Samfunn og naturbruk

Samfunn og naturbruk

NINAs samfunnsforskere forsker på bruk, vern og forvaltning av natur- og miljøressurser både i og utenfor Norge.

Elvepadling. Foto Børre Dervo NINAs samfinnsforskere forsker blant annet på friluftsliv. Foto Børre Dervo/NINA.

NINAs samfunnsvitenskapelige forskning er flerfaglig, og benytter særlig tilnærminger fra samfunnsgeografi, miljøøkonomi og sosiologi/sosialantropologi.  NINA har i dag 25 forskere som primært benytter samfunnsvitenskapelig og økonomiske tilnærminger til å forstå aktuelle natur- og miljørelaterte utfordringer og spørsmål.

Sentrale forskningstema

  • Miljøgoder, verdisetting og økosystemtjenester
  • Konflikter om miljøforvaltning, vern og næring
  • Bruk av arealer og fornybare ressurser
  • Friluftsliv og turisme
  • Menneskers tilpasning til miljø- og klimaendringer
  • Fornybar energi og samfunnsaksept
  • Styring og forvaltning av naturressurser

Kontakt

Øystein Aas
Forskningsleder NINA Lillehammer

Bjørn Petter Kaltenborn 
Samfunnsgeografi, NINA Lillehammer

David Barton 
Økonomi, NINA Oslo

Olve Krange
Sosiologi, NINA Oslo

Bård-Jørgen Bårdsen 
Sosialantropologi, NINA Tromsø

John Linnell
Tverrfaglige tilnærminger, NINA Trondheim

Nyheter

Innlandet har lenge hatt livskraftige bestander av harr som har blitt vurdert som unike i en europeisk målestokk. Foto: Børre K. Dervo.
14.03.2019

NINA ønsker kontakt med fiskere med kunnskap om utviklingen i fisket etter harr i Oppland

Det har kommet mange meldinger om nedgang i harrbestander i Oppland de senere årene. NINA-forskere håper ny spørreundersøkelse vil gi oversikt over t...
Les mer...
Småviltjakt sto for en omsetning på drøye 600 millioner kroner i jaktåret 2017-2018 og storviltjakt for nærmere 1,5 milliarder kroner. Foto: Bjørn P. Kaltenborn, NINA.
17.01.2019

Stor verdiskapning fra jakt og fiske

Norsk institutt for naturforskning har gjort nye beregninger som indikerer at jakt og fiske sto for en samlet omsetning i Norge i jaktåret 2017-2018 ...
Les mer...
22.10.2018

Syntesesenter for klima-, natur- og miljøforskning må på plass!

Se oppropet fra direktørene i NINA, NIVA, NILU, NIKU og CICERO
Les mer...
Jillen-Njarke reinbeitedistrikt er et av områdene forskerne har sett på reintall fra i rapporten Produksjon og tap i reindriften i Nordland. Foto: Torkild Tveraa
15.10.2018

Klima for mer forskning på rein

Klimaendringer kan være en faktor som slår negativt ut for slaktevekta på rein. Det går fram av en ny NINA-rapport om produksjon og tap i reindriften...
Les mer...
Jerv Foto: Viltkamera.nina.no
03.10.2018

Nytt kartverktøy viser egnede jervesoner

Det er ønskelig at forvaltningen av jerv i Sør-Norge samordnes mellom rovviltregionene i større grad enn i dag. I den sammenheng har Norsk institutt ...
Les mer...
Dagmar Hagen,  seniorforsker i NINA og klima- og miljøminister Ola Elvestuen Foto: Tommy Prestø
30.09.2018

Åpning av utvidet Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er utvidet med over 130 km 2   gjennom vern av det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Det ble samtidig opprett...
Les mer...