Lokalisering av anlegg

Det er mange hensyn som skal ivaretas ved lokalisering av anlegg. NINA har utviklet et kartdatasystem som kan bidra til å tilrettelegge prosessen.

Mange hensyn skal ivaretas ved loikalisering av anlegg. Foto © Eva B. Thorstad/NINAMange hensyn skal ivaretas ved lokalisering av anlegg. Foto © Eva B. Thorstad/NINA

Lokalisering av anlegg er tidvis konfliktfylt i forhold til arealbruk i kystsonen, friluftsliv, villaksinteresser og nærings- og fritidsfiske i sjø. NINA har gjennom sitt arbeid med lokalisering og trasévalg ved kraftledninger utviklet et kartdatasystem som legger til rette for at alle relevante data blir hensyntatt samtidig som interessenter inviteres til en deltagende prosess rundt hva som er viktig for dem. 

Metoden resulterer i bedre miljøløsninger, effektive prosesser, brukermedvirkning og redusert konfliktnivå.

Aktuelle problemstillinger:

  • Profesjonell dialogprosess med berørte interessenter
  • Samlet kartframstilling av relevante data (strømningsforhold, spredningsmodell for lakselus, bunnforhold, vanntemperatur, laksevassdrag, vandringsruter for smolt, sjøørretområder og fiskeplasser) sett i sammenheng med infrastruktur og gode fysiske forhold for oppdrett
  • Konfliktreduksjon og økt lokal aksept
 

Kontakt

  • Kjetil Hindar