FOREDRAGSHOLDERE

  • team-1 Anne Larigauderie Executive Secretary Dr.Anne Larigauderie er eksekutivsekretær for IPBES, den mellomstatlige kunnskapsplattformen for biologisk mangfold og økosystemtjenester, etablert i 2012. Under hennes ledelse har IPBES raskt etablert seg som verdens fremste kunnskapsorgan på natur og naturgoder.

    Hun er ekspert på planteøkologi og har blant annet forsket på hvordan klimaendringer påvirker plantefysiologi og økologi i ulike sammenhenger.
  • team-2 Bob Scholes Professor Dr. Bob Scholes er professor i systemøkologi ved University of the Witwatersrand i Sør-Afrika. Med over tre tiårs erfaring i Afrika og globalt, tilhører Bob den øverste 1% av miljøforskere over hele verden, basert på siteringsfrekvens. Han har ledet og vært i ledende posisjoner på flere globale og regionale studer og utredninger av høy profil, inkludert Millennium Ecosystem Assessment og Southern African Millennium Assessment. Han er også forfatter for flere Klimapanel-rapporter, tidligere leder for GEO-BON, og leder av Naturpanelets rapport Land Degradation and Restoration.  
  • team-3 Lucy Emerton Miljø-økonom Lucy Emerton er Economics and Finance Director of the Environment Management Group og har, i over 30 år, jobbet internasjonalt med politisk rådgiving og, bla, ledet det miljø-økonomiske programmet for IUCN.
  • team-4 Anne Tolvanen Professor Dr. Anne Tolvanen tilhører Natural Resources Institute Finland. Tolvanen har lang erfaring i boreale økosystem og ser naturrestaurering og klima i sammenheng
  • team-5 Dagmar Hagen Seniorforsker Restaureringsøkolog og en av Norges fremste eksperter på naturrestaurering. Hun var en av de første i Norge som tok doktorgrad innen restaurering og har utviklet fagfeltet til å bli helhetlig, tverrfaglig og anvendelig i storskala naturrestaurering.
  • team-6 Anne Sverdrup-Thygeson Professor Professor i bevaringsbiologi på Institutt for Naturforvaltning ved NMBU, og vitenskapelig rådgiver i NINA. Hun er også kritikerrost forfatter av flere bøker om natur og er glødende engasjert i å formidle insektenes enorme betydning for jorda og menneskeheten.

 

Om restaurerings-tiåret

Hva: FN har bestemt at 2021-2030 skal være verdens tiår for restaurering av økosystemer. Naturrestaurering er tiltak for å reparere og forbedre natur og økosystemer som er ødelagt eller forstyrret.


Hvorfor:  Det er ikke lenger nok å bevare natur – vi må også restaurere. Naturmangfold og alt som naturen gir oss er livsgrunnlaget vårt, men i dag er 75 % av verdens landarealer forringet eller ødelagt av menneskelig påvirkning og 20% av alle verdens arter er truet av utryddelse. Restaurering av natur er nødvendig for å bevare biodiversitet, matforsyning og rent vann, i tillegg er det et viktig virkemiddel for å løse klimakrisen.


Hvordan: FN har en strategi for tiåret som beskriver hva som trengs for å skape en global restaureringskultur. Hovedbudskapet er forståelse, politisk vilje og kunnskap om løsninger. Ett viktig poeng er at man både må bevare og restaurere natur.  Norge skal også følge opp den globale strategien, og Naturrestaureringskonferansen er et viktig bidrag for å dele og fremheve bredden av kunnskap vi har i Norge.


 

 

 

 

 

 

 

FNs bærekraftmål nr 15 handler om å beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, og å sikre artsmangfoldet. For å nå dette målet må Norge øke innsatsen for å restaurere skadede økosystemer og forhindre ødeleggelse av natur. Det trengs en dugnad på tvers av sektorer, fagfelt og tradisjoner. Naturrestaurering handler om politikk, forvaltning, forskning og praktiske løsninger. Kunnskap- og erfaringsformidling på tvers er avgjørende for at vi når Norges miljømål om god økologisk tilstand i økosystemene.