Salamander

Salamander

Salamandere er amfibier som liker seg til i myrlendte, åpne skogsområder eller i kulturlandskap med god tilgang på vann og skjulesteder. De er rovdyr som spiser innsekter, meitemark og andre småkryp. I Norge finnes artene storsalamander og småsalamander. NINA forsker på en rekke tema knyttet til salamander. 

Liten og stor salamander. Foto Børre Dervo
Stor (til venstre) og liten salamander. Foto © Børre K. Dervo/NINA.

Livssyklus

Salamanderne har en kompleks livssyklus og veksler mellom et liv i vann og et liv på land. De er rovdyr som spiser innsekter, meitemark og andre småkryp. I Norge finnes artene stor- og småsalamander Om høsten og vinteren ligger de i dvale. Om våren vandrer salamanderne ned mot små vannlokaliteter for å yngle. Fra slutten av april til begynnelsen av juni, samles hannene i grupper på spillplasser i strandsonen. I motsetning til de haleløse amfibiene (frosk og padde) legger salamanderne sine egg enkeltvis, festet til vegetasjon under vann. Larven frigjøres fra egget etter 2-3 uker. I august-oktober gjennomgår larvene en metamorfose, en forvandling fra et live med gjeller i vann til et liv på land hvor de puster med lunger.

Faktaark: Storsalamanderens livssyklus

Leveområde

Salamanderne forekommer i to hovedtyper av landskap; 1) kulturlandskap med god tetthet av beite-, tun- eller vanningsdammer og 2) halvåpne mosaikkpreget skogslanskap med lang kontinuitet som er rike på små vannforekomster. Salamanderen er en lavlandsart knyttet til fuktige habitater med god temperatur og god tilgang på skjulesteder. Småsalamanderen er mindre kravfull til habitatet og kan yngle i mindre vannlokaliteter enn storsalamanderen. Begge arter er ofte indikatorer på artsrike små vannlokaliteter.

Faktaark: Storsalamanderens leveområder

Faktaark: Storsalamanderens naboer

""
Foto © Børre K. Dervo/NINA

Bestand

Storsalamanderen har hatt en dramatisk tilbakegang siden 1900-tallet over hele artens utbredelsesområde, spesielt i Vest-Europa, men også lengre øst som i Estland og Romania. Småsalamanderen har ikke hatt samme dramatiske tilbakegang, men også den har blitt mer sjelden i mange områder. I Norge finnes storsalamander i tre atskilte regioner; 1) Midt-Norge: (fra Nordmøre og nordover på begge sider av Trondheimsfjorden), 2) Vestlandet: Sørvest-Norge mellom Boknafjorden og Bergen og 3) Sørøst-Norge fra svenskegrensa i Østfold rundt Oslofjorden til Agderfylkene, Telemark og nord til Land, Lillehammer og Ytre Rendal. Med unntak for Vestlandet, forekommer småsalamandere i de samme områdene som storsalamanderen.

Dervo, B.K., Pedersen, C. og Bærum, K.M. 2016. Tap av ynglelokaliteter for storsalamander i Norge - NINA Rapport 1014. 21 s

Artskart 

Kontakt

Rapporter

Dervo, B.K., Pedersen, C. og Bærum, K.M. 2016. Tap av ynglelokaliteter for storsalamander i Norge - NINA Rapport 1014. 21 s

Dervo, B. K.2016. Evaluering av storsalamander i foreslåtte områder for Emerald Network - NINA Rapport 1223. 21 s + vedlegg.

Dervo, B.K. og Nordås, R. 2015. Nasjonal overvåking av storsalamander Triturus cristatus – resultater fra Geitaknottane i 2014. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, rapportnummer 2/2015

Dervo, B.K., Dokk, T og Dokk, J.G. 2014. Nasjonal overvåking av storsalamander Triturus cristatus – resultater fra Oslofjorden i 2014. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, rapportnummer 1/2015

Dervo, B.K., Dokk, J.G., Dokk, T. og Ross, M. 2013. Overvåking av storsalamander i Osloområdet og Geitaknottane i 2013 – rapport 1/2014

Dervo, B.K., Skei, J.K., van der Kooij, J., Olstad, K., Sloreid, S. & Kraabøl, M. 2012, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, rapportnummer 9/2012

Dervo, B.K. 2012. Forekomst av salamander i Lier kommune. - Lokaliteter i Gullaug - Lahellområdet. NINA Rapport 896. 27 s

Tiltaksplan for Lahelldammen

Storsalamanderen ser ut som en liten drage. Foto Børre K.Dervo

Merkeprosjekt

Pitmerking av salamander. Foto Børre K.Dervo

Salamanderhotell

Salamanderhotell under oppføring. Foto Børre K. Dervo