Research topic

Molluscs

Bjørn Mejdell Larsen

Jeg har i de siste 20 årene hatt hovedarbeidsområde innenfor prosjektene ”Effektkontroll av kalking i lakseførende vassdrag”, ”Biologisk overvåking av sur nedbør”, ”Reetableringsprosjektet” og ”Tålegrenser ørret”. I forbindelse med effektkontrollen av kalking har jeg vært prosjektleder for 13-15 lakseførende elver i Agder og Rogaland i de siste årene med ansvaret for planlegging, gjennomføring og rapportering av fiskeundersøkelsene. I tillegg har jeg vært koordinator for fem av vassdragene i Rogaland. Siden 1995 har jeg i tillegg arbeidet med undersøkelser på utbredelse, kunnskapsstatus og biologi til de store ferskvannsmuslingene i Norge. Jeg er i dag ansvarlig for det nasjonale overvåkingsprogrammet for elvemusling i Norge, og har levert faglig innspill til handlingsplanen for elvemusling. Jeg er dessuten ansvarlig for undersøkelser i forbindelse med effektkontrollen av kalking på elvemusling i Ogna. Jeg har tidligere arbeidet mye både med innlandsfisk og anadrome fiskearter i regulerte vassdrag, og har også kompetanse på aldersbestemmelse av fisk og artsbestemmelse av bunndyr og plankton.


Show full profile of Bjørn Mejdell Larsen

Kari Elsa Ellingsen

The main part of my research activities is focused on biodiversity, its measurement, patterns and drivers, such as top predators and different types of human impact and climate change. The research done involves the use of large-scale and/or long-term datasets already collected in scientific surveys or environmental monitoring surveys. I have studied marine biodiversity patterns in different parts of the world in shallow waters, on the continental shelf and in the deep sea using data on benthos and fish communities. Currently I am also focusing on terrestrial biodiversity studies. The work implies a large number of collaborations with scientists from Europe, New Zealand, Canada, Russia and China. With regard to the measurement of biodiversity, I have focused on beta diversity, patterns of rare and common species and, in general, on the use of multivariate analyses.


Show full profile of Kari Elsa Ellingsen