SIS 2018 - 2021

Strategiske instituttsatsinger

SIS 2018-2021

NINAs strategiske satsinger 2018 - 2021

Vi satser på fire programmer for kommende fireårsperiode. NINA forsker på natur og samspillet natur– samfunn, og vi har en svært bred portefølje rettet inn mot miljøforvaltningens kunnskapsbehov. 

Satsingene er framkommet etter en intern prosess hvor alle forskerne i NINA har fått anledning til å spille inn tema, samt en dialogbasert prosess med Miljøforvaltningen, dvs. Miljødirektoratet. Relevante føringer for den interne utlysningen var relevans i forhold til FoUstrategien Miljø 21 samt faglig utvikling på områder som er framtidsrettet for NINA i forhold til miljøforvaltningens kunnskapsbehov. I tillegg ble det stilt krav om at forslaget skulle involvere samarbeid mellom minst to avdelinger internt i NINA.

""
Foto Stefan Blumentrath/NINA 

Foreløpige skisser har vært på en rask høring hos Miljødirektoratet før de ble sluttført. Vi legger opp til at hver satsing skal ha en kontaktperson i Miljødirektoratet som skal involveres i det videre arbeidet.

De fire nye SIS’ene i NINA for perioden 2018 – 2021 er godkjent av Forskningsrådet.

Videreutvikling av NINAs kjerneområder - Laksens utbredelse i havet
Koordinator
: Eva B. Thorstad

Miljøholdninger i Norge
Koordinatorer: Øystein Aas og Line Camilla Wold

Økosystemforskning - synteser og helhetlige vurderinger
Koordinator:
Erlend B. Nilsen

Urban nature values
Koordinator:
David N. Barton