Lakselus

Lakselus finnes naturlig i norske farvann, og er en vanlig parasitt på laksefisk. Men i stort antall skaper lakselusa problemer både for vill laksefisk og for oppdrettsnæringen.

Lakselus. Foto © Kari Sivertsen/NINAI stort antall skaper lakselusa problemer både for oppdrettsnæringen og for vill laksefisk som laks, sjøørret og sjørøye. Foto © Kari Sivertsen/NINA

I takt med veksten i oppdrettsnæringen har smittepresset fra lakselus økt kraftig i kystnære områder med mye oppdrett. Lakselusinfeksjoner kan resultere i nedsatt sykdomsforsvar, redusert vekst  og økt dødelighet hos vertsfisken. Med gode forhold for lakselusa i forkant av smoltutvandringen kan infeksjonspresset øke kraftig i denne kritiske perioden for laksen, samtidig som sjøørreten og sjørøye kan være utsatt for økt smittepress i en lengre periode.

NINA har arbeidet med problemstillinger relatert til lakselus siden 1992. Vi har et godt og etablert samarbeid med oppdrettsnæring og forvaltning, og vi samarbeider med andre forsknings institusjoner i en rekke store prosjekter.

Aktuelle problemstillinger:

  • Overvåking av lakselus på vill laksefisk og oppdrettsfisk
  • Laksefiskenes tålegrenser for lakselus (felt- og laboratorieundersøkelser)
  • Populasjonseffekter av lakselus på vill laksefisk
  • Risikobetraktning av interaksjonen mellom lus i oppdrett og lus på villfisk
  • Optimal lokalisering av oppdrettsanlegg i forhold til ville laksefiskbestander

Lakselus, sjøørret og laks


Lakselus er i utgangspunktet en naturlig parasitt som til alle tider har vært å finne på vill laksefisk. Lakseluspresset på villfisken har økt i de senere år, noe som har fått store konsekvenser - særlig for sjøørreten. Filmen beskriver overvåking av lakselus på vill laksefisk, gjennomført av NINAs forskere sommeren 2014.

Kontakt

  • Bengt Finstad