Nyhetsartikkel

Åpning av utvidet Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Publisert 30.09.2018

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er utvidet med over 130 km2  gjennom vern av det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Det ble samtidig opprettet et nytt Hjerkinn landskapsvernområde på 45 km2.

Dagmar Hagen,  seniorforsker i NINA og klima- og miljøminister Ola Elvestuen Foto: Tommy Prestø
Dagmar Hagen, seniorforsker i NINA og klima- og miljøminister Ola Elvestuen Foto: Tommy Prestø

Lørdag 29. september var det høytidelig markering av  utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Markeringen fant  sted på Viewpoint Snøhetta på Hjerkinn, og klima- og miljøminister Ola Elvestuen stod for den  offisielle åpningen. Vernet bidrar til å ta vare på en viktig del av leveområdet til villreinen i Dovrefjell, og når naturrestaureringen i skytefeltet er sluttført, til å bevare et tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem og et vakkert og egenartet landskap på vei tilbake til naturtilstanden.

Dagmar Hagen har ledet NINAs arbeide med naturrestaureringen av skytefeltet på Hjerkinn på oppdrag fra Forsvarsbygg.

Her kan du lese Dagmars hilsen som hun holdt ved markeringen på lørdag:

Åpning av utvidet Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Hjerkinn 29. september 2018.

Dette er en stor dag og NINA er stolt over at de faglige bidragene fra oss har medvirket til det vi feirer i dag.

En ny (eller større) nasjonalpark er alltid en viktig og flott ting. Det viser at vi ønsker å ta spesielt godt vare på det vi er mest glade i og mest stolte av. Slik er det når arealet på Hjerkinn nå blir en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella NP.

Men dette vernet på Hjerkinn er noe mer – noe helt spesielt og unikt – som aldri har skjedd i Norge før. Utvidelsen kunne skje fordi vi i Norge hadde vilje, evne og kunnskap til å restaurere et skytefelt med store tekniske inngrep og eksplosivrester – og tilbakeføre det til naturverdier som kvalifiserer for – en nasjonalpark.

Jeg har tre punkt som jeg vil trekke fram i dag:

For det første: For et ambisjonsnivå!

For en utrolig ide de hadde de første som kom på tanken. Og Stortinget la lista skyhøgt med sitt vedtak i 1999. Det var en modig avgjørelse – og kanskje var det ingen som egentlig forsto hva det innebar i praksis. Naturrestaurering var det vertfall  knapt nok noen som hadde hørt om i Norge på den tida.

For det andre: Hjerkinn PRO har vist i praksis at samarbeid er nøkkelen til gode miljøløsninger.

For Hjerkinn PRO er samarbeid og klar kobling mellom vitenskapelig og praktisk kunnskap en nøkkelfaktor.

  • Forsvarsbygg med sin handlekraft, prosjektstyring og alt som har med sikkerhet å gjøre
  • Entreprenører som har vært dyktige, modige og kreative til å se og prøve nye løsninger
  • NINA med sin fagkunnskap om naturverdier, sårbarhet og naturrestaurering og koblinger til relevant forskning

Sammen har vi utnyttet kjent kunnskap – og produsert ny kunnskap)

Vi har formulert prinsipp for arbeidet – som vi har styrt etter og som har vært grunnlag for konkrete løsninger og valg undervegs.

  • Vi har innført såkalt Grønt kurs for maskinførere (ingen som får svinge grabben i feltet uten crashkurs i økologi)
  • Vi har planta 40 000 lokale vierplanter for å booste gjenveksten i de verste områdene (dette kanskje har fått mer oppmerksomhet enn fortjent),
  • Mest av alt har vi tilrettelagt for naturlig prosesser – fjerna det som ikke hører til, forma terreng så vegetasjon og miljøet skal utvikle seg naturlig over tid. Og det kommer til å ta tid her oppe i fjellet før alle inngrepene er grodd igjen. Vi må være tålmodige

     

For det tredje: Restaureringa og vernet her på Hjerkinn har vist at «Ja vi kan»!

På Hjerkinn er det restaurert våtmark, fjellhei, rabber og helt unike kvartærgeologiske landformer. Vi har dokumentert og overvåka det vi har restaurert og veit at vi har klart å ta i bruk det vi har lært gjennom hele perioden slik at vi blir stadig bedre. Det er helt rått!

Gjennom Hjerkinn PRO og verneplanprosessen har vi fått kunnskap som er viktig for andre områder og sektorer i Norge og internasjonalt. Dette er viktige bidrag for framtidig restaurering som vi også har fått anerkjennelse for utenfor landets grenser. Det gir håp om at det er mulig å snu trenden med tap av natur og habitatødeleggelse – som er den største trussel mot biologisk mangfold i verden og Norge i dag. NINA er stolt av å være en del av Hjerkinn PRO – og å få bidra til ny forskning og kunnskap om restaurering av natur.

Gratulerer med dagen til alle dere som er her og som er glad i dette området!

Se også Klima- og Miljødepartementets omtale

Kontakt: Dagmar Hagen

   Motta nyhetsbrev fra nina