Publication list for employee

Publication list for Sten Karlsson

2014

Fiske, P. & Karlsson, S. 2014. Sjøfiske etter laks i Tingvoll- og Sunndalsfjordsystemet innenfor E39 i 2013: Hvor kommer laksene fra?. - NINA Minirapport 490. 16 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Hindar, K., Diserud, O.H., Fiske, P., Forseth, T. & Karlsson, S. 2014. Kvalitetsnorm for villaks – forprosjekt med forslag til opplegg for klassifisering. - NINA Minirapport 484. 22 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Larsen, B.M., Karlsson, S. & Skoglund, S. 2014. Forsøk med utsetting av laksyngel i Langhammerelva, Nord-Trøndelag - et mulig tiltak for å øke rekrutteringen hos elvemusling?. - NINA Minirapport 507. 15 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Larsen, B.M., Karlsson, S. & Skoglund, S. 2014. Forsøk med utsetting av laksyngel i Forneselva, Nord-Trøndelag i 2012 og 2013 som et mulig tiltak for å øke rekrutteringen hos elvemusling. - NINA Minirapport 506. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2013

*Jensen, A.J., Karlsson, S., Fiske, P., Hansen, L.P., Hindar, K. & Østborg, G.M. 2013. Escaped farmed Atlantic salmon grow, migrate and disperse throughout the Arctic Ocean like wild salmon. Supplement. - Aquaculture Environmnet Interactions 3. 4 pp. Show details
Request for publication
*Jensen, A.J., Karlsson, S., Fiske, P., Hansen, L.P., Hindar, K. & Østborg, G.M. 2013. Escaped farmed Atlantic salmon grow, migrate and disperse throughout the Arctic Ocean like wild salmon. - Aquaculture Environmnet Interactions 3: 223-229. Show details
Request for publication
Karlsson, S. & Larsen, B.M. (eds.) 2013. Genetiske analyser av elvemusling Margaritifera margaritifera (L.) – et nødvendig verktøy for riktig forvaltning av arten. - NINA Rapport 926. 44 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Solem, Ø., Johnsen, B.O., Arnekleiv, J.V., Hindar, K., Rønning, L., Kjærstad, G., Aalbu, F., Karlsson, S. & Olstad, K. 2013. Kartlegging av ungfiskbestander i Drivavassdraget. - NINA Rapport 742. 29 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Sundt-Hansen, L., Karlsson, S. & Johnsen, B.O. 2013. Reetablering av laks i Storåna i Bjerkreimsvassdraget. - NINA Rapport 954. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details


2012

*Bourrett, V., Kent, I.M.P., Primmer, C.R., Vasemägi, A., Karlsson, S., Hindar, K., McGinnity, P., Verspoor, E., Bernatchez, L. & Lien, S. In press. SNP-array reveals genome-wide patterns of geographical and potential adaptive divergence across the natural range of Atlantic salmon (Salmo salar). - Molecular Ecology Show details
Request for publication
Jensen, A.J., Karlsson, S., Fiske, P., Hansen, L.P., Hindar, K. & Østborg, G.M. 2012. Opprinnelsen til laks fanget på kysten av Svalbard i perioden 2008-2010. - NINA Minirapport 367. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
Karlsson, S., Fiske, P., Diserud, O.H., Hindar, K. & Staldvik, F. 2012. Genetiske studier av innkrysning av rømt oppdrettslaks i Namsenvassdraget. - NINA Minirapport 403. 17 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
*Karlsson, S., Spets, M.H., Eriksen, L.B., Hindar, K., Jensen, A.J., Garcia de Leániz, C., Cotter, D., Gudbergsson, G., Kahilainen, K., Guðjónsson, S., Romakkaniemi, A. & Ryman, N. In press. A genetic marker for the maternal identification of Atlantic salmon 3 brown trout hybrids. - Conservation Genetics Resources Show details
Request for publication
Larsen, B.M. & Karlsson, S. 2012. Freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera: Host specificity and genetic variation in Norway. Poster session P26. - p. 108 in Teixeira, A., Lopes-Lima, M., Varandas, S., Sousa, R., Froufe, E. & Teiga, F. (eds.) International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves: Book of Abstracts. Instituto Politécnico de Bragança, Portugal. Show details
Larsen, B.M. & Karlsson, S. 2012. Freshwater pearl mussel, Margaritifera margaritifera: Host specificity and genetic variation in Norway. Poster. Presented at the International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves, Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Bragança, Bragança-,Portugal, 4 -7 September 2012. 1 p. Show details
Solem, Ø., Karlsson, S., Eide, O. & Johnsen, B.O. 2012. Kartlegging av ungfiskbestander i Litledalselva. - NINA Rapport 824. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
*Zhang, Z., Glover, K.A., Wennevik, V., Svåsand, T., Sørvik, A.G.E., Fiske, P., Karlsson, S. & Skaala, Ø. In press. Genetic analysis of Atlantic salmon captured in a netting station reveals multiple escapement events from commercial fish farms. - Fisheries Management and Ecology Show details
Request for publication


2011

Finstad, B., Ulvan, E.M., Jonsson, B., Ugedal, O., Thorstad, E.B., Hvidsten, N.A., Hindar, K., Karlsson, S., Uglem, I. & Økland, F. 2011. Forslag til overvåkingssystem for sjøørret. - NINA Rapport 689. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Glover, K.A., Hindar, K., Karlsson, S., Skaala, Ø. & Svåsand, T. 2011. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander: utforming av indikatorer. - NINA Rapport 726. 35 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Show details
Larsen, B.M., Dunca, E., Karlsson, S. & Saksgård, L. 2011. Elvemusling i Steinkjervassdragene: Status etter 30 år med Gyrodactylus salaris og flere forsøk på å utrydde lakseparasitten i Ogna og Figga. - NINA Rapport 730. 79 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA),Trondheim. Show details
Larsen, B.M., Karlsson, S., Hindar, K. & Balstad, T. 2011. Genetisk variasjon hos elvemusling Margaritifera margaritifera (L.) i Norge - pilotstudie. - NINA Minirapport 316. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.