Naturpanelet IPBES

Naturpanelet IPBES

Det internasjonale Naturpanelet, IPBES, er det fremste vitenskapelige globale organet som sammenstiller og presenterer den globale vitenskapelige ekspertisen på miljøfeltet. 


Som et «FNs Klimapanel eller IPCC for naturen», involveres tusenvis av verdens beste forskere i naturpanelet til å utarbeide kunnskapssammenstillinger og synteser som adresserer noen av våre største miljøutfordringer. Rapportene skal danne grunnlaget for en politikk og samfunnsutvikling som ivaretar både klima- og miljøhensyn, og NINA bidrar inn i arbeidet.  Naturpanelets utredninger og synteser 

Etablert i 2012 og med sterk forankring i FN, har Naturpanelet (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Sevices, IPBES) produsert 9 viktige utredninger, herunder for Europa, Amerika, Asia og Afrika samt tematiske utredninger om pollinering, landforringelse og om scenarier og modeller. I mai 2019 kom Naturpanelets største rapport så langt, den globale utredningen som adresserer hele verdens miljøutfordringer med forslag til hvordan politikere kan sikre en samfunnsutvikling som ivaretar både klima- og miljøhensyn. Av like stor relevans er IPBES/IPCC-rapporten om klimaendringer og natur som ble publisert i juni 2021. Rapporten representerer det første samarbeidet i historien mellom de to kunnskapspanelene.  


NINA og Naturpanelet 

NINA bidrar med våre eksperter i Naturpanelets arbeid, og har foregående og pågående forfattervev i flere av IPBES utredninger. Vi følger også de politiske prosessene under panelet tett og er rådgiver for den Norske delegasjonen til Naturpanalets beslutningsorgan. I Norge er vi pådriver for gjennomføring av kunnskapssammenstillinger nasjonalt, og vi legger vekt på viktigheten av slike sammenstillinger samt formidling av disse til relevante målgrupper i samfunnet.    


IPBES Global Assessment on Biodiversity   

Naturpanelets globale rapport om naturen (2019) er den største vitenskapelige sammenstillingen siden Millennium Ecosystem Assessment (2005) som adresserer hele verdens miljøutfordringer med forslag til hvordan politikere kan sikre en samfunnsutvikling som ivaretar både klima- og miljøhensyn. Seniorforsker Graciela Rusch hadde rollen som Lead Author for kapitlet i utredningen som omhandler muligheter og utfordringer for beslutningstakere, et kapittel som muliggjør integrering og gjennomføring av kunnskapen og løsningene som Naturpanelet presenterer, i både nasjonal og global politikk.    


IPBES Assessment on Values  

Naturpanelets tematiske rapport om verdier og verdsetting av biomangfold skal ferdigstilles ved IPBES niende plenumsmøte i juli 2022. Rapporten skal bl.a. vurdere mangfoldet av konseptualisering av verdier av natur, vurdere ulike verdsettingsmetoder og tilnærminger, samt tilnærminger som kobler og integrerer ulike verdier og verdsettingsmetoder som grunnlag for politikkutvikling. Seniorforsker David Barton har rollen som Coordinating Lead Author for kapitlet som sammenstiller kunnskap om verdsettingsmetodikk og fremgangsmåter.   


IPBES Assessment on Sustainable Use 

Naturpanelets tematiske rapport om bærekraftig bruk av ville dyr og planter skal ferdigstilles ved IPBES niende plenumsmøte i juli 2022. Utredningen vurderer ulike tilnærminger for å øke bærekraften i bruken av ville arter, og for å bedre ulike tiltak, praksiser og evne til bevaring gjennom bærekraftig bruk. Utredningen skal presentere muligheter for å etablere eller styrke tiltak og forhold som sikrer og fremmer bærekraftig bruk av ville arter. Forsker Håkon B. Stokland er Fellow i kapitlet som beskriver dagens utfordringer og hvordan utredningen skal bidra til å løse disse.  


IPBES Assessment on Transformative change 

Naturpanelets tematiske rapport om gjennomgripende endringer igangsettes i 2022, med planlagt godkjennelse ved IPBES ellevte plenumsmøte (tentativt 2024). Utredningen skal identifisere faktorer i samfunnet (sosiale, kulturelle, økonomiske, institusjonelle mm) som kan utnyttes for å oppnå gjennomgripende endringer for restaurering, bevaring og klok bruk av natur, og samtidig ivareta sosial og økonomisk bærekraftig utvikling. Forsker Håkon B. Stokland er utnevnt som Lead Author under kapitlet som beskriver hvordan gjennomgripende endringer skjer og hva som er forutsetningene for dette.   


IPBES Task Force on Policy Tools and Methodologies 

NINA’s Trine Hay Setsaas har fulgt de politiske forhandlingene under Naturpanelet siden før panelets etablering i 2012 gjennom sin rolle som forhandler og rådgiver til Norges delegasjon under IPBES. Hun har siden 2019 sittet som medlem i IPBES Task Force on Policy Tools and Methodologies. Ekspertgruppen bidrar til økt policy-relevans av IPBES-utredninger gjennom bla. fagfellevurderinger av utredningsutkast. Videre gir gruppen støtte til IPBES-eksperter i utarbeidelse av policy-delene av utredningene, samt bidrar til å fremme og støtte bruken av IPBES-utredninger i politikkutforming.   


IPBES Social Sciences and Humanities Network 

Nettverket for samfunnsvitenskap og humaniora (SSH Network) ble etablert av IPBES i 2020. Formålet med nettverket er å styrke bidragene fra humsam-fagene i IPBES sitt arbeid og leveranser, både i form av at flere eksperter fra disse fagfeltene nomineres og deltar i IPBES-utredninger og at kunnskap og tilnærminger fra fagfeltene integreres ytterligere i utredningsarbeid og andre IPBES-prosesser. Forsker Håkon B. Stokland leder Nettverket for samfunnsvitenskap og humaniora, og var en av tre initiativtakere til dette nettverket. 

Kontakt

Trine Hay Setsaas

  • Formelt kontaktpunkt for IPBES
  • Medlem IPBES Task Force on Policy Tools and Methodologies

Graciela Rusch

  • Lead Author, IPBES Global Assessment

David Barton

  • Coordinating Lead Author, IPBES Assessment on values

Håkon Stokland

  • Lead Author, IPBES Assessment on transformative change
  • Fellow, IPBES Assessment on sustainable use
  • Initiativtaker og organisator, IPBES Social Sciences and Humanities Network

Leonard Sandin

  • Lead Author, IPBES Nexus Assessment of the interlinkages among biodiversity, water, food and health, chapter 5.1: Options for delivering sustainable approaches to elements of the nexus (water).

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: