Elg i Trøndelag

Elg merket med GPS-halsbånd. Foto Christer M. Rolandsen/NINA Elg merket med GPS-halsbånd. Foto Christer M. Rolandsen/NINA

Elgen i Trøndelag

Prosjektet skal gi oss mer kunnskap om arealbruk, demografi og helsetilstand hos elg i en bestand med funn av atypisk skrantesjuke.

I 2016 ble det påvist skrantesjuke (CWD) hos villrein og elg. Den typen CWD som ble funnet hos villrein er senere kalt klassisk CWD, og antas å smitte mellom dyr ved direkte kontakt eller via miljøsmitte. 

Den typen som ble funnet hos elg er senere omtalt som atypisk CWD, og antas normalt sett ikke å smitte mellom levende dyr. Les mer om begge typer skrantesjuke på hjortevilt.no. 

Prosjektet i Trøndelag ble startet som en følge av funn av atypisk CWD hos elger i Selbu, og det ble ved oppstart planlagt å følge et utvalg GPS-merkede elger over mange år, helst inntil de dør.


Siste nytt fra prosjektet

11. mai 2021
Elgku C2261 er død 

Elgku C2261 ble oppsøkt og funnet død 11. mai 2021, etter at det ble sendt dødsvarsel fra GPS-senderen. 

Kua lå på magen og delvis på siden og hadde ingen synlige ytre skader. Området rundt bar ikke preg av mye aktivitet i form av skraping fra klauver eller lignende (ingen dødskamp), men mye avføring var synlig rett bak endetarmen. 

Buken ble åpnet for å sjekke om kua var drektig, hvilket hun ikke var. Hun var imidlertid veldig oppblåst i tarmene og disse var stinne med avføring. Gassutviklingen kan ha inntruffet etter død, men mengden avføring kan tyde på en eller annen form for forstoppelse (tarmslyng).i fant ingen andre tegn til mulig dødsårsak. Hodet ble tatt med for senere undersøkelse for elgbremslarver, CWD-prøver og aldersbestemmelse (snitting av tenner).

20. mai 2021
Kalving hos GPS-merkede elgkyr våren 2020 

Hvert år siden de første elgene ble merket har vi oppsøkt elgkyrne om våren og forsommeren for å undersøke hvor mange kalver som blir født. 

I 2020 fødte 21 av 33 undersøkte elgkyr kalv, men kun 1 av disse fødte tvillinger. Dette tilsvarer en kalv pr. ku rate på 0,67, og en tvillingrate på kun 0,05.

Kontakt

Prosjektleder: Chister M. Rolandsen

Erling J. Solberg

Morten Heim

Prosjektinfo

Prosjektet drives av NINA med støtte fra Miljødirektoratet. 

Prosjektmål

Hovedmål: Frembringe ny kunnskap om arealbruk, demografi og helsetilstand hos elg i en bestand med funn av atypisk skrantesjuke (CWD)

Hovedmålet vil vi oppnå gjennom innsamling av individdata fra GPS-merkede elg, men også data fra dyr felt under jakt og fra fallvilt 

Delmål 1: Å gi ny kunnskap om elgers områdebruk og stedstrohet over mange år 

Delmål 2: Å gi ny kunnskap om andel kalver, utvandringslengde, og alder for utvandring for elg som forlater elgmoras leveområde når de blir voksne

Delmål 3: Å dokumentere kalverekruttering og dødelighet hos elgkalver 

Delmål 4: Å gjennomføre undersøkelser av dødsårsaker hos elg utenom jakt, herunder testing for atypisk og klassisk CWD

Delmål 5: Å estimere årlige dødelighetsrater utenom jakt 

Delmål 6: Å gi ny kunnskap om helse- og kondisjonsrelaterte parametere

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: