Laksens utbredelse og overlevelse i havet

Laksens utbredelse og overlevelse i havet - SeaSalar

Prosjektet skal undersøke faktorer som påvirker variasjon i tid og sted i laksens sjøoverlevelse, samt etablere en samarbeidsplattform for undersøkelser av laksens liv i havet.

Norske elver har noen av verdens viktigste gyteområder for laks, og laksen er en viktig ressurs for fiske og lokal turisme. Siden 1980-tallet er laksebestander redusert i store deler av utbredelsesområdet, både på grunn av menneskelig påvirkning i elver og kystområdene, og på grunn av endringer i havmiljøet. Gjennom omfattende forskning vet vi mye om laksens liv på gyte- og oppvekstområdene i elvene og om hvordan de påvirkes i kystsonen, men mindre om hva som påvirker laksens vekst og overlevelse i havet. 

 

Mer kunnskap om laksens liv i havet

Hovedmålene med dette prosjektet er å undersøke faktorer som påvirker geografisk variasjon og variasjon over tid i laksens sjøoverlevelse, samt å etablere en samarbeidsplattform for undersøkelser av laksens liv i havet både for dette og framtidige prosjekt.  Vi skal undersøke hva som påvirker laksens vekst og sjøoverlevelse ved å kartlegge fysiske og biologiske faktorer i havet som kan påvirke laksen, kartlegge laksens vandringer og oppholdssteder i havet, analysere variasjon i laksens vekst og overlevelse over tid og i ulike geografiske områder, og kombinere data i modeller. 

 

Både eksisterende data og nye metoder

Utnyttelse av eksisterende data og aktiviteter som allerede pågår er en viktig del av prosjektet. Dette inkluderer laks samlet inn under tidligere tokt og tokt som gjennomføres i prosjektperioden, genetisk materiale, skjellprøver samlet i historiske arkiv, overlevelsesdata, data på bestandsstørrelser av laks, vandringsdata, og dataserier på andre marine arter og havøkosystemet. Samtidig vil nye metoder benyttes til å samle inn nye data, som genetiske metoder, analyser av stabile isotoper og elektronisk merking av fisk. I tillegg vil nye datamodeller tas i bruk for å analysere data.

 

Merker laksen med satellittsender

Feltarbeidet starter i oktober 2018 med tråling etter laks i Barentshavet med et av UIT Norges arktiske universitet sine skip fra Tromsø. Trålingen skjer ved bruk at et bur bakpå trålen, et slags lite basseng – der de minste fiskene går ut igjen, mens de voksne blir igjen. Laks som fanges vil merkes med satellittsender og slippes ut igjen i havet, eller samles inn for prøver om de er for små til å merkes. I tillegg skal det tråles etter laks på det felles økosystemtoktet som Havforskningsinstituttet og russiske PINRO har i september. Våren 2019 skal vi merke utvandrende villaks på Vest- og Sørlandet med satellittsendere. Det har ikke blitt gjort i disse områdene før.
 

 

 

Prosjektinformasjon

Prosjektleder: Eva B. Thorstad

Nettside: SeaSalar

Prosjektet finansierer en PhD-stilling, og Geir Bolstad blir hovedveileder for studenten.
Prosjektet startet 1. august 2018, og vil vare i fire år.

Samarbeidspartnere:

Norsk institutt for naturforskning (NINA) leder prosjektet, med Havforskningsinstituttet (HI) og UiT Norges arktiske universitet som partnere. Prosjektgruppen består i tillegg av UNI Research, Rådgivende Biologer og en rekke internasjonale eksperter.