Publication list for employee

Publication list for Vegard Gundersen

2013

Gundersen, V., Andersen, O., Wold, L.C., Nerhoel, I., Fangel, K., Vistad, O.I. & Båtstad, K.R. 2013. Ferdsel i Snøhettaområdet. Del 1. Dokumentasjonsrapport fra 12 spørreundersøkelser. - NINA Rapport 933. 101 pp. Norsk instututt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Show details
Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O. & Panzacchi, M. 2013. Ferdsel i Snøhettaområdet – Sluttrapport. - NINA Rapport 932. 70 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Show details
Gundersen, V., Nerhoel, I., Wold, L.C. & Mortensen, A.J. 2013. Ferdsel i Snøhettaområdet. Del 2. Fokusområder og lokaliteter. - NINA Rapport 934. 133 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Show details
Gundersen, V., Olsson, T., Strand, O., Mackay, M., Panzacchi, M. & Moorter, B.V. 2013. Nordfjella villreinområde. Konsekvens av planforslag for villrein, friluftsliv og reiseliv. - NINA Rapport 956. 71 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Show details
Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V. & Rønningen, K. 2013. Horisont Snøhetta. - NINA Temahefte 51. 99 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details


2012

Andersen, O., Nerhoel, I. & Gundersen, V. 2012. Hvordan utnyttes terrengene under en jaktprøve på Kongsvold?. - Fuglehunden 75(2): 34-36. Show details
Barton, D., Lindhjem, H., Rusch, G.M., Sverdrup-Thygeson, A., Blumentrath, S., Sørheim, M.D., Svarstad, H. & Gundersen, V. 2012. Assessment of existing and proposed policy instruments for biodiversity conservation in Norway. - POLICYMIX report 1-2012 POLICYMIX, Oslo. Show details
*Fangel, K. & Gundersen, V. In press. Rovviltforvaltningen i et planteoretisk perspektiv. - Utmark 1-2012: 1-23. Show details
Fossgard, K., Gundersen, V. & Strand, O. 2012. Kiterne på Hardangervidda. - Villreinen 2012: 38-41. Show details
Gundersen, V. & Dervo, B.K. 2012. Fotohistorie. Landskapsbilder og natursyn. - Natur & Foto 3-2012: 58-59. Show details
Gundersen, V. & Kraabøl, M. 2012. A review of historical management arguments for Northern Goshawk Accipiter gentilis proposed by Norwegian hunters, scientists and conservationists. - Ornis Norvegica 35: 1-15. Show details
Gundersen, V., Strand, O., Nerhoel, I., Wold, L.C., Panzacchi, M. & Fossgard, K. 2012. Ferdsel i villreinens rike. - Villreinen 2012: 34-37. Show details
*Gundersen, V., Aasetre, J. & Andersen, O. In press. Preferanser for barskoglandskap i Norge. - Utmark 1-2012: 1-20. Show details
Kaltenborn, B.P., Gundersen, V. & Skurdal, J. 2012. Folkepark eller villmark. Kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen 11. oktober 2012. Show details
Nerhoel, I. & Gundersen, V. 2012. Moskusfeet.Turistmagneten på Dovrefjell. - NINA Fakta 1-2012. 2 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Nerhoel, I. & Gundersen, V. 2012. Bruk av Snøheimvegen før og nå. - NINA Fakta 2-2012. 2 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Skår, M. & Gundersen, V. 2012. Statlig sikra friluftslivsområder i Oppland. Status og behov. - NINA Rapport 848. 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Show details
*Skår, M., Gundersen, V. & Figari, H. 2012. Friluftslivets plass i naturmangfoldloven. - Utmark 1-2012: 1-23. Show details
Wold, L.C., Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O., Panzacchi, M., Dokk, J.G. & Andersen, O. 2012. Friluftsliv og turisme i Nordfjella villreinområde. - NINA Rapport 850. 37 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Show details
*Aasetre, J. & Gundersen, V. 2012. Outdoor recreation research: different approaches, different values?. - Norwegian Journal of Geography 66(4): 193-203. Show details


2011

Andersen, O., Gundersen, V. & Wold, L.C. 2011. Ferdsel i Nordfjella sommeren 2010. Resultater fra ferdselstelling og brukerundersøkelser. - NINA Rapport 703. 60 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lilllehammer. Show details
Eide, N.E., Evju, M., Hagen, D., Blumentrath, S., Wold, L.C., Fangel, K. & Gundersen, V. 2011. Pilotprosjekt bevaringsmål i store verneområder. Utvikling av metoder for å overvåke bevaringsmål i store verneområder – tema fjell og landskap. - NINA Rapport 652. 147 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Show details
Gundersen, V. 2011. Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der?. Abstract. - p. 30-33 in Anon. [Program] Verdifull natur - Miljø 2015-konferansen III. Thon Hotel Opera, Oslo 15.-16. februar 2011. Norges Forskningsråd, Oslo. Show details
Gundersen, V. 2011. Landskapet som felles arena for fotografi og økologi. Utviklingstrekk med eksempler fra Norge og det vestlige USA. - NINA Rapport 755. 37 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Show details
*Gundersen, V. & Frivold, L.H. 2011. Naturally dead and downed wood in Norwegian Boreal forests: public preferences and the effect of information. - Scandinavian Journal of Forest Research 26(2): 110-119. Show details
Request for publication
Gundersen, V., Andersen, O., Kaltenborn, B.P., Vistad, O.I. & Wold, L.C. 2011. Målstyrt forvaltning. Metoder for håndtering av ferdsel i verneområder. - NINA Rapport 615. 107 pp. Norsk instiutt for naturforskning, Lillehammer. Show details
Gundersen, V., Bjormyr, F. & Elgaaen, M. 2011. Registrering av ferdsel. - p. 30-33 in Anon. Statens Naturoppsyn Årsrapport 2010. Statens Naturoppsyn, Trondheim; Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. Show details
Gundersen, V., Frivold, L.H. & Stange, E. 2011. Friluftsliv i bynære skoger: en begrepsmodell for planlegging. - Utmark (1&2). 7 pp. Show details
Gundersen, V., Skår, M., Andersen, O., Stange, E., Wold, L.C., Vistad, O.I., Tangeland, T., Aasetre, J., Bentdal, K., Barnard, T. & Holtrop, E. 2011. Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der?. Presentasjon. - in Verdifull natur - Miljø 2015-konferansen III, Thon Hotell Opera, Oslo, 15.-16.02.2011. Lastet ned fra Norges Forskningsråds nettside, 11.11.11. Norges Forskningsråd, Oslo. Show details
Gundersen, V., Skår, M., Tangeland, T. & Vistad, O.I. 2011. Vern av stille skoger for nye eventyr. - Plan : tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 6-2011: 20-27. Show details
Gundersen, V., Skår, M., Tangeland, T. & Vistad, O.I. 2011. Særskilt vern av friluftsområder i Oslomarka etter markalovens § 11. Kunnskapsgrunnlag, kriterier og registreringsmetode. - NINA Rapport 664. 78 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lilllehammer. Show details
Gundersen, V., Stange, E., Björck, M., Elsrud, O.E. & Frivold, L.H. 2011. Opplevelsesverdier i skog. Effekter av økologisk og økonomisk informasjon. - NINA Rapport 739. 52 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Show details
Gundersen, V., Wold, L.C. & Skår, M. 2011. Barn savnet i fjellet. Kronikk, Gudbrandsdølen Dagningen 1. oktober 2011. 1 pp. Show details
Strand, O., Jordhøy, P., Mossing, A., Knudsen, P.A., Nesse, L., Skjerdal, H., Panzacchi, M., Andersen, R. & Gundersen, V. 2011. Villreinen i Nordfjella. Status og leveområde. - NINA Rapport 634. 71 s. + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
*Aasetre, J. & Gundersen, V. 2011. Planlegging for friluftsliv mellom store vyer og strenge standarder. - Utmark 2011(1&2). 11 pp. Show details


2010

Andersen, O. & Gundersen, V. 2010. Villrein og ferdsel – resultater fra en studie i Rondane nasjonalpark. Abstract. - p. 11 in Moss, R. & Fredman, P. (eds.) Friluftsforskning 2010. Program, presentationer och deltagare vid konferensen Friluftsforskning 2010 den 17-18:e november,Göteborgs Universitet. Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Rapport 15. [s.n.], [s.l.]. Show details
Andersen, O. & Gundersen, V. 2010. Ferdsel og bruk av Rondane. Etterundersøkelse blant besøkende sommeren 2009. - NINA Rapport 599. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Show details
Framstad, E., Gundersen, V. & Skjeggedal, T. 2010. Frivillig vern av skog - mere vern og mindre konflikter. - Utmark 1-2010. 13 pp. Show details
Gundersen, V. 2010. Magiske plasser i skogen - folks forhold til Marka. - p. 209-222 in Anon. Rapport fra konferansen Forskning i friluft 2009. 24. og 25. november [2009], Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo. Friluftslivets Fellesorganisasjon, Oslo. Show details
Gundersen, V. & Andersen, O. 2010. Visitor counting and surveys in a dispersed-use mountain area in Norway. - p. 65-66 in Goossen, M., Elands, B. & Marwijk, R.V. (eds.) Recreation, tourism and nature in a changing world. The fifth international conference on monitoring and management of visitor flows in recreational and protected areas, Wageningen, The Netherlands, 30 May - 3 June 2010. Alterra, Wageningen University and Research centre, Wagningen. Show details
Gundersen, V. & Skår, M. 2010. Skogene bakom byene. Forvaltning og planlegging med fokus på opplevelseskvalitet. - Plannytt 1-2010: 6-8. Show details
Gundersen, V., Vistad, O.I. & Andersen, O. 2010. Bruken av nasjonalparker i fjellet. Kronikk. Gudbrandsdalen Dagningen, 2. oktober 2010. p. 44. Show details
Molin, J., Konijnendijk, C.C., Schipperijn, J., Mäkinen, K., Sipilä, M., Tyrväinen, L., Gundersen, V., Nielsen, A.B. & Richnau, G. 2010. Review of Urban Forestry Research in the Nordic Countries. 2009 Update. A CARe-FOR-US Report. - Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on Forestry serving Nordic Urban Societies, Frederiksberg, Denmark. 29 pp. Show details
*Skår, M., Gundersen, V. & Krogh, E. 2010. Hvordan integrere hverdagsfriluftsliv i planleggingen?. - Kart og plan 70(4): 271-281. Show details
Strand, O., Gundersen, V., Panzacchi, M., Andersen, O., Falldorf, T., Andersen, R., Van Moorter, B., Jordhøy, P. & Fangel, K. 2010. Ferdsel i villreinens leveområder. - NINA Rapport 551. 101 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details


2009

Framstad, E. (ed.), Berglund, H., Gundersen, V., Heikkilä, R.G., Lankinen, N., Peltola, T., Risbøl, O. & Weih, M. 2009. Increased biomass harvesting for bioenergy -effects on biodiversity, landscape and cultural heritage values. - TemaNord 591. 161 pp. Nordic Council of Ministers, Copenhagen. Show details
Frivold, L.H. & Gundersen, V. 2009. Skog for folk flest. En gjennomgang av kvantitative spørreundersøkelser fra Norge, Sverige ogFinland. - INA fagrapport 13-2009. 42 pp+vedlegg. Show details
Gundersen, V. 2009. Is healthy Forest healthy for us?. Paper. - p. 28 in Tellnes, G. & Furuberg, M. (eds.) Ecology and forests for public health. Book of Abstracts for the conference 18th -20th September 2009 at Soria Moria Hotel and Conference Centre, Oslo Norway. University of Oslo, Institute of General Practice and Comminity Medicine, Oslo. Show details
Gundersen, V. 2009. Hvor hen du går i li og fjell?. - p. 24-26 in Sørensen, R., Ydse, H., Rusten, E. & Skorem, J. (eds.) Villrein og ferdsel. Seminar Hjerkinn 21-22.oktober 2009. NVS Rapport 2-2009. Norsk Villreinsenter, Hjerkinn. Show details
Gundersen, V. 2009. Livet mellom trærne. En beskrivelse av forholdet mellom menneske og skog. - Forskning fra Skog og landskap 8-2009. 38 pp. Norsk institutt for skog og landskap, Ås. Show details
Gundersen, V. & Bentdal, K. 2009. Landskapsverdier og visuelle kvaliteter. Mulige effekter av skogreising i kyst- og fjordstrøk. - Oppdragsrapport fra Skog og landskap 1-2009. 27 pp. Norsk institutt for skog og landskap, Ås. Show details
Gundersen, V. & Bentdal, K. 2009. Virkninger av skogreising og bruk av introduserte treslag på friluftslivet. - Oppdragsrapport fra Skog og landskap 3-2009. 46 pp. Norsk institutt for skog og landskap, Ås. Show details
*Gundersen, V. & Makinen, K. 2009. Aldo Leopold and stewardship: Lessons for forest planning and management in the Nordic countries?. - Norwegian Journal of Geography 63(4): 225-323. Show details
Request for publication
Gundersen, V. & Aasetre, J. 2009. Verdier i bynære skoger. Kunnskapsoversikt, taksonomi og saksstudier. - Oppdragsrapport fra Skog og landskap 2-2009. 69 pp. Norsk institutt for skog og landskap, Ås. Show details


2008

Gundersen, V. 2008. Aesthetic preferences – what about the afforested areas?. Conference presentation. - in Anon. Program – “Foryngelse i skogreisingsområder”=Program – “Regeneration in afforestation landscapes”.Nordic Conference arranged by NordGen, Grand Hotel Terminus, Bergen, 28.-30.09.2009 . Lastet ned fra http://www.nordgen.org/index.php/en/content/view/full/435 den 16.09.2011. Show details
Gundersen, V. & Frivold, L.H. 2008. Friluftslivets preferanser for død ved og naturlig skogdynamikk. Abstract. - p. 30 in Burmann, L.E., Fredman, P. & Sandell, K. (eds.) Friluftsforskning 2008. Sammanfattning av presentationer vid konferensen ”Friluftsforskning 2008” den 12-13 november vid Karlstads universitet. Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Rapport 6. [s.n.], [s.l.]. Show details
Aasetre, J. & Gundersen, V. 2008. Urban forest values - taxonomy and case studies from Norway. Abstract. - p. 34 in Anon. Forest Recreation & Tourism Serving Urbanised Societies. International Conference, 28 - 31 May 2008, Hämeenlinna, Finland. Programme . Lastet ned fra http://www.metla.fi/tapahtumat/2008/recreation-tourism/programme.htm den 16.09.2011. Show details