Overlevelse i havet

NINA overvåker sjøoverlevelse hos laks i fem elver gjennom PIT-merking av smolt og registrering av tilbakevandrende voksenlaks med antennesystemer.

I disse fem vassdragene er det installert PIT-antennesystemer for å overvåke laksens overlevelse i havet.

Trykk på stedsnavnene for å lese mer om hvert område.

PIT-telemetri er elektronisk sporing av individuelt merket fisk. Merket laks kan registreres av PIT-antenner montert nær utløpet av elva under ned – og oppvandring. Dette innebærer at presmolt eller smolt først må fanges og merkes med indre PIT-merker med en gitt id.

Hvilken fangstmetode vi velger avhenger av vassdragets terrengforhold, størrelse og tilstand, men vi kombinerer ofte elektrofiske og nedvandringsfeller (eksempelvis smoltskruer og fiskeruser). Fangst av pre-smolt med elektrofiske og utvandrende smolt med feller kan ved god fangsteffektivitet gi verdifull informasjon om antallet utvandrende smolt for et gitt år.

Slik merker vi smolt i elva Vigda: