Tema

Fremmede arter

(Svartlista )

Inga Elise Bruteig

 • Epifyttisk lav
 • Miljøovervaking

Vis hele profilen til Inga Elise Bruteig

Kristine Bakke Westergaard

Arktisk-alpin og boreal botanikk, biosystematikk, plantegeografi, bevaringsgenetikk, genomikk, landskapsgenetikk, vegetasjonsøkologi, floristikk.


Vis hele profilen til Kristine Bakke Westergaard

Trygve H. Hesthagen

My profession is in freshwater biology, mainly in fish research. I have major experience in planning different biological projects concerning fish stock assessment, conducting field work in rivers and lakes, and writing reports and scientific papers
Vis hele profilen til Trygve H. Hesthagen

Siri Lie Olsen


Vis hele profilen til Siri Lie Olsen

Anders Often

Botany, conservation biology, species and area management, vascular plants, agricultural landscapes.
Vis hele profilen til Anders Often

Stein Ivar Johnsen

Aquatic ecology (crayfish biology and management, fish biology and management, human impact on aquatic systems)
Vis hele profilen til Stein Ivar Johnsen

Anders Endrestøl


Vis hele profilen til Anders Endrestøl

Hans Christian Pedersen


Vis hele profilen til Hans Christian Pedersen

Øyvind Solem


Vis hele profilen til Øyvind Solem

Arnstein Staverløkk


Vis hele profilen til Arnstein Staverløkk

Kjetil Olstad


Vis hele profilen til Kjetil Olstad

Odd Egil Stabbetorp

Research Ecologist Field of work: Vegetation ecology, botany, population ecology, population genetics, conservation biology, species and area management, agricultural landscapes, environmental impact assessments, landscape analysis, geographic information systems (GIS).
Vis hele profilen til Odd Egil Stabbetorp

Thomas Correll Jensen

Freshwater ecology, zooplankton, growth and respiration of zooplankton
Vis hele profilen til Thomas Correll Jensen

Kjetil Bevanger

 • Adferds- og populasjonsøkologi his pattedyr og fugl
 • Terrestrisk økologi; tema knyttet til populasjons- og habitatøkologi og samfunnsstruktur. Praktisk erfaring dekker et bredt spekter av registreringsmetoder av fugl og pattedyr (og invertebrater) i mange habitattyper og økosystem
 • Adferdsøkologi hos norske viltarter og evaluering av dødelighetsfaktorer og populasjonsmessige konsekvenser forårsaket av kollisjoner mot luftledninger, vindmøller og gjerder, jakt, predasjon og tema i tilknytning til bærekraftig høsting av vilt generelt
 • Biologisk mangfold; tema knyttet til konsekvenser av introduserte arter og dødelighetsfaktorer som rammer rødlistearter
 • Urban- og landskapsøkologi; tema knyttet til habitatfragmentering og bevaring av biologisk mangfold
 • Evaluering av verneverdi og status av elvesystemer og landskap ved bruk av ornitologiske og andre vernekriterier
 • Konsekvensutredninger (EIA) – særlig knyttet til fugler og pattedyr som følge av utbygging av vann- og vindkraft i Norge, Afrika og Asia
 • Bred erfaring fra arbeid i U-land, særlig Øst-Afrika; i første rekke miljøutredninger og evalueringer for NORAD og internasjonale konsulentselskaper

Vis hele profilen til Kjetil Bevanger

Rannveig Margrete Jacobsen


Vis hele profilen til Rannveig Margrete Jacobsen

Bård Gunnar Stokke

Fugl

Ornitologi


Vis hele profilen til Bård Gunnar Stokke

Jens Åström


Vis hele profilen til Jens Åström

Jørgen Rosvold


Vis hele profilen til Jørgen Rosvold

Elisabet Forsgren

 • Dyrs atferd, reproduksjon og evolusjon
 • Eksperimentdesign
 • Akvarieeksperimenter og feltundersøkelser i kystnær marin miljø
 • Prosjektledelse
 • Studentveiledning og undervisning
 • Kvalitetsledelse

Vis hele profilen til Elisabet Forsgren

Jesamine Bartlett


Vis hele profilen til Jesamine Bartlett

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: