News article

Nytt liv for fjellreven på Varangerhalvøya

Publisert 12.06.2020

Fjellreven får valper på Varangerhalvøya igjen. De siste tre årene er det satt ut 67 fjellrever her fra avlsstasjonen på Oppdal, og i fjor ble det dokumentert tre valpekull i området.

– Dette er svært oppløftende, og så langt har disse fjellrevene trolig reddet delbestanden her fra å dø ut. Den besto av svært få rever da vi startet med å sette ut valper, og bare én av de opprinnelige revene fikk avkom på Varangerhalvøya i 2019, forteller Craig Jackson i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han er ny leder for avlsprogrammet.

I fjor ble det dokumentert tre kull med minimum 17 valper på Varangerhalvøya. Det går fram av årsrapporten for avlsprogrammet for fjellrev 2019 (lenke).

Utsettingen har hatt flere positive effekter. Flere av valpene som ble satt ut i 2018 vandret sør- og vestover til de nærliggende delbestandene i Norge, blant annet til Reisa Nord der bare to rever er observert de siste fem årene. Flere merkede rever er også observert i Finland, og én vandret til Saltfjellet.

Få født i avlsstasjonen

Kun 18 valper, fordelt på 3 kull, ble født på avlsstasjonen for fjellrev i 2019. Dette er det laveste tallet siden stasjonen på Oppdal ble opprettet i nåværende form i 2005. 14 av valpene født i 2019 ble satt ut, samtlige på Varangerhalvøya i januar i år.

– Sammensetningen av par i avlsstasjonen er endret, enkeltdyr flyttet og samtidig var det par i bare sju hegn. Det gjør at individuelle variasjoner i hvordan fjellreven reproduserer kan gi store utslag på antall valper som blir født, sier Jackson.

Fjoråret var preget av lite smågnagere på fjellet, og det førte til at fjellreven også fødte få kull i naturen. Også 2016 var et bunnår for smågnagere, og da ble det født 19 valper, fordelt på tre kull, på avlsstasjonen.      

Ukjente rever på Hardangervidda

Den raske økningen i antall valpekull på Varangerhalvøya står i kontrast til det vedvarende lave antallet på Hardangervidda. Til tross for betydelig innsats og utsetting av totalt 123 rever på Hardangervidda i perioden 2013 til 2018, er det funnet få individer som er satt ut fra avlsprogrammet.

I fjor økte imidlertid antall individer som ble identifisert fra DNA-prøver. Det tyder på at det kan være født flere fjellrevkull som ikke er oppdaget på Hardangervidda de siste årene.

– Nye analysemetoder, som utvikles gjennom overvåkingsprogrammet for fjellrev, vil trolig gi oss  svar på om de nye individene stammer fra uoppdagete valpekull, eller om de er immigranter fra andre områder, sier Jackson.

Trues av rødrev

Selv om antall individer øker, er situasjonen fortsatt usikker for fjellreven på Hardangervidda, på grunn av den høye tettheten av rødrev i området. Kontroller av hi viser at rødreven besøker eller bruker relativt mange av de kjente fjellrevhiene her sammenlignet med for eksempel på Snøhetta og Finse.

Totalt ble det bare registrert to valpekull i utsettingsområdene i Sør-Norge (Hardangervidda, Finse og Snøhetta/Knutshø), mens det ble registrert tre kull i Junkeren i Nordland. Totalt ble det registrert 26 fjellrevkull i Norge i 2019. den geografiske fordelingen av kullene sammenfalt med forekomstene av smågnagere. Den var helt på bunn i Sør-Norge sommeren 2019, og noe høyere  fra østlige deler av Trøndelag og nordover.

Vil styrke bestanden i nord

I den siste handlingsplanen for fjellrev er det et uttalt mål å styrke fjellrevbestanden i nordlige deler av Fennoskandia, og bygge en sammenhengende bestand østover mot Russland. Gjennom EU-programmet Interreg har prosjektet Felles Fjellrev nord allerede etablert et tiltak med støttefôring i Indre Troms og Reisa Nord, områder som er aktuelle å sette ut fjellrev i. En utsetting her vil trolig også ha positive effekter i områdene nær grensen til både Sverige og Finland.

 

Kontakt Craig Jackson

Les Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2019

Les mer om Avlsprogrammet for fjellrev

Hør podkasten Fjellreven – tøff men truet

 

Go to related page