ConSite - Consensus-based Siting

ConSite - Consensus-based Siting

 

See the English version of the film.

Plan- og beslutningsstøtte for plassering av vindkraftverk og kraftledninger

NINA har utviklet et kart og multi-kriteriebasert verktøy for lokalisering av landbasert vindkraftverk og kraftledninger. Verktøyet har fått navnet ConSite (kortform for Consensus Based Siting) og bidrar til samfunnsmessig akseptabel, miljøvennlig og kostnadseffektiv plassering og utforming av vindkraftverk. ConSite kan bistå med å identifisere og begrunne vedtatte beslutninger både med hensyn til transparens og etterprøvbarhet. 

ConSite er basert på gjeldende kunnskap innenfor dialogteori, GIS-baserte beslutningssystemer og beslutningsteori. ConSite kan betraktes som en overbygning til eksisterende prosjekteringsverktøy for utforming, optimalisering, avbøtende tiltak, energiberegning, lokalisering av vindkraftverk og vindturbiner.

I tillegg til ConSite har NINA gjennom FoU-prosjektet “Innovative Mitigation Tools for Avian Conflicts with wind Turbines (INTACT)” også utviklet et GIS-verktøy for fuglevennlig lokalisering av vindturbiner (INTACT Micro-siting GIS). Dette verktøyet har funksjonalitet for detaljert modellering av migrasjonskorridorer og oppdriftsområder, noe som er høyst relevant for å kunne plassere vindturbiner slik at kollisjonsfaren blir lavest mulig.

ConSite-rammeverket er strukturert som et klassisk kart og multi-kriteriebasert beslutningsverktøy og kombinerer dialog med multi-kriteriaanalyse. Målet med verktøyet er å identifisere områder som har lavest mulig konfliktnivå og høyest mulig produksjonsnivå. Dialog med berørte parter og dokumentasjon av relevant fagkunnskap benyttes til å fremskaffe informasjon om, og å vurdere den relative betydningen av (vektingen av) de ulike arealinteressene. Dette bidrar til å identifisere potensielle arealkonflikter i et eget «konfliktkart». Konfliktkartet brukes sammen med vind-ressurskart til å identifisere hvilke områder som egner seg best til utbygging av vindkraft. ConSite er på denne måten behjelpelig med å strukturere beslutningsproblem, balansere motstridende interesser og identifisere relevante beslutningsstrategier basert på en helhetlig vurdering av risiko og avveining mellom ulike alternativ. ConSite kan brukes til å vurdere ulike scenarier med tanke på romlige konsekvenser av ulike beslutningsstrategier.

Les mer: 

NINA Report 1455: Spatial Multi-Criteria Decision Analysis (SMCDA) toolbox for Consensus-based Siting of Powerlines and Wind-power plants (ConSite)

Nature Scientific Reports volume 7, Article number 6421 (2017): Match between soaring modes of black kites and the fine-scale distribution of updrafts