Publication list for employee

Other publications

Scientific papers and thesis

Jonsson, N., Næsje, T.F., Jonsson, B., Saksgård, R & Sandlund, O.T. 1999. The influence of piscivory on life history traits of brown trout. Journal of Fish Biology 55: 1129-1141.

Jonsson, N. & Jonsson, B. 1999. Trade-off between egg mass and egg number in brown trout. Journal of Fish Biology 55: 767-783.

Jonsson, n. & Jonsson, D. 1998. Body composition and energy allocation in life history stages of brown trout. Journal of fish Biology 53: 1306-1316.

Jonsson, N., Jonsson, B. & Hansen, L.P. 1998. The relative role of density-dependent and density-independent survival in the life cycle of Atlantic salmon Salmo salar. Journal of Animal Ecology 67: 751-762.

Jonsson, N., Jonsson, B. & Hansen, L.P. 1998. Long-term study of the ecology of wild Atlantic salmon smolts in a small Norwegian river. Journal of Fish Biology 52: 638-650.

Jonsson, N. & Jonsson, B. 1997. Energy allocation in polymorphic brown trout. Functional Ecology 11: 310-317.

Jonsson, N., Jonsson, B. & Hansen, L.P. 1997. Changes in proximate composition and estimates of energetic costs during upstream migration and spawning in Atlantic salmon Salmon salar. Journal of Animal Ecology 66: 425-436.

Jonsson, N., Jonsson, D. & Fleming, I.A. 1996. Does early growth cause a phenotypically plastic response in egg production of the Atlantic salmon? Functional Ecology 10: 89-96.

Jonsson, N., Jonsson, B., & Hansen, L.P. 1996. Survival and energetic expenditure during spawning of Atlantic salmon. Side 191-192 i Heggberget, T.G., red. 1996. The role of aquaculture in world fisheries. Proceedings of the World Fisheries Congress, Theme 6. Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi.

Jonsson, N., Aass, P., Jonsson, B., Hansen, L.P. 1995. Brown trout Salmo trutta released to support recreational fishing in a Norwegian fjord. Journal of Fish Biology 46: 70-84.

Jonsson, N., Hansen, L.P. & Jonsson, B. 1994. Juvenile experience influences timing of adult river ascent in Atlantic salmon. Animal Behaviour 48: 740-742.

Jonsson, N., Jonsson, B., Skurdal, J. & Hansen, L.P. 1994. Different response to water current in offspring of inlet- and outlet-spawning brown trout Salmo trutta. Journal of Fish Biology 45: 356-359.

Jonsson, N., Jonsson, B. & Hansen, L.P. 1994. Sea-ranching of brown trout, Salmo trutta L. Fisheries Management and Ecology 1: 67-76.

Jonsson, N. Jonsson, B., Hansen, L.P & Aass, P. 1994. Effects of seawater-acclimatization and release sites on survival of hatchery-reared brown trout, Salmo trutta. Journal of Fish Biology 44: 973-981.

Jonsson, N., Jonsson, B., Hansen, L.P. & Aass, P. 1993. Coastal movement and growth of domesticated rainbow trout (Oncorhynchus mykiss (Walbaum)) in Norway. Ecology of Freshwater Fish 2: 152-159.

Jonsson, B. & Jonsson, N. 1993. Partial migration: niche shift versus sexual maturation in fishes. Reviews in Fish Biology and Fisheries 3: 348-365.

Jonsson, N., Jonsson, B., Hansen, L.P. & Aass, P. 1993. Potential for sea ranching rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum), evidence from trials in two Norwegian fjords. Aquaculture and Fisheries Management 24: 653-661.

Jonsson, N., Hansen, L.P. & Jonsson, B. 1993. Migratory behaviour and growth of hatchery-reared post-smolt Atlantic salmon, Salmon salar L. Journal of Fish Biology 42: 435-443.

Hansen, L.P., Jonsson, N. & Jonsson, B. 1993. Oceanic migration in homing Atlantic salmon. Animal Behaviour 45: 927-941.

Andrew, J., Jonsson, N., Jonsson, B., Hindar, K. & Northcote, T.G. 1992. Changes in use of lake habitat by experimentally segregated populations of cutthroat trout and Dolly Varden char. Ecography 15: 245-252.

Jonsson, N. 1991. Aspects of migration and spawning in salmonids. Dr. philos. Thesis., University of Trondheim.

Jonsson, N., Hansen, L.P. & Jonsson, B. 1991. Variation in age, size and repeat spawning of adult Atlantic salmon. Journal of Animal Ecology 60: 937-947.

Jonsson, N., Jonsson, B. & Hansen, L.P. 1991. energetic cost of spawning in male and female Atlantic salmon. Journal of Fish Biology 39: 739-744.

Langeland, A., L'Abée-Lund, J.H., Jonsson, B. & Jonsson, N. 1991. Resource partitioning and niche shift in Arctic charr, Salvelinus alpinus, and brown trout, Salmo trytta. Journal of Animal Ecology 60: 895-912.

Jonsson, B., Jonsson, N. & Hansen, L.P. 1991. differences in life history and migratory behaviour between wild and hatchery reared Atlantic salmon in nature. Aquaculture 98: 69-78.

Jonsson, N. 1991. Influence of water flow, water temperature and light of fish migration in rivers. Nordic Journal of Freshwater Research 66: 20-35.

Jonsson, B., Jonsson, N. & Hansen, L.P. 1990. Does juvenile experience affect migration and spawning of adult Atlantic salmon? Behavioral Ecology and Sociobiology 26: 225-230.

Jonsson, N., Jonsson, B. & Hansen, L.P. 1990. Partial segregation in the timing of migration of Atlantic salmon of different ages. Animal Behaviour 40: 313-321.

Jonsson, B., Jonsson, N. & Ruud-Hansen, J. 1989. Downstream displacement and life history variables of Arctic charr. Salvelinus alpinus, in a Norwegian river. Physiology and Ecology Japan, Special Volume 1: 93-105.

Jonsson, N., Jonsson, B. & Ruud-Hansen, J. 1988. Downstream displacement and life-history traits of whitefish, Coregonus lavaretus, in a Norwegian river. Environmental Biology of Fishes 23: 197-204.

Jonsson, N. 1987. Nymphal development and food consumption Atractotomus mail /Meyer-Dür) (Hemiptera: Miridae), reared on Aphis pomi (DeGeer) and Psylla mail Schmidberger. Fauna norvegica Serie B. 34: 22-28.

Jonsson, N. 1985. Ecological segregation of sympatric heteropterans on apple trees. Fauna norvegica Serie B. 32: 7-11.

Jonsson, N. 1983. the bug fauna (Hem,. Heteroptera) on apple trees in south-eastern Norway. Fauna norvegica Serie B. 30: 9-13.

Jonsson, N. 1983. The life history of Psylla mali Schmidberger (Hom., Psyllidae); and its relationship to the development of the apple blossom. Fauna norvegica Serie B. 30: 3-8.

Jonsson, N. 1982. Tegefaunaen på epletrær i en hage på Gaustad, Oslo, med spesiell vekt på Atractotomus mail (Meyer-Dür). Cand. real. thesis, University of Oslo, 81 pages.

Technical reports

Jonsson, B., Muniz, I.P., Jonsson, N. & Svalastog, D. 2000. Sjøaureovervåking langs Skagerrakkysten. Forprosjekt IV. Drift av merkestasjoner, ombygging av utstyr og ungfiskinventeringer i utvalgte bekkelokaliteter. NINA, Oslo. pp. 39.

Jonsson, N. 2000. Ørret- og invertebratundersøkelser i Gråelva. NVE FoU-programmet Vassdragsmiljø- årsrapport 2000 8: 41-44.

Jonsson, N. 1999. Ørret- og invertebratundersøkelser i Gråelva. NVE FoU-programmet Vassdragsmiljø- årsrapport 1999 7: 69-70.

Jonsson, B., Muniz, I.P., Jonsson, N. & Svalastog, D. 1999. Sjøaureovervåking langs Skagerrakkysten, forprosjekt III. Bygging av merkestasjoner, merking av gytefisk og ungfiskinventeringer i utvalgte bekkelokaliteter. NINA, Oslo. pp. 28.

Jonsson, B., Muniz, I.P. & Jonsson, N. 1998. Forprosjekt om overvåking av sjøaure på Skagerrakkysten II: Sjøaure i småbekker. NINA. Oslo, pp. 29,

Jonsson, N. & Jonsson, B. 1997. Effekter av strømhastighet og steinstørrelse i bunn-substratet på fordeling av ørretunger i Gråelvvassdraget, Nord-Trøndelag. NINA Oppdragsmelding 473: 1-13.

Jonsson, B., Jonsson, N. & Muniz, I.P. 1997. Forvaltning av sjøaure på Skagerrakkysten - forbedring av kunnskapsgrunnlaget: Forprosjekt om overvåking av sjøaure på Skagerrakkysten. Rapport til DN: 1-48.

Hindar, K., Fleming, I.A., Jonsson, N., Breistein, J. Sægrov, H., Karlsbakk, E., Gammelsæter, M. & Dønnum, B.O. 1996. Regnbueørret i Norge: forekomst, reproduksjon og etablering. NINA Oppdragsmelding 454. 1-32.

Hansen, L.P., Jonsonn, B. & Jonsson, N. 1996. Overvåking av laks fra Imsa og Drammenselva. NINA Oppdragsmelding 401: 1-28.

Hansen, L.P., Jonsson, N. & Jonsson, B. 1995. Factors affecting upstream and downstream migration in anadromous European salmonids and catadromous eel. International Council for the Exploration of the sea, ANACAT Fish Committee CM 1995/M:31: 1-26.

Jonsson, N. & Finstad, B. 1995. Sjøørret: økologi, fysiologi og atferd. Fagrapport 006: 1-32.

Jonsson, N. 1994. Fjordbeite med ørret og regnbueørret. NINA Utredning 063: 1-31.

Anon. (N. Jonsson, sekretær) 1994. Forvaltning av sjøaure og sjørøye. Utredning for DN 3: 1-57.

Jonsson, N. & Heggberget, T.G. 1993. Havbeite med laks. NINA Utredning 45: 1-43.

Hindar, K., Jonsson, N. & Aagaard, K. 1992. Bruk av genmodifiserte organismer i biologisk bekjempelse av virvelløse dyr. NINA Utredning 31: 1-24.

Jonsson, N. (red.), Heggberget, T.G., Hindar, K., Hvidsten, N.A., Jensen, A.J., Johnsen, B.O. Jonsson, B., Koksvik, J.I. & Rikstad, A. 1992. Havbeite med laks ved NINA. Årsrapport for 1991. NINA Notat 009: 1-45.

Jonsson, N. (red), Hansen, L.P., Heggberget, T.G., Hindar, K. Hvidsten, N.A., Jensen, A.J., Johnsen, B.O., Jonsson, B. & Järvi, T. 1991. Havbeite med laks og røye ved NINA. Årsrapport for 1990. NINA Notat 006: 1-36.

Jonsson, N. & Blakar, I.A. 1988. Kjemisk overvåking av norske vassdrag 1987. DN rapport 3: 1-72.

Jonsson, N. & Blakar, I.A. 1987. Kjemisk overvåking av norske vassdrag 1986. DN rapport 1: 1-76.

Popular science papers

Jonsson, N. & Jonsson, B. 2000. Fisk gjør ørreten stor. Jakt & Fiske 11: 98-102.

Jonsson, N. & Jonsson, B. 2000. Faktorer som påvirker eggantall og eggstørrelse hos ørret. Naturen 1: 14-18.

Jonsson, N. 1999. Storørret - fiskespisende ørret i ferskvann. I. Brox, K.H. (red). Brennpunkt Natur 99 s. 21-28. Tapir, Oslo.

Jonsson, N. & Jonsson, B. 1990. Smoltutvandringen: Styres av temperatur og strømhastighet. Jakt & Fiske: 1-2: 64-66.

Jonsson, N. 1998. Ørreten kler seg etter omgivelsene. I Brox, K.H. (red). Brennpunkt natur 98/99: 33-47. Tapir, Oslo.

Jonsson, N. 1998. Laksen som biologisk ressurs. Kompendium Villaksseminaret 1997: 17-22.

Jonsson, N. & Jonsson, B. 1998. Stasjonær eller vandrende ørret: Hunnfisken mest vandringslysten. Jakt & Fiske 1-2: 56-58.

Jonsson, N., Jonsson, B. & Hansen, L.P. 1997. Laksens energiforbruk ved oppvandring til ferskvann og gyting. Naturen 3: 148-152.

Jonsson, N., Jonsson, B. & Fleming, I.A. 1996. Laksungenes veksthastighet påvirker deres eggproduksjon som voksen. Naturen 5: 255-258.

Jonsson, N. & Blakar, J. 1995. NINA Forskningsstasjon på Ims. Stiften 1: 18-20.

Jonsson, N., Hansen, L.P. & Jonsson, B. 1994. Laksens vandring: resultater fra nyere forskning. Naturen 1: 3-8.

Jonsson, N. 1994. Rekruttering og dødelighet hos laksefisker. Naturen 4: 167-173.

Jonsson, N., Jonsson, B. & Hansen, L.P. 1993. Regnbueørret - en vanlig fiskeart langs kysten? Jakt & Fiske 10: 40-41.

Jonsson, N., Hansen, L.P. & Jonsson, D. 1993. Elvestørrelsens innvirkning på gytebestanden hos laks. Naturen 117: 61-64.

Jonsson, N. 1992. Partiell vandring - et nytt begrep på et gammelt fenomen. Naturen 116: 265-268.

Jonsson, N. 1992. Horngjelfisker. I. Jonsson, B. & Semb-Johansson, E. (eds). Norges Dyr, Fiskene 2, s. 129-134. J.W. Cappelens Forlag.

Jonsson, N. 1992. Kjeveløsefisker. I. Jonsson, B. & Semb-Johansson, E. (eds). Norges Dyr, Fiskene 2, s. 11-13. J.W. Cappelens Forlag.

Jonsson, N. 1992. Kjeveløsefisker. I. Jonsson, B. & Semb-Johansson, E. (eds). Norges Dyr, Fiskene 1, s. 73-79. J.W. Cappelens Forlag.

Jonsson, N. & Jonsson, B. 1988. Siken i kystfarvann. Jakt & Fiske 11: 16-17.