Bruk og vern av natur

Når og hvordan kan natur både bevares og utnyttes og hva er klok bruk av en ressurs? Vi studerer vern og bruk av naturressurser i et bredt samfunnsperspektiv.

Naturens tålegrenser varierer med naturtyper, arter, og menneskelig aktivitet og interesser, og må sees i sammenheng med hva samfunnet prioriterer i ulike områder.

Stikkord for forskningen: 

Områdevern, hyttebygging, fritidsbruk, utmarksnæring, kraftutbygging, artsvern, skogbruk, sosiale-økologiske systemer, politisk økologi. 

Kontakt