Tema

Kontakt

Fremmede arter

(Svartlista )

Inga Elise Bruteig

 • Epifyttisk lav
 • Miljøovervaking

Vis hele profilen til Inga Elise Bruteig

Kristine Bakke Westergaard

Arktisk-alpin og boreal botanikk, biosystematikk, plantegeografi, bevaringsgenetikk, genomikk, landskapsgenetikk, vegetasjonsøkologi, floristikk.


Vis hele profilen til Kristine Bakke Westergaard

Trygve H. Hesthagen

My profession is in freshwater biology, mainly in fish research. I have major experience in planning different biological projects concerning fish stock assessment, conducting field work in rivers and lakes, and writing reports and scientific papers
Vis hele profilen til Trygve H. Hesthagen

Frode Ødegaard

 • Very good knowledge of taxonomy and ecology of European beetles (Coleoptera), wasps (Hymenoptera, Aculeata) and true bugs (Heteroptera).
 • Good knowledge of Coleoptera and Hymenoptera (Aculeata) and Heteroptera of the neotropical and australian region.
 • Long experience with assessments and classification of threats and endangered spe-cies for Red Data Lists.
 • Monitoring and mapping of biological diversity
 • Alien species
 • DNA-barcoding
 • International and national experience in experimental research on several aspects of entomology.
 • Broad experience with applied research projects for nature management, private and public employers.
 • Several national and international collaboration partners

Vis hele profilen til Frode Ødegaard

Siri Lie Olsen


Vis hele profilen til Siri Lie Olsen

Anders Often

Botany, conservation biology, species and area management, vascular plants, agricultural landscapes.
Vis hele profilen til Anders Often

Stein Ivar Johnsen

Aquatic ecology (crayfish biology and management, fish biology and management, human impact on aquatic systems)
Vis hele profilen til Stein Ivar Johnsen

Anders Endrestøl


Vis hele profilen til Anders Endrestøl

Odd Terje Sandlund

Forskningserfaring nnen akvatisk økologi, vassdragsøkologi, fiskeøkologi og forvaltning av fiskebestander i ferskvann. Multidisiplinær forskning omkring forvaltning av naturressurser, vassdrag og nedbørfelt og biomangfold. Deltakelse i nasjonal og internasjonal oppfølging av Biomangfoldkonvensjonen. Rådgivning overfor nasjonale, regionale og lokale myndigheter og organisasjoner mht vassdragsressurser og fisk. Erfaring fra bistandssamarbeid innen forskning, miljøkonsekvensanalyser, prosjektvurdering og -evaluering innen naturressurser og biomangfold.
Vis hele profilen til Odd Terje Sandlund

Hans Christian Pedersen


Vis hele profilen til Hans Christian Pedersen

Øyvind Solem


Vis hele profilen til Øyvind Solem

Arnstein Staverløkk


Vis hele profilen til Arnstein Staverløkk

Jiska Joanneke Van Dijk

 • Completed Teachers training (pedagogic & didactic) - Environmental Education: June 2015
 • Working in the field of Human behaviour and sustainability
 • Working in the field of Ecosystem Services and valuation
 • Participatory prosesses
 • Otter expert - Norwegian representative IUCN-Otters SSG
 • Over 10 years of experience in wolverine, high alpine ecology, otter & mink: extensive field work and working in remote areas, data analyses and writing scientific papers, as well as dissemination of salient results.
 • Over 10 years of experience in bear biology, species and nature conservation: coordination of scientific research and international projects, dissemination and encouragement of conservation-related topics.
 • Experience in project coordination, teamwork and supervising students.
 • Knowledge of Geographical Information Systems, image and web-site editors, and multi-software packages.
 • Experience in communicating research results to interested parties (science-policy meetings, seminars, workshops, and writing information letters).

Vis hele profilen til Jiska Joanneke Van Dijk

Kjetil Olstad


Vis hele profilen til Kjetil Olstad

Nina Jonsson


Vis hele profilen til Nina Jonsson

Odd Egil Stabbetorp

Research Ecologist Field of work: Vegetation ecology, botany, population ecology, population genetics, conservation biology, species and area management, agricultural landscapes, environmental impact assessments, landscape analysis, geographic information systems (GIS).
Vis hele profilen til Odd Egil Stabbetorp

Thomas Correll Jensen

Freshwater ecology, zooplankton, growth and respiration of zooplankton
Vis hele profilen til Thomas Correll Jensen

Kjetil Bevanger

 • Adferds- og populasjonsøkologi his pattedyr og fugl
 • Terrestrisk økologi; tema knyttet til populasjons- og habitatøkologi og samfunnsstruktur. Praktisk erfaring dekker et bredt spekter av registreringsmetoder av fugl og pattedyr (og invertebrater) i mange habitattyper og økosystem
 • Adferdsøkologi hos norske viltarter og evaluering av dødelighetsfaktorer og populasjonsmessige konsekvenser forårsaket av kollisjoner mot luftledninger, vindmøller og gjerder, jakt, predasjon og tema i tilknytning til bærekraftig høsting av vilt generelt
 • Biologisk mangfold; tema knyttet til konsekvenser av introduserte arter og dødelighetsfaktorer som rammer rødlistearter
 • Urban- og landskapsøkologi; tema knyttet til habitatfragmentering og bevaring av biologisk mangfold
 • Evaluering av verneverdi og status av elvesystemer og landskap ved bruk av ornitologiske og andre vernekriterier
 • Konsekvensutredninger (EIA) – særlig knyttet til fugler og pattedyr som følge av utbygging av vann- og vindkraft i Norge, Afrika og Asia
 • Bred erfaring fra arbeid i U-land, særlig Øst-Afrika; i første rekke miljøutredninger og evalueringer for NORAD og internasjonale konsulentselskaper

Vis hele profilen til Kjetil Bevanger