Latest publications

Latest NINA publications

21.06.2019
All carnivores are not equal in the rural people's view. Should we develop conservation plans for functional guilds or individual species in the face of conflicts?
21.06.2019
Territory location and quality, together with climate, affect the timing of breeding in the whitethroated dipper
17.06.2019
Historien om S18 - ei taigasædgås fra Børgefjell
17.06.2019
Reviewing the potential for including habitat fragmentation to improve life cycle impact assessments for land use impacts on biodiversity
14.06.2019
Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark i 2018
14.06.2019
Multiple paternity promotes genetic diversity in captive breeding of a freshwater mussel
14.06.2019
Movement modeling reveals the complex nature of the response of moose to ambient temperatures during summer
14.06.2019
Life history variation across four decades in a diverse population complex of atlantic salmon in a large subarctic river
14.06.2019
Habitat- and species-mediated short- and long-term distributional changes in waterbird abundance linked to variation in European winter weather
13.06.2019
Overvåking av referanseelver 2018. Basisovervåking i henhold til vannforskriften
13.06.2019
Fremmede arter med planteimport
12.06.2019
Occurrence of the European eel in lakes in the northern part of its distribution area is limited to low-altitude coastal areas, likely due to topographical conditions
12.06.2019
Muskox status, recent variation, and uncertain future
12.06.2019
Ulovlig jakt på store rovdyr. Holdninger i befolkningen, lokalsamfunn og blant jegere
12.06.2019
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2018
11.06.2019
Overvåking av vannforekomster i Hedmark i 2018
11.06.2019
Reproductive success in the European shag is linked to annual variation in diet and foraging trip metrics
07.06.2019
Through the eye of a Gobi khulan – Application of camera collars for ecological research of far-ranging species in remote and highly variable ecosystems
07.06.2019
Gytefiskundersøkelser i Åelvvassdraget og Hollaelva, Hemne kommune 2018
07.06.2019
Reetablering av laks i Vefsna nedstrøms Laksforsen Sluttrapport
07.06.2019
Moth Outbreaks Reduce Decomposition in Subarctic Forest Soils
06.06.2019
From mountains to towns: DNA from ancient reindeer antlers as proxy for domestic procurement networks in medieval Norway
06.06.2019
Test av fagsystemet for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer i Trøndelag
06.06.2019
Test av fagsystemet for økologisk tilstand. Erfaringer fra pilotprosjekter for arktisk tundra og arktisk del av Barentshavet
05.06.2019
Undersøkelse av naturverdier i forbindelse med planlagt jernbaneunder-gang ved Lurslia i Nittedal (Akershus)
05.06.2019
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2018 - Sluttrapport til Mattilsynet
03.06.2019
Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2019
03.06.2019
Modelling green infrastructure for conservation and land planning – a Pilot Study. Suggestions for analyzing the functional connectedness of high-quality habitat to aid sustainable land use planning
30.05.2019
Oceanic migration behaviour of Pacific eels from Samoa
29.05.2019
Monitoring a Norwegian freshwater crayfish tragedy: eDNA snapshots of invasion, infection and extinction
29.05.2019
Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella-regionen i perioden 2019-2020. Forslag til avskytingsstrategier
29.05.2019
Towards human-wildlife coexistence through the integration of human and Natural systems. The case of grey wolves in the Rocky Mountains, USA
29.05.2019
Ocean predation and mortality of adult Atlantic salmon
28.05.2019
Large carnivore damage in Europe: Analysis of compensation and prevention programs
28.05.2019
Integrating data from different survey types for population monitoring of an endangered species: the case of the Eld’s deer
28.05.2019
Sea lice in Iceland: assessing the status and current implications for aquaculture and wild salmonids
22.05.2019
Trophic interactions and abiotic factors drive functional and phylogenetic structure of vertebrate herbivore communities across the Arctic tundra biome
22.05.2019
The potential impact of sea lice agents on coastal shrimp in Norway: risk perception among different stakeholders
22.05.2019
Spatio–temporal distribution of greylag goose Anser anser resightings on the north-west/south-west European flyway: guidance for the delineation of transboundary management units
22.05.2019
Long-term changes in northern large-herbivore communities reveal differential rewilding rates in space and time
22.05.2019
Utfordringer knyttet til overvåkning av fiskebestander og konsekvenser for økologisk tilstandsklassifisering etter vannforskriften
21.05.2019
Decision making for sustainable natural resource management under political constraints – the case of revising hydropower licenses in Norwegian watercourses
21.05.2019
Unravelling the Scientific Debate on How to Address Wolf-Dog Hybridization in Europe
21.05.2019
Woodland regeneration and farming in South-West Norway
21.05.2019
Elvemuslinglokaliteter i Norge. En beskrivelse av status som grunnlag for arbeid med kartlegging og tiltak i handlingsplanen for 2019–2028
20.05.2019
Hønsefuglportalen. Oppsummering av drift og utvikling i perioden 2013-2018
17.05.2019
The phenomenon of walking: diverse and dynamic
16.05.2019
Modellering av bestandsutvikling hos stor- og småsalamander og frosk
14.05.2019
Infection prevalence and ecotypes of Anaplasma phagocytophilum in moose Alces alces, red deer Cervus elaphus, roe deer Capreolus capreolus and Ixodes ricinus ticks from Norway
10.05.2019
Circumpolar status of Arctic ptarmigan: Population dynamics and trends
10.05.2019
Right on track? Performance of satellite telemetry in terrestrial wildlife research
10.05.2019
Right on track? Performance of satellite telemetry in terrestrial wildlife research
10.05.2019
Forslag til modellering av fugledata til Naturindeksen
09.05.2019
Large-scale segregation of tourists and wild reindeer in three Norwegian national parks: Management implications
09.05.2019
Antler growth as a cost of reproduction in female reindeer
09.05.2019
Grazing and warming effects on shrub growth and plant species composition in subalpine dry tundra: An experimental approach
09.05.2019
Arctic-breeding seabirds’ hotspots in space and time - A methodological framework for year-round modelling of environmental niche and abundance using light-logger data
09.05.2019
Fiskebiologiske undersøkelser i de to regulerte innsjøene Lille og Store Kvernevatn i Mandalsvassdraget høsten 2018
07.05.2019
Analyser av miljø-DNA og strykeprøver for overvåking av soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Akershus
07.05.2019
Bjørnens vandring og områdebruk -forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper og sesong
07.05.2019
Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2018 – med forslag til skjøtselsplan
06.05.2019
Institutions for achieving human–wildlife coexistence: The case of large herbivores and large carnivores in Europe
06.05.2019
Predators in human landscapes
06.05.2019
Svalbardrypenes jaktstatistikk. Sluttrapport til Svalbards miljøvernfond. Prosjektnummer 16/54
06.05.2019
Svalbardrypenes jaktstatistikk. Sluttrapport til Svalbards miljøvernfond. Prosjektnummer 16/54
06.05.2019
Overvåkning av rømt oppdrettslaks i Trøndelag etter rømminger fra lokalitene Geitryggen og Austvika i 2018
03.05.2019
Utvikling av klormetoden mot Gyrodactylus salaris. Feltforsøk i Batnfjordelva
03.05.2019
Computer vision enables short- and long-term analysis of Lophelia pertusa polyp behaviour and colour from an underwater observatory
03.05.2019
Effekter på laks (Salmo salar) ved eksponering for monokloramin
03.05.2019
Modeling Habitat Suitability for the Western Ridged Mussel (Gonidea angulata Lea) in Okanagan Lake, British Columbia, Canada
02.05.2019
Effekter av et supplerende vern på verneområdenes funksjon som økologiske nettverk og toleranse for klimaendringer
02.05.2019
Visste du at én hestehov egentlig er en bukett med blomster?
30.04.2019
Feltveileder for Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN (2.2.0).
30.04.2019
Rognhaugen (Hurdal/Gran). Kartlegging av naturverdier i forbindelse med vurdering av frivillig vern av skog
29.04.2019
Introduction of Mysis relicta (Mysida) reduces niche segregation between deep-water Arctic charr morphs
29.04.2019
Effekter av akutte bestandsreduksjoner hos sjøfugl knyttet til Lofoten, Vesterålen og Barentshavet
26.04.2019
Fjellvettreglene - også for planter?
26.04.2019
Fra villniss til verdifull natur
26.04.2019
Hvor er det biologiske mangfoldet?
26.04.2019
Identifisering av viktige områder for sjøfugl i norske havområder - innspill til forvaltningsplanarbeidet 2018
25.04.2019
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Sluttrapport fra undersøkelsene i perioden 2014-2018
24.04.2019
Leukocyte coping capacity: an integrative parameter for wildlife welfare within conservation interventions
23.04.2019
The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2018
23.04.2019
Attitudes towards returning wolves (Canis lupus) in Germany: Exposure, information sources and trust matter
23.04.2019
Changes in timing of seasonal peak photosynthetic activity in northern ecosystems
18.04.2019
Pilgrim routes as contested spaces in Norway
13.04.2019
Considerations for upscaling individual effects of wind energy development towards population-level impacts on wildlife
12.04.2019
Estimation of gene flow into the Scandinavian wolverine population
12.04.2019
Brood parasitism on Meadow Pipits Anthus pratensis by Common Cuckoos Cuculus canorus in two mountain areas in Norway
12.04.2019
Estimation of gene flow into the Scandinavian brown bear population
12.04.2019
Håndbok : Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv
12.04.2019
Brukerundersøkelse i Stabbursdalen nasjonalpark. Sommeren 2018
12.04.2019
Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer i kjemiske parametere fra 2008 til 2018 og og oppretting av ny referanselokalitet i Lo
11.04.2019
Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune - Undersøkelser i 2018
09.04.2019
Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.Forslag til kriterier for lokalitetskvalitet for reviderte naturtyper
09.04.2019
Sjøfugl i Barentshavet - vurderinger av sårbare arter, bestander, områder og perioder basert på nyeste kunnskap (revidert utgave)
09.04.2019
Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper
08.04.2019
Effects of sound exposure from a seismic airgun on heart rate, acceleration and depth use in free-swimming Atlantic cod and saithe
08.04.2019
Changes in trophic state and aquatic communities in high Arctic ponds in response to increasing goose populations
07.04.2019
Stolthet-nøkkelen til en bærekraftig utvikling?