Sylte - Moaelva - Møre og Romsdal

De siste 10 årene er det bare fisket flere laks i Surna og Driva i Møre og Romsdal enn i dette vassdraget.

Kartutsnitt fra Lakseregisteret (klikk på kartet for å komme til Lakseregisteret).

Sylte-/Moaelva er et relativt lite vassdrag 3 km sørvest for Elnesvåegen i Møre og Romsdal. Det består av to greiner, Moalelva og Rødalselva, som løper sammen 1,4 km fra sjøen. Moaelva er viktigst for laksefisket.Vassdraget er en utpreget flomelv med stor variasjon i vannføring. Raske vannstandsendringer er vanlig. Mye nedbør, særlig kombinert med snøsmelting, kan gi store flommer, mens lengre tørkeperioder på sommeren kan føre til svært liten vannføring.

  • Gytebestandsmål: 406 kg hunnlaks i Syltelva (beregnet av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning)
  • I snitt er det estimert 1090 laks tilbake i vassdraget per år for perioden 2008 - 2012
  • Snittvekten på laks fanget i sportsfisket: 1,7 kg
  • Høyeste innrapporterte fangst av laks: 2453 kg (1684 stk.) i 1989 (men 1979 regnes lokalt som et bedre år med fangst på minimum 1735 stk. laks)
  • Laveste registrerte laksefangst: 136 kg laks i 1997 (102 stk)
  • Største fisk fisket i nyere tid:12,5 kilo (112 cm) i 1983

De siste 10 årene (2008-2017) har gitt relativt gode sportsfiskefangster (605 laks pr. år), samtidig som gytebestanden har vært gode. I denne perioden er det bare fisket flere laks i Surna og Driva i Møre og Romsdal.

  • Gyteperiode laks: I hovedsak 15.oktober - 15. november
  • Gyteperiode sjøørret: Fra slutten av september

I hvor stor grad laksen tar i bruk hele vassdraget under gyting ser ut til å variere med antall laks, vannføring og forekomsten av oter. I perioder med lite vannføring trekker laksen nedover vassdraget til større og tryggere standplasser.