NINA Rapport

2020

Dervo, B.2020. Salamanderdammene ved Vesle Ossjøen. Vurdering av sårbarhet ved framføring av rørgate. NINA Rapport nr 1871. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Robertsen, G.& Ugedal, O.2020. Vanntemperatur i Lærdalselva før og etter regulering. Modellerte effekter på ungfiskvekst og vurdering av alder ved smoltifisering av laks og ørret. NINA Rapport nr 1867. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Magerøy, J., Wacker, S., Foldvik, A.& Larsen, B.2020. Elvemuslingens leveområde. Hvilke landskaps- og habitatvariabler påvirker utbredelse, tetthet og rekruttering hos elvemusling?. NINA Rapport nr 1744. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Forseth, T.& Museth, J.2020. Vandringsløsninger for fisk i regulerte vassdrag – oppsummering av resultater fra forskningsprosjektet SafePass. NINA Rapport nr 1861. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Mattisson, J.& Brøseth, H.2020. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2020. NINA Rapport nr 1874. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Nilsen, E.& Rød-Eriksen, L.2020. Trender i størrelsen på den norske lirypebestanden i perioden 2009-2020. Analyser basert på data fra Hønsefuglportalen. NINA Rapport nr 1869. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sandvik, H., Taugbøl, A., Bærum, K., Hesthagen, T., Jensen, T., Johnsen, S., Schartau, A.& Walseng, B.2020. Fremmede arter og vannforskriften. Metoder for å vurdere påvirkning fra fremmede organismer på økologisk tilstand i ferskvann. NINA Rapport nr 1845. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Nygård, T.2020. Undersøkelse av eventuell forekomst av hønsehauk i skog ved Brønnøy kalk AS. NINA Rapport nr 1866. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Moe, B., Hanssen, S., Gabrielsen, G.& Loonen, M.2020. Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. NINA Rapport nr 1847. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Andersen, O.& Aas, Ø.2020. Jakt som næringsvei. Muligheter og utfordringer. NINA Rapport nr 1842. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, I., Jensen, A., Bjøru, B., Holthe, E., Florø-Larsen, B., Lo, H., Ugedal, O.& Karlsson, S.2020. Evaluering av kultivering med molekylærgenetiske metoder. NINA Rapport nr 1531. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brandrud, T., Brandrud, M.& Dima, B.2020. Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Resultater fra andre overvåkingsomløp, første år (2019). NINA Rapport nr 1793. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Berntsen, J., Aronsen, T., Ulvan, E., Østborg, G., Fiske, P.& Næsje, T.2020. Innvandring av villaks og oppfisking av rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og Kvaløya i 2019. NINA Rapport nr 1863. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hanssen, S.2020. Økt vinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Statusrapport høsten 2020. NINA Rapport nr 1862. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hindar, K., Bolstad, G., Diserud, O., Dahle, S.& Tufto, J.2020. Gendrivere i naturen: Matematiske modeller for å forstå deres effekt på målorganismer og økosystem. NINA Rapport nr 1841. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Svenning, M., Johansen, N.& Borgstrøm, R.2020. Predasjon på laksunger i Tana. Med hovedvekt på diett hos gjedde og sjøørret. NINA Rapport nr 1648. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sælthun, N., Barton, D.& Venter, A.2020. REO: estimering av overflateavrenning fra urbane felt. Beregningsgrunnlag for et arealdifferensiert overvannsgebyr. NINA Rapport nr 1851. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
van Dijk, J.& Ulvund, K.2020. Monitoring otter activity in the routing area for a new power cable. NINA Rapport nr 1533. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, I.& Karlsson, S.2020. Genetiske analyser av Nidelva (Arendalsvassdraget) og omkringliggende vassdrag. NINA Rapport nr 1835. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Wacker, S., Næsje, T., Karlsson, S., Ugedal, O., Diserud, O., Ulvan, E., Saksgård, L.& Aronsen, T.2020. Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks blant laksunger og voksen laks fra samme årsklasse i Altaelva. NINA Rapport nr 1853. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Selvaag, S., Wold, L.& Gundersen, V.2020. Lokalbefolkningsundersøkelse på Hardangervidda. Bruk og meninger om forvaltning blant hytteeiere, rettighetshavere og lokale. NINA Rapport nr 1855. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Kvingedal, E., Bongard, T., Foldvik, A., Hesthagen, T., Jensås, J.& Østborg, G.2020. Laks og sjøaure i Daleelva i Høyanger. Bestandsutvikling, flaskehalser og vurdering av tiltak. NINA Rapport nr 1796. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Holthe, E., Skoglund, H., Solem, Ø., Kanstad-Hanssen, Ø., Lamberg, A., Muladal, R., Sollien, V., Hellen, B.& Ulvan, E.2020. Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge, 2019. NINA Rapport nr 1849. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solberg, I., Aronsen, T., Hanssen, Ø., Lamberg, A.& Næsje, T.2020. Overvåking av rømt oppdrettslaks i Trøndelag etter rømminger fra lokalitetene Nordskag og Heggvika i 2019. NINA Rapport nr 1850. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Gjelland, K., Bækkelie, K., Brabrand, Å., Kristoffersen, R., Svenning, M., Eloranta, A., Pettersen, O., Saksgård, R., Solberg, I.& Sandlund, O.2020. Overvåking av fisk i store innsjøer – FIST 2018. NINA Rapport nr 1749. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jensen, T., Birkeland, I., Bongard, T., Hesthagen, T., Hindar, A., Saksgård, R., Schneider, S., Skancke, L., Skjelbred, B.& Velle, G.2020. Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2019. NINA Rapport nr 1831. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S.& Hesthagen, T.2020. Fiskebiologiske undersøkelser i Elgsjøen i Oppdal kommune, Trøndelag. NINA Rapport nr 1768. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T., Kile, N.& Lie, E.2020. Fiskeundersøkelser i Juvassmagasinet og Sandvatnet i Mandalsvassdraget høsten 2019. NINA Rapport nr 1776. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Vistad, O.& Eide, N.2020. Regelverksendringer for ferdsel på Svalbard. Faglig vurdering av sårbarhet for vegetasjon. NINA Rapport nr 1838. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Fossøy, F., Strand, D., Sandercock, B.& Johnsen, S.2020. Miljø-DNA: uttesting av innsamlingsmetodikk og labanalyser for påvisning av kreps og fisk i ferskvann. NINA Rapport nr 1778. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dervo, B., Haugen, H.& Brandsegg, H.2020. Salamanderdammen på Arsenalet i Kongsberg kommune. Oppsummering av gjennomførte undersøkelser og avbøtende tiltak. NINA Rapport nr 1823. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brandrud, T., Solvang, R., Ihlen, P., Midteng, R.& Vatne, S.2020. Naturfaglige registre-ringer av fuktskog i Telemark og Vestfold 2019. Generell del. NINA Rapport nr 1840. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brandrud, T., Solvang, R., Ihlen, P., Midteng, R.& Vatne, S.2020. Naturfaglige registreringer av fuktskog i Telemark og Vestfold 2019. Generell del. NINA Rapport nr 1839. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E., Bakkestuen, V., Halvorsen, R., Kålås, J., Myklebost, H., Nilsen, E., Olsen, S., Pedersen, B., Stokke, B.& Økland, T.2020. Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, metoder og data. NINA Rapport nr 1827. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ulvund, K., Miller, A., Eide, N., Meås, R., Andersen, R., Flagstad, Ø., Jackson, C.& Landa, A.2020. Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2019. NINA Rapport nr 1843. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Saksgård, R., Bongard, T., Stokke, B., Langelo, G.& Kristiansen, G.2020. Biologisk mangfoldundersøkelse i Gråelvavassdraget i Skjelstadmark, Stjørdal kommune. NINA Rapport nr 1829. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sundt-Hansen, L., Berg, O., Davidsen, J., Eikås, L., Heggberget, T., Hellen, B., Kambestad, M., Karlsson, S., Rønning, L., Sægrov, H.& Ulvan, E.2020. Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Samlerapport fra undersøkelser i perioden 2014-2019. NINA Rapport nr 1551. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Åström, S., Åström, J., Bøhn, K., Gjershaug, J., Staverløkk, A., Dahle, S.& Ødegaard, F.2020. Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2019. NINA Rapport nr 1811. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Saksgård, L., Næsje, T.& Thorstad, E.2020. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2019. NINA Rapport nr 1832. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Forseth, T., Fjeldstad, H., Gabrielsen, S., Skår, B., Lamberg, A., Hedger, R., Kvingedal, E.& Havn, T.2020. Miljødesign Mandalselva. Samlet tiltaksplan og oppsummering. NINA Rapport nr 1691. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.& Berger, H.2020. Status og tiltaksutredning for elvemusling i Sagelvvassdraget (Malvik kommune), Trøndelag. NINA Rapport nr 1834. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.& Magerøy, J.2020. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2019. NINA Rapport nr 1837. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, R., Endrestøl, A., Magnussen, K., Fossøy, F., Brandsegg, H., Davey, M., Handberg, Ø., Hanssen, O., Majaneva, M., Navrud, S., Often, A., Sandercock, B.& Åström, J.2020. Tidlig oppdagelse av nye fremmede arter i Norge - Uttesting og videreutvikling av overvåkingssystem for fremmede terrestriske karplanter og insekter. NINA Rapport nr 1729. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Mattisson, J., Brøseth, H.& Nilsen, E.2020. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2020. NINA Rapport nr 1846. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dervo, B.2020. Utenlandske laksefiskere i Norge. Forventet tap av inntekter på grunn av korona-pandemien i 2020. NINA Rapport nr 1844. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
van Dijk, J., Carrilo, J., Hamre, Ø.& Kleven, O.2020. Monitoring of Eurasian otter (Lutra lutra) around Nyhamna (Aukra municipality) on the western coast of Norway. Final report 2015-2018. NINA Rapport nr 1713. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solem, Ø., Ulvan, E., Kvingedal, E., Lamberg, A., Bremset, G., Berg, M., Skoglund, S., Forseth, T., Saksgård, R., Krogdahl, F.& Holthe, E.2020. Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2019. NINA Rapport nr 1786. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Karlsson, S., Florø-Larsen, B., Sollien, V., Andersskog, I., Brandsegg, H., Eriksen, L.& Spets, M.2020. Stamlakskontroll 2019. NINA Rapport nr 1836. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Svenning, M., Bergane, V.& Borgstrøm, R.2020. Sjørøya i Linnévassdraget. Sluttrapport til Svalbards miljøvernfond. NINA Rapport nr 1825. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bartlett, J., Rusch, G., Kyrkjeeide, M., Sandvik, H.& Nordén, J.2020. Carbon storage in Norwegian ecosystems (revised edition). NINA Rapport nr 1774b. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A.& Bengtson, R.2020. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2019. NINA Rapport nr 1794. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Karlsson, S., Bolstad, G., Hansen, H., Jansen, P., Moen, T.& Noble, L.2020. The potential for evolution of resistance to Gyrodactylus salaris in Norwegian Atlantic salmon. NINA Rapport nr 1812. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hedger, R., Blumentrath, S., Bergan, M.& Eloranta, A.2020. Mapping natural and artificial migration hindrances for fish using LiDAR remote sensing. NINA Rapport nr 1833. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Evju, M., Hegre, H., Lyngstad, A., Svalheim, E., Thorvaldsen, P., Tingstad, L., Velle, L., Øien, D.& Framstad, E.2020. Overvåking av effekter av tiltak for truede arter og naturtype. NINA Rapport nr 1816. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E., Nowell, M.& Venter, A.2020. Landscape analysis of Old Natural Forest polygons identified from LiDAR data. NINA Rapport nr 1799. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hendrichsen, D., Sandvik, H., Töpper, J., Olsen, S., Hilmo, O., Magnussen, K., Navrud, S.& Fleisje, E.2020. Spredningsveier for fremmede arter i Norge. Kunnskapsstatus per 2019. NINA Rapport nr 1735. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bækkelie, K., Fossøy, F., Havn, T., Jensen, T.& Sivertsgård, R.2020. Undersøkelser av ferskvannsfauna i Stavsjøen, Sagelvvassdraget og Foldsjøområdet. NINA Rapport nr 1822. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hofgaard, A., Kyrkjeeide, M.& Myklebost, H.2020. Overvåking av palsmyr Tredje gjenanalyse i Ostojeaggi, Troms. Endringer fra 2004 til 2019. NINA Rapport nr 1820. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bremset, G., Jensås, J., Ulvan, E.& Holthe, E.2020. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser i 2019. NINA Rapport nr 1770. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bremset, G., Holthe, E., Jensås, J., Ulvan, E.& Museth, J.2020. Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2019. NINA Rapport nr 1769. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Havn, T., Bergan, M., Kolven, H., Saksgård, R., Ambjørndalen, V.& Solem, Ø.2020. Ungfiskundersøkelser og tiltaksrettet problemkartlegging i Oldvassdraget, Ørland kommune. Høsten 2019. NINA Rapport nr 1807. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bækkelie, K.& Myrvold, K.2020. Overvåking av referanseelver 2019. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk. NINA Rapport nr 1795. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.2020. Problemkartlegging og ungfisktellinger i anadrome vassdrag i Osen kommune i 2019. Undersøkelser av små vassdrag med naturlig potensiale for sjøørret og laks. NINA Rapport nr 1809. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Wold, L., Skår, M.& Øian, H.2020. Barn og unges friluftsliv. NINA Rapport nr 1801. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Magerøy, J.2020. Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Oslo og Akershus fra 2017 til 2019. Redoksmålinger i Askerelva, Movassbekken, Nitelva, Raudsjøbekken, Sognsvannsbekken og Tunnsjøbekken. NINA Rapport nr 1697. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Rolandsen, C., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S., Viljugrein, H., Solberg, E., Ytrehus, B., Andersen, R., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Fremstad, J., Veiberg, V., Heim, M., Holmstrøm, F.& Mysterud, A.2020. Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2019. NINA Rapport nr 1818. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Berntsen, J., Sandlund, O., Thorstad, E.& Fiske, P.2020. Pukkellaks i Norge, 2019. NINA Rapport nr 1821. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
van Dijk, J., Kambestad, M., Carss, D.& Hamre, Ø.2020. Kartlegging av oterens effekt på bestander av laks og sjøørret - Sunnmøre. NINA Rapport nr 1780. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.2020. Biologisk overvåking av Gaula og Enganbekken ved Støren i forbindelse med utslippskonsesjon for Norsk Kylling AS. Årsrapport for 2019. NINA Rapport nr 1732. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Olsen, S., Hedger, R., Hendrichsen, D., Dillinger, B., Venter, A.& Evju, M.2020. Geografisk utbredelse av truede insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser: modellering av hotspots. NINA Rapport nr 1727. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jordhøy, P.& Hole, R.2020. Villreinfangsten som verdensarv. Faglig tillegg til grunnlagsrapport. NINA Rapport nr 1621. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S., Garmo, Ø., Larsen, B.& Olstad, K.2020. Utredning av kalkingsbehov for utvalgte målarter i enkelte grensevassdrag mot Sverige. NINA Rapport nr 1805. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Rivrud, I., Rolandsen, C., Rauset, G., Kvasnes, M., Mysterud, A.& Solberg, E.2020. Hjorteviltpåkjørsler i Norge: Årsaksforhold, lokalisering, risiko og datakvalitet. NINA Rapport nr 1806. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kaczensky, P., Salemgareyev, A., Zuther, S., Suttibayev, M., Adilbekova, F.& Linnell, J.2020. Reintroduction of kulan into the central steppe of Kazakhstan: Field Report for 2018-2019. NINA Rapport nr 1782. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E.2020. Terrestrisk naturovervåking i 2019: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. NINA Rapport nr 1800. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E., Blom, H., Brandrud, T., Bär, A., Johansen, L., Olsen, S., Stabbetorp, O.& Øien, D.2020. Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. Dokumentasjon av sentral økosystemfunksjon. NINA Rapport nr 1781. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.2020. Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune -Undersøkelser i 2019. NINA Rapport nr 1790. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Holthe, E., Berg, M., Kanstad-Hanssen, Ø., Jensås, J., Bjørnå, T.& Lo, H.2020. Fiskebiologiske undersøkelser i Vefsna, 2019. NINA Rapport nr 1787. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solberg, E.& Rolandsen, C.2020. Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella-regionen: Erfaringer fra jaktåret 2019-2020. NINA Rapport nr 1813. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Magerøy, J.2020. Tilførsel av næringsstoffer, partikler og tarmbakterier i Ereviksbekken. Tiltaksanalyse med henblikk på elvemusling. NINA Rapport nr 1724. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Fløystad, I., Brøseth, H., Bakke, B., Eiken, H.& Hagen, S.2020. Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2019. NINA Rapport nr 1808. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Magerøy, J., Wacker, S.& Karlsson, S.2020. Elvemusling i Lerangsbekken og Leirangsbekken. Status i to vassdrag i Forsand, Rogaland. NINA Rapport nr 1717. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Åström, J., Birkemoe, T., Dahle, S., Davey, M., Ekrem, T., Endrestøl, A., Fossøy, F., Handberg, Ø., Hanssen, O., Magnussen, K., Majaneva, M., Navrud, S., Staverløkk, A., Sverdrup-Thygeson, A.& Ødegaard, F.2020. Forslag til nasjonal insektovervåking. Erfaringer fra et pilotforsøk samt en nytte-kostnadsanalyse. NINA Rapport nr 1725. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Aas, Ø., Indset, M., Prip, C., Platjouw, F.& Singsaas, F.2020. Ecosystem-based management: Miracle or Mirage? Mapping and rapid evidence assessment of international and Nordic research literature on ecosystem-based management. NINA Rapport nr 1802. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Taugbøl, A., Rishatt, A., Lööv, H.& Dervo, B.2020. Kartlegging av mikroplast i ferskvann og ferskvannsbiota i Randsfjorden. NINA Rapport nr 1803. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Myrvold, K., Johnsen, S., Økelsrud, A., Olstad, K.& Bækkelie, K.2020. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tangenvika og tilløpselver. Kartlegging av funksjonsområder i forbindelse med InterCity-utbyggingen. NINA Rapport nr 1756. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Wold, L.& Selvaag, S.2020. Kongevegen over Doverfjell. Bruksstatus 2019. NINA Rapport nr 1772. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solem, Ø.& Havn, T.2020. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2019. NINA Rapport nr 1771. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Havn, T., Ulvan, E., Ambjørndalen, V., Bækkelie, K., Berg, M., Holthe, E., Sollien, V., Sira, I.& Solem, Ø.2020. Gytefisktellinger i Driva og Usma høsten 2019. NINA Rapport nr 1785. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Westergaard, K., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Åström, J., Fossøy, F., Majaneva, M., Davey, M., Brandsegg, H.& Staverløkk, A.2020. Overvåking av spredningsveien planteimport. Sluttrapport for 2019. NINA Rapport nr 1738. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Follestad, A.2020. Vurdering av planlagt tursti rundt Tjøsvollvatnet naturreservat i Karmøy kommune. NINA Rapport nr 1783. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Engen, S., Hausner, V., Mikkelsen, E., Gundersen, H., Christie, H., Falk-Andersson, J., Espinasse, M., Lennert, A., Olsen, E.& Fauchald, P.2020. Bærekraftig kyst: utvikling av et Kystbarometer for Nord-Norge. NINA Rapport nr 1736. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Havn, T., Ulvan, E., Solem, Ø., Puffer, M.& Bækkelie, K.2020. Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Driva nedenfor fiskesperra. NINA Rapport nr 1788. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Olstad, K., Karlsson, S., Lo, H.& Palm, S.2020. Bevarings- og reetableringsplan for Klarälvslaks i Trysil- / Femundvassdraget. NINA Rapport nr 1789. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Vistad, O., Hagen, D., Stokke, B.& Rød-Eriksen, L.2020. Sårbarhetsvurdering av planlagt Nasjonal turiststi til Engabreen, Svartisen. NINA Rapport nr 1759. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.& Solem, Ø.2020. Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2019. NINA Rapport nr 1741. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kopatz, A., Kleven, O.& Flagstad, Ø.2020. Seasonal variation of success in DNA-extraction from brown bear fecal samples. NINA Rapport nr 1775. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Øian, H.& Kaltenborn, B.2020. Turisme på Svalbard og i Arktis. Effekter på naturmiljø, kulturminner og samfunn med hovedvekt på cruiseturisme. NINA Rapport nr 1745. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solem, Ø., Bergan, M., Jensås, J., Borgos, T., Rognes, T.& Ulvan, E.2020. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2019. NINA Rapport nr 1765. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sandlund, O., Johnsen, S.& Myrvold, K.2020. Fortsatt nedgang i gytemoden størrelse hos lagesilda i Osensjøen. Prøvefiske i 2019. NINA Rapport nr 1773. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Magerøy, J., Larsen, B., Wacker, S.& Karlsson, S.2020. Elvemusling i Vegårvassdraget (Storelva og Lilleelv), Aust-Agder. En lokal ørretmusling og en innført laksemusling?. NINA Rapport nr 1702. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.& Aanes, K.2020. Vannøkologiske resipientundersøkelser av Vikelva i Saltdal kommune - Bunndyrundersøkelser og overvåking av vannkvalitet i 2018. NINA Rapport nr 1743. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.& Aanes, K.2020. Ungfiskundersøkelser i Vikelva i Saltdal kommune, i 2019. Ungfisktellinger av vill laksefisk og registrering/utfisking av rømte laksunger.. NINA Rapport nr 1742. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bongard, T.2020. Bunndyr i Rusasetvatnet 2019. NINA Rapport nr 1777. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jakobsson, S., Bakkestuen, V., Barton, D., Lindhjem, H.& Magnussen, K.2020. Utredning av tilgjengelige og relevante datagrunnlag for kategorisering av naturareal. NINA Rapport nr 1767. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Walseng, B., Hesthagen, T.& Skjelbred, B.2020. Introduksjon av Sørv (Scardinius erythrophthalmus) – en katastrofe eller kun til irritasjon? En undersøkelse av 10 vann i Arendal kommune – Aust-Agder. NINA Rapport nr 1764. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Stange, E., Venter, A., Dillinger, B.& Sydenham, M.2020. Kartlegging av grønnstruktur for Nye Stavanger Kommune. NINA Rapport nr 1706. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Gundersen, V., Hagen, D., Eide, N.& Rød-Eriksen, L.2020. Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter på Hjerkinn. Tverrfjellet / viewpoint SNØHETTA, Geitberget og nærliggende stier. NINA Rapport nr 1754. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bendiksen, E.2020. Undersøkelse av naturverdier i området Sørli – Sagerud, Nittedal (Romerike) i forbindelse med reguleringsplan for idrett, friluftsliv og naturområder. NINA Rapport nr 1755. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Pulg, U., Skoglund, H., Charmasson, J., Espedal, E., Jensås, J., Stranzi, S., Harby, A.& Forseth, T.2020. Sjøaure og laks i Aurlandsvassdraget 2009- 2018.Reguleringseffekter, miljødesign og tiltak. NINA Rapport nr 1716. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Staverløkk, A., Olsen, M., Ødegaard, F.& Sydenham, M.2020. Kartlegging og overvåking av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Akershus og Østfold 2019. NINA Rapport nr 1750. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solem, Ø., Bergan, M.& Ulvan, E.2020. Ungfiskundersøkelser i Børsaelva og Vigda høsten 2019. NINA Rapport nr 1740. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Andersen, O., Rolandsen, C., Kaltenborn, B.& Mysterud, A.2020. Befolkningens vurdering av myndighetenes tiltak mot skrantesjuke. Resultater fra en spørreundersøkelse knyttet til uttaket av villreinstammen i Nordfjella sone 1. NINA Rapport nr 1653. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Skoglund, S., Næsje, T., Østborg, G.& Saksgård, L.2020. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2019. NINA Rapport nr 1734. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bjerke, J.& Tømmervik, H.2020. Våtmark som hovedøkosystem i Naturindeks for Norge. Vurdering av tilhørighet og referansetilstand for eksisterende og potensielt nye indikatorer. NINA Rapport nr 1688. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.& Bardal, H.2020. Overvåking av elvemusling i Sika-vassdraget i forbindelse med rotenonbehandling. NINA Rapport nr 1760. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Halley, D.& Israelsen, M.2020. Taksering av bever i deler av Malvik kommune 2019. NINA Rapport nr 1457. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sandvik, H.2020. Ferskvann i vannforskriften og naturindeksen. Forslag til samordning og dataflyt. NINA Rapport nr 1723. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Selvaag, S., Gundersen, V., Strand, O.& Lægreid, H.2020. Ferdsel ut fra nasjonal turistveg Rv7 over Hardangervidda. En dokumentasjonsrapport. NINA Rapport nr 1703. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Blumentrath, S., Eberz, C., Killie, M., Babiker, M., Stabbetorp, O., Frassinelli, F.& Stefano, M.2020. Fjernmåling av landøkologisk kart i Nasjonal eInfrastruktur for Forskningsdata (NIRD) - et infrastrukturforslag med eksempler. NINA Rapport nr 1746. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, K., Solheim, R., Øien, I.& Aarvak, T.2020. Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 201. NINA Rapport nr 1753. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Myrvold, K.& Dervo, B.2020. NiN-kartlegging av funksjonsområder for storørret med fokus på gytesubstrat. NINA Rapport nr 1682. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2019

Jacobsen, R., Bendiksen, E.& Jonsson, B.2019. Kartlegging og verdisetting av naturmangfoldet i forbindelse med områderegulering for Nedre Ekornrud (Oppegård, Akershus). Revidert utgave. NINA Rapport nr 1577c. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S., Strand, D., Rusch, J.& Vrålstad, T.2019. Nasjonal overvåking av edelkreps og spredning av signalkreps - presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus – oppdatert 2019. NINA Rapport nr 1761. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Åström, S.& Hanssen, O.2019. Effekt på stor elvebreddedderkopp etter habitatforbedrende tiltak på Langøra N, Stjørdal kommune. Status i 2019. NINA Rapport nr 1704. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solberg, E., Rolandsen, C.& Heim, M.2019. Bestandsutvikling og avskyting av elg i Hjorteviltregion 4 i (tidligere) Sør-Trøndelag. Evaluering av måloppnåelsen i siste planperiode. NINA Rapport nr 1678. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Myrvold, K., Mawle, G., Andersen, O.& Aas, Ø.2019. The Social, Economic and Cultural values of wild Atlantic salmon. A review of the literature for the period 2009-2019 and an assessment of changes in values. NINA Rapport nr 1668. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Olsen, S., Kyrkjeeide, M., Myklebost, H., Jackson, C.& Gastinger, M.2019. Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær: Helgelandskysten. NINA Rapport nr 1728. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ulvund, K., Flagstad, Ø., Sandercock, B., Kleven, O., Landa, A.& Eide, N.2019. Fjellrev i Norge 2019. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. NINA Rapport nr 1737. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Wacker, S., Karlsson, S.& Fiske, P.2019. Opphav til laks fisket i Finnfjord. NINA Rapport nr 1647. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kaczensky, P., Rustamov, E., Karryeva, S., Iankov, P., Hudaykuliev, N., Saparmyadov, J., Veyisov, A., Shestopal, A., Mengliev, S., Hojamyradov, H., Potaeva, A., Kurbanov, A., Amanov, A., Kekimov, G., Tagiyev, C., Rosen, T.& Linnell, J.2019. Rapid assessments of wildlife in Turkmenistan 2018. NINA Rapport nr 1696. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A., Hanssen, O.& Flåten, M.2019. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2018. NINA Rapport nr 1639. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Christensen-Dalsgaard, S., Dehnhard, N., Moe, B., Systad, G.& Follestad, A.2019. Unmanned installations and birds. A desktop study on how to minimize area of conflict. NINA Rapport nr 1731. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dervo, B., Dokk, J.& Holter, T.2019. Rusefangst av stor- og småsalamander i Akershus 2019. En videreføring av den nasjonale overvåkningen av storsalamander i Norge. NINA Rapport nr 1730. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tingstad, L.& Nybø, S.2019. Radioaktiv forurensning i ville planter. Overvåking av cesium-137 i utvalgte områder i norsk natur. NINA Rapport nr 1739. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Magerøy, J.2019. Redoksmålinger i Akerselva i Oslo. Effekten av utlegging av gytegrus på habitatkvalitet for egg fra laksefisk. NINA Rapport nr 1699. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Garnåsjordet, P., Framstad, E., Aslaksen, I., Jakobsson, S., Skarpaas, O.& Chen, X.2019. Naturindeks og økonomisk aktivitet: Analyse av påvirkningsfaktorer. NINA Rapport nr 1747. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bendiksen, E.2019. Vurdering av vegetasjon, flora og funga i forbindelse med planlagt skytebane ved Lahaugmoen (Skedsmo, Akershus). NINA Rapport nr 1632. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Thomassen, J., Stokmo, J., Bruteig, I., Niemivuo-Lahti, J., Josefsson, M.& Westergaard, K.2019. Fremmede arter i Arktis – informasjonskampanje for å hindre at reisende bringer med seg fremmede arter til Arktis. NINA Rapport nr 1694. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S., Olstad, K., Dokk, J.& Holter, T.2019. Fiskebiologiske undersøkelser i Varaldsjøen. NINA Rapport nr 1687. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T.& Gran, R.2019. Auren i Vinstre-magasinet – bestandstilhøve, fangstutbyte og utsettingar gjennom 40 år. NINA Rapport nr 1637. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bjerke, J., Myking, T., Nyeggen, H.& Aarrestad, P.2019. Pasvikprogrammets terrestriske overvåking. Endringer i mengde av tungmetaller i biologisk materiale og i lavdekning på trær. NINA Rapport nr 1751. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hindar, K., Diserud, O., Hedger, R., Finstad, A., Fiske, P., Foldvik, A., Forseth, T., Forsgren, E., Kvingedal, E., Robertsen, G., Solem, Ø., Sundt-Hansen, L.& Ugedal, O.2019. Vurdering av metodikk for andregenerasjons gytebestandsmål for norske laksebestander. NINA Rapport nr 1303. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Flagstad, Ø., Kleven, O., Erlandsen, S., Spets, M., Eriksen, L., Andersskog, I., Johansson, M., Ekblom, R., Ellegren, H.& Brøseth, H.2019. DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2019. NINA Rapport nr 1762. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tovmo, M., Mattisson, J.& Kleven, O.2019. Overvaking av kongeørn i Noreg 2019. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. NINA Rapport nr 1748. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Karlsson, S., Florø-Larsen, B., Sollien, V., Brandsegg, H., Eriksen, L., Erlandsen, S.& Spets, M.2019. Stamlakskontroll 2018. NINA Rapport nr 1698. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hanssen, S., Frivoll, V., Strann, K., Hagtvedt, M., Sommervold, P.& Ballesteros, M.2019. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2019. NINA Rapport nr 1733. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Åström, J.& May, R.2019. Tap av insekter i vindkraftanlegg under drift. Kort vurdering av problemstillingen og kunnskapsnivået for Norge. NINA Rapport nr 1721. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Frainer, A., Gjelland, K.& Svenning, M.2019. Fiskebiologiske undersøkelser i reguleringsmagasin på Skjomfjellet i 2018. NINA Rapport nr 1690. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dehnhard, N., Herzke, D., Gabrielsen, G., Anker-Nilssen, T., Ask, A., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Hallanger, I., Hanssen, S., Langset, M., Monclús, L., O'Hanlon, N., Reiertsen, T.& Strøm, H.2019. Seabirds as indicators of distribution, trends and population level effects of plastics in the Arctic marine environment. Workshop Report. NINA Rapport nr 1719. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bendiksen, E.2019. Naturverdier og grønnstruktur i området Lystad, Sørum kommune (Akershus) i forbindelse med reguleringsplan for ny brannstasjon og næringsområde. NINA Rapport nr 1695. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Figari, H., Krange, O.& Nordbakke, S.2019. Bruk og tilrettelegging av urban natur. En kunnskapssyntese. NINA Rapport nr 1684. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Venter, A., Stabbetorp, O., Garnåsjordet, P.& Aslaksen, I.2019. Naturindeks for Norge: Åpent lavland. Metoder for utarbeiding av kart og beregning av areal. NINA Rapport nr 1715. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jokerud, M.& Hobæk, A.2019. Eikevolltjønnmyra naturreservat, Flora kommune – undersøking av mogleg saltpåverknad frå riksveg 5. NINA Rapport nr 1671. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Aronsen, T., Järnegren, J., Berntsen, H., Florø-Larsen, B., Holthe, E., Ulvan, E., Bremset, G., Sollien, V., Østborg, G., Lamberg, A.& Næsje, T.2019. Overvåkning av rømt oppdrettslaks i elv og sjø etter rømming fra havmerd i Frohavet høsten 2018. NINA Rapport nr 1700. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Töpper, J., Olsen, S., Ihlen, P.& Blom, H.2019. Forekomst av kystfloke (Heterocladium wulfsbergii) og andre naturverdier ved Svandalsfossen, Sauda kommune. NINA Rapport nr 1712. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tovmo, M., Odden, J., Brøseth, H.& Nilsen, E.2019. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2019. NINA Rapport nr 1679. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tovmo, M.& Mattisson, J.2019. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2019. NINA Rapport nr 1722. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tombre, I., Andersen, G., Axelsen, T., Brandt, M., Hauge, F., Soglo, E., Syvertsen, R., Karlsen, H., Kræmer, F., Lassen, M., Meyer, R., Moholt, Ø., Nilsen, R., Sondbø, S.& Tjønnås, T.2019. Gåseregistreringer i Vestfold. En vurdering av samlede bestander i fylket. NINA Rapport nr 1709. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E.2019. Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. NINA Rapport nr 1692. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Rolandsen, C., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S., Viljugrein, H., Solberg, E., Ytrehus, B., Andersen, R., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Fremstad, J., Veiberg, V., Heim, M.& Mysterud, A.2019. Kartlegging av skrantesjuke (CWD) i 2016-2018. NINA Rapport nr 1711. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Pedersen, B., Schartau, A., Kielland, Ø., Kjærstad, G.& Persson, J.2019. Naturindeks for Norge - ferskvann. Evaluering av eksisterende indikatorsett og datagrunnlag og forslag til justeringer.. NINA Rapport nr 1683. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Berntsen, J., Aronsen, T., Ulvan, E., Østborg, G., Fiske, P.& Næsje, T.2019. Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden og Nedstrandsfjorden. Kilenotovervåking 2018. NINA Rapport nr 1705. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Systad, G., Breistøl, A., Follestad, A., Gjershaug, J., Guidos, S., Hamre, Ø., May, R., Pavòn-Jordàn, D., Stokke, B., Østerås, T.& Åström, J.2019. Undersøkelser av trekkaktiviteten for fugl på Guleslettene 2018-2019. Observasjoner, radarkartlegging og lyttedata med supplerende materiale. NINA Rapport nr 1693. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Åström, S., Åström, J., Bøhn, K., Gjershaug, J., Staverløkk, A., Dahle, S.& Ødegaard, F.2019. Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2018. NINA Rapport nr 1670. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dervo, B., Zinke, P., Nygård, M., Strømme, A., Often, A., Mjelde, M., Vedum, T.& Gjershaug, J.2019. Våtmarksrestaurering i kroksjøer og evjer langs Storelva i Ringerike og Hole kommuner. NINA Rapport nr 1640. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dervo, B.& Mjåland, J.2019. Storsalamanderen og trafikk. Utfordringer for en myk trafikant. NINA Rapport nr 1633. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.& Magerøy, J.2019. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2018. NINA Rapport nr 1686. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Stokke, B., Evju, M., Vistad, O.& Dillinger, B.2019. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Raet nasjonalpark: Hoveodden, Tromlingene og Søm-Hasseltangen. NINA Rapport nr 1689. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
van Dijk, J., Carss, D., Keune, H., Vikström, S., Flandroy, L., Rook, G., Haahtela, T., Mehring, M., Birzle-Harder, B., Reuss, F., Müller, R., Luque, S.& Rodrigues, J.2019. Invited background document on biodiversity and health for the Global Sustainable Development Report 2019 drafted by the Independent Group of Scientists. NINA Rapport nr 1555. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solem, Ø., Ulvan, E., Lamberg, A., Bergan, M., Forseth, T., Gabrielsen, S., Jensås, J., Krogdahl, R., Kvingedal, E., Skoglund, S., Skår, B.& Wiers, T.2019. Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2018. NINA Rapport nr 1630. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Gjelland, K., Sandlund, O., Postler, C., Bækkelie, K., Eloranta, A., Pettersen, O., Solberg, I.& Saksgård, R.2019. Overvåking av fisk i store innsjøer (FIST) i 2017. NINA Rapport nr 1644. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Westergaard, K., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Åström, J., Fossøy, F., Jacobsen, R., Kyrkjeeide, M.& Brandsegg, H.2019. Fremmede arter – spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking og metodeutvikling 2017–2018. NINA Rapport nr 1557. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Nygård, T., Stokke, B., Gjershaug, J., Reinsborg, T., Østerås, T.& Jakobsson, S.2019. Ornitologiske undersøkelser i forbindelse med planlegging av småskala fornybar kraftforsyning i Froan. NINA Rapport nr 1624. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Saksgård, L., Næsje, T.& Thorstad, E.2019. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2018. NINA Rapport nr 1681. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Vistad, O.& Rød-Eriksen, L.2019. Sårbarhetsvurdering av utvalgte ferdselslokaliteter i Bymarka naturreservat. Kvistingstien, Gråkallen rundt, St. Olavsspranget. NINA Rapport nr 1680. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Landa, A., Ulvund, K., Miller, A., Eide, N., Meås, R., Andersen, R.& Flagstad, Ø.2019. Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2018. NINA Rapport nr 1685. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Selvaag, S.& Wold, L.2019. Brukerundersøkelser i Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder. Sommeren 2018. NINA Rapport nr 1651. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Gundersen, V., Selvaag, S., Strand, O., Bredin, Y., Sandal, R.& Hermansen, P.2019. Ferdsel i to fokusområder i Setesdal-Ryfylke villreinområde Brokke-Suleskardvegen og Blåsjøområdet. NINA Rapport nr 1676. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hanssen, F., Barton, D., Nowell, M.& Cimburova, Z.2019. Mapping urban tree canopy cover using airborne laser scanning – applications to urban ecosystem accounting for Oslo. NINA Rapport nr 1677. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jensen, T., Birkeland, I., Bongard, T., Hesthagen, T., Hindar, A., Saksgård, R., Schneider, S., Skancke, L., Skjelbred, B.& Velle, G.2019. Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget - resultater 2018. NINA Rapport nr 1675. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Follestad, A.2019. Sårbare sjøfuglområder i Trondheimsfjorden; konsekvenser i forhold til ferdsel med vannscooter. NINA Rapport nr 1654. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Krange, O.& Skogen, K.2019. Ulovlig jakt på store rovdyr. Holdninger i befolkningen, lokalsamfunn og blant jegere. NINA Rapport nr 1663. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bremset, G., Holthe, E., Berg, M., Museth, J., Jensås, J.& Ulvan, E.2019. Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2018. NINA Rapport nr 1558. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Nybø, S., Framstad, E., Jakobsson, S., Evju, M., Lyngstad, A., Sickel, H., Sverdrup-Thygeson, A., Töpper, J., Vandvik, V., Velle, L.& Aarrestad, P.2019. Test av fagsystemet for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer i Trøndelag. NINA Rapport nr 1672. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jepsen, J., Arneberg, P., Ims, R., Siwertsson, A.& Yoccoz, N.2019. Test av fagsystemet for økologisk tilstand. Erfaringer fra pilotprosjekter for arktisk tundra og arktisk del av Barentshavet. NINA Rapport nr 1674. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bendiksen, E.2019. Undersøkelse av naturverdier i forbindelse med planlagt jernbaneunder-gang ved Lurslia i Nittedal (Akershus). NINA Rapport nr 1673. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Diserud, O., Hindar, K., Karlsson, S., Glover, K.& Skaala, Ø.2019. Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2019. NINA Rapport nr 1659. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Stange, E., Panzacchi, M.& Van Moorter, B.2019. Modelling green infrastructure for conservation and land planning – a Pilot Study. Suggestions for analyzing the functional connectedness of high-quality habitat to aid sustainable land use planning. NINA Rapport nr 1625. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solberg, E., Rivrud, I., Nilsen, E., Veiberg, V., Rolandsen, C., Meisingset, E.& Mysterud, A.2019. Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella-regionen i perioden 2019-2020. Forslag til avskytingsstrategier. NINA Rapport nr 1667. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Myrvold, K., Ugedal, O.& Bremset, G.2019. Utfordringer knyttet til overvåkning av fiskebestander og konsekvenser for økologisk tilstandsklassifisering etter vannforskriften. NINA Rapport nr 1534. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.& Magerøy, J.2019. Elvemuslinglokaliteter i Norge. En beskrivelse av status som grunnlag for arbeid med kartlegging og tiltak i handlingsplanen for 2019–2028. NINA Rapport nr 1669. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kvasnes, M., Pedersen, H., Kjønsberg, M., Rød-Eriksen, L., Eriksen, L., Bowler, D., Andersen, O., Berge, S., Hagen, B., Moa, P.& Nilsen, E.2019. Hønsefuglportalen. Oppsummering av drift og utvikling i perioden 2013-2018. NINA Rapport nr 1664. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bærum, K.& Dervo, B.2019. Modellering av bestandsutvikling hos stor- og småsalamander og frosk. NINA Rapport nr 1638. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Nilsen, E.& Mattisson, J.2019. Forslag til modellering av fugledata til Naturindeksen. NINA Rapport nr 1655. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Fauchald, P., Tarroux, A., Bråthen, V., Descamps, S., Ekker, M., Helgason, H., Merkel, B., Moe, B., Åström, J.& Strøm, H.2019. Arctic-breeding seabirds’ hotspots in space and time - A methodological framework for year-round modelling of environmental niche and abundance using light-logger data. NINA Rapport nr 1657. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T.2019. Fiskebiologiske undersøkelser i de to regulerte innsjøene Lille og Store Kvernevatn i Mandalsvassdraget høsten 2018. NINA Rapport nr 1612. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Taugbøl, A., Dervo, B., Brandsegg, H.& Fossøy, F.2019. Analyser av miljø-DNA og strykeprøver for overvåking av soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Akershus. NINA Rapport nr 1660. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Mattisson, J., Støen, O.& Kindberg, J.2019. Bjørnens vandring og områdebruk -forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper og sesong. NINA Rapport nr 1662. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A.& Bengtson, R.2019. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2018 – med forslag til skjøtselsplan. NINA Rapport nr 1649. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Aronsen, T., Berntsen, H., Johansen, M., Moe, K.& Næsje, T.2019. Overvåkning av rømt oppdrettslaks i Trøndelag etter rømminger fra lokalitene Geitryggen og Austvika i 2018. NINA Rapport nr 1636. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, R., Dillinger, B., Blumentrath, S.& Framstad, E.2019. Effekter av et supplerende vern på verneområdenes funksjon som økologiske nettverk og toleranse for klimaendringer. NINA Rapport nr 1666. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bendiksen, E.2019. Rognhaugen (Hurdal/Gran). Kartlegging av naturverdier i forbindelse med vurdering av frivillig vern av skog. NINA Rapport nr 1661. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Reiertsen, T., Erikstad, K., Johansen, M., Sandvik, H., Anker-Nilssen, T., Barrett, R., Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S., Strøm, H.& Systad, G.2019. Effekter av akutte bestandsreduksjoner hos sjøfugl knyttet til Lofoten, Vesterålen og Barentshavet. NINA Rapport nr 1547. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Systad, G., Fauchald, P., Descamps, S., Christensen-Dalsgaard, S., Strøm, H.& Tarroux, A.2019. Identifisering av viktige områder for sjøfugl i norske havområder - innspill til forvaltningsplanarbeidet 2018. NINA Rapport nr 1627. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bremset, G., Jensås, J., Berg, M., Havn, T., Bækkelie, K., Ulvan, E.& Jensen, A.2019. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Sluttrapport fra undersøkelsene i perioden 2014-2018. NINA Rapport nr 1583. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kleven, O., Ekblom, R., Spong, G., Lansink, G., Aspi, J., Creel, S., Kojola, I., Kopatz, A., Koskela, A., Kvist, L., Singh, N., Kindberg, J., Ellegren, H.& Flagstad, Ø.2019. Estimation of gene flow into the Scandinavian wolverine population. NINA Rapport nr 1617. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kopatz, A., Kleven, O., Kindberg, J., Kojola, I., Aspi, J., Spong, G., Gyllenstrand, N., Dalén, L., Fløystad, I., Hagen, S.& Flagstad, Ø.2019. Estimation of gene flow into the Scandinavian brown bear population. NINA Rapport nr 1618. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Selvaag, S.& Vistad, O.2019. Brukerundersøkelse i Stabbursdalen nasjonalpark. Sommeren 2018. NINA Rapport nr 1650. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jokerud, M., Bargmann, T., Bjerke, J.& Aarrestad, P.2019. Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer i kjemiske parametere fra 2008 til 2018 og og oppretting av ny referanselokalitet i Lomstjønna naturreservat, Harøya. NINA Rapport nr 1615. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.2019. Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune - Undersøkelser i 2018. NINA Rapport nr 1656. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E., Blom, H., Brandrud, T., Bär, A., Erikstad, L., Johansen, L., Stabbetorp, O., Øien, D.& Aarrestad, P.2019. Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.Forslag til kriterier for lokalitetskvalitet for reviderte naturtyper. NINA Rapport nr 1652. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Fauchald, P., Erikstad, K.& Reiertsen, T.2019. Sjøfugl i Barentshavet - vurderinger av sårbare arter, bestander, områder og perioder basert på nyeste kunnskap (revidert utgave). NINA Rapport nr 1616b. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Haugen, I., Kyrkjeeide, M., Bjerke, J., Brandrud, T., Hegre, H., Jokerud, M., Vange, V., Westergaard, K., Øien, D., Myklebost, H., Hanssen, O., Hassel, K., Järnegren, J., Endrestøl, A., Lyngstad, A., Nordén, J., Dervo, B., Evju, M., Mjelde, M., Nordén, B., Christie, H., Gjershaug, J., Pedersen, B., Austrheim, G., Mattisson, J., Ødegaard, F., Handberg, Ø., Magnussen, K., Dombu, S., Ruano, M., Daverdin, M., Jackson, C., Hanssen, F., Dervo, B.& Singsaas, F.2019. Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper. NINA Rapport nr 1646. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Fløystad, I., Brøseth, H., Bakke, B., Eiken, H.& Hagen, S.2019. Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2018. NINA Rapport nr 1658. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.2019. Elvemusling i Simoa, Buskerud. Årsrapport for 2017 og en oppsummering av tidligere undersøkelser i vassdraget. NINA Rapport nr 1645. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brandrud, T.& Olsen, S.2019. Røsskleiva NR, Bamble: Re-analyser av vegetasjonsruter for flueblom Ophrys insectifera 2017, og overvåking av jordboende sopp 2018. NINA Rapport nr 1643. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tingstad, L., Evju, M., Sickel, H.& Töpper, J.2019. Utvikling av nasjonal arealrepresentativ naturovervåking (ANO). Forslag til gjennomføring, protokoller og kostnadsvurderinger med utgangspunkt i erfaringer fra uttesting i Trøndelag. NINA Rapport nr 1642. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solem, Ø., Havn, T., Karlsson, S., Bergan, M., Hindar, K., Skoglund, S.& Pettersen, O.2019. Ungfiskundersøkelser i Usma (Sunndal) høsten 2018. NINA Rapport nr 1620. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sollien, V., Havn, T., Pettersen, O., Nielsen, L., Sandodden, R., Ulvan, E.& Solem, Ø.2019. Gytefisktellinger i Austerelva og Ferja (Årgårdsvassdraget). Årsrapport 2018. NINA Rapport nr 1635. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.& Aanes, K.2019. Vannøkologiske resipientundersøkelser av Vikelva i Saltdal kommune. Bunndyrundersøkelser og overvåking av vannkvalitet i 2018. NINA Rapport nr 1610. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.& Aanes, K.2019. Ungfiskundersøkelser i Vikelva, Saltdal kommune, i 2018. Ungfisktellinger og registrering/utfisking av rømte laksunger på elvestasjonær strekning. NINA Rapport nr 1609. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Robertsen, G., Solem, Ø., Aalbu, F., Pettersen, O.& Havn, T.2019. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2018. NINA Rapport nr 1626. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.2019. Problemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Semselva (Langhåmmårelva), Trøndelag. NINA Rapport nr 1634. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Eloranta, A., Thomassen, G., Bergan, M., Andersen, O.& Gregersen, F.2019. Restoration potential of old dams in Norway. A pilot study of occurrence, characteristics and restoration poten-tial in watercourses with anadromous and resident fish stocks. NINA Rapport nr 1628. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S., Strand, D., Rusch, J.& Vrålstad, T.2019. Nasjonal overvåking av edelkreps og spredning av signalkreps. Presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus. NINA Rapport nr 1590. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Magerøy, J.& Larsen, B.2019. Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Trøndelag i 2018. Redoksmålinger i Fossingelva, Gråelvvassdraget, Sagelva, Slørdalselva og Terningelva. NINA Rapport nr 1623. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Gundersen, V., Hagen, D., Stokke, B.& Rød-Eriksen, L.2019. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Vektarhaugen, Møsjødalen og Torsvollen-Vauldalen. NINA Rapport nr 1601. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bendiksen, E.2019. Naturtypekartlegging på Frysja (Oslo, Brekke, Akerselva). Kartlegging i forbindelse med ny tursti på vestsida av Stilla. NINA Rapport nr 1631. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Selvaag, S.& Wold, L.2019. Brukerundersøkelse i Raet nasjonalpark. Sommeren 2018. NINA Rapport nr 1606. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Andersen, O., Stensland, S., Aas, Ø., Olaussen, J.& Fiske, P.2019. Lokaløkonomiske virkninger av laksefiske i elver infisert med og behandlet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris – et forprosjekt. NINA Rapport nr 1594. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bongard, T.2019. Økologisk tilstand i bekker i Vannområde Orkla. Bunndyr og vannkvalitetsundersøkelser 2018. NINA Rapport nr 1629. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, R., Åström, J., Endrestøl, A., Blaalid, R., Fossøy, F., Often, A.& Sandercock, B.2019. Tidlig oppdagelse og varsling av nye fremmede arter i Norge. System for overvåking av fremmede terrestriske karplanter og insekter. NINA Rapport nr 1569. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Åström, J., Birkemoe, T., Ekrem, T., Endrestøl, A., Fossøy, F., Sverdrup-Thygeson, A.& Ødegaard, F.2019. Nasjonal overvåking av insekter. Behovsanalyse og forslag til overvåkingsprogram. NINA Rapport nr 1549. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.& Solem, Ø.2019. Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2018. NINA Rapport nr 1614. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solem, Ø., Ulvan, E., Holthe, E., Havn, T., Pettersen, O., Sollien, V., Nielsen, L., Fugger, S., Fugger, K., Nøstum, B., Kleven, R.& Bremset, G.2019. Gytefisktellinger i Børsaelva, Skjenaldelva, Snilldalselva og Vigda. Årsrapport 2018. NINA Rapport nr 1622. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.2019. Vannøkologiske undersøkelser i små vassdrag i vannområde Nordre Fosen i 2018. Problemkartlegging av bekker på Linesøya og Stokkøya, og oppfølging av tidligere undersøkelser i Prestelva med tilløpsbekker i Stadsbygd. NINA Rapport nr 1591. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E.2019. Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. NINA Rapport nr 1608. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S., Sandlund, O., Eloranta, A., Gjelland, K., Bærum, K., Dokk, J.& Bækkelie, K.2019. Fiskesamfunnet i Aursunden, Røros kommune. Effekter av fem år med tynningsfiske etter sik Stein. NINA Rapport nr 1517. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Magerøy, J.2019. Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Oslo og Akershus i 2017 og 2018. Redoksmålinger i Askerelva, Movassbekken, Nitelva, Raudsjøbekken og Sognsvannsbekken. NINA Rapport nr 1540. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Kyrkjeeide, M.& Løkken, J.2019. Gjenetablering av vegetasjon langs Elgsjøvegen, Oppdal kommune, etter oppgradering av kraftverksdam. NINA Rapport nr 1613. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Evju, M., Eide, N., Vistad, O.& Rød-Eriksen, L.2019. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde. Stier i innfallsportene Dumdalen, Hødnevollen og Mørkri. NINA Rapport nr 1589. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.2019. Biologisk overvåking av Gaula ved Støren og Enganbekken i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2018. NINA Rapport nr 1597. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Foldvik, A., Museth, J.& Sandlund, O.2019. Vurdering av Randselva som gyte- og oppvekstareal for ørret etter eventuell riving av Viuldammen. NINA Rapport nr 1611. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Andersen, O.& Dervo, B.2019. Jegernes og fiskernes forbruk av varer og tjenester i Norge i 2018. NINA Rapport nr 1605. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Skoglund, S., Næsje, T., Berntsen, H., Østborg, G.& Saksgård, L.2019. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2018. NINA Rapport nr 1587. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2018

Tømmervik, H., Henaug, C., Danielsen, I.& Langeland, K.2018. Reguleringsplan for Harstad/Narvik lufthavn og Evenes flystasjon. Konsekvensutredning for reindrift. NINA Rapport nr 1537. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, K., Solheim, R., Aarvak, T., Øien, I.& Kleven, O.2018. Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2017. NINA Rapport nr 1474. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Olsen, S., Hedger, R., Nowell, M., Hendrichsen, D.& Evju, M.2018. Geografisk utbredelse av truede karplanter i Norge: modellering av hotspots. NINA Rapport nr 1572. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Walseng, B.& Jensen, T.2018. Krepsdyrsamfunnene i vann med og uten sørv, Arendal kommune – Aust-Agder. NINA Rapport nr 1599. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Fossøy, F., Thaulow, J., Anglès d'Auriac, M., Brandsegg, H., Sivertsgård, R., Mo, T., Sandlund, O.& Hesthagen, T.2018. Bruk av miljø-DNA som supplerende verktøy for overvåkning og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk. NINA Rapport nr 1586. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bongard, T., Johansen, K.& Munkeby, T.2018. A New Sampling Protocol and Intercalibrated Index for Invertebrates in Running Water. NINA Rapport nr 1548. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jokerud, M., Bargmann, T., Halse, A., Uggerud, H.& Aarrestad, P.2018. Equinors miljøovervåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord – reanalyser i 2018. NINA Rapport nr 1604. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Magerøy, J.& Larsen, B.2018. Elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder. Status med henblikk på tilstand og utsetting av juvenil elvemusling. NINA Rapport nr 1563. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A., Hanssen, O.& Flåten, M.2018. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2017. NINA Rapport nr 1477. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, K., Solheim, R., Aarvak, T., Øien, I.& Kleven, O.2018. Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2018. NINA Rapport nr 1595. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Vistad, O., Evju, M., Eide, N.& Rød-Eriksen, L.2018. Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Kattanakken, Oldeskaret og Sunndalen. NINA Rapport nr 1593. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Stokke, B., May, R., Hamre, Ø., Åström, J., Gjershaug, J.& Follestad, A.2018. Kartlegging av fugletrekket over Bremanger-landet. Undersøkelser ved det planlagte Bremangerlandet vindkraftverk. NINA Rapport nr 1585. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.2018. Elvemusling og fisk i Fulldøla, Telemark. Kartlegging i forbindelse med Follsjå kraftverk. NINA Rapport nr 1600. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Blumentrath, S., Salberg, A., Cimburova, Z., Bakkestuen, V., Erikstad, L., Nowell, M.& Kermit, M.2018. Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. NINA Rapport nr 1545. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E., Bevanger, K., Dervo, B., Endrestøl, A., Olsen, S.& Pedersen, H.2018. Faggrunnlag for kartlegging av økologiske funksjonsområder for terrestriske arter. NINA Rapport nr 1598. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Stokke, B., Gundersen, V.& Rød-Eriksen, L.2018. Sårbarhetsvurdering av utvalgte ferdselslokaliteter i Folgefonna nasjonalpark - Bondhusdalen, Tokheimslia og Buerbreen. NINA Rapport nr 1588. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ulvund, K., Eide, N., Kleven, O., Landa, A.& Flagstad, Ø.2018. Fjellrev i Norge 2018. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. NINA Rapport nr 1603. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Taugbøl, A.& Dervo, B.2018. Nasjonal overvåking av storsalamander Triturus cristatus – resultater fra Oslofjordområdet i 2018. NINA Rapport nr 1581. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Erikstad, L., Flyen, A., Hanssen, S., Moe, B., Olsen, S.& Veiberg, V.2018. Avslutningsplan for Svea. Kunnskapsstatus for naturmiljø og kulturmiljø. NINA Rapport nr 1578. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bendiksen, E., Jacobsen, R.& Jonsson, B.2018. Kartlegging og verdisetting av naturmangfoldet i forbindelse med områderegulering for Nedre Ekornrud (Oppegård, Akershus). NINA Rapport nr 1577. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Töpper, J., Velle, L.& Vandvik, V.2018. Utvikling av metodikk for økologisk tilstandsvurdering basert på indikatorverdier etter Ellenberg og Grime (revidert utgave). NINA Rapport nr 1529b. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Stokke, B., Evju, M., Gundersen, V.& Rød-Eriksen, L.2018. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Stølsheimen landskapsvernområde. Stier til besøksmål Berdalen-Åsedalen og Sendedalen. NINA Rapport nr 1559. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tovmo, M., Mattisson, J.& Kleven, O.2018. Overvaking av kongeørn i Noreg 2018. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. NINA Rapport nr 1602. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Blumentrath, S., Cimburova, Z.& Rød-Eriksen, L.2018. Using wildlife camera traps to collect in-situ data for remote sensing applications with high temporal resolution. NINA Rapport nr 1584. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Krange, O.& Skogen, K.2018. Nordmenns holdninger til ulv – 2018. NINA Rapport nr 1570. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Halley, D.2018. Census of potentially invasive Rhododendron in West Norway and the implications for management. NINA Rapport nr 1561. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Gjelland, K., Sandlund, O., Andersen, O., Bremset, G., Bækkelie, K., Davidsen, J., Eloranta, A., Pettersen, O., Rønning, L., Rustadbakken, A., Saksgård, L., Saksgård, R.& Sjursen, A.2018. Metodeutvikling: overvåking av fisk i store innsjøer (FIST) i 2016. NINA Rapport nr 1573. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kyrkjeeide, M., Pedersen, B., Magnussen, K., Handberg, Ø., Evju, M., Øien, D., Myklebost, H., Haugen, I., Jackson, C.& Thomassen, J.2018. Tiltak for å ta vare på truet natur. NINA Rapport nr 1554. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Eide, N., Evju, M., Hagen, D., Vistad, O., Stokke, B.& Rød-Eriksen, L.2018. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Ytre Hvaler nasjonalpark. Asmaløy, Kirkøy og Akerøya. NINA Rapport nr 1499. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Taugbøl, A., Dervo, B., Brandsegg, H.& Fossøy, F.2018. Analyser av miljø-DNA for påvisning av soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Østfold. NINA Rapport nr 1564. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Odden, J., Krange, O., Sivertsen, T., Nilsen, E., Figari, H., Frank, J., Linnell, J., Skogen, K., Thorsen, N.& Støen, O.2018. Ulveangrep på hunder i Skandinavia. En tverrfaglig utredning. NINA Rapport nr 1568. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Museth, J., Dervo, B., Braband, Å., Heggenes, J., Karlsson, S.& Kraabøl, M.2018. Storørret i Norge. Definisjon, status, påvirkningsfaktorer og kunnskapsbehov. NINA Rapport nr 1498. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sandlund, O., Saksgård, R.& Næsje, T.2018. Røyebestanden i Femunden. NINA Rapport nr 1575. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.2018. Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2017–2018. NINA Rapport nr 1582. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Moe, B., Christensen-Dalsgaard, S., Follestad, A., Hanssen, S., Systad, G.& Lorentsen, S.2018. Hywind Tampen vindpark. Vurdering av konsekvenser for sjøfugl.. NINA Rapport nr 1521. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergesen, K., Pettersen, K.& Larsen, B.2018. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2017. NINA Rapport nr 1596. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Berntsen, H., Sandlund, O., Ugedal, O., Thorstad, E., Fiske, P., Urdal, K., Skaala, Ø., Fjeldheim, P., Skoglund, H., Larsen, B., Muladal, R.& Uglem, I.2018. Pukkellaks i Norge, 2017. NINA Rapport nr 1571. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Flagstad, Ø., Kleven, O., Spets, M., Eriksen, L., Halvorsen, B., Andersskog, I., Hemphill, E., Johansson, M., Ekblom, R., Ellegren, H.& Brøseth, H.2018. DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2018. NINA Rapport nr 1592. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Elgtvedt, I.& Dervo, B.2018. Kartlegging av amfibier i utvalgte ynglelokaliteter i Oslo kommune. NINA Rapport nr 1574. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hanssen, S., Frivoll, V., Strann, K., Heggås, J., Hagtvedt, M.& Johnsen, T.2018. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2018. NINA Rapport nr 1579. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Erikstad, K., Benjaminsen, S., Reiertsen, T., Ballesteros, M.& Strøm, H.2018. Modellering av svømmetrekket til lomvi (Uria aalge) fra Bjørnøya til norskekysten. Utvikling av ny metodikk for bruk av lysloggere (GLS),dykkeloggere (TDR) og sjøtemperaturer (SST) til kartlegging av svømmetrekket hos alkefugl. NINA Rapport nr 1546. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kyrkjeeide, M., Lyngstad, A., Hamre, Ø.& Jokerud, M.2018. Overvåking av restaureringstiltak i myr Aurstadmåsan, Kaldvassmyra og Hildremsvatnet. NINA Rapport nr 1576. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Åström, S.& Hanssen, O.2018. Habitatforbedrende tiltak på Langøra N, Stjørdal kommune. Effekt på stor elvebreddedderkopp. NINA Rapport nr 1566. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Støen, O., Le Grand, L., Thorsen, N., Sæbø, S., Rauset, G., Arnemo, J., Fuchs, B., Evans, A., Ahlqvist, D.& Boström, R.2018. Jaktforsøk på brunbjørn med hund - antall og hundetypens betydning for bjørnens fysiologi. NINA Rapport nr 1501. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Andersen, O.2018. Storskarven i Innlandet. Rapport fra seminar, 10.-11. oktober 2018. NINA Rapport nr 1562. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, K.2018. Kartlegging av naturmangfold i området Giæverbukta-Langnes, Tromsø kommune i forbindelse med ny tverrforbindelse. Tema fugl. NINA Rapport nr 1565. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tombre, I., Andersen, G.& Gundersen, O.2018. Forebygging av beiteskader forårsaket av hekkende gjess i Vestfold. Fungerer det med gjerder?. NINA Rapport nr 1552. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A.& Berggren, K.2018. Insekter og edderkoppdyr på Bygdøy, Oslo kommune - Supplerende kartlegging og statusoppdatering. NINA Rapport nr 1539. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tovmo, M., Höglund, L.& Mattisson, J.2018. Bestandsovervåking av jerv 2018. Inventering av järv 2018. NINA Rapport nr 3-2018. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E., Halvorsen, R., Storaunet, K.& Sverdrup-Thygeson, A.2018. Kriterier for naturverdi i skog. NINA Rapport nr 1447. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Skarpaas, O., Töpper, J., Nilsen, E.& Åström, J.2018. Dataflyt og modellering av indikatorer for naturindeksen. NINA Rapport nr 1560. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Eide, N., Vistad, O.& Gundersen, V.2018. Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Nærøyfjorden landskapsvernområde er for ferdsel. Landgangslokalitetar ved Nærøyfjorden, den nye Sivlestien langs Stalheimskleivi, og ferdselsruta gjennom Slettedalen. NINA Rapport nr 1436. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tveraa, T., Brøseth, H., Langeland, K., Stien, A., Stien, J.& Tovmo, M.2018. Produksjon og tap i reindriften i Nordland. NINA Rapport nr 1556. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tovmo, M.& Mattisson, J.2018. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2018. NINA Rapport nr 1553. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Evju, M., Eide, N., Gundersen, V.& Rød-Eriksen, L.2018. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Femundsmarka nasjonalpark. Røavassdraget, Grøtådalen og Valdalsfjellet. NINA Rapport nr 1482. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Berntsen, H., Sivertsgård, R., Uglem, I., Pettersen, O., Frank, K., Solberg, I.& Finstad, B.2018. Testing av metodikk for å registrere forekomst av lakselus i oppdrettsanlegg. NINA Rapport nr 1544. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solberg, I., Finstad, B., Berntsen, H., Diserud, O., Frank, K., Helgesen, K., Jeong, J., Kristoffersen, A., Nytrø, A., Revie, C., Sivertsgård, R., Solvang, T., Sunde, L., Thorvaldsen, T., Uglem, I.& Mo, T.2018. Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst. NINA Rapport nr 1541. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Andersen, O., Ørslien, G., Dervo, B., Linløkken, A.& Grønlien, T.2018. Storskarven i nedre deler av Gudbrandsdalslågen -Bestandsstørrelse, diett og jaktuttak 2017. NINA Rapport nr 1542. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S., Qvenild, T., Dokk, J.& Rognerud, S.2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Storinnsjøen, Tynset kommune Mulige effekter etter introduksjon av ørekyte. NINA Rapport nr 1535. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sivertsen, T., Mattisson, J., Blumentrath, S., Rauset, G., Flagstad, Ø.& Odden, J.2018. Utvikling av planleggingsverktøy for en arealdifferensiert jerveforvaltning i Sør-Norge. NINA Rapport nr 1538. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Reiertsen, T., Erikstad, K., Barrett, R., Lorentsen, S.& Holmøy, M.2018. Effektstudie av turisme på sjøfugl. Hvordan påvirker ferdsel hekkende sjøfugl på Hornøya?. NINA Rapport nr 1528. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Berntsen, H., Aronsen, T., Ulvan, E., Østborg, G., Fiske, P.& Næsje, T.2018. Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden og Kvaløya. Kilenotovervåking 2017. NINA Rapport nr 1523. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Karlsson, S., Heggberget, T., Berg, O.& Sundt-Hansen, L.2018. Hybridisiering mellom småblank og anadrom laks i Øvre Namsen. NINA Rapport nr 1543. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Nybø, S., Evju, M., Framstad, E., Lyngstad, A., Pedersen, C., Sickel, H., Sverdrup-Thygeson, A., Töpper, J., Vandvik, V., Velle, L.& Aarrestad, P.2018. Operasjonalisering av fagsystem for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer. Forslag til referanse- og grenseverdier for indikatorer som er klare eller nesten klare til bruk. NINA Rapport nr 1536. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Evju, M., Nybø, S., Framstad, E., Lyngstad, A., Sickel, H., Sverdrup-Thygeson, A., Vandvik, V., Velle, L.& Aarrestad, P.2018. Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk tilstand. NINA Rapport nr 1478. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brandrud, T., Bendiksen, E.& Myklebost, H.2018. Skjøtselsplan for Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa. NINA Rapport nr 1504. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sundt-Hansen, L., Berg, O., Bremset, G., Davidsen, J., Heggberget, T., Hellen, B., Kambestad, M., Karlsson, S., Museth, J., Rønning, L.& Sægrov, H.2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport 2017. NINA Rapport nr 1500. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Selvaag, S., Gundersen, V., Dokk, J., Romtveit, L., Strand, O.& Holter, T.2018. Brukerundersøkelse i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2017. NINA Rapport nr 1530. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Rolandsen, C., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S., Mysterud, A., Viljugrein, H., Solberg, E., Ytrehus, B., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Næss, C., Haavardstun, T., Veiberg, V., Heim, M.& Rudningen, K.2018. Kartlegging av skrantesjuke (CWD) i 2016 og 2017. NINA Rapport nr 1522. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Berg, M., Bremset, G., Jensås, J., Karlsson, S.& Kvingedal, E.2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra i 2016 og 2017. NINA Rapport nr 1512. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Bremset, G., Kvingedal, E., Jensås, J., Karlsson, S.& Østborg, G.2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Surna i 2016 og 2017. NINA Rapport nr 1511. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brandrud, T., Bendiksen, E.& Dima, B.2018. Kartlegging av kalklindeskogsopper i Oslo og Akershus, Buskerud og Telemark i 2017. NINA Rapport nr 1525. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Gjelland, K., Falkegård, M., Foldvik, A.& Berg, M.2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Skjoma 2013-2018.Sluttrapport. NINA Rapport nr 1524. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solem, Ø., Forseth, T., Bergan, M., Gabrielsen, S., Jensås, J., Skår, B.& Ulvan, E.2018. Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2017. NINA Rapport nr 1468. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hofgaard, A.& Myklebost, H.2018. Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Leirpullan, Dovrefjell i Trøndelag. Endringer fra 2007 til 2017. NINA Rapport nr 1510. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Saksgård, L., Næsje, T.& Thorstad, E.2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2017. NINA Rapport nr 1515. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Landa, A., Ulvund, K., Eide, N., Meås, R., Andersen, R., Rød-Eriksen, L., Thierry, A., Miller, A.& Flagstad, Ø.2018. Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2017. NINA Rapport nr 1527. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T.2018. Fangstutbytet og bestandstilhøva hjå auren i Tesse-magasinet i Jotunheimen i åra 1979-2017. NINA Rapport nr 1407. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Andersen, G.& Tombre, I.2018. Gjess i Vestfold. En oversikt over utbredelse, antall og preferanser i sentrale områder. NINA Rapport nr 1402. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, I., Sægrov, H.& Karlsson, S.2018. Genetiske undersøkelser av villaksen i Samnangervassdraget. NINA Rapport nr 1520. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Karlsson, S., Hindar, K., Eriksen, L., Saksgård, R.& Solem, Ø.2018. Genetisk kartlegging av sjøørretbestanden i Drivavassdraget. NINA Rapport nr 1463. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brandrud, T.& Bendiksen, E.2018. Faggrunnlag for kalkbarskog. NINA Rapport nr 1513. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Selvaag, S.& Aas, Ø.2018. Sammenstilling av eksisterende kunnskap om befolkningens holdninger til verneområder i Norge. NINA Rapport nr 1518. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jensen, T., Bongard, T., Halvorsen, G., Hesthagen, T., Hindar, A., Saksgård, R., Schneider, S., Skancke, L., Skjelbred, B.& Velle, G.2018. Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget–resultater 2017. NINA Rapport nr 1516. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solberg, E., Rolandsen, C.& Heim, M.2018. Merkeprosjekt elg i Valdres og Hallingdal elgregion (ValHal) og øvre Hallingdal. Sluttrapport. NINA Rapport nr 1395. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bremset, G., Holthe, E., Museth, J., Jensås, J., Sollien, V.& Ulvan, E.2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2017. NINA Rapport nr 1508. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Evju, M., Stokke, B., Gundersen, V.& Rød-Eriksen, L.2018. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Sølen landskapsvernområde. Stier fra innfallsportene Gravåsen, Sølenstua og Mefurua. NINA Rapport nr 1505. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hindar, K., Diserud, O., Fiske, P., Karlsson, S., Bolstad, G., Foldvik, A., Wennevik, V., Bremset, G.& Rosten, C.2018. Evaluering av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder: Rømt oppdrettslaks, genetisk innkrysning og bestandsstatus. NINA Rapport nr 1461. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dervo, B., Aas, Ø., Andersen, O., Myrvold, K.& Fiske, P.2018. Forvaltningspraksis i nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. En analyse om beskyttelsesordningen har medført endret forvaltningspraksis. NINA Rapport nr 1394. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T.2018. Fangstutbytet og bestandstilhøva hjå auren i Aursjoen-magasinet i Skjåk kommune i søraustlege delen av Reinheimen i åra 1980-2017. NINA Rapport nr 1446. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Systad, G., Bjørgesæter, A., Brude, O.& Skeie, G.2018. Standardisering og tilrettelegging av sjøfugldata til bruk i konsekvens- og miljørisikoberegninger. NINA Rapport nr 1509. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tovmo, M., Odden, J., Brøseth, H.& Nilsen, E.2018. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2018. NINA Rapport nr 1519. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sandvik, H., Evju, M., van der Meeren, G., Arneberg, P., Brandrud, T., Gjershaug, J., Hesthagen, T., Järnegren, J., Moy, F., Naustvoll, L., Nordén, J., Rusch, G., Sandlund, O.& Ødegaard, F.2018. Egenskapsbank for arter. Anbefalinger til innhold og struktur for en egenskapsliste. NINA Rapport nr 1514. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Åström, S., Åström, J., Bøhn, K., Gjershaug, J., Staverløkk, A.& Ødegaard, F.2018. Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2017. NINA Rapport nr 1480. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Stokke, B., Vistad, O., Rød-Eriksen, L.& Gundersen, V.2018. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Junkerdal nasjonalpark. Turruter til Solvågtind, Skaitidalen og Balvatnet. NINA Rapport nr 1475. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Selvaag, S.& Wold, L.2018. Brukerundersøkelse i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Sommeren 2017. NINA Rapport nr 1506. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T.& Walseng, B.2018. Vannkvalitet, krepsdyr og fisk i tre reguleringsmagasiner i Mandalsvassdraget høsten 2017. NINA Rapport nr 1485. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Wold, L.& Selvaag, S.2018. Brukerundersøkelse i Lierne nasjonalpark. Sommeren 2017. NINA Rapport nr 1507. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hindar, K., Mo, T., Eken, M., Hagen, A., Hytterød, S., Sandodden, R., Vøllestad, L.& Aamodt, K.2018. Kan Gyrodactylus salaris utryddes fra Drammensregionen? Sluttrapport fra arbeidsgruppen for Drammensregionen. NINA Rapport nr 1456. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Blaalid, R.& Jokerud, M.2018. Epifyttregisterering av rødlistede lav og moser i Stavanger. NINA Rapport nr 1503. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Stokke, B., Vistad, O.& Rød-Eriksen, L.2018. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i verneområder i Vega kommune. Lånan fuglefredningsområde, Holandsosen og Kjellerhaugvatnet naturreservater. NINA Rapport nr 1487. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Holthe, E., Bremset, G., Berg, M.& Jensås, J.2018. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2017. NINA Rapport nr 1484. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Evju, M., Eide, N., Vistad, O.& Rød-Eriksen, L.2018. Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Austerdalen, Langedalen og Krundalen-Tuftebreen. NINA Rapport nr 1409. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Skogen, K.& Krange, O.2018. Ulv og friluftsliv i Østmarka. NINA Rapport nr 1502. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solem, Ø., Bergan, M., Turtum, M., Krogdahl, R.& Ulvan, E.2018. Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Orkla. Årsrapport 2017. NINA Rapport nr 1458. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Selvaag, S.& Wold, L.2018. Brukerundersøkelse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Revidert utgave. NINA Rapport nr 1472. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E., Bryn, A., Dramstad, W.& Sverdrup-Thygeson, A.2018. Grønn infrastruktur. Landskapsøkologiske sammenhenger for å ta vare på naturmangfoldet. NINA Rapport nr 1410. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bremset, G., Jensås, J., Berg, M., Havn, T.& Bækkelie, K.2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2017. NINA Rapport nr 1437. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.& Aanes, K.2018. Biologisk overvåking av Gaula ved Støren og Enganbekken i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2017. NINA Rapport nr 1495. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Odden, J., Mattisson, J., Linnell, J., Langeland, K., Stien, A.& Tveraa, T.2018. Rovdyr og rein i Midt-Norge. Sluttrapport. NINA Rapport nr 1380. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Vistad, O., Selvaag, S.& Wold, L.2018. Bruken og brukarane av Jostedalsbreen nasjonalpark 2017. Kasse- og etterundersøking. Revidert utgåve. NINA Rapport nr 1490. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kaczensky, P., Linnell, J., Zuther, S., Salemgareyev, A.& Doldi, R.2018. Reintroduction of kulan into the central steppe of Kazakhstan: Field Report for 2017. NINA Rapport nr 1459. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Svenning, M.& Ozerov, M.2018. Atlantisk laks i Adventfjorden, Svalbard. Hvor kommer den egentlig fra? Sluttrapport for Svalbards miljøvernfond (2011-2016). NINA Rapport nr 1496. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Selvaag, S.& Wold, L.2018. Brukerundersøkelse i Junkerdal nasjonalpark. Revidert utgave. NINA Rapport nr 1471. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Walseng, B.& Mjelde, M.2018. To grytehullsjøer på Hensmoen, Buskerud fylke Ferskvannsbiologisk dokumentasjon av Storetjern og Lilletjern. NINA Rapport nr 1448. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.2018. Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune - Undersøkelser i 2017. NINA Rapport nr 1488. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Mo, T., Museth, J., Bremset, G.& Finstad, B.2018. Har laksunger opphold i Drammensfjorden og i områder utenfor elvemunningene?. NINA Rapport nr 1450. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Blaalid, R., Often, A., Magnussen, K., Olsen, S.& Westergaard, K.2018. Fremmede skadelige karplanter – Bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende tiltak. NINA Rapport nr 1432. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Flagstad, Ø., Kleven, O., Spets, M., Eriksen, L., Halvorsen, B., Andersskog, I., Hemphill, E., Johansson, M., Ekblom, R., Ellegren, H.& Brøseth, H.2018. DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2016 og 2017. NINA Rapport nr 1483. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Mattisson, J., Jacobsen, K.& Kjørstad, M.2018. Kungsörn, havsörn och tamren. En kunskapssammanställning. NINA Rapport nr 1368. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solem, Ø., Bergan, M., Bremset, G., Jensås, J., Borgos, T., Nielsen, L.& Rognes, T.2018. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2017. NINA Rapport nr 1414. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Olsen, S., Åström, J., Hendrichsen, D., Bjerke, J., Blaalid, R., Töpper, J.& Bakkestuen, V.2018. Fremmede karplanter i Norge: modellering av introduksjonsområder og nåværende utbredelse. NINA Rapport nr 1393. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Fløystad, I., Brøseth, H., Bakke, B., Eiken, H.& Hagen, S.2018. Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2017. NINA Rapport nr 1494. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Moe, B., Hanssen, S., Gabrielsen, G.& Loonen, M.2018. Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Årsrapport for 2017. NINA Rapport nr 1465. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Museth, J.& Johnsen, S.2018. Forsvarets anlegg for oversetting av kjøretøy over vassdrag (OVAS) i Søndre Rena. Resultater fra overvåking av effekter på fiskebestanden, 2008-2017. NINA Rapport nr 1469. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Wold, L., Gundersen, V., Evju, M.& Rød-Eriksen, L.2018. Brukerundersøkelse og sårbarhetsvurdering i Jutulhogget naturreservat. NINA Rapport nr 1481. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.2018. Vannøkologiske resipientundersøkelser i Trongdøla i Nord-Trøndelag. Ungfiskregistreringer og økologisk tilstandsklassifisiering ved bruk av bunndyr som kvalitetselement. NINA Rapport nr 1441. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bjerke, J.2018. Kvalitetsheving og rekartlegging av skoglokaliteter i Tromsø kommune, Troms. NINA Rapport nr 1430. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dervo, B.2018. Forvaltning av storsalamander i Norge. Evaluering av forvaltningstiltak i perioden 2007 til 2016. NINA Rapport nr 1473. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Taugbøl, A., Dervo, B., Sivertsgård, R., Brandsegg, H.& Fossøy, F.2018. Bruk av miljø-DNA til overvåkning av små- og storsalamander. NINA Rapport nr 1476. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Karlsson, S., Florø-Larsen, B., Sollien, V., Eriksen, L., Andersskog, I., Brandsegg, H., Halvorsen, B.& Hemphill, E.2018. Stamlakskontroll 2017. NINA Rapport nr 1486. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Selvaag, S.& Wold, L.2018. Brukerundersøkelse Rago nasjonalpark. Revidert utgave. NINA Rapport nr 1470. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Odden, J., Rauset, G., Thorsen, N., Støen, O., Berget, D., Lien, O., Frank, J.& Linnell, J.2018. Studier av atferd hos ulv ved hjelp av viltkamera og nærhetsteknologi – en pilotstudie. NINA Rapport nr 1464. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hanssen, S., Frivoll, V., Strann, K., Heggås, J.& Hagtvedt, M.2018. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2017. NINA Rapport nr 1479. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solem, Ø., Aalbu, F.& Mo, T.2018. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2017. NINA Rapport nr 1417. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2017. Ungfisktelling og problemkartlegging knyttet til fiskeforsterkende tiltak og sjøørret. NINA Rapport nr 1392. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Eriksen, L., Grande, J., Moa, P., Rohde, T.& Nilsen, E.2018. Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskapning: Oppsummering av workshop og dybdeintervjuer. NINA Rapport nr 1375. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Stokke, B., Vistad, O.& Eide, N.2018. Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Geiranger-Herdalen landskapsvernområde er for ferdsel. Stien Herdalsvatnet-Kallskaret, og stien Geirangerfjorden-Skageflå-Homlung. NINA Rapport nr 1406. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Havn, T., Solem, Ø., Kraabøl, M., Ulvan, E., Holthe, E., Puffer, M., Thorstad, E.& Økland, F.2018. Vandring hos sjøørret i Driva etter etablering av fiskesperre. NINA Rapport nr 1416. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Havn, T., Økland, F., Heermann, L., Thorstad, E., Teichert, M., Sæther, S., Tambets, M.& Borcherding, J.2018. Downstream migration of Atlantic salmon smolts at Unkelmühle power station and Buisdorf dam in 2016. NINA Rapport nr 1412. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solem, Ø., Ulvan, E., Holthe, E., Bremset, G., Havn, T., Kleven, R., Kvitvang, H., Nielsen, L., Nøstum, B., Pettersen, O.& Sollien, V.2018. Gytefisktellinger i Børsaelva, Snilldalselva og Vigda. Årsrapport 2017. NINA Rapport nr 1415. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bremset, G., Ulvan, E.& Bergan, M.2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Fættenelva. Gytefisktellinger i 2015 og ungfiskundersøkelser i 2016. NINA Rapport nr 1361. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Magerøy, J.& Larsen, B.2018. Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder. Status, trusler og tiltak. NINA Rapport nr 1424. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Pedersen, B., Bjerke, J., Pedersen, H., Brandrud, T., Gjershaug, J., Hanssen, O., Lyngstad, A.& Øien, D.2018. Naturindeks for Norge – fjell og våtmark. Evaluering av eksisterende indikatorsett, dets datagrunnlag og behovet for ytterligere tilfang av datakilder. NINA Rapport nr 1462. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.& Magerøy, J.2018. Elvemusling og fisk i Elstadelva, Nord-Trøndelag. Kartlegging i forbindelse med Knutfoss kraftverk. NINA Rapport nr 1451. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Forsgren, E.& Florin, A.2018. Svartmunnet kutling – en invaderende fremmed fiskeart på vei mot Norge. NINA Rapport nr 1454. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Magerøy, J.2018. Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Ereviksbekken. Tiltaksanalyse og søk etter elvemusling i øvre del av bekken. NINA Rapport nr 1452. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Skoglund, S., Ulvan, E., Næsje, T., Østborg, G.& Saksgård, L.2018. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2017. NINA Rapport nr 1429. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Vistad, O., Gundersen, V., Wold, L., Skår, M., Rybråten, S.& Dokk, J.2018. Effekter av å skilte og merke en eksisterende turrute. En undersøkelse av Turskilt-prosjekter i Vestby og i Brumunddal. NINA Rapport nr 1440. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hanssen, F., May, R., van Dijk, J., Stokke, B.& Stefano, M.2018. Spatial Multi-Criteria Decision Analysis (SMCDA) toolbox for Consensus-based Siting of Powerlines and Wind-power plants (ConSite). NINA Rapport nr 1455. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Halley, D.2018. Stable isotope values of carbon and nitrogen in Norwegian brown bear, wolf, lynx and wolverine tissue and their significance for understanding diets. NINA Rapport nr 1341. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Westergaard, K., Endrestøl, A., Often, A., Hanssen, O., Åström, J., Fossøy, F.& Kyrkjeeide, M.2018. Fremmede arter: import av planteprodukter. Overvåking og metodeutvikling 2017. NINA Rapport nr 1397. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Thorstad, E.& Finstad, B.2018. Impacts of salmon lice emanating from salmon farms on wild Atlantic salmon and sea trout. NINA Rapport nr 1449. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2017

Bendiksen, E.2017. Undersøkelse av flora og vegetasjon i Sundveien 13, Fagerli, Malmøya, Oslo. NINA Rapport nr 1384. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Robertsen, G., Aronsen, T., Sundt-Hansen, L., Reid, D., Karlsson, S., Kvingedal, E., Ugedal, O.& Hindar, K.2017. Villaksyngel i konkurranse med avkom fra rømt oppdrettslaks. Vekst og overlevelse ved ulik næringstilgang. NINA Rapport nr 1438. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Erikstad, L.& Bakkestuen, V.2017. Lidar som hjelpemiddel for å identifisere naturtyper.. NINA Rapport nr 1346. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Horvath, P., Barton, D., Hauglin, E.& Ellefsen, H.2017. Blue-Green Factor (BGF) mapping in QGIS. User Guide and Documentation. NINA Rapport nr 1445. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Olstad, K.& Dokk, J.2017. Fiskeundersøkelse i Oppstadåa, Sør Odal kommune, 2017. NINA Rapport nr 1439. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.& Aanes, K.2017. Resipientundersøkelser i Vikelva i Saltdal kommune 2015-2017 - Vannkjemisk overvåking og bruk av bunndyr og ungfisk av ørret som kvalitetselementer for miljøtilstand. NINA Rapport nr 1425. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A., Hanssen, O.& Flåten, M.2017. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2016. NINA Rapport nr 1336. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Lauwers, L., Barton, D., Blumentrath, S., Often, A.& Nowell, M.2017. Accounting for urban trees. Updating the VAT03 compensation value model. NINA Rapport nr 1453. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, K., Solheim, R., Øien, I., Aarvak, T.& Kleven, O.2017. Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2016. NINA Rapport nr 1317. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S., Strand, D.& Vrålstad, T.2017. Nasjonal overvåking av edelkreps. Presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus. NINA Rapport nr 1284. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kjørstad, M., Bøthun, S., Gundersen, V., Holand, Ø., Madslien, K., Mysterud, A., Nerhoel, I., Punsvik, T., Røed, K., Strand, O., Tveraa, T., Tømmervik, H., Ytrehus, B.& Veiberg, V.2017. Miljøkvalitetsnorm for villrein. Forslag fra en ekspertgruppe. NINA Rapport nr 1400. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Thomassen, J., Dahle, S., Hagen, D., Hendrichsen, D., Husa, V., Miller, A., Moe, B., Ravolainen, V., Renaud, P.& Westergaard, K.2017. Fremmede arter i Arktis- med fokus på Svalbard og Jan Mayen. NINA Rapport nr 1413. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Follestad, A., Moe, B.& Thomassen, J.2017. Sammenstilling av eksisterende kunnskap om påvirkningsfaktorer og effekter på ærfugl og ærfugldrift i Vegaøyan verdensarvområde. NINA Rapport nr 1405. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.2017. Elvemusling og fisk i Vollaelva og Indrelva, Lurøy kommune. NINA Rapport nr 1443. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D.& Wold, L.2017. Sårbarhetsvurdering av vegetasjon langs utvalgte stier i Fulufjellet nasjonalpark. NINA Rapport nr 1431. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Evju, M., Blom, H., Brandrud, T., Bär, A., Lyngstad, A., Øien, D.& Aarrestad, P.2017. Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Revidert forslag til vurdering av lokalitetskvalitet. NINA Rapport nr 1428. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Schartau, A., Solheim, A., Bongard, T., Bækkelie, K., Dahl-Hansen, G., Dokk, J., Edvardsen, H., Gjelland, K., Hobæk, A., Jensen, T., Jonsson, B., Mjelde, M., Molversmyr, Å., Persson, J., Saksgård, R., Sandlund, O., Skjelbred, B.& Walseng, B.2017. ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer 2016. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften. NINA Rapport nr 1369. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Mo, T., Bremset, G.& Museth, J.2017. Kan sik være smittebærer for Gyrodactylus salaris i Drammensregionen?. NINA Rapport nr 1444. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Eide, N., Ulvund, K., Kleven, O., Landa, A.& Flagstad, Ø.2017. Fjellrev i Norge 2017. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. NINA Rapport nr 1433. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dervo, B., Bærum, K.& Diserud, O.2017. Bruk av overvåkingsdata til beregning av bestandsutvikling hos storsalamander Triturus cristatus og småsalamander Lissotriton vulgaris i Norge. NINA Rapport nr 1408. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Andersen, O., Erikstad, L.& Bakkestuen, V.2017. Sumvirkninger ved bygging av vannkraft i Nordland - En analyse av virkninger på reindrift, friluftsliv, landskap og berørte naturtyper. NINA Rapport nr 1404. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tovmo, M., Mattisson, J., Kleven, O.& Brøseth, H.2017. Overvaking av kongeørn i Noreg 2017. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. NINA Rapport nr 1442. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jordhøy, P.& Often, A.2017. Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Nysetra, Tandsetra, Sjong og Kvita i Lesja kommune 2017. NINA Rapport nr 1396. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Magerøy, J.2017. Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Agder. Redoksmålinger i Hammerbekken, Lilleelv, Storelva, Straibekken og Vassbotnbekken. NINA Rapport nr 1419. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bongard, T., Munkeby, T.& Johansen, K.2017. Undersøkelser av fisk og bunndyr i Leksvik 2017. NINA Rapport nr 1426. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kyrkjeeide, M., Often, A., Myklebost, H., Olsen, S., Hagelin, J., Ruano, M., Frivoll, V.& Stefano, M.2017. Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær. Nord-Norge. NINA Rapport nr 1427. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.2017. Elvemusling i Sogna, Buskerud. Etterundersøkelser i forbindelse med utbygging av Rv 7 på strekningen Ramsrud - Kjeldsbergsvingene. NINA Rapport nr 1423. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Selvaag, S.2017. Brukerundersøkelse ved Kjerag sommer/høst 2017. Innspill til besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR). NINA Rapport nr 1411. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S.& Dokk, J.2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Hyllsjøene i Engerdal kommune. NINA Rapport nr 1378. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kvingedal, E., Bremset, G., Sundt-Hansen, L., Ugedal, O.& Forseth, T.2017. Guolasjohka kraftverk i Kåfjordelva. Vurdering av bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk og forventet effekt av ulike fysiske og hydrologiske tiltak. NINA Rapport nr 1338. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Myklebost, H., Jokerud, M., Bendiksen, E., Blaalid, R., Brandrud, T., Eilertsen, L., Töpper, J., Øien, D.& Aarrestad, P.2017. Evaluering av kartleggings- og verdisettingsmetodikk for naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse – NNF. Resultater fra verdikartlegging i 2017. NINA Rapport nr 1421. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Magerøy, J.2017. Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Oslo og Akershus. Redoksmålinger i Askerelva, Movassbekken, Raudsjøbekken og Sognsvannsbekken. NINA Rapport nr 1418. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Aronsen, T., Karlsson, S., Ugedal, O., Diserud, O., Ulvan, E., Saksgård, L.& Næsje, T.2017. Undersøkelser av genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaksbestanden i Altaelva. NINA Rapport nr 1385. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Taugbøl, A., Dervo, B., Bærum, K., Brandsegg, H., Sivertsgård, R., Ytrehus, B., Miller, A.& Fossøy, F.2017. Første påvisning av den patogene soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Norge. Bruk av miljø-DNA for påvisning av fremmede arter. NINA Rapport nr 1399. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Stokke, S.2017. Hjortevilt på Nyhamna. Estimering av bestanden våren 2017 og mulige bestandsregulerende tiltak. NINA Rapport nr 77. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Økland, F., Teichert, M., Havn, T., Thorstad, E., Heermann, L., Sæther, S., Tambets, M.& Borcherding, J.2017. Downstream migration of European eel at three German hydropower stations. NINA Rapport nr 1355. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Karlsson, S., Spets, M., Eriksen, L.& Ólafsdóttir, G.2017. The genetic background of Stofnfiskur breed-ing lines of farmed Atlantic salmon. NINA Rapport nr 1401. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Aarrestad, P., Bakkestuen, V., Stabbetorp, O.& Töpper, J.2017. Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer fra 2008 til 2016. NINA Rapport nr 1348. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tovmo, M., Mattisson, J.& Brøseth, H.2017. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2017. NINA Rapport nr 1391. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tombre, I., Bjerke, J., Brattland, C., Eythórsson, E., Fredriksen, F., Gundersen, O., Holmgaard, S., Olsen, A.& Reinsborg, T.2017. Gjess i Nord-Trøndelag. Status september 2017. NINA Rapport nr 1390. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Gjelland, K., Falkegård, M., Foldvik, A.& Berg, M.2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Skjoma. Framdriftsrapport 2017. NINA Rapport nr 1389. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solberg, E., Strand, O., Veiberg, V., Andersen, R., Heim, M., Rolandsen, C., Solem, M., Holmstrøm, F., Jordhøy, P., Nilsen, E., Granhus, A.& Eriksen, R.2017. Hjortevilt 1991–2016. Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. NINA Rapport nr 1388. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E.2017. Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. NINA Rapport nr 1376. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ruud, A.& Aas, Ø.2017. Vannforvaltningsplaner i Norge – opp som en løve, ned som en skinn-fell? En dokumentanalyse av prosessen i regulerte vassdrag med vannkraftproduksjon etter regjeringens godkjenninger i 2016. NINA Rapport nr 1351. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Museth, J., Johnsen, S., Eloranta, A., Sandlund, O., Linløkken, A.& Bærum, K.2017. Fiskesamfunnet i Storsjøen i 2016. Effekten av reguleringsinngrep, fiske og introdusert krøkle. NINA Rapport nr 1374. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Karlsson, S., Diserud, O., Sægrov, H.& Ugedal, O.2017. Innkrysning av rømt oppdrettslaks i Sognefjorden. NINA Rapport nr 1387. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Museth, J., Braband, Å.& Taugbøl, A.2017. Økologisk tilstandsklassifisering og kartlegging av fiskesamfunnet i tre vannforekomster i Glomma mellom Bingsfoss og Sarpsfossen i 2016. NINA Rapport nr 1347. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Krange, O., Skogen, K.& Helland, H.2017. Nordmenns holdninger til store rovdyr. Endringer fra 2010 til 2017. NINA Rapport nr 1386. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Selvaag, S., Wold, L.& Vistad, O.2017. Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde sommeren 2016. NINA Rapport nr 1377. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Berntsen, H., Ulvan, E., Aronsen, T., Skorstad, L., Østborg, G.& Næsje, T.2017. Overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden. Kilenotovervåking 2016. NINA Rapport nr 1381. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Veiberg, V., Danielsen, P., Loe, L., Stien, A., Peeters, B., Hansen, B., Irvine, R., Ropstad, E., Albon, S., Tveraa, T.& Varpe, Ø.2017. Klimaeffektar på svalbardreinens kalvingstidspunkt. NINA Rapport nr 1311. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.& Aanes, K.2017. Resipientovervåking av Ranaelva - Undersøkelser av bunndyr, vannkvalitet og ungfisktellinger i i 2012 og 2016 i forbindelse med utslipp fra Rana Gruber AS. NINA Rapport nr 1318. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.& Aanes, K.2017. Tiltaksplan for Segeråga i Rødøy og Meløy kommuner, Nordland. Forslag til rehabilitering og avbøtende tiltak etter nydyrking, samt habitat- og fiskefor-sterkingstiltak for sjøørret og laks i vassdraget. NINA Rapport nr 1358. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sundt-Hansen, L., Berg, O., Bremset, G., Davidsen, J., Heggberget, T., Hellen, B., Kambestad, M., Museth, J., Rønning, L.& Sægrov, H.2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport for 2016. NINA Rapport nr 1298. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T., Walseng, B.& Karlsen, L.2017. Enningdalsvassdraget, en ferskvannsbiologisk dokumentasjon. Del 2 - Fisk. NINA Rapport nr 1235. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Walseng, B.& Karlsen, L.2017. Undersøkelse av dyreplankton og fisk i et utvalg vann i Østfold etter avsluttet kalking. NINA Rapport nr 1372. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hanssen, S., Bårdsen, B.& Systad, G.2017. Vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Underlag til konsekvensutredningen for Johan Castberg. NINA Rapport nr 1364. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.& Nøst, T.2017. Tapt areal og produksjonsevne for sjøørretbekker i Trondheim kommune. NINA Rapport nr 1354. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Vistad, O., Selvaag, S.& Wold, L.2017. Bruken og brukarane av Breheimen 2016. Kasse- og etterundersøking. NINA Rapport nr 1349. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bremset, G., Holthe, E., Berg, M., Museth, J., Skei, B., Jensås, J., Ulvan, E.& Lo, H.2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2016. NINA Rapport nr 1367. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Bongard, T., Jensås, J.& Østborg, G.2017. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2016. NINA Rapport nr 1365. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Wold, L., Selvaag, S.& Vistad, O.2017. Brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvern-områder sommeren 2016. NINA Rapport nr 1360. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Thomassen, J., Mossing, A.& Romtveit, L.2017. Lufsjåtangen og villrein. Rapport fra et dialogseminar om villreinens bruk av Lufsjåtangen på Hardangervidda. NINA Rapport nr 1362. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Strand, O., Colman, J., Eftestøl, S., Sandström, P., Skarin, A.& Thomassen, J.2017. Vindkraft og reinsdyr. - En kunnskapssyntese. NINA Rapport nr 1305. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.& Solem, Ø.2017. Problemkartlegging og overvåking av små sidevassdrag til Gaula. Årsrapport 2016. NINA Rapport nr 1363. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Landa, A., Ulvund, K., Eide, N., Meås, R., Andersen, R., Rød-Eriksen, L., Thierry, A.& Flagstad, Ø.2017. Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2016. NINA Rapport nr 1379. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bremset, G., Jensen, A., Jensås, J., Berg, M.& Havn, T.2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2016. NINA Rapport nr 1294. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.& Aanes, K.2017. Biologisk overvåking av Gaula ved Støren i 2016 i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2016. NINA Rapport nr 1373. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Holthe, E., Bremset, G., Jensen, A., Berg, M.& Jensås, J.2017. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2016. NINA Rapport nr 1292. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S.& Vrålstad, T.2017. Edelkreps (Astacus astacus). Naturfaglig utredning og forslag til samordning av overvåkingsprogrammene for edelkreps og krepsepest. NINA Rapport nr 1339. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Selvaag, S., Gundersen, V., Danielsen, G.& Wold, L.2017. Brukerundersøkelse Ånderdalen nasjonalpark sommeren 2016. NINA Rapport nr 1371. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Åström, S., Åström, J., Bøhn, K., Gjershaug, J., Staverløkk, A.& Ødegaard, F.2017. Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2016. NINA Rapport nr 1328. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kaczensky, P., Doldin, R., Enke, D., Linnell, J., Lukanovsky, O., Salemgareyev, A., Sidorova, T., Sklyarenko, S., Kisebaev, T., Walzer, C., Ward, S.& Zuther, S.2017. Feasibility study for kulan (Equus hemionus kulan) reintroduction into the central steppe of Kazakhstan. NINA Rapport nr 1366. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solberg, E., Veiberg, V., Rolandsen, C.& Nilsen, E.2017. Sett elg- og sett hjort-rapportering. Bør vi endre registreringsinstruksen?. NINA Rapport nr 1327. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Moe, B., Hanssen, S., Gabrielsen, G.& Loonen, M.2017. Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Årsrapport for 2016. NINA Rapport nr 1323. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.2017. Elvemusling og ørret i Drakstelva, Selbu. Kartlegging (basisundersøkelse) i forbindelse med innføring av minstevannføringsslipp til Drakstelva. NINA Rapport nr 1356. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bruteig, I., Endrestøl, A., Westergaard, K., Hanssen, O., Often, A., Åström, J., Fossøy, F., Dahle, S., Staverløkk, A., Stabbetorp, O.& Ødegaard, F.2017. Fremmede arter ved planteimport. Kartlegging og overvåking 2014–2016. NINA Rapport nr 1329. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.2017. Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999-2015. NINA Rapport nr 1350. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jordhøy, P., Ruud, H.& Lie, T.2017. Villreinen i Rondane sørområde - Fampen. Status og arealbruk. NINA Rapport nr 1300. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hofgaard, A.& Myklebost, H.2017. Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark. Endringer fra 2006 til 2016. NINA Rapport nr 1353. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tovmo, M., Odden, J., Brøseth, H.& Nilsen, E.2017. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2017. NINA Rapport nr 1370. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E., Blindheim, T., Granhus, A., Nowell, M.& Sverdrup-Thygeson, A.2017. Evaluering av norsk skogvern i 2016. Dekning av mål for skogvernet og behov for supplerende vern. NINA Rapport nr 1352. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.2017. Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune - Undersøkelser i 2016. NINA Rapport nr 1359. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solem, Ø., Bremset, G., Aronsen, T., Kraabøl, M., Olstad, K.& Aalbu, F.2017. Fiskeundersøkelser i Drivavassdraget. Sammenstilling av resultater fra perioden 1977-2015. NINA Rapport nr 1237. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Wold, L.& Selvaag, S.2017. Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde sommeren 2016. NINA Rapport nr 1322. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Forseth, T., Berg, M.& Foldvik, A.2017. Effekter på laks av ulike minstevannslipp i Aura. NINA Rapport nr 1324. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Evju, M., Blom, H., Brandrud, T., Bär, A., Johansen, L., Lyngstad, A., Øien, D.& Aarrestad, P.2017. Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Forslag til metodikk. NINA Rapport nr 1357. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A.& Bengtson, R.2017. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2015–2016. NINA Rapport nr 1342. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Wold, L.& Selvaag, S.2017. Brukerundersøkelse i Fulufjellet nasjonalpark sommeren 2016. NINA Rapport nr 1333. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O., Wold, L., Rybråten, S., Dokk, J., Vistad, O.& Selvaag, S.2017. Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde. NINA Rapport nr 1331. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Skår, M., Kraabøl, M., Øian, H., Andersen, O.& Stange, E.2017. Mesnaelva i Lillehammer. Brukerinteresser og økologi i et bynært, regulert vassdrag. NINA Rapport nr 1309. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Aarnes, S., Brøseth, H., Bakke, B., Fløystad, I., Eiken, H.& Hagen, S.2017. Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2016 (revidert utgave). NINA Rapport nr 1340. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Fossøy, F., Dahle, S., Eriksen, L., Spets, M., Karlsson, S.& Hesthagen, T.2017. Bruk av miljø-DNA for overvåking av fremmede fiskearter – utvikling av artsspesifikke markører for gjedde, mort og ørekyt. NINA Rapport nr 1299. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Diserud, O., Hindar, K., Karlsson, S., Glover, K.& Skaala, Ø.2017. Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – status 2017. NINA Rapport nr 1337. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergesen, K., Pettersen, K., Larsen, B.& Johnsen, S.2017. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2016. NINA Rapport nr 1335. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.& Aanes, K.2017. Vannøkologiske undersøkelser i små vassdrag i Vannområde Orkla. Resultater fra undersøkelser av vannkvalitet og bunndyr høsten 2016. NINA Rapport nr 1343. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.& Aanes, K.2017. Segeråga, Rødøy og Meløy kommune - Fiskebiologiske undersøkelser i 2016. NINA Rapport nr 1332. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Erikstad, L.& Kaur, M.2017. Kartlegging av naturtyper i by basert på eksisterende data, høydemodeller og ortofoto. NINA Rapport nr 62. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sandlund, O., Brabrand, Å., Davidsen, J., Gjelland, K., Heggberget, T., Knudsen, R., Pettersen, O., Saksgård, L., Sjursen, A.& Aas, P.2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Limingen, Nord-Trøndelag, 2016. NINA Rapport nr 1334. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solem, Ø., Bergan, M., Bækkelie, K., Jensås, J., Bongard, T., Berntsen, H., Havn, T., Borgos, T., Nielsen, L.& Rognes, T.2017. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2016. NINA Rapport nr 1316. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Rolandsen, C., Langeland, K., Tømmervik, H., Hesjedal, A., Kjørstad, M., Van Moorter, B., Danielsen, I., Tveraa, T.& Solberg, E.2017. Tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen. Utfordringer og tiltak i Nord-Trøndelag og Nordland. NINA Rapport nr 1326. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Karlsson, S., Florø-Larsen, B., Balstad, T., Eriksen, L.& Spets, M.2017. Stamlakskontroll 2016. NINA Rapport nr 1330. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M., Kyrkjeeide, M., Myklebost, H., Gjershaug, J.& Solem, Ø.2017. Undersøkelser av biologisk mangfold i Hofstadelva, Stjørdal, etter erosjonssikring og restaurering -Resultater og vurderinger fra feltsesongen 2016. NINA Rapport nr 1320. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bremset, G., Urke, H., Solem, Ø., Kjøsnes, A., Kristensen, T.& Ulvund, J.2017. Studier av vandring hos sjøaure fra Driva. Vandringsmønster i elv og sjø i perioden 2009-2011. NINA Rapport nr 1253. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.2017. Problemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Utvikelva, Nord-Trøndelag. NINA Rapport nr 1325. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A.2017. Kartlegging av larvespinn av prikkrutevinge Melitaea cinxia på Rauer i Fredrikstad kommune i 2015–2016. NINA Rapport nr 1287. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Pedersen, B., Myklebost, H., Stabbetorp, O.& Framstad, E.2017. Evaluering av metode for naturfaglige registreringer i skogvernarbeidet basert på Natur i Norge-systemet. NINA Rapport nr 1319. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Åström, J., Ødegaard, F., Hanssen, O.& Åström, S.2017. Endring i leveområder for elvesandjeger og stor elvebreddedderkopp ved Gaula. Forekomst og dynamikk av elveører fra 1947 til 2014. NINA Rapport nr 1314. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Uglem, I., Havn, T., Lennox, R., Liberg, E.& Thorstad, E.2017. Hvordan påvirker høstfiske med sportsfiskeredskap overlevelse og atferd hos laks før og under gyting?. NINA Rapport nr 46. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Rolandsen, C., Børstad, A., Heim, M.& Solberg, E.2017. Hjort i Verdal. Resultater fra merking av hjort i 2005 og 2006. NINA Rapport nr 1315. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ulvan, E., Næsje, T., Østborg, G.& Saksgård, L.2017. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2016. NINA Rapport nr 1307. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Andersen, O.& Dervo, B.2017. Fisket etter innlandsfisk i Finnmark 2016. Resultater fra en spørreundersøkelse blant fastboende og tilreisende fiskere. NINA Rapport nr 1308. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Gundersen, V., Strand, O., Flemsæter, F., Nerhoel, I., Thanem, A.& Wold, L.2017. Kunnskapsgrunnlag om ulike scenarier for Snøheimvegen. Effekter på villrein, ferdsel og lokalsamfunn etter åtte års forskning. NINA Rapport nr 1313. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2016

Øian, H.2016. Skoleelevers erfaringer med utstillingen TRÅKK i mangfold natur, Norsk skogmuseum. En forskningsbasert evaluering av skoleelevers utbytte. NINA Rapport nr 1250. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, K., Stien, A.& Kleven, O.2016. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2015. NINA Rapport nr 1244. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S., Olstad, K., Andersen, O., Lie, E.& Garmo, Ø.2016. Vurdering av flaskehalser for røyebestanden i Øyangen, Hurdal/Gran kommuner. NINA Rapport nr 1296. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Øian, H.2016. Erfaringer med Norsk skogmuseums utstilling TRÅKK i mangfoldig natur. En forskingsbasert evaluering av skolelevers utbytte. NINA Rapport nr 1250. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T.& Sandlund, O.2016. Tiltaksrettet kartlegging og overvåking av fremmed ferskvannsfisk - en tilstandsvurdering av spredningen pr. 2016. NINA Rapport nr 1302. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solem, Ø., Holthe, E., Bremset, G., Havn, T., Nielsen, L., Nøstum, B.& Ulvan, E.2016. Gytefisktellinger i Børsaelva og Vigda. Årsrapport 2016. NINA Rapport nr 1295. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bendiksen, E.2016. Naturtypekartlegging i Rindal kommune (Møre og Romsdal) 2015. NINA Rapport nr 1271. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Øian, H.& Andersen, O.2016. Ekstern evaluering av Friluftslivets år 2015. Samarbeid, informasjon og kommunikasjon. NINA Rapport nr 1310. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Flagstad, Ø., Kleven, O., Balstad, T., Spets, M., Eriksen, L.& Brøseth, H.2016. DNA-basert overvåking av den norske jervebestanden 2016. NINA Rapport nr 1306. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jordhøy, P.& Often, A.2016. Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Filling, Skamsdalssetrin og beiteområde ved Sletthella i Lesja kommune. NINA Rapport nr 1289. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tovmo, M., Mattisson, J., Kleven, O.& Brøseth, H.2016. Overvaking av kongeørn i Noreg 2016. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. NINA Rapport nr 1304. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Erikstad, L.& Nakrem, H.2016. Innspill til forvaltningsplan for Steinvika og Langesundstangen naturreservater i Telemark - Geologi. NINA Rapport nr 1281. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brandrud, T., Evju, M., Blaalid, R.& Skarpaas, O.2016. Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Resultater fra første overvåkingsomløp 2013-2015. NINA Rapport nr 1297. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ulvund, K., Flagstad, Ø., Kleven, O., Landa, A.& Eide, N.2016. Fjellrev i Norge 2016. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. NINA Rapport nr 1301. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Rybråten, S.& Gomez-Baggethun, E.2016. Lokal og tradisjonell økologisk kunnskap i forskning og forvaltning av laks. En forstudie. NINA Rapport nr 1290. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brøseth, H.& Tovmo, M.2016. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2016. NINA Rapport nr 1291. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Evju, M., Olsen, S., Andersen, O.& Vistad, O.2016. Effekt av sykling og ridning på vegetasjon langs stier. Resultater fra en feltstudie. NINA Rapport nr 1288. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tombre, I., Gundersen, O.& Reinsborg, T.2016. Fordeling av gjess og jaktorganisering i Nord-Trøndelag om høsten. NINA Rapport nr 1272. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brøseth, H.& Tovmo, M.2016. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2016. NINA Rapport nr 1291. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Follestad, A., Gjershaug, J.& Stokke, B.2016. Ferdselsrelaterte forstyrrelser på fugl i Jærstrendene landskapsvernområde. NINA Rapport nr 1243. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sandlund, O., Brabrand, Å., Gjelland, K., Høitomt, L., Linløkken, A., Olstad, K., Pettersen, O.& Rustadbakken, A.2016. Overvåking av fiskebestander i store innsjøer. Metodeutprøving og anbefalinger. NINA Rapport nr 1274. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, K.& Bjerke, J.2016. Langsiktige tiltak langs E6 over Kvænangsfjellet, Troms. Konsekvensutredning, deltema naturmangfold. NINA Rapport nr 1286. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Økland, F., Teichert, M., Thorstad, E., Havn, T., Heermann, L., Sæther, S., Diserud, O., Tambets, M., Hedger, R.& Borcherding, J.2016. Downstream migration of Atlantic salmon smolt at three German hydropower stations. NINA Rapport nr 1203. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E.2016. Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. NINA Rapport nr 1279. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Næsje, T., Saksgård, L.& Thorstad, E.2016. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva. Samlerapport for 2011-2015. NINA Rapport nr 1265. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Åström, J., Åström, S., Bøhn, K., Gjershaug, J., Staverløkk, A.& Ødegaard, F.2016. Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2015. NINA Rapport nr 1230. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Foldvik, A., Bremset, G.& Dokk, J.2016. Elektrisk båtfiske i Tanaelva. Kartlegging av fiskesamfunn i september 2014. NINA Rapport nr 1162. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.2016. Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2015. NINA Rapport nr 1254. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.2016. Vannøkologiske undersøkelser i Botngårdsvassdraget og utløps-/tilløpsbekker til Eidsvatnet, Bjugn kommune, i 2015. Undersøkelser av bunndyr, ungfisk og problemkartlegging i henhold til vannforskriften. NINA Rapport nr 1273. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Stabbetorp, O., Staverløkk, A., Westergaard, K., Ødegaard, F.& Gjershaug, J.2016. Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge II – jakten fortsetter .... NINA Rapport nr 1256. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Stien, A., Hansen, I., Langeland, K.& Tveraa, T.2016. Kongeørn som tapsårsak for sau og lam. Tapsstudier i Rødsjø beiteområde 2014-2015. NINA Rapport nr 1285. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Bongard, T., Jensås, J.& Østborg, G.2016. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2015. NINA Rapport nr 1277. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Berg, M.& Foldvik, A.2016. Inventering av Ranaelva oppstrøms Reinforsen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk. NINA Rapport nr 1259. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.& Karlsson, S.2016. Elvemusling i Enningdalselva, Østfold. Overvåking av musling-bestanden ved Holtet i 2015. NINA Rapport nr 1283. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Linnell, J., Flagstad, Ø., Odden, J., Vang, S.& Mattisson, J.2016. Samordning av forvaltning av jerv i Sør-Norge - en kunnskapsoversikt. NINA Rapport nr 1255. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergesen, K., Johnsen, S., Pettersen, K.& Larsen, B.2016. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2015. NINA Rapport nr 1282. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Museth, J., Brabrand, Å., Dervo, B.& Sandlund, O.2016. Økologisk tilstandsklassifisering av vannforekomster i Glomma og Vorma. Kan den europeiske fiskeindeksen (EFI+) brukes i artsrike elver på Østlandet?. NINA Rapport nr 1262. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brøseth, H., Tovmo, M.& Nilsen, E.2016. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2016. NINA Rapport nr 1280. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Landa, A., Ulvund, K., Eide, N., Meås, R., Andersen, R., Rød-Eriksen, L., Thierry, A.& Flagstad, Ø.2016. Avlsprogrammet for fjellrev - Årsrapport 2015. NINA Rapport nr 1267. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Chen, X.2016. Urban nature’s health effects and monetary valuation: a systematic review. NINA Rapport nr 1278. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A., Hanssen, O.& Flåten, M.2016. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2015. NINA Rapport nr 1252. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Petrin, Z., Bækkelie, K., Bongard, T., Bremnes, T., Eriksen, T., Kjærstad, G., Saltveit, S., Schartau, A.& Velle, G.2016. Innsamling og bearbeiding av bunndyrprøver – hva vi kan enes om. NINA Rapport nr 1276. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Linnell, J., Kaltenborn, B., Bredin, Y.& Gjershaug, J.2016. Biodiversity assessment of the Fagaras Mountains, Romania. NINA Rapport nr 1236. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Linnell, J.& Kaltenborn, B.2016. An ecosystem services analysis of the Fagaras Mountains, Romania. NINA Rapport nr 1251. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Karlsson, S., Bjøru, B., Holthe, E., Lo, H.& Ugedal, O.2016. Veileder for utsetting av fisk for å ivareta genetisk variasjon og integritet. NINA Rapport nr 1269. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Krange, O., Odden, J., Skogen, K., Linnell, J., Stokland, H., Vang, S.& Mattisson, J.2016. Evaluering av regional rovviltforvaltning. NINA Rapport nr 1268. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Karlsson, S., Florø-Larsen, B., Eriksen, L.& Spets, M.2016. Stamlakskontroll 2015. NINA Rapport nr 1266. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ulvan, E., Aronsen, T., Næsje, T., Jørrestol, A., Fiske, P.& Østborg, G.2016. Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden. Kilenotovervåking 2015. NINA Rapport nr 1263. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Olsen, S., Stabbetorp, O., Skarpaas, O., Often, A.& Gajda, H.2016. Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær. Vrifuru (Pinus contorta) og lutzgran (Picea × lutzii). NINA Rapport nr 1231. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Karlsson, S., Larsen, B., Balstad, T., Eriksen, L.& Hagen, M.2016. Elvemusling - evaluering av en kultiveringsmetode. NINA Rapport nr 1257. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T.& Sandlund, O.2016. Spredning av ferskvannsfisk i Norge. En fylkesvis oversikt og nye registreringer i 2015. NINA Rapport nr 1205. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Langeland, K., Danielsen, I.& Tømmervik, H.2016. E6 Olsborg - Heia, delstrekning 3. Konsekvensanalyse for tema reindrift. NINA Rapport nr 1260. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hofgaard, A.& Myklebost, H.2016. Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Haukskardmyrin og Haugtjørnin, Dovre. Endringer fra 2005 til 2015. NINA Rapport nr 1258. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tveraa, T., Stien, A.& Langeland, K.2016. Oppdatering av tallgrunnlaget for beregning av rovviltskadeerstatning på tamrein. NINA Rapport nr 1248. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Holthe, E., Jensen, A., Berg, M., Bremset, G.& Jensås, J.2016. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015. NINA Rapport nr 1245. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Jensås, J.& Østborg, G.2016. Fiskebiologiske undersøkelser i Surna. Årsrapport 2015. NINA Rapport nr 1246. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dervo, B., Pedersen, C.& Bærum, K.2016. Tap av ynglelokaliteter for storsalamander i Norge. NINA Rapport nr 1014. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jensen, A., Berg, M., Bremset, G., Finstad, B., Havn, T.& Jensås, J.2016. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2015. NINA Rapport nr 1249. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Bremset, G., Forseth, T., Kvingedal, E., Fjeldstad, H.& Sundt, H.2016. Ekstra aggregat i Trollheim kraftverk.Konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning av Surna. NINA Rapport nr 1099. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.& Solem, Ø.2016. Problemkartlegging og overvåking av sidevassdrag til Gaula, Årsrapport 2015. NINA Rapport nr 1242. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M., Teien, H.& Kristensen, T.2016. Oksielva og Kvitbruelva til Saltdalselva, Nordland - Problemkartlegging og tilstandsbeskrivelse med forslag til tiltak. NINA Rapport nr 1222. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Moe, B., Hanssen, S., Gabrielsen, G.& Loonen, M.2016. Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved NyÅlesund Svalbard. Årsrapport for 2015. NINA Rapport nr 1228. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bakkestuen, V., Erikstad, L., Bratli, H.& Halvorsen, R.2016. Modellering av utbredelse for vassdragstilknyttede moser og lav. En test av utbredelsesmodellering utført på et utvalg av sjeldne og rødlistede arter. NINA Rapport nr 1110. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S.& Dokk, J.2016. Fiskebiologiske undersøkelser i Marsjøen Folldal kommune. NINA Rapport nr 1107. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Flagstad, Ø., Brøseth, H., Kleven, O., Balstad, T., Spets, M., Eriksen, L., Johansson, M., Magnusson, J.& Ellegren, H.2016. DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2015. NINA Rapport nr 1232. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Gundersen, V.& Vistad, O.2016. Besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR). Kjerag, Mån og Månafossen, Håhelleren, og Ritlandskrateret. NINA Rapport nr 1221. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
van Dijk, J., May, R., Hamre, Ø.& Solem, M.2016. Kartlegging av oterfallvilt for perioden 2011-2015 og verifisering av otertilstedeværelse i ulike deler av Norge. NINA Rapport nr 1229. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S.& Dokk, J.2016. Fiskebiologiske undersøkelser i Einunna, Folldal kommune. NINA Rapport nr 1108. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dimante-Deimantovica, I., Chertoprud, M., Chertoprud, E., Christoffersen, K., Novichkova, A.& Walseng, B.2016. FREMONEC: Effect of climate change and related stressors on fresh and brackish water ecosystems in Svalbard. A Norwegian and Russian joint scientific project. NINA Rapport nr 1218. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solem, Ø., Holthe, E., Bergan, M., Berg, M., Bremset, G., Foldvik, A., Nielsen, L., Nøstum, B., Saksgård, L.& Ulvan, E.2016. Fiskeundersøkelser i Børsaelva og Vigda. Årsrapport 2015. NINA Rapport nr 1239. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Forsgren, E., Bergan, M., Bongard, T., Järnegren, J., Larsen, B.& Aarrestad, P.2016. Utredning av konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold ved utvidelse av anlegg ved Skretting AS, Averøy (revidert utgave). NINA Rapport nr 1211b. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Systad, G.& Hanssen, S.2016. Krykkje på Melkøya - Sjøfugl i et industrianlegg. NINA Rapport nr 1227. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kraabøl, M.2016. Kunnskapsstatus og forslag til ferskvannsøkologisk undersøkelses-program i Vallaråi i Telemark. Faglige innspill til vilkårsrevisjonen av Sundsbarm kraftverk. NINA Rapport nr 1233. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.& Aspholm, P.2016. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2015: Karpelva, Finnmark. NINA Rapport nr 1240. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Pedersen, H., Follestad, A., Gjershaug, J.& Nilsen, E.2016. Statusoversikt for jaktbart småvilt. NINA Rapport nr 1178. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Eide, N., Ulvund, K., Kleven, O., Rød-Eriksen, L., Landa, A.& Flagstad, Ø.2016. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. NINA Rapport nr 1219. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jensen, A., Finstad, B., Fiske, P.& Saksgård, L.2016. Smoltutvandring, marin vekst og sjøoverlevelse hos sjøørret, sjørøye og laks i Halselva, Finnmark. NINA Rapport nr 1238. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kraabøl, M., Gregersen, F.& Kiplesund, G.2016. Restaurering av gyteområde for storørret ved Harpe bru i Gudbrandsdalslågen. Situasjonsbeskrivelse og forslag til restaureringsplan. NINA Rapport nr 1224. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tovmo, M., Mattisson, J., Kleven, O.& Brøseth, H.2016. Overvaking av kongeørn i Noreg 2015. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. NINA Rapport nr 1225. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Veiberg, V., Rolandsen, C., Heim, M.& Solberg, E.2016. Omfang av morlause kalvar etter jakt på elg og hjort. NINA Rapport nr 1197. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Pedersen, B., Nybø, S.& Sæther, S.2016. Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems. NINA Rapport nr 1226. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dervo, B.2016. Evaluering av storsalamander i foreslåtte områder for Emerald Network. NINA Rapport nr 1223. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solem, Ø., Bergan, M., Bongard, T., Jensås, J., Berg, M., Bremset, G., Borgos, T., Nielsen, L., Rognes, T., Skoglund, S.& Ulvan, E.2016. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2015. NINA Rapport nr 1220. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2015

Bremset, G., Østborg, G., Aronsen, T., Saksgård, L.& Næsje, T.2015. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2015. NINA Rapport nr 1213. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, K.& Bjerke, J.2015. Johan Castberg, landterminal, Veidnes, Nordkapp kommune. Foreløpig konsekvensvurdering av naturmiljø. NINA Rapport nr 953. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kaczensky, P.& Linnell, J.2015. Rapid assessment of the mammalian community in the Badhyz Ecosystem, Turkmenistan, October 2014. NINA Rapport nr 1148. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S., Museth, J.& Dokk, J.2015. Kartlegging av viktige funksjonsområder for fisk i Gudbrandsdalslågen. NINA Rapport nr 1173. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ulvan, E., Bremset, G., Aronsen, T., Thorstad, E., Solem, Ø., Økland, F.& Havn, T.2015. Oppvandring og fordeling av laks i Osenvassdraget i Molde kommune: Resultater fra undersøkelser i 2014. NINA Rapport nr 1184. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Erikstad, L.& Bakkestuen, V.2015. Overvåking av vegetasjonsslitasje etter ferdsel på Svalbard. Metodeutvikling og re-gistrering av vegetasjonsendringer i fokuslokalitetene London og Platåfjellet mellom 2009 og 2014. NINA Rapport nr 1152. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Forsgren, E., Aarrestad, P., Gundersen, H., Christie, H., Friberg, N., Jonsson, B., Kaste, Ø., Lindholm, M., Nilsen, E., Systad, G., Veiberg, V.& Ødegaard, F.2015. Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge. NINA Rapport nr 1210. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bakkestuen, V., Aarrestad, P.& Stabbetorp, O.2015. Gjenanalyse av intensive overvåkingsfelter for markvegetasjon i Endalen Svalbard 2014. Endringer i vegetasjon fra 2009 til 2014 og vurdering av overvåkingsmetodikk. NINA Rapport nr 1122. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Follestad, A.2015. Effekter av forstyrrelser på fugl og pattedyr fra akvakulturanlegg i sjø - en litteraturstudie. NINA Rapport nr 1199. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Eide, N., Hagen, D., Gundersen, V., Vistad, O., Fangel, K., Erikstad, L., Strand, O.& Blumentrath, S.2015. Sårbarhetsvurdering i verneområder. Utvikling av metodikk for å vurdere sårbarhet for vegetasjon og dyreliv knyttet til ferdsel i verneområder i fjellet. NINA Rapport nr 1191. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Nilsen, E., Pedersen, H., Brøseth, H., Kleven, O., Moa, P.& Hagen, B.2015. Fjellrypeprosjektet i Lierne. Årsrapport 2015. NINA Rapport nr 1217. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.2015. En oppsummering av tiltak for elvemusling i Norge iverksatt gjennom handlingsplanen eller tilskuddsordningen for prioriterte arter. NINA Rapport nr 1208. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.2015. Elvemusling i Fusta, Nordland – konsekvenser av rotenonbehandling i vassdraget og tiltak for å sikre bestanden av muslinger. NINA Rapport nr 1189. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Aronsen, T., Næsje, T., Ulvan, E., Fiske, P., Jørrestol, A., Østborg, G., Krogdahl, R.& Rognes, T.2015. Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver Resultater fra undersøkelsene i 2014, 2013 og 2012. NINA Rapport nr 1194. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Blom, H., Gaarder, G., Ihlen, P., Jordal, J.& Evju, M.2015. Fattig boreonemoral regnskog – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. NINA Rapport nr 1169. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A.& Bengtson, R.2015. Faglig grunnlag for handlingsplan for niobeperlemorvinge Argynnis niobe. NINA Rapport nr 1215. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A.& Bengtson, R.2015. Faglig grunnlag for handlingsplan for prikkrutevinge Melitaea cinxia. NINA Rapport nr 1214. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Odden, J.2015. Bruk av viltkamera i overvåking av gaupe - Et pilotstudie i tre områder på Østlandet. NINA Rapport nr 1216. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A.& Bengtson, R.2015. Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2015. NINA Rapport nr 1204. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Aarrestad, P., Kyrkjeeide, M., Foldvik, A., Myklebost, H., Hofgaard, A., Kvaløy, P.& Hamre, Ø.2015. Myrrestaurering 2015. Etablering av overvåkingsmetodikk for vegetasjon og grunnlagsanalyse før restaureringstiltak på Kaldvassmyra, Aurstadmåsan og Midtfjellmosen. NINA Rapport nr 1212. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Linnell, J., Tveraa, T., Swenson, J., Støen, O., Hansen, I., Andren, H., Persson, J., Sand, H., Wikenros, C., Zimmermann, B., Odden, J., Stien, A., Ytrehus, B., Kleven, O., Brøseth, H., Kindberg, J., Mattisson, J., Solberg, E., Nilsen, E., Nygård, T.& Jacobsen, K.2015. Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov for forvaltning av rovvilt i Norge.. NINA Rapport nr 1195. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Mattisson, J., Odden, J., Strømseth, T., Rauset, G., Flagstad, Ø.& Linnell, J.2015. Gaupe og jerv i reinbeiteland. Sluttrapport for Scandlynx Troms og Finnmark 2007-2014. NINA Rapport nr 1200. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.2015. Reetablering av elvemusling i Hammerbekken Trondheim kommune. Resultater fra tiltaksovervåking i 2015. NINA Rapport nr 1201. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bremset, G., Berg, M.& Saksgård, L.2015. Fiskebiologiske undersøkingar i Toåa. Ungfiskundersøkingar og gytefiskregistreringar i 2014. NINA Rapport nr 1198. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Museth, J., Johnsen, S.& Sandlund, O.2015. Fiskesamfunnet i Nordre Rena og Storsjøen. Oppsummering av resultater fra båtelfiske og dreggefiske i perioden 2009-2014. NINA Rapport nr 1206. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jensen, T., Dimante-Deimantovica, I.& Walseng, B.2015. Kartlegging av harpacticoide hoppekreps i ferskvann i Norge - Et kunnskapsbidrag om en dårlig kjent gruppe i norsk ferskvannsfauna – HARPOST-prosjektet, delrapport 2/2. NINA Rapport nr 1207. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jordhøy, P.& Often, A.2015. Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Nedre Reindøl, Reindølsætrin og Svartdalsætrin i Lesja kommune. NINA Rapport nr 1188. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Thomassen, J., Kaltenborn, B., Linnell, J.& Lindhjem, H.2015. Scenarioutvikling på Røst. Rapport fra scenarioutviklingsseminar Røst 1.-2. september 2015. NINA Rapport nr 1190. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Skogen, K.& Krange, O.2015. Ulven i Østmarka – en dalende stjerne? Endringer i oppfatninger av ulven fra 2013 til 2015. NINA Rapport nr 1209. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Pedersen, B.& Kvaløy, P.2015. Manual for entering data to the nature index database. Version 2.1. NINA Rapport nr 1139. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Øian, H., Andersen, O., Follestad, A., Hagen, D., Eide, N.& Kaltenborn, B.2015. Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur. En sammenstilling av nasjonal og internasjonal litteratur. NINA Rapport nr 1182. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Follestad, A., Fauchald, P., Erikstad, K.& Strøm, H.2015. Erfaringer fra kartlegging og overvåking av sjøfugler ved leteboring i Barentshavet 2014. NINA Rapport nr 1175. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Westergaard, K., Hanssen, O., Endrestøl, A., Often, A., Stabbetorp, O., Staverløkk, A.& Ødegaard, F.2015. Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge. NINA Rapport nr 1136. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Strand, O., Gundersen, V., Jordhøy, P., Andersen, R., Nerhoel, I., Panzacchi, M.& Van Moorter, B.2015. Villreinens arealbruk i Knutshø. Resultater fra GPS-undersøkelsene. NINA Rapport nr 1019. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bratli, H., Evju, M.& Stabbetorp, O.2015. Kalkberg – et hotspothabitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. NINA Rapport nr 1171. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Berg, M., Bremset, G., Kvingedal, E., Jensås, J.& Østborg, G.2015. Fiskebiologiske undersøkelser i Surna. Årsrapport 2014. NINA Rapport nr 1125. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Evju, M., Hanssen, O., Stabbetorp, O., Bratli, H.& Ødegaard, F.2015. Strandeng – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. NINA Rapport nr 1170. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Lodberg-Holm, H., Gelink, H.& Krange, O.2015. Friluftslivet og ulven. Markabrukeres meninger om ulvene i Østmarka. NINA Rapport nr 1192. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kraabøl, M., Dervo, B.& Museth, J.2015. Nedvandringsveier og effekter av vannslipp på vinterstøing og smolt av Hunderørret forbi Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen. Telemetristudier høsten 2014 og våren 2015. NINA Rapport nr 1187. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brøseth, H.& Tovmo, M.2015. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2015. NINA Rapport nr 1196. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bolstad, G.& Ugedal, O.2015. Vurdering av Langvatn kraftverk som et potensielt vandringshinder for laks og sjøaure i Ranaelva. NINA Rapport nr 1180. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E.2015. Terrestrisk naturovervåking i 2014:Markvegetasjon, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. NINA Rapport nr 1186. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Næsje, T., Aronsen, T., Ulvan, E., Moe, K., Fiske, P., Økland, F., Østborg, G., Diserud, O., Skorstad, L., Sandnes, T.& Staldvik, F.2015. Villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget: Fangst, atferd og andeler rømt oppdrettslaks. 2012-2014. NINA Rapport nr 1138. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Øian, H.& Bredin, Y.2015. Konsekvensutredning av tiltak på nærmiljø og friluftsliv. Kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya i Tromsø kommune. NINA Rapport nr 1174. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solberg, E., Strand, O., Veiberg, V., Andersen, R., Heim, M., Rolandsen, C., Solem, M., Holmstrøm, F., Jordhøy, P., Nilsen, E., Granhus, A.& Eriksen, R.2015. Hjortevilt 2012–2014 : Framdriftsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. NINA Rapport nr 1177. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.& Karlsson, S.2015. Genetiske analyser av elvemusling fra Sviland i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland. NINA Rapport nr 1181. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E.& Sverdrup-Thygeson, A.2015. Økt hogst av skog i Norge - effekter på naturmangfold. NINA Rapport nr 1149. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Nordén, B., Evju, M.& Jordal, J.2015. Gamle edelløvtrær – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. NINA Rapport nr 1168. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bremset, G., Robertsen, G., Bongard, T., Berg, M., Aronsen, T., Jensås, J., Solem, Ø.& Ulvund, T.2015. Reguleringsundersøkelser i Ålvunda. Samlerapport fra undersøkelser i 2012-2014. NINA Rapport nr 1119. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.2015. Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvass-draget på Ørland i 2014. Problemkartlegging og laksefisk som miljømål ved restaurering av Rusasetvatnet og tilknyttede bekkestrek-ninger. NINA Rapport nr 1176. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S.2015. Signalkreps i Kvesjøen, Lierne kommune - kartlegging, spredningsrisiko og forslag til tiltak. NINA Rapport nr 1093. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.2015. Fiskevandringer forbi veikrysninger i små vassdrag i Sør-Trøndelag, Vannregion Trøndelag. Gjennomgang av eksisterende kartlegging, kvalitetssikring og fremskaffing av nye data for små vassdrag som krysser Statens Vegvesens prioriterte veistrekninger i Sør-Trøndelag. NINA Rapport nr 1141. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brøseth, H., Tovmo, M.& Nilsen, E.2015. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015. NINA Rapport nr 1179. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Berg, M., Bremset, G., Jensås, J.& Karlsson, S.2015. Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra. Årsrapport for 2014. NINA Rapport nr 1124. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Flagstad, Ø., Brøseth, H., Balstad, T., Spets, M., Eriksen, L., Kleven, O., Johansson, M., Magnusson, J.& Ellegren, H.2015. DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2014. NINA Rapport nr 1185. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Karlsson, S.2015. Kultivering og genetisk variasjon i Suldalslågen. NINA Rapport nr 1183. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bratli, H., Svalheim, E., Stabbetorp, O.& Wesenberg, J.2015. Kartlegging av slåttemark i Buskerud 2013 og 2014. NINA Rapport nr 1120. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dahl, E., May, R., Nygård, T., Åström, J.& Diserud, O.2015. Repowering Smøla wind-power plant. An assessment of avian conflicts. NINA Rapport nr 1135. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T., Saksgård, R.& Sandlund, O.2015. Fiskebiologiske undersøkelser i Dalsvatnet, Ångårdsvatnet og Tovatna i Trollheimen, 2014. NINA Rapport nr 1172. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hofgaard, A.& Myklebost, H.2015. Overvåking av palsmyr. Andre gjenanalyse i Ostojeaggi, Troms. Endringer fra 2004 til 2014. NINA Rapport nr 1164. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Pedersen, B.& Nybø, S.2015. Naturindeks for Norge. 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling. NINA Rapport nr 1130. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Stokke, S., Pedersen, H.& Sandlund, O.2015. Bestandsvurdering av viltressurser i Nordland fylke. Indikatorer for hjortevilt, småvilt og innlandsfisk. NINA Rapport nr 1160. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergesen, K., Johnsen, S., Pettersen, K.& Larsen, B.2015. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2014. NINA Rapport nr 1155. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Fauchald, P., Barrett, R., Bustnes, J., Erikstad, K., Nøttestad, L., Skern-Mauritzen, M.& Vikebø, F.2015. Sjøfugl og marine økosystemer. Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard. NINA Rapport nr 1161. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Bongard, T., Jensås, J.& Østborg, G.2015. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2014. NINA Rapport nr 1165. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.2015. Problemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Fallselva, Oppland. NINA Rapport nr 1166. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Rolandsen, C., Solberg, E., Van Moorter, B.& Strand, O.2015. Dyrepåkjørsler på jernbanen i Norge 1991–2014. NINA Rapport nr 1145. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Aarrestad, P., Bjerke, J., Follestad, A., Jepsen, J., Nybø, S., Rusch, G.& Schartau, A.2015. Naturtyper i klimatilpasningsarbeid. Effekter av klimaendringer og klimatilpasningsarbeid på naturmangfold og økosystemtjenester. NINA Rapport nr 1157. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.2015. Tiltaksanalyse for elvemusling i Begna. Hvilke kritiske faktorer finnes og hva kan vi gjøre for å sikre arten i Begna. NINA Rapport nr 1167. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T.& Sandlund, O.2015. Utvikling av metodikk for å påvise spredning av fiskearter i ferskvann. NINA Rapport nr 1092. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A., Staverløkk, A.& Flåten, M.2015. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2014. NINA Rapport nr 1146. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hendrichsen, D., Åström, J., Forsgren, E.& Skarpaas, O.2015. Spredningsveier for fremmede arter i Norge. NINA Rapport nr 1091. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sandlund, O., Heggberget, T., Saksgård, R.& Staldvik, F.2015. Fiskebiologiske undersøkelser i Tunnsjøen og Tunnsjøflyan, 2014. NINA Rapport nr 1156. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A.& Bengtson, R.2015. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2014. NINA Rapport nr 1159. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Evju, M., Myklebost, H.& Bruteig, I.2015. Overvåking av epifytter i program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Revisjon av feltprotokoll 2015. NINA Rapport nr 1153. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Moe, B., Prop, J., Aars, J., Bårdsen, B., Hanssen, S., Bech, C., Bourgeon, S., Fouw, J., Gabrielsen, G., Lang, J., Noreen, E., Oudman, T., Sittler, B., Stempniewicz, L., Tombre, I.& Wolters, E.2015. Isbjørnens effekt på fugl i et arktisk klima i endring. Sluttrapport for Svalbards miljøvernfond. NINA Rapport nr 1163. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Holthe, E., Jensen, A., Berg, M., Bremset, G.& Jensås, J.2015. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2014. NINA Rapport nr 1128. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kraabøl, M., Braband, Å., Bremnes, T., Heggenes, J., Johnsen, S., Saltveit, S.& Pavels, H.2015. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet. Sluttrapport for perioden 2010-2013. NINA Rapport nr 1050. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T.& Walseng, B.2015. Undersøkelser av krepsdyr og fisk i fem regulerte og reguleringspåvirkede innsjøer i Mandalsvassdraget høsten 2014. NINA Rapport nr 1127. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dahl, E., Nilsen, E., Brøseth, H.& Tovmo, M.2015. Estimering av antall hekkende par kongeørn basert på kjent forekomst i Norge for perioden 2010-2014. NINA Rapport nr 1158. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Barton, D., Vågnes Traaholt, N.& Blumentrath, S.2015. Materials and methods appendix for valuation of ecosystem services of green infrastructure in Oslo. NINA Rapport nr 1115. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Barton, D., Stange, E., Blumentrath, S.& Vågnes Traaholt, N.2015. Economic valuation of ecosystem services for policy. A pilot study on green infrastructure in Oslo. NINA Rapport nr 1114. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Barton, D., Vågnes Traaholt, N., Blumentrath, S.& Reinvang, R.2015. Naturen i Oslo er verdt milliarder. Verdsetting av urbane økosystemtjenester fra grønnstruktur. NINA Rapport nr 1113. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tømmervik, H., Danielsen, I.& Langeland, K.2015. Kommunedelplan Tømmerneset, Sør-Varanger kommune - Konsekvensutredning for reindrift. NINA Rapport nr 1083. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jensen, A., Berg, M., Bremset, G., Finstad, B., Havn, T.& Jensås, J.2015. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2014. NINA Rapport nr 1129. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Landa, A., Ulvund, K., Rød-Eriksen, L., Eide, N., Flagstad, Ø., Meås, R., Andersen, R.& Thierry, A.2015. Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2014. NINA Rapport nr 1154. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Certain, G., Kvaløy, P., Larusson, K., Helgason, H., Barry, T., Nybø, S.& Sæther, S.2015. The Arctic Nature Index (ANI). Challenges and opportunities. NINA Rapport nr 1142. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bremset, G., Diserud, O., Saksgård, L.& Sandlund, O.2015. Elektrisk fiske – faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk. Resultater fra eksperimentelle feltstudier 2010-2014. NINA Rapport nr 1147. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Moe, B., Hanssen, S., Gabrielsen, G.& Loonen, M.2015. Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund. Årsrapport 2014. NINA Rapport nr 1140. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sægrov, H., Hellen, B., Karlsson, S.& Sundt-Hansen, L.2015. Fiskebiologiske undersøkelser i Frøyningselva i 2014. NINA Rapport nr 1132. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, K., Øien, I., Aarvak, T., Solheim, R.& Kleven, O.2015. Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2014. NINA Rapport nr 1131. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Fauchald, P., Anker-Nilssen, T., Barrett, R., Bustnes, J., Bårdsen, B., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Engen, S., Erikstad, K., Hanssen, S., Lorentsen, S., Moe, B., Reiertsen, T., Strøm, H.& Systad, G.2015. The status and trends of seabirds breeding in Norway and Svalbard. NINA Rapport nr 1151. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, K., Stien, A.& Kleven, O.2015. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2014. NINA Rapport nr 1144. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solberg, E.& Rolandsen, C.2015. Bestandsutvikling og av skytning av elg innenfor Trondheim storviltvald. Evaluering av bestandskondisjon og måloppnåelse i planperioden 2010-2014.. NINA Rapport nr 1134. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Heggberget, T., Staldvik, F., Saksgård, R., Sandlund, O., Hesthagen, T.& Kjellberg, G.2015. Kartlegging av fiskearter i og nær Tunnsjøen, med spesiell vekt på forekomst av hvitfinnet steinulke, Cottus gobio L.. NINA Rapport nr 1118. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Strand, O., Jordhøy, P., Panzacchi, M.& Van Moorter, B.2015. Veger og villrein. Oppsummering – overvåking av Rv7 over Hardangervidda.. NINA Rapport nr 1121. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Karlsson, S., Florø-Larsen, B., Balstad, T.& Eriksen, L.2015. Stamlakskontroll 2014.. NINA Rapport nr 1143. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Stokke, S.2015. Uttak av hjortevilt på Nyhamna. En dokumentasjon av hjort- og rådyruttaket 2013–2014.. NINA Rapport nr 1111. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S., Skurdal, J.& Garnås, E.2015. Status og overvåking av krepsebestanden i Steinsfjorden i Buskerud 1979-2014.. NINA Rapport nr 1048. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, K., Often, A., Dahl-Hansen, G.& Dahl-Hansen, I.2015. Tiltak langs E6 over Kvænangsfjellet, Troms. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø.. NINA Rapport nr 1096. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M., Bongard, T., Forsgren, E., Hanssen, O.& Järnegren, J.2015. Biologiske miljøundersøkelser av Søra og Gaula etter diesellekkasje fra Statoilstasjonen på Klett.. NINA Rapport nr 1105. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dervo, B.2015. Fiskerne i Fishspot i 2014. Forbruksmønster og fiskeinnsats for fiskere i Hedmark og Oppland.. NINA Rapport nr 1116. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Linnell, J., Støen, O., Hansen, I., Eilertsen, S., Flagstad, Ø., Gervasi, V., Brøseth, H., Swenson, J.& Odden, J.2015. Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6.. NINA Rapport nr 1123. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Strand, O., Gundersen, V., Jordhøy, P., Andersen, R., Nerhoel, I., Panzacchi, M.& Van Moorter, B.2015. Villrein og ferdsel i Rondane. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2009–2014.. NINA Rapport nr 1013. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Svenning, M., Kanstad-Hanssen, Ø., Lamberg, A., Strand, R., Dempson, B.& Fauchald, P.2015. Oppvandring og innslag av rømt oppdrettslaks i norske lakseelver; basert på videoovervåking, fangstfeller og drivtelling. NINA Rapport nr 1104. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2014

Bergan, M.2014. Bunndyrovervåking av mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2014. NINA Rapport nr 1150. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Olstad, K.& Dokk, J.2014. Habitatkartlegging av Ljøra med sideelver 2014. NINA Rapport nr 1133. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tømmervik, H., Bjerke, J., Laustsen, K., Johansen, B.& Karlsen, S.2014. Overvåking av vinterbeiter i Indre Finnmark 2013 Resultater fra feltrutene. NINA Rapport nr 1066. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, K., Stien, A., Nygård, T., Kleven, O., Mabille, G., Johnsen, T., Opgård, O., Østlyngen, A., Johansen, K.& Myklevoll, V.2014. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2013.. NINA Rapport nr 1023. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Vistad, O., Gundersen, V.& Wold, L.2014. Brukerundersøkelser i Hallingskarvet og Varangerhalvøya nasjonalparker, sommeren 2014.. NINA Rapport nr 1109. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Follestad, A.2014. Effekter av kunstig nattbelysning på naturmangfoldet - en litteraturstudie.. NINA Rapport nr 1081. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Åström, J., Dramstad, W., Debella-Gilo, M., Hovstad, K., Åström, S.& Rusch, G.2014. Assessing Norwegian pollination deficits. Capacity building towards IPBES - implementation and methodological evaluation of the "Protocol to Detect and Assess Pollination Deficits in crops". NINA Rapport nr 1101. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Qvenild, M.& Wold, L.2014. SusGrid (Sustainable Grid Development): Lokale, regionale og nasjonale aktørers opplevelse av nettutviklingsprosesser.. NINA Rapport nr 1085. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Barton, D., Certain, G., Chaves, S., Cuadra, J., Herrera, A., Kvaløy, P., Mora, M., Nybø, S., Obando, V., Pedersen, B., Ugalde, J.& Vargas, M.2014. Nature Index Costa Rica. An IPBES pilot project.. NINA Rapport nr 1112. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bakkestuen, V., Stabbetorp, O., Molia, A.& Evju, M.2014. Hotspot åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet. Beskrivelse av habitatet og forslag til overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet.. NINA Rapport nr 1102. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bratli, H., Evju, M., Jordal, J., Skarpaas, O.& Stabbetorp, O.2014. Hotspot kulturmarkseng. Beskrivelse av habitatet og forslag til nasjonalt overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet. NINA Rapport nr 1100. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A.& Bengtson, R.2014. Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2013 og 2014. NINA Rapport nr 1070. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Bongard, T., Bremset, G., Jensås, J.& Østborg, G.2014. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2013. NINA Rapport nr 1094. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Thomassen, J.2014. Før- og etterundersøkelser av naturmangfold ved samferdselsutbygging. Rapport fra et scopingseminar om metodeutvikling. NINA Rapport nr 1094. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Walseng, B.& Jerstad, K.2014. Fossekall (Cinclus cinclus), småkraft og avbøtende tiltak. NINA Rapport nr 1103. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brandrud, T.& Bendiksen, E.2014. Sandfuruskog og sandfuruskogsopper. Viktige områder for biologisk mangfold. NINA Rapport nr 1042. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergesen, K., Pettersen, K.& Larsen, B.2014. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2013. NINA Rapport nr 1053. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Åström, S., Åström, J., Bøhn, K., Gjershaug, J., Staverløkk, A.& Ødegaard, F.2014. Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2014. NINA Rapport nr 1098. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T., Walseng, B.& Karlsen, L.2014. Utviklingen i krepsdyrsamfunnet og abborbestanden i Brønntjern, Enningdalsvassdraget, etter avsluttet kalking. NINA Rapport nr 858. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Järnegren, J., Forsgren, E.& Sneli, J.2014. Marin fauna i Gaulosen – Trondheimsfjorden. Et foreslått marint verneområde. NINA Rapport nr 1097. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bendiksen, E.2014. Lørenskog vinterpark. Konsekvensutredning av naturfaglige verdier. NINA Rapport nr 1068. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Næsje, T., Aronsen, T., Ulvan, E., Jørrestol, A., Økland, F., Fiske, P., Østborg, G., Diserud, O., Rognes, T., Heggberget, T.& Krogdahl, R.2014. Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. 2013. NINA Rapport nr 1062. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, K., Arnesen, G.& Johnsen, T.2014. Ny 132 kV Risøyhamn – Hinnøy (riving av 66 kV ledning Risøyhamn – Sortlandssund). Konsekvensutredning, deltema na-turmiljø. Oppdatert versjon 2014. NINA Rapport nr 1065. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hofgaard, A.& Myklebost, H.2014. Overvåking av palsmyr. Første gjenanalyse i Ferdesmyra, Øst-Finnmark. Endringer fra 2008 til 2013. NINA Rapport nr 1035. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Reitan, O., Aarrestad, P., Gjershaug, J., Stabbetorp, O.& Hagen, D.2014. Verneplan for Hjerkinn skytefelt – kunnskapsstatus for naturtyper, flora og fugleliv. NINA Rapport nr 1088. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Rød-Eriksen, L., Eide, N., Flagstad, Ø., Kleven, O., Ulvund, K.& Landa, A.2014. Fjellrev i Norge 2014. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. NINA Rapport nr 1080. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kraabøl, M.2014. Nedvandringsmuligheter for fisk forbi Klosterfoss kraftverk i Skiensvassdraget. Spesifikasjon av tiltak for laks, sjøørret, ål og havniøye. NINA Rapport nr 1078. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Fiske, P., Aronsen, T.& Hindar, K.2014. Overvåking av rømt oppdrettsfisk i elver om høsten 2013. NINA Rapport nr 1063. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Falkegård, M., Foldvik, A., Fiske, P., Erkinaro, J., Orell, P., Niemelä, E., Kuusela, J., Finstad, A.& Hindar, K.2014. Revised first generation spawning targets for the Tana/Teno river system. NINA Rapport nr 1087. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergan, M.2014. Problemkartlegging i anadrome vassdrag i Søndre Fosen Vannområde. Fiskeregistreringer, historiske opplysninger og hydromorfologiske inngrep etter vannforskriften på Frøya og Sunde i Sør-Trøndelag. NINA Rapport nr 1077. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Strann, K., Frivoll, V.& Sortland, F.2014. Overvåking av beitende sau og lam på utmarksbeite i Himmeltindmassivet, Vestvågøy kommune i 2014 samt innsamling av næringsprøver for isotopanalyser. Jakter kongeørna på beitedyrene? Norge Vestvågøy Himmeltindområdet sau, kongeørn, predasjon overvåking av beitedyr isotopanalyser Norway, Vestvågøy, Himmeltind area, Grazing sheep, golden eagle, predation, monitoring grazing sheep. NINA Rapport nr 1084. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S., Museth, J.& Dokk, J.2014. Vurdering av Åkersvika som funksjonsområde for fisk - Effekter av vegbygging og foreslåtte miljøtiltak. NINA Rapport nr 1074. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bremset, G., Ulvan, E.& Thorstad, E.2014. Kartlegging av småblankforekomst i sidevassdrag til Øvre Namsen. Resultat fra undervannsobservasjoner i 2008, 2011 og 2012. NINA Rapport nr 1058. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.& Berger, H.2014. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2013: Åelva, Nordland. NINA Rapport nr 1082. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Thorstad, E., Todd, C., Bjørn, P., Gargan, P., Vollset, K., Halttunen, E., Kålås, S., Uglem, I., Berg, M.& Finstad, B.2014. Effekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummering. NINA Rapport nr 1071. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hilmo, O., Hassel, K., Holien, H., Evju, M.& Nygård, M.2014. Biodiversitet i plantefelt med gran (Picea abies) og i plantefelt med sitkagran (P. sitchensis). En sammenlignende studie. NINA Rapport nr 1031. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Berg, M., Bongard, T., Bremset, G., Kvingedal, E., Diserud, O., Jensås, J., Johnsen, B., Hvidsten, N.& Østborg, G.2014. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Sluttrapport for perioden 2009-2013. NINA Rapport nr 1051. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Aarrestad, P., Myking, T., Stabbetorp, O.& Tollefsrud, M.2014. Foreign Norway spruce (Picea abies) provenances in Norway and effects on biodiversity. NINA Rapport nr 1075. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brøseth, H.& Tovmo, M.2014. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2014. NINA Rapport nr 1086. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Systad, G., Eide, N., Vistad, O., Stien, A., Erikstad, L., Moe, B., Svenning, M.& Veiberg, V.2014. Sårbarhetsvurdering i polare strøk. Gjennomgang av begrep og metoder. NINA Rapport nr 1045. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B., Saksgård, R.& Magerøy, J.2014. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2012: Oselva, Hordaland. NINA Rapport nr 1061. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hanssen, F., Mathur, V., Athreya, V., Barve, V., Bhardwaj, R., Boumans, L., Cadman, M., Chavan, V., Ghosh, M., Lindgaard, A., Lofthus, Ø., Mehlum, F., Pandav, B., Punjabi, G., Talàvan, A., Talukdar, G., Valland, N.& Vang, R.2014. Capacity building for Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Final report 2014: Indo- Norwe-gian pilot project on capacity building in biodiversity informatics for enhanced decision making, improved nature conservation and sustainable development. NINA Rapport nr 1079. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Museth, J., Dokk, J.& Johnsen, S.2014. Overvåking av fiskesamfunnet og innslaget av settefisk i Glomma - vil båtelfiske kunne oppfylle kravene i Vannforskriften?. NINA Rapport nr 1056. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dervo, B., Skår, M., Köhler, B., Øian, H., Vistad, O., Andersen, O.& Gundersen, V.2014. Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer. NINA Rapport nr 1073. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solberg, E., Veiberg, V., Rolandsen, C., Ueno, M., Nilsen, E., Gangsei, L., Stenbrenden, M.& Libjå, L.2014. Sett elg og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial. NINA Rapport nr 1043. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Økland, F., Kvingedal, E., Lamberg, A., Kroglund, F., Forseth, T., Diserud, O.& Uglem, I.2014. Smoltutvandring forbi Laudal Kraftverk i Mandalselva i 2013. NINA Rapport nr 1067. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Berg, M., Jensås, J., Karlsson, S., Johnsen, B., Hvidsten, N.& Bremset, G.2014. Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra. Sluttrapport for perioden 2009-2013. NINA Rapport nr 1030. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Mattisson, J., Odden, J.& Linnell, J.2014. Evaluering av gauperegistrering i regi av NJFF. NINA Rapport nr 1069. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Gjelland, K., Baktoft, H., Økland, F., Hedger, R.& Forseth, T.2014. Automatisk posisjonering av akustisk merket smolt i tre dimensjoner – utprøving og evaluering i Mandalsvassdraget. NINA Rapport nr 1072. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tovmo, M.& Brøseth, H.2014. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2014. NINA Rapport nr 1054. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Thorstad, E., Todd, C., Bjørn, P., Gargan, P., Vollset, K., Halttunen, E., Kålås, S., Uglem, I., Berg, M.& Finstad, B.2014. Effects of salmon lice on sea trout. NINA Rapport nr 1044. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Rusch, G., Mauricio, R., Murgueitio, E., Ospina, S., Rojas, M., Rusch, V., Sánchez, D., Solarte, A., van Dijk, J.& Villanueva, C.2014. Knowledge networks on the use of biodiversity for sustainable livestock production systems in Latin America - A model platform for trans-national capacity building. NINA Rapport nr 1060. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bratli, H.& Halvorsen, R.2014. Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av gjengroing og restaurering i semi-naturlig eng i Nordherad, Vågå kommune, Oppland. NINA Rapport nr 1047. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kålås, J.& Sæther, S.2014. Miljøovervåking Tjeldbergodden. Metallinnhold i terrestriske næringskjeder, 2011–13. NINA Rapport nr 1055. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brandrud, T., Evju, M.& Skarpaas, O.2014. Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Beskrivelse av overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet. NINA Rapport nr 1057. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brøseth, H.& Tovmo, M.2014. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2014. NINA Rapport nr 1049. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sandlund, O., Linløkken, A., Gjelland, K., Johnsen, S., Rognerud, S., Museth, J., Dokk, J., Garmo, Ø.& Walseng, B.2014. Fiskesamfunnet i Osensjøen, Trysil og Åmot kommuner Hedmark. Status i 2013 og endringer siden 1970-åra. NINA Rapport nr 1046. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Næsje, T., Aronsen, T., Ulvan, E., Økland, F., Østborg, G., Skorstad, L., Fiske, P., Thorstad, E., Holm, R., Sandnes, T., Staldvik, F.& Moe, K.2014. Innvandring, fangst og atferd til villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget i 2013. NINA Rapport nr 1059. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Reitan, O.2014. Søk etter døde fugler i Smøla vindpark 2011-2013. NINA Rapport nr 1010. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Lorentsen, S.& Follestad, A.2014. Effekter av forstyrrelse på kolonihekkende fugl og effekter av avbøtende tiltak – en litteraturstudie. NINA Rapport nr 1033. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E., Aarrestad, P., Økland, T., Evju, M.& Kålås, J.2014. Terrestrisk naturovervåking i 2013:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. NINA Rapport nr 1036. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Stokke, S.2014. Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg. Overvåking av hjorteviltbestanden 2010 - 2012 - sluttrapport. NINA Rapport nr 1038. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ulvan, E., Solem, Ø., Kvellestad, A.& Bongard, T.2014. Partikkelutslipp fra skiferindustri i Drivavassdraget. Undersøkelser av påvirkning på fisk og bunndyr. NINA Rapport nr 1040. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Berger, H., Johnsen, B., Saksgård, R., Forseth, T., Schartau, A., Thorstad, E.& Ugedal, O.2014. Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Stugusjøen, Tydal kommune, 28 år etter introduksjon av Mysis relicta. NINA Rapport nr 1039. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bendiksen, E., Sverdrup-Thygeson, A., Bergsaker, E., Larsson, K.& Birkemoe, T.2014. Miljøhensyn i skog. Relativ betydning av naturreservater, nøkkelbiotoper, livsløpstrær og kantsoner. NINA Rapport nr 863. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solem, Ø., Bergan, M., Jensås, J., Ugedal, O., Rognes, T., Foldvik, A., Heggberget, T.& Borgos, T.2014. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget 2013. NINA Rapport nr 1027. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bevanger, K., Bartzke, G., Brøseth, H., Dahl, E., Gjershaug, J., Hanssen, F., Jacobsen, K., Kleven, O., Kvaløy, P., May, R., Nygård, T., Refsnæs, S., Stokke, S., Thomassen, J.& Meås, R.2014. Optimal design and routing of power lines; ecological technical and economic perspectives (OPTIPOL). Final Report, findings 2009 – 2014. NINA Rapport nr 1012. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ødegaard, F., Hanssen, O., Åström, S.& Hansen, U.2014. Oppfølging av handlingsplan for elvesandjeger, Cicindela maritima. Sluttrapport for perioden 2009-2013. NINA Rapport nr 1034. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S., Kraabøl, M.& Dokk, J.2014. Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma i perioden 2008-2013. Miljøoppfølging av gyte- og oppvekstområder for ørret ved Svanfoss og Ertesekken. NINA Rapport nr 1016. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A., Hanssen, O.& Flåten, M.2014. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2013. NINA Rapport nr 1041. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, K., Øien, I., Solheim, R.& Aarvak, T.2014. Kunnskapsstatus og trusselfaktorer for snøugle Bubo scandiacus i Norge. NINA Rapport nr 727. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Aarrestad, P., Bjerke, J., Hak, C., Lunder, H., Myklebost, H., Westergaard, K.& Åström, J.2014. Statoils overvåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord – gjenanalyser i 2013. NINA Rapport nr 1017. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Fiske, P., Kvingedal, E., Jensen, A.& Finstad, B.2014. Sjøoverlevelse hos laks. Forslag til nasjonalt overvåkingssystem. NINA Rapport nr 1026. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Landa, A., Ulvund, K., Eide, N., Flagstad, Ø., Meås, R., Andersen, R.& Thierry, A.2014. Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2013. NINA Rapport nr 1029. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Järnegren, J.& Kutti, T.2014. Lophelia pertusa in Norwegian waters. What have we learned since 2008?. NINA Rapport nr 1028. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, K., Øien, I., Aarvak, T.& Solheim, R.2014. Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2013. NINA Rapport nr 1024. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T.& Walseng, B.2014. Undersøkelser av krepsdyr og fisk i Juvatn-magasinet og Sandvatn i Mandalsvassdraget høsten 2013. NINA Rapport nr 1003. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Flagstad, Ø., Brøseth, H., Gervasi, V., Balstad, T., Spets, M., Eriksen, L., Kleven, O., Johansson, M., Magnusson, J.& Ellegren, H.2014. DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2013. NINA Rapport nr 1008. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hanssen, S., Strøm, H., Descamps, S.& Moe, B.2014. Bestandsanslag av hekkende og mytende fugl i Bellsundområdet. NINA Rapport nr 1020. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jensen, A., Berg, M., Bremset, G., Eide, O., Finstad, B., Hvidsten, N., Jensås, J., Lund, E.& Ulvan, E.2014. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Sluttrapport for perioden 2009-2013. NINA Rapport nr 1015. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A.& Bengtson, R.2014. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2013. NINA Rapport nr 1022. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Wikenros, C., Berg, L., Brendryen, S., Flagstad, Ø., Jonsson, B., Larsson, P., Strømseth, T., Svensson, L.& Liberg, O.2014. Förslag till samordning av inventering av varg i Norge och Sverige. NINA Rapport nr 993. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Skarpaas, O., Stabbetorp, O.& Bakkestuen, V.2014. Vurdering av populasjonsendringer på grunnlag av artsfunn. NINA Rapport nr 608. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Moe, B., Hanssen, S., Gabrielsen, G.& Loonen, M.2014. Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund. Årsrapport for 2013. NINA Rapport nr 1018. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Nygård, T.& Østerås, T.2014. Kongeørn i Nord-Trøndelag 2009-2013. NINA Rapport nr 1011. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dervo, B.2014. Fisketuristers forbruk i Hedmark i 2013 - Utprøving av en metode for kartlegging av fiskeres forbruksmønster og informasjonsvaner. NINA Rapport nr 1021. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Schartum, E.& Kraabøl, M.2014. Undersøkelser av bekkeniøye i Bandakdeltaet og Tokkeåi, Telemark - Resultater fra undersøkelsene i 2012 og 2013. NINA Rapport nr 1002. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Evju, M., Hagen, D., Bruteig, I., Myklebost, H.& Wilmann, B.2014. Program for terrestrisk naturovervaking (TOV). Landsomfattande gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen på bjørk i 2007 og 2012. NINA Rapport nr 1000. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bårdsen, B., Berglann, H., Stien, A.& Tveraa, T.2014. Effekten av høsting på produksjon og lønnsomhet i reindriften. NINA Rapport nr 999. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Thorstad, E., Kroglund, F., Saksgård, R.& Midtbø, R.2014. Status for ål i Siravassdraget. NINA Rapport nr 974. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2013

Endrestøl, A.2013. Vurdering av Håøya i Frogn i Akershus som lokalitet for klippeblåvinge Scolitantides orion. NINA Rapport nr 935. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brandrud, T.& Bendiksen, E.2013. Skjøtselsplan med bevaringsmål for verneområdene på Løkeneshalvøya, Asker kommune, Akershus. NINA Rapport nr 946. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E.2013. Terrestrisk naturovervåking i 2012:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.. NINA Rapport nr 952. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Schartau, A., Solheim, A., Jensen, T., Kile, M., Lindholm, M., Skjelbred, B., Sloreid, S.& Walseng, B.2013. Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. vannforskriften. Oppdatert datagrunnlag, reviderte utvalgskriterier og prioritering av vannforekomster. NINA Rapport nr 975. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Skarpaas, O., Staverløkk, A.& Ødegaard, F.2013. Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvei «import av tømmer». NINA Rapport nr 980. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Gjershaug, J., Ødegaard, F., Staverløkk, A.& Dahle, S.2013. Kartlegging av slåttehumle, kløverhumle, bakkehumle og lundgjøkhumle i 2013. NINA Rapport nr 997. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Erikstad, L., Blumentrath, S., Bakkestuen, V.& Halvorsen, R.2013. Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer. NINA Rapport nr 1006. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E.2013. Overvåking av handlingsplanarter og -naturtyper. Kriterier for valg av overvåkingsopplegg. NINA Rapport nr 971. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bevanger, K.& Refsnæs, S.2013. Muligheter og begrensninger for å redusere dødelighet hos fugl som skyldes kollisjoner og elektrokusjon i eksisterende kraftledningsnett i Norge. NINA Rapport nr 763. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Nygård, T., Auran, J., Gjershaug, J., Knoff, C.& Østerås, T.2013. Nordisk kongeørnsymposium 2013. NINA Rapport nr 1001. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Museth, J., Berge, O., Kraabøl, M.& Dokk, J.2013. Forsvarets anlegg for oversetting over vassdrag (OVAS) i Søndre Rena: Resultater fra overvåking av effekter på fiskebestanden,2008 – 2012. NINA Rapport nr 996. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Fiske, P.2013. Overvåking av rømt oppdrettslaks i elv om høsten 2010-2012. NINA Rapport nr 989. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sverdrup-Thygeson, A., Evju, M.& Skarpaas, O.2013. Nasjonal overvåking av hul eik. Beskrivelse av overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet. NINA Rapport nr 1007. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Åström, S., Åström, J., Bøhn, K., Gjershaug, J., Staverløkk, A.& Ødegaard, F.2013. Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge Statusrapport etter årene 2009-2013. NINA Rapport nr 1005. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Vistad, O.2013. Brettsegling, kiting og surfing på Lista. Særpreg og utfordringar. NINA Rapport nr 998. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Næsje, T., Barlaup, B., Berg, M., Diserud, O., Fiske, P., Karlsson, S., Lehmann, G., Museth, J., Robertsen, G., Solem, Ø.& Staldvik, F.2013. Muligheter og teknologiske løsninger for å fjerne rømt oppdrettsfisk fra lakseførende vassdrag. NINA Rapport nr 972. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Follestad, A., Aarrestad, P., Myklebost, H.& Reitan, O.2013. Naturtypekartlegging og forekomst av fugler i Brekstadfjæra, Innstrandfjæra og Neslandfjæra i Ørland og Bjugn kommuner. NINA Rapport nr 1004. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Forseth, T.& Fiske, P.2013. Biologisk delplan for Nausta. NINA Rapport nr 923. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Falldorf, T.& Strand, O.2013. Habitat use of wild Reindeer (Rangifer t.tarandus) in Hardangervidda, Norway. NINA Rapport nr 982. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kraabøl, M., Museth, J., Johnsen, S., Skurdal, J.& Dokk, J.2013. Telemetristudier av nedvandrende smolt og utgytt Hunderørret forbi Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen i 2011 og 2012. NINA Rapport nr 940. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sandlund, O.& Jonsson, B.2013. Auren i Søre Osa og Østre Æra, Åmot kommune – 30 år etter driftsstart for Osa kraftverk. NINA Rapport nr 1009. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sandlund, O., Hesthagen, T.& Saksgård, L.2013. Tiltaksrettet overvåking av spredning og introduksjon av ferskvannsfisk. NINA Rapport nr 908. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Eide, N., Ulvund, K., Flagstad, Ø., Kleven, O.& Landa, A.2013. Fjellrev i Norge 2013. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. NINA Rapport nr 992. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Aarrestad, P., Bongard, T., Johnsen, S., Myklebost, H., Often, A., Olstad, K.& Reitan, O.2013. Kartlegging av ferskvannsfauna, naturtyper og artsmangfold i forbindelse med flomsikringstiltak i Kvam, Nord-Fron kommune. Effekter av planlagte tiltak på biologisk mangfold. NINA Rapport nr 995. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ødegaard, F.& Hanssen, O.2013. Faglig grunnlag for handlingsplan for vedboreren Phryganophilus ruficollis. NINA Rapport nr 942. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Flagstad, Ø., Brøseth, H., Balstad, T., Søgaard, C., Magnusson, J., Johansson, M., Eriksen, L., Hagen, M., Tovmo, M.& Ellegren, H.2013. DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2012. NINA Rapport nr 921. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Westergaard, K., Hagen, D., Blumentrath, S.& Evju, M.2013. Kunnskapssammenstilling for flora og vegetasjon i nasjonalparkene Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen på Svalbard. NINA Rapport nr 986. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Olstad, K., Hytterød, S.& Hansen, H.2013. Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Vänern og Klarälven til norske vassdrag ved reetablering av laks i Trysil- / Femundselva. NINA Rapport nr 991. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T.& Kleiven, E.2013. Forekomst av reproduserende bestander av bekkerøye (Salvelinus fontinalis)i Norge pr. 2013. NINA Rapport nr 900. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Diserud, O., Fiske, P.& Hindar, K.2013. Forslag til kategorisering av laksebestander som er påvirket av rømt oppdrettslaks. Oppdatering for perioden 1989-2012. NINA Rapport nr 976. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Svenning, M., Kanstad-Hanssen, Ø.& Godiksen, J.2013. Røsvatn; 1997-2013. Hva skjedde etter utsettingen av 12000 store ørret i perioden 2006 til 2009?. NINA Rapport nr 687. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Næsje, T., Ulvan, E., Jørrestol, A., Fiske, P., Økland, F., Hvidsten, N.& Heggberget, T.2013. Innsig og fangst av villaks og rømt oppdrettslaks til elvene rundt Trondheimsfjorden. NINA Rapport nr 977. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Andersen, O., Bay-Larsen, I., Øian, H.& Fangel, K.2013. Naturmangfoldlovens virkninger i kommunene. En gjennomgang av kommunale erfaringer med loven. NINA Rapport nr 964. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S., Museth, J., Sandlund, O., Rognerud, S.& Dokk, J.2013. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Fundin, Oppdal og Folldal kommuner. NINA Rapport nr 966. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Åström, S.2013. Faglig grunnlag for handlingsplan for stor elvebreddedderkopp (Arctosa cinerea). NINA Rapport nr 984. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tovmo, M.& Brøseth, H.2013. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2013. NINA Rapport nr 985. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.2013. Problemkartlegging med tilknytning til elvemusling i Håelva og forslag til tiltaksplan for å ta vare på og styrke bestanden i vassdraget. NINA Rapport nr 911. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Forseth, T., Kvingedal, E.& Gabrielsen, S.2013. Skisse for reetableringsstrategi for laks i Kragerøvassdraget. NINA Rapport nr 983. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brøseth, H.& Tovmo, M.2013. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2013. NINA Rapport nr 981. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Svenning, M., Præbel, K., Kanstad Hanssen, Ø.& Falkegård, M.2013. Sjørøye – økologisk og/eller genetisk segregering?. NINA Rapport nr 957. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S.2013. Nasjonal overvåking av edelkreps - presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus. NINA Rapport nr 941. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Berg, M., Bongard, T., Diserud, O., Kvingedal, E., Robertsen, G., Jensås, J., Johnsen, B., Hvidsten, N., Ulvan, E.& Østborg, G.2013. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Framdriftsrapport 2013. NINA Rapport nr 963. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Garnåsjordet, P., Aslaksen, I., Framstad, E., Nilsen, J.& Skarpaas, O.2013. Naturindeksen for skog på kommunenivå. Utprøving av metoder. NINA Rapport nr 918. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Skogen, K.& Krange, O.2013. Ulven i Østmarka. En velkommen innflytter?. NINA Rapport nr 979. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dijk, J., May, R., Hamre, Ø.& Solem, M.2013. Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2012 inklusive bestandstetthetsindeks. NINA Rapport nr 945. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Mattisson, J., Odden, J., Gomo, G., Persson, J.& Stien, A.2013. Jervens atferd ved kadaver – kunnskap relevant for åtejakt på jerv. NINA Rapport nr 969. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brandrud, T., Skarpaas, O.& Sverdrup-Thygeson, A.2013. Naturindeksens dødvedindikatorer og artsmangfoldet av vedboende sopp. NINA Rapport nr 970. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Saksgård, R.& Schartau, A.2013. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2012. NINA Rapport nr 973. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Gervasi, V., Odden, J., Linnell, J., Persson, J., Andrén, H.& Brøseth, H.2013. Re-evaluation of distance criteria for classification of lynx family groups in Scandinavia. NINA Rapport nr 965. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, K., Bjerke, J., Strann, K.& Frivoll, V.2013. Grensestasjon nord, Sør-Varanger kommune. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. NINA Rapport nr 897. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hofgaard, A.& Myklebost, H.2013. Overvåking av palsmyr. Første gjenanalyse i Leirpullan, Dovrefjell i Sør-Trøndelag. Endringer fra 2007 til 2012. NINA Rapport nr 958. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kvingedal, E., Forseth, T., Kroglund, F.& Fjeldstad, H.2013. Reetablering av laks i Kragerøvassdraget – anbefalte tiltak for å sikre toveis vandringsmuligheter. NINA Rapport nr 943. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Bongard, T., Jensås, J.& Østborg, G.2013. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. NINA Rapport nr 962. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Dervo, B.& Museth, J.2013. Elvesportsaktiviteten i Ottaelva - Ringvirkninger av aktiviteten og vurdering av avbøtende tiltak ved en eventuell bygging av Nedre Otta Kraftverk. NINA Rapport nr 949. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bendiksen, E.2013. Registrering av biologisk mangfold i Rindal kommune (Møre og Romsdal). NINA Rapport nr 626. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Endrestøl, A., Flåten, M.& Hanssen, O.2013. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2012. NINA Rapport nr 937. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Qvenild, M., Wold, L.& Svarstad, H.2013. FemiNINAs mentor-ordning for kvinnelige forskere i NINA. NINA Rapport nr 967. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kraabøl, M., Braband, Å., Bremnes, T., Dokk, J., Johnsen, S., Pavels, H., Saltveit, S.& Schartum, E.2013. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet - Resultater fra undersøkelsene i 2012. NINA Rapport nr 955. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Aarrestad, P., Bendiksen, E., Bjerke, J., Brandrud, T., Hofgaard, A., Rusch, G.& Stabbetorp, O.2013. Effekter av treslagsskifte, treplanting og nitrogengjødsling i skog på biologisk mangfold. Kunnskapsgrunnlag for å vurdere skogtiltak i klimasammenheng. NINA Rapport nr 959. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bevanger, K.& Refsnæs, S.2013. Kamuflering av kraftledninger. Evaluering av økologiske og tekniske implikasjoner. NINA Rapport nr 878. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Johnsen, S., Museth, J., Sandlund, O.& Dokk, J.2013. Fiskebiologisk undersøkelse i Møkeren, Kongsvinger kommune - Beskrivelse av fiskesamfunnet og vurdering av forhold for ørret og ørretutsettinger. NINA Rapport nr 948. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Brøseth, H.& Tovmo, M.2013. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2013. NINA Rapport nr 960. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bergesen, K., Pettersen, K.& Larsen, B.2013. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2012. NINA Rapport nr 961. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ugedal, O., Robertsen, G., Berg, M., Johnsen, B.& Hvidsten, N.2013. Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra Møre og Romsdal. Framdriftsrapport 2013. NINA Rapport nr 950. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Tveraa, T., Ballesteros, M., Bårdsen, B., Fauchald, P., Lagergren, M., Langeland, K., Pedersen, E.& Stien, A.2013. Beregning av produksjon og tap i reindriften. NINA Rapport nr 938. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T.& Walseng, B.2013. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i magasinene Storevatn og Stegil i Mandalsvassdraget høsten 2012. NINA Rapport nr 924. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Næsje, T., Ulvan, E., Sandnes, T., Jensen, J., Staldvik, F., Holm, R., Landstad, J., Økland, F., Moe, K., Fiske, P., Heggberget, T.& Thorstad, E.2013. Atferd og spredning av rømt oppdrettslaks og villaks i Namsen og andre elver. Resultater fra merking av laks i Namsfjorden og Vikna. NINA Rapport nr 931. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Framstad, E.2013. Terrestrisk naturovervåking i 2012 : Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. NINA Rapport nr 952. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jensen, A., Karlsson, S., Lamberg, A., Hanssen, Ø.& Jensås, J.2013. Beiarelva og Saltdalselva 2008-2012. Bestandsovervåking av laks og påvirkning fra oppdrettsnæringen. NINA Rapport nr 951. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2013

Berg, M., Finstad, B., Kvalvik, A., Uglem, I., Bjørn, P.A. & Nilsen, R. 2013. Laksefisk og luseovervåking i Romsdalsfjorden - del 2. - NINA Rapport 919. 42 pp. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bergesen, K.A., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2013. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2011. - NINA Rapport 902. 25 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bevanger, K., Linnell, J.D.C., Odden, J. & Strand, O. 2013. Rovvilt og villrein. En kunnskapsstatus med utgangspunkt i Blefjellområdet. - NINA Rapport 978. 57 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Gjelland, K.Ø., Rustadbakken, A., Haugen, T.O. & Sandlund, O.T. 2013. Forsøk med trål og ekkolodd i Mjøsa, 2012. - NINA Rapport 927. 27 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Gundersen, V., Andersen, O., Wold, L.C., Nerhoel, I., Fangel, K., Vistad, O.I. & Båtstad, K.R. 2013. Ferdsel i Snøhettaområdet. Del 1. Dokumentasjonsrapport fra 12 spørreundersøkelser. - NINA Rapport 933. 101 pp. Norsk instututt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O. & Panzacchi, M. 2013. Ferdsel i Snøhettaområdet – Sluttrapport. - NINA Rapport 932. 70 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Gundersen, V., Nerhoel, I., Wold, L.C. & Mortensen, A.J. 2013. Ferdsel i Snøhettaområdet. Del 2. Fokusområder og lokaliteter. - NINA Rapport 934. 133 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Gundersen, V., Olsson, T., Strand, O., Mackay, M., Panzacchi, M. & Moorter, B.V. 2013. Nordfjella villreinområde. Konsekvens av planforslag for villrein, friluftsliv og reiseliv. - NINA Rapport 956. 71 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Hanssen, F., Heggberget, T.G., Valland, N., Koch, W., Moe, J., Karud, J., Sagen, H., Lid, S.R. & Endresen, D. 2013. LifeWatch Norge. Sluttrapport fra forprosjektet. - NINA Rapport 928. 45 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Johnsen, T.V., Stien, A., Nygård, T., Kleven, O., Opgård, O., Johansen, K., Østlyngen, A. & Myklevoll, V. 2013. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2012. - NINA Rapport 936. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Øien, I.J., Aarvak, T. & Solheim, R. 2013. Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2012. - NINA Rapport 929. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jensen, A.J., Berg, M., Bremset, G., Eide, O., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Johnsen, B.O., Lund, E. & Ulvan, E.M. 2013. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2012. - NINA Rapport 947. 55 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Johnsen, S.I., Kraabøl, M., Skurdal, J. & Dokk, J.G. 2013. Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen. Gyteområder for ørret og forekomst av Gjendeflue. - NINA Rapport 930. 21 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Karlsson, S. & Larsen, B.M. (eds.) 2013. Genetiske analyser av elvemusling Margaritifera margaritifera (L.) – et nødvendig verktøy for riktig forvaltning av arten. - NINA Rapport 926. 44 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Kraabøl, M., Johnsen, S.I., Museth, J., Skurdal, J. & Dervo, B.K. 2013. Telemetristudie av ørret i Hemsil - Kartlegging av leveområder, effekter av fang-og-slipp fiske og kraftverkstekniske inngrep i vassdraget. - NINA Rapport 906. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Landa, A., Tovmo, M., Ulvund, K.R., Meås, R., Eide, N.E., Flagstad, Ø. & Andersen, R. 2013. Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2012. - NINA Rapport 939. 61 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Museth, J., Johnsen, S.I., Arnekleiv, J.V., Kjærstad, G., Teigen, J. & Kraabøl, M. 2013. Etablering av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen. Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr. - NINA Rapport 899. 65 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Museth, J., Johnsen, S.I., Thomassen, G. & Dokk, J.G. 2013. Nedvandring av ørret forbi Eid kraftverk og kartlegging av fiskesamfunnet i Begna. Telemetristudie og pilotprosjekt med elfiskebåt. - NINA Rapport 944. 30 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Reitan, O. 2013. Søk etter døde fugler i Smøla vindpark 2012 – årsrapport. - NINA Rapport 925. 25 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Solem, Ø., Johnsen, B.O., Arnekleiv, J.V., Hindar, K., Rønning, L., Kjærstad, G., Aalbu, F., Karlsson, S. & Olstad, K. 2013. Kartlegging av ungfiskbestander i Drivavassdraget. - NINA Rapport 742. 29 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Sundt-Hansen, L., Karlsson, S. & Johnsen, B.O. 2013. Reetablering av laks i Storåna i Bjerkreimsvassdraget. - NINA Rapport 954. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Thomassen, J., Hanssen, F., May, R. & Bevanger, K. 2013. OPTIPOL Least Cost Path dialog 2. Rapport fra dialogseminar 2 - kriterier og kriterieverdier i OPTIPOL-LCP versjon 1.0. - NINA Rapport 907. 43 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Ugedal, O., Sundt, H., Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O., Ulvan, E.M. & Zinke, P. 2013. Utfall av Trollheim kraftverk i april 2012. Effekter på fiskebestandene i Surna. - NINA Rapport 922. 35 pp. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim. Vis detaljer
Ulvund, K.R., Flagstad, Ø., Eide, N.E. & Landa, A. 2013. Fjellrev i Norge. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. - NINA Rapport 909. 43 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Ødegaard, F., Gjershaug, J.O., Staverløkk, A. & Mjelde, A. 2013. Faglig grunnlag for handlingsplan for kløverhumle Bombus distinguendus, slåttehumle Bombus subterraneus og bakkehumle Bombus humilis. - NINA Rapport 816. 69 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer


2012

Andersen, O., Meisingset, E.L., Mysterud, A. & Aarhus, A. 2012. Hjortejegeren i Hordaland. En spørreundersøkelse om dagens jakttilbud, jegernes preferanser og ønsker om fremtidig tilrettelegging. - NINA Rapport 905. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Bendiksen, E. 2012. Undersøkelse av naturverdier i forbindelse med utbyggingsplaner på Jessheim (Akershus, Ullensaker). - NINA Rapport 917. 25 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Berg, M., Finstad, B., Kvalvik, A., Uglem, I., Bjørn, P.A. & Nilsen, R. 2012. Laksefisk og luseovervåking i Romsdalsfjorden. - NINA Rapport 779. 43 pp. Norsk institutt for naturforskning ( NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bevanger, K., Bartzke, G.S., Brøseth, H., Dahl, E.L., Gjershaug, J.O., Hanssen, F., Jacobsen, K.O., Kleven, O., Kvaløy, P., May, R., Meås, R., Nygård, T., Refsnæs, S., Stokke, S. & Thomassen, J. 2012. Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL). Progress report 2012. - NINA Rapport 904. 57 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bremset, G., Berg, M., Berger, H.M., Dokk, J.G. & Museth, J. 2012. Ungfiskundersøkelser i Namsen. Forsøk med bruk av elektrisk fiskebåt. - NINA Rapport 870. 29 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bremset, G., Berg, M., Diserud, O.H., Solem, Ø. & Ulvan, E.M. 2012. Fisketelling i Driva høsten 2011. Forekomst og fordeling av gytemoden sjøaure og laks før planlagt etablering av langtidssperre i Snøvasfossan. - NINA Rapport 781. 49 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bremset, G., Bongard, T. & Johnsen, B.O. 2012. Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2011.. - NINA Rapport 830. 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bremset, G., Dokk, J.G., Kraabøl, M., Museth, J. & Thorstad, E.B. 2012. Overvåking av småblank i Øvre Namsen. Forsøk med bruk av elektrisk fiskebåt. - NINA Rapport 832. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Brøseth, H. & Tovmo, M. 2012. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2012. - NINA Rapport 859. 23 pp. Norsk institutt fornaturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Brøseth, H., Tovmo, M. & Andersen, R. 2012. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2012. - NINA Rapport 898. 21 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Dervo, B.K. 2012. Forekomst av salamander i Lier kommune. Lokaliteter i Gullaug - Lahellområdet. - NINA Rapport 896. 27 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Dervo, B.K., Olstad, K., Kraabøl, M. & Qvenild, M. 2012. Vurdering av risiko for det biologiske mangfoldet ved innførsel og hold av eksotiske reptiler og amfibier i Norge. - NINA Rapport 820. 54 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Diserud, O.H., Fiske, P. & Hindar, K. 2012. Forslag til kategorisering av laksebestander som er påvirket av rømt oppdrettslaks. - NINA Rapport 782. 32 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Diserud, O.H., Kroglund, F., Teien, H.-C., Tjomsland, T. & Økland, F. 2012. Modellering av gjellealuminium. Aluminiumspåslag på gjellene til laksesmolt og betydningen dette kan ha for utvandringen. - NINA Rapport 773. 41 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Dunca, E. & Larsen, B.M. 2012. Skaltillväxt och kemiska analyser av flodpärlmusslor från Simoa, Norge. - NINA Rapport 912. 29 pp. Norsk instituttt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Dunca, E. & Larsen, B.M. 2012. Skillnader i skaltillväxt hos flodpärlmusslor i reglerade och icke-reglerade vattendrag från Norge. - NINA Rapport 795. 63 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Endrestøl, A. 2012. Faglig grunnlag for handlingsplan for strandmaurløve Myrmeleon bore. - NINA Rapport 889. 84 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2012. - NINA Rapport 892. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Faglig grunnlag for handlingsplan for heroringvinge Coenonymphia hero. - NINA Rapport 860. 45 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Faglig grunnlag for handlingsplan for lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon. - NINA Rapport 844. 47 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2011. - NINA Rapport 783. 41 pp. Norsk institutt for natruforsknig (NINA), Oslo. Vis detaljer
Endrestøl, A. (ed.), Flåten, M., Hanssen, O., Staverløkk, A. & Sverdrup-Thygeson, A. 2012. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2011. - NINA Rapport 837. 45 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Erikstad, L. & Hagen, D. 2012. Geopark Longyearbyen. En mulig strategi for turistutvikling basert på geologi og gruvehistorie. - NINA Rapport 802. 21 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Figari, H. 2012. Forskeres vurdering av usikkerhet i Naturindeks for Norge. En kunnskapssosiologisk studie. - NINA Rapport 890. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Fiske, P., Baardsen, S., Stensland, S., Hvidsten, N.A. & Aas, Ø. 2012. Sluttrapport og evaluering av oppleieordningen i Trondheimsfjorden. (Korrigert versjon av NINA Rapport 546). - NINA Rapport 854. 70 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Flagstad, Ø., Tovmo, M., Balstad, T., Johansson, M., Syslak, L., Eriksen, L.B., Hagen, M., Søgaard, C.D., Ellegren, H. & Brøseth, H. 2012. DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervbestanden 2008-2011. - NINA Rapport 843. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Follestad, A. 2012. Innspill til forvaltningsplaner for Lista- og Jærstrendene : Kunnskapsoversikt over effekter av forstyrrelser på fugler. - NINA Rapport 851. 45 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Follestad, A. 2012. Konsekvensvurdering av tilrettelegging for friluftsliv på bestanden av hekkende våtmarks-fugler i området Hømmervatnet - Sætervatnet i Sjunkhatten nasjonalpark. - NINA Rapport 839. 50 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Follestad, A. 2012. Akutt skadeomfang og herkomst for sjøfugl etter Godafossforliset. - NINA Rapport 811. 49 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Forseth, T. 2012. Åseralprosjektene: konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning. - NINA Rapport 829. 35 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Forseth, T., Robertsen, G., Gabrielsen, S.E., Sundt, H., Skår, B. & Ugedal, O. 2012. Tilbake til historisk smoltproduksjon i Kvina. En utredning av mulighetene. - NINA Rapport 847. 60 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Framstad, E. (ed.) 2012. Terrestrisk naturovervåking i 2011 : Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. - NINA Rapport 840. 107 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Framstad, E., Blumentrath, S., Erikstad, L. & Bakkestuen, V. 2012. Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Verneområdenes funksjon som økologisk nettverk og toleranse for klimaendringer. - NINA Rapport 888. 126 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Gjershaug, J.O. 2012. Vurdering av risiko for biologisk mangfold ved innførsel av papegøyer og andre eksotiske fugler for innesluttet hold i bur. - NINA Rapport 817. 42 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Gjershaug, J.O. 2012. Vurdering av risiko for biologiske mangfold ved innførsel og utsetting av gjess, ender, kalkun, tamdue og struts. - NINA Rapport 787. 81 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Gjershaug, J.O. & Ødegaard, F. 2012. Vurdering av risiko for biologisk mangfold ved innførsel av mørk jordhumle Bombus terrestris til Norge. - NINA Rapport 895. 42 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hagen, D., Eide, N.E., Fangel, K., Flyen, A.C. & Vistad, O.I. 2012. Sårbarhetsvurdering og bruk av lokaliteter på Svalbard. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Miljøeffekter av ferdsel”. - NINA Rapport 785. 110 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hagen, D., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Skarpaas, O., Staverløkk, A. & Ødegaard, F. 2012. Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvegen «import av planteprodukter». - NINA Rapport 915. 76 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hanssen, F., Mathur, V., Athreya, V., Bakkestuen, V., Chavan, V., Lindgaard, A., Mehlum, F., González-Talaván, A., Vang, R. & Valland, N. 2012. Capacity building for Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Progress report 2011. Indo- Norwegian pilot project on capacity building in biodiversity informatics for enhanced decision making, improved nature conservation and sustainable development. - NINA Rapport 801. 24 pp. Norsk institutt for naturforvaltning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Helland, I.P., Finstad, F., Uglem, I., Diserud, O.H., Foldvik, A., Hanssen, F., Bjørn, P.A., Nilsen, R. & Jansen, P.A. 2012. Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk. Statistisk bearbeiding av data fra nasjonal lakselusovervåking 2004-2010. - NINA Rapport 891. 51 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Herfindal, I., Brøseth, H., Kjørstad, M.A., Linnell, J.D.C., Odden, J., Persson, J., Stien, A., Tveraa, T. & Ersson, L. 2012. Modellering av tap av tamrein til rovvilt – en risikomodell. - NINA Rapport 819. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. 2012. Gjedde, sørv og suter: status, vektorer og tiltak mot uønsket spredning. - NINA Rapport 669. 45 pp. Norsk institutt for natruforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hesthagen, T. & Walseng, B. 2012. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Nåvatn og Skjerkevatn i Mandalsvassdraget høsten 2011 - Fisk og krepsdyr. - NINA Rapport 804. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hesthagen, T., Helland, I.P., Sandlund, O.T. & Ugedal, O. 2012. Naturindeks for Norge – Metodikk for fastsettelse av skader på allopatriske aurebestander grunnet vassdragsregulering og introduksjon av fremmede fiskearter. - NINA Rapport 852. 27 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hofgaard, A. & Myklebost, H.E. 2012. Overvåking av palsmyr. Første gjenanalyse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark. Endringer fra 2006 til 2011. - NINA Rapport 841. 44 pp. Norsk institutt for naturforvaltning. Vis detaljer
Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O., Økland, F., Ugedal, O., Jensås, J.G. & Saksgård, L. 2012. Reguleringsundersøkelser i Orkla for perioden 2007 – 2011. - NINA Rapport 866. 65 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jacobsen, K.O. & Bjerke, J.W. 2012. Børøya industriområde, Hadsel kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø. - NINA Rapport 772. 27 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Bjerke, J.W., Strann, K.B., Tømmervik, H. & Frivoll, V. 2012. Tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Manndalen, Kåfjord kommune. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. - NINA Rapport 831. 41 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Johnsen, T.V., Nygård, T. & Stien, A. 2012. Kongeørn i Finnmark. Prosjektrapport 2011. - NINA Rapport 818. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Tømmervik, H. & Johnsen, T.V. 2012. Vegutbedring i Skibotndalen – del 2. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. - NINA Rapport 778. 29 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Øien, I.J., Solheim, R. & Aarvak, T. 2012. Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2011. - NINA Rapport 813. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jensen, A.J., Berg, M., Bremset, G., Eide, O., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Johnsen, B.O. & Lund, E. 2012. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2011. - NINA Rapport 788. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jensen, G.H., Tombre, I., Eythórsson, E., Madsen, J., Søreng, S.U., Gundersen, O.M. & Hovland, P.J. 2012. Gåsejakt i Nord-Trøndelag. Resultater fra ulike jaktorganiseringer i 2011. - NINA Rapport 777. 46 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jerstad, K., Walseng, B., Nilsson, A.L.K. & Røstad, O.W. 2012. Fossekallen i Lyngdalsvassdraget 1978-2011. Har kalking resultert i en bedre hekkesuksess?. - NINA Rapport 808. 46 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Johnsen, B.O., Bremset, G. & Hvidsten, N.A. 2012. Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra, Møre og Romsdal. Framdriftsrapport 2012. - NINA Rapport 822. 56 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Johnsen, B.O., Hvidsten, N.A., Bongard, T., Bremset, G. & Diserud, O.H. 2012. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Framdriftsrapport 2012. - NINA Rapport 857. 79 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Johnsen, S.I., Kraabøl, M., Brabrand, Å., Saltveit, S.J., Dokk, J.G. & Pavels, H. 2012. Fiskebiologiske undersøkelser i Bandak og Tokkeåi 2011. - NINA Rapport 862. 50 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Johnsen, S.I., Sandlund, O.T., Dokk, J.G., Museth, J., Rognerud, S., Gjelland, K.Ø., Helland, I.P. & Westberg, T.S. 2012. Fiskesamfunnet i Aursunden, Røros kommune. - NINA Rapport 864. 47 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Jordhøy, P., Hole, R., Sørensen, R., Hage, E., Enge, E., Winther, E. & Finstad, E. 2012. Gamal villreinfangst i Rondane. Dei store fangstgroprekkene i høve til villreintrekk og beite. - NINA Rapport 872. 63 pp + vedl. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jordhøy, P., Strand, O., Sørensen, R., Andersen, R. & Panzacchi, M. 2012. Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og leveområde. - NINA Rapport 800. 102 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Kjørstad, M.A., Ledström, G., Nordin, H., Odden, J., Pedersen, V., Svensson, L. & Tovmo, M. 2012. Forslag til samordning av overvåking av gaupe i Norge og Sverige. - NINA Rapport 880. 40 pp. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim. Vis detaljer
Kleiven, E. & Hesthagen, T. 2012. Fremmede fiskearter i ferskvann i Aust-Agder – Historikk, status og konsekvenser. - NINA Rapport 665. 115 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Krange, O., Tangeland, T., Sandström, C. & Ericsson, G. 2012. Holdninger til store rovdyr i Norge og Sverige. En komparativ studie av holdninger til rovdyr og rovviltforvaltning. - NINA Rapport 879. 68 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Kraabøl, M. & Johnsen, S.I. 2012. Ferskvannsbiologiske undersøkelser og vurderinger i Øvre Lærdalselva. Biologidel til driftsplan for Borgundelva og Smedøla. - NINA Rapport 776. 41 pp. Norsk institutt for naturforvaltning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Landa, A., Tovmo, M., Meås, R., Eide, N.E., Flagstad, Ø., Ulvund, K.R. & Andersen, R. 2012. Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2011. - NINA Rapport 796. 51 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. 2012. Reetablering av elvemusling i Hammerbekken, Trondheim kommune. Resultater fra utsetting av ørret infisert med muslinglarver i 2008-2010. - NINA Rapport 807. 29 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. & Bjerland, J.M. 2012. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2011: Hestadelva, Nordland. - NINA Rapport 871. 28 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M., Saksgård, R. & Bjerland, J.M. 2012. Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking. - NINA Rapport 887. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Lauknes, T.R., Larsen, Y., Høgda, K.A., Tømmervik, H. & Hofgaard, A. 2012. Bruk av fjernmåling i palsmyrovervåking. - NINA Rapport 803. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Lindhjem, H. & Magnussen, K. 2012. Verdier av økosystemtjenester i skog i Norge. - NINA Rapport 894. 80 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. (ed.), Christensen-Dalsgaard, S., Follestad, A., Langset, M., May, R., Dahl, E.L. & Hamre, Ø. 2012. Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - sjøfugl. - NINA Rapport 825. 175 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
May, R., Bevanger, K., Van Dijk, J., Petrin, Z. & Brende, H. 2012. Renewable energy respecting nature. A synthesis of knowledge on environmental impacts of renewable energy financed by the Research Council of Norway. - NINA Rapport 874. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
May, R., Hamre, Ø., Vang, R. & Nygård, T. 2012. Evaluation of the DTBird video-system at the Smøla wind-power plant. Detection capabilities for capturing near-turbine avian behaviour. - NINA Rapport 910. 27 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Moe, B., Hanssen, S.A., Bårdsen, B.-J., Hanssen, F., Bourgeon, S., Pavlova, O., Nielsen, C.P., Gerland, S. & Gabrielsen, G.W. 2012. Effekter av predatorkontroll og klima på bestandsforhold hos ærfugl på Svalbard. Sluttrapport for Svalbards Miljøvernfond. - NINA Rapport 868. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Museth, J., Johnsen, S.I., Sandlund, O.T., Arnekleiv, J.V., Kjærstad, G. & Kraabøl, M. 2012. Tolga kraftverk. Utredning av konsekvenser for fisk og bunndyr. - NINA Rapport 828. 80 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Nilsen, E.B., Pedersen, S., Brøseth, H. & Pedersen, H.C. 2012. Fjellryper. En kunnskapsoversikt. - NINA Rapport 869. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Nygård, T. & Dahl, E.L. 2012. Havørn og vindkraft på Frøya. Vurdering av mulige konflikter mellom havørn og vindmøller i område for planlagt vindkraftutbygging. - NINA Rapport 884. 18 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Nygård, T. & Polder, A. 2012. Miljøgifter i rovfuglegg i Norge. Tilstand og tidstrender. - NINA Rapport 834. 51 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Odden, J., Mattisson, J., Linnell, J.D.C., Mysterud, A., Melis, C., Nilsen, E.B., Samelius, G., McNutt, H.L., Andrén, H., Brøseth, H., Teurlings, I., Persson, J., Arnemo, J.M., Sjulstad, K., Ulvund, K.R., Loe, L.E., Segerström, P., Turtumøygard, S., Strømseth, T.H., Gervasi, V., Bouyer, Y. & Flagstad, Ø. 2012. Framdriftsrapport for Scandlynx Norge 2011. - NINA Rapport 842. 84 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Pedersen, B. & Skarpaas, O. 2012. Statistiske egenskaper til Naturindeks for Norge. Usikkerhet i datagrunnlaget og sensitivitet. - NINA Rapport 797. 55 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Pedersen, B. & Aarrestad, P.A. (eds.) 2012. Program for miljøovervåking Tjeldbergodden. Overvåking av jord, vegetasjon og epifytter 2011. - NINA Rapport 861. 113 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Pedersen, S. & Pedersen, H.C. 2012. Bestandssituasjonen for hare i Norge – en kunnskapsstatus. - NINA Rapport 886. 41 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Pedersen, Å.Ø., Jepsen, J.U., Biuw, E.M. & Johansen, B. 2012. Habitatmodell for lirype i Finnmark. - NINA Rapport 845. 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Persson, J., Bretten, T., Brøseth, H., Karlsson, J., Liljemark, L., Lundvall, A., Rauset, G.R., Tyren, H. & Wiklund, T. 2012. Förslag till samordning av inventering av järv i Sverige och Norge. - NINA Rapport 882. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim. Vis detaljer
Reitan, O. 2012. Søk etter døde fugler i Smøla vindpark 2011. - NINA Rapport 790. 23 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Rusch, G.M. 2012. Climate and ecosystem services. The potential of Norwegian ecosystems for climate mitigation and adaptation. - NINA Rapport 791. 43 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Rusch, G.M. 2012. Klima og økosystemtjenester. Norske økosystemers potensial for avbøting av og tilpasning til klimaendringer. - NINA Rapport 792. 43 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Saksgård, R. & Schartau, A.K. 2012. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2011. - NINA Rapport 873. 71 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Sandlund, O.T., Museth, J., Næsje, T.F., Qvenild, T., Saksgård, R. & Ugedal, O. 2012. Storauren i Femund og Isteren. Utvikling i bestandene over de siste 30 år. - NINA Rapport 853. 54 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Schartau, A.K., Lagergren, R. & Hesthagen, T. 2012. INTERREG prosjektet Enningdalselven. Uttesting av overvåkingsmetodikk og systemer for klassifisering av økologisk tilstand (Bedömningsgrunder) jf. vanndirektivet. - NINA Rapport 875. 72 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Skarpaas, O. & Pedersen, B. 2012. Forecasting the Nature Index. A comparison of methods. - NINA Rapport 794. 28 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Skarpaas, O., Brandrud, T.E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2012. Rødlister: fra fundament til forvaltning. - NINA Rapport 609. 64 pp. Norsk institutt for naturforvaltning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Skogen, K. 2012. Meninger om merking av store rovdyr. - NINA Rapport 916. 28 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Skår, M. & Gundersen, V. 2012. Statlig sikra friluftslivsområder i Oppland. Status og behov. - NINA Rapport 848. 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Solberg, E.J., Mykling, T., Austrheim, G., Bøhler, F., Eriksen, R., Speed, J. & Astrup, R. 2012. Rogn, osp og selje. Har de en framtid i norsk natur?. - NINA Rapport 806. 29 pp. Nors institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Solberg, E.J., Strand, O., Veiberg, V., Andersen, R., Heim, M., Rolandsen, C.M., Langvatn, R., Holmstrøm, F., Solem, M.I., Eriksen, R., Astrup, R. & Ueno, M. 2012. Hjortevilt 1991-2011. Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. - NINA Rapport 885. 156 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Solem, Ø., Hedger, R., Urke, H.A., Kristensen, T., Økland, F., Ulvan, E.M. & Uglem, I. 2012. Atferd hos rømt oppdrettslaks i Sunndalsfjorden. - NINA Rapport 805. 23 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Solem, Ø., Karlsson, S., Eide, O. & Johnsen, B.O. 2012. Kartlegging av ungfiskbestander i Litledalselva. - NINA Rapport 824. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Stabbetorp, O.E. 2012. Kartlegging av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) langs riks- og fylkesveger. Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland fylker. - NINA Rapport 913. 115 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Staverløkk, A. 2012. Vurdering av risiko for det biologiske mangfoldet ved innførsel og bruk av meitemark og andre virvelløse dyr som benyttes som agn ved fiske i ferskvann. - NINA Rapport 865. 28 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Stokke, S., Arnemo, J.M., Söderberg, A. & Kraabøl, M. 2012. Skadeskyting av rovvilt. Begrepsforståelse, kunnskapsstatus og kvantifisering. - NINA Rapport 838. 48 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Strann, K.B. (ed.), Frivoll, V., Sortland, F., Lorentzen, N.H., Riser, C.W., Jensen, A. & Våge, H. 2012. Hekkestatus hos svarthalespove Limosa limosa islandica i Nord-Norge. - NINA Rapport 833. 63 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Sundt-Hansen, L., Forseth, T., Kvingedal, E., Thorstad, E.B., Larsen, B.M., Hvidsten, N.A. & Fiske, P. 2012. Laksen i Numedalslågen. Evaluering av manøvreringsreglement. - NINA Rapport 793. 89 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Svenning, M.A., Falkegård, M. & Hanssen, Ø.K. 2012. Sjørøya i Nord-Norge - en fallende dronning?. - NINA Rapport 780. 61 pp. Norsk institutt fornaturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Thomassen, J. 2012. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Dialogseminar om Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden, Nordre Sunnmøre vannområde. - NINA Rapport 823. 74 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Thomassen, J., Hanssen, F., May, R. & Bevanger, K. 2012. Optipol Least Cost Path dialog. Rapport fra dialogseminar om tema, deltema og kriterier i Optipol-LCP versjon 1.0.. - NINA Rapport 856. 48 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Tovmo, M. & Brøseth, H. 2012. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2012. - NINA Rapport 901. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Tveraa, T., Ballesteros, M., Bårdsen, B.-J., Fauchald, P., Lagergren, M., Langeland, K., Pedersen, E. & Stien, A. 2012. Rovvilt og reindrift. Kunnskapsstatus i Finnmark. - NINA Rapport 821. 28 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Van Dijk, J. 2012. Merking av oter i innlandet i Norge – et pilotstudium. - NINA Rapport 799. 14 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Van Dijk, J. & May, R. 2012. Tilstandsvurdering for forekomst av oter (Lutra lutra) som indikatorart i Naturindeks og anbefaling til overvåkingsmetodikk. - NINA Rapport 749. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Van Dijk, J., Hamre, Ø., Meås, R. & Solem, M.I. 2012. Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2011. - NINA Rapport 814. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Van Dijk, J., Ulvund, K.R., Braat, L., Sier, A., Mirtl, M., Watt, A., Peltola, T. & Delbaere, B. 2012. ALTER-Net, a long-term biodiversity, ecosystem and awareness research network - Year 8. - NINA Rapport 815. 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NIINA), Trondheim. Vis detaljer
Van Dijk, J., Åström, J. & Pilskog, H.E. 2012. Towards the development of a management relevant index for invasive alien species : a pilot study. - NINA Rapport 876. 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Walseng, B. & Hesthagen, T. 2012. Enningdalsvassdraget, en ferskvannsbiologisk dokumentasjon.Del 1- Krepsdyr. - NINA Rapport 827. 54 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Westergaard, K.B. 2012. Deler av faggrunnlaget for smalasal Sorbus lancifolia og nordlandsasal Sorbus neglecta. - NINA Rapport 835. 27 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Wold, L.C., Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O., Panzacchi, M., Dokk, J.G. & Andersen, O. 2012. Friluftsliv og turisme i Nordfjella villreinområde. - NINA Rapport 850. 37 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Wold, L.C., Vistad, O.I. & Skår, M. 2012. Forholdet mellom allmennhetens tilgang og privatlivets fred i bebygde strandområder. Dokumentasjonsrapport med hovedfunn fra spørreundersøkelser til fire brukergrupper i Saltnes, Råde kommune. - NINA Rapport 756. 36 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Ødegaard, F. 2012. Faglig grunnlag for handlingsplan for strandmurerbie Osmia maritima. - NINA Rapport 846. 37 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Ødegaard, F. 2012. Faglig grunnlag for handlingsplan for spesielle sandområder. - NINA Rapport 810. 57 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Ødegaard, F. 2012. Faglig grunnlag for handlingsplan for rødknappsandbie Andrena hattorfiana og ildsandbie Andrena marginata. - NINA Rapport 759. 59 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Ødegaard, F., Brandrud, T.E., Erikstad, L., Evju, M., Fjellberg, A., Gjershaug, J.O. & Often, A. 2012. Faglig grunnlag for handlingsplan for sanddynemark. - NINA Rapport 809. 55 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Åström, S., Pedersen, B., Diserud, O.H., Gjershaug, J.O., Staverløkk, A. & Ødegaard, F. 2012. Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge. Videre uttesting av metodikk og involvering av frivillige. - NINA Rapport 836. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer


2011

Andersen, O., Gundersen, V. & Wold, L.C. 2011. Ferdsel i Nordfjella sommeren 2010. Resultater fra ferdselstelling og brukerundersøkelser. - NINA Rapport 703. 60 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lilllehammer. Vis detaljer
Andersen, O., Mysterud, A., Veiberg, V., Meisingset, E.L. & Wold, L.C. 2011. Jakten på hjortejegeren. En spørreundersøkelse blant norske hjorteviltjegere med fokus på fremtidig hjortejakt. - NINA Rapport 725. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Barton, D., Bongard, T., Lindhjem, H., Rusch, G.M., Thomassen, J. & Åström, S. 2011. Økosystemtjenester - fra begrep til praksis?. Sammendrag av innlegg fra ØKOSIP-seminar 10. januar 2010, NINA Trondheim. - NINA Rapport 673. 46 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. Vis detaljer
Bendiksen, E. & Moen, S. 2011. Undersøkelse av rik barskog ved Slattum (Akershus: Nittedal). Vurdering av naturverdier i forbindelse med hogstplaner og markagrense. - NINA Rapport 701. 31 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Berg, M., Eide, O., Bremset, G., Haukebø, T. & Jensen, A.J. 2011. Kartlegging av gytegroper av laks og sjøaure i Eira i perioden 1952-2010. - NINA Rapport 731. 60 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Berger, H.M. & Bremset, G. 2011. Status for laksebestanden i Verdalselva. Vurderinger av produksjonspotensial basert på ungfiskundersøkelser og bonitering. - NINA Rapport 684. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bergesen, K.A., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2011. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2010. - NINA Rapport 764. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (IMS). Vis detaljer
Bevanger, K. 2011. Kraftledninger og fugl. Oppsummering av generelle og nettspesifikke problemstillinger. - NINA Rapport 674. 60 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bevanger, K., Bartzke, G.S., Brøseth, H., Dahl, E.L., Gjershaug, J.O., Hanssen, F., Jacobsen, K.O., Kvaløy, P., May, R., Meås, R., Nygård, T., Refsnæs, S., Stokke, S. & Thomassen, J. 2011. Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL). Progress Report 2011. - NINA Rapport 762. 52 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bjerrum, M., Madsen, J., Tombre, I., Nicolaisen, P.I., Hansen, J., Ødegaard, P.I., Gundersen, O.M. & Jensen, G.H. 2011. Biologisk evaluering av tilskuddsordningen for forvaltning av kortnebb gjess i Nord-Trøndelag, våren 2010. - NINA Rapport 662. 21 pp. Norsk institutt for naturforskning, Tromsø. Vis detaljer
Blindheim, T., Thingstad, P.G. & Gaarder, G. (eds.) 2011. Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Dekning av naturtyper og arter. - NINA Rapport 539. 340 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Brandrud, T.E., Hanssen, O., Sverdrup-Thygeson, A. & Ødegaard, F. 2011. Kalklindeskog – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. - NINA Rapport 711. 50 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Bratli, H., Jordal, J.B., Stabbetorp, O.E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Naturbeitemark – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-periode II. - NINA Rapport 714. 85 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Bremset, G. & Johnsen, B.O. 2011. Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2010. - NINA Rapport 722. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Bremset, G. & Sæter, A.O. 2011. Fiskebiologiske undersøkingar i Toåa og Romåa hausten 2010. - NINA Rapport 723. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning. Vis detaljer
Bremset, G., Johnsen, B.O. & Bongard, T. 2011. Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Samlerapport fra ferskvannsbiologiske undersøkelser i perioden 2003-2010. - NINA Rapport 602. 122 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Bremset, G., Olstad, K., Berg, M. & Sandlund, O.T. 2011. Effekter på laksen i Glomma av Borregaard fabrikkers aktiviteter. Skrive-bordsvurdering basert på litteraturstudium og feltmålinger utført i perioden 2007-2010. - NINA Rapport 670. 41 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Brøseth, H. & Tovmo, M. 2011. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2011. - NINA Rapport 724. 21 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Brøseth, H., Tovmo, M. & Andersen, R. 2011. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2011. - NINA Rapport 757. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Hanssen, F. & Systad, G.H. 2011. Offshore vindenergianlegg og sjøfugl. Oppdatert screening av potensielle konfliktområder på nasjonal skala. - NINA Rapport 616. 78 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Danielsen, I.E. & Tømmervik, H. 2011. Nordlysparken handels- og næringspark i Harstad kommune. Konsekvensutredning for reindrift. - NINA Rapport 627. 46 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Dervo, B.K. 2011. Fisketurismen i Glomma ved Tolga. Utredning av konsekvenser ved utbygging av Tolga kraftverk. - NINA Rapport 760. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Eide, N.E., Evju, M., Hagen, D., Blumentrath, S., Wold, L.C., Fangel, K. & Gundersen, V. 2011. Pilotprosjekt bevaringsmål i store verneområder. Utvikling av metoder for å overvåke bevaringsmål i store verneområder – tema fjell og landskap. - NINA Rapport 652. 147 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Eide, N.E., Flagstad, Ø., Andersen, R. & Landa, A. 2011. Fjellrev i Norge 2010. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet på fjellrev. - NINA Rapport 628. 48 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Endrestøl, A. 2011. Kartlegging av strandmaurløve Myrmeleon bore 2011. - NINA Rapport 765. 68 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2011. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2010. - NINA Rapport 735. 46 pp. Norsk institutt for naturforskning. Vis detaljer
Erikstad, L., Strand, G.-H., Bentzen, F. & Salberg, A.-B. 2011. Arealrepresentativ overvåking basert på fjernanalyse. Flyfototolkning i fjell og myrnatur. - NINA Rapport 743. 44 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Evju, M. (ed.), Hofton, T.H., Gaarder, G., Ihlen, P.G., Bendiksen, E., Blindheim, T. & Blumentrath, S. 2011. Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Norge. Sammenstilling av registreringene 2007-2010. - NINA Rapport 738. 231 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA,. Vis detaljer
Evju, M., Hassel, K., Hagen, D. & Erikstad, L. 2011. Småkraftverk og sjeldne moser og lav. Kunnskap og kunnskapsmangler. - NINA Rapport 696. 33 pp. Norsk instutt for naturforskning, (NINA) Oslo. Vis detaljer
Fangel, K., Wold, L.C., Aas, Ø., Christensen-Dalsgaard, S., Qvenild, M. & Anker-Nilssen, T. 2011. Bifangst av sjøfugl i norske kystfiskerier. Et kartleggings- og metodeutprøvingsprosjekt med fokus på fiske med garn og line. - NINA Rapport 719. 72 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Fauchald, P. 2011. Sjøfugl i åpent hav. Utbredelsen av sjøfugl i norske og tilgrensende havområder. - NINA Rapport 786. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Finstad, B., Ulvan, E.M., Jonsson, B., Ugedal, O., Thorstad, E.B., Hvidsten, N.A., Hindar, K., Karlsson, S., Uglem, I. & Økland, F. 2011. Forslag til overvåkingssystem for sjøørret. - NINA Rapport 689. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Flagstad, Ø., Eide, N.E., Ulvund, K.R., Tovmo, M., Andersen, R. & Landa, A. 2011. Fjellrev i Norge 2011. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. - NINA Rapport 767. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Follestad, A. & Lorentsen, S.-H. 2011. Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås. - NINA Rapport 716. 28 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Follestad, A., Evju, M. & Ødegaard, F. 2011. Effekter av klimaendringer for havstrand. - NINA Rapport 667. 74 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Framstad, E. (ed.) 2011. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåkingi 2010: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. - NINA Rapport 702. 135 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Framstad, E., Bendiksen, E., Brandrud, T.E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Overvåking av verneområder. Utprøving av metodikk i utvalgte naturreservater i Sør-Norge. - NINA Rapport 671. 56 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Framstad, E., Stange, E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Gjensøkdatabasen for rødlistete arter. Vurdering av egnethet for bruk i overvåking. - NINA Rapport 744. 36 pp. Norsk institutt for naturforforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Framstad, E., Stokland, J.N. & Hylen, G. 2011. Skogvern som klimatiltak. Verdifulle skogtyper for biologisk mangfold og karbonlagring. - NINA Rapport 752. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Gasbjerg, G., Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Systad, G.H. & Anker-Nilssen, T. 2011. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. - NINA Rapport 733. 139 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Glover, K.A., Hindar, K., Karlsson, S., Skaala, Ø. & Svåsand, T. 2011. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander: utforming av indikatorer. - NINA Rapport 726. 35 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Gundersen, V. 2011. Landskapet som felles arena for fotografi og økologi. Utviklingstrekk med eksempler fra Norge og det vestlige USA. - NINA Rapport 755. 37 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Gundersen, V., Andersen, O., Kaltenborn, B.P., Vistad, O.I. & Wold, L.C. 2011. Målstyrt forvaltning. Metoder for håndtering av ferdsel i verneområder. - NINA Rapport 615. 107 pp. Norsk instiutt for naturforskning, Lillehammer. Vis detaljer
Gundersen, V., Skår, M., Tangeland, T. & Vistad, O.I. 2011. Særskilt vern av friluftsområder i Oslomarka etter markalovens § 11. Kunnskapsgrunnlag, kriterier og registreringsmetode. - NINA Rapport 664. 78 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lilllehammer. Vis detaljer
Gundersen, V., Stange, E., Björck, M., Elsrud, O.E. & Frivold, L.H. 2011. Opplevelsesverdier i skog. Effekter av økologisk og økonomisk informasjon. - NINA Rapport 739. 52 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Hagen, D., Erikstad, L., Moe, B. & Eide, N.E. 2011. Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny-Ålesund. Konsekvensutredning for tema landskap, vegetasjon og dyreliv. - NINA Rapport 675. 58 pp. Norsk institutt for naturforskning, (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hesthagen, T. 2011. Plan om opprusting og utvidelse av Skjerkaanlegget i Mandalsvassdraget. - En analyse av mulige effekter på fisk ved en tilleggsregulering av Langevatn-magasinet. - NINA Rapport 770. 28 pp. Norsk institutt for natuirforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hofgaard, A. & Wilmann, B. 2011. Overvåking av palsmyr. Første 5-årsundersøkelse i Haukskardmyrin og Haugtjørnin, Dovre, 2010. - NINA Rapport 717. 42 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Johnsen, T.V., Nygård, T. & Stien, A. 2011. Kongeørn i Finnmark. Prosjektrapport 2010. - NINA Rapport 680. 37 pp. Norsk institutt for naturforskning, Tromsø. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Solheim, R., Øien, I.J. & Aarvak, T. 2011. Snøuglas vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2010. - NINA Rapport 677. 21 pp. Norsk institutt for naturforskning, Tromsø. Vis detaljer
Jensen, A.J., Berg, M., Bremset, G., Eide, O., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Johnsen, B.O. & Lund, E. 2011. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Rapport for perioden 2008-2010. - NINA Rapport 659. 77 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Johnsen, B.O., Bremset, G. & Hvidsten, N.A. 2011. Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra, Møre og Romsdal. Fagrapport 2011. - NINA Rapport 698. 70 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Johnsen, B.O., Hvidsten, N.A., Bongard, T. & Bremset, G. 2011. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Fagrapport 2011. - NINA Rapport 700. 117 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Johnsen, S.I., Andersen, O. & Kraabøl, M. 2011. Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma i perioden 2008-2010. Miljøoppfølging av gyteområder ved Svanfoss og Ertesekken. - NINA Rapport 679. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lilllehammer. Vis detaljer
Johnsen, S.I., Kraabøl, M., Sandlund, O.T., Rognerud, S., Linløkken, A., Wærvågen, S.B. & Dokk, J.G. 2011. Fiskesamfunnet i Savalen Alvdal og Tynset kommuner. Betydningen av reguleringsinngrep, beskatning og avbøtende tiltak. - NINA Rapport 720. 47 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA),. Vis detaljer
Johnsen, S.I., Stand, D., Hansen, M., Biering, E. & Vrålstad, T. 2011. Signalkreps og krepsepest i Skittenholvatnet og Oppsalvatnet, Hemne kommune. Kartlegging, vurdering av spredningsrisiko og forslag til tiltak. - NINA Rapport 753. 27 s. + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Jordhøy, P. (ed.), Sørensen, R., Aaboen, S., Berge, J., Dalen, B., Fortun, E., Granum, K., Rødstøl, T., Sørumgård, R. & Strand, O. 2011. Villreinen i Ottadalen. Kunnskapsstatus og leveområde. - NINA Rapport 643. 85 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Järnegren, J., Balk, H., Uglem, I. & Forseth, T. 2011. Telling av oppvandrende fisk i Mandalselva ved bruk av DIDSON. En pilotstudie. - NINA Rapport 636. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Krange, O., Tangeland, T. & Skogen, K. 2011. Bestandsmål for store rovdyr. Hva mener folk om bestandsmål og om hvem som skal bestemme i rovviltforvaltningen?. - NINA Rapport 657. 74 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Kraabøl, M. 2011. Modernisering av Klosterfoss kraftverk. Tiltak for å opprettholde nedvandringsmuligheter for fisk forbi kraftverket. - NINA Rapport 771. 21 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Kraabøl, M., Johnsen, S.I. & Dokk, J.G. 2011. Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet. Resultater fra undersøkelsene i 2010 og videre fremdrift. - NINA Rapport 721. 25 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Landa, A., Tovmo, M., Meås, R., Eide, N.E., Flagstad, Ø. & Andersen, R. 2011. Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2010. - NINA Rapport 603. 36 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. 2011. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Ereviksbekken og Svinesbekken, Rogaland. - NINA Rapport 691. 35 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. & Aspholm, P.E. 2011. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Skjellbekken, Finnmark. - NINA Rapport 729. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. & Saksgård, R. 2011. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Aursunda, Nord-Trøndelag. - NINA Rapport 718. 29 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M., Dunca, E., Karlsson, S. & Saksgård, L. 2011. Elvemusling i Steinkjervassdragene: Status etter 30 år med Gyrodactylus salaris og flere forsøk på å utrydde lakseparasitten i Ogna og Figga. - NINA Rapport 730. 79 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA),Trondheim. Vis detaljer
Linløkken, A.N., Rognerud, S. & Sandlund, O.T. 2011. Fiskeundersøkelser i Osensjøen 2010 - 2011. Med tidstrender for sik og lagesild. - NINA Rapport 737. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
May, R. 2011. Strategisk konsekvensutredning for landbasert vindkraft. En evaluering av regionale planer for vindkraft. - NINA Rapport 746. 34 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
May, R. & Bevanger, K. (eds.) 2011. Proceedings. Conference on Wind energy and Wildlife impacts, 2-5 May 2011, Trondheim, Norway. - NINA Rapport 693. 140 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
May, R., Nygård, T., Dahl, E.L., Reitan, O. & Bevanger, K. 2011. Collision risk in white-tailed eagles. Modelling kernel-based collision risk using satellite telemetry data in Smøla wind-power plant. - NINA Rapport 692. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Museth, J., Kraabøl, M., Johnsen, S.I., Arnekleiv, J.V., Kjærstad, G., Teigen, J. & Aas, Ø. 2011. Nedre Otta kraftverk. Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr i influensområdet. - NINA Rapport 621. 92 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Nilsen, E.B., Brøseth, H., Odden, J., Andrén, H. & Linnell, J.D.C. 2011. Prognosemodell for bestanden av gaupe i Norge. - NINA Rapport 774. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Often, A. 2011. Planter i Slottsparken, Oslo. - NINA Rapport 751. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Persson, J. & Brøseth, H. 2011. Järv i Skandinavien - status och utbredning 1996-2010. - NINA Rapport 732. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Saksgård, R. & Schartau, A.K. 2011. Kjemisk overvåking av norske vassdrag - Elveserien 2010. - NINA Rapport 748. 74 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Sandlund, O.T., Berger, H.M., Bremset, G., Diserud, O.H., Saksgård, L., Ugedal, O. & Ulvan, E.M. 2011. Elektrisk fiske – effekter av ledningsevne på fangbarhet av ungfisk. - NINA Rapport 668. 43 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Solberg, E.J., Heim, M., Rolandsen, C.M., Sæther, B.-S. & Arnemo, J.M. 2011. Immobilisering og merking av elg på Vega, 1992-2010. Konsekvenser for dyrevelferd, kondisjon, reproduksjon og overlevelse. - NINA Rapport 658. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Solem, Ø., Berg, M., Johnsen, B.O., Jensås, J.G., Hesthagen, T., Bremset, G., Østborg, G.M. & Saksgård, L. 2011. Forekomst av langtidsverter i periferien av Gyrodactylus salaris smittede vassdrag i Driva- og Rauma-regionen. - NINA Rapport 704. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Stabbetorp, O.E. & Endrestøl, A. 2011. Faglig grunnlag for handlingsplanen for dragehode Dracocephalum ruyschiana og dragehodeglansbille Meligethes norvegicus. - NINA Rapport 766. 61 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Stange, E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Faglig grunnlag for handlingsplan for furupraktbille Chalcophora mariana. - NINA Rapport 682. 21 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Stokke, S., Vang, S., Arnemo, J.M., Hansson, M., Roer, O., Stokkereit, A., Meisingset, E.L., Wahl, B., Slettemark, I., Johnsen, B., Bartzke, G.S., Rolandsen, C.M. & Solberg, E.J. 2011. Kan vi stole på våre ettersøkshunder?. En evaluering av godkjente ettersøkshunders sporingsevne på hjortevilt. - NINA Rapport 688. 50 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Strand, O., Jordhøy, P., Mossing, A., Knudsen, P.A., Nesse, L., Skjerdal, H., Panzacchi, M., Andersen, R. & Gundersen, V. 2011. Villreinen i Nordfjella. Status og leveområde. - NINA Rapport 634. 71 s. + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Strand, O., Panzacchi, M., Jordhøy, P., Van Moorter, B., Andersen, R. & Bay, L.A. 2011. Villreinens bruk av Setesdalsheiene. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2006–2010. - NINA Rapport 694. 143 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim. Vis detaljer
Strand, R. & Finstad, B. 2011. Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2010. - NINA Rapport 758. 35 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Strann, K.B., Frivoll, V., Sortland, F., Bergland, O.P., Berg Karlsen, L. & Engen, H. 2011. Overvåking av kalvingsflokker av tamrein på Hinnøya, mai 2011. - NINA Rapport 761. 21 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Svenning, M.A., Johansen, N.S. & Thorstad, E.B. 2011. Oppvandring, bestandsstørrelse og fangstrater av laks i Målselvvassdraget. - NINA Rapport 648. 45 pp. Norsk institutt for naturforskning, Tromsø. Vis detaljer
Sverdrup-Thygeson, A. (ed.), Hanssen, O., Flåten, M., Staverløkk, A. & Fjellberg, A. 2011. Oppfølging av handlingsplan for eremitt i 2010. Resultater fra kartlegging og øvrige utredningsoppdrag. - NINA Rapport 656. 54 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. Vis detaljer
Sverdrup-Thygeson, A., Brandrud, T.E. (eds.), Bratli, H., Framstad, E., Jordal, J.B. & Ødegaard, F. 2011. Hotspots - naturtyper med mange truete arter. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 i forbindelse med ARKO-prosjektet. - NINA Rapport 683. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. Vis detaljer
Sverdrup-Thygeson, A., Bratli, H., Brandrud, T.E., Endrestøl, A., Evju, M., Hanssen, O., Skarpaas, O., Stabbetorp, O.E. & Ødegaard, F. 2011. Hule eiker – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. - NINA Rapport 710. 47 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Tangeland, T. & Krange, O. 2011. Holdninger til rovdyr i Gränsfjell i Midt-Norden. - NINA Rapport 740. 45 pp. Norsk institutt for naturforskning. Vis detaljer
Thomassen, J. & Hindrum, R. 2011. Environmental Monitoring Programme for the Albertine Graben, Uganda. Results from an ecosystem indicator scoping workshop in Kasese, Uganda, April 2011. - NINA Rapport 706. 118 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA) , Trondheim. Vis detaljer
Thomassen, J., Linnell, J.D.C. & Skogen, K. 2011. Wildlife-Human Interactions : From Conflict to Coexistence in Sustainable Landscapes. Final report from a joint Indo-Norwegian project 2007-2011. - NINA Rapport 736. 83 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Thomassen, J., Linnell, J.D.C., Skar, B., Risan, T., Follestad, A., Aarrestad, P.A., Jerpåsen, G., Harvold, K., Næss, C., Larsen, K., Kelman, I., Bruteig, I.E. & Fageraas, K. 2011. Øyfolkets fortellinger. 2025 - scenarioer fra Smøla, Frøya og Vega. - NINA Rapport 653. 80 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Berg, O.K., Hesthagen, T., Hindar, K., Norum, I.C.J., Sandlund, O.T. & Saksgård, L. 2011. Småblanken i Namsenvassdraget - faglig grunnlag for handlingsplan. - NINA Rapport 660. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Fiske, P., Staldvik, F. & Økland, F. 2011. Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget. - NINA Rapport 747. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Larsen, B.M., Finstad, B., Hesthagen, T., Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O., Næsje, T.F. & Sandlund, O.T. 2011. Kunnskapsoppsummering om ål og forslag til overvåkingssystem i norske vassdrag. - NINA Rapport 661. 69 pp. Norsk instiutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Tombre, I., Jensen, G.H., Eythórsson, E. & Gundersen, O.M. 2011. Gåsejakt i Nord-Trøndelag. Resultater fra ulike jaktorganiseringer i 2010. - NINA Rapport 655. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning, Tromsø. Vis detaljer
Tovmo, M. & Brøseth, H. 2011. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2011. - NINA Rapport 750. 24 pp. Norsk nstitutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Tømmervik, H. & Riseth, J.Å. 2011. Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag. - NINA Rapport 672. 35 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Tømmervik, H., Johansen, B., Karlsen, S.R. & Ihlen, P.G. 2011. Overvåking av vinterbeiter i Vest-Finnmark og Karasjok 1998-2005-2010. Resultater fra feltrutene. - NINA Rapport 745. 65 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Ugedal, O., Næsje, T.F., Saksgård, L., Thorstad, E.B., Jensen, J.L.A., Chittenden, C.M., Cowley, P.D. & Rikardsen, A. 2011. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2010. - NINA Rapport 728. 59 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Uglem, I., Økland, F. & Rikardsen, A. 2011. Overlevelse, spredning og vandring i sjøen for simulert rømt lakseparr og smolt fra et landbasert settefiskanlegg. - NINA Rapport 705. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Van Dijk, J., Hamre, Ø., May, R., Meås, R., Holmstrøm, F. & Solem, M.I. 2011. Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2009-2010. - NINA Rapport 686. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Van Dijk, J., Ulateig, G., Terrasson, D., De Blust, G., Sier, A., Braat, L., Kanka, R., Mirtl, M., Török, K., Furman, E., Kertész, M. & Stadler, J. 2011. ALTER-Net, a long-term biodiversity, ecosystem and awareness research network – Year 7-. - NINA Rapport 685. 83 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Veiberg, V., Gaare, E., Stokke, S., Solberg, E.J. & Skuterud, L. 2011. Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2010. - NINA Rapport 734. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Wollan, A.K., Bakkestuen, V., Bjureke, K., Bratli, H., Endrestøl, A., Stabbetorp, O.E., Sverdrup-Thygeson, A. & Halvorsen, R. 2011. Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. - NINA Rapport 713. 89 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Ødegaard, F. & Solevåg, P.K. 2011. Biologisk kartlegging i rasmark ved Nestunnelen i Hole, Buskerud. - NINA Rapport 769. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Ødegaard, F., Brandrud, T.E., Hansen, L.O., Hanssen, O., Åström, S. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Sandområder -et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. - NINA Rapport 712. 82 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Ødegaard, F., Hanssen, O. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Dyremøkk – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. - NINA Rapport 715. 42 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Ødegaard, F., Hanssen, O. & Aagaard, K. 2011. Bestandsovervåking og skjøtselsplan for mnemosynesommerfugl Parnassius mnemosyne. - NINA Rapport 676. 52 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Aagaard, S.M.D., Ødegaard, F., Hanssen, O. & Aagaard, K. 2011. Faglig grunnlag for handlingsplan for mnemosynesommerfugl Parnassius mnemosyne. - NINA Rapport 678. 44 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Aarrestad, P.A., Bakkestuen, V. & Stabbetorp, O.E. 2011. Utprøving av metodikk for overvåking av effekter av atmosfærisk tilført nitrogen på fattig fjellvegetasjon. Pilotprosjekt for Naturindeks for Norge. - NINA Rapport 741. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Aarrestad, P.A., Bakkestuen, V., Stabbetorp, O.E. & Myklebost, H.E. 2011. Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg og Reservegasskraftverk på Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – gjenanalyser og nyetablering av overvåkingsfelter i 2010. - NINA Rapport 690. 60 pp (inkl. Vedlegg). Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Åström, S., Gjershaug, J.O., Diserud, O.H. & Ødegaard, F. 2011. Videreutvikling av metodikk for arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler. Naturindeks for Norge. - NINA Rapport 663. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer


2010

Andersen, O. & Gundersen, V. 2010. Ferdsel og bruk av Rondane. Etterundersøkelse blant besøkende sommeren 2009. - NINA Rapport 599. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Andersen, O., Dervo, B.K. & Kaltenborn, B.P. 2010. Aktiviteter, holdninger og motiver blant jegere og fiskere i NJFF. - NINA Rapport 612. 27 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Andersen, O., Kaltenborn, B.P., Pedersen, H.C., Storaas, T., Solvang, H., Moa, P.F. & Hagen, B.R. 2010. Undersøkelse blant jaktrettighetshavere i Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011. Datagrunnlag og noen sentrale funn. - NINA Rapport 433. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bendiksen, E. 2010. Undersøkelse av gammelskog ved Nordre Langvann i Lillomarka (Akershus: Nittedal). Vurdering av biologiske verdier i forbindelse med hogstplaner. - NINA Rapport 638. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. Vis detaljer
Bendiksen, E. 2010. Naturverdier knyttet til vedboende sopp langs planlagt ny Gardervei (fylkesvei 279) i Fet (Akershus). - NINA Rapport 582. 18 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. Vis detaljer
Bergesen, K.A., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2010. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2009. - NINA Rapport 605 Norsk institutt for naturforskning (NINA), IMS. Vis detaljer
Bevanger, K., Bartzke, G.S., Brøseth, H., Dahl, E.L., Gjershaug, J.O., Hanssen, F., Jacobsen, K.O., Kvaløy, P., May, R., Meås, R., Nygård, T., Refsnæs, S., Stokke, S. & Vang, R. 2010. Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL). Progress Report 2010. - NINA Rapport 619. 51 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Bevanger, K., Berntsen, F.E., Clausen, S.M., Dahl, E.L., Flagstad, Ø., Follestad, A., Halley, D.J., Hanssen, F., Johnsen, L., Kvaløy, P., Lund-Hoel, P., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C., Reitan, O., Røskaft, E., Steinheim, Y., Stokke, B. & Vang, R. 2010. Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway (BirdWind). Report on findings 2007-2010. - NINA Rapport 620. 152 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Bevanger, K., Dahl, E.L., Gjershaug, J.O., Halley, D.J., Hanssen, F., Nygård, T., Pearson, M., Pedersen, H.C. & Reitan, O. 2010. Ornitologisk etterundersøkelse og konsekvensutredning i tilknytning til planer for utvidelse av Hitra vindkraftverk. - NINA Rapport 503. 68 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bjørn, P.A., Finstad, B., Nilsen, R., Uglem, I., Asplin, L., Skaala, Ø. & Hvidsten, N.A. 2010. Nasjonal lakselusovervåkning 2009 på ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye langs Norskekysten samt i forbindelse med evaluering av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. - NINA Rapport 547. 50 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Brandrud, T.E. 2010. Kartlegging av jordboende sopp med vekt på rødlistearter i utvalgte verneområder i Telemark 2009. Kalkområdet i Bamble-Porsgrunn, samt Jomfruland, Kragerø. - NINA Rapport 593. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Brandrud, T.E. & Hanssen, O. 2010. Utkast til forvaltningsplan for Berg plante- og dyrelivsfredningsområde, Kragerø kommune. - NINA Rapport 592. 41 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bremset, G. 2010. Utvikling av et påleggsregister for regulerte vassdrag. Kravspesifikasjon for et brukervennlig og operativt saksbehandlingsverktøy. - NINA Rapport 606. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Bremset, G., Sættem, L.M. & Johnsen, B.O. 2010. Status for bestandene av laks og sjøaure i Nærøydalselva, Sogn og Fjordane. Samlerapport fra fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2006-2008. - NINA Rapport 475. 105 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Brøseth, H., Tovmo, M. & Andersen, R. 2010. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2010. - NINA Rapport 614. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Brøseth, H., Tovmo, M. & Odden, J. 2010. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2010. - NINA Rapport 587. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Certain, G. & Skarpaas, O. 2010. Nature Index. General framework, statistical method and data collection for Norway. - NINA Rapport 542. 47 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Dahl, E.L., Follestad, A., Hanssen, F. & Systad, G.H. 2010. Offshore vindenergianlegg - sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En screening av potensielle konfliktområder. - NINA Rapport 557. 100 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Diserud, O.H., Fiske, P. & Hindar, K. 2010. Regionvis påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander i Norge. - NINA Rapport 622. 40 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Eide, N.E., Flagstad, Ø., Andersen, R. & Landa, A. 2010. Fjellrev i Norge 2009. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. - NINA Rapport 519. 43 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Endrestøl, A. 2010. Faglig grunnlag for handlingsplan for klippeblåvinge Scolitantides orion. - NINA Rapport 649. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. Vis detaljer
Erikstad, L., Stabbetorp, O.E. & Halvorsen, G. 2010. Utkast til forvaltningsplan for Elstad landskapsvernområde, Ullensaker kommune. - NINA Rapport 630. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Erikstad, L., Stabbetorp, O.E. & Often, A. 2010. Naturverdi- og endringsvurderinger for utvalgte områder i Vågå og Ringsaker kommuner. - NINA Rapport 552. 42 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Evju, M., Blumentrath, S. & Hagen, D. 2010. Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater. Kunnskapsstatus for flora og vegetasjon. - NINA Rapport 554. 63 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Evju, M., Hagen, D., Blumentrath, S. & Eide, N.E. 2010. Verdi- og sårbarhetsvurdering i Børgefjell nasjonalpark. Med spesiell fokus på utvalgte lokaliteter og utfordringer knyttet til ferdsel. - NINA Rapport 543. 111 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Finstad, A.G. (ed.), Hedger, R., Jonsson, B., Kvambekk, Å.S., Ekker, R., Forseth, T., Ugedal, O., Sundt-Hansen, L. & Diserud, O.H. 2010. Laks i framtidens klima. Kunnskapsoppsummering og scenario med vekt på temperatur og vannføring. - NINA Rapport 646. 99 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Finstad, B., Hvidsten, N.A. & Uglem, I. 2010. Lakselusregistreringer i 2010 : Vinterfiske etter sjøørret i Hardangerfjorden, Hitra og Flatanger og tråling etter laksesmolt i Namsenfjorden og Altafjorden. - NINA Rapport 624. 15 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Flagstad, Ø., Brøseth, H., Syslak, L., Eriksen, L.B., Hagen, M., Balstad, T., Johansson, M. & Ellegren, H. 2010. DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervbestanden vinteren 2009. - NINA Rapport 600. 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Framstad, E. & Blindheim, T. 2010. Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder. - NINA Rapport 534. 108 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Framstad, E. (ed.) 2010. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking i 2009. Markvegetasjon, smågnagere og fugl. - NINA Rapport 580. 101 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Framstad, E., Blindheim, T., Erikstad, L., Thingstad, P.G. & Sloreid, S.E. 2010. Naturfaglig evaluering av norske verneområder. - NINA Rapport 535. 214 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Gaare, E., Veiberg, V., Solberg, E.J. & Skuterud, L. 2010. Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2009. - NINA Rapport 594. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hagen, D., Eide, N.E., Erikstad, L., Coulsen, S. & Andersen, R. 2010. Kulldrift i Lunckefjell på Svalbard. Konsekvensutredning for tema landskap, vegetasjon og planteliv, dyreliv og geologiske forekomster/fossiler. - NINA Rapport 521. 70 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Heggenes, J., Bremset, G. & Brabrand, Å. 2010. Groundwater, critical habitats, and behaviour of Atlantic salmon, brown trout and Arctic char in streams. - NINA Rapport 654. 28 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Helland, I.P., Ugedal, O., Finstad, A.G. & Sandlund, O.T. 2010. Standardiserte ørretfangster som hjelpemiddel for å vurdere økologiske effekter av vannstands-reguleringer i innsjøer. - NINA Rapport 560. 23 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hesthagen, T., Saksgård, R., Sandlund, O.T. & Eloranta, A. 2010. Fiskebiologiske undersøkelser i Eikesdalsvatnet høsten 2009. - NINA Rapport 578. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hofgaard, A. & Wilmann, B. 2010. Overvåking av palsmyr. Første 5-årsundersøkelse i Ostojeaggi, Troms, 2009. - NINA Rapport 586. 42 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Hvidsten, N.A. 2010. Smolt- og ungfiskundersøkelser i Skiensvassdraget, smoltutvandring i Skotfoss og ungfisk i Bøelva, Heddøla, Tinnåa og Bliva. - NINA Rapport 556. 31 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Arnesen, G. & Johnsen, T.V. 2010. Sørfjord vindpark vindpark, Tysfjord kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø. - NINA Rapport 549. 48 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Borg, L. & Johnsen, T.V. 2010. Dønnesfjord vindpark, Hasvik kommune. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. - NINA Rapport 541. 37 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Johnsen, T.V., Nygård, T. & Stien, A. 2010. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2009. - NINA Rapport 576. 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Solheim, R., Øien, I.J. & Aarvak, T. 2010. Snøuglas vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2009. - NINA Rapport 561. 29 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Tømmervik, H. & Bjerke, J.W. 2010. Vegutbedring i Skibotndalen. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. - NINA Rapport 610. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jensen, A.J., Bjølstad, O.K., Bremset, G., Eide, O., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Johnsen, B.O. & Lund, E. 2010. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport 2009. - NINA Rapport 574. 65 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jensen, J.L.A., Rikardsen, A., Næsje, T.F., Thorstad, E.B., Halttunen, E., Suhr, A.H. & Leinan, I. 2010. Fangstrater, oppvandring og fordeling av laks i Altaelva. - NINA Rapport 595. 58 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Johnsen, B.O., Bremset, G. & Hvidsten, N.A. 2010. Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra, Møre og Romsdal. Årsrapport 2009. - NINA Rapport 591. 54 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Johnsen, B.O., Hvidsten, N.A., Bongard, T. & Bremset, G. 2010. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Årsrapport 2008 og 2009. - NINA Rapport 511. 86 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Johnsen, S.I. 2010. Nasjonal overvåking av edelkreps. Presentasjon av overvåkingsdata og bestandsstatus. - NINA Rapport 492. 94 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer. Vis detaljer
Johnsen, S.I., Vrålstad, T. & Sandodden, R. 2010. Prosedyre ved funn eller mistanke om introduksjon av signalkreps. Iverksetting av tiltak og eventuell friskmelding av lokalitet. - NINA Rapport 572. 18 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Jordhøy, P. 2010. Registrering av villreinen sin områdebruk i Tjønnseterfjellet - Gråhø, Nord-Fron og Sør-Fron kommunar 2007- 2009. - NINA Rapport 558. 17 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jordhøy, P., Strand, O. & Bay, L.A. 2010. Vassdragsutbygging i Årdalsvassdraget i Rogaland - Moglege konsekvensar for villrein. Prosjekta Sandvatn - Nes og overføring av Øvre Daladalen til Lyngsvatn. - NINA Rapport 518. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jordhøy, P., Sørensen, R., Berge, T.A., Borgos, T., Guldvik, K., Meli, J.J. & Strand, O. 2010. Villreinen i Forollhogna. Status og leveområde. - NINA Rapport 528a. 64 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Kraabøl, M. 2010. Storørret i Bandak og Tokkeåi. Dokumentasjon, kunnskapsoppsummering og utfordringer. - NINA Rapport 544. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Kraabøl, M. & Nashoug, O. 2010. Fiskevandringer forbi kraftverk og dammer i Rena og Glomma. Systemforståelse, lokal og internasjonal basiskunnskap og innspill til instrukser ved de enkelte fiskepassasjene. - NINA Rapport 537. 47 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer. Vis detaljer
Larsen, B.M. 2010. Problemkartlegging med tilknytning til elvemusling i Hunnselva og forslag til tiltaksplan for å ta vare på og reetablere elvemusling i vassdraget. - NINA Rapport 559. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2010. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Håelva, Rogaland. - NINA Rapport 565. 35 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. & Karlsen, L.R. 2010. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Enningdalselva, Østfold. - NINA Rapport 566. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. & Saksgård, R. 2010. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2009: Grytelvvassdraget, Sør-Trøndelag. - NINA Rapport 581. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M., Sandlund, O.T., Gabrielsen, S.E., Saksgård, L. & Saksgård, R. 2010. Metodiske utfordringer i undersøkelsene av ungfisk av laks og ørret i effektkontrollen i kalkede vassdrag. - NINA Rapport 644. 37 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Lindhjem, H., Solberg, E.J., Linnell, J.D.C. & Skogen, K. 2010. Mulige konsekvenser av rovdyrsikre gjerder for friluftsliv og hjortevilt. - NINA Rapport 611. 29 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. 2010. Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter. - NINA Rapport 629. 23 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H., Bakken, V., Christensen-Dalsgaard, S., Follestad, A., Røv, N. & Winnem, A. 2010. Akutt skadeomfang og herkomst for sjøfugl etter MV Full City-forliset. - NINA Rapport 548. 44 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Madsen, J., Tombre, I., Bjerrum, M., Nicolaisen, P.I., Hansen, F. & Ødegaard, P.I. 2010. Biologisk evaluering av tilskuddsordningen for forvaltning av kortnebbgjess i Nord-Trøndelag, våren 2009. - NINA Rapport 540. 22 p. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
May, R., Dahl, E.L., Follestad, A., Reitan, O. & Bevanger, K. 2010. Samlet belastning av vindkraftutbygging på fugl. Standardvilkår for for- og etterundersøkelser. - NINA Rapport 623. 34 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
May, R., Hoel, P.L., Langston, R., Dahl, E.L., Bevanger, K., Reitan, O., Nygård, T., Pedersen, H.C., Røskaft, E. & Stokke, B.G. 2010. Collision risk in white-tailed eagles. Modelling collision risk using vantage point observations in Smøla wind-power plant. - NINA Rapport 639. 25 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Museth, J., Johnsen, S.I. & Kraabøl, M. 2010. Planlagt terskel i Åkersvika. Vurdering av fiskevandringer om våren i forhold til tidspunkt og vannstand i Mjøsa. - NINA Rapport 562. 18 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Museth, J., Johnsen, S.I., Grønnæss, S. & Qvenild, T. 2010. Gjerfloen Fluefiske. Utvikling i fisket i perioden 2002-2009. - NINA Rapport 564. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Nygård, T., Halley, D.J. & Mee, A. 2010. The reintroduction of the white-tailed eagle to Ireland. Project report 2009. - NINA Rapport 583. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Odden, J., Mattisson, J., Rauset, G.R., Linnell, J.D.C., Persson, J., Segerström, P. & Andrén, H. 2010. Er skadefelling av gaupe og jerv selektiv?. - NINA Rapport 601. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Odden, J., Mattisson, J., Strømseth, T.H., Sjulstad, K., Linnell, J.D.C., Persson, J., Nilsen, E.B. & Arnemo, J.M. 2010. Framdriftsrapport for Scandlynx Norge 2010. - NINA Rapport 640. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Often, A. & Bendiksen, E. 2010. Registrering av biologisk mangfold i naturområde ved Vestre Aker kirke, Oslo. Verdivurdering i forbindelse med forslag til omregulering. - NINA Rapport 604. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning. Vis detaljer
Often, A. & Stabbetorp, O.E. 2010. Planter i Oslo havn. - NINA Rapport 637. 72 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. Vis detaljer
Rolandsen, C.M., Solberg, E.J., Bjørneraas, K., Heim, M., Van Moorter, B., Herfindal, I., Garel, M., Pedersen, P.H., Sæther, B.E., Lykkja, O.N. & Os, Ø. 2010. Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa 2005 - 2010. Sluttrapport. - NINA Rapport 588. 142 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Rusch, G.M., Pezo, D., Støen, M.A., Skarpe, C. & Ibrahim, M. 2010. Silvopastures in Central America. PACA – Final report. - NINA Rapport 570. 50 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Saksgård, R. & Schartau, A.K. 2010. Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2009. - NINA Rapport 596. 71 pp. Vis detaljer
Sandlund, O.T. (ed.), Bongard, T., Brettum, P., Finstad, A.G., Fjellheim, A., Halvorsen, G.A., Halvorsen, G., Hesthagen, T., Hindar, A., Papinska, K., Saksgård, R., Schartau, A.K., Schneider, S., Skancke, L.B., Skjelbred, B. & Walseng, B. 2010. Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – samlerapport 2010. Atna- og Vikedalsvassdragene. - NINA Rapport 598. 146 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Sandlund, O.T., Daverdin, R.H., Choudhury, A., Brooks, D.R. & Diserud, O.H. 2010. A survey of freshwater fishes and their macroparasites in the Guanacaste Conservation Area (ACG), Costa Rica. - NINA Rapport 635. 45 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer
Skei, J.K., Dervo, B.K., van der Kooij, J. & Kraabøl, M. 2010. Evaluering av registreringsmetoder for nasjonal overvåkning av storsalamander Triturus cristatus i Norge. - NINA Rapport 589. 76 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Skogen, K., Figari, H. & Krange, O. 2010. Meninger om rovviltforvaltning. Erfaringer fra tre kommuner på Østlandet. - NINA Rapport 607. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Skår, M., Øian, H., Vistad, O.I. & Andersen, O. 2010. Full City-havariet : effekter på friluftsliv sommeren 2010. - NINA Rapport 633. 83 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer. Vis detaljer
Solberg, E.J., Strand, O., Veiberg, V., Andersen, R., Heim, M., Rolandsen, C.M., Holmstrøm, F., Solem, M.I., Eriksen, R. & Astrup, R. 2010. Hjortevilt 2009. Årsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. - NINA Rapport 584. 77 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Solem, Ø., Hesthagen, T., Lüscher, S. & Saksgård, R. 2010. Fiskebiologiske undersøkelser i reguleringsmagasiner til Svorka kraftverk høsten 2009. - NINA Rapport 597. 46 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Strand, O., Gundersen, V., Panzacchi, M., Andersen, O., Falldorf, T., Andersen, R., Van Moorter, B., Jordhøy, P. & Fangel, K. 2010. Ferdsel i villreinens leveområder. - NINA Rapport 551. 101 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Strand, R. & Finstad, B. 2010. Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2009. - NINA Rapport 563. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Strann, K.B., Rikardsen, A., Bjerke, J.W. & Dahl-Hanssen, G. 2010. Økologiske konsekvenser av restaurering av elveforbygninger og avsnørte meandre ved Bones, Salangselva. Sluttrapport 2003-2009. - NINA Rapport 575. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Svenning, M.A. 2010. Metodikk for prøvefiske etter røye på Svalbard. - NINA Rapport 645. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Sverdrup-Thygeson, A., Bratli, H., Brandrud, T.E. & Ødegaard, F. 2010. Faglig grunnlag for handlingsplan for hule eiker. - NINA Rapport 631. 78 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. Vis detaljer
Sverdrup-Thygeson, A., Hanssen, O. & Ødegaard, F. 2010. Faglig grunnlag for handlingsplan for eremitt Osmoderma eremita. - NINA Rapport 632. 44 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. Vis detaljer
Tangeland, T. & Aas, Ø. 2010. Kraftinstallasjoner i naturområder – Effekter på turisme, friluftsliv og bruk av fritidsboliger. En litteraturstudie. - NINA Rapport 625. 27 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer. Vis detaljer
Tangeland, T., Andersen, O., Aas, Ø. & Fiske, P. 2010. Elvefiske etter anadrome laksefisk i Norge sesongen 2008. Fiskevaner, fangst, innsats og holdninger til fangstreguleringer, herunder fiskernes syn på reguleringene for sesongen 2008. - NINA Rapport 545. 86 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Tangeland, T., Skogen, K. & Krange, O. 2010. Om rovdyr på landet og i byen. Den urban-rurale dimensjonen i de norske rovviltkonfliktene. - NINA Rapport 650. 84 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Foldvik, A., Bjørnå, T., Lo, H. & Stensli, J.H. 2010. Tåler sjøørret fra Vefsna håndtering i forbindelse med bevaringstiltak?. Undersøkelse av vandringer og overlevelse ved bruk av radiotelemetri. - NINA Rapport 550. 25 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Larsen, B.M. & Næsje, T.F. 2010. Vurdering av effekter på ål ved eventuell bygging av Håfoss kraftverk i Fjæraelva i Etne. - NINA Rapport 529. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Tombre, I., Madsen, J. & Bakken, J. 2010. Registreringer av rastende gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2010. - NINA Rapport 613. 51 pp. Norsk institutt for naturforskning, Tromsø. Vis detaljer
Tovmo, M. & Brøseth, H. 2010. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2010. - NINA Rapport 590. 25 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Ugedal, O., Forseth, T., Fiske, P., Jensås, J.G. & Mo, T.A. 2010. Bestandsstatus for laks og sjøaure i Åbjøravassdraget. - NINA Rapport 536. 74 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Ugedal, O., Næsje, T.F., Thorstad, E.B., Saksgård, L., Jensen, J.L.A., Chittenden, C., Cowley, P. & Rikardsen, A. 2010. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2009. - NINA Rapport 585. 58 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Van Dijk, J., Ulvund, K.R., Terrasson, D., De Blust, G., Sier, A., Braat, L., Kanka, R., Mirtl, M., Török, K., Furman, E., Kertész, M. & Stadler, J. 2010. ALTER-Net, a long-term biodiversity, ecosystem and awareness research network. Year 6. - NINA Rapport 569. 78 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Veiberg, V. & Pedersen, H.C. 2010. Etterundersøkingar og konsekvens-utgreiingar for Hitra vindpark (Hitra 2). Naturmiljø med unntak av fugleliv. - NINA Rapport 533. 25 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Veiberg, V., Nilsen, E.B. & Ueno, M. 2010. Framtidig forvaltning av norske hjortebestandar – utfordringar knytt til bestandstettleik og demografi. - NINA Rapport 571. 40 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Vorkinn, M., Krokann, K., Hagen, S.E., Museth, J., Dervo, B.K. & Aas, Ø. 2010. Utfordringer, suksessfaktorer og lønnsomhet for innlandsfiske innen verdikjedene yrkesfiske og fisketurisme. - NINA Rapport 553. 62 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Walseng, B. & Hesthagen, T. 2010. En historisk dokumentasjon av de ferskvannsbiologiske forholdene i Nordre Boksjø, Enningdalsvassdraget. - NINA Rapport 617. 45 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Wold, L.C. & Vistad, O.I. 2010. Bruk av scenariogrupper ved utarbeidelse av regionalplan for Rondane-området. en evalueringsrapport. - NINA Rapport 641. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lilllehammer. Vis detaljer
Øian, H. & Andersen, O. 2010. Fiskerne i Søndre Rena og andre vassdrag i Åmot kommune, Hedmark. Resultater fra to fokusgruppeintervjuer og en spørreundersøkelse om fangstregulering, fiskevaner, holdninger og preferanser. - NINA Rapport 538. 125 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Øian, H., Dervo, B.K., Andersen, O., Tangeland, T. & Hagen, S.E. 2010. Innlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og utfordringer. En studie av 8 fisketurismebedrifter og kundene. - NINA Rapport 651. 81 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer. Vis detaljer
Øian, H., Skår, M., Vistad, O.I. & Andersen, O. 2010. Full City-havariet : Kortsiktige effekter av oljeforurensning på friluftsliv. Forprosjekt. - NINA Rapport 573. 89 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer. Vis detaljer
Aarrestad, P.A. & Stabbetorp, O.E. 2010. Bruk av bioindikatorer til overvåking av effekter av atmosfærisk nitrogen i naturtyper med lav nitrogentålegrense. Pilotprosjekt for Naturindeks for Norge. - NINA Rapport 567. 47 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Aarrestad, P.A., Bakkestuen, V., Hassel, K., Stabbetorp, O.E. & Wilmann, B. 2010. Etablering av overvåkingsfelter for markvegetasjon i Endalen, Svalbard 2009. - NINA Rapport 579. 28 pp + Vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Aas, Ø., Øian, H., Waaler, R. & Skår, M. 2010. Allmennhetens bruk av utmarka i Finnmark. Sammenstilling basert på skrevne kilder. - NINA Rapport 642. 94 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Åström, S., Gjershaug, J.O., Certain, G. & Ødegaard, F. 2010. Utvikling av metodikk for arealrepresentativ overvåking av utvalgte invertebratgrupper. Pilotprosjekt Naturindeks for Norge. - NINA Rapport 555. 50 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer


2009

Andersen, O., Kaltenborn, B.P., Pedersen, H.C., Storaas, T., Faye-Schjøll, E. & Solvang, H. 2009. Spørreundersøkelse blant rypejegere etter jaktsesongen 2006/07. Datagrunnlag og noen sentrale funn fra Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011. - NINA Rapport 379. 44 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer/Trondheim. Vis detaljer
Andersen, O., Kraabøl, M., Often, A., Petrin, Z. & Larsen, B.M. 2009. Reguleringsplan for Vikersund sjøfront i Tyrifjorden. Kartlegging og konsekvensutredning av biologisk mangfold. - NINA Rapport 501. 31 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Andersen, O., Solberg, E.J., Heim, M., Rolandsen, C.M., Fangel, K. & Ueno, M. 2009. Elgen i Beiarn. En kunnskapsoppsummering. - NINA Rapport 531. 34 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bakkestuen, V., Erikstad, L. & Halvorsen, R. 2009. Klimaendringer og Norges vegetasjon. Hvordan påvirkes vegetasjonsmodeller av ulike klimascenarier?. - NINA Rapport 524. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Barton, D. & Dervo, B.K. 2009. Nytte-kostnadsanalyse av flomvern. En metodevurdering med eksempel fra Skarvvollene. - NINA Rapport 464. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Bergesen, K.A., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2009. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2008. - NINA Rapport 494. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Ims. Vis detaljer
Bevanger, K., Bartzke, G.S., Brøseth, H., Gjershaug, J.O., Hanssen, F., Jacobsen, K.O., Kvaløy, P., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C., Reitan, O., Refsnæs, S., Stokke, S. & Vang, R. 2009. ” Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives” (OPTIPOL). Progress Report 2009. - NINA Rapport 504 Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bevanger, K., Berntsen, F.E., Clausen, S.M., Dahl, E.L., Flagstad, Ø., Follestad, A., Halley, D.J., Hanssen, F., Hoel, P.L., Johnsen, L., Kvaløy, P., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C., Reitan, O., Steinheim, Y. & Vang, R. 2009. ”Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway”(BirdWind). Progress Report 2009. - NINA Rapport 505. 70 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Björck, M. & Vistad, O.I. 2009. Småkraftverk – interesser, konflikter og muligheter. En fokusgruppestudie med vekt på nærings- og miljøaktører. - NINA Rapport 470. 50 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bjørn, P.A., Finstad, B., Nilsen, R., Uglem, I., Asplin, L., Skaala, Ø., Boxaspen, K.K. & Øverland, T. 2009. Nasjonal lakselusovervåkning 2008 på ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye langs Norskekysten samt i forbindelse med evaluering av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. - NINA Rapport 447. 52 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Brandrud, T.E. 2009. Olivinfuruskog og rødlistearter i Bjørkedalen, Volda: naturverdi og forvaltningsmuligheter. - NINA Rapport 461. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Bremset, G. 2009. Gytefisktelling i Toåa hausten 2009. - NINA Rapport 530. 21 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bremset, G. 2009. Fisketeljingar i Nausta i løpet av fiskesesongen 2008. Vurdering av oppvandringsforhold og vandringshinder. - NINA Rapport 462. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bremset, G., Bongard, T. & Johnsen, B.O. 2009. Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Resultater fra fiskebiologiske undersøkelser i 2008 og 2009. - NINA Rapport 512. 51 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bremset, G., Helland, I.P. & Uglem, I. 2009. Konsekvenser av gruvevirksomhet i Engebøfjellet for laksefisk i Nausta, Grytelva og Stølselva. Temarapport i KU-program knyttet til planer om rutilutvinning ved Førdefjorden. - NINA Rapport 416. 69 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bremset, G., Johnsen, B.O. & Bongard, T. 2009. Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Resultater fra fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2003-2008. - NINA Rapport 396. 66 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Brøseth, H. & Andersen, R. 2009. Vurderinger knyttet til overvåking av ynglelokaliteter hos jerv i Sverige og Norge. - NINA Rapport 437. 31 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Brøseth, H. & Odden, J. 2009. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2009. - NINA Rapport 493. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Brøseth, H., Tovmo, M. & Andersen, R. 2009. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2009. - NINA Rapport 508. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Dunca, E., Larsen, B.M. & Mörth, C.-M. 2009. Flodpärlmusslan i Hunnselva – åldersbestämning och kemisk analys av musselskal. - NINA Rapport 487. 28 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Eide, N.E., Landa, A., Flagstad, Ø., Andersen, R., Van Dijk, J., Meås, R., Berntsen, F.E. & Bruteig, I.E. 2009. Bevaringsbiologi fjellrev. Framdriftsrapport 2007-2008. - NINA Rapport 390 Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Endrestøl, A., Bengtson, R. & Hanssen, O. 2009. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2008-2009. - NINA Rapport 523. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Erikstad, L. 2009. Utvidelse av Skyggestein grustak på Geiteryggen, Skien kommune. Konsekvensutredning for kvartærgeologiske naturverdier. - NINA Rapport 515. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Erikstad, L., Bakkestuen, V., Hanssen, F., Stabbetorp, O.E., Evju, M. & Aarrestad, P.A. 2009. Evaluering av landsdekkende satellittbasert vegetasjonskart. - NINA Rapport 448. 77 pp. Vis detaljer
Erikstad, L., Hagen, D., Evju, M. & Bakkestuen, V. 2009. Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland. Forprosjekt naturmiljø. - NINA Rapport 506. 44 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Figari, H., Haaland, H. & Krange, O. 2009. Friluftsliv som hverdagsliv. Innvandrerkvinners bruk av utendørsområder i Groruddalen. - NINA Rapport 479. 56 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Flagstad, Ø., Balstad, T., Johansson, M., Eriksen, L.B., Wärdig, C., Hagen, M. & Ellegren, H. 2009. DNA-analyser i overvåkingen av den norske ulvebestanden 2007 -2009. - NINA Rapport 410. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Flagstad, Ø., Brøseth, H., Balstad, T., Syslak, L., Johansson, M., Wärdig, C. & Ellegren, H. 2009. DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervbestanden vinteren 2008. - NINA Rapport 498. 40 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Forseth, T. & Forsgren, E. (eds.) 2009. El-fiskemetodikk. Gamle problemer og nye utfordringer. - NINA Rapport 488. 74 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Forseth, T., Bremset, G., Lamberg, A., Fiske, P., Wibe, H. & Øksenberg, S. 2009. Evaluering av metoder for estimat av smoltproduksjon i laks og sjøaurebestander. - NINA Rapport 489. 23 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Forseth, T., Stickler, M., Ugedal, O., Sundt, H., Bremset, G., Linnansaari, T., Hvidsten, N.A., Harby, A., Bongard, T. & Alfredsen, K. 2009. Utfall av Trollheim kraftverk i juli 2008. Effekter av fiskebestandene i Surna. - NINA Rapport 435. 35 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim ; SINTEF Energiforskning, Trondheim. Vis detaljer
Forsgren, E., Christensen-Dalsgaard, S., Fauchald, P., Järnegren, J. & Næsje, T.F. 2009. Norwegian marine ecosystems - are northern ones more vulnerable to pollution from oil than southern ones?. - NINA Rapport 514. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Framstad, E. (ed.) 2009. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking i 2008. Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. - NINA Rapport 490. 167 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Framstad, E., Blindheim, T. & Hofton, T.H. 2009. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 6 Sammenstilling av registreringene 2004-2007. - NINA Rapport 392. 134 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Framstad, E., Stabbetorp, O.E., Skiftesvik, A.B. & Brandrud, T.E. 2009. Kriterier for vurdering av truete naturtyper. - NINA Rapport 428. 68 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Gjemlestad, L.J. & Forseth, T. 2009. Fisketrapp i Rafossen i Kvina. Vurdering av mulige biologiske effekter oppstrøms trappa. - NINA Rapport 466. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Gjershaug, J.O., Rusch, G.M., Åström, S. & Qvenild, M. 2009. Alien species and climate change in Norway. An assessment of the risk of spread due to global warming. - NINA Rapport 468. 55 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Gaare, E. & Skuterud, L. 2009. Radiocesium i villreinkjøtt og lav. Overvåking av kjøtt og lav i villreinområder i 2008. - NINA Rapport 446. 15 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Halley, D.J., Jones, A.C.L., Chesworth, S., Hall, C., Gow, D., Parry, R.J. & Walsh, J. 2009. The reintroduction of the Eurasian beaver Castor fiber to Wales : an ecological feasibility study. - NINA Rapport 457. 66 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Halvorsen, G., Hesthagen, T., Svalastog, D. & Bongard, T. 2009. Biologiske undersøkelser i kalkede vann i Vest-Agder 2008, med vekt på krepsdyr, bunndyr og fisk. - NINA Rapport 450. 55 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo/Trondheim. Vis detaljer
Hofgaard, A. 2009. Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Ferdesmyra, Øst-Finnmark 2008. - NINA Rapport 476. 34 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jacobsen, K.O. 2009. Nordisk kongeørnsymposium. Tromsø 25.- 28. september 2008. - NINA Rapport 442. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jacobsen, K.O. & Arnesen, G. 2009. Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø. - NINA Rapport 502. 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Arnesen, G. & Johnsen, T.V. 2009. Biologisk mangfold i fem planlagte arenaområder under Tromsø 2018. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. - NINA Rapport 430. 67 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Johnsen, T.V., Nygård, T., Stien, A. & Systad, G.H. 2009. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2008. - NINA Rapport 465. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim/Tromsø. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Solheim, R. & Øien, I.J. 2009. Snøuglas vandringsmønster og habitatvalg. Årsrapport 2008. - NINA Rapport 458. 29 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jensen, A.J., Bremset, G., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Johnsen, B.O. & Lund, E. 2009. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport 2008. - NINA Rapport 451. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Johansen, B., Tømmervik, H. & Karlsen, S.R. 2009. Vegetasjonskart over Svalbard basert på satellittdata. Dokumentasjon av metoder og vegetasjonsbeskrivelser. - NINA Rapport 456. 54 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Johnsen, B.O., Bremset, G. & Hvidsten, N.A. 2009. Laks- og sjøaurebestandene i Bævra, Møre og Romsdal. Undersøkelser i 2005 - 2008. - NINA Rapport 497. 79 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Johnsen, S.I. & Vrålstad, T. 2009. Signalkreps og krepsepest i Haldensvassdraget. Forslag til tiltaksplan. - NINA Rapport 474. 23 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Johnsen, S.I., Dervo, B.K. & Lein, K. 2009. Økonomiske konsekvenser for edelkrepsfisket ved innførsel av signalkreps, krepsepest og vasspest. - NINA Rapport 318. 35 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Johnsen, S.I., Dervo, B.K., Garnås, E., Nilssen, J.P., Tysse, Å. & Wærvågen, S.B. 2009. Effekter av kalking på vannkvalitet, dyreplankton, bunndyr, fisk og fritidsfiske i Buskerud 1997-2007. - NINA Rapport 420. 43 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Johnsen, S.I., Museth, J. & Kraabøl, M. 2009. Fiskebiologiske undersøkelser i Sjusjøen i Ringsaker kommune. Evaluering av gjeldende utsettingspålegg og forslag til aktuelle tiltak. - NINA Rapport 445. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Johnsen, S.I., Stand, D., Vrålstad, T. & Wivestad, T. 2009. Introdusert signalkreps på Ostøya i Bærum kommune, Akershus. Kartlegging og krepsepestanalyse. - NINA Rapport 499. 17 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Johnsen, S.I., Strand, D. & Toverud, Ø. 2009. Kartlegging av signalkreps i Øymarksjøen, Haldenvassdraget. Utbredelse og bestandsstatus. - NINA Rapport 522. 18 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Jordhøy, P. & Strand, O. 2009. Lufsjåtangen og Dagalitangen på Hardangervidda. Kunnskap og utfordringar i høve til villreintrekk og menneskeleg arealbruk. - NINA Rapport 412. 77 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jordhøy, P. & Strand, O. 2009. Villreinen i Fjellheimen. Status og sårbare habitat. - NINA Rapport 411. 50 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jordhøy, P., Strand, O. & Bay, L.A. 2009. Vassdragsutbygging i Årdalsvassdraget i Rogaland - Moglege konsekvensar for villrein. Prosjekta Sandvatn - Nes og overføring av Øvre Daladalen til Lyngsvatn. - NINA Rapport 518. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Kraabøl, M., Museth, J. & Johnsen, S.I. 2009. Fangsthistorikk og bestandsvurderinger av mjøsørret. Med hovedvekt på kultiveringen av hunderørret. - NINA Rapport 485. 43 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Landa, A., Flagstad, Ø., Hanssen, F., Syslak, L. & Heggberget, T.M. 2009. Oterovervåkning Ormen Lange 2008. - NINA Rapport 408. 18 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. 2009. Elvemusling i Hunnselva - forsøk med infeksjon av muslinglarver på ulike ørretstammer. - NINA Rapport 509. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. 2009. Forsøk med reetablering av elvemusling ved utsetting av ørret infisert med muslinglarver. - NINA Rapport 510. 18 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. 2009. Effektkontroll 2008 : Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. - NINA Rapport 486. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2009. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Hunnselva, Oppland. - NINA Rapport 443. 29 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2009. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Hoenselva, Buskerud. - NINA Rapport 454. 29 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. & Eken, M. 2009. Elvemusling i Sogna, Buskerud. Forundersøkelser i forbindelse med utbygging av Rv7 på strekningen Ramsrud-Kjeldsbergsvingene. - NINA Rapport 459. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. & Christensen-Dalsgaard, S. 2009. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2008. - NINA Rapport 439. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Marthinsen, K., Museth, J. & Krange, O. 2009. Hølaløkka – oppfatninger og opplevelser i et rehabilitert naturområde. - NINA Rapport 423. 56 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
May, R., Van Dijk, J., Andersen, R. & Landa, A. 2009. Wolverines in a Changing World. Final report of the Norwegian Wolverine Project 2003-2007. - NINA Rapport 434. 43 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Museth, J., Kraabøl, M., Arnekleiv, J.V., Johnsen, S.I. & Teigen, J. 2009. Planlagt kraftverk i Rosten i Gudbrandsdalslågen. Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr i influensområdet. - NINA Rapport 427. 60 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Nybø, S., Strann, K.B., Bjerke, J.W., Tømmervik, H., Hagen, D. & Hofgaard, A. 2009. Tilpasninger til klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard. Vurdering av vernebehovet og terrestriske økosystemers evne til å binde karbon. - NINA Rapport 436. 43 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Nygård, T., Brainerd, S.M., Brøseth, H., Berntsen, F.E., Bjørnes, E., Kvam, T., Nilsen, E.B., Pedersen, P.H., Stokke, S., Sørensen, O.J. & Swenson, J.E. 2009. Bjørn i Nord-Trøndelag. - NINA Rapport 472. 60 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Odden, J. & Brøseth, H. 2009. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2009. - NINA Rapport 495. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Odden, J., Mattisson, J., Andrén, H., Linnell, J.D.C., Persson, J., Flagstad, Ø., Nilsen, E.B., Arnemo, J.M., Sköld, K., Segerström, P., Samelius, G., Rauset, G.R., Danell, A. & Liberg, O. 2009. Scandlynx. Framdriftsrapport for det skandinaviske forskningsprosjektet på gaupe 2008 – 2009. - NINA Rapport 513. 50 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Saksgård, R. & Schartau, A.K. 2009. Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2008. - NINA Rapport 496. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Schartau, A.K., Solheim, A.L., Halvorsen, G., Høgåsen, T., Lindholm, M., Skjelbred, B., Sloreid, S.E. & Walseng, B. 2009. Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. Vannforskriften. Forslag. - NINA Rapport 520. 88 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Skuland, S.E. & Skogen, K. 2009. Rovdyr og landskap. Rovdyras plass i ulike landskapsforståelser. - NINA Rapport 491. 54 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Solberg, E.J. 2009. Bestandsutvikling og avskytning av elg innenfor Trondheim Storviltvald. Evaluering av bestandskondisjon og måloppnåelse i planperioden 2005-2009. - NINA Rapport 525. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Solberg, E.J., Rolandsen, C.M., Herfindal, I. & Heim, M. 2009. Hjortevilt og trafikk i Norge. En analyse av hjorteviltrelaterte trafikk ulykker i perioden 1970-2007. - NINA Rapport 463. 84 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Solberg, E.J., Røed, K.H., Flagstad, Ø., Sæther, B.E., Heim, M., Andersen, R. & Rolandsen, C.M. 2009. Elgens genetiske struktur i Norge. - NINA Rapport 467. 35 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Solberg, E.J., Strand, O., Veiberg, V., Andersen, R., Heim, M., Rolandsen, C.M., Holmstrøm, F. & Solem, M.I. 2009. Hjortevilt 2008. Årsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. - NINA Rapport 477. 69 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Stokke, S., Nesje, P. & Langvatn, R. 2009. Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg. Overvåking av hjorteviltstammen – grunnlagsanalyse 2008. - NINA Rapport 471. 29 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Strand, R. & Finstad, B. 2009. Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2008. - NINA Rapport 473. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Strann, K.B., Bjerke, J.W. & Frivoll, V. 2009. Konsekvensutredning av deponi i Jensvolldalen, Bodø. Naturmiljøet. - NINA Rapport 507. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Svarstad, H., Skuland, S.E., Guldvik, I. & Figari, H. 2009. Fraværet av likestilling i lokal naturforvaltning. Nasjonalparkplanen som eksempel. - NINA Rapport 432. 45 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Sverdrup-Thygeson, A. 2009. Faglig grunnlag for handlingsplan for sinoberbille Cucujus cinnaberinus. - NINA Rapport 438. 31 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Sverdrup-Thygeson, A., Bakkestuen, V., Bjureke, K., Blom, H., Brandrud, T.E., Bratli, H., Endrestøl, A., Framstad, E., Jordal, J.B., Skarpaas, O., Stabbetorp, O.E., Wollan, A.K. & Ødegaard, F. 2009. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Arealer for Rødlistearter- Kartlegging og Overvåking (ARKO). Faglig framdriftsrapport for 2009. - NINA Rapport 528. 76 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Sverdrup-Thygeson, A., Bergsaker, E., Brandrud, T.E., Dale, T., Elsrud, O.E., Rønning, E. & Skuland, S.E. 2009. Miljøregistrering i Skog (MiS). Utvelgelsesprosessen og skogeiers oppfatning. - NINA Rapport 480. 58 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Sverdrup-Thygeson, A., Erikstad, L. & Stabbetorp, O.E. 2009. Bidrag til landskapsplan for Oslo kommunes skoger i Østmarka og Nordmarka. - NINA Rapport 484. 35 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Sverdrup-Thygeson, A., Laugsand, A. & Olberg, S. 2009. Oppfølging av handlingsplan for sinoberbille 2009. Kartlegging i Froland og Drangedal kommuner. - NINA Rapport 529. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Systad, G.H. & Strann, K.B. 2009. Overvåkning av sjøfugl og akuttutslipp fra Snøhvit 2007-2008. - NINA Rapport 444. 27 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Tangeland, T. 2009. 420 kV Kraftledning Ofoten – Balsfjord. Konsekvensutredning er for turisme og reiseliv. - NINA Rapport 517. 72 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Tangeland, T. 2009. 420 kV kraftledning Ofoten – Balsfjord. Konsekvensutredning for friluftsliv og fritidsboliger. - NINA Rapport 516. 72 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Thomassen, J., Hagen, D., Kaltenborn, B.P. & Ladstein, J. 2009. Biologisk mangfold som ressurs, en trinn for trinn framgangsmåte. Rapport fra biomangfoldseminar i Finnøy kommune, Rogaland, 26. mai 2009. - NINA Rapport 483. 54 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Thomassen, J., Linnell, J.D.C., Follestad, A., Aarrestad, P.A., Næss, C., Skar, B., Larsen, K., Harvold, K. & Kelman, I. 2009. Frøyas framtid formes nå. Scenarioutviklingsseminar, Frøya 12. – 13. mai 2009. - NINA Rapport 482. 73 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Thomassen, J., Strand, O., Gundersen, V., Fangel, K., Næss, C., Eide, N.E., Rønningen, K., Flemsæter, F., Ydse, H., Sørensen, R. & Skorem, J. 2009. FoU-prosjekt knyttet til villrein, ferdsel og inngrep i Snøhettaområdet. Dialogseminar på Norsk Villreinsenter Nord 22. – 24. april 2009. - NINA Rapport 481. 99 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Hindar, K., Berg, O.K., Saksgård, L., Norum, I.C.J., Sandlund, O.T., Hesthagen, T. & Lehn, L.O. 2009. Status for småblankbestanden i Namsen. - NINA Rapport 403. 95 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Tombre, I., Madsen, J. & Bakken, J. 2009. Registreringer av rastende gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2009. - NINA Rapport 527. 71 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Tombre, I., Madsen, J., Eythórsson, E., Søreng, S.U., Tømmervik, H. & Kristiansen, A. 2009. Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008. En evaluering og forslag til fremtidig forvaltningspraksis. - NINA Rapport 431. 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Tombre, I., Nicolaisen, P.I., Ødegaard, P.I., Madsen, J. & Hansen, J. 2009. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008. Gåseregistreringer og en evaluering av miljøtilskuddsordningen. - NINA Rapport 452. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Ugedal, O., Thorstad, E.B., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2009. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2008. - NINA Rapport 478. 56 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Van Dijk, J., Heggberget, T.M., Holmstrøm, F. & Solem, M.I. 2009. Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2008. - NINA Rapport 460. 21 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Veiberg, V., Nygård, T., Hamre, Ø. & Follestad, A. 2009. Konfliktar mellom vilt og luftfart. -samling av eksisterande kunnskap i EndNote Web litteraturbase. - NINA Rapport 532. 146 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Vistad, O.I. 2009. Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter. - NINA Rapport 441. 42 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Walseng, B. & Jerstad, K. 2009. Vannføring og hekking hos fossekall. - NINA Rapport 453. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Walseng, B. & Karlsen, L.R. 2009. Endring i krepsdyr- og fiskefaunaen etter kalking i syv vann i Østfold. - NINA Rapport 469. 47 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Ødegaard, F., Sverdrup-Thygeson, A., Hansen, L.O., Hanssen, O. & Åström, S. 2009. Kartlegging av invertebrater i fem hotspot-habitattyper. Nye norske arter og rødlistearter 2004-2008. - NINA Rapport 500. 102 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Aarrestad, P.A., Bakkestuen, V., Stabbetorp, O.E. & Wilmann, B. 2009. Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg. Overvåking av vegetasjon og jord – grunnlagsundersøkelse 2008. - NINA Rapport 440. 30 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Aas, Ø., Dervo, B.K., Andersen, O., Skurdal, J., Johnsen, S.I., Åsen, E. & Tangeland, T. 2009. Det ble så stille. Evaluering av effekten av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. - NINA Rapport 449. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer


2008

Andersen, O. 2008. Friluftsliv og naturopplevelse i Ormtjernkampen - Skaget. - NINA Rapport 414. 51 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Andersen, O., Jordhøy, P. & Nellemann, C. 2008. Villrein i Breheimen-Mørkridsdalen. Konsekvensutrening av vern. - NINA Rapport 348. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lilllehammer. Vis detaljer
Anker-Nilssen, T. (ed.), Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2008. SEAPOP studies in the Barents and Norwegian Seas in 2007. - NINA Rapport 363. 92 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Røsok, Ø. (eds.), Framstad, E., Gaarder, G., Hofton, T.H., Jordal, J.B., Klepsland, J.T. & Reiso, S. 2008. Boreale lauvskoger i Norge. Naturverdier og udekket vernebehov. - NINA Rapport 367. 331 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bergesen, K.A., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2008. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2007. - NINA Rapport 368. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Ims. Vis detaljer
Bevanger, K., Clausen, S.M., Dahl, E.L., Flagstad, Ø., Follestad, A., Gjershaug, J.O., Halley, D.J., Hanssen, F., Hoel, P.L., Jacobsen, K.O., Johnsen, L., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C., Reitan, O., Steinheim, Y. & Vang, R. 2008. “Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind tur-bines in coastal Norway”. Progress Report 2008. - NINA Rapport 409. 55 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bevanger, K., Follestad, A., Gjershaug, J.O., Halley, D.J., Hanssen, F., Johnsen, L., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C., Reitan, O. & Steinheim, Y. 2008. Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway. Statusrapport 1. januar 2008. - NINA Rapport 329. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bevanger, K., Follestad, A., Gjershaug, J.O., Halley, D.J., Hanssen, F., Johnsen, L., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C., Reitan, O. & Steinheim, Y. 2008. Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway. Status report 1st January 2008. - NINA Rapport 355. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bjørn, P.A., Finstad, B., Nilsen, R., Asplin, L., Uglem, I., Skaala, Ø., Boxaspen, K.K. & Øverland, T. 2008. Nasjonal overvåkning av lakselusinfeksjon på ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye i forbindelse med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. - NINA Rapport 377. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Blindheim, T. (ed.), Abel, K., Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Gaarder, G., Heggland, A., Hofton, T.H., Klepsland, J.T., Larsen, B.H., Reiso, S. & Røsok, Ø. 2008. Skogregistreringer på utvalgte eiendommer i 12 fylker under ordningen med "frivillig vern" i 2006 og 2007. - NINA Rapport 354. 333 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Brandrud, T.E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2008. Samsvar mellom MiS og naturtypedata. - NINA Rapport 359. 60 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Bratli, H. & Stabbetorp, O.E. 2008. Undersøkelse av vegetasjon og forekomst av myrflangre (Epipactis palustris) på Haugerudmyra i Lier kommune. - NINA Rapport 397. 34 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bremset, G., Forseth, T., Ugedal, O., Gjemlestad, L.J. & Saksgård, L. 2008. Potensial for produksjon av laks i Kvinavassdraget. Vurdering av tapsfaktorer og forslag til kompensasjonstiltak. - NINA Rapport 321. 37 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Brøseth, H. & Andersen, R. 2008. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2008. - NINA Rapport 398. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Brøseth, H. & Odden, J. 2008. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2008. - NINA Rapport 384. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Christensen-Dalsgaard, S., Bustnes, J.O., Follestad, A., Systad, G.H., Mittet Eriksen, J., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. 2008. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. - NINA Rapport 338. 161pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Christensen-Dalsgaard, S., Fangel, K., Dervo, B.K. & Anker-Nilssen, T. 2008. Bifangst av sjøfugl i norske fiskerier. Eksisterende kunnskap og forslag til kartleggingsprosjekt. - NINA Rapport 382. 62 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Eide, N.E., Flagstad, Ø., Andersen, R. & Landa, A. 2008. Fjellrev i Norge 2008. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet på fjellrev. - NINA Rapport 389. 49 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Eide, N.E., Flagstad, Ø., Andersen, R. & Landa, A. 2008. Fjellrev i Norge 2007. - NINA Rapport 304. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Eide, N.E., Hagen, D. & Vistad, O.I. 2008. Overvåkingsplan for næringshytter på Svalbard. Bakgrunn og instruks for næringshyttene: Slettvika – Van Mijenfjorden, Brentskaret - Adventdalen, Adolfbukta - Billefjorden. - NINA Rapport 323. 43 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Erikstad, L., Andersen, O., Halvorsen, G., Reitan, O., Risan, T. & Stabbetorp, O.E. 2008. Verma kraftverk. Konsekvenser knyttet til planer for nytt kraftverk i Verma. - NINA Rapport 357. 55 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Fangel, K. 2008. Utredning om vern av Breheimen - Mørkridsdalen. Konsekvenser for hytter og andre bygninger. - NINA Rapport 351. 57 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Fangel, K., Andersen, O. & Aas, Ø. 2008. Sjølaksefiske med faststående redskap i Norge i 2007. Kjennetegn ved fiskere, fiskeutøvelse og holdninger til regulering av fiske. - NINA Rapport 406. 56 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Fangel, K., Solberg, E.J., Andersen, O. & Dervo, B.K. 2008. Kommunal viltforvaltning. Status, endringer og måloppnåelse– med hjortevilt i kikkerten. - NINA Rapport 383. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer. Vis detaljer
Figari, H. & Skogen, K. 2008. Konsensus i konflikt. Sosiale representasjoner av ulv. - NINA Rapport 391. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Flagstad, Ø., Andersen, R., Wärdig, C., Johansson, M. & Ellegren, H. 2008. Familiegrupper i den svenske gaupebestanden vinteren 2007/2008 belyst fra genetisk analyse av ekskrementer og hår. - NINA Rapport 393. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Flagstad, Ø., Brøseth, H., Johansson, M., Wärdig, C. & Ellegren, H. 2008. DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2000-2007. - NINA Rapport 369. 48 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Framstad, E. (ed.) 2008. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking i 2007. Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. - NINA Rapport 362. 116 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Gjershaug, J.O., Rusch, G.M., Hanssen, F. & Døsen, L. 2008. Biotilgjengelighet av hvitt fosfor i skytefeltene i Midt-Troms. - NINA Rapport 381. 31 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Gaare, E. & Skuterud, L. 2008. Radiocesium i villreinkjøtt. Overvåking i fem villreinområder. - NINA Rapport 328. 14 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hagen, D., Bangjord, G., Christensen-Dalsgaard, S., Erikstad, L. & Eide, N.E. 2008. Framtidig bruk av Isfjord Radio, Kapp Linné, Svalbard. Konsekvensutredning for tema vegetasjon og landskap, dyreliv og geologiske forekomster. - NINA Rapport 372. 45 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hay, C.J., Næsje, T.F. & Thorstad, E.B. 2008. Fish populations, gill net catches and gill net selectivity in the Kunene River, Namibia. - NINA Rapport 325. 98 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hesthagen, T. & Østborg, G.M. 2008. Endringer i areal med forsuringsskadde fiskebestander i norske innsjøer fra rundt 1990 til 2006. - NINA Rapport 169. 114 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hesthagen, T., Johnsen, S.I., Fløystad, L., Saksgård, R. & Ugedal, O. 2008. Fiskebiologiske undersøkelser i regulerte innsjøer i Aura- og Gryttenvassdraget høsten 2007. - NINA Rapport 343. 56 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hofgaard, A. 2008. Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Leirpullan, Sør-Trøndelag 2007. - NINA Rapport 364. 35 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Haaland, H. & Fangel, K. 2008. Beslutningsprosesser i elgforvaltningen. Åpne prosesser eller forbeholdt særinteresser?. Erfaringer fra fire kommuner. - NINA Rapport 333. 40 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jacobsen, K.O. 2008. Sjøfugl og menneskelig ferdsel på Flatøya, Bjarkøy. - NINA Rapport 429. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Arnesen, G. & Johnsen, T.V. 2008. Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kV kraftledning Risøyhamn – Sortland til 132 kV. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. - NINA Rapport 312. 49 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jensen, A.J., Bremset, G., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Johnsen, B.O., Lund, E. & Solem, Ø. 2008. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport 2007. - NINA Rapport 327. 60 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Johnsen, B.O., Bremset, G. & Hvidsten, N.A. 2008. Laks- og sjøaurebestandene i Bævra, Møre og Romsdal. Undersøkelser i 2005 - 2007. - NINA Rapport 402. 75 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Johnsen, B.O., Hvidsten, N.A., Bongard, T. & Bremset, G. 2008. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Årsrapport 2007. - NINA Rapport 373. 87 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Johnsen, S.I., Jansson, T., Høye, J.K. & Taugbøl, T. 2008. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige. Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen. - NINA Rapport 356. 15 pp+Append. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Jordhøy, P. 2008. Eikesdal alpin. Verknader på villrein i høve til utbygging av alpinanlegg. - NINA Rapport 365. 68 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jordhøy, P. 2008. Problematikk ikring ferdsle og villrein i Rondane. - NINA Rapport 331. 51 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jordhøy, P. (ed.) 2008. Villreinen i Rondane – Sølnkletten. Status og leveområde. - NINA Rapport 339. 67 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jordhøy, P., Strand, O. & Bay, L.A. 2008. Nye overføringar til Blåsjømagasinet - villreinfagleg vurdering. Blåfjelloverføringane. - NINA Rapport 401. 34 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jørstad, E. & Skogen, K. 2008. Rødlista mellom vitenskap og politikk. En sosiologisk studie av Norsk rødliste 2006. - NINA Rapport 395. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Kroglund, F., Høgberge, R., Hindar, K. & Østborg, G.M. 2008. Laks og vannkvalitet i Otra, 1990–2006. - NINA Rapport 326. 52 pp + append. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Kraabøl, M. & Museth, J. 2008. Etablering av terskel og fiskepassasjer i Åkersvika. Problemstillinger og utredningsbehov knyttet til fiskevandringer. - NINA Rapport 374. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. 2008. Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjervassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007. - NINA Rapport 352. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. (ed.) 2008. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2006 og 2007. - NINA Rapport 417. 60 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. (ed.), Byrkjeland, S., Flagstad, Ø., Heggberget, T.M., Larsen, T., Røv, N., Balstad, T., Haugland, T. & Østborg, G.M. 2008. Etterkantundersøkelser sjøfugl og oter etter MS Server-forliset januar 2007. - NINA Rapport 336. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Madsen, J., Tombre, I. & Eide, N.E. 2008. Ferdsel og forstyrrelseseffekter for gjess på Svalbard. Anbefalinger til forvaltningen. - NINA Rapport 334. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Museth, J., Hagen, D., Krange, O. & Bendiksen, E. 2008. Folks kjennskap og holdninger til Hølaløkka. - et pilotprosjekt i restaureringen av Alnaelva, Oslo kommune. - NINA Rapport 361. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Museth, J., Johnsen, S.I. & Kraabøl, M. 2008. Ørretutsettinger i elver. - en kunnskapsoppsummering med relevans for Glomma og Søndre Rena. - NINA Rapport 307 Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Museth, J., Sandlund, O.T., Johnsen, S.I., Rognerud, S. & Saksgård, R. 2008. Fiskesamfunnet i Storsjøen i Åmot og Rendalen kommuner. Betydningen av reguleringsinngrep, endret beskatning og avbøtende tiltak. - NINA Rapport 388. 63 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Nybø, S. & Skarpaas, O. 2008. Naturindeks. Utprøving av metode i Midt-Norge. - NINA Rapport 425. 45 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Nybø, S. & Skarpaas, O. 2008. Naturindeks. Bakgrunnsdokumenter for utprøving av metode i Midt-Norge. - NINA Rapport 426. 69 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Nybø, S., Skarpaas, O., Framstad, E. & Kålås, J.A. 2008. Naturindeks for Norge - forslag til rammeverk. - NINA Rapport 347. 69 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Nygård, T., Bevanger, K. & Reitan, O. 2008. Forholdet mellom fugler og vindmøller og andre lufthindringer. En litteraturoversikt. - NINA Rapport 413. 167 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Odden, J., Andersen, R., Brøseth, H. & Linnell, J.D.C. 2008. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2008. - NINA Rapport 375. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Qvenild, M., Bevanger, K., Sandlund, O.T. & Ødegaard, F. 2008. Behovsanalyse for kartlegging og overvåking av fremmede, uønskede arter i Norge. - NINA Rapport 273. 62 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Rolandsen, C.M. & Solberg, E.J. 2008. Vurdering av elgbestandens utvikling i Lødingen på bakgrunn av sett elg og jaktstatistikk for perioden 1988-2007. - NINA Rapport 330. 13 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Saksgård, R. & Schartau, A.K. 2008. Kjemisk overvåking av norske vassdrag. - NINA Rapport 385. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Skår, M. & Andersen, O. 2008. Kommunedelplan Åmot Vest. Miljøfaglige innspill. - NINA Rapport 340. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Solberg, E.J., Heim, M. & Sæther, B.E. 2008. NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2007. Årsrapport. - NINA Rapport 332. 11 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Solberg, E.J., Veiberg, V., Strand, O., Andersen, R., Langvatn, R., Heim, M., Rolandsen, C.M., Holmstrøm, F. & Solem, M.I. 2008. Hjortevilt 2007. Årsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. - NINA Rapport 380. 65 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Strand, O., Hanssen, F., Jordhøy, P., Heim, M., Andersen, R. & Falldorf, T. 2008. Villreinprosjektene i Langfjella. Framdriftsrapport. - NINA Rapport 407. 37 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Strand, R. & Finstad, B. 2008. Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva. - NINA Rapport 366. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Strann, K.B., Bjerke, J.W., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2008. Verdifulle naturtyper i Meløy kommune . - NINA Rapport 345. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Strann, K.B., Bjerke, J.W., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2008. Verdifulle naturtyper i Alta kommune. - NINA Rapport 344. 112 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Svenning, M.A. & Kanstad-Hanssen, Ø. 2008. Fiskebiologiske undersøkelser i Målselvvassdraget 2006-2007. - NINA Rapport 418. 25 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Sverdrup-Thygeson, A., Brandrud, T.E., Bratli, H., Framstad, E., Gjershaug, J.O., Halvorsen, G., Pedersen, O., Stabbetorp, O.E. & Ødegaard, F. 2008. Truete arter og ansvarsarter : Kriterier for prioritering i kartlegging og overvåking. - NINA Rapport 317. 96 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Tangeland, T. 2008. 420 kV Kraftledning Ørskog – Fardal. En tilleggsrapport til konsekvensutredingen for friluftsliv, turisme og fritidsboliger: Stasjonslokalisering i Ålfoten i Bremanger kommune, samt nytt traséalternativ 1.11.2. - NINA Rapport 400. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Tangeland, T. 2008. 420 kV Kraftledning Ørskog - Fardal. Tilleggsrapport til konsekvensutredning for friluftsliv, turisme og fritidsboliger. - NINA Rapport 335. 74 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Thomassen, J., Linnell, J.D.C., Follestad, A., Bruteig, I.E., Svarstad, H., Skar, B., Risan, T. & Fageraas, K. 2008. Vegas framtid formes nå. Scenarioutviklingsseminar, Vega 23. – 24. september 2008. - NINA Rapport 399. 77 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Thomassen, J., Linnell, J.D.C., Follestad, A., Aarrestad, P.A., Jerpåsen, G., Risan, T. & Harvold, K. 2008. Smølas framtid formes nå. Scenarioutviklingsseminar, Smøla 14. – 15. mai 2008. - NINA Rapport 376. 67 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Økland, F., Aasestad, I., Diserud, O.H. & Forseth, T. 2008. Oppvandring av laks i Numedalslågen. Påvirker vannføring og andre miljøfaktorer passering av naturlige oppvandringshindre?. - NINA Rapport 360. 46 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Tombre, I., Bakken, J., Jacobsen, K.O. & Madsen, J. 2008. Registreringer av gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2008. - NINA Rapport 394. 71 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Tombre, I., Madsen, J., Nicolaisen, P.I., Wisz, M.S., Jensen, R.A., Ødegaard, P.I., Søreng, S.U., Trinder, M.N. & Hansen, F. 2008. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007. En evaluering av miljøtilskuddsordningen, forslag til friarealer og noen betraktninger omkring bestandsstørrelsen. - NINA Rapport 353. 31 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Tømmervik, H., Bakkestuen, V. & Erikstad, L. 2008. Forsøk med forsterkning og revegetering av kjøretraséer i Porsangmoen - Hálkavárri skytefelt. - NINA Rapport 341. 35 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Ugedal, O., Thorstad, E.B., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2008. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2007. - NINA Rapport 370. 55 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Veiberg, V. & Langvatn, R. 2008. Rutilutvinning frå Engebøfjellet i Naustdal. Konsekvensar for hjorten og hjortejakta i området. - NINA Rapport 387. 18 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Vistad, O.I., Eide, N.E., Hagen, D., Erikstad, L. & Landa, A. 2008. Miljøeffekter av ferdsel og turisme i Arktis. En litteratur- og forstudie med vekt på Svalbard. - NINA Rapport 316. 124 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Vorkinn, M. 2008. Potensialet for økonomisk verdiskaping ved etablering av Fulufjellet nasjonalpark. - NINA Rapport 422. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Zietara, M.S., Johnsen, B.O. & Lumme, J. 2008. Genetisk analyse av opprinnelsen til Gyrodactylus salaris-infeksjonen på laksunger i Lærdalselva. - NINA Rapport 371. 14 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Øian, H. 2008. Verneplan for utvidelse av Ormtjernkampen – Skaget nasjonalpark. Konsekvenser for reiseliv. - NINA Rapport 415 Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Øian, H., Andersen, O., Fangel, K. & Vistad, O.I. 2008. Utredning om vern av Breheimen-Mørkridsdalen. Konsekvenser for friluftsliv. - NINA Rapport 350. 37 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Aarrestad, P.A., Bjerke, J.W., Tømmervik, H., Bakkestuen, V., Hagen, D. & Wilmann, B. 2008. StatoilHydros miljøovervåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord - gjenanalyser 2008. - NINA Rapport 421. 50 pp + Vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Aas, Ø. & Tangeland, T. 2008. Utredning om vern av Breheimen - Mørkridsdalen. Konsekvenser for reiseliv. - NINA Rapport 349. 44 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer


2007

Andersen, O. & Kaltenborn, B.P. 2007. Utvidelsesprosjekt Markbulia/Einunna i Folldal kommune. Konsekvenser for jakt, fiske og friluftsliv. - NINA Rapport 308. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Andersen, O. & Kaltenborn, B.P. 2007. Rekruttering til jakt. En undersøkelse om motiver for å avlegge jegerprøven, barrierer og tiltak for å øke andelen aktive jegere. - NINA Rapport 221. 26 pp. Vis detaljer
Andersen, O., Tømmervik, H., Danielsen, I. & Nellemann, C. 2007. Sammenbindingskorridor mellom Mauken og Blåtind skytefelt. Konsekvenser for reindrift. - NINA Rapport 305. 27 pp. Vis detaljer
Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2007. SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2006. - NINA Rapport 249. 63 pp. Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bevanger, K., Hanssen, F. & Jordhøy, P. 2007. Villreinen i Ottadalsområdet. - NINA Rapport 227. 95 pp. Vis detaljer
Bevanger, K., Jordhøy, P., Reimers, E. & Strand, O. 2007. Reetablering av villreintrekk over Aursjømagasinet, Lesja og Nesset kommuner. Et kunnskapsgrunnlag. - NINA Rapport 266. 60 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bjerke, J.W. 2007. Tilstandsvurdering av vegetasjonen i området Kjosen-Tønsvika, Tromsø kommune. Tilleggsutredning i forbindelse med reguleringsplan for Tønsnes industrihavn. - NINA Rapport 294. 24 pp. Vis detaljer
Bjørn, P.A., Finstad, B., Nilsen, R., Skaala, Ø. & Øverland, T. 2007. Registreringer av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye i 2006. - NINA Rapport 250. 24 pp. Vis detaljer
Brainerd, S.M., Kastdalen, L. & Seiler, A. (eds.) 2007. Habitat modelling - A tool for managing landscapes?. Report from a workshop held in Sunnersta, Sweden, 14-17 February 2006. - NINA Rapport 195. 81 pp. Norwegian institute for nature research (NINA) , Trondheim. Vis detaljer
Bremset, G., Thorstad, E.B., Fiske, P., Lund, R.A. & Heggberget, T.G. 2007. Mer storlaks i Namsenvassdraget. Vurdering av fiskeforsterkende tiltak. - NINA Rapport 286. 57 pp. Vis detaljer
Brøseth, H. & Andersen, R. 2007. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2007. - NINA Rapport 295. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2007. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2007. - NINA Rapport 271. 19 pp. Vis detaljer
Erikstad, K.E. & Reiertsen, T.K. 2007. Effekter av forurensning på bestandsutvikling til måser. - NINA Rapport 274. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Erikstad, K.E., Reiertsen, T.K., Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H. & Systad, G.H. 2007. Levedyktighetsanalyser for norske lomvibestander.. - NINA Rapport 240. 25 pp. Vis detaljer
Finstad, A.G., Barton, D.N., Jensen, A.J., Johnsen, B.O., Järnegren, J. & Sandlund, O.T. 2007. Metodikk for å fastsette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster. Auravassdraget som eksempel. - NINA Rapport 292. 93 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Flagstad, Ø. 2007. Familiegrupper i den svenske gaupebestanden vinteren2006/2007 belyst fra genetisk analyse av ekskrementer og hår. - NINA Rapport 285. 25 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Flagstad, Ø. 2007. Kvalitetssikring av metodikk og kalibrering av genetiske data fra jervekskrementer. - NINA Rapport 260. 29 pp. Vis detaljer
Flagstad, Ø., Balstad, T., Østborg, G.M. & Brøseth, H. 2007. DNA-basert overvåking av jerv i Nord-Norge vinteren 2006/2007. - NINA Rapport 310. 34 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Flagstad, Ø., May, R., Wärdig, C., Johansson, M. & Ellegren, H. 2007. Hiovervåkning ved hjelp av DNA-analyse fra jervekskrementer vinteren 2006/2007. - NINA Rapport 298. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Flagstad, Ø., May, R., Wärdig, C., Johansson, M. & Ellegren, H. 2007. DNA-basert overvåking av de små skogsjervbestandene i Gävleborgs og Västernorrlands län. - NINA Rapport 265. 15 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Flagstad, Ø., May, R., Wärdig, C., Johansson, M., Andersen, R., Brøseth, H. & Ellegren, H. 2007. Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNA-analyse fra ekskrementer. Rapport 2006. - NINA Rapport 251. 38 pp. Vis detaljer
Follestad, A. & Lorentsen, S.-H. 2007. Sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av hjerteskjellhøsting på fugl. - NINA Rapport 270. 23 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Follestad, A., Flagstad, Ø., Nygård, T., Reitan, O. & Schulze, J. 2007. Vindkraft og fugl på Smøla 2003–2006. - NINA Rapport 248. 78 pp. Vis detaljer
Forseth, T., Fjeldstad, H.-P., Ugedal, O. & Sundt, H. 2007. Effekter av vassdragsregulering på smoltproduksjon i Åbjøravassdraget. - NINA Rapport 233. 87 pp. Vis detaljer
Forseth, T., Jørgensen, A. & Moe, T.A. 2007. Pilotkartlegging av PKD i norske laksevassdrag. - NINA Rapport 259. 12 pp. Vis detaljer
Framstad, E. (ed.) 2007. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking i 2006: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. - NINA Rapport 262. 117 pp. Vis detaljer
Framstad, E. (ed.), Strann, K.B., Gaarder, G., Hofton, T.H., Bjerke, J.W., Klepsland, J.T., Svalastog, D., Tømmervik, H., Røsok, Ø., Abel, K., Sverdrup-Thygeson, A., Bendiksen, E., Reiso, S. & Blindheim, T. 2007. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 4 : Årsrapport for registreringer i Troms og Nordland nord for Saltfjellet 2006. - NINA Rapport 278. 172 pp inkl. vedlegg. Vis detaljer
Hagen, D. & Erikstad, L. 2007. Terrengtilpasning og restaurering ved opprusting av anleggsveg til Elgsjøen, Oppdal kommune. - NINA Rapport 303. 30 pp. Vis detaljer
Hagen, D. & Prestø, T. 2007. Biologisk mangfold - temarapport som grunnlag for arealplan for Longyearbyen planområde. - NINA Rapport 252. 65 pp. Vis detaljer
Hagen, D., Bevanger, K., Hanssen, F. & Thomassen, J. 2007. Dialogprosjektet ”Felles politikk for fjellområdene”. Kunnskapsplattform om naturinngrep, arealbruk og forstyrrelser innenforreindriftens bruksområder i Selbu, Tydal, Røros og Holtålen kommuner. - NINA Rapport 225. 78 pp. Vis detaljer
Halley, D.J. & Hopshaug, P. 2007. Breeding and overland flight of redthroated divers Gavia stellata at Smøla, Norway, in relation to the Smøla wind farm. - NINA Rapport 297. 26 pp. Vis detaljer
Hansen, T.W., Mørk, T., Tryland, M., Arnemo, J.M., Isaksen, K., van der Kooij, J. & Andersen, R. 2007. Rabies hos flaggermus. En oversiktsrapport. Revidert utgave av NINA Rapport 76. - NINA Rapport 290. 51pp. Vis detaljer
Hanssen, S.A., Erikstad, K.E. & Johnsen, T.V. 2007. Kan havørn begrense konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking?. - NINA Rapport 279. 16 pp. Vis detaljer
Heggberget, T.M. 2007. Kalking av sure vassdrag, reetablering av oter, mink og vannspissmus. Sluttrapport. - NINA Rapport 245. 49 pp. Vis detaljer
Heggberget, T.M., Solem, M.I. & Holmstrøm, F. 2007. Fallvilt og avlivede dyr av oter. Årsrapport for 2006. - NINA Rapport 243. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hesthagen, T., Saksgård, R. & Fiske, P. 2007. Fiskebiologiske undersøkelser i Gaularvassdraget i forbindelse med overvåking av sur nedbør.. - NINA Rapport 224. 33 pp. Vis detaljer
Hindar, K. & Diserud, O.H. 2007. Sårbarhetsvurdering av ville laksebestander overfor rømt oppdrettslaks. - NINA Rapport 244. 45 pp. Vis detaljer
Hindar, K., Diserud, O.H., Fiske, P., Forseth, T., Jensen, A.J., Ugedal, O., Jonsson, N., Sloreid, S.E., Arnekleiv, J.V., Saltveit, S.J., Sægrov, H. & Sættem, L.M. 2007. Gytebestandsmål for laksebestander i Norge. - NINA Rapport 226. 78 pp. Vis detaljer
Hofgaard, A. 2007. Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark 2006. - NINA Rapport 257. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hofton, T.H., Blindheim, T. (eds.), Klepsland, J., Reiso, S., Heggland, A., Abel, K., Brandrud, T.E. & Fjeldstad, H. 2007. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 3 Årsrapport for registreringer i Hedmark og Midt-Norge sør for Saltfjellet 2006. - NINA Rapport 268. 185 pp + Appendix. Vis detaljer
Jacobsen, K.O. 2007. Registreringer av våtmarksfugl i Vegavatn, Sørreisa kommune -2006-2007. Konsekvenser etter vannverksutbygging. - NINA Rapport 300. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jacobsen, K.O. 2007. Nygårdsfjellet vindpark, trinn 2. Undersøkelser av vårtrekk for fugl. - NINA Rapport 291. 27 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jacobsen, K.O. & Johnsen, T.V. 2007. Tromsø fritidspark - Breiviknes. Konsekvensutredning, deltema zoologi. - NINA Rapport 299. 23 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jacobsen, K.O. & Røv, N. 2007. Hubro på Sleneset og vindkraft. - NINA Rapport 264. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Johnsen, T.V. & Tombre, I. 2007. Vindkraftverk ved Måsvik, Troms. Revidert konsekvensutredning for fugl og annet dyreliv. - NINA Rapport 320. 29 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jensen, A.J. & Johnsen, B.O. 2007. Krav til minstevannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. - NINA Rapport 275. 36 pp. Vis detaljer
Jensen, A.J., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Johnsen, B.O., Lund, E. & Solem, Ø. 2007. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Rapport for prosjektperioden 2004-2006. - NINA Rapport 241. 63 pp. Vis detaljer
Johnsen, B.O. & Hvidsten, N.A. 2007. Vassdragsregulering og sikringstiltak mot kvikkleireskred i Vigda og Børselva. Effekter på laks og laksefiske. Årsrapport 2006. - NINA Rapport 228. 45 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Johnsen, B.O., Lund, R.A. & Sættem, L.M. 2007. Status for laks- og sjøaurebestandene i Nærøydalselva. Årsrapport 2006. - NINA Rapport 283. 73 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jordhøy, P. 2007. Markbulia - Einunna. Verknad på villrein ved endring i regulering av inntaksdam. - NINA Rapport 302. 47 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Jordhøy, P. 2007. Gamal jakt- og fangstkultur som indikatorar på trekkmønster hjå rein. Kartlagde fangstanlegg i Rondane, Ottadalen, Jotunheimen og Forollhogna. - NINA Rapport 246. 41 pp. Vis detaljer
Kraabøl, M. & Museth, J. 2007. Fisketrapper i Glomma og Søndre Rena mellom Bingsfoss og Storsjøen. Funksjonalitet, problemsøk og tiltak. - NINA Rapport 306. 32 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Kraabøl, M., Museth, J. & Johnsen, S.I. 2007. Planlagt kraftverk i Rosten i Gudbrandsdalslågen. Vurdering av kunnskapsstatus og konsekvenser for fisk. - NINA Rapport 322. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Larsen, B.M. 2007. Elvemusling og fisk i Hammerbekken, Aust-Agder. Etterundersøkelser i forbindelse med utslipp av dieselolje i vassdrag høsten 2006. - NINA Rapport 319. 17 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. (ed.) 2007. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2005. - NINA Rapport 309. 52 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. (ed.) 2007. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2004. - NINA Rapport 254. 47 pp. Vis detaljer
Larsen, B.M., Eken, M., Tysse, Å. & Engen, Ø. 2007. Overvåking av elvemusling i Simoa, Buskerud. Statusrapport 2006. - NINA Rapport 314 Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. 2007. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2007. - NINA Rapport 313. 54 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. 2007. Evaluering av sjøfuglovervåking utført i regi av fylkesmannsetaten, samt forslag til overvåking i verneområdene for sjøfugl. - NINA Rapport 247. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Lund, R.A. & Johnsen, B.O. 2007. Laks- og sjøørretbestanden i regulerte Bævra, Møre og Romsdal. Undersøkelser i 2005 og 2006. - NINA Rapport 267. 98 pp. Vis detaljer
Lund, R.A., Johnsen, B.O. & Fiske, P. 2007. Status for laks- og sjøørretbestanden i Surna relatert til reguleringen av vassdraget. Undersøkelser i årene 2002-2006. - NINA Rapport 272. 67 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
May, R., Stokke, S. & Sakshaug, K. 2007. Trafikksikkerhet og fragmenteringseffekter i forbindelse med det norske riks- og fylkesvegnettet. Forslag til etterundersøkelser av viltrelaterte tiltak utført av Statens vegvesen. - NINA Rapport 276. 44 pp. Vis detaljer
Mitamura, H., Thorstad, E.B., Uglem, I., Bjørn, P.A., Økland, F., Næsje, T.F., Dempster, T. & Nobuaki, A. 2007. Movements of female lumpsucker Cyclopterus lumpus in a Norwegian fjord during the spawning period.. - NINA Rapport 288. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Museth, J., Kraabøl, M., Berge, O. & Andersen, O. 2007. Definisjon av gyteperioder og atferdsresponser hos harr og ørret i Søndre Rena i forbindelse med militær båttrafikk. - NINA Rapport 234. 35 pp. Vis detaljer
Nicolaisen, P.I., Tombre, I., Ødegaard, P.I., Madsen, J., Hansen, F. & Jensen, R.A. 2007. Kortnebbgjess i Nord-Trøndelag våren 2006. Registreringer i kommunene Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger. - NINA Rapport 229. 29 pp. Vis detaljer
Nyahongo, J., Lowassa, A., Malugu, L., Nkya, H., Mwakalebe, G., Thomassen, J., Kaltenborn, B.P., Lyamuya, R., Marealle, W., Keyyu, J., Stokke, S. & Røskaft, E. 2007. The effects of vehicle congestion on the environment – an EIA in the Ngorongoro crater. The Environmental Impact Statement. - NINA Rapport 258. 83 pp. Vis detaljer
Næsje, T.F., Hay, C.J., Nickanor, N., Koekemoer, J., Strand, R. & Thorstad, E.B. 2007. Fish populastions, gill net catches and gill net selectivity in the Lower Orange River, Namibia, from 1995 to 2001. - NINA Rapport 231. 81 pp. Vis detaljer
Odden, J., Brøseth, H. & Linnell, J.D.C. 2007. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2007. - NINA Rapport 261. 27 pp. Vis detaljer
Qvenild, M. 2007. National use and applicability of the Issue-Based Modules on Invasive Alien Species based on Norwegian experiences. - NINA Rapport 284. 30 pp. Vis detaljer
Qvenild, M. & Aas, Ø. 2007. Evaluering av prosjektet ”Utmarksbasert Reiselivsnæring 2004 – 2006". - NINA Rapport 256. 46 pp. Vis detaljer
Røv, N. & Jacobsen, K.O. 2007. Hubro på Karmøya og vindkraft. - NINA Rapport 239. 36 pp. Vis detaljer
Saksgård, R. & Schartau, A.K. 2007. Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2006. - NINA Rapport 280. 64 pp. Vis detaljer
Schartau, A.K., Halvorsen, G. & Walseng, B. 2007. Northern Lakes Recovery Study (NLRS) – microcrustaceans. Reference conditions, acidification and biological recovery. - NINA Rapport 235. 66 pp. Vis detaljer
Solberg, E.J. 2007. Berglimyra og Klumplifjellet natur-reservat i Lierne kommune, Nord-Trøndelag. Vurderinger av mulige tap i fremtidige jakt-inntekter. - NINA Rapport 277. 23 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Solberg, E.J., Heim, M. & Sæther, B.-E. 2007. NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2006. Årsrapport. - NINA Rapport 237. 18 pp. Vis detaljer
Spirkovski, Z., Talevski, T., Ilik-Boeva, D., Kostoski, G. & Sandlund, O.T. 2007. A summary of the environmental and socio-economic characteristics of the Crna Reka (Crna River) watershed, Macedonia. - NINA Rapport 293. 37 pp. Vis detaljer
Strand, R. & Finstad, B. 2007. Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva – 2006. - NINA Rapport 263. 29 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Strann, K.B., Bjerke, J.W., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2007. Biologisk mangfold. Karlsøy kommune. - NINA Rapport 208. 90 pp. Vis detaljer
Strann, K.B., Bjerke, J.W., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2007. Biologisk mangfold. Skjervøy kommune. - NINA Rapport 209. 49 pp. Vis detaljer
Strann, K.B., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2007. Viltkartlegging. Hammerfest kommune. - NINA Rapport 222. 32 pp. Vis detaljer
Strann, K.B., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2007. Viltkartlegging. Hasvik kommune. - NINA Rapport 223. 34 pp. Vis detaljer
Sverdrup-Thygeson, A. & Framstad, E. 2007. Bioenergitiltak og effekter på biomangfold. - NINA Rapport 311. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Sverdrup-Thygeson, A., Blom, H.H., Brandrud, T.E., Bratli, H., Skarpaas, O. & Ødegaard, F. 2007. Kartlegging og overvåking av rødlistearter.Delprosjekt II: Arealer forRødlistearter - Kartlegging og Overvåking(AR-KO). Faglig framdriftsrapport for 2006. - NINA Rapport 238. 86 pp. Vis detaljer
Systad, G.H., Hanssen, S.A., Anker-Nilssen, T. & Lorentsen, S.-H. 2007. Særlig Verdifulle Områder (SVO) for sjøfugl i Nordsjøen og Norskehavet. - NINA Rapport 230. 54 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Systad, G.H., Nygård, T., Johnsen, T., Jacobsen, K.O., Halley, D.J., Håkenrud, B., Østlyngen, A., Johansen, K., Bustnes, J.O. & Strann, K.B. 2007. Kongeørn i Finnmark 2001-2006. - NINA Rapport 236. 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Thomassen, J. & Skei, J. 2007. Utvinning av rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune. Scopingseminar for konsekvensutredning, Førde 24.-27. september 2007. - NINA Rapport 296. 86 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Thomassen, J., Hagen, D., Bevanger, K. & Hanssen, F. 2007. Dialogprosjektet ”Felles politikk for fjellområdene”. Dialogkonferanse Vauldalen Fjellhotell14. – 16. mars 2007. - NINA Rapport 255. 69 pp. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Clinton, J.H., Økland, F., Nickandor, N. & Næsje, T.F. 2007. Spatial behaviour and management of greenhead tilapia (Oreochromis macrochir) in the Zambezi River, Namibia.. - NINA Rapport 287. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Uglem, I., Økland, F., Finstad, B., Sivertsgård, R. & Jensen, A.J. 2007. Påvirker vannføringen i Eira fjordvandringen av postsmolt laks?. Telemetriundersøkelser i 2002, 2004 og 2006. - NINA Rapport 253. 40 pp. Vis detaljer
Tombre, I., Madsen, J., Bakken, J., Bergersen, E. & Hjerrild, J. 2007. Miljøtilskudd til tiltak for tilretteleggelse av beitearealer for trekkende gjess. En evaluering for Vesterålen, 2006-2007. - NINA Rapport 301. 61 pp. Vis detaljer
Tømmervik, H. 2007. Dåfjord hyttegrend. Konsekvensvurdering for reindrift. - NINA Rapport 289. 51 pp. Vis detaljer
Ugedal, O., Dervo, B.K. & Museth, J. 2007. Erfaringer med tynningsfiske i innsjøbestander i Norge. - NINA Rapport 282. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Ugedal, O., Thorstad, E.B., Finstad, A.G., Fiske, P., Forseth, T., Hvidsten, N.A., Jensen, A.J., Koksvik, J.I., Reinertsen, H., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2007. Biologiske undersøkelser i Altaelva 1981-2006. Oppsummering av kraftreguleringens konsekvenser for laksebestanden. - NINA Rapport 281. 106 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Vistad, O.I. (ed.), Hagen, D. & Reitan, O. 2007. Effektar av motorferdsel i utmark på natur, folk og samfunn. Ein kunnskapsstatus. - NINA Rapport 187. 54 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Vistad, O.I., Eide, N.E., Hagen, D., Nellemann, C., Framstad, E., Erikstad, L., Gjershaug, J.O. & Vistnes, I. 2007. Overvakingsplan for verneområda på Dovrefjell. Del C. Skjema og instruksar. Vedlegg til NINA Rapport 188. Versjon 1- mars 2007. - NINA Rapport 188A. 40 pp. Vis detaljer
Vistad, O.I., Eide, N.E., Hagen, D., Nellemann, C., Framstad, E., Erikstad, L., Gjershaug, J.O. & Vistnes, I. 2007. A. Overvaking av verneområde B. Forslag til overvakingsplan for vernekvalitetar, ferdsel og påverknad i verneområda på Dovrefjell. Eit pilotprosjekt. - NINA Rapport 188. 80 pp. Vis detaljer
Aarrestad, P.A., Wilmann, B., Brandrud, T.E. & Bakkestuen, V. 2007. Kalking av bakkemyr og fuktig røsslyngfuruskog. Dose–responsforsøk i Espedalen, Flekke-Guddal 2002–2006. - NINA Rapport 232. 23 pp + Appendix. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer


2006

Andersen, O. 2006. Overvåkningsprogram for jakt, fiske og friluftsliv i Forsvarets øvingsom-råder i Åmot kommune. Gjennomgang av data for perioden 2003-2005. - NINA Rapport 181. 18 pp. Vis detaljer
Andersen, O. 2006. Konsekvensutredning av Forsvarets virksomhet i forbindelse med verneplan for Sørdalen-Isdalen i Bardu kommune. - NINA Rapport 103. 25 pp. Vis detaljer
Andersen, O., Aas, Ø. & Kaltenborn, B.P. 2006. Ytre Hvaler nasjonalpark - konsekvenser for friluftsliv, reiseliv og fritidshytter. - NINA Rapport 123. 56 pp. Vis detaljer
Andersen, R. & Brøseth, H. 2006. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2006. - NINA Rapport 183. 19 pp. Vis detaljer
Anker-Nilssen, T. 2006. The avifaunal value of the Lofoten Islands in a World Heritage perspective. - NINA Rapport 201 Vis detaljer
Anker-Nilssen, T. & Aarvak, T. 2006. Tidsseriestudier av sjøfugler i Røst kommune, Nordland. Resultater med fokus på 2004 og 2005. - NINA Rapport 133. 85 pp. Vis detaljer
Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2006. SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2005. - NINA Rapport 127. 38 pp. Vis detaljer
Bjerke, T., Andersen, O., Berg, S.K. & Krange, O. 2006. Friluftsliv i byen. Aktiviteter, ønsker og holdninger blant innbyggere i Groruddalen. - NINA Rapport 191. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Bjerke, T., Andersen, O., Berg, S.K., Haaland, T. & Krange, O. 2006. Fritid og friluftsliv – aktiviteter og holdninger blant barn i Groruddalen. - NINA Rapport 190. 44 pp + vedlegg. Vis detaljer
Bongard, T. 2006. Al-behandling mot G. salaris i Steinkjervassdragene 2006 : Test av ny metode for bunndyrovervåking. - NINA Rapport 197. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Bongard, T. & Aagaard, K. 2006. BIOKLASS. Klassifisering av økologisk status i norske vannforekomster – elver. Forslag til bunndyrindeks for definisjon av Vanndirektivets fem nivåer for økologisk status. - NINA Rapport 113. 22 pp. Vis detaljer
Baadsvik, K.J. 2006. Hardangervidda nasjonalparksenter - et egnet kompetansesenter for villrein. En forstudie. - NINA Rapport 116. 21 pp. Vis detaljer
Cowley, P.D., Kerwath, S., Næsje, T.F., Childs, A.-R., Gillespie, L.D., Leggitt, C., Thorstad, E.B. & Økland, F. 2006. Space use patterns and movements of juvenile dusky kob Argyrosomus japonicusin the Great Fish Estuary (South Africa): implications for management. - NINA Rapport 119. 32 pp. Vis detaljer
Danielsen, I.E. & Tømmervik, H. 2006. Målselv fjellandsby. Konsekvensutredning, deltema reindrift. - NINA Rapport 179. 62 pp. Vis detaljer
Dervo, B.K., Andersen, O. & Aas, Ø. 2006. Lokal forvaltning av villakseressursene - på stram line mellom bevaring, næringsutvikling og fritidsfiske. - NINA Rapport 107. 45 pp. Vis detaljer
Eide, N.E., Andersen, R., Flagstad, Ø., Linnell, J.D.C. & Landa, A. 2006. Fjellrev i Norge 2006. Overvåkingsrapport. - NINA Rapport 215. 30 pp. Vis detaljer
Einum, S., Berger, H.M. & Fjeldstad, H.-P. 2006. Effekter av ekstremflom på kunstig etablerte gyteområder og fisketetthet i Gråelva, Nord-Trøndelag. - NINA Rapport 220. 30 pp. Vis detaljer
Erikstad, K.E., Bustnes, J.O., Rikardsen, A., Jacobsen, K.O., Strann, K.B., Johnsen, T.V. & Reiertsen, T.K. 2006. Konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking. - NINA Rapport 110. 24 pp + vedlegg. Vis detaljer
Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2006. Utbredelsen av sjøfugl i Skagerrak, Kattegat og Nordsjøen. - NINA Rapport 171. 54 pp. Vis detaljer
Fiske, P., Forseth, T., Hansen, L.P. & Hvidsten, N.A. 2006. Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden. - NINA Rapport 158. 15 pp. Vis detaljer
Fiske, P., Lund, R.A., Thorstad, E.B., Heggberget, T.G. & Østborg, G.M. 2006. Rømt oppdrettslaks i Salvassdraget 2004 og 2005. - NINA Rapport 172. 13 pp. Vis detaljer
Flagstad, Ø., Andersen, R., Wärdig, C., Johansson, M., Brøseth, H. & Ellegren, H. 2006. Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNA-analyse fra ekskrementer. Rapport 2005. - NINA Rapport 165. 42 pp. Vis detaljer
Forseth, T., Lund, R.A. & Ugedal, O. 2006. Reetablering av laks i Kragerøvassdraget. Forprosjekt. - NINA Rapport 145. 28 pp. Vis detaljer
Framstad, E. (ed.) 2006. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking i 2005: markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. - NINA Rapport 150. 102 pp. Vis detaljer
Framstad, E. (ed.), Abel, K., Bendiksen, E., Blindheim, T., Brandrud, T.E., Hassel, K., Heggland, A., Hofton, T.H., Klepsland, J., Reiso, S. & Sverdrup-Thygeson, A. 2006. Skogregistreringer på utvalgte eiendommer under ordningen med ”frivillig vern” i Øst-Norge og Midt-Norge 2005. - NINA Rapport 152. 158 pp. Vis detaljer
Framstad, E., Sloreid, S.E. & Erikstad, L. 2006. Landskapsmodeller for TOV-områdene. - NINA Rapport 108. 41 pp. Vis detaljer
Granmo, L.P. & Tømmervik, H. 2006. Målselv fjellandsby. Konsekvensutredning, deltema landbruk. - NINA Rapport 180. 44 pp. Vis detaljer
Gaare, E., Tømmervik, H., Bjerke, J.W. & Thannheiser, D. 2006. Overvåking av vinterbeiter i Vest-Finnmark og Karasjok: Ny beskrivelse av fastrutene. - NINA Rapport 204. 60 pp. Vis detaljer
Hagen, D., Erikstad, L. & Skjerping, N. 2006. Småkraftverk i Erstadselva, Sunndal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. - NINA Rapport 185. 18 pp. Vis detaljer
Hagen, D., Erikstad, L. & Skjerping, N. 2006. Småkraftverk i Trollelva, Sørfold kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. - NINA Rapport 184. 17 pp. Vis detaljer
Hagen, D., Erikstad, L., Skjerping, N. & Prestø, T. 2006. Småkraftverk i Grøna, Tydal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. - NINA Rapport 186. 20 pp. Vis detaljer
Hagen, D., Gaare, E., Erikstad, L. & Hoem, S.A. 2006. Beiteressurskartlegging i Snøhetta villreinområde - kartlegging av beite for villrein, moskus og sau med bruk av satelittbildetolking og visuell punkttaksering fra helikopter. - NINA Rapport 135. 52 pp. Vis detaljer
Hagen, D., Museth, J. & Odden, J. 2006. Økologisk vurdering av riksvegnettet - forslag til supplering av objekttyper i Vegdirektoratets nasjonale vegdatabank (NVDB). - NINA Rapport 109. 30 pp. Vis detaljer
Hansen, L.P. 2006. Vandring og spredning av rømt oppdrettslaks. - NINA Rapport 162. 21 pp. Vis detaljer
Heiberg, M.M., Christensen, H.M., Haaland, H. & Aas, Ø. 2006. Muligheter for næringsutvikling i og rundt verneområder -med fokus på jakt, fiske og hytter. - NINA Rapport 142. 48 pp. Vis detaljer
Heiberg, M.M., Hagen, D. & Christensen, H.M. 2006. Rammebetingelser og handlingsrom for næringsutvikling i verneområder- formelle styringsverktøy, grunneieres oppfatninger av handlingsrom og bruk av avbøtende og restaurerende tiltak. - NINA Rapport 143. 61 pp. Vis detaljer
Heim, M., Solberg, E.J. & Sæther, B.E. 2006. Årsrapport fra NINA´s elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold 2005. - NINA Rapport 132. 11 pp. Vis detaljer
Hesthagen, T., Walseng, B., Ugedal, O., Bongard, T., Ousdal, J.-O. & Saksgård, R. 2006. En biologisk inventering av ni kalkede innsjøer Agder høsten 2006, med vekt på krepsdyr og fisk. - NINA Rapport 216. 62 pp. Vis detaljer
Hofgaard, A. 2006. Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Dovre 2005: Haukskardmyrin og Haugtjørnin. - NINA Rapport 154. 35 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Hofton, T.H., Framstad, E. (eds.), Gaarder, G., Brandrud, T.E., Klepsland, J., Reiso, S., Abel, K., Bendiksen, E., Heggland, A., Sverdrup-Thygeson, A., Svalastog, D., Fjeldstad, H., Hassel, K. & Blindheim, T. 2006. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statsskog SFs eiendommer. Del 2 Årsrapport for registreringer i Midt-Norge 2005. - NINA Rapport 151. 257 pp. Vis detaljer
Haaland, H. & Aas, Ø. 2006. Sertifisering av reiseliv - Miljøtiltak eller markedsføring?. - NINA Rapport 144. 56 pp. Vis detaljer
Haaland, H., Andersen, O., Stokke, S. & Dervo, B.K. 2006. Elg- og hjortejakt. Evaluering av prøveordningen med utvidet elg- og hjortejakt i perioden 2003 - 2005. - NINA Rapport 120. 60 pp + vedlegg. Vis detaljer
Jacobsen, K.O. & Bjerke, J.W. 2006. Reguleringsplan for havne- og næringsformål på Tønsnes, Tromsø. Konsekvensutredning, deltema zoologi ogvegetasjon. - NINA Rapport 182. 33 pp. Vis detaljer
Jacobsen, K.O. & Bjerke, J.W. 2006. Målselv fjellandsby. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. - NINA Rapport 178. 34 pp + vedl. Vis detaljer
Jacobsen, K.O. & Tømmervik, H. 2006. Åborsnes industriområde. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. - NINA Rapport 192. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Birkely, S.-R. & Johnsen, T.V. 2006. Kommuneplan E8 Sørbotn - Laukslet. Konsekvensutredning, deltema fauna. - NINA Rapport 200. 35 pp + vedl. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Bjerke, J.W. & Systad, G.H. 2006. Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. - NINA Rapport 104. 47 pp + vedlegg. Vis detaljer
Jacobsen, K.O., Johnsen, T.V. & Tombre, I. 2006. Vindkraftverk ved Måsvik, Troms. Konsekvensutredning for fugl og annet dyreliv. - NINA Rapport 129. 29 pp. Vis detaljer
Jensen, A.J., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Johnsen, B.O., Lund, E., Kjøsnes, A.J. & Solem, Ø. 2006. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdaget. Årsrapport 2005. - NINA Rapport 115. 53 pp. Vis detaljer
Jensås, J.G. & Johnsen, B.O. 2006. Utsetting av laksunger og utlegging av øyerogn i øvre deler av Gaula. - NINA Rapport 173. 21 pp. Vis detaljer
Johnsen, B.O. & Hvidsten, N.A. 2006. Vassdragsregulering og sikringstil-tak mot kvikkleireskred i Vigda og Børselva. Effekter på laks og lakse-fiske. Årsrapport 2005. - NINA Rapport 128. 38 pp. Vis detaljer
Johnsen, S.I., Andersen, O. & Museth, J. 2006. Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark. Kartlegging og forslag til tiltak. - NINA Rapport 194. 17 pp + vedlegg. Vis detaljer
Kraabøl, M. 2006. Gytebiologi hos Hunderørret i Gudbrandsdalslågen nedenfor Hunderfossen kraftverk. - NINA Rapport 217. 34 pp. Vis detaljer
Landa, A., Eide, N.E., Flagstad, Ø., Herfindal, I., Strand, O., Andersen, R., Van Dijk, J., Kvaløy, K. & Linnell, J.D.C. 2006. Bevaringsbiologi – fjellrev i NINA 2006. - NINA Rapport 214. 37 pp. Vis detaljer
Larsen, B.M. 2006. Overvåking av vannkvalitet, fisk og elvemusling i Hammerbekken, Aust-Agder i forbindelse med E18-utbygging Brokelandsheia – Vinterkjær 2000-2005 . - NINA Rapport 149. 37 pp. Vis detaljer
Larsen, B.M. 2006. Elvemusling Margaritifera Margaritifera i Hurum og Røyken kommuner med hovedvekt på forekomsten i Årosvassdraget, Buskerud. - NINA Rapport 148. 32 pp. Vis detaljer
Larsen, B.M. 2006. Rv. 7 Sokna – Ørgenvika: Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Rudselva og Verkenselva i Soknavassdraget, Buskerud. - NINA Rapport 114. 19 pp. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. 2006. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2006. - NINA Rapport 203. 53 pp. Vis detaljer
Lund, R.A. 2006. Status for ungfiskbestanden i et regulert laksevassdrag (Levangerelva) relatert til vannføringsregimet. - NINA Rapport 134. 40 pp. Vis detaljer
Lund, R.A., Hindar, A., Harby, A., Larsen, B.M. & Johnsen, B.O. 2006. Betydningen av vannkvalitet, vannføring og andre miljøforhold for tilstanden hos laks- og ørretbestanden i Jørpelandsvassdraget. - NINA Rapport 130. 66 pp. Vis detaljer
Lund, R.A., Johnsen, B.O. & Bongard, T. 2006. Tilstanden for laks- og sjøørretbestanden i et regulert og forsuringspåvirket vassdrag på Vestlandet med fokus på tiltak. Undersøkelser i Daleelva i Høyanger i årene 2003-2005. - NINA Rapport 189. 106 pp. Vis detaljer
Lund, R.A., Johnsen, B.O. & Fiske, P. 2006. Status for laks- og sjøørretbestanden i Surna relatert til reguleringen av vassdraget. Undersøkelser i årene 2002-2005. - NINA Rapport 164. 102 pp. Vis detaljer
Museth, J., Sandlund, O.T., Brandrud, T.E., Johansen, S.W., Kjellberg, G., S, J.E., Reitan, O., Taugbøl, T. & Aanes, K.J. 2006. Elvemagasinet i Løpsjøen i Søndre Rena. Undersøkelser av vegetasjon, dyreplankton, bunndyr, fisk og fugl 35 år etter etablering. - NINA Rapport 168. 53 pp. Vis detaljer
Nicolaisen, P.I., Tombre, I., Madsen, J. & Kristensen, P. 2006. Nord-Trøndelag som rasteplass for kortnebbgjess. Status for våren 2005. - NINA Rapport 118. 30 pp. Vis detaljer
Nygård, T., Herzke, D. & Polder, A. 2006. Natur i endring. Utviklingen av miljøgifter i rovfuglegg i Norge fram til 2005. - NINA Rapport 213. 42 pp. Vis detaljer
Odden, J., Brøseth, H. & Linnell, J.D.C. 2006. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2006. - NINA Rapport 167. 23 pp. Vis detaljer
Odden, J., Brøseth, H. & Linnell, J.D.C. 2006. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2006. - NINA Rapport 166. 18 pp. Vis detaljer
Reitan, O. 2006. Forsvarets bruk av Glomma i Åmot. Konsekvenser for fugl og pattedyr. - NINA Rapport 157. 18 pp. Vis detaljer
Rolandsen, C.M., Solberg, E.J., Pedersen, P.H., Heim, M. & Holmstrøm, F. 2006. Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag og Bindal 2005-2009. Statusrapport. Informasjon om prosjektet og foreløpige analyser av jaktmaterialet for perioden 2003-2005. - NINA Rapport 198. 29 pp. Vis detaljer
Røv, N. 2006. Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan. Sluttrapport. - NINA Rapport 202. 36 pp. Vis detaljer
Saksgård, R. & Schartau, A.K. 2006. Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2005. - NINA Rapport 176. 63 pp. Vis detaljer
Schartau, A.K., Abelsen, R., Halvorsen, G., Hobæk, A., Johansen, S., Sloreid, S.E. & Walseng, B. 2006. Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i ferskvann. Fase 3: elver og innsjøer. - NINA Rapport 153. 35 pp + vedlegg. Vis detaljer
Schartau, A.K., Brettum, P., Fiske, P., Hesthagen, T., Johansen, S.W., Mjelde, M., Raddum, G., Skjelkvåle, B.L., Saksgård, R. & Skancke, L.B. 2006. Referansevassdrag for effektstudier av sur nedbør. Kjemiske og biologiske forhold i Bondalselva og Visavassdraget, Møre og Romsdal, 2002-2006. - NINA Rapport 199. 99 pp. Vis detaljer
Skåre, P.E., Hvidsten, N.A., Forseth, T. & Fjeldstad, H.-P. 2006. Smoltutvandring forbi Skotfoss kraftverk i Skiensvassdraget ved bygging av et nytt flomkraftverk. - NINA Rapport 193. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Solberg, E.J. & Heim, M. 2006. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for elg. - NINA Rapport 159. 18 pp. Vis detaljer
Solberg, E.J., Langvatn, R., Solem, M.I., Andersen, R., Strand, O., Heim, M., Jordhøy, P. & Holmstrøm, F. 2006. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Fremtidig overvåking sett i lys av 15 års erfaring. - NINA Rapport 156. 43 pp. Vis detaljer
Solberg, E.J., Rolandsen, C.M., Heim, M., Grøtan, V., Garel, M., Sæther, B.E., Nilsen, E.B., Austrheim, G. & Herfindal, I. 2006. Elgen i Norge sett med jegerøyne. En analyse av jaktmaterialet fra overvåkningsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden 1968-2004. - NINA Rapport 125. 197 pp. Vis detaljer
Strand, O., Andersen, R. & Jordhøy, P. 2006. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for villrein. - NINA Rapport 161. 35 pp. Vis detaljer
Strand, O., Bevanger, K. & Falldorf, T. 2006. Reinens bruk av Hardangervidda. Sluttrapport fra Rv7- prosjektet. - NINA Rapport 131. 67 pp. Vis detaljer
Strand, R. & Finstad, B. 2006. Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2005. - NINA Rapport 160. 28 s. Vis detaljer
Strann, K.B., Bjerke, J.W., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2006. Biologisk mangfold. Røst kommune. - NINA Rapport 138. 42 pp. Vis detaljer
Strann, K.B., Bjerke, J.W., Frivoll, V., Johnsen, T.V. & Sortland, F. 2006. Biologisk mangfold. Vestvågøy kommune. - NINA Rapport 140. 80 pp. Vis detaljer
Strann, K.B., Bjerke, J.W., Frivoll, V., Johnsen, T.V. & Sortland, F. 2006. Biologisk mangfold. Vågan kommune. - NINA Rapport 141. 56 pp. Vis detaljer
Strann, K.B., Bjerke, J.W., Frivoll, V., Johnsen, T.V. & Sortland, F. 2006. Biologisk mangfold. Flakstad kommune. - NINA Rapport 139. 35 pp. Vis detaljer
Strann, K.B., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2006. Viltkartlegging. Moskenes kommune. - NINA Rapport 137. 22 pp. Vis detaljer
Strann, K.B., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2006. Viltkartlegging. Værøy kommune. - NINA Rapport 136. 42 pp. Vis detaljer
Systad, G.H., Aas-Hansen, Ø., Bustnes, J.O. & Bjørn, P.A. 2006. Pilotanlegg tidevannskraft Kvalsundet. Statusbeskrivelse og mulige konsekvenserfor naturmiljøet. - NINA Rapport 112. 29 pp. Vis detaljer
Tangeland, T., Aas, Ø. & Qvenild, M. 2006. 420 kV Kraftledning Ørskog - Fardal. Konsekvenser for friluftsliv, turisme og fritidsboliger. - NINA Rapport 212. 112 pp. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Sandlund, O.T., Heggberget, T.G., Finstad, A.G., Museth, J., Berger, H.M., Hesthagen, T. & Berg, O.K. 2006. Ørekyt i Namsenvassdraget. Utbredelse, spredningsrisiko og tiltak. - NINA Rapport 155. 69 pp. Vis detaljer
Tømmervik, H., Systad, G.H., Bjerke, J.W. & Jacobsen, K.O. 2006. Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik. Konsekvensutredning, deltema reindrift. - NINA Rapport 105. 58 pp. Vis detaljer
Ugedal, O., Larsen, B.M., Forseth, T. & Johnsen, B.O. 2006. Produksjonspotensial for laks i Mandalselva og vurdering av tap som følge av kraftutbygginga. - NINA Rapport 146. 46 pp. Vis detaljer
Ugedal, O., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Saksgård, L., Reinertsen, H.R., Fiske, P., Hvidsten, N.A. & Blom, H.H. 2006. Biologiske undersøkelser i Altaelva 2005. - NINA Rapport 177. 52 pp. Vis detaljer
Uglem, I., Perez Benavente, F.G. & Browne, R. 2006. A regional development strategy for stock enhancement of clawed lobsters (Homarus gammarus) - Development of juvenile lobster production methodologies. - NINA Rapport 211. 39 pp. Vis detaljer
Vistad, O.I., Tennøy, A., Svarstad, H. & Andersen, O. 2006. Evaluering av Friluftslivets År 2005. - NINA Rapport 170. 109 pp. Vis detaljer
Walseng, B., Jonsson, B., Often, A. & Reitan, O. 2006. Biologiske undersøkelser i forbindelse med ny reguleringsplan for Brønnøy Kalk AS. - NINA Rapport 218. 45 pp. Vis detaljer
Whelan, B., Aas, Ø., Uglem, I., Curtis, J. & Dervo, B.K. 2006. Assessment of the socio-economic value of aquaculture and sport angling for wild salmonids in northwestern Europe. Implications for treatments for sea lice infestation. - NINA Rapport 126. 45 pp. Vis detaljer
Ødegaard, F., Blom, H.H., Brandrud, T.E., Jordal, J.B., Nilsen, J.E., Stokland, J., Sverdrup-Thygeson, A. & Aarrestad, P.A. 2006. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II : Arealer for rødlistearter - Kartlegging og overvåking (AR-KO). Framdriftsrapport 2003-2004. - NINA Rapport 174. 54 pp + vedlegg. Vis detaljer
Aarrestad, P.A., Bjerke, J.W., Hagen, D. & Tømmervik, H. 2006. Statoils miljøovervåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord - grunnlagsundersøkelser 2006. - NINA Rapport 210. 33 pp + vedlegg. Vis detaljer
Aarrestad, P.A., Blom, H.H., Brandrud, T.E., Nilsen, J.E., Stokland, J., Sverdrup-Thygeson, A. & Ødegaard, F. 2006. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II : Arealer for rødlistearter - Kartlegging og overvåking (AR-KO). Framdriftsrapport 2005. - NINA Rapport 175. 42 pp. Vis detaljer
Aas, Ø., Heiberg, M.M., Haaland, H., Christensen, H.M. & Hagen, D. 2006. Turistbedrifter i og rundt norske verneområder - Aktiviteter, utviklingstrekk, naturbruk, miljøtiltak, muligheter og utfordringer sett fra turistbedriftenes synspunkt. - NINA Rapport 141a. 38 pp. Vis detaljer
Aas, Ø., Museth, J. & Tangeland, T. 2006. Konsekvensutredning 420 kV kraftledning Sima - Samnanger. Tema: Reiseliv og turisme. - NINA Rapport 163. 38 pp. Vis detaljer
Aas, Ø., Tangeland, T. & Andersen, O. 2006. Sørdalen – Isdalen nasjonalpark. Konsekvenser for reiseliv og utmarksbasert næringsutvikling. - NINA Rapport 121. 28 pp. Vis detaljer


2005

Andersen, O. & Aas, Ø. 2005. Statuskartlegging av friluftsliv og reiseliv i forbindelse med utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark. - NINA Rapport 33. 74 pp. Vis detaljer
Andersen, O. & Aas, Ø. 2005. Evaluering av Forum for natur og Friluftsliv (FNF). En erfaringsgjennomgang etter 5 års drift. - NINA Rapport 74. 34 pp. Vis detaljer
Andersen, R., Linnell, J.D.C., Eide, N.E. & Landa, A. 2005. Fjellrev i Norge. Overvåkingsrapport. - NINA Rapport 101. 21pp. Vis detaljer
Andersen, R., Odden, J., Linnell, J.D.C., Odden, M., Herfindal, I., Panzacchi, M., Høgseth, Ø., Gangås, L., Brøseth, H., Solberg, E.J. & Hjeljord, O. 2005. Gaupe og rådyr i Sørøst-Norge. Oversikt over gjennomførte aktiviteter 1995-2004 : Rovvilt og Samfunn (RoSa). - NINA Rapport 29. 43 pp. Vis detaljer
Anker-Nilssen, T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Tveraa, T., Strøm, H. & Barrett, R. 2005. SEAPOP. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder. - NINA Rapport 1. 66 pp. Vis detaljer
Bakkestuen, V., Bruteig, I.E., Framstad, E., Sloreid, S.E., Stabbetorp, O.E. & Aarrestad, P.A. 2005. Overvåking av klimaeffekter på biomangfold i TOV. Metodeutvikling. - NINA Rapport 52. 47 pp. Vis detaljer
Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Erikstad, L., Stabbetorp, O.E., Eilertsen, O., Wilmann, B., Bendiksen, K. & Often, A. 2005. Miljøundersøkelser i Østmarka. Overvåking av vegetasjonen i influensområdet til Romeriksporten 1998-2003. - NINA Rapport 56. 44 pp. Vis detaljer
Bendiksen, E., Bjureke, K., Stabbetorp, O.E., Brandrud, T.E. & Often, A. 2005. Naturverdier på Bygdøy. - NINA Rapport 77. 118 pp. Vis detaljer
Bevanger, K. 2005. Interaksjoner mellom moskus og villrein. En kunnskapsoversikt. - NINA Rapport 7. 23 pp. Vis detaljer
Bevanger, K., Falldorf, T. & Strand, O. 2005. Rv7-tunneler på Hardangervidda. Effekter for villrein. - NINA Rapport 106. 40 pp. Vis detaljer
Bjerke, J.W. 2005. Høymyrer i Andøy kommune. Kartlegging av forekomster primært på grunnlag av flybildeserier. - NINA Rapport 82. 22 pp. Vis detaljer
Bjerke, J.W. 2005. Natur- og vegetasjonstyper på Sandholmene i Røst kommune, Nordland. Konsekvensutredning i forbindelse med planlagt vindkraftutbygging. - NINA Rapport 18. 22 pp. Vis detaljer
Bjerke, J.W., Strann, K.B. & Johnsen, T.V. 2005. Naturfaglig kartlegging av 20 områder i forbindelse med verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark. - NINA Rapport 88. 77 pp. Vis detaljer
Bjerke, J.W., Strann, K.B., Johnsen, T. & Frivoll, V. 2005. Transportkorridor for E6 mellom Narvik og Bjerkvik. Konsekvensutredning, vurdering av naturmiljø. - NINA Rapport 2. 49 pp. Vis detaljer
Bjørn, P.A., Finstad, B. & Kristoffersen, R. 2005. Registreringer av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye i 2004. - NINA Rapport 60. 26 pp. Vis detaljer
Bongard, T. 2005. Effekter på bunndyr av aluminiumstilsetning mot G. salaris i Batnfjordselva, 2003 og 2004. - NINA Rapport 9. 20 pp. Vis detaljer
Brainerd, S.M., Pedersen, H.C., Kålås, J.A., Rolandsen, C.M., Hoem, S.A., Storaas, T. & Kastdalen, L. 2005. Lokalforankret forvaltning og nasjonal overvåking av småvilt. En kunnskapsoppsummering med anbefalinger for framtidig satsing. - NINA Rapport 38. 73 pp. Vis detaljer
Brøseth, H. & Andersen, R. 2005. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2005. - NINA Rapport 89. 19 pp. Vis detaljer
Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2005. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2005. - NINA Rapport 61. 21 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2005. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i 2005. - NINA Rapport 79. 17 pp. Vis detaljer
Dervo, B.K. & Aas, Ø. 2005. Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. - NINA Rapport 4. 26 pp. Vis detaljer
Fauchald, P. & Brude, O.W. 2005. Simulering av fordelingsmønstret til sjøfugl som en komponent i MIRA. - NINA Rapport 15. 36 pp. Vis detaljer
Fauchald, P., Tveraa, T., Bårdsen, B.-J. & Langeland, K. 2005. Utbredelsen av sjøfugl i Norskehavet og Barentshavet. - NINA Rapport 64. 35 pp. Vis detaljer
Finstad, A.G., Forseth, T., Næsje, T.F. & Ugedal, O. 2005. Effekter av isdekke på vinteroverlevelse til laksunger i Altaelva. - NINA Rapport 57. 23 pp. Vis detaljer
Flagstad, Ø., Brøseth, H., Hedmark, E., Wärdig, C., Johansson, M. & Ellegren, H. 2005. Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNA-analyse av ekskrementer. Rapport 2004. - NINA Rapport 41. 37 pp. Vis detaljer
Framstad, E. & Kålås, J.A. (eds.) 2005. Terrestrisk naturovervåking. Smågnagere og fugl i TOV-områdene. - NINA Rapport 51. 63 pp. Vis detaljer
Gaare, E., Tømmervik, H. & Hoem, S.A. 2005. Reinens beiter på Hardangervidda. Utviklingen fra 1988 til 2004. - NINA Rapport 53. 20 pp. Vis detaljer
Hagen, D., Eide, N.E., Vistad, O.I., Framstad, E. & Saksgård, L. 2005. Evaluering av fylkesmennenes overvåking i verneområder. - NINA Rapport 48. 37 pp. Vis detaljer
Halley, D.J. & Bevanger, K. 2005. Bever - forvaltning av en jakt-, frilufts- og miljøressurs. En håndbok om moderne metoder for praktisk forvaltning av beverbestander. - NINA Rapport 21. 61 pp. Vis detaljer
Heggberget, T.M. 2005. Kalking av sure vassdrag, reetablering av oter, mink og vannspissmus. Årsrapport 2004. - NINA Rapport 22. 34 pp. Vis detaljer
Heggland, A. (ed.), Blindheim, T., Gaarder, G., Framstad, E., Abel, K., Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Hofton, T.H., Reiso, S., Svalastog, D. & Sverdrup-Thygeson, A. 2005. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommmer, del 1 (2004). Årsrapport for registreringer utført i 2004. - NINA Rapport 44. 210 pp. Vis detaljer
Heggland, A. (ed.), Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Framstad, E., Abel, K., Hofton, T.H. & Reiso, S. 2005. Skogregistreringer på utvalgte eiendommer under ordningen med "frivillig vern" i 2004. Delprosjektene Aust-Agder og Østlandet. - NINA Rapport 45. 133 pp. Vis detaljer
Heiberg, M.M., Christensen, H.M. & Aas, Ø. 2005. Turisme i verneområder. Forprosjekt. - NINA Rapport 87. 87 pp. Vis detaljer
Heim, M., Solberg, E.J. & Sæther, B.E. 2005. Årsrapport fra NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet i Akershus, Hedmark og Østfold i 2004. - NINA Rapport 12. 12 pp. Vis detaljer
Helberg, M., Johnsen, T. & Fauchald, P. 2005. Registrering av sjøfugl fra flytokt. Barentshavet øst, 8. februar 2005. - NINA Rapport 40. 13 pp. Vis detaljer
Hofgaard, A. 2005. Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Ostojeaggi, Troms, 2004. - NINA Rapport 42. 29 pp. Vis detaljer
Hustad, H., Andersen, R. & Linnell, J.D.C. 2005. Rovvilt og Samfunn (RoSa) - akseptable kompromissløsninger for framtidig rovviltforvaltning?. Oppsummering av RoSas aktivitet i forbindelse med St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur. - NINA Rapport 28. 14 pp. Vis detaljer
Haaland, H., Skogen, K., Landa, A., Loeks, D., Andersen, O., Aastrup, P., Egevang, C. & May, R. 2005. Uddelegering af forvaltningsansvar - levende ressourcer i Grønland. - NINA Rapport 6. 137 pp. Vis detaljer
Jacobsen, K.O. 2005. Snøugle (Bubo scandiacus) i Norge. Hekkeforekomster i perioden 1968-2005. - NINA Rapport 84. 35 pp. Vis detaljer
Jacobsen, K.O. & Bjerke, J.W. 2005. Masseuttak i Jordfallet, Alta kommune. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. - NINA Rapport 32. 28 pp + vedlegg. Vis detaljer
Jensen, A.J. & Johnsen, B.O. 2005. Aurareguleringen og Takrenneoverføringen.. Erfarte skader på fisk, tiltak og utredninger. - NINA Rapport 100. 35pp. Vis detaljer
Jensen, A.J., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Johnsen, B.O., Lund, E. & Holthe, E. 2005. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport 2004. - NINA Rapport 16. 52 pp. Vis detaljer
Jensen, A.J., Johnsen, B.O. & Forseth, T. 2005. Oppvandring av laks i Vefsna. Virkninger av "Muligheter Helgeland". - NINA Rapport 59. 58 pp. Vis detaljer
Johnsen, B.O. & Hvidsten, N.A. 2005. Vassdragsregulering og sikringstiltak mot kvikkleireskred i Vigda og Børselva. Effekter på laks og laksefiske. - NINA Rapport 35. 36 pp. Vis detaljer
Johnsen, B.O., Hindar, K., Balstad, T., Hvidsten, N.A., Jensen, A.J., Jensås, J.G., Syversveen, M. & Østborg, G.M. 2005. Laks og Gyrodactylus i Vefsna og Driva. Årsrapport 2004. - NINA Rapport 34. 33 pp. Vis detaljer
Jonsson, B. & Jonsson, N. 2005. Sjøørretovervåkning i bekker langs Skagerrakkysten. Situasjonen i 2004. - NINA Rapport 24. 14 pp. Vis detaljer
Jordhøy, P., Binns, K.S. & Hoem, S.A. 2005. Gammel jakt- og fangstkultur som indikatorer for eldre tiders jaktorganisering, ressurspolitikk og trekkmønster hos rein i Dovretraktene. - NINA Rapport 19. 72 pp. Vis detaljer
Kaltenborn, B.P., Bjerke, T., Thrane, C., Andersen, O., Nellemann, C. & Eide, N.E. 2005. Holdninger til hytteliv og utvikling av hytteområder. Resultater fra en spørreundersøkelse. - NINA Rapport 39. 44 pp. Vis detaljer
Kristoffersen, R., Rikardsen, A., Winger, A.C., Adolfsen, P. & Knudsen, R. 2005. Røye som langtidsvert og smittereservoar for Gyrodactylus salaris i Skibotnelva i Troms. - NINA Rapport 36. 27 pp. Vis detaljer
Landa, A., Strand, O., Kvaløy, K., Van Dijk, J., Eide, N., Herfindal, I., Linnell, J.D.C. & Andersen, R. 2005. Bevaringsbiologi. Fjellrev i NINA 2005. - NINA Rapport 102. 31 pp. Vis detaljer
Larsen, B.M. 2005. Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Innspill til den faglige delen av handlingsplanen. - NINA Rapport 122. 33 pp. Vis detaljer
Larsen, B.M. (ed.) 2005. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2003. - NINA Rapport 37. 55 pp. Vis detaljer
Larsen, B.M., Berger, H.M., Forseth, T. & Johnsen, B.O. 2005. Yngel- og ungfiskundersøkelser i nedre del av Kvina (Vest-Agder) i 2004. - NINA Rapport 5. 28 pp. Vis detaljer
Linnell, J.D.C. 2005. På hvilke nivå skal vi forvalte naturen?. Integrering av det lokale og globale. - NINA Rapport 63. 38 pp. Vis detaljer
Linnell, J.D.C. 2005. Spatial aspects of managing natural resources and conserving biodiversity. Integrating the global and the local. - NINA Rapport 62. 38 pp. Vis detaljer
Linnell, J.D.C., Andrén, H., Liberg, O., Odden, J., Skogen, K. & Andersen, R. 2005. Scandlynx : a vision for coordinated lynx research in Scandinavia. - NINA Rapport 86. 26 pp. Vis detaljer
Lorentsen, S.-H. 2005. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2005. - NINA Rapport 97. 49pp. Vis detaljer
Lund, R.A., Johnsen, B.O. & Fiske, P. 2005. Fiskebiologiske undersøkelser i Surna 2002-2004. - NINA Rapport 54. 86 pp. Vis detaljer
Lund, R.A., Johnsen, B.O., Kvellestad, A. & Bongard, T. 2005. Fiskebiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger 2003-2005. - NINA Rapport 75. 100 pp. Vis detaljer
Nygård, T. 2005. Hønsehauken i Nord-Trøndelag 1994-2004. Bestandsstatus og bruk av flybilder til forvaltning. - NINA Rapport 20. 22 pp. Vis detaljer
Næsje, T.F., Childs, A.-R., Cowley, P.D., Thorstad, E.B., Økland, F., Weerts, S. & Buthelezi, P. 2005. Movements and area use by small spotted grunter Pomadasys commersonnii in the Great Fish Estuary (South Africa): implication for management. - NINA Rapport 55. 46 pp. Vis detaljer
Næsje, T.F., Fiske, P., Forseth, T., Thorstad, E.B., Ugedal, O., Finstad, A.G., Hvidsten, N.A., Jensen, A.J. & Saksgård, L. 2005. Biologiske undersøkelser i Altaelva. Faglig oppsummering og kommentarer til forslag om varig manøvreringsreglement. - NINA Rapport 80. 99 pp. Vis detaljer
Pedersen, H.C., Wabakken, P., Arnemo, J.M., Brainerd, S.M., Brøseth, H., Gundersen, H., Hjeljord, O., Liberg, O., Sand, H., Solberg, E.J., Storaas, T., Strømseth, T.H., Wam, H. & Zimmermann, B. 2005. Rovvilt og Samfunn (RoSa).Det skandinaviske ulveprosjektet – SKANDULV. Oversikt over gjennomførte aktiviteter i 2000-2004. - NINA Rapport 117. 78 pp. Vis detaljer
Potts, W.M., Cowley, P.D., Corroyer, B. & Næsje, T.F. 2005. Trends in fishery resource utilisation of the Great Fish Estuary. - NINA Rapport 50. 34 pp. Vis detaljer
Rusch, G.M., Stokke, S., Røskaft, E., Mwakelebe, G., Wiik, H., Arnemo, J.M. & Lyamuya, R.D. 2005. Human-wildlife interactions in western Serengeti, Tanzania. Effects of land management on migratory routes and mammal population densities. - NINA Rapport 85. 47 pp. Vis detaljer
Røv, N. & Nygård, T. 2005. Regulerende faktorer for toppskarvbestanden på Sklinna, Nord-Trøndelag. - NINA Rapport 30. 16 pp. Vis detaljer
Saksgård, R. & Schartau, A.K. 2005. Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2004. - NINA Rapport 72. 59 pp. Vis detaljer
Skår, M. & Østdahl, T. 2005. Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark. Sluttrapport. - NINA Rapport 90. 72 pp. Vis detaljer
Strand, R. & Finstad, B. 2005. Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2004. - NINA Rapport 47. 24 pp. Vis detaljer
Strann, K.B., Frivoll, V. & Johnsen, T. 2005. Viltkartlegging. Evenes kommune. - NINA Rapport 67. 25 pp. Vis detaljer
Strann, K.B., Frivoll, V. & Johnsen, T. 2005. Biologisk mangfold. Lyngen kommune. - NINA Rapport 27. 74 pp. Vis detaljer
Strann, K.B., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2005. Biologisk mangfold. Skånland kommune. - NINA Rapport 69. 37 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Vis detaljer
Strann, K.B., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2005. Viltkartlegging : Tjeldsund kommune. - NINA Rapport 68. 25 pp. Vis detaljer
Strann, K.B., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2005. Viltkartlegging. Narvik kommune. - NINA Rapport 66. 40pp. Vis detaljer
Strann, K.B., Frivoll, V. & Johnsen, T.V. 2005. Viltkartlegging. Ballangen kommune. - NINA Rapport 65. 31pp. Vis detaljer
Strann, K.B., Frivoll, V., Iversen, M., Johnsen, T. & Jacobsen, K.O. 2005. Biologisk mangfold. Målselv kommune. - NINA Rapport 46. 117 pp. Vis detaljer
Strann, K.B., Frivoll, V., Iversen, M., Tømmervik, H. & Johnsen, T. 2005. Biologisk mangfold : Bardu kommune. - NINA Rapport 58. 165 pp. Vis detaljer
Strann, K.B., Langeland, K., Johnsen, T. & Tømmervik, H. 2005. Tilleggsutredning om biologisk mangfold for flerbruksplan for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt. - NINA Rapport 8. 74 pp. Vis detaljer
Svarstad, H., Guldvik, I. & Dervo, B.K. 2005. Kjønnsperspektiver på utmarksbasert næringsutvikling. - NINA Rapport 94. 27 pp. Vis detaljer
Svenning, M.A. 2005. Utsetting av potensielt fiskeetende ørret i Tustervatn (Røsvatnmagasinet). - NINA Rapport 38a. 31 pp. Vis detaljer
Sverdrup-Thygeson, A. & Ims, R.A. 2005. Tresatt impediment og livsløpstrær av osp på hogstflater. Effektive tiltak for artsmangfoldet i norsk skog?. - NINA Rapport 71. 56 pp. Vis detaljer
Swenson, J.E., Arnemo, J.M., Bellemain, E., Brunberg, S., Dahle, B., Drageset, O.-M., Hustad, H., Katajisto, J., Kindberg, J., Nerheim, E., Solberg, K.H., Segerström, P., Støen, O.-G., Söderberg, A. & Zedrosser, A. 2005. Rovvilt og Samfunn (RoSa) - Det skandinaviske bjørneprosjektet. Oversikt over gjennomførte aktiviteter. Sluttrapport til Norges forskningsråd. - NINA Rapport 31. 24 pp. Vis detaljer
Taugbøl, T. 2005. Effekter av kalking på forsuringsrammede krepsebestander. Overvåking av 5 lokaliteter i Hedmark over en 10-15 års periode. - NINA Rapport 98. 50 pp. Vis detaljer
Taugbøl, T. 2005. Biotoptiltak for kreps i Starelva, Stange kommune og Smalelva, Spydeberg kommune: har de hatt noen effekt?. - NINA Rapport 26. 26 pp. Vis detaljer
Thomassen, J., Keyyu, J. & Haaland, H. 2005. The effects of congestion of vehicles on the environment - an EIA in the Ngorongoro crater. Results from the scoping process. - NINA Rapport 17. 68 pp. Vis detaljer
Tombre, I., Andersen, O., Barlindhaug, S., Bjerke, J.W., Erikstad, L., Frivoll, V., Johnsen, T., Sloreid, S.E., Strann, K.B., Svestad, A. & Tømmervik, H. 2005. Snefjord Vindpark. Konsekvensvurderinger for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring. - NINA Rapport 23. 91 pp. Vis detaljer
Tombre, I., Madsen, J., Bakken, J., Bergland, O.-P., Kristensen, J.B. & Røsshag, B. 2005. Kortnebbgjess og hvitkinngjess i Vesterålen. Bruk av områder og individuell adferd. - NINA Rapport 3. 32 pp. Vis detaljer
Tombre, I., Madsen, J., Bergersen, E.A. & Bakken, J. 2005. Vårtrekk av arktiske gjess i Vesterålen. Innspill til en regional forvaltningsplan. - NINA Rapport 83. 38 pp. Vis detaljer
Tømmervik, H., Erikstad, L., Jacobsen, K.O., Strann, K.B., Bakkestuen, V., Aarrestad, P.A., Yoccoz, N., Hagen, D., Johnsen, T.V., Johansen, B., Høgda, K.A., Ahmed, S.H., Dahl, R., Bargel, T.H. & Olsen, L. 2005. Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms. - NINA Rapport 49. 230 pp. Vis detaljer
Ugedal, O., Forseth, T. & Hesthagen, T. 2005. Garnfangst og størrelse på gytefisk som hjelpemiddel i karakterisering av aurebestander. - NINA Rapport 73. 52 pp. Vis detaljer
Ugedal, O., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Reinertsen, H.R., Koksvik, J.I., Saksgård, L., Hvidsten, N.A., Blom, H.H., Fiske, P. & Jensen, A.J. 2005. Biologiske undersøkelser i Altaelva 2004. - NINA Rapport 43. 98 pp. Vis detaljer
Uglem, I., Økland, F., Forseth, T., Diserud, O.H., Fiske, P., Thorstad, E.B., Hvidsten, N.A. & Berger, H.M. 2005. Smoltutvandring forbi Laudal kraftverk i Mandalselva. - NINA Rapport 13. 31 pp. Vis detaljer
Ødegaard, F., Bakken, T., Brandrud, T.E., Blom, H., Stokland, J.N. & Aarrestad, P.A. 2005. Habitatklassifisering og trusselvurderinger av rødlistearter. Forslag til standardisert system. - NINA Rapport 96. 39 pp. Vis detaljer
Østdahl, T. & Skår, M. 2005. Evaluering av ny forsøksordning med motorferdsel i utmark. Kommunebeskrivelser. - NINA Rapport 99. 122 pp. Vis detaljer
Østdahl, T. & Skår, M. 2005. Omfang av motorisert ferdsel i forsøkskommunene sommersesongen 2003 og vintersesongen 2003/2004. Sammenstilling og drøfting av oppsynsregistreringer og halvårsrapporter. - NINA Rapport 14. 39 pp. Vis detaljer
Østdahl, T. & Skår, M. 2005. Omfang av motorisert ferdsel i forsøkskommunene. Sammenstilling og drøfting av oppsynsregistreringer og halvårsrapporter 2002-2005. - NINA Rapport 91. 35 pp. Vis detaljer
Østdahl, T., Sandodden, S. & Andersen, J.-E. 2005. Karakterisering av vannforekomster i Midt-Norge. Klassifisering av områder med åpenbart dårlig status (at risk områder). - NINA Rapport 10. 18 pp. Vis detaljer
Aarrestad, P.A., Brandrud, T.E. & Bakkestuen, V. 2005. Terrengkalking av Store Hovvatnsnedbørsfelt i Aust-Agder. Effekter på myrvegetasjon fra 1999 til 2004. - NINA Rapport 81. 25 pp. Vis detaljer
Aarvak, T. & Anker-Nilssen, T. 2005. Dødsårsak og opprinnelse for alkefugler som strandet på Rogalandskysten i februar 2003. - NINA Rapport 95. 24pp. Vis detaljer