Publication list for employee

Publication list for Øystein Aas

2013

Museth, J., Olstad, K., Kraabøl, M., Skurdal, J. & Aas, Ø. 2013. Vänerlaksens strie gang. Kommentar. Østlendingen 14. mai 2013. p.32. Show details
Aas, Ø. 2013. Lakseelvene i Finnmark – hva nå?. Kronikk. Finnmark Dagblad 20. april 2013. p. 29. Show details
*Aas, Ø. & Onstad, O. 2013. Strategic and temporal substitution among anglers and white-water kayakers: The case of an urban regulated river. - Journal of Outdoor Recreation and Tourism Show details
Request for publication
*Aas, Ø. & Onstad, O. In press. Strategic and temporal substitution among anglers and white-water kayakers: The case of an urban regulated river. - Journal of Outdoor Recreation and Tourism Show details
Request for publication


2012

*Dervo, B.K., Skurdal, J., Aas, Ø. & Museth, J. 2012. Sammenlikning av lokaløkonomiske ringvirkninger av fisketurisme og vannkraftutbygging i Tolgafallene. - Utmark 2-2012 Show details
Dervo, B.K., Skurdal, J., Aas, Ø., Museth, J. & Forseth, T. 2012. Fiskeforskning i 100 år. - Jakt & Fiske 8-2012: 128-132. Show details
Endresen, H. & Aas, Ø. 2012. Sørlandslaksen: en ressurs for Agder!. [brosjyre]. - Norske lakseelver, [s.l.]; Lakseelvene AS, [s.l.]; Innovasjon Norge, [s.l.]; Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. 23 pp. Show details
Fiske, P., Baardsen, S., Stensland, S., Hvidsten, N.A. & Aas, Ø. 2012. Sluttrapport og evaluering av oppleieordningen i Trondheimsfjorden. (Korrigert versjon av NINA Rapport 546). - NINA Rapport 854. 70 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Kjelden, J., Krogdahl, R., Heggem, V., Fiske, P., Hvidsten, N.A., Baardsen, S., Stensland, S. & Aas, Ø. 2012. Elvene rundt Trondheimsfjorden. Laks og verdiskaping. Oppsummeringsrapport – korrigert versjon. - NINA Temahefte 48. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Midtgard, M.R., Buanes, A., Aas, Ø., Qvenild, M. & Andersen, O. 2012. Turisme og reiselivsnæringen - statusbeskrivelse, utviklingstrender og virkninger av petroleumsvirksomhet. - Norut, Tromsø. 15-2012. 112 pp. Show details
*Øian, H. & Aas, Ø. 2012. Utfordringer og muligheter for utvikling av fisketurisme i ferskvann. - p. 337-356 in Forbord, M., Kvam, G.T. & Rønningen, M. (eds.) Turisme i distriktene. Tapir akademisk forlag, Trondheim. Show details
Aas, Ø. 2012. Energi- eller turistlandskap?. Kronikk, Nationen, 18. juni 2012. p. 18. Show details
Aas, Ø. 2012. Energi- eller turistlandskap?. Kronikk, Nationen, 18. juni 2012. p. 18. Show details


2011

Fangel, K., Wold, L.C., Aas, Ø., Christensen-Dalsgaard, S., Qvenild, M. & Anker-Nilssen, T. 2011. Bifangst av sjøfugl i norske kystfiskerier. Et kartleggings- og metodeutprøvingsprosjekt med fokus på fiske med garn og line. - NINA Rapport 719. 72 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Show details
Museth, J., Kraabøl, M., Johnsen, S.I., Arnekleiv, J.V., Kjærstad, G., Teigen, J. & Aas, Ø. 2011. Nedre Otta kraftverk. Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr i influensområdet. - NINA Rapport 621. 92 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Show details
*Tangeland, T. & Aas, Ø. 2011. Household composition and the importance of experience attributes of nature based tourism activity products - A Norwegian case studyof outdoor recreationists. - Tourism Management 32(4): 822-832. Show details
Request for publication
Aas, Ø. & Qvenild, M. (eds.) 2011. Verktøy for bedre forvaltning av biologisk mangfold. Sluttrapport, strategisk instituttprogram ”Research tools for the management of biodiversity to meet the 2010 objectives” for 2006-2010. - NINA Temahefte 44. 46 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Show details


2010

Falkegård, M., Erkinaro, J. & Amundsen, P.-A. 2010. The when, what and where of freshwater feeding. - p. 89-114 in Aas, Ø., Einum, S., Klemetsen, A. & Skurdal, J. (eds.) Atlantic salmon ecology. Wiley-Blackwell, [Oxford]. Show details
Finstad, A.G., Armstrong, J.D. & Nislow, K.H. 2010. Freshwater habitat requirements of Atlantic salmon. - p. 67-87 in Aas, Ø., Einum, S., Klemetsen, A. & Skurdal, J. (eds.) Atlantic salmon ecology. Wiley-Blackwell, [Oxford]. Show details
Finstad, B., Bjørn, P.A., Todd, C.D., Whoriskey, F., Gargan, P.G., Forde, G. & Revie, C.W. 2010. The effect of sea lice on Atlantic salmon and other salmonid species. - p. 253-276 in Aas, Ø., Einum, S., Klemetsen, A. & Skurdal, J. (eds.) Atlantic salmon ecology. Wiley-Blackwell, [Oxford]. Show details
Forseth, T., Letcher, B.H. & Falkegård, M. 2010. The behavioural flexibility of salmon growth. - p. 145-169 in Aas, Ø., Einum, S., Klemetsen, A. & Skurdal, J. (eds.) Atlantic salmon ecology. Wiley-Blackwell, [Oxford]. Show details
*Halttunen, E., Rikardsen, A., Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Jensen, J.L.A. & Aas, Ø. 2010. Impact of catch-and-release practices on behavior and mortality of Atlantic salmon (Salmo salar L.) kelts. - Fisheries Research 105. 141–147. Show details
Request for publication
Hindar, K., Hutchings, J.A., Diserud, O.H. & Fiske, P. 2010. Stock, recruitment and exploitation. - p. 299-331 in Aas, Ø., Einum, S., Klemetsen, A. & Skurdal, J. (eds.) Atlantic salmon ecology. Wiley-Blackwell, [Oxford]. Show details
*Haaland, H. & Aas, Ø. 2010. Eco-tourism certification – does it make a difference? a comparison of systems from Australia, Costa Rica and Sweden. - Scandinavian journal of hospitality and tourism 10(3). 375–385. Show details
Request for publication
*Johnsen, B.O., Arnekleiv, J.V., Asplin, L., Barlaup, B.T., Næsje, T.F., Rosseland, B.O., Saltveit, S.J. & Tvede, A. 2010. Hydropower development - ecological effects. - p. 352-385 in Aas, Ø., Einum, S., Klemetsen, A. & Skurdal, J. (eds.) Atlantic salmon ecology. Wiley-Blackwell, [Oxford]. Show details
Stensland, S., Aas, Ø., Baardsen, S. & Tangeland, T. 2010. Laksefisket mot stupet. Debattinnlegg. 01.06.2010. - Aftenposten Show details
Tangeland, T. & Aas, Ø. 2010. Kraftinstallasjoner i naturområder – Effekter på turisme, friluftsliv og bruk av fritidsboliger. En litteraturstudie. - NINA Rapport 625. 27 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer. Show details
Tangeland, T., Andersen, O., Aas, Ø. & Fiske, P. 2010. Elvefiske etter anadrome laksefisk i Norge sesongen 2008. Fiskevaner, fangst, innsats og holdninger til fangstreguleringer, herunder fiskernes syn på reguleringene for sesongen 2008. - NINA Rapport 545. 86 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Show details
*Thorstad, E.B., Whoriskey, F., Rikardsen, A. & Aarestrup, K. 2010. Aquatic nomads : The life and migrations of the Atlantic salmon. - p. 1-32 in Aas, Ø., Einum, S., Klemetsen, A. & Skurdal, J. (eds.) Atlantic salmon ecology. Wiley-Blackwell, [Oxford]. Show details
Todd, C.D., Friedland, K.D., MacLean, J.C., Hazon, N. & Jensen, A.J. 2010. Getting into hot water? Atlantic salmon responses to climate change in freshwater and marine environments. - p. 409-443 in Aas, Ø., Einum, S., Klemetsen, A. & Skurdal, J. (eds.) Atlantic salmon ecology. Wiley-Blackwell, [Oxford]. Show details
Ugedal, O. & Finstad, A.G. 2010. Landscape and land use effects on Atlantic salmon. - p. 333-349 in Aas, Ø., Einum, S., Klemetsen, A. & Skurdal, J. (eds.) Atlantic salmon ecology. Wiley-Blackwell, [Oxford]. Show details
Vorkinn, M., Krokann, K., Hagen, S.E., Museth, J., Dervo, B.K. & Aas, Ø. 2010. Utfordringer, suksessfaktorer og lønnsomhet for innlandsfiske innen verdikjedene yrkesfiske og fisketurisme. - NINA Rapport 553. 62 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Show details
Ward, D.M. & Hvidsten, N.A. 2010. Predation : Compensation and context dependence. - p. 199-220 in Aas, Ø., Einum, S., Klemetsen, A. & Skurdal, J. (eds.) Atlantic salmon ecology. Wiley-Blackwell, [Oxford]. Show details
Aas, Ø. & Dervo, B.K. 2010. Innlandsfisketurisme i Norge – muligheter og utfordringer. Veileder. - NINA Temahefte 43. 27 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer. Show details
*Aas, Ø., Einum, S., Klemetsen, A. & Skurdal, J. (eds.) 2010. Atlantic salmon ecology. - Wiley-Blackwell, [Oxford]. 467 pp. Show details
Aas, Ø., Policansky, D., Einum, S. & Skurdal, J. 2010. Salmon ecological research and conservation. - p. 445-456 in Aas, Ø., Einum, S., Klemetsen, A. & Skurdal, J. (eds.) Atlantic salmon ecology. Wiley-Blackwell, [Oxford]. Show details
Aas, Ø., Wang, Ø., Dervo, B.K. & Ødegaard, F.E. 2010. Driftsplanlegging for innlandsfiske. Veileder. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer; Norges Skogeierforbund, Oslo; Norges Bondelag, Oslo. 23 pp. Show details
Aas, Ø., Øian, H., Waaler, R. & Skår, M. 2010. Allmennhetens bruk av utmarka i Finnmark. Sammenstilling basert på skrevne kilder. - NINA Rapport 642. 94 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Show details


2009

Dervo, B.K. & Aas, Ø. 2009. Bedriftsnettverk i Finnmark. - Fisk og Vilt 2-2009: 12-13. Show details
Dervo, B.K. & Aas, Ø. 2009. Hva har bortfall av fiskeravgift ført til. Viten. - Jakt & Fiske 9-2009: 90-93. Show details
Museth, J., Kraabøl, M., Aas, Ø. & Johnsen, S.I. 2009. Framtida i Lågen og Otta: Mer kraft og bedre miljø?. Kronikk 21. oktober 2009. - Gudbrandsdølen Dagningen. p. 46. Show details
Vorkinn, M. & Aas, Ø. 2009. Naturen som verdiskaper - europeiske erfaringer. Kronikk publisert i Nationens nettutgave 2. februar 2009. - Nationen Show details
Aas, Ø., Dervo, B.K., Andersen, O., Skurdal, J., Johnsen, S.I., Åsen, E. & Tangeland, T. 2009. Det ble så stille. Evaluering av effekten av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. - NINA Rapport 449. 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Show details


2008

*Borch, T., Aas, Ø. & Policansky, D. 2008. International fishing tourism. - p. 268-291 in Aas, Ø. (ed.) Global challenges in recreational fisheries. Blackwell Publishing, Oxford. Show details
Fangel, K., Andersen, O. & Aas, Ø. 2008. Sjølaksefiske med faststående redskap i Norge i 2007. Kjennetegn ved fiskere, fiskeutøvelse og holdninger til regulering av fiske. - NINA Rapport 406. 56 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Kraabøl, M., Dervo, B.K., Museth, J., Arnekleiv, J.V., Johnsen, S.I. & Aas, Ø. 2008. Hunderørreten mot en lysere framtid?. Gudbrandsdølen Dagningen 1. april 2008. - Gudbrandsdølen, Dagningen, Lillehammer. p. 52. Show details
*Thorstad, E.B., Næsje, T.F., Mawle, G.W. & Policansky, D. 2008. The Atlantic salmon C&R story. - p. 219-222 in Aas, Ø. (ed.) Global challenges in recreational fisheries. Blackwell Publishing, Oxford. Show details
Aas, Ø. 2008. The role of catch and release in wild Atlantic salmon conservation in Europe – possibilities and pitfalls. - p. 161-168 in Carline, R.F. & LoSapio, C. (eds.) Sustaining wild trout in a changing world. Proceeding of Wild Trout IX Symposium, 9-12 October 2007, West Yellowstone, Montana. Show details
Aas, Ø. 2008. Introduction. - p. 1-4 in Aas, Ø. (ed.) Global challenges in recreational fisheries. Blackwell Publishing, Oxford. Show details
*Aas, Ø. & Arlinghaus, R. 2008. New markets for recreational fishing. - p. 229-243 in Manfredo, M., Vaske, J., Brown, P., Decker, D. & Duke, E. (eds.) Wildlife and society. The Science of Human Dimensions. Island Press, Washington. Show details
*Aas, Ø. & Schramm, Jr, H.L. 2008. Epilogue. Benchmarking global recreational fishing. - p. 353-361 in Aas, Ø. (ed.) Global challenges in recreational fisheries. Blackwell Publishing, Oxford. Show details
Aas, Ø. & Tangeland, T. 2008. Utredning om vern av Breheimen - Mørkridsdalen. Konsekvenser for reiseliv. - NINA Rapport 349. 44 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Show details
Aas, Ø. (ed.) 2008. Global challenges in recreational fisheries. - Blackwell Publishing ltd. Oxford, UK. 364 pp. Show details
Aas, Ø., Kroghdal, R., Heggem, V. & Kjelden, J. 2008. Laksefiske som opplevelsesnæring. Tips og råd for deg som driver med laksefisketurisme [Informasjonsbrosjyre]. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim, Elvene rundt Trondheimsfjorden, [Trondheim]. 24 pp. Show details


2007

Qvenild, M. & Aas, Ø. 2007. Evaluering av prosjektet ”Utmarksbasert Reiselivsnæring 2004 – 2006". - NINA Rapport 256. 46 pp. Show details
Vistad, O.I. & Aas, Ø. 2007. Spillet om fjellet. Kronikk. Adresseavisen, 1. februar 2007. - Adresseavisen ASA, Trondheim. 241. p. 47. Show details
Aas, Ø. 2007. Vurdering av opplegg for statistikk over de samfunnsmessige og lokaløkonomiske effekter av laksefiske. - NINA Minirapport 194. 24 pp.
Aas, Ø. & Museth, J. 2007. Museumsvokterne i Rena. Hamar Arbeiderblad, 25. mai 2007. - Hamar Arbeiderblad. 83 Show details


2006

Andersen, O., Aas, Ø. & Kaltenborn, B.P. 2006. Ytre Hvaler nasjonalpark - konsekvenser for friluftsliv, reiseliv og fritidshytter. - NINA Rapport 123. 56 pp. Show details
Dervo, B.K., Andersen, O. & Aas, Ø. 2006. Lokal forvaltning av villakseressursene - på stram line mellom bevaring, næringsutvikling og fritidsfiske. - NINA Rapport 107. 45 pp. Show details
Heiberg, M.M., Christensen, H.M., Haaland, H. & Aas, Ø. 2006. Muligheter for næringsutvikling i og rundt verneområder -med fokus på jakt, fiske og hytter. - NINA Rapport 142. 48 pp. Show details
Haaland, H. & Aas, Ø. 2006. Sertifisering av reiseliv - Miljøtiltak eller markedsføring?. - NINA Rapport 144. 56 pp. Show details
Tangeland, T., Aas, Ø. & Qvenild, M. 2006. 420 kV Kraftledning Ørskog - Fardal. Konsekvenser for friluftsliv, turisme og fritidsboliger. - NINA Rapport 212. 112 pp. Show details
Whelan, B., Aas, Ø., Uglem, I., Curtis, J. & Dervo, B.K. 2006. Assessment of the socio-economic value of aquaculture and sport angling for wild salmonids in northwestern Europe. Implications for treatments for sea lice infestation. - NINA Rapport 126. 45 pp. Show details
Aas, Ø. 2006. 9 Behov for økt rollebevissthet i konsekvensutredninger i Norge. - p. 203-212 in Tesli, A., Thomassen, J. & Sørensen, J. (eds.) Kvaliteten på norske konsekvensutredninger. Gjennomgang, kvalitetsvurdering og metodeutvikling. Samarbeidsrapport NIBR/Miljøalliansen 2006. Show details
Aas, Ø. (ed.) 2006. Turistbasert næringsutvikling i verneområder - mulighet og hindringer. Oppsummering fra et brukerstyrt forskningsprosjekt. - Norsk institutt for naturforskning, Trondheim; Norskog, Oslo. 16 pp. Show details
Aas, Ø., Heiberg, M.M., Haaland, H., Christensen, H.M. & Hagen, D. 2006. Turistbedrifter i og rundt norske verneområder - Aktiviteter, utviklingstrekk, naturbruk, miljøtiltak, muligheter og utfordringer sett fra turistbedriftenes synspunkt. - NINA Rapport 141a. 38 pp. Show details
Aas, Ø., Museth, J. & Tangeland, T. 2006. Konsekvensutredning 420 kV kraftledning Sima - Samnanger. Tema: Reiseliv og turisme. - NINA Rapport 163. 38 pp. Show details
Aas, Ø., Tangeland, T. & Andersen, O. 2006. Sørdalen – Isdalen nasjonalpark. Konsekvenser for reiseliv og utmarksbasert næringsutvikling. - NINA Rapport 121. 28 pp. Show details


2005

Andersen, O. & Aas, Ø. 2005. Statuskartlegging av friluftsliv og reiseliv i forbindelse med utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark. - NINA Rapport 33. 74 pp. Show details
Andersen, O. & Aas, Ø. 2005. Evaluering av Forum for natur og Friluftsliv (FNF). En erfaringsgjennomgang etter 5 års drift. - NINA Rapport 74. 34 pp. Show details
Dervo, B.K. & Aas, Ø. 2005. Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. - NINA Rapport 4. 26 pp. Show details
Heiberg, M.M., Christensen, H.M. & Aas, Ø. 2005. Turisme i verneområder. Forprosjekt. - NINA Rapport 87. 87 pp. Show details


2004

Andersen, O. & Aas, Ø. 2004. Forsvarets bruk av Glomma i Åmot som øvingsområde. Konsekvenser for friluftsliv. - NINA Oppdragsmelding 844. 35 pp. Show details
Andersen, O. & Aas, Ø. 2004. Utbygging av Vikasenteret II ved Åkershagan - vurdering av økologiske konsekvenser for Åkersvika naturreservat. - NINA Minirapport 87. 24 pp.
Eide, N.E., Eid, P.M., Aas, Ø., Jordhøy, P., Sæther, S.A. & Andersen, O. 2004. Forskningsoversikt for Dovrefjell-Sunndalsfjella verneområder. - NINA Minirapport 58. 7pp.
Hindar, K. & Aas, Ø. 2004. Introduserte organismer og deres effekter på vill laks. Foredrag holdt på Workshop on Introduced Marine Organisms, Statoil forskningssenter, Trondheim, 10-11 mai 2004. Show details
Aas, Ø. 2004. Utmarksturisme - Vekstnæring med stort potensial. - Norsk institutt for naturforskning Årsmelding 2003. p. 17. Show details
Aas, Ø., Andersen, O. & Eide, N.E. 2004. Villreinjegere på Hardangervidda og i Forollhogna villreinområder ; deres kjennetegn, motiver og holdninger til villreinforvaltning. - NINA Fagrapport 78. 43 pp. Show details
Aas, Ø., Hanssen, O. & Dervo, B.K. 2004. Evaluering. Prosjektet næringsutvikling og driftsplanlegging i utmark 2001-2004. Sluttrapport. - NINA Oppdragsmelding 854. 21 pp. Show details


2003

Dervo, B.K., Aas, Ø., Kaltenborn, B.P. & Andersen, O. 2003. Utmarksturisme i fjellregionen i Sørøst-Norge - vekst og vyer eller nedgang og resignasjon?. - NINA Fagrapport 73. 31pp. Show details
Reitan, O., Wilmann, B. & Aas, Ø. 2003. Finnkoioverføringen Tydal - Tilleggsutredninger fauna - flora - friluftsliv. - NINA Minirapport 9. 6pp.
Aas, Ø. 2003. Undervegsevaluering - Første års aktiviteter i prosjektet "Næringsutvikling og driftsplanlegging i utmark "2001-2003. - NINA Oppdragsmelding 752. 13pp. Show details
Aas, Ø. (ed.), Vistad, O.I., Dervo, B.K., Eide, N.E., Kaltenborn, B.P., Haaland, H., Andersen, O., Svarstad, H., Skår, M. & Nellemann, C. 2003. Bruk og forvaltning av nasjonalparker i fjellet. - Internasjonale erfaringer med forvaltning av menneskelig virksomhet i nasjonalparker. - Kartlegging av næringsaktivitet i Dovrefjell-Sunndalsfjella, Femundsmarka og Reisa nasjonalparker. - Litteraturstudie av økologiske, kulturfaglige og sosiale effekter av turisme i verneområder. - NINA Fagrapport 72. 83pp. Show details


2002

Andersen, O., Aas, Ø., Berger, H.M., Bongard, T. & Ugedal, O. 2002. Overføring av Langvella til Innerdalen: en vurdering av konsekvenser for friluftsliv, jakt, fiske og ferskvannsbiologi. - NINA Oppdragsmelding 767. 27pp. Show details
Aas, Ø. 2002. Undervegsevaluering. Første års aktiviteter i prosjektet ”Næringsutvikling og driftsplanlegging i utmark” 2001-2003. - NINA Oppdragsmelding 752. 13 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lilllehammer. Show details
Aas, Ø. 2002. The Next Chapter: Multicultural and Cross-Disciplinary Progress in Evaluating Recreational Fisheries. - Fish and Aquatic Resources Series. Recreational Fisheries: Ecological, Economic and Social Evaluation: 252-263. Blackwell Science, Oxford, UK. Show details
Aas, Ø. 2002. Laksen verdt å satse på!. - Adresseavisen 30. mai. 1p. Show details
Aas, Ø. 2002. Norway 30 years later. - Atlantic Salmon Journal 51(3): 12-15. St. Andrews, New Brunswick, Canada. Show details
Aas, Ø. 2002. Laksefisket i Norge - næringen må utvikles. - Tidsskriftet UTMARK (3) Show details
Aas, Ø. 2002. The Worlds Salmon Superpower. - Atlantic Salmon Journal 51(1): 14-17. Show details
Aas, Ø. 2002. Acid Rivers Reborn in Five Years. - Atlantic Salmon Journal 51(2): 34-37. Show details
Aas, Ø. & Andersen, O. 2002. Friluftstiltak for barn og ungdom. Evaluering av Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til friluftstiltak for barn og ungdom. - NINA Oppdragsmelding 778. 41 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Show details
Aas, Ø., Thailing, C.E. & Ditton, R.B. 2002. Controversy over Catch-and-Release Recreational Fishing in Europe. - Fish and Aquatic Resources Series. Recreational Fisheries. Ecological, Economic and Social Evaluation (8): 95-106. Blackwell Science, Oxford, UK. Show details


2001

Dervo, B.K. & Aas, Ø. 2001. Utmarkslære. - Yrkeslitteratur as, Oslo. 168pp. Show details
Fiske, P. & Aas, Ø. 2001. Elvebeskatning av laksefisk - oppsummering og anbefalinger. - NINA Temahefte 20: 13-18. Show details
Fiske, P. & Aas, Ø. (eds.) 2001. Laksefiskeboka. Om sammenhenger mellom beskatning, fiske og verdiskaping ved elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye.. - NINA Temahefte 20. 100 p. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details
Fiske, P., Lund, R.A. & Aas, Ø. 2001. Hva ønsker vi å få vite mer om?. - NINA Temahefte 20: 95-97. Show details
Hertzberg, K., Aas, Ø. & Vistad, O.I. 2001. Evaluering av Stortingsmelding 40 (1986/87) om friluftsliv.. - NINA Oppdragsmelding 688. 28pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details
Lein, K., Birkelund, H. & Aas, Ø. 2001. Næringsmessige konsekvenser av ulike fiskereguleringer. - NINA Temahefte 20: 79-89. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details
Aas, Ø. 2001. Fiskernes og rettighetshavernes reaksjoner på ulike fiskeregler. - NINA Temahefte 20: 71-78. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details
Aas, Ø. 2001. Bakgrunnskunnskap: Laksefiske i elv - historikk og status. - NINA Temahefte 20: 32-35. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details
Aas, Ø. 2001. Human dimensions studies in recreational fisheries management. - in Dr. agric-thesis, Agricultural University of Norway. 26 pp. + 9 individual papers. Show details
Aas, Ø. & Andersen, O. 2001. Evaluering av prosjektet "Lokal forvaltning og driftsplanlegging av vilt og fiskeressursene 1997-2000" i regi av Norges bondelag og Norges skogeierforbund.. - NINA Oppdragsmelding 708. 28pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details
Aas, Ø. & Fiske, P. 2001. Eksempler på hvordan resultatene fra prosjektet kan brukes i praktisk elveforvaltning. - NINA Temahefte 20: 90-94. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details
Aas, Ø. & Lund, R.A. 2001. Bakgrunnskunnskap: Laksefiske i det tredje årtusen - vekst eller reduksjon?. - NINA Temahefte 20: 37-38. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details
Aas, Ø. & Vittersø, J. 2001. Re-examining the consumptiveness concept. Some suggestions from a confirmatory factor analysis. - Human Dimensions of Wildlife 5(4): 1-18. Show details
Request for publication
Aas, Ø., Andersen, O. & Haaland, H. 2001. Temautredning friluftsliv, jakt og fiske i forbindelse med etablering av Regionfelt Østlandet i Gråfjell. Etablering av ingeniørvåpenet i Åmot kommune.. - NINA Oppdragsmelding 719. 57pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details
Aas, Ø., Birkelund, H. & Lein, K. 2001. Bakgrunnskunnskap: Laksefiske som næring - noen sentrale forhold. - NINA Temahefte 20: 35-37. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details
Aas, Ø., Fiske, P. & Lund, R.A. 2001. Hvorfor ei bok om regler for laksefiske i elv?. - NINA Temahefte 20: 7-12. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details
Aas, Ø., Fiske, P. & Lund, R.A. 2001. Bakgrunnskunnskap: Regler for laksefiske i elv - formål, virkemidler og tradisjoner. - NINA Temahefte 20: 19-21. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details


Other publications

Avhandlinger

Aas, Ø. og Gaarder G. 1988. Rødvann skogreservat. Naturfaglig beskrivelse og verneverdivurderinger i et foreslått verneområde. Hovedfagsoppgave. Norges Landbrukshøyskole, Institutt for naturforvaltning.

Internasjonale vitenskapelige artikler i tidsskrifter og bøker med refereevurdering

Aas, Ø. 1995.Constraints to sport fishing and effect of management actions to increase participation rates in fishing. North American Journal of Fisheries Management 15: 631-638. *

Aas, Ø. & Kaltenborn, B.P. 1995. Consumptive orientation of anglers in Engerdal, Norway. Environmental Management 19: 751-761. *

Aas, Ø. 1996. Recreational fishing in Norway trends 1970-1993 and geographic variation. Fisheries Management and Ecology 3, 107-118.*

Aas, Ø. 1996.Use of two approaches to measure the value of fishing to children aged 11-16 in Norway.

Human Dimensions of Wildlife 1(3), 15-28.*

Aas, Ø. and Skurdal, J. 1996. Resident and non-resident fishing jn a rural area in Norway: sport and subsistence - conflicts or coexistence? Nordic Journal of Freshwater Research 72. 45-51.*

Aas, Ø. 1996. Characteristics off freshwater anglers fishing without the compulsory national fishing licence in Norway. Fisheries Management and Ecology 3, 77-79. *

Aas, Ø. and Bogelius, A. 1998. Summary report of the symposium topic session on the interactions between fisheries and other user groups. pp. 93-96 in Hickley, P. and Tompkins, H. (eds.) Recreational fisheries. Social, economic and management aspects. Oxford: Blackwell Science, Fishing News Books/Food and agriculture organization of the United Nations.

Aas, Ø. and Ditton, R.B.1998. Human dimensions perspective on recreational management: implications for Europe. pp. 153-164 in Hickley, P. and Tompkins, H (eds.).Recreational fisheries. Social, economic and management aspects. Oxford: Blackwell Science, Fishing News Books/Food and agriculture organization of the United Nations.*

Heywood, J.L. and Aas, Ø.1999. Social norms and encounter preferences for cross country skiing with dogs in Norway. Leisure Sciences 21, 133-144.

Aas, Ø. Haider, W. and Hunt, L. 2000. Angler Responses to harvest regulations in Engerdal, Norway: A conjoint based choice modelling approach. North Amercian Journal of Fisheries Management 20, 940-950.

Aas, Ø. and Vittersø, J. 2000. Re-examining the consumptiveness concept. Some suggestions from a confirmatory factor analysis. Human Dimensions of Wildlife, 5 (4), 1-18.

Andre internasjonale arbeider

Aas, Ø. 1997. Estimation of non-registered catches of Atlantic salmon in Norway. Working paper, 1997, North Atlantic Salmon Working Group. International Council for the Exploration of the Sea (ICES).

Aas, Ø. 1997. Human benefits of recreational fishing - identification of different benefits and methods applied, a non-economist's perspective. - ln Toivonen, A.L. and Tuunainen, P.(eds). Socio-economics off recreational fishery. TemaNord FISHERIES 1997: 604, pp. 71-78.

Norske publikasjoner, rapporter, artikler og populærfaglige bidrag

Aas, Ø., Birkelund, H og Thrane, C. 2000. Laksefiskere i Orkla, Årgårdsvassdraget, Namsenvassdraget, Altaelva og Eibyelva: fiskevaner, holdninger til fiskeregler og økonomisk forbruk. NINA Oppdragsmelding 665.

Aas, Ø. 1999. Evaluering avfjelltjenesten i Nordland, Troms og Finnmark. ØF Rapport nr. 17/1999.

Anon.1999. NOU 1999:9. Til laks åt alle kan ingen gjera? Oslo: Statens forvaltningstjeneste Statens trykning (Ø. Aas var sekretær for utvalget som leverte innstillingen.)

Aas, Ø, Hertzberg K. Skurdal, J. og Østdahl, T. 1997.Tiltak for å øke antallet innbetalinger av fiskeravgiften. ØF-Rapport 21/1997.

Vorkinn, M., Aas, Ø. og Keiven, J. 1997. Friluftslivsutøvelse blant den voksne befolkningen - utvikingstrekk og status i 1996. ØF-Rapport 07/1997.

Hertzberg, K. Aas, Ø og Aslaksen Å.O. 1997 Jaktutøvelse, jaktvaner og Tromsjegernes ønsker forforvaltning og regulering av jakt i Troms. ØF-rapport 20/1997.

Aas, Ø.1997. Elvebeskatning av laksefisk - -presentasjon av et tverrfaglig prosjekt. Foredrag på Norske lakseelvers fagseminar, Stjørdal, 10 april 1997.

Aas, Ø.1997. Effekter av nye reguleringer i sjøaksefisket for 1997 - en foreløpig evaluering. Foredrag for Det nasjonale samarbeidsrådet for anadrorne laksefisk, Trondheim. 24. september:

Aas, Ø. 1997. Sportfiske - en turistisk källa i glesbygd? Internationellt lax seminarium, Älvdalen Värmland, 3. september 1997.

Dervo, B. og Aas, Ø. 1996. Erfaringer med beskatningsreguleringer i vassdrag med anadrome laksefisk. ØF-Notat 13/1996.

Aas, Ø & Vinsand, G 1996. Rypejegere i Nord-Norge. Jaktvaner og synspunkter på forvaltning og tilrettelegging av småviltjakta. ØF- Rapport nr. 27/1996.

Aas, Ø. Ulovlig fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i saltvann. ØF - Rapport 23/1996.

Aas, Ø. 1996. Hvem fisker - og hvor? s. 57- 68 i Brox, K.H.(red.). Natur 96/97. Trondheim: Tapir forlag.

Aas, Ø og Ensby, S. 1996. Forskning og verdiskapning. Perspektiv-artikkel. Hamar Arbeiderblad, 30.12.1996.

Vorkinn, M., Kaltenborn, B.P, Kleiven, J., Riese, H., Vistad, O.I., Vittersø, J. & Aas, Ø. Hvem, hva, hvor, hvorfor og hvordan. Forslag til standardisering av de landsomfattende undersøkelsene om friluftsliv. ØF-Rapport 18/1996.

Dervo, B. K. & Aas, Ø. 1996. Driftsplanlegging og fagråd. Bruken av tilskudd og status for arbeidet. Rapport Direktoratet for naturforvaltning.

Dervo, B.K. & Aas, Ø. 1996. Erfaringer med beskatningsreguleringer i vassdrag med anadrome laksefisk. Rapport Direktoratet for naturforvaltning.

Vistad, O.I., Kaltenborn, B.P. og Aas, Ø.1996. Miljøkonsekvenser avfriluftsliv. ØF-Rapport 02/1996.

Aas, Ø. 1995. Fritidsfiske i seks kommuner på sør-og østlandet. Østlandsforskning rapport 17/1995.

Aas, Ø 1995. Fritidsfiske i Norge: Endringer 1970 - 1993 og geografiske forskjeller. Østlandsforskning rapport 18/1995: 1-127.

Aas, Ø. & Vorkinn, M. 1995. Befolkningens adgang til jakt og fiske. Østlandsforskning rapport 22/1995.

Aas, Ø. og van den Hemel, M.1995. Fritidsfiske i Nordre Øyeren. ØF Rapport 27/1995.

Vorkinn, M. og Aas, Ø. 1995. Etterspørsel etter jakt og ferskvannsfiske blant nordmenn. ØF Rapport 29/1995.

Aas, Ø. 1995. Evaluering av fiskekortsalget i Oslomarka fiskeadministrasjon. Østlandsforskning notat 04/1995.

Aas, Ø. 1995. Evaluering av det norske sjølakseoppsynet og skisse til nytt rapporteringssystem. ØF notat 20/1995, 1-21.

Aas, Ø. 1995. Kunnskapsbasert eller mytebasert fiskeforvaltning? S. 197 - 206 i Petersson, Å. (red.). Fritids- och turistfiske - rapport från Nordisk konferens om Fritids- och Turistfiske: Ressursforvaltning och samhällsekonomi. Ôstersund 11-12 april 1994. Nordisk ministerråd. TemaNord 1994: 651.

Dervo, B. K.. & Aas, Ø. 1995. Fritidsfiske i Norge - Konflikter mellom fritidsfiske og yrkesfiske. S. 123-134. o Peterson, Å .(red.). Fritids- och turistfiske - rapport från Nordisk konferens om Fritids- och Turistfiske: Ressursforvaltning och samhällsekonomi. Östersund 11-12april 1994. Nordisk minister råd. TemaNord 1994: 651.

Aas, Ø. 1995. Ringvirkninger av fiskeforsterkningstiltak. s.215 - 217. i Borgstrøm, R., Jonsson, B. og L'Abée-Lund, J.H. (red). Ferskvannsfisk. Økologi, kultivering og utnytting. Sluttrapport fra forskningsprogrammet "Fiskeforsterkningstiltak i norske vassdrag". Norges forskningsråd. Oslo.

Aas, Ø. og Kaltenborn, B P. 1995. Motiver for å fiske. s. 217-223 i Borgstrøm, R., Jonsson, B. og L'Abée-Lund, J.H. (red.). Ferskvannsfisk. Økologi, kultivering og utnytting. Sluttrapport fra forskningsprogrammet "Fiskeforsterkningstiltak i norske vassdrag". Norges forskningsråd. Oslo.

Aas, Ø. 1995. Bruksmessige effekter av tiltak for økt fritidsfiske. s. 224 -232 i Borgstrøm, R., Jonsson, B og L' Abée-Lund, J.H (red.). Ferskvannsfisk. Økologi, kultivering og utnytting. Sluttrapport fra forskningsprogrammet "Fiskeforsterkningstiltak i norske vassdrag". Norges forskningsråd. Oslo.

Aas, Ø. og Bjørklund, K.1995. I storlaksens hjemland. På norske vinger 6/1995: 28 - 31.

Aas, Ø. 1995. Fang og slipp. Avansert dyreplageri. Jakt og Fiske 124: 69.

Aas, Ø. 1995. Hvordan endre folks holdninger og atferd for å unngå uønsket spredning av arter. s.204-210 i Skurdal, J. og Hokstad, O (red.). Spredning av ferskvannsorganismer. Seminarreferat. DN-notat 1995 - 4.

Gøncz, G. J. og Aas, Ø. 1995. Forvaltningspraksis av jakt og fiske på statsgrunn - en spørreundersøkelse. s. 25-41 i Direktoratet for naturforvaltning. Allmennhetens adgang til jakt og fiske på statsgrunn. Gjennomgang av lovgrunnlag, forskrifter og forvaltningspraksis. DN-notat 1995 - 8.

Aas, Ø. 1994. Fritidsfiske etter anadrome laksefisk i saltvann - et forprosjekt. Østlandsforskning Rapport 25/1994: 1-30.

Aas, Ø. & Kaltenborn, B.P. 1994. Hvorfor fiske i fritida? Motiver og holdninger blant sportsfiskere i Engerdal, Norge. NINA Forskningsrapport 051: 1-31.

Aas, Ø. 1994. Fisket i Trysilvassdraget i Engerdal kommune. Østlandsforskning NOTAT 07/1994.

Aas, Ø. & Dervo, B.K.1994. Fritidsfiske i Norge. I: Sportsfiske og fiskeressursforvaltning (s.17-27). NJFF Rapport 4-1994.

Aas, Ø. 1994. Om motiver for å fiske og betydning av fangst. l: Sportsfiske og fiskeressursforvaltning (s.105 112). NJFF Rapport 4 - 1994.

Aas, Ø. 1994. Konflikter friluftsliv - vern, eller: Hva vil vi med nasjonalparker og andre verneområder i Norge? I: Direktoratet for naturforvaltning (red.). Friluftsliv og naturvern. Referat fra fagsamling for miljøvernavdelingene (s. 20-24). DN - notat 1994 - 4.

Aas, Ø. 1994.Om motiver for å fiske og betydning av fangst. I: Direktoratet for naturforvaltning (red.). Friluftsliv.: Effekter og goder. Referat fra en forskningskonferanse (s. 107 - 115). DN-notat 1994-7.

Dervo, B. K. & Aas, Ø. 1994. Fisk - for glede! Fauna 47 (1): 112-120.

Aas, Ø. 1994. Garnfiske - fortsatt en berettiget plass i norsk fritidsfiske. Jakt & Fiske 123:

Aas, Ø. 1993. Fritidsfiskevaner i Harstad, Steinkjer og Engerdal - en sammenlignende undersøkelse. NINA Oppdragsmelding 180.

Aas, Ø. 1993 Barns fritid, friluftsliv og fritidsfiskevaner i Harstad, Steinkjer og Engerdal. NINA Oppdragsmelding 181.

Aas, Ø. 1993. Effekten av fiskeopplæring i skole| på barns deltagelse i og kunnskap om fiske. NINA Oppdragsmelding 220.

Aas, Ø. 1993. Fritidsfiske. I: Kaltenborn, B.P & Vorkinn, M. (red) Vårt friluftsliv. NlNA Temahefte 3 (48-57).

Aas, Ø. & Bjerke, T.1993. Rekruttering og kjønnsroller i friluftsliv - eksempler fra jakt og fiske. I: Kaltenborn, B. P & Vorkinn, M. (red.). Vårt friluftsliv. NINA Temahefte 3 (112-121).

Aas, Ø. & Vorkinn, M. 1993. Friluftsliv for alle - utopi eller mulighet? I: Kaltenborn, B.P. & Vorkinn, M. (red.) Vårt friluftsliv. NINA Temahefte 3 (128-136).

Aas, Ø. & Vorkinn, M. 1993. Fricampere - mer enn gjerrige natursvin Statskog 2/93: 29 - 31.

Aas, Ø. & Kaltenborn, B.P. 1993. Organiserte villturister fra Øst-Europa -ny hodepine for norsk naturforvaltning? - Statsskog 1993. (1): og Tidsskrift for naturforvaltning 3/93: 40 - 43.

Kaltenborn, B. P. & Aas, Ø. 1993. DNT - en trussel mot fjellet? Fjell & Vidde 27 (2): 38 - 40.

Aas, Ø. & Kaltenborn, B.P. 1993. Bruk fjellet - omtenksomt og differensiert. Fjell pg Vidde 27 (4):

Aas, Ø. 1993. Tilgjengelighet og kvalitet på laksefiskeopplevelser - et uløselig dillemma i forvaltningen av elvelaksefisket? Jakt & Fiske 122 (3).

Aas, Ø., Kaltenborn, B.P., Vistad, O.I.. & Emmelin, L. 1992. The parks and Wildlands of Norway: Can We Meet the Future? Parks & Recreation (autumn issue):

Bjerke, T., Kaltenborn, B & Aas, Ø. 1992. Friluftsliv. - I: Thomassen, J.(red.) Deponi for lavt og middelsaktivt radioaktivt avfall. Konsekvensutredning: miljø. NINA Oppdragsmelding 151.

Vorkinn, M. & Aas, Ø. 1992. Reiseliv i norsk natur. - Dagens næringsliv (kronikk) 11.04.1992.

Aas, Ø & Vorkinn, M.1992. Kraftutbygging - har det noen betydning for fjellvandrerne? Fjell & Vidde 26 (7): 38-39.

Aas, Ø. 1991. Ferskvannsfiskeforvaltning og fritidsfiske. En samfunnsfaglig kunnskapsoversikt. NINA utredning 027.

Aas, Ø. & Vorkinn, M.1991. Holdninger til fire tiltak som øker tilgjengeligheten til naturattraksjoner - en intervjuundersøkelse blant turister i Briksdalen, Nordfjord. NINA Forskningsrapport 021.

Vorkinn, M. & Aas, Ø. 1991. Effekten av kraftutbygging i Jostedalsvassdraget for friluftslivet. Del I: Endringer i bruk under utbyggingsperioden. NINA Utredning 032.

Aas, Ø. 1991. Friluftsliv - l: Thomassen, J.(red.) Hovedflyplass Gardermoen - flyplass. Konsekvensutredning: Naturvern, landskap, limnologi, fisk, vilt og friluftsliv. NINA Oppdragsmelding 140.

Aas, Ø. 1991. Friluftsliv. I: Thomassen, J. (red.) Hovedflyplass Gardermoen - flyplass og tilbringersystem. Konsekvensutredning: Naturvern, landskap, limnologi, fisk, vilt og friluftsliv. NINA Oppdragsmelding 141.

Aas, Ø. 1991. Verdifulle jakt og fiskeområder sikres i nord? Jakt & Fiske 120 (1/2): 68 - 70.

Aas, Ø. 1990. Kantskogens funksjon og verdi for friluftslivet. I: Framstad, E. (red.). Kantskogen i jordbrukslandskapet: betydning for landskap, vegetasjon, dyreliv og friluftsliv. Upublisert forprosjektrapport.

Aas, Ø. 1989. Gutulia nasjonalpark -skogregistreringer og verneverdier i og omkring nasjonalparken. Rapport 23, Fylkesmannen i Hedmark.

Aas, Ø. 1989. Fagrapport friluftsliv i verneplan IV vassdrag i Troms og Finnmark. NINA Oppdragsmelding 014.

Teigland, J., Strømø, E.B. & Aas, Ø. 1989. Utredning av friluftslivsinteresser og konsekvenser for friluftslivet i forbindelse med utbyggingsplaner for fire vassdrag i Ullsfjorden, Troms. NINA Oppdragsmelding 015.

Aas, Ø. 1989. Naturinformasjonssentra. Retningslinjer og strategi. DN Notat nr. 6 - 1989.

Aall, C.L., Aas, Ø., Gaarder, G.& Vardenær, M. 1987. En samlet plan vurdering av Breheimen - Stryn. En frie fagvekter oppgave ved institutt for naturforvaltning, NLH Ås, 1987.

Konferansebidrag og foredrag

Aas, Ø. 2000. Deltagelse og rekruttering til fritidsfiske - konflikter og fellesinteresser mellom miljøpolitiske og næringspolitiske mål. lnnlegg på nasjonal konferanse om fisketurisme, Hamar 26. oktober 2000.

Aas, Ø. 2000. Utvikling av fisketurisme i rennende vann på Østlandet: Utfordringer flaskehalser. lnnlegg for Trysil elvelag/Trysil turist/Engerdal fjellstyre, Innbygda, 11. april 2000.

Aas, Ø. 1999. Friluftsliv. Konferanse om miljøkonsekvenser av vindkraft. NVE, Oslo. 8. november 1999.

Aas, Ø og Skurda, J. 1999. Fiskeforvaltning i Norge: Skiftende og sarnmensatte idealer i 150 år. Innlegg på konferansen Naturforvaltning og samfunnsfag II, Oslo, 13. oktober 1999.

Aas, Ø 1999. Evaluering av fjeltjenesten. Foredrag for Statskog Nord-Norge, Mo i Rana, 7. september 1999.

Andersson, D., Haider, W. and Aas, Ø. 1998. Scales and Weights: Enhancing the explanatory power
of choice experiments with maximum difference conjoint models. Paper presented at the Seventh
International Symposium on Society and Resource Management, Columbia, Missouri, 27.-31. Mai 1998.

Haider, W., Aas, Ø. and Andersson, D. 1998. Modeling fly-anglers and non-fly anglers in Engerdal, No rway, with a discrete choice experiment. Paper presented at the Seventh lnternational Symposium on Society and Resource Management, Columbia, Missouri, 27.-31. Mai 1998.

Heywood, J. and Aas, Ø. 1998. Social norms and encounter preferences for cross country skiing with
dogs jn Norway. Paper presented at the Seventh International Symposium on Society and Resource Management, Columbia, Missouri, 27.-31. Mai 1998.

Aas, Ø. 1997. Human benefits of recreational fishing - identification benefits and methods applied a non-economist's perspective. Nordic Workshop, Socio-economics of recreational fishing, Vaasa, Finland 12.-14. May, 1997.

Aas, Ø. 1997. Rypejegerne i Nord-Norge. Foredrag Statskog SF jaktseminar, Bodø 29.1.1997.

Aas, Ø. 1997. Hvordan forvalte et mangfold av verdier i praksis. Innledning til rundebordsdiskusjon DN/ØF konferanse om naturforvaltning og samfunnsfag. Trondheim 5.2.1997.

Aas. Ø. 1997. Dynamisk fiskeforvaltning. Foredrag. Norges forskningsråds seminar for utmarksprogrammet Asker, 18.2.1997.

Aas, Ø. & Ditton, R.B. 1996. A human perspective on recreational fisheries management: implications for Europe. Paper presented at the 14. EIFAC symposium in Dublin, June 1996.

Aas, Ø. 1996. Etikk og sportsfiske. Norges jeger- og fiskeforbunds Fagråd. Asker 22. februar.

Aas, Ø. Alternative beskatningsreguleringer i elvelaksefisket. Foredrag på årsmøte i Norske Lakseelver, Drammen, 21. mars1996. (manus foreligger).

Aas, Ø.1995. Kalkingen og samfunnet. Foredrag for Stortingets miljø og energikomite, miniseminar om kalking av forsurede vassdrag. Oslo, 19. oktober 1995.

Aas, Ø. 1995. Befolkningens adgang til jakt og fiske. Norges jeger og fiskeforbund, fagrådet. Asker 28. november 1995.

Aas, Ø. 1995. Nytt rapporteringssystem for lakseoppsynet. Direktoratet for naturforvaltning. Seminar for oppsynskoordinatorer. Trondheim, 30. november 1995.

Aas, Ø. 1995. Hvordan endre folks holdninger og atferd for å unngå uønsket spredning av arter. Foredrag på seminar om spredning av ferskvannsorganismer. Direktoratet for naturforvaltning. Trondheim 15. februar 1995. (manus foreligger).

Aas, Ø. 1995. Mjøsa som fritidsfiskelokalitet. Foredrag på seminar om Mjøsauren. NJFF Oppland, Mjøsa fiskeforvaltning, Fylkesmennenes miljøvernavdelinger. Biri. 4. februar 1995.

Aas, Ø.1995. Negative miljøeffekter av friluftsliv - hvordan påvirkes miljøet av menneskenes friluftsaktiviteter. Foredrag, den nasjonale friluftsfestivalen, Raufoss, 3. september 1995.

Aas, Ø. 1994. Characteristics of leisure fishing in Norway and their implications for fisheries management. Paper presented at the Fifth International Symposium on Society and Resource Management. Colorado State University, Ft. Collins, Co. June 7. -10. 1994.

Aas, Ø. 1994. Constraints to leisure fishing and effect on management actions to increase people's fishing participation among different interest/participation groups in Harstad, Norway. Paper presented at the Fifth International Symposium on Society and Resource Management, Colorado State University, Ft. Collins, Co. June 7.-10. 1994.

Aas, Ø., Kaltenborn, B. P. MacLaughlin. B. & Sanyal, N. 1994. Understanding consumptiveness: conceptual, measurement and analytic considerations of an emerging concept in sport fisheries management. Paper presented at the Fifth lnternational Symposium on Society and Resource Management, Colorado State university, Ft. Collins, Co. June 7. -10. 1994.

Sanyal, N., Aas, Ø.& Kaltenborn, B. P. 1994.Consumptive orientation of anglers in Idaho, USA and Norway: A cross cultural examination of an emerging concept in sport fisheries management. Paper presented at the Fifth International Symposium on Society and Resource Management, Colorado State University, Ft. Colins, Co. June 7.-10.1994.

Aas, Ø. & Svenning, M.A. 1994. Changes in recreational use of a charr-lake due to fish quality improvements. International Charr symposium, Trondheim/Harstad 13 - 20 june1994. DN/NINA/UiTø.

Aas, Ø. 1994. Fritidsfiskevaner i Steinkjer og tilrettelegging for fritidsfiske. Innlegg for rådgivende utvalg for ferskvannsfiskeforvaltning i Nord-Trøndelag, Steinkjer 28.1.1994.

Aas, Ø. 1994. Næringsutvikling på fritidsfiske. Innlegg til konferanse om utvikling av bygdeturisme langs Glomma, Eidsberg kommune/Prosjektet Se Glommas muligheter. Hankø.5. mars 1994.

Aas, Ø. 1994. Ringvirkninger av fiskeforsterkningsstiltak. Innlegg på Fiskesymposiet 1994. Energiforsyningens fellesorganisasjon. Oslo, 17. mars 1994. (manus foreligger)

Aas, Ø.1994. Kunnskapsbasert eller mytebasert fiskeforvaltning? Bidrag fra samfunnsfagene. Innlegg på Nordisk ministerråd og Fiskeriverkets konferanse om fritids- og turistfiske: ressursforvaltning og samhällsekonomi, Østersund, 12. april 1994. (manus foreligger)

Aas, Ø. 1994. Samfunnsmessig betydning av laksefiske. Innlegg på lakssymposiet, Svenska komiteen for Atlantlaxens, Falkenberg, 2. mai 1994.

Aas, Ø. 1994. Fritidsfiske i Norge: Perspektiver og utfordringer framover. Innlegg på NJFF fylkesledersamling, Hamar, 13. august 1994.

Aas, Ø.1993. Friluftsliv i Hedmark - perspektiver framover. Foredrag på Fylkesmannen i Hedmark sin MIK - konferanse, Rica Olrud 02.09.1993.

Aas, Ø. 1993. Hvordan påvirke folk til mer miljøvennlig atferd i fjellet? Innlegg på DNTs seminar om friluftsliv og effekter på naturgrunnlaget. Gjendesheim 08. - 10.06.1993.

Aas, Ø.1993. Framtidig friluftsbruk ut fra et forskningsperspektiv. Innlegg på DNTs seminar om friluftsliv og effekter på naturgrunnlaget. Gjendesheim 08. - 10.06.1993.

Aas, Ø. & Aasetre, J. 1992. Bærplukking i Norge - en truet friluftstivaktivitet? Nordisk ministerråds forskningskonferanse om friluftsliv, Stockholm 22.04. - 24.04.1992.

Aas, Ø. & Vorkinn, M. 1992. Vannkraftutbygging og fjellvandrere - virkninger av Jostedalsutbyggingen sammenlignet med Aurlandsutbyggingen. Nordisk ministerråds forskningskonferanse om friluftsliv, Stockholm 22.04. - 24.04.1992.

Aas, Ø. 1992. Fiskeforvaltning i et samfunnsfaglig perspektiv. lnnlegg på fiskesymposiet 1992. - I: Erlandsen, A. (red.). Fiskesymposiet 1992 - Presenterte foredrag (s.25-39). Vassdragsregulantenes forening.

Aas, Ø. & Vorkinn, M. 1991. ls easy access to a scenic landmark of importance? - A study of proposed management actions in the Briksdal glacier area, Norway. Paper presented at the World Leisure and Recreation Association Congress, session Tourism in National parks, Sydney Australia, 16. - 19.7.1991.

Aas, Ø. 1990. Fritidsfiskeren, hvem, hva og hvorfor? Innlegg på fiskeforvaltersamlingen 1990 - I: Skurdal, J.(red.) Fiskefuten 6 (3): 58 - 63. Spesialnummer om fiskeforvaltersamlinqen 1990.