News article

News

Ingrid Solberg disputerer

Publisert 10.05.2017

NINA-forsker Ingrid Solberg disputerer 10.05 med en oppgave om atferd og økologi hos overvintrende brisling.

Ingrid Solberg har i doktorgradsarbeidet sitt brukt ekkolodd for å finne ut hvordan brislingens fødeaktivitet, fordeling i vannsøylen og svømmemønster påvirkes av ulike fysiske og biologiske forhold i overvintringsperioden, en vanskelig og kritisk periode som det er lite kunnskap om fra før. Brisling er en marin nøkkelart som er et viktig ledd i næringskjeden ved at de beiter på dyreplankton og selv er en vanlig matfisk for større predatorer. Oppgaven har tittelen Behavior and ecology of overwintering sprat Sprattus sprattus.

 

Bredt atferdsreportoar

Solberg fant ut at oksygen, lys, isdekke, temperatur og hydrostatisk trykk var faktorer som syntes å være bestemmende for brislings atferd og fordeling. Avveielsen mellom matinntak og å unnvike predatorer formet også deres dynamiske og mangfoldige overvintringsstrategi. Forskningen viser at brisling har et svært bredt atferdsrepertoar. De kan tilpasse og endre overvintringsstrategi i takt med endrede miljøforhold, og individer kan ha ulike tilnærminger til det å unngå rovdyr eller søke matkilder. Store individer hadde ofte tomme mager, og var mer passive enn små individer. Dette tyder på at kjønnsmoden brisling er mindre risikosøkende, samt mer tilbøyelig til å prioritere predatorunnvikelse framfor spising på vinterstid.

 

Tåler svært lave oksygenverdier

Solberg med kolleger rapporterer også nye atferdstrekk hos brisling. Undersøkelsene dokumenterer hyppige ekskursjoner til overflaten i ly av mørket for gulping av luft til å fylle svømmeblæren. De viser hvordan dette påvirker den akustiske størrelsen til fisken. Dette er et viktig funn ettersom det tilsier at slik atferd kan påvirke nøyaktigheten til tradisjonell akustisk mengdemåling. Dette vil også gjelde for fisk som sild, ansjos og sardiner som har samme type åpen svømmeblære som brisling. Videre avslørte hurtige dykk i oksygenfattige soner at brisling kan tolerere meget lave oksygenverdier (~ 5 % oksygenmetning) i et par minutter. Den spesielle atferden gjør det mulig for brisling å jakte på dyreplankton som potensielt søker tilflukt i slike vannlag, noe som antakelig bidrar til å gjøre denne arten godt rustet til å leve i kystområder med lave oksygenforhold.

 

Informasjon om disputasen

Tid og sted: 10.mai 2017 kl. 13:15 i Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevies hus, Blindernveien 31, Oslo.

Prøveforelesninger: 

Kl. 9:15: Behavioural differences between wild and cultured salmonid fishes (selvvalgt emne)

Kl. 10:15: Annual variability in Fjord ecosystems (oppgitt emne)

Prøveforelesningene finner sted i samme lokale som disputasen.

Bedømmelseskomité:

Reader Paul Fernandes, University of Aberdeen

Professor Anne Gro Vea Salvanes, Universitetet i Bergen

Førsteamanuensis Hans Erik Karlsen, Universitetet i Oslo

 

Leder av disputas: Professor emerita Reidun Sirevåg

 

Kontaktinfo: Ingrid Solberg

 

About NINA

The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) is Norway’s leading institution for applied ecological research.

Work in NINA

Do you want to work for NINA? See vacancies.

Projects in NINA

Contact us

 P.O. Box 5685 Torgard,
     NO-7485 Trondheim

 Phone +47 73 80 14 00
 E-mail: firmapost@nina.no