News article

Hva hindrer oss i å forvalte skogen på økosystemnivå?

Publisert 08.05.2020

Forskere skal i nytt prosjekt undersøke samfunnsmessige barrierer som gjør det vanskelig å forvalte skogen i Norge på økosystemnivå.

Nesten halvparten av alle arter som er klassifisert som truet på Norsk rødliste lever i skogen, og tilstanden i de fleste norske skoger er langt dårligere enn i skog med liten menneskelig påvirkning. 

– I framtida er det ikke nok å ta vare på enkeltarter og mindre områder. Naturforvaltningen må sikre at vi bevarer funksjonelle økosystemer for ettertida, ikke minst i skogen, og det vil kreve endringer, sier Ketil Skogen, forsker i Norsk institutt for naturforvaltning.

Forvaltning på økosystemnivå, såkalt økosystembasert forvaltning, innebærer en mer helhetlig forvaltning hvor en tar utgangspunkt i tålegrensene og de geografiske rammene til økosystemene, der hovedmålet er å bevare økosystemenes struktur og funksjon. 

– Økosystemperspektivet finnes allerede i nasjonal lovgivning og i internasjonale konvensjoner som Norge har tiltrådt, men det kan se ut til at det ikke har særlig innvirkning på praktisk forvaltning. 

Foto: Ketil Skogen / NINA

Skal kartlegge kunnskapshull og barrierer

Det nye, tverrfaglige forskningsprosjektet ECOREAL, som Skogen er prosjektleder for, skal finne ut hvorfor det er slik. Prosjektet har som som mål å identifisere kunnskapshull og kartlegge samfunnsmessige barrierer som gjør det vanskelig å forvalte skogen på økosystemnivå.

– Det handler om lovverk og økonomiske forhold, men også hvordan makt over norsk skogbruk er fordelt. Det å identifisere slike barrierer er et første skritt mot å nå nasjonale mål om å bevare biologisk mangfold og funksjonelle økosystemer i norske skoger, forklarer Skogen.

Foto: Ketil Skogen / NINA

Prosjektet har også som en av sine målsettinger å utvikle dialogen mellom interessegrupper, næringsaktører og forvaltningsorganer som har ulikt syn på skogbruk og skogforvaltning.

Norges miljø- og biovitenspelige universitet (NMBU) og Fridtjof Nansens  institutt deltar også i ECOREAL, som er finansiert av Norges forskningsråd.

Les mer om prosjektet og de ulike arbeidspakkene på prosjektsiden til ECOREAL

Kontaktperson: Ketil Skogen

Go to related page