Research topic

Freshwater pearl mussel

Jon Hamner Magerøy

I have extensive experience with research on and monitoring of freshwater mussels in Norway, Canada and the USA. As a part of this work I have also worked with confirmed and potential host fish for these mussels. Therefore, I have gained experience with a variety of freshwater fish, both through experiments and field work. In additiont to working on parasite-host interactions between mussel larvae and fish, I have also worked on evolutionary theories on parasites that castrate their hosts. Specifically, I worked on a bacterium that castrates water fleas (daphnia).


Show full profile of Jon Hamner Magerøy

Bjørn Mejdell Larsen

Jeg har i de siste 20 årene hatt hovedarbeidsområde innenfor prosjektene ”Effektkontroll av kalking i lakseførende vassdrag”, ”Biologisk overvåking av sur nedbør”, ”Reetableringsprosjektet” og ”Tålegrenser ørret”. I forbindelse med effektkontrollen av kalking har jeg vært prosjektleder for 13-15 lakseførende elver i Agder og Rogaland i de siste årene med ansvaret for planlegging, gjennomføring og rapportering av fiskeundersøkelsene. I tillegg har jeg vært koordinator for fem av vassdragene i Rogaland. Siden 1995 har jeg i tillegg arbeidet med undersøkelser på utbredelse, kunnskapsstatus og biologi til de store ferskvannsmuslingene i Norge. Jeg er i dag ansvarlig for det nasjonale overvåkingsprogrammet for elvemusling i Norge, og har levert faglig innspill til handlingsplanen for elvemusling. Jeg er dessuten ansvarlig for undersøkelser i forbindelse med effektkontrollen av kalking på elvemusling i Ogna. Jeg har tidligere arbeidet mye både med innlandsfisk og anadrome fiskearter i regulerte vassdrag, og har også kompetanse på aldersbestemmelse av fisk og artsbestemmelse av bunndyr og plankton.


Show full profile of Bjørn Mejdell Larsen