News article

Ledig PhD-stilling i sosiologi ved NINA Oslo

Publisert 23.05.2019

Verdens økosystemer er truet, og forvaltning på økosystemnivå er nødvendig for å ta vare på naturen. Naturforvaltning på et slikt overordnet nivå er likevel sjelden. Vi søker etter en dyktig og engasjert stipendiat i sosiologi som skal knyttes til et forskningsprosjekt om samfunnsmessige barrierer som står i veien for en økosystembasert forvaltning av skog i Norge.

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med over 270 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, med avdelingskontor i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø. Stipendiaten skal arbeide ved NINAs kontor i Oslo.

NINA Oslo er lokalisert i Forskningsparken på Blindern, og er en tverrfaglig og internasjonal arbeidsplass med rundt 40 ansatte. I tillegg kommer studenter og gjesteforskere. Blant NINAs forskere er det fleste biologer, men vi har også sosiologer, økonomer, geografer og antropologer fordelt på avdelingene i Oslo og Lillehammer. Disse er organisert i nettverket NINA Samfunn. Stipendiaten kommer til å bli del av et lite, men vitalt sosiologimiljø. Sosiologene i NINA har gjennom mange år studert konflikter rundt bruk og forvaltning av natur og naturressurser, og har analysert slike konflikter i lys av begreper om sosial endring, maktforhold, klasserelasjoner, kunnskapskonflikter og kultur. NINAs forskere driver utstrakt populærvitenskapelig formidling og deltar aktivt i samfunnsdebatten. Det foregår også et utstrakt samarbeid med andre forskningsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt.

Innholdet i stillingen:
Stipendiaten ansettes i NINA og skal arbeide ved NINA Oslo. Det må søkes opptak på doktorgradsprogram ved et norsk universitet. Stipendiatstillingen er finansiert av Norges forskningsråd gjennom prosjektet Real-world ecosystem management: Identifying knowledge gaps and overcoming societal barriers (ECOREAL). 

Både nasjonal lovgivning og internasjonale konvensjoner som Norge har ratifisert stiller klare krav om økosystembasert naturforvaltning. Likevel forvaltes norsk natur helt unntaksvis på økosystemnivå. Ved å ta skog som eksempel (skogen dekker 37 prosent av landarealet i Norge) har prosjektet som mål å undersøke hva som er årsakene til dette misforholdet. Prosjektet er bredt tverrfaglig og forskere fra flere fag (sosiologi, historie, økonomi, juss og økologi) og flere institusjoner (NINA, NTNU, NMBU og Fridtjof Nansens institutt) deltar.

Stipendiaten, som skal arbeide med sosiologiske problemstillinger, forventes å delta i arbeidet med å utvikle de relevante deltemaenes teoretiske og empiriske design. I samarbeid med de andre sosiologene i prosjektet skal det utarbeides en strategi for å studere maktforhold innenfor det vi kan kalle skogfeltet. Feltet består av et stort mangfold av kommersielle, statlige og ideelle organisasjoner og sentrale enkeltpersoner, som delvis representerer sammenfallende, men også motstridende interesser.

Skognæringens mange aktører har stor innflytelse over forvaltningen av skogarealene i Norge, og kontrollerer hele verdikjeden fra skogeiendommene, produksjonsmidlene som brukes til avvirkning og videreforedling til omsetningsleddene - og ikke minst mye av kunnskapen som legges til grunn for praksis i skogen. Grupperingene som arbeider for å ivareta miljøet og artsmangfoldet i skogen, søker også innflytelse på skogforvaltningen. Å studere mekanismene som gjør seg gjeldene i maktkampen og maktfordelingen mellom disse to grupperingene, kommer til å bli en viktig oppgave for stipendiaten i sosiologi. En del av dette kan handle om den vitenskapelige kunnskapens rolle og innflytelse.
        
 Ønskede kvalifikasjoner:
• Mastergrad i sosiologi eller et annet fag som kan gi grunnlag for opptak på et PhD-program i sosiologi. Karakter minimum B. Kandidater som fullfører i løpet av juni 2019 kan søke
• Interesse for miljøspørsmål – men ingen betingelse at masteroppgave etc. handler om dette
• Erfaring med kvalitative data
• Norsk må beherskes flytende

Vi tilbyr:
• Fireårig stipendiatperiode med 25% av virksomheten på andre forskningsprosjekter eller treårig engasjement med kun PhD-prosjekt
• Arbeidsplass i et av Europas ledende tverrfaglige miljøforskningsinstitutter
• Lønn som stipendiat i NINA (lønnstrinn 53-59)
• Fleksitidsordning
• God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
• Et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler

Spørsmål knyttet til stillingen rettes til seniorforsker Ketil Skogen (ketil.skogen@nina.no , tlf. 911 81 440), seniorforsker Olve Krange (olve.krange@nina.no, tlf.414 02 339)  eller forskningssjef Kristin Thorsrud Teien (kristin.teien@nina.no, tlf. 930 06 805).

Søknad må inneholde CV med informasjon om utdanning og relevant arbeidserfaring, samt vitnemål og attester.
Søknaden sendes på e-post til siri.svendsen@nina.no. Utvalgte kandidater vil bli innkalt til intervju.

Søknadsfrist: 1. juli 2019 

 

Go to related page