, identifiserer mekanismene som skaper disse effektene og foreslår avbøtende tiltak.

NINA har et moderne laboratorium tilrettelagt for genetiske undersøkelser, og er ledende innen telemetri og studier av både fiskevandringer og hjorteviltvandringer. Vår artskunnskap om alt fra fisk, bunndyr og elvemusling til planter, fugler og pattedyr (som oter, bever og villrein) sikrer den økologiske innsikten som er nødvendig for å lage gode miljøløsninger. I tillegg har NINA kompetanse om økosystemtjenester som friluftsliv, fiske og samfunnets flerbruksinteresser i og rundt vassdragene.

Tradisjonelt har forskning på miljøeffekter av vannkraftproduksjon i stor grad hatt fokus på villaks, ikke minst på grunn av villaksens verdi for rekreasjon og turisme. Foreløpig er Norge helt i front med grunnleggende kunnskap, empiriske studier og utvikling av tiltak for å ivareta laksebestandene og artens leveområder. I CEDREN-prosjektene EnviDORR og EnviPEAK har vi utviklet forskningsbaserte løsninger som sikrer produksjon av laks til tross vannkraftutbygging. Dette viser at det er mulig å komme frem til nye løsninger som forener både økonomiske interesser og økologiske hensyn, til felles samfunnsmessig nytte.

I det senere har det også blitt tydelig at vannkraftrelatert infrastruktur har stor påvirkning på landbaserte økosystemer på grunn av at det fører til tap og oppdeling av habitater. De fleste store vannkraftmagasinene ligger i fjellområder i Sør-Norge, som også er leveområde for de siste ville villreinstammene. I løpet av forrige århundre har neddemming av områder og utvikling av infrastruktur som adkomstveier, kraftledninger og turistområder forårsaket tap av leveområder.  Det har også bidratt til å skape barrierer på flere av de opprinnelige vandringsveiene for villrein, og på den måten ført til at villreinpopulasjonen har blitt delt opp i isolerte grupper. RenewableReindeer-prosjektet gir for første gang mulighet til å se på villreinvandringer på stor skala og på muligheter for å koble sammen oppdelte villreinområder, sett ut fra både økologiske, sosiale og politiske perspektiver.

Vannkraftprosjekter i utlandet

NINA har mye internasjonal erfaring og samarbeider med forskningsinstitusjoner i mer enn 30 land i Europa, Afrika, Asia og Amerika. I øyeblikket er vi involvert i prosjekter i bl.a. Kina, Nepal, Romania og Tyskland knyttet til temaer som effekter av sedimentering, fiskevandringsløsninger og rådgiving innen miljødesign. En viktig del av NINAs internasjonale arbeid har også vært knyttet til kompetansebygging og rådgivning om hvordan institusjoner or regelverk kan etableres for å sikre bærekraftige løsninger.

 

Vilkårsrevisjoner

Det er gjennomført relativt få vilkårsrevisjoner av vannkraftverk i Norge, men svært mange står for tur. NINA har vært og er involvert i flere slik revisjonsprosesser. Erfaringene så langt viser at dette er utfordrende prosesser med mange ulike krav fra allmennheten som omfatter fisk, villrein, øvrig biologisk mangfold og andre brukerinteresser. Her er NINAs tverrfaglige kompetanse og samarbeid med andre forskningsmiljøer svært viktig i årene som kommer.
 
Eksempler på tverrfaglig forskningsspørsmål knyttet til vannkraft der NINAs kjernekompetanse er viktig er:

 

  • Hvordan håndtere flerbruksinteresser i regulerte vassdrag på en god måte?
  • Hvordan sikre at miljø- og samfunnshensyn blir integrert i teknisk planlegging og økt økonomisk verdiskapning ved oppgradering og utvidelse av vannkraftverk?
  • Hvordan definere operative miljømål (godt økologisk potensial) i regulerte vassdrag (sterkt modifiserte vannforekomster)?
  • Hvordan skille effektene av vannkraftproduksjonen fra naturlige miljøforhold og andre effekter som også påvirker økosystemer?
  • Hvordan kan vi håndtere de samlede effektene av vannkraftrelatert infrastruktur på konnektiviteten av leveområder på stor skala?
  • Hvordan kan vi utvikle simuleringsverktøy som kan bidra til å finne kostnadseffektive avbøtende tiltak og bærekraftig arealutvikling i vannkraftområder?
  • Hva slags kunnskap trengs i samfunnsdebatten om vannkraft som miljøvennlig energikilde?
  • Hvordan håndtere usikkerheten knyttet til endrede miljøforhold som følge av klimaendringer?
  • Er lovene og det regulatoriske rammeverket vi har tilstrekkelig for å kunne utvikle relevante avbøtende tiltak?