Reports in older NINA-series

Older series are in print (technical reports , consultancy reports, project reports) can be ordered by contacting NINA expedition : tel. +47 73 80 14 00 , fax +47 73 80 14 01 or via e- mail biblioteket@nina.no. 

NINA Technical Report

2004

Brandrud, T.E., Bakkestuen, V., Bendiksen, E., Eilertsen, O. & Aarrestad, P.A. 2004. Terrengkalking i Gjerstad, Aust-Agder. Effekter på skogsvegetasjon og sopp. - NINA Fagrapport 75. 79 pp. Vis detaljer
Fauchald, P., Tveraa, T., Yoccoz, N. & Ims, R.A. 2004. En økologisk bærekraftig reindrift. Hva begrenser naturlig produksjon og høsting?. - NINA Fagrapport 76. 35 pp. Vis detaljer
Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O., Jensen, A.J., Fiske, P., Ugedal, O., Thorstad, E.B., Jensås, J.G., Bakke, Ø. & Forseth, T. 2004. Orkla - et nasjonalt referanseverk for studier av bestandsregulerende faktorer hos laks. Samlerapport for perioden 1979-2002. - NINA Fagrapport 79. 96 pp. Vis detaljer
Jensen, A.J. (ed.) 2004. Geografisk variasjon og utviklingstrekk i norske laksebestander. - NINA Fagrapport 80. 79 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Larsen, B.M. & Hesthagen, T. 2004. Laks i kalkede vassdrag i Norge. Status og forventninger. - NINA Fagrapport 81. 25 pp. Vis detaljer
Tombre, I., Madsen, J., Tømmervik, H. & Eythórsson, E. 2004. Vårrastende kortnebbgjess i Vesterålen.. Konflikter med landbruket, årsaker og konsekvenser. - NINA Fagrapport 77. 25 pp. Vis detaljer
Aas, Ø., Andersen, O. & Eide, N.E. 2004. Villreinjegere på Hardangervidda og i Forollhogna villreinområder ; deres kjennetegn, motiver og holdninger til villreinforvaltning. - NINA Fagrapport 78. 43 pp. Vis detaljer


2003

Andersen, R., Bjerke, T., Brainerd, S.M., Bruteig, I.E., Brøseth, H., Gjershaug, J.O., Hustad, H., Landa, A., Linnell, J.D.C., Nygård, T., Pedersen, H.C., Skogen, K., Solberg, E.J., Svarstad, H., Swenson, J.E., Sæther, B.-E. & Tveraa, T. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding : Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. - NINA Fagrapport 67. 14pp. Vis detaljer
Andersen, R., Linnell, J.D.C., Odden, J., Andrén, H., Sæther, B.-E., Moa, P., Herfindal, I., Kvam, T. & Brøseth, H. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding : Gaupe - bestandsdynamikk, bestandsutvikling og høstingsstrategier. - NINA Fagrapport 59. 28pp. Vis detaljer
Brainerd, S.M. (ed.) 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen. - NINA Fagrapport 66. 103pp. Vis detaljer
Bruteig, I.E., Austrheim, G. & Norderhaug, A. 2003. Utgreiingar i samband med ny rovviltmelding. Beiting, biologisk mangfald og rovviltforvalting. - NINA Fagrapport 71. 65pp. Vis detaljer
Dervo, B.K., Aas, Ø., Kaltenborn, B.P. & Andersen, O. 2003. Utmarksturisme i fjellregionen i Sørøst-Norge - vekst og vyer eller nedgang og resignasjon?. - NINA Fagrapport 73. 31pp. Vis detaljer
Gjershaug, J.O. & Nygård, T. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Kongeørn i Norge : bestand, predatorrolle og forvaltning. - NINA Fagrapport 58. 26pp. Vis detaljer
Lande, U.S., Linnell, J.D.C., Herfindal, I., Salvatori, V., Brøseth, H., Andersen, R., Odden, J., Andrén, H., Karlsson, J., Willebrand, T., Persson, J., Landa, A., May, R., Dahle, B. & Swenson, J.E. 2003. Utredninger i forbindelse med den nye rovviltmeldingen - Potensielle leveområder for store rovdyr i Skandinavia : GIS - analyser på et økoregionalt nivå. - NINA Fagrapport 64. 31 pp. Vis detaljer
Linnell, J.D.C., Landa, A., Skogen, K., Hustad, H. & Andersen, R. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Scenarier for en geografisk differensiert forvaltning av store rovdyr i Norge. - NINA Fagrapport 65. 43pp. Vis detaljer
Moa, P.F., Herfindal, I., Odden, J., Linnell, J.D.C., Austmo, L.B. & Andersen, R. 2003. Har kvotejakt på gaupe redusert tapet av lam på utmarksbeite?. - 29-31 in Brainerd, S.M. (ed.) Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding - Konfliktdempene tiltak i rovviltforvaltningen. NINA Fagrapport 66. Vis detaljer
Pedersen, H.C., Brainerd, S.M., Liberg, O., Sand, H. & Wabakken, P. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: Ulv - Bestandsdynamikk, levedyktighet og effekter av uttak. - NINA Fagrapport 61. 89pp. Vis detaljer
Skogen, K., Haaland, H., Krange, O., Brainerd, S.M. & Hustad, H. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Lokale syn på rovvilt og rovviltforvaltning. En undersøkelse i fire kommuner: Aurskog-Høland, Lesja, Lierne og Porsanger. - NINA Fagrapport 70. 30pp. Vis detaljer
Solberg, E.J., Sand, H., Linnell, J.D.C., Brainerd, S.M., Andersen, R., Odden, J., Brøseth, H., Swenson, J.E., Strand, O. & Wabakken, P. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Store rovdyrs innvirkning på hjorteviltet i Norge: Økologiske prosesser og konsekvenser for jaktuttak og jaktutøvelse. - NINA Fagrapport 63. 75pp. Vis detaljer
Svarstad, H. 2003. Rovviltkonflikter i noen europeiske land. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. - NINA Fagrapport (68). 29 pp. Vis detaljer
Swenson, J.E., Dahle, B., Arnemo, J.M., Brunberg, S., Hustad, H., Nerheim, E., Sandegren, F., Solberg, K.H. & Söderberg, A. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding : Status og forvaltning av brunbjørnen i Norge. - NINA Fagrapport 60. 19pp. Vis detaljer
Sæther, B.E., Engen, S., Persson, J., Brøseth, H., Landa, A. & Willebrand, T. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Levedyktighetsanalyser av skandinavisk jerv. - NINA Fagrapport 62: 1-28. Vis detaljer
Walseng, B. & Hov, A.M. 2003. Suksesjon av ferskvannsinvertebrater i et nyetablert damsystem i Trøgstad kommune. - NINA Fagrapport 74. 50pp. Vis detaljer
Aas, Ø. (ed.), Vistad, O.I., Dervo, B.K., Eide, N.E., Kaltenborn, B.P., Haaland, H., Andersen, O., Svarstad, H., Skår, M. & Nellemann, C. 2003. Bruk og forvaltning av nasjonalparker i fjellet. - Internasjonale erfaringer med forvaltning av menneskelig virksomhet i nasjonalparker. - Kartlegging av næringsaktivitet i Dovrefjell-Sunndalsfjella, Femundsmarka og Reisa nasjonalparker. - Litteraturstudie av økologiske, kulturfaglige og sosiale effekter av turisme i verneområder. - NINA Fagrapport 72. 83pp. Vis detaljer


2002

Brainerd, S.M. & Bjerke, T. 2002. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Informasjonstiltak om store rovdyr i Norge. - NINA Fagrapport 69. 71pp. Vis detaljer
Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H.H. & Brandrud, T.E. 2002. Evaluering av skogvernet i Norge.. - NINA Fagrapport 54. 146 pp. Vis detaljer
Larsen, B.M., Eken, M. & Hårsaker, K. 2002. Elvemusling Margaritifera margaritifera og fiskeutsettinger i Hoenselva og Bingselva, Buskerud. - NINA Fagrapport 56. 33pp. Vis detaljer
Walseng, B., Brandrud, T.E., Gausemel, G., Lierhagen, S. & Tufto, A. 2002. Krepsdyr i 12 kransalgesjøer på Hadeland (Lunner og Gran kommuner, Oppland fylke) langs en trofi-gradient. - NINA Fagrapport 057. 46pp. Vis detaljer


2001

Hindar, K. & Skaala, Ø. 2001. Utsetting av laksefisk: genetiske aspekter. - 38-41 in Strand, R., Fleming, I.A. & Johnsen, B.O. (eds.) Utsettinger av laksefisk. NINA Fagrapport 45. Vis detaljer
Laikre, L., Järvi, T., Hindar, K., Einum, S., Næss, T. & Raddum, G. 2001. Bevaring. - p. 11-16 in Strand, R., Fleming, I.A. & Johnsen, B.O. (eds.) Utsettinger av laksefisk. NINA Fagrapport 45. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Landa, A., Andersen, R., Halgunset, I., Henaug, C., Mathisen, J.H., Valnes, F., Fox, J.L., Holand, Ø. & Tveraa, T. 2001. Tapsrelaterte problemstillinger hos tamrein i Troms. - NINA Fagrapport 50. 44 pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Sandhaugen, A.I. & Hansen, L.P. 2001. Beskatning av atlantisk laks (Salmo salar L.) i Drammenselva. - NINA Fagrapport 051. 44 pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Skogen, K. & Haaland, H. 2001. En ulvehistorie fra Østfold. Samarbeid og konflikter mellom forvaltning, forskning og lokalbefolkning.. - NINA Fagrapport 052. 51pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Skår, M. & Vistad, O.I. 2001. Motorferdsel i utmark. - Oppsummering av faglig og forvaltningsmessig status.. - NINA Fagrapport 046. 46pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Swenson, J.E., Dahle, B. & Sandegren, F. 2001. Bjørnens predasjon på elg.. - NINA Fagrapport 048. 22pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Sæther, B.-E., Heim, M., Solberg, E.J., Jakobsen, K., Stacy, J., Sviland, M. & Olstad, R. 2001. Effekter av rettet avskyting på elgbestanden på Vega.. - NINA Fagrapport 049. 39pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer
Ødegaard, F., Hanssen, O., Aagaard, K. & Aarrestad, P.A. 2001. Grunnlag for standardisert klassifisering av habitattyper og trusselfaktorer i den nasjonale rødlista. Test av systemet på tre taksonomiske grupper. - NINA Fagrapport 047. 45pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer


NINA Memorandum

2003

Follestad, A. 2003. Grågåsundersøkelser på Vega 2002 og 2003. - NINA Notat. 7pp. Vis detaljer


2001

Brandrud, T.E. 2001. Vurdering av viktig edel-løvskogslokaliteter med rødlistearter ved Sørsvann, Arendal kommune: Konsekvenser av planlagte boligtomter. - NINA Notat Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Vis detaljer


Contact

Norwegian Institute for Nature Research
Library
N-7485 TRONDHEIM
Phone. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
 e-mail: biblioteket@nina.no