Hjortedyr

Villrein. Foto: Per Jordhøy.

Hjortedyr

NINAs kompetanse på hjortedyr omfatter kartlegging, bestandsovervåking og forskning på elg, hjort, villrein, tamrein og rådyr. 

NINAs forskning bidrar til å økt kunnskap om artenes økologi og forvaltningsutfordringer, og bidrar til å identifisere globale løsninger på lokale problemer. 

Vi har et utstrakt samarbeid med andre forskningsinstitutt og konsulentselskaper, og mange av våre prosjekter gjennomføres i samarbeid med jegere, lokale ressurspersoner og viltforvaltere i kommuner og fylkeskommuner.

VELG TEMA

Overvåking

Nasjonalt overvåkingsprogram for hjortevilt

GPS-merking

Følger hjortedyrenes bevegelser

Skrantesjuke

Kartlegging av skrantesjuke (CWD)

VI JOBBER MED HJORTEDYR
NYHETER
Skadelig saueparasitt påvist i villrein
27. februar 2023

Salteplasser for sau sprer parasitter og annen smitte fra sau til villrein.

Kartlegging av skrantesjuke er helt avhengig av jegernes innsats
2. februar 2023
Etter at skrantesjuke for første gang ble påvist i Norge i 2016 har norske villreinjegere levert hjerne- og lymfeknuteprøver fra mer enn 15.000 villrein. En fersk studie beskriver og evaluerer kartleggingsprogrammet for skrantesjuke hos villrein...
Bekjempe skrantesjuke vs. genetisk levedyktig villreinbestand
23. september 2022

Høyt bukkeuttak på Hardangervidda kan få konsekvenser for det genetiske mangfoldet i villreinbestanden. Tapet av genetisk variasjon avhenger imidlertid av hvor lenge bestanden holdes på et lavt nivå.

Hjortedyr som høstbar ressurs

Vi undersøker hvordan hjortedyr påvirkes av bestandsstørrelse, klimatiske forhold, sykdommer, konkurranse, predasjon, arealbruk og begrensinger. 

Hjortedyr og arealbrukskonflikter

Hvordan påvirker menneskelig aktivitet og infrastruktur som veg, jernbane, vindkraft, vannkraft, hytter og turisme påvirker hjortedyr? 

Overvåking

NINA overvåker og kartlegger hjortedyrenes bestandsutvikling og kondisjon, og følger utviklingen av ulike påvirkningsfaktorer. 

Vi benytter en rekke ulike metoder, blant annet individmerking (f.eks. GPS-merking av dyr), aldersbestemmelse basert på kjever og tenner, genetiske metoder, parasittundersøkelser og statistiske analyser og modellering. 

Resultatene danner beslutningsgrunnlag for myndigheter, grunneiere, jaktrettighetshavere, bedrifter og organisasjoner. Prosjekter av mer grunnforskningspreget karakter gjøres ofte i samarbeid med universiteter og høyskoler i inn- og utland, og brukes ofte til undervisning- og utdanningsformål. 

PROSJEKTER

Reinbase.no

Reinbase.no

Nasjonalt program for overvåking og beregning av produksjon og tap i reindriften som følge av fredet rovvilt og ressursbegrensning

Frikalv

Frikalv

Kan fri avskyting av kalv vere eit nyttig og fornuftig verkemiddel innan hjorteforvaltninga?

Renewable Reindeer

Renewable Reindeer

Elgen i Trøndelag

Elgen i Trøndelag

Kunnskap om arealbruk, demografi og helsetilstand hos elg i en bestand med funn av atypisk skrantesjuke

Elgen i Oppland

Elgen i Oppland

Elgens trekkmønster og områdebruk basert på elg merket med GPS-sendere.

GPS-merking Hardangervidda

GPS-merking Hardangervidda

GPS-merking av villrein, elg og hjort for å kartlegge hvordan hjortevilt bruker områdene, og redusere risikoen for spredning av skrantesjuke

Villrein arealbruk

Villrein arealbruk

Statistiske kart til støtte for villreinforvaltning og bærekraftig arealplanlegging

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: