Publication list for employee

Publication list for Tor Erik Brandrud

2013

Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 2013. Verdifulle sandfuruskoger og sandfuruskogsopper. En foreløpig oversikt over viktige områder for biologisk mangfold. - NINA Minirapport 430. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA),.
Evju, M. (ed.), Bakkestuen, V., Blom, H.H., Brandrud, T.E., Bratli, H., Nordén, B., Sverdrup-Thygeson, A. & Ødegaard, F. 2013. Kartlegging og overvåking av rødlistearter: Framdriftsrapport for ARKOprosjektet. - NINA Minirapport 469. 27 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.


2012

Brandrud, T.E. 2012. Handlingsplan for kalklindeskog; supplerende kartlegging i Telemark i 2012. - NINA Minirapport 439. 12 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
Brandrud, T.E. 2012. Skjøtselsplan med bevaringsmål for Lysen naturreservat. - Rapport. Fylkesmannen i Oppland. Miljøvernavdelingen 08-2012. 38 pp. Fylkesmannen i Oppland, Lillehammer. Show details
Brandrud, T.E. 2012. Skjøtselsplan med bevaringsmål for Igelsrud naturreservat. - Rapport. Fylkesmannen i Oppland. Miljøvernavdelingen 07-2012. 34 pp. Fylkesmannen i Oppland, Lillehammer. Show details
Brandrud, T.E. 2012. Registrering av sandfuruskog og sandfuruskogsopper i Elverum 2012. Med vekt på mulige utbyggingsområder i Heradsbygda og Søbakken-Løvbergsmoen. - NINA Minirapport 408. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
*Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Bendiksen, K., Kytövuori, I. & Toivonen, M. 2012. Ektomykorhizadannende korallsopper (Ramaria p.p.) i eikeskog og annen edellauvskog i Norge. - Agarica 32: 5-20. Show details
*Brandrud, T.E., Dima, B. & Schmidt-Stohn, G. 2012. Cortinarius species in acidophilous-eutrophic (but not calciphilous) oak forests of S Norway and Hungary. - J. Journées Européennes Cortinaire 14-2012: 7-26. Show details
Request for publication
Brandrud, T.E., Aarrestad, P.A. & Bakkestuen, V. 2012. Effekter på vegetasjon og sopp etter terrengkalking i Fugleliåsen. - p. 137-143 in Hindar, A., Tørseth, K., Aas, W., Heier, L.S., Salbu, B., Standring, W., Teien, H.-C., Bakkestuen, V., Brandrud, T.E., Aarrestad, P.A., Kroglund, F., Larssen, T., Nilsen, P. & Krokan, P.S. (eds.) Terrengkalking for å redusere surhet og tilførsel av aluminium til vassdrag.. Terrengkalkingsprosjektets oppsummeringsrapport. DN Utredning 5-2012. Show details
Evju, M. (ed.), Blom, H.H., Brandrud, T.E., Bratli, H., Jordal, J.B., Molia, A., Nordén, B., Stabbetorp, O.E., Sverdrup-Thygeson, A. & Ødegaard, F. 2012. Kartlegging og overvåking av rødlistearter : Framdriftsrapport for ARKO-prosjektet i 2012. - NINA Minirapport 406. 44 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
Gjerde, I., Brandrud, T.E. & Sætersdal, M. 2012. Spredning av mykorrhizasopp til granplantefelt på Vestlandet. - p. 60-69 in Rolstad, J., Gjerde, I. & Schei, F.H. (eds.) Spredningsøkologi hos skoglevende kryptogamer. Skog og Landskap, Ås. Show details
Hindar, A., Tørseth, K., Aas, W., Heier, L.S., Salbu, B., Standring, W., Teien, H.-C., Bakkestuen, V., Brandrud, T.E., Aarrestad, P.A., Kroglund, F., Larssen, T., Nilsen, P. & Krokan, P.S. (eds.) 2012. Terrengkalking for å redusere surhet og tilførsel av aluminium til vassdrag.. Terrengkalkingsprosjektets oppsummeringsrapport. - DN Utredning 5-2012. 150 pp. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Show details
Nitare, J. & Brandrud, T.E. 2012. Fjällfotad fingersvamp Ramaria rufescens – en luring som har tydliga kännetecken när man väl lärt känna den. - Svensk Mykologisk Tidskrift 33(2): 42-48. Show details
Skarpaas, O., Brandrud, T.E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2012. Rødlister: fra fundament til forvaltning. - NINA Rapport 609. 64 pp. Norsk institutt for naturforvaltning (NINA), Oslo. Show details
Ødegaard, F., Brandrud, T.E., Erikstad, L., Evju, M., Fjellberg, A., Gjershaug, J.O. & Often, A. 2012. Faglig grunnlag for handlingsplan for sanddynemark. - NINA Rapport 809. 55 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Aarrestad, P.A., Bakkestuen, V. & Brandrud, T.E. 2012. Effekter av terrengkalking på vegetasjon - basert på fellestrekk fra Hovland og i Brommelandsfeltet. - p. 104-116 in Hindar, A., Tørseth, K., Aas, W., Heier, L.S., Salbu, B., Standring, W., Teien, H.-C., Bakkestuen, V., Brandrud, T.E., Aarrestad, P.A., Kroglund, F., Larssen, T., Nilsen, P. & Krokan, P.S. (eds.) Terrengkalking for å redusere surhet og tilførsel av aluminium til vassdrag.. Terrengkalkingsprosjektets oppsummeringsrapport. DN Utredning 5-2012. Show details
Aarrestad, P.A., Bakkestuen, V. & Brandrud, T.E. 2012. Effekter på vegetasjon, sopp og jord etter terrengkalking i Brommelandsfeltet. - p. 78-100 in Hindar, A., Tørseth, K., Aas, W., Heier, L.S., Salbu, B., Standring, W., Teien, H.-C., Bakkestuen, V., Brandrud, T.E., Aarrestad, P.A., Kroglund, F., Larssen, T., Nilsen, P. & Krokan, P.S. (eds.) Terrengkalking for å redusere surhet og tilførsel av aluminium til vassdrag.. Terrengkalkingsprosjektets oppsummeringsrapport. DN Utredning 5-2012. Show details
Aarrestad, P.A., Bakkestuen, V. & Brandrud, T.E. 2012. Effekter på vegetasjon og jord etter terrengkalking i Hovlandsdalen, Flekke-Guddal. - p. 38-63 in Hindar, A., Tørseth, K., Aas, W., Heier, L.S., Salbu, B., Standring, W., Teien, H.-C., Bakkestuen, V., Brandrud, T.E., Aarrestad, P.A., Kroglund, F., Larssen, T., Nilsen, P. & Krokan, P.S. (eds.) Terrengkalking for å redusere surhet og tilførsel av aluminium til vassdrag.. Terrengkalkingsprosjektets oppsummeringsrapport. DN Utredning 5-2012. Show details


2011

*Brandrud, T.E. 2011. Kalkskog – viktige hotspot-habitater for rødlistearter av sopp. - Agarica 30: 111-123. Show details
Brandrud, T.E. 2011. Handlingsplan for kalklindeskog; aktiviteter i 2011. - NINA Minirapport 357. 14 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
Brandrud, T.E. 2011. Tunnelinnslag Løkkeåsen ved Sandvika, Bærum : overvåking av kalklindeskogsopp 2011. - NINA Minirapport 358. 8 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
*Brandrud, T.E. & Schmidt-Stohn, G. 2011. Der Huy – ein artenreicher Cortinarien-Standort mit Kalklaubwäldern in Sachsen-Anhalt. - J. Journées Européennes Cortinaire 13: 63-78. Show details
Request for publication
Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Blindheim, T. & Thylen, A. 2011. Naturundersøkelser i Oslo kommune 2010. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo ; BioFokus, Oslo. 8 pp. Show details
Brandrud, T.E., Hanssen, O., Sverdrup-Thygeson, A. & Ødegaard, F. 2011. Kalklindeskog – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. - NINA Rapport 711. 50 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Show details
Evju, M. (ed.), Brandrud, T.E., Bratli, H., Nordén, B., Sverdrup-Thygeson, A., Wollan, A.K. & Ødegaard, F. 2011. Kartlegging og overvåking av rødlistearter: Framdriftsrapport for ARKO-prosjektet 2011. - NINA Minirapport 352. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
Framstad, E., Bendiksen, E., Brandrud, T.E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Overvåking av verneområder. Utprøving av metodikk i utvalgte naturreservater i Sør-Norge. - NINA Rapport 671. 56 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Show details
Gulden, G., Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Hofton, T.H., Sivertsen, S. & Smith, O. 2011. Norske soppnavn. - Norges sopp- og nyttevekstforbund, Ås. 218 pp. Show details
Holien, H., Hassel, K. & Brandrud, T.E. 2011. Kartlegging av kalkskog i Nord-Trøndelag III. - Rapport botanisk 1-2011. 49 pp. Show details
Sverdrup-Thygeson, A., Brandrud, T.E. (eds.), Bratli, H., Framstad, E., Jordal, J.B. & Ødegaard, F. 2011. Hotspots - naturtyper med mange truete arter. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 i forbindelse med ARKO-prosjektet. - NINA Rapport 683. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. Show details
Sverdrup-Thygeson, A., Bratli, H., Brandrud, T.E., Endrestøl, A., Evju, M., Hanssen, O., Skarpaas, O., Stabbetorp, O.E. & Ødegaard, F. 2011. Hule eiker – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. - NINA Rapport 710. 47 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Show details
Ødegaard, F., Brandrud, T.E., Hansen, L.O., Hanssen, O., Åström, S. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Sandområder -et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. - NINA Rapport 712. 82 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details


2010

Brandrud, T.E. 2010. Kartlegging av jordboende sopp med vekt på rødlistearter i utvalgte verneområder i Telemark 2009. Kalkområdet i Bamble-Porsgrunn, samt Jomfruland, Kragerø. - NINA Rapport 593. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Show details
Brandrud, T.E. & Hanssen, O. 2010. Utkast til forvaltningsplan for Berg plante- og dyrelivsfredningsområde, Kragerø kommune. - NINA Rapport 592. 41 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Brandrud, T.E. (ed.) 2010. Kalklindeskog. En bit av "urnaturen" i Oslofjordsområdet, og eneste levested for mange truete sopparter. ARKO-faktaark. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. 2 pp. Show details
*Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Hofton, T.H., Høiland, K. & Jordal, J.B. 2010. Sopp. Fungi. - p. 87-123 in Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (eds.) Norsk Rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red Listfor Species. Artsdatabanlen, Trondheim. Show details
Brandrud, T.E., Bratli, H. & Sverdrup-Thygeson, A. 2010. Dokumentasjon av sopp, lav og insekter etter Frolandsbrannen. - Oppdragsrapport fra Skog og landskap 6-2010. 42 pp. Norsk institutt for skog og landskap, Ås. Show details
*Fjellberg, A., Brandrud, T.E., Elven, R. & Ødegaard, F. 2010. Kyst og fjæresone. - p. 27-37 in Kålås, J.A., Henriksen, S., Skjelseth, S. & Viken, Å. (eds.) Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter. Artsdatabanken, Trondheim. Show details
*Gjerde, I., Brandrud, T.E., Ohlson, M. & Ødegaard, F. 2010. Skog. - p. 67-78 in Kålås, J.A., Henriksen, S., Skjelseth, S. & Viken, Å. (eds.) Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter. Artsdatabanken, Trondheim. Show details
Næss, C., Sverdrup-Thygeson, A. (eds.), Bjureke, K., Blom, H., Brandrud, T.E., Bratli, H., Stabbetorp, O.E., Wollan, A.K. & Ødegaard, F. 2010. Hotspot truete arter. ARKO-prosjektet. Arealer for Rødlistearter - kartlegging og overvåking. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim ; Skog og landskap, Ås ; Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum, Oslo. 20 pp. Show details
Sverdrup-Thygeson, A. (ed.), Brandrud, T.E., Bratli, H., Endrestøl, A., Stabbetorp, O.E., Wollan, A. & Ødegaard, F. 2010. Kartlegging og overvåking av rødlistearter : Framdriftsrapport for ARKO-prosjektet. - NINA Minirapport 311. 11 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo.
Sverdrup-Thygeson, A., Brandrud, T.E., Bratli, H. & Ødegaard, F. 2010. Eikeskog og gamle eiketrær: Viktige hotspot-habitater for rødlistearter i Norge. - Naturen 2-2010: 74-89. Show details
Sverdrup-Thygeson, A., Bratli, H., Brandrud, T.E. & Ødegaard, F. 2010. Faglig grunnlag for handlingsplan for hule eiker. - NINA Rapport 631. 78 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. Show details
*Ødegaard, F., Blom, H. & Brandrud, T.E. 2010. Rasmark, berg og bekkekløfter. - p. 89-96 in Kålås, J.A., Henriksen, S., Skjelseth, S. & Viken, Å. (eds.) Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter. Artsdatabanken, Trondheim. Show details
*Ødegaard, F., Brandrud, T.E. & Pedersen, O. 2010. Sandområder. - p. 79-87 in Kålås, J.A., Henriksen, S., Skjelseth, S. & Viken, Å. (eds.) Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter. Artsdatabanken, Trondheim. Show details


2009

Brandrud, T.E. 2009. Olivinfuruskog og rødlistearter i Bjørkedalen, Volda: naturverdi og forvaltningsmuligheter. - NINA Rapport 461. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Show details
*Cervini, M., Gulden, G., Bendiksen, E. & Brandrud, T.E. 2009. A second find of the mycoparasitic agaria Squamanita fimbriata, and a note on the conservation of its locus classicus. - Agarica 28: p. 6-13. Show details
Framstad, E., Stabbetorp, O.E., Skiftesvik, A.B. & Brandrud, T.E. 2009. Kriterier for vurdering av truete naturtyper. - NINA Rapport 428. 68 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Show details
Sverdrup-Thygeson, A., Bakkestuen, V., Bjureke, K., Blom, H., Brandrud, T.E., Bratli, H., Endrestøl, A., Framstad, E., Jordal, J.B., Skarpaas, O., Stabbetorp, O.E., Wollan, A.K. & Ødegaard, F. 2009. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Arealer for Rødlistearter- Kartlegging og Overvåking (ARKO). Faglig framdriftsrapport for 2009. - NINA Rapport 528. 76 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Show details
Sverdrup-Thygeson, A., Bergsaker, E., Brandrud, T.E., Dale, T., Elsrud, O.E., Rønning, E. & Skuland, S.E. 2009. Miljøregistrering i Skog (MiS). Utvelgelsesprosessen og skogeiers oppfatning. - NINA Rapport 480. 58 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Show details


2008

Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Røsok, Ø. (eds.), Framstad, E., Gaarder, G., Hofton, T.H., Jordal, J.B., Klepsland, J.T. & Reiso, S. 2008. Boreale lauvskoger i Norge. Naturverdier og udekket vernebehov. - NINA Rapport 367. 331 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Blindheim, T. (ed.), Abel, K., Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Gaarder, G., Heggland, A., Hofton, T.H., Klepsland, J.T., Larsen, B.H., Reiso, S. & Røsok, Ø. 2008. Skogregistreringer på utvalgte eiendommer i 12 fylker under ordningen med "frivillig vern" i 2006 og 2007. - NINA Rapport 354. 333 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Brandrud, T.E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2008. Samsvar mellom MiS og naturtypedata. - NINA Rapport 359. 60 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Show details
Jeppesen, T.S., Frøslev, T.G. & Brandrud, T.E. 2008. Subgen. Phlegmacium (Fr.) Trog. - p. 680-720 in Knudsen, H. & Vesterholt, J. (eds.) Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Show details
Sverdrup-Thygeson, A., Brandrud, T.E., Bratli, H. & Ødegaard, F. 2008. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (AR-KO). Framdriftsrapport for feltarbeid 2008. - NINA Minirapport 241. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Sverdrup-Thygeson, A., Brandrud, T.E., Bratli, H., Framstad, E., Gjershaug, J.O., Halvorsen, G., Pedersen, O., Stabbetorp, O.E. & Ødegaard, F. 2008. Truete arter og ansvarsarter : Kriterier for prioritering i kartlegging og overvåking. - NINA Rapport 317. 96 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Show details


2007

Hofton, T.H., Blindheim, T. (eds.), Klepsland, J., Reiso, S., Heggland, A., Abel, K., Brandrud, T.E. & Fjeldstad, H. 2007. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 3 Årsrapport for registreringer i Hedmark og Midt-Norge sør for Saltfjellet 2006. - NINA Rapport 268. 185 pp + Appendix. Show details
Sverdrup-Thygeson, A., Blom, H.H., Brandrud, T.E., Bratli, H., Skarpaas, O. & Ødegaard, F. 2007. Kartlegging og overvåking av rødlistearter.Delprosjekt II: Arealer forRødlistearter - Kartlegging og Overvåking(AR-KO). Faglig framdriftsrapport for 2006. - NINA Rapport 238. 86 pp. Show details
Sverdrup-Thygeson, A., Brandrud, T.E. & Ødegaard, F. 2007. Fordeling av trua arter i Norge: Betydningen av ”hotspot-habitater”. - Naturen 131(6): 244-250. Show details
Sverdrup-Thygeson, A., Brandrud, T.E., Bratli, H., Skarpaas, O. & Ødegaard, F. 2007. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (AR-KO). Framdriftsrapport for feltarbeid 2007. - NINA Minirapport 206. 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
Aarrestad, P.A., Wilmann, B., Brandrud, T.E. & Bakkestuen, V. 2007. Kalking av bakkemyr og fuktig røsslyngfuruskog. Dose–responsforsøk i Espedalen, Flekke-Guddal 2002–2006. - NINA Rapport 232. 23 pp + Appendix. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details


2006

Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 2006. Nitrogen-mykorrhiza . Del: Oppland: Lunner, Morstadhaugen. Sluttraport, foreløpig utkast NFR-prosjekt. 23 pp. Show details
Brandrud, T.E. & Mjelde, M. 2006. Vasspest Elodea canadensis. Fremmed art. - Artsdatabanken faktaark (24). 2 pp. Show details
Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Hofton, T.H., Høiland, K. & Jordal, J.B. 2006. Sopp. Fungi. - p. 103-128 in Kålås, J.A., Viken, Å. & Bakken, T. (eds.) Norsk Rødliste 2006. 2006 Norwegian Red List. Artsdatabanken, Norway. Show details
Framstad, E. (ed.), Abel, K., Bendiksen, E., Blindheim, T., Brandrud, T.E., Hassel, K., Heggland, A., Hofton, T.H., Klepsland, J., Reiso, S. & Sverdrup-Thygeson, A. 2006. Skogregistreringer på utvalgte eiendommer under ordningen med ”frivillig vern” i Øst-Norge og Midt-Norge 2005. - NINA Rapport 152. 158 pp. Show details
*Frøslev, T.G. & Brandrud, T.E. 2006. New species and combinations in Cortinarius subgenus Phlegmacium section Calochroi. - Mycotaxon 97: 367-377. Show details
Request for publication
Hofton, T.H., Framstad, E. (eds.), Gaarder, G., Brandrud, T.E., Klepsland, J., Reiso, S., Abel, K., Bendiksen, E., Heggland, A., Sverdrup-Thygeson, A., Svalastog, D., Fjeldstad, H., Hassel, K. & Blindheim, T. 2006. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statsskog SFs eiendommer. Del 2 Årsrapport for registreringer i Midt-Norge 2005. - NINA Rapport 151. 257 pp. Show details
*Museth, J., Sandlund, O.T., Brandrud, T.E., Hindar, K., Johansen, S.W., Jonsson, B., Jonsson, N., Kjellberg, G., S, J.E., Reitan, O., Taugbøl, T. & Aanes, K.J. 2006. Effekter av reguleringsdammer i store elver. - p. 34-46 in Sandlund, O.T., Hovik, S., Selvik, J.R., Øygarden, L. & Jonsson, B. (eds.) Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag. NINA Temahefte 35. Show details
Museth, J., Sandlund, O.T., Brandrud, T.E., Johansen, S.W., Kjellberg, G., S, J.E., Reitan, O., Taugbøl, T. & Aanes, K.J. 2006. Elvemagasinet i Løpsjøen i Søndre Rena. Undersøkelser av vegetasjon, dyreplankton, bunndyr, fisk og fugl 35 år etter etablering. - NINA Rapport 168. 53 pp. Show details
Sverdrup-Thygeson, A., Brandrud, T.E., Bratli, H., Nilsen, J.E., Stokland, J. & Ødegaard, F. 2006. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II : Arealer for rødlistearter - kartlegging og overvåking (AR-KO). Framdriftsrapport for feltarbeid 2006. - NINA Minirapport 171. 10 pp.
Sverdrup-Thygeson, A., Brandrud, T.E., Hanssen, O., Ødegaard, F. & Aarrestad, P.A. 2006. Verdifulle områder for rødlistearter - "hotspots". - p. 10-11 in Hjorthol, E.M. (ed.) Årsmelding 2005. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Show details
Ødegaard, F., Blom, H.H., Brandrud, T.E., Jordal, J.B., Nilsen, J.E., Stokland, J., Sverdrup-Thygeson, A. & Aarrestad, P.A. 2006. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II : Arealer for rødlistearter - Kartlegging og overvåking (AR-KO). Framdriftsrapport 2003-2004. - NINA Rapport 174. 54 pp + vedlegg. Show details
Ødegaard, F., Blom, H.H., Brandrud, T.E., Jordal, J.B., Nilsen, J.E., Stokland, J., Sverdrup-Thygeson, A. & Aarrestad, P.A. 2006. Kartlegging og overvåking avrødlistearter. Delprosjekt II: Kartlegging og overvåking av prioriterte lokaliteter for rødlistearter. Framdriftsrapport 2003-2004. - NINA Minirapport 146. 51 pp.
Aarrestad, P.A., Blom, H.H., Brandrud, T.E., Nilsen, J.E., Stokland, J., Sverdrup-Thygeson, A. & Ødegaard, F. 2006. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II : Arealer for rødlistearter - Kartlegging og overvåking (AR-KO). Framdriftsrapport 2005. - NINA Rapport 175. 42 pp. Show details
Aarrestad, P.A., Blom, H.H., Brandrud, T.E., Nilsen, J.E., Stokland, J., Sverdrup-Thygeson, A. & Ødegaard, F. 2006. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Kartlegging og overvåking av prioriterte lokaliteter for rødlistearter. Framdriftsrapport 2005. - NINA Minirapport 147. 41 pp.


2005

Bendiksen, E., Bjureke, K., Stabbetorp, O.E., Brandrud, T.E. & Often, A. 2005. Naturverdier på Bygdøy. - NINA Rapport 77. 118 pp. Show details
Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 2005. Naturtypekartlegging i Lunner kommune, med vekt på kulturlandskap, ferskvann og myr. Rapport del I. Generell del. 23 pp. Show details
Brandrud, T.E. & Hofton, T.H. 2005. Kragerø/Drangedal i Telemark - et hotspot-område for rødlistede vedboende sopper på løvtrær. - Sopp og nyttevekster 1(4): 37-44. Show details
Heggland, A. (ed.), Blindheim, T., Gaarder, G., Framstad, E., Abel, K., Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Hofton, T.H., Reiso, S., Svalastog, D. & Sverdrup-Thygeson, A. 2005. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommmer, del 1 (2004). Årsrapport for registreringer utført i 2004. - NINA Rapport 44. 210 pp. Show details
Heggland, A. (ed.), Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Framstad, E., Abel, K., Hofton, T.H. & Reiso, S. 2005. Skogregistreringer på utvalgte eiendommer under ordningen med "frivillig vern" i 2004. Delprosjektene Aust-Agder og Østlandet. - NINA Rapport 45. 133 pp. Show details
Sverdrup-Thygeson, A. & Ødegaard, F. 2005. Lettkjennelig insektgnag til bruk i Landskogstakseringen. Et pilotprosjekt i samarbeid mellom NIJOS og NINA. - 45 pp in Ødegaard, F., Blom, H.H., Brandrud, T.E., Jordal, J.B., Nilsen, J.E., Stokland, J., Sverdrup-Thygeson, A. & Aarrestad, P.A. Kartlegging og overvåking av rødlistearter og naturtyper : Delprosjekt II: Kartlegging og overvåking av prioriterte lokaliteter for rødlistearter : Framdriftsrapport 2003-2004. Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. Vedlegg 10. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Ødegaard, F., Bakken, T., Blom, H., Brandrud, T.E., Stokland, J. & Aarrestad, P.A. 2005. Forslag til standardisert system for trusselvurderinger av rødlistearter. - NINA Minirapport 109. 10 pp.
Ødegaard, F., Bakken, T., Blom, H., Brandrud, T.E., Stokland, J.N. & Aarrestad, P.A. 2005. Habitat- og substratklassifisering for rødlistearter. Forslag til standardisert system. - NINA Minirapport 115. 27 pp.
Ødegaard, F., Bakken, T., Brandrud, T.E., Blom, H., Stokland, J.N. & Aarrestad, P.A. 2005. Habitatklassifisering og trusselvurderinger av rødlistearter. Forslag til standardisert system. - NINA Rapport 96. 39 pp. Show details
Ødegaard, F., Blom, H.H., Brandrud, T.E., Jordal, J.B., Nilsen, J.E., Stokland, J., Sverdrup-Thygeson, A. & Aarrestad, P.A. 2005. Kartlegging og overvåking av rødlistearter og naturtyper : Delprosjekt II: Kartlegging og overvåking av prioriterte lokaliteter for rødlistearter : Framdriftsrapport 2003-2004. Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. 52 pp. Show details
Aarrestad, P.A., Brandrud, T.E. & Bakkestuen, V. 2005. Terrengkalking av Store Hovvatnsnedbørsfelt i Aust-Agder. Effekter på myrvegetasjon fra 1999 til 2004. - NINA Rapport 81. 25 pp. Show details


2004

Blom, H.H., Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Kvamme, T., Ødegaard, F. & Framstad, E. 2004. Rødlister som redskap i forvaltningen av biologisk mangfold i skog - utfordringer og forbedringsmuligheter. - Aktuelt fra skogforskningen 1/04. 117 pp. Show details
Brandrud, T.E., Bakkestuen, V., Bendiksen, E., Eilertsen, O. & Aarrestad, P.A. 2004. Terrengkalking i Gjerstad, Aust-Agder. Effekter på skogsvegetasjon og sopp. - NINA Fagrapport 75. 79 pp. Show details
Hofton, T.H., Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 2004. Biologiske registreringer av 11 skogområder på Østlandet i forbindelse med pilotprosjektet "Frivillig vern av Skog". - NINA Oppdragsmelding 816. 94 pp. Show details
Aarrestad, P.A., Bakkestuen, V. & Brandrud, T.E. 2004. Effekter av terrengkalking på vegetasjon i Norge. Abstract og foredrag holdt på Svensk/Norsk Forsurnings- og kalkingskonferanse, Umeå 7. - 9. september 2004. Show details


2003

Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. & Brandrud, T.E. 2003. Liste over prioriterte mangler ved skogvernet. - NINA Oppdragsmelding 769. 9pp. Show details


2002

Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H.H. & Brandrud, T.E. 2002. Evaluering av skogvernet i Norge.. - NINA Fagrapport 54. 146 pp. Show details
Stabbetorp, O.E., Korsmo, H., Wold, O., Bendiksen, E., Brandrud, T.E. & Often, A. 2002. Regionfelt Østlandet - vegetasjon og planteliv. - NINA Oppdragsmelding 729. 56pp. Show details
Walseng, B., Brandrud, T.E., Gausemel, G., Lierhagen, S. & Tufto, A. 2002. Krepsdyr i 12 kransalgesjøer på Hadeland (Lunner og Gran kommuner, Oppland fylke) langs en trofi-gradient. - NINA Fagrapport 057. 46pp. Show details
Walseng, B., Brandrud, T.E., Lierhagen, S. & Gausemel, G. 2002. Krepsdyr i 12 kransalgesjøer på Hadeland (Lunner og Gran kommuner, Oppland fylke) langs en trofi-gradient. - NINA - NIKU Fakta 14 Show details


2001

Brandrud, T.E. 2001. Soppflora og rødlistearter i Løkkeåsen i Bærum og konsekvenser av planlagt tunnelpåhugg for E18-tilførselsvei. Show details
Brandrud, T.E. 2001. Nytt fra biomangfold-kartlegging i Aust-Agder og Telemark. - Blekksoppen : medlemsblad for Norsk soppforening 29(85): 30-34. Show details
Brandrud, T.E. 2001. Vurdering av viktig edel-løvskogslokaliteter med rødlistearter ved Sørsvann, Arendal kommune: Konsekvenser av planlagte boligtomter. - NINA Notat Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details
Brandrud, T.E. 2001. Dødssopper på Rykkin!. - Blekksoppen : medlemsblad for Norsk soppforening 29(85): 21-23. Show details
Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 2001. The Cortinarius species of calciphilous Tilia-Corylus and Coylus woodlands of Fennoscandia, outposts of the temperate Fagus and Quercus-Carpinus forest type of C. Europe. - Journ. J. E. C. 3: 105-113. Show details
Request for publication
Brandrud, T.E. & Fremstad, E. 2001. Vannkant- og vannvegetasjon. - Rapport. Botanisk serie/Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet 2001-4: 129-151. NTNU, Vitenskapsmuseet, Trondheim. Show details
Brandrud, T.E. & Wesenberg, J. 2001. Bogerudmyra ved Østensjøvannet: Vurdering av effekter av redusert vanntilførsel, med vekt på botaniske forhold og rødlistearter. - OVA rapport 2001:006 Show details
Brandrud, T.E., Bakkestuen, V. & Aarrestad, P.A. 2001. Terrengkalking i Suldal, Rogaland - Effekter på vegetasjon og sopp. - DN Notat 2001-4: 57-76. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. Show details
Brandrud, T.E., Gulden, G., Timmermann, V. & Wollan, A. 2001. Storsopper i kommunene Leikanger, Luster og Sogndal registrert under XV nordisk mykologiske kongress Sogndal 7-12 september 2000. - 60pp in Rapp. 3. 2001. Show details
Baatrup-Pedersen, A., Andersson, B., Brandrud, T.E., Karttunen, K., Riis, T. & Toivonen, H. 2001. Macrophytes. - 53-60 in Biological monitoring in Nordic Rivers and Lakes. Nordic Council of Ministers, Copenhagen. Show details
Gulden, G., Brandrud, T.E. & Timmermann, V. 2001. Fungaen i indre strøk på Vestlandet - slik den XV Nordiske Mykologiske Kongressen (XV NMC) registrerte den. - Blekksoppen : medlemsblad for Norsk soppforening 29(84): 32-42. Show details
Korsmo, H., Brandrud, T.E. & Bakkestuen, V. 2001. Botaniske undersøkelser av kalkede områder ved Fjorda, Gran og Jevnaker kommuner. Effekter av rekalking. - Rapport. Fylkesmannen i Oppland. Miljøvernavdelingen Rapp.1/01 Show details
Noreng, K., Noreng, J.-E. & Brandrud, T.E. 2001. Skjøtselsplan for Dokka naturreservat. - in Rapp. 2/01. 2/01. Lillehammer, Miljøvernavdelingen. Show details
Svalheim, E., Often, A. & Brandrud, T.E. 2001. Endringer i vannplantevegetasjonen i Vegå, Vegårshei kommune, Aust-Agder 1939-1989. - NIVA-rapport 4326-2001. 43pp. Show details
Walseng, B., Langåker, R.M., Brandrud, T.E., Brettum, P., Fjellheim, A., Hesthagen, T., Kaste, Ø., Larsen, B.M. & Lindstrøm, E.I. 2001. The river Bjerkreim in S.W. Norway - Successful chemical and biological recovery after liming. - Water, Air and Soil Pollution 130: 1331-1336. Show details
Request for publication
Aarrestad, P.A., Brandrud, T.E., Bratli, H. & Moe, H. 2001. Skogvegetasjon. - 15-44 in Fremstad, E. & Moen, A. (eds.) Truete vegetasjonstyper i Norge. 2001-4. Show details