Publication list for employee

Other publications

Avhandlinger

Aas, Ø. og Gaarder G. 1988. Rødvann skogreservat. Naturfaglig beskrivelse og verneverdivurderinger i et foreslått verneområde. Hovedfagsoppgave. Norges Landbrukshøyskole, Institutt for naturforvaltning.

Internasjonale vitenskapelige artikler i tidsskrifter og bøker med refereevurdering

Aas, Ø. 1995.Constraints to sport fishing and effect of management actions to increase participation rates in fishing. North American Journal of Fisheries Management 15: 631-638. *

Aas, Ø. & Kaltenborn, B.P. 1995. Consumptive orientation of anglers in Engerdal, Norway. Environmental Management 19: 751-761. *

Aas, Ø. 1996. Recreational fishing in Norway trends 1970-1993 and geographic variation. Fisheries Management and Ecology 3, 107-118.*

Aas, Ø. 1996.Use of two approaches to measure the value of fishing to children aged 11-16 in Norway.

Human Dimensions of Wildlife 1(3), 15-28.*

Aas, Ø. and Skurdal, J. 1996. Resident and non-resident fishing jn a rural area in Norway: sport and subsistence - conflicts or coexistence? Nordic Journal of Freshwater Research 72. 45-51.*

Aas, Ø. 1996. Characteristics off freshwater anglers fishing without the compulsory national fishing licence in Norway. Fisheries Management and Ecology 3, 77-79. *

Aas, Ø. and Bogelius, A. 1998. Summary report of the symposium topic session on the interactions between fisheries and other user groups. pp. 93-96 in Hickley, P. and Tompkins, H. (eds.) Recreational fisheries. Social, economic and management aspects. Oxford: Blackwell Science, Fishing News Books/Food and agriculture organization of the United Nations.

Aas, Ø. and Ditton, R.B.1998. Human dimensions perspective on recreational management: implications for Europe. pp. 153-164 in Hickley, P. and Tompkins, H (eds.).Recreational fisheries. Social, economic and management aspects. Oxford: Blackwell Science, Fishing News Books/Food and agriculture organization of the United Nations.*

Heywood, J.L. and Aas, Ø.1999. Social norms and encounter preferences for cross country skiing with dogs in Norway. Leisure Sciences 21, 133-144.

Aas, Ø. Haider, W. and Hunt, L. 2000. Angler Responses to harvest regulations in Engerdal, Norway: A conjoint based choice modelling approach. North Amercian Journal of Fisheries Management 20, 940-950.

Aas, Ø. and Vittersø, J. 2000. Re-examining the consumptiveness concept. Some suggestions from a confirmatory factor analysis. Human Dimensions of Wildlife, 5 (4), 1-18.

Andre internasjonale arbeider

Aas, Ø. 1997. Estimation of non-registered catches of Atlantic salmon in Norway. Working paper, 1997, North Atlantic Salmon Working Group. International Council for the Exploration of the Sea (ICES).

Aas, Ø. 1997. Human benefits of recreational fishing - identification of different benefits and methods applied, a non-economist's perspective. - ln Toivonen, A.L. and Tuunainen, P.(eds). Socio-economics off recreational fishery. TemaNord FISHERIES 1997: 604, pp. 71-78.

Norske publikasjoner, rapporter, artikler og populærfaglige bidrag

Aas, Ø., Birkelund, H og Thrane, C. 2000. Laksefiskere i Orkla, Årgårdsvassdraget, Namsenvassdraget, Altaelva og Eibyelva: fiskevaner, holdninger til fiskeregler og økonomisk forbruk. NINA Oppdragsmelding 665.

Aas, Ø. 1999. Evaluering avfjelltjenesten i Nordland, Troms og Finnmark. ØF Rapport nr. 17/1999.

Anon.1999. NOU 1999:9. Til laks åt alle kan ingen gjera? Oslo: Statens forvaltningstjeneste Statens trykning (Ø. Aas var sekretær for utvalget som leverte innstillingen.)

Aas, Ø, Hertzberg K. Skurdal, J. og Østdahl, T. 1997.Tiltak for å øke antallet innbetalinger av fiskeravgiften. ØF-Rapport 21/1997.

Vorkinn, M., Aas, Ø. og Keiven, J. 1997. Friluftslivsutøvelse blant den voksne befolkningen - utvikingstrekk og status i 1996. ØF-Rapport 07/1997.

Hertzberg, K. Aas, Ø og Aslaksen Å.O. 1997 Jaktutøvelse, jaktvaner og Tromsjegernes ønsker forforvaltning og regulering av jakt i Troms. ØF-rapport 20/1997.

Aas, Ø.1997. Elvebeskatning av laksefisk - -presentasjon av et tverrfaglig prosjekt. Foredrag på Norske lakseelvers fagseminar, Stjørdal, 10 april 1997.

Aas, Ø.1997. Effekter av nye reguleringer i sjøaksefisket for 1997 - en foreløpig evaluering. Foredrag for Det nasjonale samarbeidsrådet for anadrorne laksefisk, Trondheim. 24. september:

Aas, Ø. 1997. Sportfiske - en turistisk källa i glesbygd? Internationellt lax seminarium, Älvdalen Värmland, 3. september 1997.

Dervo, B. og Aas, Ø. 1996. Erfaringer med beskatningsreguleringer i vassdrag med anadrome laksefisk. ØF-Notat 13/1996.

Aas, Ø & Vinsand, G 1996. Rypejegere i Nord-Norge. Jaktvaner og synspunkter på forvaltning og tilrettelegging av småviltjakta. ØF- Rapport nr. 27/1996.

Aas, Ø. Ulovlig fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i saltvann. ØF - Rapport 23/1996.

Aas, Ø. 1996. Hvem fisker - og hvor? s. 57- 68 i Brox, K.H.(red.). Natur 96/97. Trondheim: Tapir forlag.

Aas, Ø og Ensby, S. 1996. Forskning og verdiskapning. Perspektiv-artikkel. Hamar Arbeiderblad, 30.12.1996.

Vorkinn, M., Kaltenborn, B.P, Kleiven, J., Riese, H., Vistad, O.I., Vittersø, J. & Aas, Ø. Hvem, hva, hvor, hvorfor og hvordan. Forslag til standardisering av de landsomfattende undersøkelsene om friluftsliv. ØF-Rapport 18/1996.

Dervo, B. K. & Aas, Ø. 1996. Driftsplanlegging og fagråd. Bruken av tilskudd og status for arbeidet. Rapport Direktoratet for naturforvaltning.

Dervo, B.K. & Aas, Ø. 1996. Erfaringer med beskatningsreguleringer i vassdrag med anadrome laksefisk. Rapport Direktoratet for naturforvaltning.

Vistad, O.I., Kaltenborn, B.P. og Aas, Ø.1996. Miljøkonsekvenser avfriluftsliv. ØF-Rapport 02/1996.

Aas, Ø. 1995. Fritidsfiske i seks kommuner på sør-og østlandet. Østlandsforskning rapport 17/1995.

Aas, Ø 1995. Fritidsfiske i Norge: Endringer 1970 - 1993 og geografiske forskjeller. Østlandsforskning rapport 18/1995: 1-127.

Aas, Ø. & Vorkinn, M. 1995. Befolkningens adgang til jakt og fiske. Østlandsforskning rapport 22/1995.

Aas, Ø. og van den Hemel, M.1995. Fritidsfiske i Nordre Øyeren. ØF Rapport 27/1995.

Vorkinn, M. og Aas, Ø. 1995. Etterspørsel etter jakt og ferskvannsfiske blant nordmenn. ØF Rapport 29/1995.

Aas, Ø. 1995. Evaluering av fiskekortsalget i Oslomarka fiskeadministrasjon. Østlandsforskning notat 04/1995.

Aas, Ø. 1995. Evaluering av det norske sjølakseoppsynet og skisse til nytt rapporteringssystem. ØF notat 20/1995, 1-21.

Aas, Ø. 1995. Kunnskapsbasert eller mytebasert fiskeforvaltning? S. 197 - 206 i Petersson, Å. (red.). Fritids- och turistfiske - rapport från Nordisk konferens om Fritids- och Turistfiske: Ressursforvaltning och samhällsekonomi. Ôstersund 11-12 april 1994. Nordisk ministerråd. TemaNord 1994: 651.

Dervo, B. K.. & Aas, Ø. 1995. Fritidsfiske i Norge - Konflikter mellom fritidsfiske og yrkesfiske. S. 123-134. o Peterson, Å .(red.). Fritids- och turistfiske - rapport från Nordisk konferens om Fritids- och Turistfiske: Ressursforvaltning och samhällsekonomi. Östersund 11-12april 1994. Nordisk minister råd. TemaNord 1994: 651.

Aas, Ø. 1995. Ringvirkninger av fiskeforsterkningstiltak. s.215 - 217. i Borgstrøm, R., Jonsson, B. og L'Abée-Lund, J.H. (red). Ferskvannsfisk. Økologi, kultivering og utnytting. Sluttrapport fra forskningsprogrammet "Fiskeforsterkningstiltak i norske vassdrag". Norges forskningsråd. Oslo.

Aas, Ø. og Kaltenborn, B P. 1995. Motiver for å fiske. s. 217-223 i Borgstrøm, R., Jonsson, B. og L'Abée-Lund, J.H. (red.). Ferskvannsfisk. Økologi, kultivering og utnytting. Sluttrapport fra forskningsprogrammet "Fiskeforsterkningstiltak i norske vassdrag". Norges forskningsråd. Oslo.

Aas, Ø. 1995. Bruksmessige effekter av tiltak for økt fritidsfiske. s. 224 -232 i Borgstrøm, R., Jonsson, B og L' Abée-Lund, J.H (red.). Ferskvannsfisk. Økologi, kultivering og utnytting. Sluttrapport fra forskningsprogrammet "Fiskeforsterkningstiltak i norske vassdrag". Norges forskningsråd. Oslo.

Aas, Ø. og Bjørklund, K.1995. I storlaksens hjemland. På norske vinger 6/1995: 28 - 31.

Aas, Ø. 1995. Fang og slipp. Avansert dyreplageri. Jakt og Fiske 124: 69.

Aas, Ø. 1995. Hvordan endre folks holdninger og atferd for å unngå uønsket spredning av arter. s.204-210 i Skurdal, J. og Hokstad, O (red.). Spredning av ferskvannsorganismer. Seminarreferat. DN-notat 1995 - 4.

Gøncz, G. J. og Aas, Ø. 1995. Forvaltningspraksis av jakt og fiske på statsgrunn - en spørreundersøkelse. s. 25-41 i Direktoratet for naturforvaltning. Allmennhetens adgang til jakt og fiske på statsgrunn. Gjennomgang av lovgrunnlag, forskrifter og forvaltningspraksis. DN-notat 1995 - 8.

Aas, Ø. 1994. Fritidsfiske etter anadrome laksefisk i saltvann - et forprosjekt. Østlandsforskning Rapport 25/1994: 1-30.

Aas, Ø. & Kaltenborn, B.P. 1994. Hvorfor fiske i fritida? Motiver og holdninger blant sportsfiskere i Engerdal, Norge. NINA Forskningsrapport 051: 1-31.

Aas, Ø. 1994. Fisket i Trysilvassdraget i Engerdal kommune. Østlandsforskning NOTAT 07/1994.

Aas, Ø. & Dervo, B.K.1994. Fritidsfiske i Norge. I: Sportsfiske og fiskeressursforvaltning (s.17-27). NJFF Rapport 4-1994.

Aas, Ø. 1994. Om motiver for å fiske og betydning av fangst. l: Sportsfiske og fiskeressursforvaltning (s.105 112). NJFF Rapport 4 - 1994.

Aas, Ø. 1994. Konflikter friluftsliv - vern, eller: Hva vil vi med nasjonalparker og andre verneområder i Norge? I: Direktoratet for naturforvaltning (red.). Friluftsliv og naturvern. Referat fra fagsamling for miljøvernavdelingene (s. 20-24). DN - notat 1994 - 4.

Aas, Ø. 1994.Om motiver for å fiske og betydning av fangst. I: Direktoratet for naturforvaltning (red.). Friluftsliv.: Effekter og goder. Referat fra en forskningskonferanse (s. 107 - 115). DN-notat 1994-7.

Dervo, B. K. & Aas, Ø. 1994. Fisk - for glede! Fauna 47 (1): 112-120.

Aas, Ø. 1994. Garnfiske - fortsatt en berettiget plass i norsk fritidsfiske. Jakt & Fiske 123:

Aas, Ø. 1993. Fritidsfiskevaner i Harstad, Steinkjer og Engerdal - en sammenlignende undersøkelse. NINA Oppdragsmelding 180.

Aas, Ø. 1993 Barns fritid, friluftsliv og fritidsfiskevaner i Harstad, Steinkjer og Engerdal. NINA Oppdragsmelding 181.

Aas, Ø. 1993. Effekten av fiskeopplæring i skole| på barns deltagelse i og kunnskap om fiske. NINA Oppdragsmelding 220.

Aas, Ø. 1993. Fritidsfiske. I: Kaltenborn, B.P & Vorkinn, M. (red) Vårt friluftsliv. NlNA Temahefte 3 (48-57).

Aas, Ø. & Bjerke, T.1993. Rekruttering og kjønnsroller i friluftsliv - eksempler fra jakt og fiske. I: Kaltenborn, B. P & Vorkinn, M. (red.). Vårt friluftsliv. NINA Temahefte 3 (112-121).

Aas, Ø. & Vorkinn, M. 1993. Friluftsliv for alle - utopi eller mulighet? I: Kaltenborn, B.P. & Vorkinn, M. (red.) Vårt friluftsliv. NINA Temahefte 3 (128-136).

Aas, Ø. & Vorkinn, M. 1993. Fricampere - mer enn gjerrige natursvin Statskog 2/93: 29 - 31.

Aas, Ø. & Kaltenborn, B.P. 1993. Organiserte villturister fra Øst-Europa -ny hodepine for norsk naturforvaltning? - Statsskog 1993. (1): og Tidsskrift for naturforvaltning 3/93: 40 - 43.

Kaltenborn, B. P. & Aas, Ø. 1993. DNT - en trussel mot fjellet? Fjell & Vidde 27 (2): 38 - 40.

Aas, Ø. & Kaltenborn, B.P. 1993. Bruk fjellet - omtenksomt og differensiert. Fjell pg Vidde 27 (4):

Aas, Ø. 1993. Tilgjengelighet og kvalitet på laksefiskeopplevelser - et uløselig dillemma i forvaltningen av elvelaksefisket? Jakt & Fiske 122 (3).

Aas, Ø., Kaltenborn, B.P., Vistad, O.I.. & Emmelin, L. 1992. The parks and Wildlands of Norway: Can We Meet the Future? Parks & Recreation (autumn issue):

Bjerke, T., Kaltenborn, B & Aas, Ø. 1992. Friluftsliv. - I: Thomassen, J.(red.) Deponi for lavt og middelsaktivt radioaktivt avfall. Konsekvensutredning: miljø. NINA Oppdragsmelding 151.

Vorkinn, M. & Aas, Ø. 1992. Reiseliv i norsk natur. - Dagens næringsliv (kronikk) 11.04.1992.

Aas, Ø & Vorkinn, M.1992. Kraftutbygging - har det noen betydning for fjellvandrerne? Fjell & Vidde 26 (7): 38-39.

Aas, Ø. 1991. Ferskvannsfiskeforvaltning og fritidsfiske. En samfunnsfaglig kunnskapsoversikt. NINA utredning 027.

Aas, Ø. & Vorkinn, M.1991. Holdninger til fire tiltak som øker tilgjengeligheten til naturattraksjoner - en intervjuundersøkelse blant turister i Briksdalen, Nordfjord. NINA Forskningsrapport 021.

Vorkinn, M. & Aas, Ø. 1991. Effekten av kraftutbygging i Jostedalsvassdraget for friluftslivet. Del I: Endringer i bruk under utbyggingsperioden. NINA Utredning 032.

Aas, Ø. 1991. Friluftsliv - l: Thomassen, J.(red.) Hovedflyplass Gardermoen - flyplass. Konsekvensutredning: Naturvern, landskap, limnologi, fisk, vilt og friluftsliv. NINA Oppdragsmelding 140.

Aas, Ø. 1991. Friluftsliv. I: Thomassen, J. (red.) Hovedflyplass Gardermoen - flyplass og tilbringersystem. Konsekvensutredning: Naturvern, landskap, limnologi, fisk, vilt og friluftsliv. NINA Oppdragsmelding 141.

Aas, Ø. 1991. Verdifulle jakt og fiskeområder sikres i nord? Jakt & Fiske 120 (1/2): 68 - 70.

Aas, Ø. 1990. Kantskogens funksjon og verdi for friluftslivet. I: Framstad, E. (red.). Kantskogen i jordbrukslandskapet: betydning for landskap, vegetasjon, dyreliv og friluftsliv. Upublisert forprosjektrapport.

Aas, Ø. 1989. Gutulia nasjonalpark -skogregistreringer og verneverdier i og omkring nasjonalparken. Rapport 23, Fylkesmannen i Hedmark.

Aas, Ø. 1989. Fagrapport friluftsliv i verneplan IV vassdrag i Troms og Finnmark. NINA Oppdragsmelding 014.

Teigland, J., Strømø, E.B. & Aas, Ø. 1989. Utredning av friluftslivsinteresser og konsekvenser for friluftslivet i forbindelse med utbyggingsplaner for fire vassdrag i Ullsfjorden, Troms. NINA Oppdragsmelding 015.

Aas, Ø. 1989. Naturinformasjonssentra. Retningslinjer og strategi. DN Notat nr. 6 - 1989.

Aall, C.L., Aas, Ø., Gaarder, G.& Vardenær, M. 1987. En samlet plan vurdering av Breheimen - Stryn. En frie fagvekter oppgave ved institutt for naturforvaltning, NLH Ås, 1987.

Konferansebidrag og foredrag

Aas, Ø. 2000. Deltagelse og rekruttering til fritidsfiske - konflikter og fellesinteresser mellom miljøpolitiske og næringspolitiske mål. lnnlegg på nasjonal konferanse om fisketurisme, Hamar 26. oktober 2000.

Aas, Ø. 2000. Utvikling av fisketurisme i rennende vann på Østlandet: Utfordringer flaskehalser. lnnlegg for Trysil elvelag/Trysil turist/Engerdal fjellstyre, Innbygda, 11. april 2000.

Aas, Ø. 1999. Friluftsliv. Konferanse om miljøkonsekvenser av vindkraft. NVE, Oslo. 8. november 1999.

Aas, Ø og Skurda, J. 1999. Fiskeforvaltning i Norge: Skiftende og sarnmensatte idealer i 150 år. Innlegg på konferansen Naturforvaltning og samfunnsfag II, Oslo, 13. oktober 1999.

Aas, Ø 1999. Evaluering av fjeltjenesten. Foredrag for Statskog Nord-Norge, Mo i Rana, 7. september 1999.

Andersson, D., Haider, W. and Aas, Ø. 1998. Scales and Weights: Enhancing the explanatory power
of choice experiments with maximum difference conjoint models. Paper presented at the Seventh
International Symposium on Society and Resource Management, Columbia, Missouri, 27.-31. Mai 1998.

Haider, W., Aas, Ø. and Andersson, D. 1998. Modeling fly-anglers and non-fly anglers in Engerdal, No rway, with a discrete choice experiment. Paper presented at the Seventh lnternational Symposium on Society and Resource Management, Columbia, Missouri, 27.-31. Mai 1998.

Heywood, J. and Aas, Ø. 1998. Social norms and encounter preferences for cross country skiing with
dogs jn Norway. Paper presented at the Seventh International Symposium on Society and Resource Management, Columbia, Missouri, 27.-31. Mai 1998.

Aas, Ø. 1997. Human benefits of recreational fishing - identification benefits and methods applied a non-economist's perspective. Nordic Workshop, Socio-economics of recreational fishing, Vaasa, Finland 12.-14. May, 1997.

Aas, Ø. 1997. Rypejegerne i Nord-Norge. Foredrag Statskog SF jaktseminar, Bodø 29.1.1997.

Aas, Ø. 1997. Hvordan forvalte et mangfold av verdier i praksis. Innledning til rundebordsdiskusjon DN/ØF konferanse om naturforvaltning og samfunnsfag. Trondheim 5.2.1997.

Aas. Ø. 1997. Dynamisk fiskeforvaltning. Foredrag. Norges forskningsråds seminar for utmarksprogrammet Asker, 18.2.1997.

Aas, Ø. & Ditton, R.B. 1996. A human perspective on recreational fisheries management: implications for Europe. Paper presented at the 14. EIFAC symposium in Dublin, June 1996.

Aas, Ø. 1996. Etikk og sportsfiske. Norges jeger- og fiskeforbunds Fagråd. Asker 22. februar.

Aas, Ø. Alternative beskatningsreguleringer i elvelaksefisket. Foredrag på årsmøte i Norske Lakseelver, Drammen, 21. mars1996. (manus foreligger).

Aas, Ø.1995. Kalkingen og samfunnet. Foredrag for Stortingets miljø og energikomite, miniseminar om kalking av forsurede vassdrag. Oslo, 19. oktober 1995.

Aas, Ø. 1995. Befolkningens adgang til jakt og fiske. Norges jeger og fiskeforbund, fagrådet. Asker 28. november 1995.

Aas, Ø. 1995. Nytt rapporteringssystem for lakseoppsynet. Direktoratet for naturforvaltning. Seminar for oppsynskoordinatorer. Trondheim, 30. november 1995.

Aas, Ø. 1995. Hvordan endre folks holdninger og atferd for å unngå uønsket spredning av arter. Foredrag på seminar om spredning av ferskvannsorganismer. Direktoratet for naturforvaltning. Trondheim 15. februar 1995. (manus foreligger).

Aas, Ø. 1995. Mjøsa som fritidsfiskelokalitet. Foredrag på seminar om Mjøsauren. NJFF Oppland, Mjøsa fiskeforvaltning, Fylkesmennenes miljøvernavdelinger. Biri. 4. februar 1995.

Aas, Ø.1995. Negative miljøeffekter av friluftsliv - hvordan påvirkes miljøet av menneskenes friluftsaktiviteter. Foredrag, den nasjonale friluftsfestivalen, Raufoss, 3. september 1995.

Aas, Ø. 1994. Characteristics of leisure fishing in Norway and their implications for fisheries management. Paper presented at the Fifth International Symposium on Society and Resource Management. Colorado State University, Ft. Collins, Co. June 7. -10. 1994.

Aas, Ø. 1994. Constraints to leisure fishing and effect on management actions to increase people's fishing participation among different interest/participation groups in Harstad, Norway. Paper presented at the Fifth International Symposium on Society and Resource Management, Colorado State University, Ft. Collins, Co. June 7.-10. 1994.

Aas, Ø., Kaltenborn, B. P. MacLaughlin. B. & Sanyal, N. 1994. Understanding consumptiveness: conceptual, measurement and analytic considerations of an emerging concept in sport fisheries management. Paper presented at the Fifth lnternational Symposium on Society and Resource Management, Colorado State university, Ft. Collins, Co. June 7. -10. 1994.

Sanyal, N., Aas, Ø.& Kaltenborn, B. P. 1994.Consumptive orientation of anglers in Idaho, USA and Norway: A cross cultural examination of an emerging concept in sport fisheries management. Paper presented at the Fifth International Symposium on Society and Resource Management, Colorado State University, Ft. Colins, Co. June 7.-10.1994.

Aas, Ø. & Svenning, M.A. 1994. Changes in recreational use of a charr-lake due to fish quality improvements. International Charr symposium, Trondheim/Harstad 13 - 20 june1994. DN/NINA/UiTø.

Aas, Ø. 1994. Fritidsfiskevaner i Steinkjer og tilrettelegging for fritidsfiske. Innlegg for rådgivende utvalg for ferskvannsfiskeforvaltning i Nord-Trøndelag, Steinkjer 28.1.1994.

Aas, Ø. 1994. Næringsutvikling på fritidsfiske. Innlegg til konferanse om utvikling av bygdeturisme langs Glomma, Eidsberg kommune/Prosjektet Se Glommas muligheter. Hankø.5. mars 1994.

Aas, Ø. 1994. Ringvirkninger av fiskeforsterkningsstiltak. Innlegg på Fiskesymposiet 1994. Energiforsyningens fellesorganisasjon. Oslo, 17. mars 1994. (manus foreligger)

Aas, Ø.1994. Kunnskapsbasert eller mytebasert fiskeforvaltning? Bidrag fra samfunnsfagene. Innlegg på Nordisk ministerråd og Fiskeriverkets konferanse om fritids- og turistfiske: ressursforvaltning og samhällsekonomi, Østersund, 12. april 1994. (manus foreligger)

Aas, Ø. 1994. Samfunnsmessig betydning av laksefiske. Innlegg på lakssymposiet, Svenska komiteen for Atlantlaxens, Falkenberg, 2. mai 1994.

Aas, Ø. 1994. Fritidsfiske i Norge: Perspektiver og utfordringer framover. Innlegg på NJFF fylkesledersamling, Hamar, 13. august 1994.

Aas, Ø.1993. Friluftsliv i Hedmark - perspektiver framover. Foredrag på Fylkesmannen i Hedmark sin MIK - konferanse, Rica Olrud 02.09.1993.

Aas, Ø. 1993. Hvordan påvirke folk til mer miljøvennlig atferd i fjellet? Innlegg på DNTs seminar om friluftsliv og effekter på naturgrunnlaget. Gjendesheim 08. - 10.06.1993.

Aas, Ø.1993. Framtidig friluftsbruk ut fra et forskningsperspektiv. Innlegg på DNTs seminar om friluftsliv og effekter på naturgrunnlaget. Gjendesheim 08. - 10.06.1993.

Aas, Ø. & Aasetre, J. 1992. Bærplukking i Norge - en truet friluftstivaktivitet? Nordisk ministerråds forskningskonferanse om friluftsliv, Stockholm 22.04. - 24.04.1992.

Aas, Ø. & Vorkinn, M. 1992. Vannkraftutbygging og fjellvandrere - virkninger av Jostedalsutbyggingen sammenlignet med Aurlandsutbyggingen. Nordisk ministerråds forskningskonferanse om friluftsliv, Stockholm 22.04. - 24.04.1992.

Aas, Ø. 1992. Fiskeforvaltning i et samfunnsfaglig perspektiv. lnnlegg på fiskesymposiet 1992. - I: Erlandsen, A. (red.). Fiskesymposiet 1992 - Presenterte foredrag (s.25-39). Vassdragsregulantenes forening.

Aas, Ø. & Vorkinn, M. 1991. ls easy access to a scenic landmark of importance? - A study of proposed management actions in the Briksdal glacier area, Norway. Paper presented at the World Leisure and Recreation Association Congress, session Tourism in National parks, Sydney Australia, 16. - 19.7.1991.

Aas, Ø. 1990. Fritidsfiskeren, hvem, hva og hvorfor? Innlegg på fiskeforvaltersamlingen 1990 - I: Skurdal, J.(red.) Fiskefuten 6 (3): 58 - 63. Spesialnummer om fiskeforvaltersamlinqen 1990.