Publication list for employee

Publication list for Gunnel Marie Østborg

2013

*Jensen, A.J., Karlsson, S., Fiske, P., Hansen, L.P., Hindar, K. & Østborg, G.M. 2013. Escaped farmed Atlantic salmon grow, migrate and disperse throughout the Arctic Ocean like wild salmon. Supplement. - Aquaculture Environmnet Interactions 3. 4 pp. Show details
Request for publication
*Jensen, A.J., Karlsson, S., Fiske, P., Hansen, L.P., Hindar, K. & Østborg, G.M. 2013. Escaped farmed Atlantic salmon grow, migrate and disperse throughout the Arctic Ocean like wild salmon. - Aquaculture Environmnet Interactions 3: 223-229. Show details
Request for publication


2012

Jensen, A.J., Karlsson, S., Fiske, P., Hansen, L.P., Hindar, K. & Østborg, G.M. 2012. Opprinnelsen til laks fanget på kysten av Svalbard i perioden 2008-2010. - NINA Minirapport 367. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
*Jensen, A.J., Maoiléidigh, N.O., Thomas, K., Einarsson, S.M., Haugland, M., Erkinaro, J., Fiske, P., Friedland, K.D., Gudmundsdottir, A.K., Haantie, J., Holm, M., Holst, J.C., Jacobsen, J.A., Jensås, J.G., Kuusela, J., Melle, W., Mork, K.A., Wennevik, V. & Østborg, G.M. 2012. Age and fine-scale marine growth of Atlantic salmon post-smoltsin the Northeast Atlantic. - ICES Journal of Marine Science 69(9): 1668-1677. Show details
Request for publication


2011

Jensen, A.J., O'Maoiléidigh, N., Thomas, K., Einarsson, S.M., Haugland, M., Erkinaro, J., Fiske, P., Friedland, K.D., Gudmundsdottir, A.K., Haantie, J., Holm, M., Holst, J.C., Jakobsen, J.A., Jensås, J.G., Kuusela, J., Melle, W., Mork, K.A., Wennevik, V. & Østborg, G.M. 2011. Smolt age and fine scale marine growth of Atlantic salmon post-smolts in the Northeast Atlantic. Poster presented at The NASCO/ICES salmon Summit, La Rochelle, France, 11-13 october 2011. - in Poster presented at The NASCO/ICES salmon Summit, La Rochelle, France, 11-13 october 2011. La Rochelle, France. Show details
Solem, Ø., Berg, M., Johnsen, B.O., Jensås, J.G., Hesthagen, T., Bremset, G., Østborg, G.M. & Saksgård, L. 2011. Forekomst av langtidsverter i periferien av Gyrodactylus salaris smittede vassdrag i Driva- og Rauma-regionen. - NINA Rapport 704. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Show details


2010

Jensen, A.J., Hindar, K. & Østborg, G.M. 2010. Laks ved Svalbard 2008-2009. - NINA Minirapport 284. 11 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Thorstad, E.B. (ed.), Larsen, B.M., Hesthagen, T., Næsje, T.F., Poole, R., Aarestrup, K., Pedersen, M.I., Hanssen, F., Østborg, G.M., Økland, F., Aasestad, I. & Sandlund, O.T. 2010. Ål og konsekvenser av vannkraftutbygging. - en kunnskapsoppsummering. - Miljøbasert Vannføring 1-2010. 136 pp. Norges vassdrags- og energidirektorat. Show details


2008

Hesthagen, T. & Østborg, G.M. 2008. Endringer i areal med forsuringsskadde fiskebestander i norske innsjøer fra rundt 1990 til 2006. - NINA Rapport 169. 114 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Kroglund, F., Høgberge, R., Hindar, K. & Østborg, G.M. 2008. Laks og vannkvalitet i Otra, 1990–2006. - NINA Rapport 326. 52 pp + append. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Lorentsen, S.-H. (ed.), Byrkjeland, S., Flagstad, Ø., Heggberget, T.M., Larsen, T., Røv, N., Balstad, T., Haugland, T. & Østborg, G.M. 2008. Etterkantundersøkelser sjøfugl og oter etter MS Server-forliset januar 2007. - NINA Rapport 336. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details


2007

Flagstad, Ø., Balstad, T., Østborg, G.M. & Brøseth, H. 2007. DNA-basert overvåking av jerv i Nord-Norge vinteren 2006/2007. - NINA Rapport 310. 34 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details


2006

Fiske, P., Lund, R.A., Thorstad, E.B., Heggberget, T.G. & Østborg, G.M. 2006. Rømt oppdrettslaks i Salvassdraget 2004 og 2005. - NINA Rapport 172. 13 pp. Show details


2005

Fiske, P., Lund, R.A., Østborg, G.M., Heggberget, T.G. & Thorstad, E.B. 2005. Rømt oppdrettslaks i Salvassdraget i 2004 - kommer fiskene fra en eller flere rømmingsepisoder?. - NINA Minirapport 103. 9 pp.
Johnsen, B.O., Hindar, K., Balstad, T., Hvidsten, N.A., Jensen, A.J., Jensås, J.G., Syversveen, M. & Østborg, G.M. 2005. Laks og Gyrodactylus i Vefsna og Driva. Årsrapport 2004. - NINA Rapport 34. 33 pp. Show details


2004

Hesthagen, T. & Østborg, G.M. 2004. Utbredelse av ferskvannsfisk, naturlige fiskesamfunn og fisketomme vatn i Troms og Finnmark. - NINA Oppdragsmelding 805. 30 pp. Show details
Johnsen, B.O., Hindar, K., Balstad, T., Hvidsten, N.A., Jensen, A.J., Jensås, J.G., Syversveen, M. & Østborg, G.M. 2004. Laks og Gyrodactylus i Driva - status 2004 (foreløpig rapport). - NINA Minirapport 78. 14 pp.


2002

Hesthagen, T. & Østborg, G.M. 2002. Kartlegging av innsjøer med naturlige fiskesamfunn og fisketomme lokaliteter på Sørlandet, Vestlandet og i Trøndelag.. - NINA Oppdragsmelding 724. 48pp. Show details
Hesthagen, T. & Østborg, G.M. 2002. Fish-based assessment for ecological integrity of Norwegian lakes. - p68 in Ruopppa, M. & Karttunen, K. (eds.) Typology and ecological classification of lakes and rivers. TemaNord 2002-566. Show details


2001

Fiske, P., Lund, R.A., Østborg, G.M. & Fløystad, L. 2001. Rømt oppdrettslaks i sjø- og elvefisket i årene 1989-2000. (Escapees of reared salmon in coastal and riverine fisheries in the period 1989-2000.). - NINA Oppdragsmelding 704: 1-26. Show details
Hesthagen, T., Skjelkvåle, B.L., Henriksen, A. & Østborg, G.M. 2001. Endringer i fiskestatus hos aure i 1000-sjøers lokalitetene i perioden 1986-95. - Vann 36: 441-445. Show details