Nyhetsartikkel

Årsmelding NINA 2019

Publisert 25.06.2020

Klimaet påvirker naturen, og naturen påvirker klimaet. NINA ønsker å knytte forskningen på naturmangfold og klima enda tettere sammen for å gi gode råd og løsninger til samfunnet.

Foto: Dagmar Hagen/NINA
Foto: Dagmar Hagen/NINA

Last ned og les hele Årsmelding 2019 her 

Her er forordet fra adm.direktør Norunn Sæther Myklebust: 

Naturmangfold og klima

Vi ødelegger vårt eget livsgrunnlag som aldri før, og det vil kreve omfattende endringer av samfunnet å snu trenden. Slik konkluderer det internasjonale Naturpanelet (IPBES) i rapporten som ble publisert 6. mai i fjor.

Rapporten «IPBES Global assessment of biodiversity and ecosystem services» fra det internasjonale naturpanelet IPBES er en tilstandsrapport for naturen på jorda. Denne store og grundige sammenstillingen av kunnskap er utarbeidet av 400 av verdens ledende eksperter, deriblant seniorforsker Graciela Rusch i NINA. Naturpanelet ble etablert i 2012 etter modell av FNs klimapanel, IPCC. Nok kunnskap og store endringer må til dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål om matsikkerhet, tilgang til rent vann, dekket energibehov, god helse og livskvalitet for alle, samtidig som vi håndterer klimaendringer og tar vare på naturen. Dette er vår felles utfordring.

Klimaet påvirker naturen, og naturen påvirker klimaet. NINA ønsker å knytte forskningen på naturmangfold og klima enda tettere sammen for å gi gode råd og løsninger til samfunnet. Samfunnet trenger løsninger som er bra for klimaet og bra for naturmangfoldet, med andre ord vinn – vinn.  Men skal vi finne disse miljøløsningene, kreves kunnskap om blant annet smart arealforvaltning og smart fornybarproduksjon. Naturmangfold og klima var temaet under NINA-dagan 2019, hvor også CICERO bidro i det faglige programmet. 

«Kampen om arealene» ble satt på dagsorden under Arendalsuka da vi sammen med våre  samarbeidspartnere inviterte til debatt. Arealendringer og klimaendringer er ansett som de største truslene mot naturmangfoldet, samtidig som temperaturøkningene i seg selv også påvirker naturen. 

Det er komplekse utfordringer samfunnet står overfor. Det krever tverrfaglige samarbeid innen mange disipliner, for å framskaffe godt beslutningsgrunnlag og verktøy for forvaltning, næring og politikkutforming.  

Forsidebildet vi har valgt viser det omfattende restaureringsarbeidet av det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Sammen med gode samarbeidsparter forbereder vi oss nå til FNs restaureringstiår. Hjerkinn et viktig eksempel på at summen av samarbeid, vitenskapelig kunnskap og praktiske erfaringer er nøkkelen til vellykket, storskala restaurering.

NINA følger med på naturen, vi overvåker naturtypene, økosystemene og enkeltarter. Bare ved å kjenne naturen og vite om endringer i naturen, kan vi gi oppdragsgivere og samfunnet den kunnskapen som trengs for politikkutforming og forvaltning.

Økologisk kunnskap om sjøfugl bidrar til helhetlig og bærekraftig forvaltning av de marine økosystemene. SEAPOP er et nasjonalt program som styrker og samordner oppbyggingen av kunnskap om sjøfugl i norske farvann. Ny sporingsteknologi tas raskt i bruk, og gjør det mulig å overvåke stadig større områder, kolonier og trekkmønstre.

Forskningen viser at med økt temperatur og nedbør så reduseres artsrikdommen av humler i fjellet. En nasjonal overvåking av insekter er nødvendig både for å kunne velge og å gjennomføre riktige tiltak. Miljø-DNA viser seg å være den mest kostnadseffektive måten å identifisere insekter på. 

Analyser av miljø-DNA fra vannprøver er også en effektiv metode for å avsløre fremmede fiskearter i elver og innsjøer. Fremmede arter er en trussel mot naturmangfoldet, og klimaendringene forsterker omfanget og konsekvensene. 

2019 var det internasjonale villaksåret. Målet var å øke oppmerksomheten om laks, hva som påvirker laksebestandene, og viktigheten av laksen som en ressurs for mange samfunn.  Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) arrangerte tidenes største, norske forskningskonferanse om villaks med tema: Nye metoder gir ny innsikt – lakseforskningen i sitt andre århundre. 

Nettverket Living Norway er et felles dataløft for norsk natur. Etableringen kommer på bakgrunn av at flere miljøer har erkjent behovet for å bedre forvaltningen av økologiske data i Norge.

Ved årsskiftet var vi 275 ansatte. NINA vokser og vi har god tilgang på nye kunnskapsrike forskere som komplementerer den kompetansen vi allerede har. Vi skal fortsette å levere kunnskapsgrunnlag og råd slik at vi nasjonalt og globalt tar kloke valg og velger de gode løsningene. 

Jeg vil takke styret og alle ansatte for godt samarbeid og stor innsats i 2019.

Norunn Sæther Myklebust

Adm. direktør

 

   Motta nyhetsbrev fra nina