Latest publications

Latest NINA publications

22.04.2021
Bestandsutvikling for oter, laks og sjøørret ut fra historiske data på Sunnmøre
22.04.2021
Overvåking av palsmyr. Tredje gjenanalyse i Haukskardmyrin og Haugtjørnin, Dovre. Endringer fra 2005 til 2020
21.04.2021
A Nordic perspective on wildlife tourism experiences
21.04.2021
Good, bad or ugly tourism? Sustainability discourses in nature-based tourism
21.04.2021
Forslag til handlingsplan mot pukkellaks
21.04.2021
Tid for å restaurere Gausaosen
21.04.2021
Hvis storørreten i Gudbrandsdalslågen hadde vært laks, ville dagens praksis for fiskeutsettinger vært endret for lengst
21.04.2021
Correction to: FungalTraits: a user friendly traits database of fungi and fungus-like stramenopiles
20.04.2021
Community-level functional traits of alpine vascular plants, bryophytes and lichens after long-term experimental warming
19.04.2021
Wolf attacks on humans: an update for 2002–2020
19.04.2021
Ocean currents as a potential dispersal pathway for Antarctica’s most persistent non-native terrestrial insect
19.04.2021
Assessment of the risk of negative impact on biodiversity from import and release of eggs or live fish from landlocked Atlantic salmon from Klarälven in Sweden to Trysilelva in Norway. Scientific Opin
19.04.2021
Tre av fire nasjonale laksevassdrag genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks
19.04.2021
Long-distance Eurasian lynx dispersal – a prospect for connecting native and reintroduced populations in Central Europe
15.04.2021
Høypatogen fugleinfluensa påvist i Norge
13.04.2021
Defining and quantifying effective connectivity of landscapes for species’ movements
13.04.2021
Spurvefugl
13.04.2021
Rovfugler
13.04.2021
Ekstensiv overvåking av hekkebestander av fugl – TOV-E
13.04.2021
Terrestrisk naturovervåking i 2020: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater
12.04.2021
Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds
12.04.2021
Behavioural responses of breeding arctic sandpipers to ground-surface temperature and primary productivity
12.04.2021
The vulnerability of northern European vegetation to ozone damage in a changing climate An assessment based on current knowledge
09.04.2021
Site-specific responses of fungal and bacterial abundances to experimental warming in litter and soil across arctic and alpine tundra
09.04.2021
Increasing intensities of Anisakis simplex (Rudolphi, 1809 det. Krabbe, 1878) larvae with weight and sea age in returning adult Atlantic salmon, Salmo salar L., of coastal waters of Norway
09.04.2021
Ferdsel i Hardangervidda villrein-område – Antall brukere og fordeling på areal over tid
09.04.2021
Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2020
09.04.2021
An automated procedure (v2.0) to obtain positions from light-level geolocators in large-scale tracking of seabirds. A method description for the SEATRACK project
09.04.2021
Acidified or not? A comparison of Nordic systems for classification of physicochemical acidification status and suggestions toward a harmonised system. SLU, Vatten og miljö: Rapport 2021:1
08.04.2021
Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2020
08.04.2021
Fiskebiologiske undersøkelser i fire laksevassdrag på Sørlandet. Resultater og erfaringer fra utprøving av elektrisk båtfiske
07.04.2021
Beyond ecosystem services and nature’s contributions: Is it time to leave utilitarian environmentalism behind?
07.04.2021
Interactive effects of body mass changes and species-specific morphology on flight behavior of chick-rearing Antarctic fulmarine petrels under diurnal wind patterns
07.04.2021
Kartlegging av truete solitære bier på Østlandet
07.04.2021
Miljøhensyn i anleggsprosjekt på Svalbard - med utgangspunkt i bygging av Kartverkets nye geodesistasjon i Ny-Ålesund
06.04.2021
COVID-19 related travel restrictions prevented numerous wildlife deaths on roads: A comparative analysis of results from 11 countries
06.04.2021
Kartlegging og overvåking av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Viken og Agder i 2020
06.04.2021
Statusoversikt for jaktbart småvilt: Bestandsstatus og utviklingstrender siste 5 år
26.03.2021
Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2020
26.03.2021
Spatiotemporal patterns of red fox scavenging in forest and tundra: the influence of prey fluctuations and winter conditions
26.03.2021
Testing av metoder for påvisning av mikro- og makroplast i vannprøver og ferskvannbiota
26.03.2021
Overvåking av dragehode Dracocephalum ruyschiana.Beskrivelse av metodikk og resultater 2017?2020
26.03.2021
Bestandsutvikling og avskyting av elg i Stjørdal og Meråker. Evaluering av måloppnåelse og forslag til videre forvaltning
26.03.2021
Evaluering av forvaltningsordningen for nasjonalparker og andre store verneområder
25.03.2021
Forebyggende tiltak mot bifangst av sjøfugl i norske fiskerier
25.03.2021
Stamlakskontroll 2020
25.03.2021
A comparison of fragmenting lead-based and lead-free bullets for aerial shooting of wild pigs
25.03.2021
The role of anthropogenic habitats in freshwater mussel conservation
24.03.2021
Stort sett stabile fuglebestander i skogen
24.03.2021
Gytefisktellinger i Drivaregionen høsten 2020
22.03.2021
Local prey shortages drive foraging costs and breeding success in a declining seabird, the Atlantic puffin
19.03.2021
Fiskebiologiske undersøkelser i Vefsna, 2020
18.03.2021
Extreme home range sizes among Eurasian lynx at the northern edge of their biogeographic range
18.03.2021
Fitness and fur colouration: Testing the camouflage and thermoregulation hypotheses in an Arctic mammal
18.03.2021
Harvest strategies for the elimination of low prevalence wildlife diseases
16.03.2021
Første bekreftede observasjon av gullsjakal i Norge
15.03.2021
Ingested plastics in northern fulmars (Fulmarus glacialis): A pathway for polybrominated diphenyl ether (PBDE) exposure?
15.03.2021
Ungfiskundersøkelser i Gaula og sidevassdraget Sokna. Årsrapport 2020
12.03.2021
Diversity and distribution of landscape types in Norway
12.03.2021
Herbivores reduce seedling recruitment in alpine plant communities
12.03.2021
Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2020
11.03.2021
Ungfiskundersøkelser i Oksdøla høsten 2020
10.03.2021
Recent forest on abandoned agricultural land in the boreonemoral zone – Biodiversity of plants and fungi in relation to historical and present tree cover
10.03.2021
Bruk av miljø-DNA til å identifisere forurensningskilder. Tiltaksanalyse for elvemusling i Ereviksbekken
08.03.2021
Limits: Why Malthus Was Wrong and Why Environmentalists Should Care, Giorgos Kallis. Stanford Briefs (2019)
08.03.2021
Kan et lite virus bidra til en mer bærekraftig økonomi? Kronikk
08.03.2021
Strong migratory connectivity across meta-populations of sympatric North Atlantic seabirds
08.03.2021
Finding the needle in the haystack: Comparison of methods for salmon louse enumeration in plankton samples
05.03.2021
A common soil temperature threshold for the upper limit of alpine grasslands in European mountains
05.03.2021
Kartlegging av oterfallvilt, oppdatering av otertetthetsindeks, og kartlegging av oterforekomst i Norge 2016–2020
01.03.2021
Novel tools and methods for designing and wrangling multifunctional, machine-readable evidence synthesis databases
26.02.2021
Differences in growth between offspring of anadromous and freshwater brown trout Salmo trutta
26.02.2021
Frameworks to understand natural and cultural resources in nature-based tourism
24.02.2021
Hvor befinner insektene seg II?
24.02.2021
Strand-systemet 4.0
24.02.2021
VIP-status gir sjelden naturtype spesialbehandling
23.02.2021
Multi-marker DNA metabarcoding reflects tardigrade diversity in different habitats
23.02.2021
Genetic analysis indicates spatial-dependent patterns of sex-biased dispersal in Eurasian lynx in Finland
22.02.2021
Microscopic identification of feathers from 7th century boat burials at Valsgärde in Central Sweden: Specialized long-distance feather trade or local bird use?
19.02.2021
Occurrence of Bisphenols and Benzophenone UV Filters in White-Tailed Eagles (Haliaeetus albicilla) from Smøla, Norway
19.02.2021
"Good", "bad" or "ugly" tourism? Sustainability discourses in nature-based tourism. Kapittel i boken Nordic Perpectives on Nature-based Tourism. From Place-based Resources to Value-added Experiences.
19.02.2021
Bruk av stordata i arbeidet med å tilrettelegge for fysisk aktivitet
19.02.2021
Brunbjørnbinners arealbehov og betydningen av svensk forvaltning for bestandsutviklingen i Region 6
19.02.2021
NINA’s guidelines on environmentally responsible travel
18.02.2021
Efficient estimation of large-scale spatial capture–recapture models
18.02.2021
Gjenåpning og naturlik restaurering av Uglabekken. Bakgrunn, miljømål og restaureringsprinsipper for biologisk mangfold og fisk ved tiltaket
17.02.2021
Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2020
17.02.2021
SIOS’s Earth Observation (EO), Remote Sensing (RS), and operational activities in response to COVID-19
17.02.2021
ConservePlants: An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century
16.02.2021
Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from import and keeping of crustaceans in freshwater aquaria. Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the
16.02.2021
Problemkartlegging av anadrome vassdrag i indre Bjugnfjorden våren 2020. Fokus på sjøørret, laks og ål i kunnskapsgrunnlaget for marin verneplan
16.02.2021
Helhetlig tiltaksplan for nedre deler av Gaulavassdraget. Delplan for utvalgte sidevassdrag og tilløpsbekker mellom Støren og Gaulosen
16.02.2021
The effects of nutritional state, sex and body size on the marine migration behaviour of sea trout
15.02.2021
DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2020
15.02.2021
Fish consumption by great cormorants in Norwegian coastal waters—a human-wildlife conflict for wrasses, but not gadids
15.02.2021
Global fading of the temperature–growth coupling at alpine and polar treelines
12.02.2021
Effects of Human Disturbance on Terrestrial Apex Predators
12.02.2021
Gulrotsuger
12.02.2021
Accounting for amenities and regulating ecosystem services of urban trees. Testing a combined field protocol for VAT19 and i-Tree Eco valuation methods
11.02.2021
Introducing the index-based ecological condition assessment framework (IBECA)