Miljø-DNA i vann

Frode Fossøy forklarer hvordan du tar prøve til innsamling av miljø-DNA i vann.

Miljø-DNA i vann

De aller fleste som har hørt om miljø-DNA forbinder som oftest dette med vannprøver. Ved å filtrere vann gjennom et finmasket filter kan vi samle inn DNA-rester som flyter rundt i vannet, og med genetiske analyser kan vi bestemme hvilke arter det kommer fra.

NINA tilbyr et eget miljø-DNA kit for prøvetaking av vannprøver i elver og innsjøer. Med dette enkle utstyret kan hvem som helst ta miljø-DNA prøver som de sender inn til analyse hos NINA. Ønsker du å ta benytte miljø-DNA-analyser ta kontakt med Frode Fossøy eller Rolf Sivertsgård.

Vi bruke både arts-spesifikke markører for å påvise enkeltarter og arts-generelle markører for å beskrive artsmangfoldet av artsgrupper i vannmiljøet. Arts-spesifikke analyser benytter en genetisk markør som kun finnes i arten vi leter etter ved hjelp av en qPCR eller digital-PCR maskin. Arts-generelle analyser benytter en genetisk markør som finnes hos mange arter, og ofte ønsker vi å undersøke en spesifikk artsgruppe som for eksempel fisker, amfibier, insekter eller pattedyr. Vi benytter da en DNA-metastrekkoding analyse (DNA-metabarcoding) der vi leser millioner av korte DNA-fragmenter som vi deretter sammenligner med en referansedatabase for å bestemme hvilken art hvert DNA-fragment stammer fra.

MS EDNA er utviklet for å kunne ta representative miljø-DNA prøver fra innsjøer på en rask og enkel måte. Foto Frode Fossøy/NINA.

Publikasjoner


Kontakt

Utvalgte publikasjoner

Nyheter fra NINA

NINA tilbyr en rekke miljø-DNA analyser:


Påvisning av enkeltarter - qPCR/ddPCR

  • Elvemusling
  • Fiskearter som ørret, laks, røye, gjedde, ørekyte, mort, solabbor og mange fler
  • Amfibier som storsalander, småsalamander, buttsnutefrosk og spissnutefrosk og nordpadde
  • Fiskesydommer som Gyrodactylus salaris, PKD og Costia 
 

Beskrivelse av artssamfunn – DNA-metastrekkoding

  • Insekter og invertebrater
  • Fisk
  • Amfiber
  • Pattedyr 
  • Vertebrater 
  • Planter

Forespørsler om bruk av miljø-DNA kan rettes til Frode Fossøy eller Rolf Sivertsgård.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: