Publication list for employee

Other publications

  2000

  Bevanger, K. 2000. Fantasier og fakta om grevlingen. - Jeger og Fangstmann 14, 1: 6-14.

  Bevanger, K. & Brøseth, H. 2000. Reindeer fences as a mortality factor for ptarmigan. Wildlife Biology 6: 121-127.

  Bevanger, K. 2000. Acting on a world heritage stage - co-operation in the Serengeti between the Norwegian Institute for nature Research (NINA) and the Tanzanian Wildlife Research Institute (TAWIRI). - Temaartikkel i NINA Årsmelding 1999.

  Bevanger, K. & Pedersen, H.C. 2000. Misvisende om ulveforskning. - Aftenposten 2.6.00.

  1999

  Bevanger, K. 1999. Økologiske effekter av kunstige barrierer. - S. 53-55 i rapport fra "Nordisk konferanse om veg, vegtrafikk og habitatfragmentering". Sundvollen 1.-3. mars. Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

  Bevanger, K. 1999. Estimating bird mortality caused by collision with power lines and electrocution; a review of methodology. - Pp. 29-56 in Ferrer, M. & Janss, G.F.E. (eds.). Birds and power lines. Collision, electrocution and breeding. Querqus.

  Bevanger, K. 1999. Reindeer fences as a mortality factor for ptarmigan in Finnmark, Norway. Pp. 19 in Linden, H., Helle, P., Jokimäki, J. & Wikman, M. (eds.). Programme, abstracts, list of participants. VIIth International Grouse Symposium, Rovaniemi, 13-17 September 1999.

  Bevanger, K. 1999. Miljøforskning - stebarn eller dødfødt? Kronikk i Adresseavisen 23. og 25.10.

  Bevanger, K. 1999. Kamuflering av kraftledninger - en ornitologisk vurdering. - NVE-seminar om materialvalg og fargebruk som kamuflerende tiltak på kraftledninger. - Foredrag på Rjukan august 1999.

  Follestad, A., Reitan, O., Pedersen, H.C., Brøseth, H. & Bevanger, K. 1999. Vindkraftverk på Smøla: Mulige konsekvenser for "rødlistede" fuglearter. - NINA Oppdragsmelding 623: 1-64.

  Reitan, O., Follestad, A., Nygård, T. & Bevanger, K. 1999. Vindkraftverk på Hitra: Mulige konsekvenser for "rødlistede" fuglearter. - NINA Oppdragsmelding 625: 1-33.

  Follestad, A., Reitan, O. & Bevanger, K. 1999. Vindkraftverk på Stad: Mulige konsekvenser for "rødlistede" fuglearter. - NINA Oppdragsmelding 624: 1-41.

  Lindström, E. & Bevanger, K. 1999. Grävlingen på väg norrut. - Svensk jakt 5: 64-67.

  1998

  Bevanger, K., Brøseth, H. & Sandaker, O. 1998. Dødelighet hos fugl som følge av kollisjoner mot kraftledninger i Mørkedalen, Hemsedalsfjellet. - NINA Oppdragsmelding 531: 1-41.

  Bevanger, K. & Brøseth, H. 1998. Body temperature changes in wild-living badgers Meles meles through the winter.- Wildlife Biology 4: 97-101.

  Bevanger, K. 1998. Biological and conservation aspects of bird mortality caused by electricity power lines: a review. - Biol. Conserv. 86: 67-76.

  Bevanger, K. 1998. Flere ryper drepes i kollisjon med kraftledninger enn av jakten. - NINA Fakta-ark 8.

  Bevanger, K. & Overskaug, K. 1998. Utility structures as a mortality factor for raptor and owls in Norway. - Pp. 381-392 in Chancellor, R.D., Meyburg, B.-U. & Ferrero, J.J. (eds). Proceedings Holarctic Birds of Prey; ADENEX-WWBP, Badajoz, Extremadura, Spain, 17-22 April 1995.

  Bevanger, K. 1998. NINA i Himalaya og Bhutan, Tordendragens rike. - Stiften 2: 30-31.

  Bevanger, K. & Gjershaug, J.O. 1998. Wildlife Report. EIA Mangde Chhu. - In Report F, Mangdechhu Hydroelectric Project. Feasibility Study. Draft, Environmental and Socio-Economic Impact Assessment Study. Vol. 2 - Special Reports. Division of Power, Ministry of Trade and Industry, Royal Government of Bhutan. Joint venture; Statkraft Engineering as, NODE and NIVA.

  Bevanger, K. 1998. Slik foregår rovdyrtellinger. - Kronikk Adresseavisen 4. februar 1998.

  Bevanger, K. 1998. Bak syv blåner (Øystein Søbye). Bokanmeldelse. - Fauna norvegica Ser. A, 19: 47.

  Bevanger, K. 1998. Den sørnorske jervestammen. - Adresseavisen 16.1.1998.

  Bevanger, K. 1998. Slik foregår rodyrtellinger. - Adresseavisen 4.2.1998.

  1997

  Brøseth, H., Knutsen, B. & Bevanger, K. 1997. Spatial organization and habitat utilization of badgers Meles meles: effects of food patch dispersion in the boreal forest of central Norway. - Zeitschrift für Säugetierkunde 62: 12-22.

  Brøseth, H. & Bevanger, K. 1997. Spatial and social organisation of badgers in central Norway. - S. 7 i Abstracts, Programme, Participants. Nordic Congress of Wildlife Research, Trondheim 7-9 February 1997.

  Bevanger, K. 1997. Piggsvin i parken, grevling i hagen og kråker på taket. Om naturen i byen. - S. 22-33 i Christophersen, A. (red.). Fra Nidarnes til Trondheim. Vandringer i et bylandskap. NINA

 • NIKU, Trondheim.

  Bevanger, K. 1997. Design of a five-year implementation programme (FYIP): Report on the forest conservation management component (Workshop in Kandy 8-10 May 1997). Stens. Rapport. 12 s.

  Brøseth, H., Bevanger, K. & Knutsen, B. 1997. Function of multiple badger Meles meles setts: distribution and utilisation. - Wildlife Biology 3: 89-96.

  Bevanger, K. 1997. Woodpeckers, a nuisance to energy companies. - Fauna norv. Ser. C, Cinclus 20: 81-92.

  Bevanger, K. 1997. Pål Hermansen: Livet i fjellet. Bokanmeldelse. - Fauna norv. Ser. C, Cinclus 20: 80.

  Bevanger, K.& Brøseth, H. 1997. Økologi og populasjonsbiologi hos grevling: en landskapsøkologisk tilnærming. - S. 23-31 i NINAs strategiske instituttprogrammer 1991-95: Landskapsøkologi. Sluttrapport. NINA Temahefte 7.

  Bevanger, K., Anker-Nilssen, T., Eilertsen, O., Jensen, A., Kvenild, L. & Aagaard, K. 1997. Strategier for NINA som base og leverandør av miljødata. Innstilling fra en intern arbeidsgruppe. April 1997. - NINA Oppdragsmelding 512.: 1-16.

  Bevanger, K. 1997. Kaare Aagaard og Dag Dolmen: Limnofauna norvegica. Bokanmeldelse. - Fauna norvegica Ser. B. 44: 106.

  Bevanger, K. 1997. Mistenkeliggjøring av NINA. - Adresseavisen 2.2.1997.

  1996

  Bevanger, K. & Henriksen, G. 1996. Faunistiske effekter av gjerder og andre menneskeskapte barrierer. - NINA Oppdragsmelding 393: 1-26.

  Bevanger, K., Brøseth, H., Johansen, B.S., Knutsen, B., Olsen, K.V. & Aarvak, T. 1996. Økologi og populasjonsbiologi hos europeisk grevling Meles meles L. i en urban-rural gradient i Sør-Trøndelag. - NINA Fagrapport 023: 1-48.

  Bevanger, K. 1996. Grevlingen i Trondheimsregionen. - NINA Fakta-ark 22.

  Bevanger, K. 1996. Bokanmeldelse: Eline B. Hågvar: Det zoologiske mangfoldet. - Fauna norv. Ser. C, Cinclus, 19: 20.

  Bevanger, K. 1996. Bokanmeldelse: Ragnhild Sundby: Insekter og deres mangfoldige verden. - Fauna norv. Ser. C, Cinclus 19: 54.

  1995

  Bevanger, K. 1995. Reingjerder som dødelighetsfaktor for fugl i Finnmark. - NINA Fagrapport 4: 1-32.

  Bevanger, K. & Henriksen, G. 1995. The distributional history and present status of American mink (Mustela vison) in Norway. - Ann. Zool. Fennici 32: 11-14.

  Bevanger, K. & Lindström, E. 1995. Distributional history of the European badger (Meles meles) during the 20th century in Scandinavia. - Ann. Zool. Fennici 32: 5-9.

  Bevanger, K. 1995. Estimates and population consequences of tetraonid mortality caused by collisions with high tension power lines in Norway. - J. Appl. Ecol. 32: 745-753.

  Bevanger, K. 1995. Hakkespetter som konfliktfaktor i elektrisitetsforsyningen. - NINA Oppdragsmelding 333: 1-30.

  Bevanger, K. 1995. Kraftledninger og fugl. Oversikt og tilrådninger. Delprosjekt innen NVEs utredningsprosjekt: Miljøkriterier for valg av kabel". Stens. rapport.

  Bevanger, K. 1995. Hakkespettskader koster energiverkene 3,5 mil. kr. i året. - NINA Fakta-ark 1.

  Bevanger, K. 1995. Minst to ryper drepes årlig for hver km reingjerde i Finnmark. - NINA Fakta-ark 12.

  Bevanger, K. & Overskaug, K. 1995. Utility structures as a mortality factor for raptor and owls in Norway (Abstract). - S. 53 in Programme, Abstracts Excursions, Directory of participants. International Conference on Holarctic Birds of Prey; Badajoz, (Extremadura - Spain), 17-22 April 1995.

  Bevanger, K. 1995. Tetraonid mortality caused by collisions with power lines in boreal forest habitats in central Norway. - Fauna norv. Ser. C, Cinclus 18: 41-51.

  Bevanger, K. 1995. Beverens gjenerobring av Norge. - S. 77-90 i Brox, K.H. (red.). Natur 1995. Tapir forlag, Trondheim.

  1994

  Bevanger, K. 1994. Konsekvenser av en 66 kV kraftledning for fuglelivet ved Borrevann, Vestfold. - NINA Forskningsrapport 52: 1-37.

  Bevanger, K. & Henriksen, G. 1994. The distributional history and present status of American mink (Mustela vison) in Norway. - S. 12 i II North European Symp. on the ecology of small and medium-sized carnivores. Abstract.

  Bevanger, K. & Lindström, E. 1994. Distributional history of the European badger (Meles meles) during the 20th century in Scandinavia. - S. 13 i II North European Symp. on the ecology of small and medium-sized carnivores. Abstract.

  Knutsen, B., Brøseth, H. & Bevanger, K. 1994. Home-range size, set and biotope preference in relation to food availability of European badger (Meles meles) in boreal forest habitats in central Norway. - S. 28 i: II North European Symp. on the ecology of small and medium-sized carnivores. Abstract.

  Strøm Johansen, B. & Bevanger, K. 1994. Effects of biotope fragmentation on home-range sizes and nightly movements of European badgers (Meles meles) along an urban-rural gradient. - S. 53 i II North European Symp. on the ecology of small and medium-sized carnivores. Abstract.

  Strøm Johansen, B. & Bevanger, K. 1994. Seasonal variation in diet, biotope preference, home-range size and nightly movements of European badgers (Meles meles) in central Norway. - S. 54 i II North European Symp. on the ecology of small and medium-sized carnivores. Abstract.

  Bevanger, K, Bakke, Ø. & Engen, S. 1994. Corpse removal experiments with Willow Ptarmigan (Lagopus lagopus) in power-line corridors. - Ökol. Vögel. (Ecol. Birds) 16: 597-607.

  Bevanger, K. 1994. Bird interactions with utility structures; collision and electrocution, causes and mitigating measures. - Ibis 136: 412-425.

  Bevanger, K. & Ree, V. 1994. Fugler og pattedyr. - S. 74-120 i Tømmerås, B.Å. (red.). Introduksjoner av fremmede organismer til Norge. NINA Utredning 62.

  Bevanger, K. 1994. Biologiske aspekter ved konflikter mellom energiforsyning og fugl. - Vår fuglefauna 17: 133-144.

  Bevanger, K. 1994. The North-South Carrier Water Project in Botswana. A review of environmental impact assessments. - NINA Oppdragsmelding 320: 1-25.

  Bevanger, K. 1994. The managing editor of Fauna norvegica - Edvard K. Barth - retires. - Fauna norv. Ser. C, Cinclus 17: 52.

  Bevanger, K. 1994. Three questions on utility structures and avian mortality - Fauna norv. Ser. C, Cinclus 17: 107-114.

  1993

  Bevanger, K. 1993. Hunting mortality versus wire-strike mortality of willow grouse Lagopus lagopus in an upland area of Southern Norway. - S. 11.1-11.10 i: Proceedings: Avian interactions with utility structures. International workshop, September 13-16, Miami, Florida. EPRI TR-103268, Project 3041. Palo Alto, California.

  Bevanger, K. 1993. Kraftledninger og hønsefugl. - S. 79-89 i Lier-Hansen, S., Søilen, P. & Parmann, S (red.). Forvaltning av flora og fauna. NJFF Rapport 3.

  Bevanger, K. & Sandaker, O. 1993. Kraftledninger som mortalitetsfaktor for rype i Hemsedal - NINA Oppdragsmelding 135: 1-25.

  Bevanger, K. 1993. Fuglekollisjoner mot en 220 kV kraftledning i Polmak, Finnmark. - NINA Forskningsrapport 40: 1-26.

  Bevanger, K. 1993. Grevlingens status i Norge 1992. - NINA Oppdragsmelding 197: 1-26.

  Bevanger, K. 1993. Rydder vi vekk dyrene i hagen? - Norsk Hagetidend (4): 217-219.

  Strøm Johansen, B. & Bevanger, K. 1993. Seasonal variation in home-range size and habitat preference of European badgers along an urban - rural gradient in Central Norway. - Rovviltsymposium i Lund. Abstract. s. 19.

  Bevanger, K. 1993. Kraftlinjer dreper mange storfugl, orrfugl og rype. - Skitt Jakt: 7-10. DN, Trondheim.

  Pedersen, H. C., Bevanger, K., Bretten, A., Dalen, T., Hanssen, O., Smith, E.M. & Wilmann, B. 1993. Viltstelltiltak for lirype. Økologiske effekter av brenning og kutting av heivegetasjon. - NINA Oppdragsmelding 226: 1-30.

  Bevanger, K. & Henriksen, G. 1993. Kollisjoner mellom fugler og kraftledninger. - Miljøstatus: 1. Fylkesmannen i Finnmark.

  Bevanger, K. 1993. Grevlingen har utvidet sitt utbredelsesområde. - NINA Fakta-ark 13.

  Bevanger, K. 1993. Kraftledninger og ryper i Hemsedal: Flest kollisjoner vinter og vår. - NINA Fakta-ark 14.

  Bevanger, K. 1993. Avian interactions with utility structures - a biological approach. - University of Trondheim. Dr. scient. thesis.

  Bevanger, K. 1993. Kraftledninger dreper likt og ulikt. - NINA Fakta-ark 32.

  1992

  Bevanger, K. 1992. Vilt i bymiljø. - NINA Utredning 30: 1-42.

  Bevanger, K. 1992. "Verdens raskest økende habitattyper". - NINA Fakta-ark 6.

  Bevanger, K. 1992. Report on the wolverine (Gulo gulo) in Norway. - Small Carnivore Conservation. The Newsletter and Journal of the IUCN/SSC Mustelid, Viverrid & Procyonid Specialist Group, 6: 8-10.

  Bevanger, K. 1992. IUCN in Southern Africa. Impressions from a visit organised by IUCN-ROSA (Regional Office for Southern Africa). - NINA Oppdragsmelding 125: 1-28.

  Odland, A., Bevanger, K., Fremstad, E., Hanssen, O., Reitan, O. & Aagaard, K. 1992. Fjellskog i Sør-Norge: biologi og forvaltning. - NINA Oppdragsmelding 123: 1-90.

  Bevanger, K., Lund, E. & Ørjebu, A. 1992. Reingjerder. Effektive rypesnarer. - Jakt og Fiske 121: 90-91.

  1991

  Bevanger, K. 1991. Rypekollisjoner mot tråd- og nettinggjerder. - NINA Oppdragsmelding 65: 1-10.

  Bevanger, K. 1991. Willow grouse and power-line collisions in Hemsedal, Southern Norway. - S. 420-423 i Csányi, S. & Ernhaft, J. (red.).- XXth IUGB Congress, Gödöllö, Hungary.

  Bevanger, K. 1991. "Vi har en grevling i hagen". - NINA Fakta-ark 3.

  1990

  Bevanger, K. 1990. Minken. - S. 114-124 i Semb-Johansson, A. & Frislid, R. (red.). Norges Dyr. Bd. 1. Pattedyr. Cappelen, Oslo.

  Bevanger, K. 1990. Grevlingen. - S. 178-191 i Semb-Johansson, A. & Frislid, R. (red.). Norges Dyr. Bd. 1. Pattedyr. Cappelen, Oslo.

  Bevanger, K. 1990. Ilderen. - S. 108-113 i Semb-Johansson, A. & Frislid, R. (red.). Norges Dyr. Bd. 1. Pattedyr. Cappelen, Oslo.

  Bevanger, K. 1990. Grevling som konfliktfaktor i et urbant miljø. - NINA Forskningsrapport 11: 1-23.

  Bevanger, K. 1990. Konflikt fugl/kraftledning i Polmak. - NINA Oppdragsmelding 47: 1-13.

  Bevanger, K. 1990. Rypekollisjoner mot kraftledninger i Hemsedal. - NINA Oppdragsmelding 49: 1-15.

  Bevanger, K. 1990. Birdlife and the energy supplies (abstract). - S. 509 i Myrberget, S. (red.). XIXth IUGB-Congress. Transactions vol. 1.

  Bevanger, K. & Thingstad, P.G. 1990. Decrease in some Central Norwegian populations of the northern subspecies of the Lesser Black-Backed Gull (Larus fuscus fuscus) and its possible causes. - Fauna norv. Ser. C, Cinclus 13: 19-32.

  Bevanger, K. 1990. Game bird wire-strike casualties in Central Norway coniferous forests. (Poster). - 20th Int. Congr. Ornithol., Christchurch, New Zealand, des. 1990.

  Bevanger, K. 1990. Topographic aspects of transmission wire collision hazards to game birds in Central Norwegian coniferous forest. - Fauna norv. Ser. C, Cinclus 13: 11-18.

  Bevanger, K. 1990. Rypekollisjoner mot høgspentlinjer i Hemsedal. - Elverket 56(9): 10-11, 15.

  1989

  Bevanger, K. 1989. En krevende nabo. - Norsk Hagetidend 105 (9): 473-475.

  Bevanger, K. 1989. Grevling. Vilt i bymiljø. - DN Rapport 4: 37-40.

  1988

  Bevanger, K. 1988. Fugledød ved kollisjon mot kraftledninger. - Vår Fuglefauna 11 (1): 15-20.

  Bevanger, K. 1988. Tiltak mot spetteskader, electrocution og kollisjoner. - Vår Fuglefauna 11 (1): 5-13.

  Bevanger, K. 1988. Skogsfugl og kollisjoner med høgspentledninger i midtnorsk skogsterreng. - Økoforsk Rapport 9: 1-53.

  Bevanger, K. & Kielland-Lund, J. 1988. Ecological consequences of a rural electrification project in Niassa Province, Mozambique - the Mbahu hydropower project. - Økoforsk Utredning 6: 1-40.

  Bevanger, K. & Thingstad, P.G. 1988. Forholdet fugl-konstruksjoner for overføringa av elektrisk energi. - Økoforsk Utredning 1: 1-133.

  Fremstad, E. & Bevanger, K. 1988. Flommarksvegetasjon i Trøndelag. Vurdering av verneverdier. - Økoforsk Rapport 6:1-140.

  Styringsgruppen for "Forprosjektet kraftledninger og fugl". 1988. Prosjektet kraftledninger of fugl. - DN Rapport 7: 1-19.

  1987

  Bevanger, K. 1987. Number of bird species used for selection of protected areas. - Fauna norv. Ser. C, Cinclus 10: 45-52.

  Bevanger, K. 1987. "Kraftlinjene dreper hundretusener av skogsfugl årlig". - Jakt & Fiske 116 (7): 10-12.

  Bevanger, K. & Ålbu, Ø. 1987. Konkurranse mellom mink og oter? - Fauna 40: 20-22.

  Bevanger, K. & Ålbu, Ø. 1987. Distributional history and population development of the feral mink Mustela vison, Schreber, 1777 in Norway. - Meddelelser fra norsk viltforskning 3, 18: 1-22.

  1986

  Bevanger, K. 1986. Vegetasjonskart som grunnlag for avifaunistisk temakart. - S. 57-67 i Østby, E. (red.). Vegetasjonskart som hjelpemiddel i viltområdekartlegging. Viltrapport 43.

  Bevanger, K. & Thingstad, P.G. 1986. Vassdragsreguleringer og ornitologi. En oversikt over kunnskapsnivået. - Økoforsk Utredning 4. 82 s.

  Bevanger, K. & Ålbu, Ø. 1986. Mink Mustela vison i Norge. - Økoforsk Utredning 6. 73 s.

  Bevanger, K. & Ålbu, Ø. 1986. Decrease in a Norwegian feral mink population - a response to acid precipitation? - Biol. Conserv. 38: 75-78.

  1985

  Bevanger, K. 1985. Utvikling av grevlingbestanden og utbredelse i Norge. - Fauna 38: 120-131.

  1984

  Bevanger, K. 1984. Høgspentlinjer - en trussel mot fuglelivet? - S. 163-165 i Hillestad, K.O. (red.). Kraft, ledning og landskap. Kraft og miljø 8.

  Ålbu, Ø. & Bevanger, K. 1984. Vurdering av ornitologiske verneinteresser og konsekvenser ved eventuell kraftutbygging i Indre Visten. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 6. 57 s.

  1983

  Bevanger, K. 1983. Bever og elg. - Fortids kultur, samtids natur, 1982-1983: 32.

  Bevanger, K., Rofstad G. & Ålbu, Ø. 1983. Vurdering av ornitologiske verneinteresser og konsekvenser for fuglelivet ved eventuell kraftutbygging i Rauma/Ulvåa. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 5. 97 s.

  Styringsgruppen for det naturvitenskapelige undersøkelsesarbeidet i de 10-års vernede vassdragene. 1983. Naturfaglige verdier og vassdragsvern. - NOU 1983,42: 218-300.

  1982

  Bevanger, K. 1982. Ornitologiske observasjoner i Høylandsvassdraget, Nord-Trøndelag. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1. 57 s.

  Bevanger, K. 1982. Dyregraver - også i Trollheimen. - Trondhjems Turistforenings Årbok: 71-74.

  Bevanger, K. 1982. Dyrelivet i Jotunheimen. - S. 65-82 i Krogh, K. (red.). Jotunheimen Nasjonalpark. Norges Nasjonalparker. Luther Forlag A/S.

  Bevanger, K. 1982. Dyrelivet i Trollheimen. - S. 81-104 i Brox, K.H. (red.). Trollheimen. Gyldendal, Oslo.

  Bevanger, K. 1982. Konsekvenser av vassdragsreguleringer for fuglefaunaen. - S. 72-78 i Bjurstedt, C.S. (red.). Kraftutbygging og lokalsamfunn - artikkelsamling. KOMMIT Rapport. 178 s.

  1981

  Bevanger, K. 1981. Forandringer i trøndersk og norsk fuglefauna. - Fortids kultur, samtids natur: 39.

  Bevanger, K. 1981. Fuglefaunaen i Istras nedbørfelt, Rauma kommune, Møre og Romsdal. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 13. 37 s.

  Bevanger, K. 1981. Fuglefaunaen i Nesåas nedbørfelt, Nord-Trøndelag. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 15. 51 s.

  Bevanger, K. 1981. Fuglefaunaen i Ognas nedbørfelt, Nord-Trøndelag. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 17. 58 s.

  Bevanger, K. 1981. Fuglefaunaen i Skjækras nedbørfelt, Nord-Trøndelag. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 18. 43 s.

  Bevanger, K. 1981. Fuglefaunaen i Gaulas nedbørfelt, Sør-Trøndelag og Hedmark. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1. 156 s. + kart.

  Bevanger, K., Gjershaug, J.O. & Ålbu, Ø. 1981. Fuglefaunaen i Todalsvassdragets nedbørfelt, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 16. 63 s.

  Bevanger, K. & Jordal, J.B. 1981. Fuglefaunaen i Drivas nedbørfelt, Oppland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 7. 145 s.

  Bevanger, K., Rofstad, G. & Sandvik, J. 1981. Fuglefaunaen i Stjørdalsvassdragets nedbørfelt, Nord-Trøndelag. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 21. 88 s.

  Bevanger, K. & Vie, G. 1981. Fuglefaunaen i Sørlivassdraget, Lierne og Snåsa kommuner, Nord-Trøndelag. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 6. 65 s.

  Bevanger, K. & Ålbu, Ø. 1981. Fuglefaunaen i Lomsdalsvassdraget, Nordland. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 22. 46 s.

  1980

  Bevanger, K. 1980. 0-1 til Guttorm Hansen. - Adresseavisen 19.3.1980.

  Bevanger, K. 1980. Fuglefaunaen i Eiteråga, Grane og Vefsn kommuner, Nordland. Kvantitative og kvalitative undersøkelser sommeren 1978. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 3. 30 s.

  Bevanger, K. 1980. Naturforbruk og turistforeninger. - Trondhjems Turistforenings Årbok: 69-74.

  Bevanger, K. 1980. Ornitologiens betydning i naturvitenskapelig helhetsvurdering. - S. 93-108 i Gjessing, J. (red.). Naturvitenskapelig helhetsvurdering. Foredrag og diskusjoner ved konferanse 17.-19. mars 1980.

  Bevanger, K. 1980. Markmusa - hageentusiastens skrekk. - Fortids kultur, samtids natur: 30.

  1979

  Bevanger, K. 1979. Måren - en ubuden gjest på hytta. - Fortids kultur, samtids natur: 29.

  Bevanger, K. 1979. Romådalen - en seterdal på Nordmøre. - Trondhjems Turistforenings Årbok: 55-61.

  Bevanger, K. 1979. Fuglefauna og ornitologiske verneverdier i Hellemoområdet, Tysfjord kommune, Nordland. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 8. 122 s.

  Bevanger, K. 1979. Fuglefaunaen i Krutågas nedslagsfelt, Hattfjelldal kommune, Nordland. Kvantitative og kvalitative undersøkelser sommeren 1978. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 11. 28 s.

  Bevanger, K. & Frengen, O. 1979. Ornitologiske verneverdier i Ørland kommunes våtmarksområder, Sør-Trøndelag. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1. 93 s.

  Bevanger, K. 1979. Kraftutbygging og bløffmakere. - Adresseavisen 29.9.1079.

  1978

  Bevanger, K. 19??. "Fra havet til grensen". - Adresseavisen??

  Bevanger, K. & Moksnes, A. 19??. Kraftverk og politikk. - Adresseavisen??

  Bevanger, K. 1978. Orkla - vassdraget som "måtte ofres". - Dagbladet (?) 5.1.1978

  Bevanger, K. 1978. Kraft og behov. - Adresseavisen ??? 8.1.1978.

  Bevanger, K. 1978. Jostein Berntsen og "Plantene til Gjærevoll". - Sør-Trøndelag 26.1.1978.

  Bevanger, K. 1978. Fantasi og ønsketenkning. - Arbeider-Avisa (?) 3.5.1978.

  Bevanger, K. 19??. Utbygging av Øvre Glomma. - Adresseavisen??

  Bevanger, K. 19??. "Ut av naturvernet". - Adresseavisen??

  Bevanger, K. 19??. Kortsiktig ressurspolitikk. - Arbeider-Avisa ??

  Bevanger, K. 19??. Kraftutbygging og naturvern. - Adresseavisen??

  Bevanger, K. 1998. Orkla-Exolon og billig elkraft. Nationen 18.1. 1978

  Bevanger, K. 19??. Innerdalen og Nerskogen. - Adresseavisen ??

  Bevanger, K. 1978. Naturvern og Ballestad. - Arbeidets rett 25.1.1978.

  Bevanger, K. 19??. Grana brukbar til mer enn juletre. - Adresseavisen.

  Bevanger, K. 1978. Utbyggingsplanene for Orkla/Grana. - Adresseavisen?? 14.3.1978.

  Bevanger, K. 19??. La Orkla renne fritt. - Adresseavisen ???

  Bevanger, K. 1978. "Bravo" herr informasjonssjef. - Arbeider-Avisa 18.7.1978.

  Bevanger, K. 197?. Om fantasi, ønsketenkning, dikterer og bløffmakere. - Adresseavisen???

  Bevanger, K. 1978. Troverdighet og elbehov. - Adressseavisen??? 20.4.1978.

  Bevanger, K. 1978. Faunaregistreringer i Orkla/Grana mangler. - Adresseavisen 24.4.1978.

  Bevanger, K. 1978. Fugleregistreringer i Øvre Sjodalen, Vågå og Øystre Slidre kommuner, 1970-74. - Hujon 4: 82-92.

  Bevanger, K. 1978. Dyreliv og vassdragsregulering. - Fortids kultur, samtids natur 1978: 27.

  Bevanger, K. 1978. Grevlingen - et forholdsvis "nytt" innslag i den norske fauna. - Fortids kultur, samtids natur: 28.

  Bevanger, K. 1978. Fuglefaunaen i Kobbelvområdet, Sørfold og Hamarøy kommuner. Kvantitative og kvalitative registreringer sommeren 1977. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 6. 62 s.

  Bevanger, K. 1978. Retningslinjer for ornitologiske feltmedarbeidere. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Stens. rapp. 53 s.

  Baadsvik, K. & Bevanger, K. 1978. Botaniske og zoologiske undersøkelser i samband med planer om tilleggsregulering av Aursjøen; Lesja og Nesset kommuner i Oppland og Møre og Romsdal fylker. - K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 13. 44 s.

  1977

  Bevanger, K. 1977. Proposal for a new classification of Norwegian bird communities. - Biol. Conserv. 11: 67-78.

  Bevanger, K. 1977. Klimaendringer ved Orkla/Granareguleringen. Sør-Trøndelag

  Bevanger, K. & Aune E.I. 1977. Traséval for vegsambandet mellom Omkjøringsvegen og Lade. - Adresseavisen 2.5.

  Bevanger, K. 1977. Panikk i konsesjonsbehandlinga av Orkla. - Sør-Trøndelag 12.5.1977.

  Bevanger, K. & Aune, E.I. Sør-Trøndelag Naturvern om Småsetran. - Fjell-Ljom 7.6.1977.

  1976

  Bevanger, K. 1976. Kvantitative og kvalitative registreringer av fuglefaunaen i Øvre Sjodalen, Vågå og Øystre Slidre kommuner, 1970-1974. Avifaunistisk kartleggingsarbeid som hjelpemiddel i arealplanlegging ved vurdering av områders verneverdi. - Hovedfagsoppgave i spesiell zoologi ved Univ. i Trondheim. 164 s.

  Bevanger, K. & Røv, N. 1976. Faunistisk rapport fra en befaring i Minilla/Øvre Orkla, 16.-18. juni 1976. - Univ. i Tr.heim, Zool. inst. Stens. int. rapp. 4 s.

  1975

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Islandslav. - Allers 3: 16.

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Torvmose. - Allers 4:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Bregner. - Allers 5: 16.

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Sneller. - Allers 6:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Kråkefot. - Allers 7:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Lusegress. - Allers 8: 14.

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Barlind. - Allers 9: 16.

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Furu. - Allers 10: 40.

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Gran. - Allers 11:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Einer. - Allers 12: 55.

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Myrkongle. - Allers 13:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Kalmusrot. - Allers 14:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Liten andemat. - Allers 15:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Gressfamilien, gulaks. - Allers 16:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Havre. - Allers 17:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Svimling. - Allers 18:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Rug. - Allers 19:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Hvete. - Allers 20:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Bygg. - Allers 21:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Rome. - Allers 22:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Løk. - Allers 23: , 74.

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Storkonvall. - Allers 24:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Liljekonvall. - Allers 25:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Sverdlilje. - Allers 26:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Marihandfamilien. - Allers 27:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Pilefamilien. - Allers: 28

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Pors. - Allers 29:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Hassel. - Allers 30:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Bjørkefamilien.- Allers 31:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Or. - Allers 32:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Bøkefamilien. - Allers 33:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Humle. - Allers 34:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Hamp. - Allers 35:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Neslefamilien. - Allers 36:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Misteltein. - Allers 37:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Syrefamilien. - Allers 38:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Såpeurt. - Allers 39:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Nøkkerose. - Allers 40:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Akeleie. - Allers 41:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Tyrihjelm. - Allers 42:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Engsoleie. - Allers 43:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Hvitveis og blåveis. - Allers 44:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Berberis. - Allers 45:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Svaleurt. - Allers 46:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Opiumsvalmue. - Allers 47:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Jordrøyk. - Allers 48:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Gjetertaske. - Allers 49:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Skjørbuksurt. - Allers 50:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Hvitsennep. - Allers 51:

  Bevanger, K. 1975. Naturens eget apotek. Kål. - Allers 52:

  Fagerhaug, A. & Bevanger, K. 1975. Three bank voles, Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780), with a coat colour of chinchilla type found in Sjodalen, Jotunheimen, Norway. - Norw. J. Zool. 23: 173-176.

  Fagerhaug, A. & Bevanger, K. 1975. Studies on the population of small rodents in Sjodalen, Jotunheimen Mountains, Norway, during the period 1970-1973. - S. 1-39 i Vik, R. (red.). IBP in Norway. Annual Report 1974. Appendix II.

  Bevanger, K. 1975. Litt om lyngplantenes plass i folkemedisinen. - Adresseavisen 22.8.1975.

  1974

  Bevanger, K. 1974. Gjenfunn av ringmerket blåstrupe. - Sterna 13: 34.

  Bevanger, K. 1974. Klatremus som hamstringsobjekt for lavskrike. - Sterna 13: 51-52.

  Bevanger, K. & Fagerhaug, A. 1974. Terrestriske vertebratundersøkelser i Sjodalen 1973. - IBP i Norge. Årsrapport 1973: 66-69.

  Refseth, D., Bevanger, K. & Fagerhaug, A. 1974. Funn av liten dvergspissmus i Sjodalen, Vågå. - Fauna 27: 81-84.

  Bevanger, K. 1974. Dyreliv under snøen. - Adresseavisen 29.11

  1973

  Bevanger, K. 1973. Quo vadis Orkla? - Sør-Trøndelag 8.5., 10.5., 11.5., 15.5. og 16.5.1973.

  Bevanger, K. 1973. Fiskemåke som predator på fugl. - Fauna 27: 81-84.

  Bevanger, K. & Fagerhaug, A. 1973. Terrestriske vertebratinventeringer i Sjodalen 1972. - IBP i Norge. Årsrapport 1972: 308-334.

  1972

  Bevanger, K. & Bjørgum, E. 1972. Terrestriske vertebratundersøkelser. - IBP i Norge. Årsrapport 1971: 195-210.

  1971

  Bevanger, K. & Bjørgum, E. 1971. Zoologiske undersøkelser. - IBP i Norge. Årsrapport 1970: 144-149.

  1967

  Bevanger, K. 1967. Vinterrugerne våre. - Sør-Trøndelag 2.12.1967.

  Bevanger, K. 1967. Ugler og gnagerår. - Sør-Trøndelag ???.