Hjortedyr

Villrein. Foto: Per Jordhøy.

Hjortedyr

NINAs kompetanse på hjortedyr omfatter kartlegging, bestandsovervåking og forskning på elg, hjort, villrein, tamrein og rådyr. 

NINAs forskning bidrar til å økt kunnskap om artenes økologi og forvaltningsutfordringer, og bidrar til å identifisere globale løsninger på lokale problemer. 

Vi har et utstrakt samarbeid med andre forskningsinstitutt og konsulentselskaper, og mange av våre prosjekter gjennomføres i samarbeid med jegere, lokale ressurspersoner og viltforvaltere i kommuner og fylkeskommuner.

VELG TEMA

Overvåking

Nasjonalt overvåkingsprogram for hjortevilt

GPS-merking

Følger hjortedyrenes bevegelser

Skrantesjuke

Kartlegging av skrantesjuke (CWD)

VI JOBBER MED HJORTEDYR
NYHETER
Vannkraft spiser mer av villreinens leveområder enn mange tror
27. februar 2023

FN har mål om både ren energi til alle og å ta vare på naturen. Men det viser seg at det er lett å undervurdere hvor mye det ene målet kan gå på bekostning av det andre. 

Nytt temahefte: Villrein og ferdsel
20. desember 2021

Villrein og ferdsel har vært et høyaktuelt tema i lang tid. Nå er en rekke artikler om temaet fra perioden 2009 til 2021 samlet i et nytt temahefte, hvor en rekke NINA-forskere er blant forfatterne.

Presset villrein trenger ro på Hardangervidda
29. juni 2021

Verdens lengste dataserie på GPS-merka hjortedyr levner liten tvil: Villreinen på Hardangervidda er hardt pressa av mangeårige utbygginger i randsonen og et nettverk av turstier i kjerneområdet.

Hjortedyr som høstbar ressurs

Vi undersøker hvordan hjortedyr påvirkes av bestandsstørrelse, klimatiske forhold, sykdommer, konkurranse, predasjon, arealbruk og begrensinger. 

Hjortedyr og arealbrukskonflikter

Hvordan påvirker menneskelig aktivitet og infrastruktur som veg, jernbane, vindkraft, vannkraft, hytter og turisme påvirker hjortedyr? 

Overvåking

NINA overvåker og kartlegger hjortedyrenes bestandsutvikling og kondisjon, og følger utviklingen av ulike påvirkningsfaktorer. 

Vi benytter en rekke ulike metoder, blant annet individmerking (f.eks. GPS-merking av dyr), aldersbestemmelse basert på kjever og tenner, genetiske metoder, parasittundersøkelser og statistiske analyser og modellering. 

Resultatene danner beslutningsgrunnlag for myndigheter, grunneiere, jaktrettighetshavere, bedrifter og organisasjoner. Prosjekter av mer grunnforskningspreget karakter gjøres ofte i samarbeid med universiteter og høyskoler i inn- og utland, og brukes ofte til undervisning- og utdanningsformål. 

PROSJEKTER

Reinbase.no

Reinbase.no

Nasjonalt program for overvåking og beregning av produksjon og tap i reindriften som følge av fredet rovvilt og ressursbegrensning

Frikalv

Frikalv

Kan fri avskyting av kalv vere eit nyttig og fornuftig verkemiddel innan hjorteforvaltninga?

Renewable Reindeer

Renewable Reindeer

Elgen i Trøndelag

Elgen i Trøndelag

Kunnskap om arealbruk, demografi og helsetilstand hos elg i en bestand med funn av atypisk skrantesjuke

Elgen i Oppland

Elgen i Oppland

Elgens trekkmønster og områdebruk basert på elg merket med GPS-sendere.

GPS-merking Hardangervidda

GPS-merking Hardangervidda

GPS-merking av villrein, elg og hjort for å kartlegge hvordan hjortevilt bruker områdene, og redusere risikoen for spredning av skrantesjuke

Villrein arealbruk

Villrein arealbruk

Statistiske kart til støtte for villreinforvaltning og bærekraftig arealplanlegging

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: