Tema

Pinnsvin

Kjetil Bevanger

  • Adferds- og populasjonsøkologi his pattedyr og fugl
  • Terrestrisk økologi; tema knyttet til populasjons- og habitatøkologi og samfunnsstruktur. Praktisk erfaring dekker et bredt spekter av registreringsmetoder av fugl og pattedyr (og invertebrater) i mange habitattyper og økosystem
  • Adferdsøkologi hos norske viltarter og evaluering av dødelighetsfaktorer og populasjonsmessige konsekvenser forårsaket av kollisjoner mot luftledninger, vindmøller og gjerder, jakt, predasjon og tema i tilknytning til bærekraftig høsting av vilt generelt
  • Biologisk mangfold; tema knyttet til konsekvenser av introduserte arter og dødelighetsfaktorer som rammer rødlistearter
  • Urban- og landskapsøkologi; tema knyttet til habitatfragmentering og bevaring av biologisk mangfold
  • Evaluering av verneverdi og status av elvesystemer og landskap ved bruk av ornitologiske og andre vernekriterier
  • Konsekvensutredninger (EIA) – særlig knyttet til fugler og pattedyr som følge av utbygging av vann- og vindkraft i Norge, Afrika og Asia
  • Bred erfaring fra arbeid i U-land, særlig Øst-Afrika; i første rekke miljøutredninger og evalueringer for NORAD og internasjonale konsulentselskaper

Vis hele profilen til Kjetil Bevanger