Overvåking av humler og dagsommerfugler

I Norge har vi 35 humlearter og ca. 100 arter av dagsommerfugler. Mange av dem er enkle å bestemme.


Frivillige gjør en viktig jobb i overvåkingen av humler og dagsommerfugler. Foto © Arnstein Staverløkk/NINA

Frivillige overvåker insekter 

Siden 2010 har frivillige insektentusiaster vært med på et omfattende opplegg for å overvåke bestander av humler og dagsommerfugler i Norge. 

Prosjektet omfatter tre regioner i Norge; Østfold og Vestfold, Trøndelag samt Vest-Agder og Rogaland. 

Et rutenettverk med flater med 18 x 18 km mellomrom er brukt for å bestemme hvor i regionene overvåkingen skal foretas. Hver flate er 1,5*1,5 km, og i hver flate er til sammen 1 km transekter lagt ut i lempelige miljøer (åpen skog- og gressmark) hvor registreringene av dagsommerfugler og humler blir gjort tre ganger hver sommer. 

Hvorfor humler og dagsommerfugler?

Humler og dagsommerfugler er generelt negativt påvirket av de store arealforandringene som mennesker har vært og er i ferd med, fremst på grunn av redusering i kvalitet og mengde av livsmiljø som følge av dyrking og økt infrastruktur. Men også opphør av bruk er en trussel som leder til gjenvoksing og tap av livsmiljø. Flere humle- og dagsommerfuglarter har i løpet av de siste 100 år gått sterkt tilbake i Europa som følge av endringer i landbruket.

Bakkesmyger (Pyrgus malvae). Foto © A. Staverløkk/NIN
Bakkesmyger (Pyrgus malvae). Foto © Arnstein Staverløkk/NINA

Vi har valgt humler og dagsommerfugler til dette arbeidet fordi de har viktige økologiske roller, og også er sårbare for miljøendringer og kan dermed virke som et advarselsflagg. Med sine iøynefallende farger, sin størrelse og adferd der de flyr fra blomst til blomst, er dette insektgrupper som er lette å oppdage og som alle har et forhold til.

I Norge har vi 35 arter humler og ca. 100 arter av dagsommerfugler. Mange av dem lar seg enkelt artsbestemme, og med litt trening er det en overkommelig oppgave å lære seg å identifisere de fleste av dem ute i felten.

Ingen insekter trenger lide. Er vi usikre på arten, tar vi en nærmere kikk i glasset. Foto © A. Staverløkk/NINAIngen insekter trenger lide. Er vi usikre på arten, tar vi en nærmere kikk i glasset. Foto © Arnstein Staverløkk/NINA

Slik er insektovervåkingen organisert

Dette overvåkingsprosjektet er blitt utviklet for å bidra til arbeidet med Naturindeks for Norge.  Naturindeksen skal måle tilstanden til det biologiske mangfoldet i Norge, som humler og dagsommerfugler er en del av. 

Overvåkingsprosjektet ledes av Norsk institutt for naturforskning, og registreringer i felt blir gjort av frivillige som administreres av Sabima

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet

Prosjektinfo

Overvåkingsprosjektet ledes av Norsk institutt for naturforskning, og registreringer i felt blir gjort av frivillige som administreres av Sabima

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet

Kontaktpersoner i NINA: 

Bli frivillig?

Du trenger ikke å være ekspert på artene for å bli med. Et kurs i starten av sesongen sørger for innføring i metodikk og artsbestemmelse før deltagerne selv registrerer arter i de utvalgte feltene. 

For mer informasjon om hvordan du blir frivillig registrant i prosjektet, kontakt Kristoffer Bøhn, Sabima.